Kommer Vilda Västern att fortsätta varvet runt?

 

I föregående artikel har vi sett på Putins och Rysslands reaktioner inför de ständiga hoten från väst om införlivandet av Ryssland i ett större, av USA styrt sammanhang. Vilka resonemang ligger då bakom de amerikanska motiven för ett sådant införlivande? Låt oss se på både den officiella agendan och den inofficiella!

Den officiella återspeglas ganska väl i förre presidentrådgivaren (för Jimmy Carter, Clinton och Obama) och Bilderbergaren Zbigniew Brzezinskis bok Strategic Vision från 2012. Mest känd är han för sin bok The Grand Chessboard från 1997. Som medlem i CFR och delaktig i grundandet av TC (trilaterala kommissionen) och nära samarbetspartner med Kissinger och Rockefeller var Brzezinski en sann globalist och medlem av Deep State. Han avled i våras efter 40 år i amerikansk politik.
I denna hans sista bok gör han en beskrivning av sin vision av världen efter år 2025, ett närliggande perspektiv, sett ur vår synvinkel.

Brzezinski ser två nödvändiga steg för att skapa grunden för den nya ”västvärlden”. Det ena är att införliva Turkiet i ”gemenskapen”, det andra att göra samma sak med det väldiga Ryssland. Som resultat skulle man få ”The Larger West- The Core of Global Stability”, ett rike som omfattar den norra delen av jordklotet – norr om Medelhavet och Mexico. För utvecklingen i detta rike skulle USA, EU och Ryssland svara, den problematiska resten av världen med sin överbefolkning och sina klimatproblem lämnar globalismen tills vidare åt framtiden att lösa. Förutsättningen för det nya riket ser Brzezinski i att EU blir fadder för Ryssland och att NATO blir dess armé, i syfte att säkra ”demokrati” av västerländsk modell.

A Larger West – kärnan i den civiliserade världen enligt Strategic Vision/ Brzezinski 2012.

Att succesivt ansluta alla mindre länder i Rysslands närhet till EU och i slutänden även Ryssland är den politik som vi redan ser ligga på bordet. I Putinintervjuerna skämtar Putin om just detta, att han till USA:s förvåning föreslog Rysslands inträde i EU och NATO. Det föll, märkligt nog inte i god jord. Den nationella suveränitet som Ryssland skulle komma att bibehålla vid ett fredligt samgående är inte kompatibel med de vinster som USA skulle få vid en militär erövring, där näringslivet i väst skulle få ett helt annat inflytande över återuppbyggnaden av ett samhälle, jämnat med marken efter intensiv krigsföring.

Å andra sidan vore det en våt dröm för Deep State att kunna införliva en relativt intakt högteknologisk krigsmaskin som Rysslands i NATO, den blivande världsarmén. Vem i världen skulle kunna matcha denna, övriga länder skulle förvandlas till inget annat än en skränande folkhop. Ursäkta ironin, men det är tydligt att många resonemang i Washington ligger på denna nivån. Ett snabbt och kortvarigt militärt övertagande av Ryssland, som ger full kontroll över framtida regeringsposter, samtidigt som förödelsen blir begränsad, är sannolikt det ideala scenariot för dessa galningar.

Turkiet då? Brzezinski skrev sin bok 2012, då man fortfarande trodde på en sekulär utveckling i EU:s koppel. Detta gällde, som vi alla vet, även för vår förre statsminister Carl Bildt, som fick lära läxan hos Bilderbergarna. Idag visar sig en annan utveckling åt motsatt håll, mot ett muslimskt samhälle med totalitära avsikter. Detta lilla utskott i det nya riket som Brzezinski hade tänkt sig att Turkiet skulle vara för att få ökad kontroll över Mellanöstern, skrumpnar nu. EU:s blindtarm måste istället opereras bort snarast. Risken för en inflammation som sprider sig är akut.

Vi kan då se att globalismens fokus just nu ligger på ett införlivande av Ryssland i det som Brzezinski kallar ett större Väst, men som kanske hellre skulle haft beteckningen Norra Unionen med tanke på geografin. Där beräknar CIA att 1,1 miljarder människor (15%) skulle bo på 27% av världens landyta och ha 46% av världens BNP. Naturresurserna i östra Ryssland innehåller enorma reserver i form av råvaror och mark för etablering.

