En förskräcklig historia – Tid för eftertanke. Del 4.

Globalismen är den ideologi som det amerikanska etablissemanget har valt för landets framtida utveckling. Den innebär att USA skall vara ledande i en ny värld, med makt att styra ekonomi och politik på en global bas. Amerikansk industri och amerikanskt kapital skall främjas och behövliga råvaror även i andra länder skall vara tillgängliga, oavsett nationell tillhörighet. Den amerikanska styrningen skall genomföras genom bildning av globala monopol inom viktiga sektorer som finans, olja, livsmedel, läkemedel och militär kontroll. Allt detta är mycket nära sitt fullbordande. Detta är inga spekulationer eller teorier utan konkret verklighet. Utan denna bakgrund förstår man inte min artikelserie och inte heller vad som händer i världen.

Denna globala kontroll går inte att fullborda när USA:s befolkning står stilla med drygt 300 miljoner invånare medan världens befolkning ökar kraftigt och idag omfattar mer än 7 miljarder människor. Att minska världens befolkning radikalt är därför ett viktigt projekt för detta etablissemang, så en rimlig balans mellan de styrande och det arbetande folket uppnås. De extrema ideologerna föreslår en världsbefolkning som är mer än halverad och samtidigt rensad från människor som bedöms som en socioekonomisk belastning. Denna målsättning har funnits i minst 150 år och intensifieras nu på grund av den ökande takten i befolkningstillväxten. De ovan nämnda monopolen anses vara de nödvändiga verktygen för befolkningskontroll.

I denna artikelserie har vi följt utvecklingen av livsmedelsförsörjningen i världen på sin väg mot detta monopol. Genom kontrollen över odlingsbar mark och, framför allt, möjligheten att genetiskt förändra traditionella utsäden till patenterbara, amerikanska produkter har man centraliserat all makt över odlingsbara grödor till ett fåtal amerikanska biotekniska företag i nära samarbete med den amerikanska regeringen. Denna agroindustri verkar vertikalt för att omfatta alla led från frö till mänsklighetens munnar. Därmed kan man reglera tillgång och val av grödor globalt efter eget godtycke och samtidigt reglera omfattningen av världens befolkning genom genetisk injicering av sjukdomar och val av etnicitet. I denna värld finns ingen demokrati, globalismen är en totalitär regim.

Västvärldens demokratier tycks inte ha något att invända mot pågående omvandling, utan medverkar både passivt och aktivt. Såväl FN som EU är genom selektivt urval av styrande tjänstemän i hög grad aktiva. Våra politiker i Sverige förstår inte globalismens målsättningar utan medverkar frivilligt i en framtida ödeläggelse av vårt land. Alternativt har en mycket liten krets i partiernas toppar valt att medvetet ta ställning mot sitt folk i förhoppningen att själva få tillhöra den framtida, tryggt förankrade eliten, en elit som kommer att bli oavsättbar i det nya totalitära samhället. Vårt skydd mot hälsofarliga livsmedel är i praktiken obefintligt i takt med att dessa ökar i antal och inte utmärks på ett för konsumenten godtagbart sätt. GMO-förändrade djurfoder tillsammans med penicillin och andra läkemedel i djurkroppar gör oss försvarslösa mot långtidsverkande sjukdomar. Det Livsmedelsverk som vi ändå tror försvarar oss har ingen insyn i producenternas forskning och framställning och har bara att lita på tillrättalagda uppgifter och gränsvärden.

Vi vet inte vad som idag förbereds i bioteknikföretagens laboratorier. Men den snabba utveckling vi sett under de senaste decennierna indikerar att de krafter som ligger bakom det blivande livsmedelsmonopolet inom ytterligare ett eller två decennier kommer att ha full kontroll över det framtida livet på vår planet.

Man kommer att kunna styra hur många människor som föds och hur många som skall dö och när. Möjligheterna att komma undan deras inflytande blir allt mindre för varje år. Varför reagerar då ingen? Varför bojkottar man inte butiker och producenter som vägrar deklarera sina produkter och deras konsekvenser? Varför har vi inte en tillsynsmyndighet som kan hävda ett oberoende gentemot den mäktiga livsmedelslobbyn? Varför öppnar vi våra gränser för import av varor som vi inte kan bedöma hälsoeffekterna av? Varför måste vi lägga så mycket tid på att hitta den sista bonden långt ute på landet som fortfarande odlar sina produkter på naturens egna villkor?

Varför stoppar man inte globalismen?

Det finns många som reagerar negativt på för mycket information om all ondska som omger oss i olika sammanhang. Jag har full förståelse för detta. Men min målsättning är inte att skapa depressioner och apati inför det övermäktiga, utan snarare att väcka den kämpaglöd som kanske kan vända utvecklingen mot en bättre värld. Det ligger ändå inom våra möjligheters ram att rösta fram politiker som har ett större medvetande om problemet för att i förlängningen hävda våra egna nationella intressen gentemot globala skurkstater. Dessa skurkstater är inte alltid de som vi tidigare fåtts att tro, i dagens politiska skådespel byts roller snabbare än vi kan förstå. God blir ond och ond blir god. Regissören sitter på första bänken under repetitionen, men gömmer sig bakom ridåerna under föreställningen. Vem är då regissören? Det vet de flesta av oss, men den som pratar om det riskerar att krossas av en fallande kuliss. Vill vi ha det så?

Tyvärr tror jag att vår sista möjlighet att ändra såväl rollbesättning som regi ligger i 2018 års val. Förlora inte den möjligheten, för våra barn och barnbarns skull!

Peter Krabbe

Annonser

En förskräcklig historia – Den fördolda verkligheten. Del 3.

I föregående artiklar har vi sett hur de amerikanska företagen, med främsta bas i Rockefeller Foundation, tagit kommandot över världens livsmedelsförsörjning genom att introducera en genteknik som skulle kunna ersätta alla traditionella utsäden och grödor med ”bättre” och kemikalieresistenta utsäden. Vad är då nästa steg i utvecklingen?

Ett problem för de amerikanska tillverkarna av de nya genförändrade grödorna var att kunna hindra återanvändning, att jordbrukarna skulle försöka återanvända patenterat utsäde utan att betala för det. Att den överväldigande majoriteten av världens jordbrukare var för fattiga för att ha råd med Monsantos gmo-licens och andra avgifter för utsäde, såg man inte som något problem.

År 1998 tog därför det amerikanska utsädesföretaget Delta & Pine Land fram ett patent för sin ”terminatorteknik”, genetic use restriction technology. Patentet togs fram för bomullsindustrin, men kunde användas för växter och frön från alla arter. Avsikten var att programmera en växts dna till att döda sina egna embryon. Terminatorfrön skulle kunna hindra jordbrukare från att spara och återanvända frön till nästa års skörd.

Monsanto försökte köpa D&PL men fick efter en opinionsstorm stå tillbaks, åtminstone tillfälligt. Istället gick det amerikanska jordbruksdepartementet USDA in med uppbackning mot 5% av omsättningen, man drev därefter igenom patentet i 78 länder, varav flertalet utvecklingsländer. Motivet uppgavs vara att ”skydda investeringar som gjorts i förädlingen eller genom den genetiska förändringen”. Monsanto lär nu ha slutfört köpet i tysthet.

En vidareutveckling av terminatortekniken blev ”traitorteknik”, där man skulle kunna lägga till en ”genväxlare”, en kemisk inducerare som aktiverar utsädets växtförmåga. Utan genväxlare, ingen skörd. Utsädet måste alltså kombineras med köp av den patenterade genväxlaren, som bara kan köpas från Monsanto eller Syngenta i USA. Detta är en lektion i hur man bygger upp ett världsmonopol, styrt av amerikanska intressen. Det är också en lektion i hur framtiden kommer att se ut. Uppfinningsförmågan har inga gränser i dessa sammanhang. Det har inte heller påverkansmöjligheterna riktade mot de länder som vikt sig för denna typ av jordbruk.

I denna artikelserie har vi haft motivet befolkningskontroll som underliggande motiv tillsammans med den ekonomiska och politiska kontrollen. Låt oss då gå vidare och se på hur man kan använda gentekniken i detta sammanhang!

År 2001 presenterade bioteknikföretaget Epicyte Pharmaceutical sina resultat i arbetet med att skapa – ett preventivmedel i form av genförändrad majs. Man hade tagit antikroppar från kvinnor med sjukdomen immunfertilitet, isolerat generna och med hjälp av genteknik fört in generna i majsfrön. Resultatet blev majs som dödade manliga spermier. Produkten beräknades finnas klar för användning 2007. I de fortsatta försöken deltog såväl det amerikanska jordbruksdepartementet som försvarsdepartementet vid sidan om de finansiella intressena.  Företaget köptes upp av ett annat bioteknikföretag, Biolex, och vidare information om verksamheten tystades ner. Mexikanska jordbrukare med majsodling som huvudprodukt gick i taket, men ingen betvivlar att forskningen fortsätter i hemlighet. Det lär inte heller utannonseras när corn-flakesen i frukosttallriken har blivit en ersättning för preventivmedlen….

Under 1990-talet upptäckte en kyrklig organisation i Mexiko vid en undersökning av stelkrampsvaccin som spreds i vissa utvecklingsländer, att detta innehöll hcg (human chorionic gonadotropin), ett hormon som i kombination med en stelkrampsoxoid gör att kvinnor blir oförmögna att behålla en graviditet, vaccinet hade förvandlats till ett abortmedel som gavs utan information till de utvalda kvinnorna. I verksamheten deltog WHO tillsammans med Rockefeller Foundation, Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram.  WHO spenderade under 90-talets första år 365 miljoner dollar på vad man kallade ”reproduktiv hälsa”, i vilket den aktuella vaccinforskningen ingick. Tillverkningen skedde hos en av världens största vaccintillverkare, Connaught i Kanada.

I en studie 2004 från British Medical Association konstaterades att världen var nära en genetisk vapenteknik med biologiska vapen som hade förmågan att endast döda personer av särskilda etniska grupper. Stanfordforskaren Steven Block, med uppdrag från Pentagon, kommenterade förhållandet med ”Vi är frestade att säga att ingen vid sina sinnens fulla bruk någonsin skulle använda dessa vapen, men – inte alla är vid sina sinnens fulla bruk…”

Men vad hände då med världens nya grödor?

Mjölken var det första gmo-livsmedlet som marknadsfördes. Genom Monsantos tillväxthormon Posilac ökade mjölkproduktionen med 30%. Detta lät ju bra initialt, men konsekvenserna visade sig snart genom sjukdomar hos de hårt slitna korna, som klöv- och juverinfektioner och missbildningar på nyfödda kalvar. Situationen krävde ökade insatser av antibiotika. Problemet var att det fanns gränsvärden för detta. Det löstes genom att Monsantos chefsforskare Margaret Miller tillträdde som chef för livsmedelssäkerheten vid den statliga kontrollmyndigheten FDA, varefter gränsvärdena höjdes med 100 gånger. FDA beslöt att data om missbildningar på nötkreatur och eventuella symptom på människor kunde undanhållas allmänheten i egenskap av ”hemlig affärsinformation”. Vidare beslöt FDA att mjölken inte behövde märkas särskilt för att konsumenten ”inte skulle behöva oroa sig”. Förutom en konstaterad cancerrisk för konsumenterna ledde projektet till ett överskott av mjölk och en kollaps i mjölkpriserna.

År 1995 var det dags för en oberoende granskning av potatisen, i detta fall modifierad med ett lektin, ett insektsmedel mot bladlus. I det skotska laboratoriet matades råttor med den genförändrade potatisen. Efter 110 dagar kunde man konstatera att råttorna visade ett försvagat immunförsvar och minskade organ som lever, hjärta och hjärna. Efter att oförsiktigt nog ha berättat om resultaten i ett TV-program avskedades forskaren Arpad Pusztai omgående och alla handlingar förstördes. I den följande debatten framkom att Bill Clinton i ett upprört samtal med Tony Blair krävt att den av Monsanto beställda undersökningen – som naturligtvis förväntades visa det motsatta – skulle utplånas från jordens yta.

Eftersom riset är ett av världens viktigaste livsmedel var man tidigt ute där. År 1984 beslutade Rockefeller Foundation att klarlägga risets arvsmassa. Man kan undra vad det fanns att förädla där, eftersom riset på naturlig väg redan hade utvecklat mer än 140.000 sorter för alla ändamål. Men skam den som ger sig. Man hävdade att A-vitamin behövde tillsättas för att undvika blindhet hos barn. Med hjälp av två gener från påsklilja och en från en bakterie kunde man bygga ett nytt ris med namnet pro-Vitamin A Rice som kunde patenteras. Ändå var mängden A-vitamin inte större än att en asiat skulle behöva äta 9 kilo ris om dagen för att täcka behovet. Istället fanns riskmomentet hypervitaminos med fara för hjärnskador och andra skadliga effekter hos spädbarn. På Sri Lanka har nyligen 400.000 människor sysselsatta i jordbruket insjuknat i en njursjukdom, som anses orsakad av de pesticider och gödningsämnen som ingår i Monsantos koncept för risodling.

Exemplet Argentina är belysande vad gäller agroindustrins handlingsplan. Ett traditionellt produktivt jordbruk omvandlades på kort tid till en monokultur för odling av sojabönor, som behövdes på den internationella marknaden som bas för djurfoder. 9500 hektar odlingar på 1970-talet växte till 14 miljoner hektar 2004 genom Monsantos försorg. Skogar och landområden för urbefolkningar omvandlades till sojabönsplantager för genetiskt manipulerat utsäde, framtaget för att klara besprutning med herbiciden Glyfosat. 48% av all jordbruksmark i landet var då avsatt för Monsantos sojabönor, i spåren av detta fick tidigare producerade livsmedel importeras istället och de små jordbruken köptes upp. År 1970 bedömdes 5% av befolkningen i Argentina leva under fattigdomsgränsen. År 2002 hade denna siffra ökat till 51%. Undernäring ökade lavinartat och beräknas nu omfatta minst 17% av befolkningen. Jordarna dränerades allt mer på sina näringsämnen och krävde ständigt ökande tillsatser av kemiska gödselmedel. Den fritt strövande boskapen på Pampas grässlätter förvisades in i sina stålburar av amerikansk modell, där de får stå fram till slakten. På bara några år hade mer än 200.000 bönder och småbrukare tvingats bort från sina jordar för att ge plats för sojabönsodlarna. Istället växte städernas slumområden genom inflyttade, arbetslösa lantarbetare.

Den här uppräkningen hade kunnat fortsätta sida upp och sida ner, men jag tror inte att läsarens orkar mer elände. Dags då för en avslutning, som vi gör i nästa artikel!

Peter Krabbe

Huvudsaklig källa: Hotet mot livet, den genetiska manipulationens dolda agenda/ William Engdahl, 2013.

En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2.

Vi har i föregående artikel sett hur rasismens ultimata yttring – en selektiv minskning av jordens befolkning – fått fotfäste i det amerikanska etablissemanget redan för 100 år sedan och havererat under nazismens extrema handläggning för att därefter omformas under efterkrigstiden till globalismens viktigaste spjutspets vid sidan om olje- och krigsmonopolen: kontrollen över livsmedelsproduktionen och möjligheten att reglera vem som skall leva eller dö.

Eugeniken skulle nu döpas om till genetik och molekylärbiologi, en vetenskap i syfte att utrota svälten i världen. Men blev det så? Låt oss se på ideologierna kontra det verkliga syftet!

Familjen Rockefeller var under 1960-talet det amerikanska etablissemangets maktcentrum. Främst stod bröderna David och Nelson tillsammans med den till Rockefeller Foundation värvade Henry Kissinger. Genom att bilda organisationerna CFR (Council on Foreign Relations) och TC (Trilaterala kommissionen) kunde man samla personer som Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter, George H W Bush, Dick Cheney, Paul Volcker (senare Federal Reserve) och Alan Greenspan, som tillsammans med David Rockefeller själv och Kissinger skulle bilda en stabil kombination av privat kapital och regeringsmakt för resten av 1900-talet. Kissinger gick från Rockefeller Foundation till utrikesministerposten under Nixon och har ännu inte släppt sitt inflytande, 94 år gammal. Från dessa organisationer utgick såväl planerna för globaliseringen som NWO, den nya världsordningen.

Rockefeller styrde redan sedan lång tid tillbaks oljekartellen med global makt över oljeproduktionen, nu var det dags för livsmedelsbranschen, eller som man kallade det – agroindustrin.  Vid FN:s världslivsmedelskonferens i Rom 1974 konstaterades att 95% av världens spannmålslager kontrollerades av sex amerikanska företag – Cargill Grain Co, Continental Grain Co, Cook Industries, Dreyfus, Bunge Co och ADM. Under konferensen konstaterade fackets ordförande Jean Pierre Laviec ”De bestämmer vilken mängd av livsviktiga insatsvaror som skall produceras, vilka kvantiteter av jordbruksprodukter som skall köpas, var anläggningarna kommer att byggas och investeringar göras. Agroindustrins tillväxttakt har ökat under de senaste tio åren och stått i direkt proportion till ökningen av hunger och nöd”. Ändå visste inte Laviec vad som komma skulle.

Det livsmedelsvapen som Kissinger skulle komma att arbeta fram byggde på de två stegen att först ta kontroll över världsproduktionen, sedan genförändra grödorna så att man kunde styra effekterna på de människor som var tvungna att livnära sig på dem. För att kunna behålla detta nya system skulle man införa patenträtter på de genförändrade grödorna (mer om detta längre fram) och krossa all diversifierad och privat odling efter modellen att varje land bara får odla ett fåtal grödor för att bli beroende av import från andra länder av de resterande. På då sätt skulle alla länder förlora sin möjlighet till självförsörjning. De som till äventyrs har insett hur långt detta system redan är infört har säkert svårt att sova på nätterna…

För att kunna tillämpa systemet fullt ut behövdes frihandelsavtalen TTIP och TPP. Att sätta dessa i relation till den amerikanska livsmedelspolitiken är en ofta bortglömd aspekt i diskussionen. De modiga personer som vågat sätta en käpp i hjulen för avtalen kan vi nog komma att kalla mänsklighetens räddare. Till dem hör inte Sveriges politiker

Hur även hjälporganisationer som USAID infogats i systemet förklarar ekonomen J W Smith: ”Högt mekaniserade gårdar på stora arealer kan producera enheter av livsmedel billigare än till och med de lägst betalda jordbrukarna i tredje världen. När dessa billiga livsmedel säljs eller ges bort till tredje världen, förstörs de lokala jordbrukarnas ekonomi”. Beroendet av fortsatt import förändrar dessa länders möjligheter helt att klara sin försörjning utan att behöva låna till framtida ockerräntor.