Märkligt nog verkar Arktis saknas på kartan över Riket, trots att det ligger mitt i det. Kanske skall man inte bli oroad genom att de råvaror – bl.a. olja – som ligger under istäcket nu ju tillhör det gemensamma Riket. Kanske vet man också mer om denna dolda kontinent än vad man vill tala om. Kanske är möjligheten till kontrollerad avsmältning av istäcket en kalkylerad metod att sätta resten av världen under vatten, samtidigt som landmassan stiger upp till exploateringsbar nivå? Är en konstruerad global uppvärmning därmed en medveten ingrediens i programmet för depopulation av ekvatorzonen?

Jag skall inte låta fantasin flöda alltför mycket, men helt klart är isen i Arktis en framtida resurs i en värld som kommer att lida brist på dricksvatten. Vilka tankar i övrigt som fått Brzezinski att välja denna geografiska avgränsning av globalismens första utbredning får vi inte längre svar på, men kanske finns där också en idé om ett etniskt och kristet sammanhållet landområde med goda utvecklingsmöjligheter för den västerländska civilisationen, fritt från religionskrig och tropisk hetta. Lite grand som ett nytt Vilda Västern som ligger och väntar…

Helt klart är att Brzezinski inte trodde på teorierna om en ny istid och en svalnande sol, annars hade han nog ritat en annan karta. Inte heller lär han ha trott på Putins mirakulösa omvandling till ett modernt samhälle, ett samhälle som faktiskt varken kommer att behöva USA eller EU!

Peter Krabbe

Annonser

Är Ryssland vår fiende?

NATO:s obehagliga vapenskrammel, inte minst genom höstens kommande Aurora-manöver i Sverige och Östersjöområdet gör det berättigat att ställa frågan vem som egentligen är vår fiende. För första gången i mitt, må vara begränsade närminne, gör SVT något positivt genom att sända Oliver Stones Putinintervjuer. Man kan till och med förlåta SVT den nedvärderande titeln Putin enligt Oliver Stone, som rimligtvis borde ha varit Ryssland enligt Putin, förmedlat av Oliver Stone. Skillnad? Jo, Putin berättar öppet och insiktsfullt om sitt Ryssland, dess folk och dess starka nationella samhörighet på ett sätt som får det depraverade USA att framstå som ondskans imperium, något som de välinformerade insett för mycket länge sedan.

Den ryskfödda, numera svenska författarinnan Vera Efron ger i sin bok I huvudet på Putin kompletterande information som tillsammans med Stones filmer får en annan bild av Ryssland att framträda än den traditionella, av Sovjettiden formade med mordiska kommunister, Gulag och Stalins spioner bakom varje gatuhörn. Ser Ryssland ut så idag? Naturligtvis inte.
De senaste hundra årens historia har för Rysslands del präglats av revolutionen 1917, kommunistväldet under först Lenin och sedan Stalin, andra världskriget där Ryssland hade en avgörande betydelse för att stoppa Hitler och nazismen – något vi kan vara tacksamma för eftersom den ryska motoffensiven omöjliggjorde den av tyskarna planerade invasionen av Sverige 1943 – det kalla kriget under tiden därefter fram till Gorbatjov och sist det moderna Ryssland efter Jeltsin, den epok där Putin varit tongivande.

Det finns inte många likheter mellan Sovjetunionen och dagens ortodoxt kristna Ryssland. När Warszawapakten skrotades efter det kalla krigets slut utgick många ifrån att även NATO, dess motpart i balansvågen, skulle avskaffas. Det fanns ju inga motsättningar längre, istället kunde en effektiv nedrustning inledas globalt för en fredligare värld. En muntlig överenskommelse mellan Georg Bush S:r och Gorbatjov innebärande att USA lovade att NATO inte skulle utvidgas österut, öppnade för rivningen av Berlinmuren och ett nytt, återupprättat Europa (De allierade styrkorna kommer inte att flytta sig en tum närmare era gränser / George Bush). Istället har NATO gjort det rakt motsatta och flyttat fram sina positioner ända fram till den ryska gränsen i en i det närmaste total omringning av ryskt territorium. Detta innebär också att såväl anfalls- som defensiva robotsystem tillhöriga NATO kantar Rysslands gränser.
Vad finns det då för anledning för ett USA, som har en militär budget som är tio gånger större än Rysslands, eller ett NATO med dito tretton gånger större, att omringa ett land som oupphörligt betonar sina fredliga avsikter och sin önskan att leva tillsammans med det Europa som man ser sig som en del av?