1974 uppdrog John Rockefeller åt president Nixon att upprätta en hemligstämplad promemoria genom Kissinger, som skulle kallas ”Konsekvenser av en världsomfattande befolkningstillväxt för USA:s säkerhet och utländska intressen”, eller NSSM 200. I studien skulle bl.a. bedömas ”sannolikheten för att befolkningstillväxten kommer att leda till utrikespolitiska störningar och internationell instabilitet” och om ”tekniska innovationer eller teknisk utveckling kan minska(befolknings) tillväxten eller dess effekter”. Vi närmar oss åter 1930-talets eugenik i skrivningar som ”utvecklingen av mer effektiva, enklare preventivmedel genom biomedicinsk forskning kommer att gynna alla länder som står inför problemet med snabb befolkningstillväxt”. Befolkningskontroll blev nu ett nytt kodord för selektiv eliminering.

Tretton utvecklingsländer angavs särskilt som de mest resursrika på jorden, men samtidigt också mest politiskt instabila. Policyn hävdade då att endast en drastisk minskning av deras befolkning skulle möjliggöra amerikansk exploatering av deras råvaror. Till dessa länder räknades Indien, Nigeria, Brasilien och Turkiet. USA:s tillträde till strategiska råvaror i andra länder sågs som ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse. I en hotfullt tillagd kommentar konstaterar Kissinger att ”USA skulle ransonera sitt livsmedelsbistånd för hjälp till människor som inte kan eller kommer att kontrollera sin befolkningstillväxt”.

Som resultat av NSSM 200 kunde man 1991 konstatera att i Brasilien hade 44% av den kvinnliga befolkningen i fertil ålder steriliserats, av dessa utgjordes 90% av kvinnor med afrikanskt ursprung, en vanlig folkgrupp i Brasilien. Redan 1965 hade 35% av Puerto Ricos fertila kvinnor steriliserats genom Rockefellers försorg.

Hur skulle man då gå tillväga för att kunna lägga hela världens jordbruk under de amerikanska monopolföretagens fötter? Strategin skulle gå ut på att ta fram hybridutsäden som kunde ersätta de traditionella, kombinera dessa med behovet av jordbrukskemikalier från monopolets tillverkare och marknadsföra jordbruksutrustning som traktorer, skördemaskiner och utrustning för konstbevattning och besprutning som bara passade för storskaliga jordbruk. Denna satsning på rika storgods skulle ekonomiskt komma att slå ut fattiga småjordbrukare. Genom att ta patent på de nya hybriderna samtidigt som de traditionella blev oanvändbara eller slogs ut av bekämpningsmedel skulle man också kunna kontrollera och straffbelägga återanvändning av utsäde.

Genom egna markinköp eller politiska påtryckningar på storgodsägare kombinerat med förmånliga lån, skulle man förändra ägarstrukturen så att de små jordbruken försvann genom bristande lönsamhet eller köptes upp till låga priser av storproducenterna.

Efter andra världskriget hade de amerikanska kemiföretagen en överkapacitet inom kväveproduktion, resultatet av minskad användning av bomber och granater. Kvävet var en huvudingrediens i trotyl och andra högexplosiva sprängämnen. Men det passade också bra för tillverkning av kvävehaltiga gödselmedel. Detta har vi fått många exempel på i samband med nutida terrordåd. Kvävegödselindustrin infogades lägligt i agroindustrin genom Rockefellerstyrda företag som Du Pont, Dow Chemical och Monsanto, nu återstod att göra utsädet beroende av gödningen, något som skulle ske genom gentekniken. Löften om ökade skördar var ett odiskutabelt lockbete. Men man drog sig inte heller för att villkora livsmedelsbistånd mot det något udda kravet på acceptans av programmet för befolkningskontroll!

I nästa artikel skall vi se på hur man utvecklat gentekniken i syfte att byta ut traditionella livsmedel över hela jordklotet mot genmanipulerat utsäde med patentskydd och hälsoeffekterna för mänskligheten av dessa nya produkter. Vi skall också se på terminator- och traitorteknik i syfte att ekonomiskt kontrollera allt utsäde, samt hur man till sist försöker smyga in födelsekontroll i våra livsmedel. Kanske är det hög tid att kontrollera vad vi har på tallriken när vi sätter oss till bords?

Peter Krabbe

Huvudsaklig källa: Hotet mot livet, den genetiska manipulationens dolda agenda/ William Engdahl, 2013.

En förskräcklig historia – Globalismen och befolkningskontroll. Del 1.

I dessa dagar när tydligen alla utom de rättänkande förses med epitetet rasist, kan det vara på sin plats med en tillbakablick på den sanna historien om rasismens egentliga bakgrund och ursprung. Kanske kan det ge lite perspektiv på företeelsen och dess syften? Att rasism handlar om eliminering av dem som man inte vill ge en plats i framtidens samhälle, om liv eller död. Inte om vänster eller höger. Inte ens om mångkultur.

Den som är nazist är naturligtvis också rasist. Men började det där, i Hitlers kammare, eller ser verkligheten annorlunda ut? Låt oss göra en resa bakåt i tiden för att utröna om rasismen dog med nazismen eller om den istället finns kvar i dagens samhälle i oförminskad omfattning – men kanske inte där vi förväntar oss! Vi skall följa spåren för att försöka hitta rasismen i sin nya, verkliga förpackning!

”Vetenskapen” om rasteori kallades för eugenik och föddes i England under 1880-talet genom Darwins kusin Francis Galton och grundade sig förstås på Darwins arbete 1859 ”Om arternas uppkomst”. Darwin tog intryck av Thomas Robert Malthus, som redan 1798 skrev sin ”uppsats om befolkningsprinciperna”, där Malthus konstaterade att befolkningstillväxten kunde förväntas bli större än den möjliga livsmedelsförsörjningen, vilket skulle leda till återkommande svält och död i syfte att eliminera ”överskottet” i befolkningen. Denna förväntade obalans ligger som grund för en av globalismens främsta doktriner och är mer aktuell än någonsin idag, när världens befolkning växer lavinartat. Globalismens företrädare hävdar att befolkningen bör minskas till en tiondedel av den nuvarande för att passa filosofin om fåtalets oinskränkta kontroll över flertalet. Depopulation (befolkningsminskning) är tanken bakom det mesta av det vi ser i den globala politiken än i våra dagar. Den drivs inte av nazister, utan av våra etablerade regeringar i västvärlden – varav flertalet i ärlighetens namn inte har en aning om vad de egentligen håller på med…

Rektorn vid Stanford University, David Starr Jordan skrev redan 1902 i sin bok ”Blood of a Nation” att fattigdom var en ärftlig genetisk egenskap, precis som talang var det. Två år senare grundade Carnegie Institute Eugenics Record Office, där registerkort över befolkningen samlades för att kunna planera undanröjandet av hela blodslinjer som ansågs mindervärdiga. Den ideala långa, blonda, blåögda nordiska rasen utsågs här till föredömet. Carnegie finansierade 1911 en studie om ”De bästa praktiska åtgärderna för att skära bort den defekta arvsmassan i befolkningen”. Observera att Hitler samtidigt satt och målade tavlor på Wiens gator, totalt ointresserad av politik.

Den stora sponsorn av eugeniken dyker nu istället upp genom John D Rockefeller Sr, som 1913 i spåren av den första federala inkomstskatten bildade den skattebefriade Rockefeller Foundation. Detta i gott sällskap med Andrew Carnegie, som i protest mot en så tokig företeelse som en skatt hävdade att ”en förmögenhet som passerar genom händerna på ett fåtal kan bli en betydligt mäktigare kraft för att lyfta upp vår ras (!) än om den fördelas i små summor till människorna själva”. Jo, ni läser rätt, vissa är tydligen lite mer än bara människor…

Till dem som gärna finansierade eugenik hörde förutom Rockefeller även E.H. Harriman, bankiren J.P. Morgan, Mary Duke Biddle (tobak), Cleveland E. Dodge (bilar), John Harvey Kellogg (flingorna ni äter till frukost) och Clarence Gamble från Procter & Gamble. Högst på önskelistan stod tvångssterilisering av mindervärdiga människor. På lönelistan stod bl.a. Margaret Sangers, som genom uttalanden som ”obalansen mellan födelsetalen av lämpliga och olämpliga är obestridligen det största nuvarande hotet mot civilisationen” och ”hur man skall kunna begränsa och motverka överfertilitet hos de psykiskt och fysiskt defekta” gjorde henne till en nära vän i familjen Rockefeller.

Först under 1920-talet var det dags att sprida denna i det amerikanska etablissemanget djupt rotade ideologi till Tyskland, något som skedde på initiativ av och med finansiering av Rockefeller Foundation.  Hitler berömde de amerikanska insatserna inom eugenik i sin bok Mein Kampf 1924, under 1930-talet var det dock Heinrich Himmler som styrde den tyska utvecklingen av ”rashygien”, främst med hjälp av tysken Ernst Rüdin vid Kaiser Wilhelm-institutet (KWG) i Berlin. En tysk steriliseringslag fastställdes av Himmler 1933 och skulle medföra att c:a 400.000 tyskar tvångssteriliserades och att tusentals funktionshindrade barn avlivades. Detta var, som vi vet, bara början.

En av grundarna av det Rockefellerfinansierade American Eugenics Society (AES), Madison Grant, fick Hitlers sympatier för uttalanden som ”Amerika har blivit angripet av ett stort och ökande antal svaga, nedbrutna och psykiskt handikappade av alla raser” och att detta krävde ”ett strikt system för urval genom eliminering av dem som är svaga eller olämpliga- med andra ord, de socialt misslyckade”. Grants företrädare Paul Bowman Popenoe hade redan 20 år tidigare krävt avlivning för att ” upprätthålla rasens kvalitet”, dock utan större framgång.

Under det kommande världskriget blev Otmar Freiherr von Verschuer chef för det tyska eugenikinstitutet i Berlin, vid hans sida som assistent fanns Josef Mengele, som skulle få koncentrationslägret i Auschwitz som plats för sina dödliga experiment på fångarna. Mengele flydde till Sydamerika efter krigsslutet, medan von Verschuer fick amerikansk hjälp med att fly från Tyskland 1945. Rockefeller, som fått kalla fötter vid krigsutbrottet, återupptog sin finansiering av verksamheten efter kriget. Föga förvånande togs von Verschuer upp som ärad medlem i AES, som nu döptes om till American Society of Human Genetics, eugenik var inte gångbart längre – nu handlade det om genetik istället!

Rockefeller Foundation satsade nu på ett nytt kontor i Köpenhamn under namnet Bureau of Human Heredity, där von Verschuer fick en diskret arbetsplats dit han 1947 flyttade över ”forskningsresultaten” från Auschwitz. Som samarbetspartner fick han dansken Tage Kemp, en kollega från AES. Kemp skulle 1956 bli värd för den första internationella kongressen om mänsklig genetik.

Danmark var dock inte ensamt, Sverige hade genom Statens Institut för Rasbiologi under perioden 1934 – 1976 genomfört 63.000 tvångssteriliseringar i samma andas namn som den tysk-amerikanska. Under 42 år av socialdemokratiska regeringar fortsatte verksamheten utan nämnvärda protester. Man såg ett alltför stort antal ”mindervärdiga” medborgare som ett hinder för genomförandet av sociala ekonomiska reformer, som barnbidrag till flerbarnsfamiljer. På så sätt kunde rasförädlingen få en plats även i folkhemstanken, uppbackad av de i ämnet väl bevandrade amerikanarna…

Man hade nu framgångsrikt tvättat bort spåren efter den gamla eugeniken och paketerat om hela sitt material under det moderna namnet genetik. Därmed hade man skapat en ny plattform för efterkrigstidens utveckling som skulle leda vidare till vår tids globala livsmedels- och läkemedelskontroll – allt utan att behöva ändra den underliggande och bärande tankens planer för global, selektiv befolkningsminskning och makten över vem som skall få leva eller dö. USA:s f.d. utrikesminister och Rockefellers handgångne man, Henry Kissinger, skulle bli den främste aktören under de kommande 50 åren för att ställa om samhället till den nya tidens totalitära system i enlighet med Rockefellers modell. Kissingers uttalande ”kontrollerar du oljan, kontrollerar du nationer. Kontrollerar du livsmedlen, kontrollerar du människorna” är i högsta grad relevant i vår tid, när vi börjar se resultaten av efterkrigstidens ”forskning”. Kissinger kallade sin livsmedelspolitik ”livsmedel som vapen”, något vi skall se närmare på i kommande artiklar! Vi skall också se hur den dubbla agenda som Kissinger skapade fått oss att tro att U-hjälp och dödshjälp är olika saker, vilket det inte är.

Den uppmärksamme ser säkert att många namn i artikeln är sådana som normalt förknippas med sionismen i USA. Det kan tyckas vara en paradox att en agenda som villigt anammas och utvecklas av totalitära regimer som nazismen har ett tydligt sammanhang och ursprung i den sionistiska rörelse som är stadigt förankrad i det styrande samhällsskiktet i USA sedan mer än 100 år tillbaks. Denna symbios är ständigt återkommande under 1900-talet och är grunden för den globalism som vi kallar New World Order (NWO).

Det är bekvämt för dagens globalister av skiftande politisk härkomst att kalla alla opponenter mot sin politik för rasister. Vad man inte tycks förstå är att rasismen i sin värsta form har sina fasta rötter i det västerländska samhälle som idag omger oss på alla håll, den centraliserande världsmakt som utgår från Deep State i USA och kräver vår absoluta medverkan. När nationerna utplånats som tillflyktsort kommer vi att få se resultatet av en sann rasism som vi inte ens kunnat föreställa oss i våra värsta mardrömmar.

Peter Krabbe

Huvudsaklig källa: Hotet mot livet, den genetiska manipulationens dolda agenda/ William Engdahl, 2013.

Kommer Vilda Västern att fortsätta varvet runt?

 

I föregående artikel har vi sett på Putins och Rysslands reaktioner inför de ständiga hoten från väst om införlivandet av Ryssland i ett större, av USA styrt sammanhang. Vilka resonemang ligger då bakom de amerikanska motiven för ett sådant införlivande? Låt oss se på både den officiella agendan och den inofficiella!

Den officiella återspeglas ganska väl i förre presidentrådgivaren (för Jimmy Carter, Clinton och Obama) och Bilderbergaren Zbigniew Brzezinskis bok Strategic Vision från 2012. Mest känd är han för sin bok The Grand Chessboard från 1997. Som medlem i CFR och delaktig i grundandet av TC (trilaterala kommissionen) och nära samarbetspartner med Kissinger och Rockefeller var Brzezinski en sann globalist och medlem av Deep State. Han avled i våras efter 40 år i amerikansk politik.
I denna hans sista bok gör han en beskrivning av sin vision av världen efter år 2025, ett närliggande perspektiv, sett ur vår synvinkel.

Brzezinski ser två nödvändiga steg för att skapa grunden för den nya ”västvärlden”. Det ena är att införliva Turkiet i ”gemenskapen”, det andra att göra samma sak med det väldiga Ryssland. Som resultat skulle man få ”The Larger West- The Core of Global Stability”, ett rike som omfattar den norra delen av jordklotet – norr om Medelhavet och Mexico. För utvecklingen i detta rike skulle USA, EU och Ryssland svara, den problematiska resten av världen med sin överbefolkning och sina klimatproblem lämnar globalismen tills vidare åt framtiden att lösa. Förutsättningen för det nya riket ser Brzezinski i att EU blir fadder för Ryssland och att NATO blir dess armé, i syfte att säkra ”demokrati” av västerländsk modell.

A Larger West – kärnan i den civiliserade världen enligt Strategic Vision/ Brzezinski 2012.

Att succesivt ansluta alla mindre länder i Rysslands närhet till EU och i slutänden även Ryssland är den politik som vi redan ser ligga på bordet. I Putinintervjuerna skämtar Putin om just detta, att han till USA:s förvåning föreslog Rysslands inträde i EU och NATO. Det föll, märkligt nog inte i god jord. Den nationella suveränitet som Ryssland skulle komma att bibehålla vid ett fredligt samgående är inte kompatibel med de vinster som USA skulle få vid en militär erövring, där näringslivet i väst skulle få ett helt annat inflytande över återuppbyggnaden av ett samhälle, jämnat med marken efter intensiv krigsföring.

Å andra sidan vore det en våt dröm för Deep State att kunna införliva en relativt intakt högteknologisk krigsmaskin som Rysslands i NATO, den blivande världsarmén. Vem i världen skulle kunna matcha denna, övriga länder skulle förvandlas till inget annat än en skränande folkhop. Ursäkta ironin, men det är tydligt att många resonemang i Washington ligger på denna nivån. Ett snabbt och kortvarigt militärt övertagande av Ryssland, som ger full kontroll över framtida regeringsposter, samtidigt som förödelsen blir begränsad, är sannolikt det ideala scenariot för dessa galningar.

Turkiet då? Brzezinski skrev sin bok 2012, då man fortfarande trodde på en sekulär utveckling i EU:s koppel. Detta gällde, som vi alla vet, även för vår förre statsminister Carl Bildt, som fick lära läxan hos Bilderbergarna. Idag visar sig en annan utveckling åt motsatt håll, mot ett muslimskt samhälle med totalitära avsikter. Detta lilla utskott i det nya riket som Brzezinski hade tänkt sig att Turkiet skulle vara för att få ökad kontroll över Mellanöstern, skrumpnar nu. EU:s blindtarm måste istället opereras bort snarast. Risken för en inflammation som sprider sig är akut.

Vi kan då se att globalismens fokus just nu ligger på ett införlivande av Ryssland i det som Brzezinski kallar ett större Väst, men som kanske hellre skulle haft beteckningen Norra Unionen med tanke på geografin. Där beräknar CIA att 1,1 miljarder människor (15%) skulle bo på 27% av världens landyta och ha 46% av världens BNP. Naturresurserna i östra Ryssland innehåller enorma reserver i form av råvaror och mark för etablering.

Märkligt nog verkar Arktis saknas på kartan över Riket, trots att det ligger mitt i det. Kanske skall man inte bli oroad genom att de råvaror – bl.a. olja – som ligger under istäcket nu ju tillhör det gemensamma Riket. Kanske vet man också mer om denna dolda kontinent än vad man vill tala om. Kanske är möjligheten till kontrollerad avsmältning av istäcket en kalkylerad metod att sätta resten av världen under vatten, samtidigt som landmassan stiger upp till exploateringsbar nivå? Är en konstruerad global uppvärmning därmed en medveten ingrediens i programmet för depopulation av ekvatorzonen?