Ryssland karta
Anledningen är att USA ser detta enorma Ryssland, som sträcker sig från Östersjön till Stilla Havet, som det främsta hotet mot USA:s ekonomiska herravälde över resten av världen. Rysslands BNP har sedan år 2000 sexdubblats fram till idag, allt beroende på Putins krafttag mot den begynnande upplösningen efter Jeltsin och återtagandet av kontrollen över landets naturtillgångar. I spåren av detta har också folkets levnadsstandard mångdubblats för att närma sig en europeisk medelnivå. Putins opinionssiffror ligger runt 85%, och toppar därmed populariteten bland världens ledare. Som jämförelse kan vi nämna Hollande i Frankrike, vars siffror låg runt 5%. När Kina alltmer närmar sig Ryssland både ekonomiskt och politiskt får USA stora skälvan, detta är en kombination som kommer att innebära dödsstöten för västvärldens ekonomiska överlägsenhet. Det blir därför en överlevnadsfråga för USA att antingen krossa Ryssland eller införliva landet under sin intressesfär, både ekonomiskt och militärt. Därför växer NATO trots Bushs falska löften. Den fråga vi måste ställa oss är vad vi i Sverige har för anledning att infoga oss i den amerikanska krigsmaskinen, när vi lika gärna kan utöka våra handelsförbindelser med framtidens maktcentra – Ryssland och Kina? Detta speciellt när Putin retar amerikanarna genom att erbjuda jordbruksprodukter fria från genmanipulering och miljögifter.
Putin gör ingen hemlighet av sin ambition att stoppa den amerikanska expansionen mot en ny världsordning, NWO. Ryssland skall förbli en suverän, nationellt inriktad stat med ryska värderingar och styrd med den ryska befolkningens intressen som främsta mål. Där har vi själva mycket att lära. Det vi borde enas om, menar Putin, är kampen mot terrorismen. Möjligen överskattar han de i landets södra delar boende ryska muslimernas lojalitet genom att tro att de som ryska medborgare har en större samhörighet med den ryska nationen än vad som är fallet i Europa med sin sentida invandring, de ofta förekommande terrordåden av bl.a. tjetjener visar dock en annan bild.

Den amerikanska aggressionen mot Ryssland tar sig främst två olika uttryck, varav det ena är ekonomiskt, det andra militärt.
Rysslands främsta tillgång är dess olja. Redan vid tiden för den ryska revolutionen var Ryssland världens största oljeproducent, något som bidrog till att de amerikanska judiska bankirerna som Schiff, Warburg och Kahn finansierade och på plats i New York instruerade den likaledes judiske Trotsky i hans planläggning av 1917 års revolution. Efter genomfört värv tog Rockefeller över merparten av de ryska oljekällorna i Baku, i syfte att eliminera den värsta konkurrenten till den amerikanska oljeexporten (A. Sutton/ Wall Street and the Bolshevik Revolution). Dessa oljekällor hade senare hög prioritet även för Hitler under andra världskriget. Under Jeltsins tid tog ryska judiska oligarker över mycket av oljeindustrin, de förhandlade med Soros om att sätta in nådastöten mot Ryssland i en gigantisk ekonomisk attack, som i det närmaste tömde den ryska statskassan. Men Putin redde upp situationen med hårda nypor och återförde bolag som Jukos till den ryska staten, oljebolagen utgör nu grundbulten i Rysslands förbättrade ekonomi.
År 2015 uppgick oljeproduktionen i de tre största producentländerna räknat i miljoner fat