Jag skall inte låta fantasin flöda alltför mycket, men helt klart är isen i Arktis en framtida resurs i en värld som kommer att lida brist på dricksvatten. Vilka tankar i övrigt som fått Brzezinski att välja denna geografiska avgränsning av globalismens första utbredning får vi inte längre svar på, men kanske finns där också en idé om ett etniskt och kristet sammanhållet landområde med goda utvecklingsmöjligheter för den västerländska civilisationen, fritt från religionskrig och tropisk hetta. Lite grand som ett nytt Vilda Västern som ligger och väntar…

Helt klart är att Brzezinski inte trodde på teorierna om en ny istid och en svalnande sol, annars hade han nog ritat en annan karta. Inte heller lär han ha trott på Putins mirakulösa omvandling till ett modernt samhälle, ett samhälle som faktiskt varken kommer att behöva USA eller EU!

Peter Krabbe

Är Ryssland vår fiende?

NATO:s obehagliga vapenskrammel, inte minst genom höstens kommande Aurora-manöver i Sverige och Östersjöområdet gör det berättigat att ställa frågan vem som egentligen är vår fiende. För första gången i mitt, må vara begränsade närminne, gör SVT något positivt genom att sända Oliver Stones Putinintervjuer. Man kan till och med förlåta SVT den nedvärderande titeln Putin enligt Oliver Stone, som rimligtvis borde ha varit Ryssland enligt Putin, förmedlat av Oliver Stone. Skillnad? Jo, Putin berättar öppet och insiktsfullt om sitt Ryssland, dess folk och dess starka nationella samhörighet på ett sätt som får det depraverade USA att framstå som ondskans imperium, något som de välinformerade insett för mycket länge sedan.

Den ryskfödda, numera svenska författarinnan Vera Efron ger i sin bok I huvudet på Putin kompletterande information som tillsammans med Stones filmer får en annan bild av Ryssland att framträda än den traditionella, av Sovjettiden formade med mordiska kommunister, Gulag och Stalins spioner bakom varje gatuhörn. Ser Ryssland ut så idag? Naturligtvis inte.
De senaste hundra årens historia har för Rysslands del präglats av revolutionen 1917, kommunistväldet under först Lenin och sedan Stalin, andra världskriget där Ryssland hade en avgörande betydelse för att stoppa Hitler och nazismen – något vi kan vara tacksamma för eftersom den ryska motoffensiven omöjliggjorde den av tyskarna planerade invasionen av Sverige 1943 – det kalla kriget under tiden därefter fram till Gorbatjov och sist det moderna Ryssland efter Jeltsin, den epok där Putin varit tongivande.

Det finns inte många likheter mellan Sovjetunionen och dagens ortodoxt kristna Ryssland. När Warszawapakten skrotades efter det kalla krigets slut utgick många ifrån att även NATO, dess motpart i balansvågen, skulle avskaffas. Det fanns ju inga motsättningar längre, istället kunde en effektiv nedrustning inledas globalt för en fredligare värld. En muntlig överenskommelse mellan Georg Bush S:r och Gorbatjov innebärande att USA lovade att NATO inte skulle utvidgas österut, öppnade för rivningen av Berlinmuren och ett nytt, återupprättat Europa (De allierade styrkorna kommer inte att flytta sig en tum närmare era gränser / George Bush). Istället har NATO gjort det rakt motsatta och flyttat fram sina positioner ända fram till den ryska gränsen i en i det närmaste total omringning av ryskt territorium. Detta innebär också att såväl anfalls- som defensiva robotsystem tillhöriga NATO kantar Rysslands gränser.
Vad finns det då för anledning för ett USA, som har en militär budget som är tio gånger större än Rysslands, eller ett NATO med dito tretton gånger större, att omringa ett land som oupphörligt betonar sina fredliga avsikter och sin önskan att leva tillsammans med det Europa som man ser sig som en del av?

Ryssland karta
Anledningen är att USA ser detta enorma Ryssland, som sträcker sig från Östersjön till Stilla Havet, som det främsta hotet mot USA:s ekonomiska herravälde över resten av världen. Rysslands BNP har sedan år 2000 sexdubblats fram till idag, allt beroende på Putins krafttag mot den begynnande upplösningen efter Jeltsin och återtagandet av kontrollen över landets naturtillgångar. I spåren av detta har också folkets levnadsstandard mångdubblats för att närma sig en europeisk medelnivå. Putins opinionssiffror ligger runt 85%, och toppar därmed populariteten bland världens ledare. Som jämförelse kan vi nämna Hollande i Frankrike, vars siffror låg runt 5%. När Kina alltmer närmar sig Ryssland både ekonomiskt och politiskt får USA stora skälvan, detta är en kombination som kommer att innebära dödsstöten för västvärldens ekonomiska överlägsenhet. Det blir därför en överlevnadsfråga för USA att antingen krossa Ryssland eller införliva landet under sin intressesfär, både ekonomiskt och militärt. Därför växer NATO trots Bushs falska löften. Den fråga vi måste ställa oss är vad vi i Sverige har för anledning att infoga oss i den amerikanska krigsmaskinen, när vi lika gärna kan utöka våra handelsförbindelser med framtidens maktcentra – Ryssland och Kina? Detta speciellt när Putin retar amerikanarna genom att erbjuda jordbruksprodukter fria från genmanipulering och miljögifter.
Putin gör ingen hemlighet av sin ambition att stoppa den amerikanska expansionen mot en ny världsordning, NWO. Ryssland skall förbli en suverän, nationellt inriktad stat med ryska värderingar och styrd med den ryska befolkningens intressen som främsta mål. Där har vi själva mycket att lära. Det vi borde enas om, menar Putin, är kampen mot terrorismen. Möjligen överskattar han de i landets södra delar boende ryska muslimernas lojalitet genom att tro att de som ryska medborgare har en större samhörighet med den ryska nationen än vad som är fallet i Europa med sin sentida invandring, de ofta förekommande terrordåden av bl.a. tjetjener visar dock en annan bild.

Den amerikanska aggressionen mot Ryssland tar sig främst två olika uttryck, varav det ena är ekonomiskt, det andra militärt.
Rysslands främsta tillgång är dess olja. Redan vid tiden för den ryska revolutionen var Ryssland världens största oljeproducent, något som bidrog till att de amerikanska judiska bankirerna som Schiff, Warburg och Kahn finansierade och på plats i New York instruerade den likaledes judiske Trotsky i hans planläggning av 1917 års revolution. Efter genomfört värv tog Rockefeller över merparten av de ryska oljekällorna i Baku, i syfte att eliminera den värsta konkurrenten till den amerikanska oljeexporten (A. Sutton/ Wall Street and the Bolshevik Revolution). Dessa oljekällor hade senare hög prioritet även för Hitler under andra världskriget. Under Jeltsins tid tog ryska judiska oligarker över mycket av oljeindustrin, de förhandlade med Soros om att sätta in nådastöten mot Ryssland i en gigantisk ekonomisk attack, som i det närmaste tömde den ryska statskassan. Men Putin redde upp situationen med hårda nypor och återförde bolag som Jukos till den ryska staten, oljebolagen utgör nu grundbulten i Rysslands förbättrade ekonomi.
År 2015 uppgick oljeproduktionen i de tre största producentländerna räknat i miljoner fat per dag till 13 för USA, 12 för Saudiarabien och 11 för Ryssland. USA har då ökat sin produktion sedan 2005 från nivån 7, tack vare fracking. Övriga producentländer ligger under 4. Bilden blir tydligare om man också ser på importbehovet, vilket är 6 för USA och 0 för Ryssland som är självförsörjande. EU:s importbehov är 11 och Kinas 7 (Aleklett/ En värld drogad av olja). Idag kan USA täcka sitt underskott från Saudiarabien, men dessa källor har redan nått produktionsmaximum och vi skall nu bedöma framtiden. Vem skall då ha Rysslands överskott av olja? Kina, EU eller USA? Sverige får redan det mesta av sin olja från Ryssland. USA:s försök att stoppa Rysslands gasledning till Tyskland genom påtryckningar på Sverige visar att det är viktigare för USA att skada Rysslands ekonomi än att hjälpa EU med sin energiförsörjning. Dessa siffror rörande oljans flöde i världen är viktiga för att förstå vad USA:s oljelobby (densamma som startade ryska revolutionen) planerar bakom sina stängda dörrar. I Mellanöstern har strategin varit enkel – avsätt det legala styret och tillsätt en lojal marionett som vrider på kranarna när de blir tillsagda. Problemet lär vara svårare att lösa när Ryssland är inblandat.

USA:s militära strategi har naturligtvis nära samband med den ovanstående ekonomiska. Rysslands viktigaste flottbaser är Kaliningrad i Östersjön, Sevastopol på Krim i Svarta Havet och Murmansk vid Norra Ishavet. Genom att blockera dessa kan man också blockera oljeexporten från Ryssland, åtminstone den som är beroende av sjöfarten. Det är ingen tillfällighet att NATO försöker ta över både Östersjön (man har ännu inte fått ner Sverige på knä, men det är bara en tidsfråga) och Svarta Havet. Norra Ishavet patrullerar man med sina kärnvapenbestyckade ubåtar. Pipelines på eller under mark kommer därför att bli en nödvändighet för Rysslands export, gasledningen under Östersjön är ett exempel. Rysslands oljetillgångar är främst lokaliserade till det Kaspiska bäckenet och exporten kräver tillgång till hamnar eller fasta anläggningar över andra länders territorium. Vem har då gett NATO mandat att sätta korken i flaskan?
Vem är följaktligen boven i detta drama? Det är ganska lätt att se att det inte är det moderna Ryssland, som istället får kämpa mot en oförstående västvärld för sin överlevnad. Vi borde skämmas när EU-ledare som Van Rompuy deklarerar att EU bör utökas fram till Uralbergen, hur hade vi tolkat det om Putin hade sagt att Ryssland borde utökas fram till Engelska kanalen? 75% av NATO:s krigsmakt styrs och bekostas av USA. Det är en skam för Sverige att ha samröre med denna invasionsarmé, vars fredsbevarande syfte är lika med noll!

När tre busar tränger in ett offer i en hörna, är det inte förvånande om offret försöker slå sig fri, det är ingen ursäkt för fortsatt misshandel. Det svenska folket har ingen anledning att gömma sig bakom dessa busar.

Peter Krabbe

 

När djävulen bär prästkrage…

Amerikanska stridsvagnar tas fram ur norska bergrum för transport till Aurora i Sverige. Materiel finns i dessa bergrum för att utrusta 15.000 amerikanska soldater vid ”behov”.

Vi skall inte fastna för all evighet i chemtrailsen, det finns gott om andra frågor att diskutera också. Innan vi går vidare skall jag bara nämna en undersökning som publicerats i syfte att slå undan benen på alla som har synpunkter på pågående geoengineering. Det som är intressant är att den följer samma mönster som IPCC använt för att övertyga världen om att alla forskare stödjer teorin om global uppvärmning. Bakom undersökningen ligger University of California i Irvine och Carnegie Institution vid Stanford.

Man döper den ifrågasatta verksamheten till Secret Large-scale Atmosferic Program (SLAP) , som betyder örfil på engelska och kallar kritikerna för SLAP-teoretiker. Om det är vi som kritiserar som skall få örfilen eller delar ut den framgår dock inte. Anledningen till undersökningen är att en annan undersökning visat att 17% av befolkningen redan 2011 ansåg att SLAP förekommer med alla sina risker för människa och miljö och att oppositionen växer lavinartat genom internet och bloggar som denna. Detta måste naturligtvis stoppas?
Det budskap som man då vill skall stå i rubrikerna är att 76 av 77 vetenskapsmän (98,7%) förnekar att det finns chemtrails och geoengineering. Detta låter ju övertygande för dem som bara läser rubriker. Ser vi närmare på innehållet visar det sig att 475 vetenskapsmän sorterats fram för att utfrågas. Av dessa har bara 77 st valt att medverka. Av de 77 kan vi se att 17 personer tillhör någon av de statliga institutioner som bedriver geoengineeringen, som NOAA och NASA. Sorterar vi bort dessa rimligtvis partiska deltagare återstår 60 st, främst från olika universitet i världen. 59 av dessa hävdar att vi som ifrågasätter är idioter. Sammanfattat kan vi då konstatera att 59 av 475 inbjudna vetenskapsmän hävdar att SLAP inte existerar. Detta innebär med enkel matematik 12%, inte 98,7%. Om man sorterar bort de vetenskapsmän på universiteten vars forskning är beroende av statliga anslag blir bilden sannolikt ännu värre, men så djupt har jag inte möjlighet att gå i denna lilla analys, alla får tänka lite själva också ( hmm, fast DOE – Energidepartementet – har ju ett långtgående samarbete med University of California och Carnegie på Stanford hör till de mest hängivna anhängarna av IPCC….)

Jag formulerar därför en ny rubrik åt media. Den lyder: Närmare 9 av 10 vetenskapsmän anser att det inte finns skäl nog att ifrågasätta förekomsten av chemtrails! Rubriken baserar sig på samma undersökning….

Anledningen till att jag nämner IPCC är att man där gick ut med samma sorts retorik i sina rubriker, 2.500 vetenskapsmän stödjer hypotesen om av människan orsakad global uppvärmning. När man analyserade hur många som hade tillfrågats, sorterats bort eller helt enkelt hade ett yrke fjärran från all sakkunskap, var det återstående resultatet inte lika imponerande. Många visade rädsla för sin personliga och ekonomiska säkerhet, uteblivna forskningsanslag och ansåg sig utnyttjade genom felaktiga citat ur deras rapporter.

Med denna lilla historia tar jag en paus från chemtrailsen, men jag hoppas att alla fortsätter att observera och rapportera, skapa opinion så att regeringen får motivation att häva tystnadsplikten för de statliga myndigheter som idag vägrar att berätta med hänvisning till de ingångna sekretessavtal med USA som bryter mot vår grundlag. Vad har hänt med offentlighetsprincipen? Tillhör Sverige folket eller en handfull politiker? Bevaka noga vädret under Aurora, det kan ge underlag för fler slutsatser!

Ett sammanhängande problem är de amerikanska militärutgifterna. Bilden ovan visar att USA har högre kostnader för sina militära aktiviteter än hela den övriga världen tillsammans. Rysslands militärbudget är en tiondedel av USA:s. Omfördelar man diagrammet så att övriga NATO-länderna läggs till blir NATO, där USA står för 75% av utgifterna, en krigsmaskin med dubbelt så stor budgetkapacitet som övriga världen tillsammans och 13 gånger större än Rysslands. Detta är det faktum Ryssland står inför, inringat av NATO-baser runt alla sina gränser.

Frågan är om detta främjar freden i världen. NATO är USA:s alias för att skapa en armé till sin planerade världsregering, helt kontrollerad av USA inom ramen för NWO. Ställt i relation till invånarantalet drygt 320 miljoner för USA och 7 miljarder för övriga världen, måste man fråga sig om detta är rimligt. Med vilken rätt bygger USA upp detta herravälde över vårt jordklot? Demokrati? Den Sanna Religionen? Knappast.

Konsekvensen – långt ifrån idealistisk – blir att USA med sin begränsade befolkning inte har en chans att finansiera dessa astronomiska kostnader utan att använda sig av övriga världens råvaror. Dessa får man inte om man inte använder sin krigsmakt för att ta dem. Genom att passivt åse detta bidrar vi alla till att skapa jätten Glufs-Glufs, som måste äta mer och mer för att överleva och till sist ändå spricker med en knall.

Som jag ser det finns det bara två alternativ till USA:s sedan 150 år planerade övertagande av världsherraväldet. Man kan fråga sig när det utbryter en amerikansk revolution, där den styrande procenten av folket kastas över ända, monopolen krossas och den sanna demokrati som USA idag ger sken av att stå för återupprättas. Pågående nedbrytning av landets ekonomi och välfärd borde vara ett givet underlag för en sådan utveckling. Var ligger den undre gränsen?
Alternativt isoleras USA ekonomiskt av de växande ekonomierna i Asien, som klarar sig alldeles utmärkt utan att USA finns på kartan. Det innebär en konkurssituation för ett land med världens största statsskuld, ett land som genom sina Världsbankstentakler är tvunget att suga näring ur jordens övriga länder för att själv kunna överleva.

För ett land som med all säkerhet ser dessa alternativ klart framför sig är möjligheten att kunna hota med en överlägsen militärmakt enda räddningen. Denna kan dock bara vinna tid, eftersom hela den pågående processen är självförintande. Vi människor är inte lika lätta att manipulera som flyttandet av schackpjäser på ett bräde, det är ofattbart att någon kan tro att en världsregering skulle kunna hålla samman alla världens folkslag, religioner och regionala intressen under ett enda styre, oavsett hur totalitärt det utformas. Låt oss hoppas att vi slipper uppleva även detta makabra experiment , det sista i raden efter kommunismen och nazismen, det blir våra barn och barnbarn som får betala priset.

Peter Krabbe

Den amerikanska fyrklövern.

fyrkloever-27218

Många undrar över bakgrunden till de väderförändringar vi ser dagligen, men inte får några svar på, särskilt de observationer som vi alla lätt kan se med våra egna ögon som chemtrails, värmeböljor, plötsliga orkanvindar och hagelstormar med snöbollsstora ishagel. Låt oss därför gå ytterligare ett steg på djupet och söka motiv och beslutsfattare!

I USA har man en närmast naiv böjelse för kodnamn på militära operationer, som både kan ses som hot och utslag för en sjuk humor. Den kommande NATO-övningen i Östersjön, där Sverige avses vara en framflyttad bondepjäs i schackspelet, har exempelvis döpts till Aurora. Om Aurora i mytologin kan vi läsa ” Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram”.  Med Österns portar avses naturligtvis ett Ryssland som skall krossas och med solens vagn skall vi förstå USA, demokratins påstådda försvarare. Jag beklagar verkligen de svenskar som inte inser allvaret i detta.

En högre dignitet har ändå Operation Cloverleaf, ett kodnamn för framtidens amerikanska krigsföring, en framtid som redan är här. Varje klöverblad har ett bestämt syfte, hur många blad klövern har får vi gissa oss till, men med den retorik vi ser ovan kan man utgå för att detta är en amerikansk fyrklöver, lyckoklövern för det amerikanska militäretablissemanget. Be in clover har dessutom på engelska dubbelbetydelsen att leva i överflöd – ett förväntat utfall för upphovsmännen?

För att analysera fyrklöverns innehåll får man gå till kongressmannen Dennis Kucinchs försök att stoppa verksamheten genom sin Space Preservation Act 2001, något som naturligtvis röstades ner av kongressen. Där identifieras sex punkter, varav vi kan utgå ifrån att minst fyra finns kvar som utvecklingsprojekt.

Blad 1:

Elektroniska, psykotroniska och informationsteknologiska vapen i kombination med ultra lågfrekventa vapen från hög höjd (ELF-strålning från jonosfären, min anm.)

Blad 2:

Vapen baserade på plasma, elektromagnetism, ljud och ultraljud.

Blad 3:

Vapen baserade på laserteknik.

Blad 4:

Strategiska och taktiska vapen baserade på rymdteknik.

Blad 5:

Kemiska, biologiska, klimatrelaterade eller tektoniska vapen (tektoniska vapen är strålning i syfte att framkalla jordbävningar och andra ”natur”-katastrofer, min anm.)

Blad 6:

Chemtrails (ströks i en senare version av akten, då man ansåg att den inkräktade på redan godtagna ”friheter”).

Många av dessa tekniker går hand i hand, något som är nödvändigt för att få de önskade resultaten. Chemtrailsen har som syfte att genom dumpning av nanopartiklar i atmosfären skapa en elektriskt ledande plasma som kan samverka med ELF-strålningen från jonosfären i syfte att styra vädermanipulering, torka, orkaner och jordbävningar för militära syften. Chemtrailsen skapar en lins som likt ett brännglas förstärker och riktar strålningen mot utvalda mål. ELF-strålningen skapas från HAARP-anläggningarna, bl. a. genom dess filialer i norra Skandinavien, sannolikt tillsammans med EISCAT i Norge och LOIS i Småland. Enligt vissa rapporter är HAARP redan föråldrat och avses ersättas av styrning från ett satellitsystem med tiofaldigt ökad effektivitet. Dessa stora antennanläggningar är också utsatta bombmål vid en global konflikt och en svaghet i systemet.

Ämnen som ingår i chemtrailsen är hälsovådliga för människa och miljö. Den luft vi andas, för chemtrailsens innehåll landar för eller senare i vår närmiljö, blir förgiftad av syntetiska fibrer och giftiga metaller som bariumsalter, aluminium i form av nanopartiklar och radioaktivt thorium.  Skadeverkningarna för människan är väldokumenterade och leder genom ett försämrat immunförsvar och muskelförsvagning till för tidig död genom lungsjukdomar, hjärtåkommor, demens och cancer. Listan är lång och diskuteras också i andra sammanhang. Dessa effekter anses sannolikt som försumbara av initiativtagarna, befolkningsminskning är en väldokumenterat önskad bieffekt i programmet.

Den stora frågan är hur världssamfundet kan tillåta att en enskild stat tar sig rätten att genom hänvisning till sin egen ”nationella” säkerhet lägga beslag på jordens olika atmosfäriska skikt upp till jonosfären och även däröver för att skaffa sig militär kontroll över de övriga stater och folkslag som tillsammans befolkar vårt jordklot.  Den som har lärt sig vad NWO, New World Order, är blir nog inte förvånad. Detta handlar naturligtvis om slutfasen i genomförandet av NWO och det är svårt att se vad som skulle kunna stoppa den i detta sena skede. För dem som ligger bakom ”projektet” och har arbetat med detta i 150 år lär inga återstående hinder vara godtagbara, inte ens ett tredje världskrig. Keith Payne, rådgivare åt förre amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld, har i en skrift framfört tesen att ” en intelligent kärnvapenoffensiv, utlöst av USA, skulle ”bara” resultera i 20 miljoner amerikanska dödsoffer, en nivå som är kompatibel med nationell överlevnad och återuppbyggnad”. Detta är den diskussionsnivå som är gällande bland psykopaterna i den amerikanska ledningen, en ledning som är fjärran från valurnor och presidenter. Hur många av jordens övriga invånare som samtidigt skulle dö betraktas som ointressant.

Detta för oss till frågan vem som driver detta vansinnesprojekt. Huvudmän är det amerikanska försvarsdepartementet (DOD, Department of Defence) och det tillika amerikanska energidepartementet (DOE, Department of Energy). Dessa bildar tillsammans med statliga organisationer som CIA, FBI, NASA, NOAA m.fl. och inofficiell styrning genom CFR (Council of Foreign Relations) vad vi i dagligt tal kallar the Deep State, ett etablissemang som i samråd med den ekonomiska makten i form av bankkarteller, oljekarteller och industrikarteller gör anspråk på att leda den planerade totalitära världsregeringen. Ingen president kan trotsa detta etablissemang, olydnad bestraffas med dödsstraff, något som familjen Kennedy bittert fått erfara. Kanske någon undrar varför Trump, som hållit timslånga valtal utan tillstymmelse till manuskript, läser noggrant innantill varje gång han skall göra en treminuters, militärt grundad avsiktsförklaring i TV?

Konspirationsteorier? Nej, mina vänner, detta är krass verklighet. Vad kan vi då göra åt eländet? Primär instinkt för en liten kille som Sverige är naturligtvis att gömma sig för de stora, bråkiga grabbarna. Danmark och Norge har övertalats in i NATO genom att ge ordförandeskapet åt i tur ordning Rasmussen och Stoltenberg. Förhoppningsvis lämnar dessa våra grannar NATO när opinionen och medvetandet på hemmaplan förr eller senare växer och bildar tillsammans med Sverige och stolta, urstarka Finland en alliansfri Nordisk zon, som i bästa fall kan hålla oss utanför de värsta galenskaperna. Hålla vårt luftrum och våra vatten fria från amerikansk överhöghet, hävda vårt oberoende och friheten att själva välja handelspartners i en värld av förändring. Förklara att vi inte tänker vara den där första bonden på schackbrädet som faller när spelet börjar. NATO är inte längre en försvarsorganisation utan en anfallsarmé med uppdraget att upprätta amerikanskt världsherravälde. Det andra världskriget är slut, det kalla kriget är slut, Warszawapakten är död och vi tänker inte delta i ett tredje världskrig. När får vi en regering som vill proklamera detta? När får vi politiker som förstår vad som händer i världen?

Peter Krabbe

Faktabidrag från Amy Worthington, The Millenium Report 2015

Under politiska och kemiska moln….

Så är det då dags att fatta pennan igen efter en solfattig och kylig sommar, åtminstone i Sydsverige. Jag pausade för ett par månader sedan efter en artikel om chemtrailsen, ett ämne som tydligen både upprör och skrämmer många, samtidigt som många andra väljer att slå dövörat till och raljera i ad hominem över dem som vågar ha en annan åsikt. Som jag ser det är vi bara i början av ett klarläggande, allt mer material kommer på bordet och myndigheternas undanflykter blir alltmer patetiska. En och annan krystad kommentar indikerar att fenomenet har för avsikt att minska den globala uppvärmningen genom att beröva såväl människor som naturen tillgången till den livsgivande och värmande solen. Man kan undra vilket som är värst. Solcellsindustrin borde i så fall vara världens nu sämsta aktieplacering. Kritikerna menar omvänt att den globala uppvärmningen ökar istället genom att denna ärtsoppa av kemikalier läggs som ett duntäcke över jorden.

Jag tror att man kommer närmare sanningen genom att se på det militärindustriella komplexet, de enorma kostnader som sprayningen alstrar brukar normalt ha direktförbindelse med den i stort sett obegränsade amerikanska ”försvarsbudgeten”. Som de flesta insett idag anses det amerikanska nationella säkerhetsintresset omfatta större delen av jordklotet och i synnerhet de delar av klotet som innehåller för USA oumbärliga råvaror, varav oljan självklart toppar en lista som också inrymmer så mycket mer. När ett land som Sverige frivilligt undertecknar ett sekretessavtal med USA som i praktiken sopar undan hela den svenska offentlighetsprincipen måste man fråga sig vem eller vad som ligger bakom. Detta avtal är förklaringen till att all information om chemtrails och dess skadeverkningar för oss som lever i Sverige är hemligstämplade, med hänvisning till det amerikanska (!) nationella säkerhetsintresset. Ingen svensk myndighet får i praktiken yttra sig om fenomenet chemtrails eller vädermanipulering om inte USA godkänner det. Det är detta som är det politiska moln som hänger över vårt land, tyngre än det värsta aluminiumoxidmoln.

Vi skall se närmare på detta avtal, men också granska den amerikanska Operation Cloverleaf, det amerikanska försvarsdepartementets plan för framtidens krigföring och hur vi ovetandes deltar i detta. Att chemtrailsen har en plats i denna amerikanska lyckoklöver förstår nog de flesta läsare redan.

Vi skall också under hösten fördjupa oss i varför det är så svårt att inse att den traditionella vänster – höger politiken hör till historieböckerna, framtidens politik handlar om valet mellan nationella demokratier och globala totalitära samhällssystem. Det finns idag inga etiketter på de existerande partierna i detta avseende, vilket kan göra kommande val till en mardröm för de medvetna. Ingen kommer att få veta vad man röstar på om inte partierna förklarar sin inställning i frågan, tyvärr får man konstatera att inte ens riksdagens ledamöter förstår innebörden av det ena eller det andra. Hur skall vi då kunna lita på svaren i den mån vi får dem eller, framför allt, få klarhet i vilka koalitioner som är att vänta efter valet. Sveriges nationella oberoende och alliansfrihet kontra en NATO- anslutning är en sådan fråga som ännu inte hittat rätt i partipolitiken.

Vi skall också granska hur relationerna och maktbalansen mellan de tre huvudpolerna USA, Kina och Ryssland kommer att utvecklas mot bakgrunden av den amerikanska ambitionen att skapa ett eget världsherravälde med hjälp av New World Order, något som sammanhänger med det föregående. Varför skulle vi behöva vara rädda för Ryssland? Hur länge till står USA för frihet och oberoende och vad kommer den växande klyftan mellan det amerikanska folket och Deep State att medföra för världspolitiken? Står vi inför ett nytt kallt krig, men denna gången mellan NATO och alliansen Ryssland/ Kina och vilka länder kommer i så fall att välja att följa det sjunkande slagskeppet USA i djupet istället för att ansluta sig till framtidens ledande ekonomier i Eurasia?

Kanske får vi vissa svar när kontrahenterna samlas i Östersjön i september. Vill vi att en militär uppgörelse skall utspela sig där, eller på deras egna hemmaplaner?

Många frågor och, om inte annat en intressant höst. Våra politiker måste svara eller lämna sina platser till de som vet och vill något. Vi har rätt att välja våra kandidater bland levande människor och inte bland internt framavlade politikerrobotar….

 

Som en inledning skall vi då se på sekretessavtalet, som Solveig Silverin varit ambitiös nog att ta fram och publicera på sin blogg. Det finns i sin helhet här, men vi skall fokusera på hur det kan användas när man exempelvis vill dölja verksamheter som har sitt ursprung i amerikansk teknologi och i amerikanska patent:

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL UPPRÄTTAT I ENLIGHET MED AVTALET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING OM VETENSKAPLIGT OCH TEKNISKT SAMARBETE TILL SKYDD FÖR DEN NATIONELLA SÄKERHETEN AV DEN 13 APRIL 2007, undertecknat i Washington den 8 april 2008 av dåvarande ambassadören Jonas Hafström.

Att de inblandade i detta avtal var år 2006 tillträdande statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt , båda moderater, är knappast någon överraskning för dem idag som är välbekanta med deras kontakter med Bilderberggruppen.

Avtalet handläggs i Sverige av chefen för säkerhetsavdelningen vid Försvarets materielverk (FMV).

Vi saxar lite ur avtalet: Mottagarparten får inte förmedla eller röja sekretessbelagd information till… allmänheten utan att sändarparten i förväg har gett sitt skriftliga tillstånd./ … Rätten att ta del av sekretessbelagd information ska vara förbehållen personer som har behov av den i tjänsten……/.

Svenska anläggningar med ett amerikanskt sekretessbelagt kontrakt får enbart lämna ut information till allmänheten efter att ha fått ett skriftligt förhandsgodkännande från den amerikanska säkerhetsskyddsmyndigheten och i enlighet med sekretesslagen (Official Secrets Act)…/. Amerikansk information på nivån US CONFIDENTIAL ska behandlas som HEMLIG av de civila myndigheterna i Sverige ( tredje nivån efter Top Secret och Secret/ min anm.)

 

Det är således ganska enkelt för amerikanska myndigheter att genom en godtycklig sekretessklassning av aktiviteter och produkter med ursprung i USA förhindra att den svenska allmänheten får kännedom om såväl material, syften och konsekvenser, som i vilken omfattning ett konkret samarbete förekommer, exempelvis vid vädermanipulering och chemtrailssprayning.  Att dessa aktiviteter hänförs till kategorin Vetenskapligt och tekniskt samarbete i avtalet torde vara givet, en klassning som militärt samarbete är dessutom trolig för merparten av det konstaterade resultatet. Det är värt att notera att myndigheter som FMV, SMHI, Transportstyrelsen och länsstyrelserna är mottagarparter, vilket ger diverse kufiska svar på förfrågningar från allmänheten.

Att kretskort och andra elektroniska komponenter som under större delen av efterkrigstiden levererats till Bofors och Saabs krigsmaterialindustri från USA haft ett skydd för kopiering och vidareexport är lätt att acceptera, men detta avtal sammanfaller väl tidsmässigt med de aktiviteter som det senaste decenniet uppstått helt ogenerat framför våra ögon i form av vädermanipulering och strålningsskador.

Vi vill säkert alla ha ett starkt och tryggt försvar, men är våra politiker dumma nog att istället göra svenskarna till försökskaniner i ett globalt maktspel med vår egen hälsa, natur och miljö som spelpjäser? Tyvärr tyder mycket på det.

 

Det är således endast den regering, som vi själva har att välja, som kan omformulera detta avtal så att svenska myndigheter har egen beslutanderätt vad gäller allmänhetens insyn i förhållanden som gäller svenskt territorium och svenska medborgares hälsa och välbefinnande. Beakta detta i kommande val!!

 

Peter Krabbe

Den blomstertid nu kommer….

Sedan jag startade min blogg för två år sedan har antalet läsare ökat kontinuerligt från de första månadernas 2-3.000  till nuvarande 20-30.000 per månad.  Jag har skrivit ett par hundra artiklar utan avbrott, levererat vecka efter vecka. Detta tar mycket av min tid, idéarbete och research har vuxit i omfång i takt med läsekretsen. Den trogna skara kommentatorer som blivit en återkommande del av innehållet har starkt bidragit till bloggens framgång genom både den kloka dialog som vuxit fram och de berikande länkar som tillförts. För detta är jag tacksam.

Ändå känner jag att jag behöver en paus i skrivandet, få lite tid både för reflektion och för att ta till mig den lavin av intryck som vällt ner över oss alla.  För naturligtvis visste jag inte vad jag vet idag när jag började skriva för två år sedan, bakom varje lucka som öppnas finns det en ny att öppna. Kan man då bara gå vidare som en robot på en till synes oändlig väg, trots att hela ens världsbild förändras på kort tid och framtiden börjar flimra för ögonen?

Jag tror inte det, någonstans finns det en mental gräns. Fylld av upptäckarlusta har jag slängt mig över globalismen med alla dess avarter, New World Order, Deep State i USA och dess minikopia i Sverige, företagsmonopolen inom finans, olja, läkemedel och livsmedel, FN:s Agenda 2030, EU:s galenskaper och NATOS:s hotfulla närvaro runt våra förment oberoende gränser, den amerikanska krigshetsen i Mellanöstern och Asien, hatet mot Ryssland, den framprovocerade spridningen av islam till Europa, klimatagendan med dess paranoida hot om världens undergång, urholkningen av vår närdemokrati och mycket, mycket annat.

Värst är kanske ändå känslan av att ha blivit lurad, hela vår 1900-talshistoria har förfalskats till oigenkännlighet. Kanske skriver jag den verkliga historien när alla bitar fallit på plats, om inte annat så för att berätta den för mina barnbarn. För att ge dem en chans att få perspektiv på sin egen framtida tillvaro, kunna fatta sina egna beslut och känna tryggheten i att veta. Min egen familjehistoria har gått hand i hand med den europeiska under de senaste 800 åren, nu först kan jag förstå den.

Näst värst är insikten i att vi i Sverige har levt i en väl avgränsad bubbla, helt avskild från världen omkring oss. När den lokala bokhandeln nu ersatts med internets världsvida bibliotek kan vi plötsligt beställa och läsa utländsk litteratur som vi tidigare inte visste existerade, till och med internationella debatter från 1970-talet och framåt är nyheter för oss idag. När jag på 60-talet ett flertal gånger besökte Östtyskland chockades jag av den totala slutenheten och människornas förtvivlade kontaktförsök med den förbjudna omvärlden, samtidigt euforisk över att hos oss, i Sverige, var det minsann annorlunda. Idag upplever jag istället samma känsla av isolering i vårt land som östtyskarna gjorde då. Den som vill veta vad som händer i världen får helt förlita sig på utländska TV-stationer, svensk media är jämförbar med patientinformationen på ett dårhus och medborgarnas medvetandegrad i nivå därefter.

Inte att undra på då att tröttheten kryper på som en förlamande känsla över hela kroppen, eller är det kanske bara depopulationsprogrammet som börjar verka? Eller vetskapen om att i det samhälle man närt med tiotals miljoner i skatter är man inte längre en hjälte utan utmålas i egenskap av oliktänkande som rasist, fascist, nazist, skeptiker, förnekare och konspirationsteoretiker, en värdegrundsfientlig kärlekshatare och islamofob. Gamle man, kan du inte bara gå och dö någonstans, suckar tokliberalerna?

Nej, det gör jag nog inte, men nu skall jag i alla fall ha en sommar utan plingande mailbox. Därför tar jag semester från skrivandet till i augusti, så i bästa fall ses vi då igen. Om inte så sitter jag och skriver böcker istället.  Så ha en skön sommar ni också, solen lär glimta fram ibland mellan chemtrailsen, det är jag övertygad om! Och kanske kan även min blogg fungera som ett sommarbibliotek för den som inte hunnit läsa allt än, det mesta är fortfarande lika relevant som när det skrevs….

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: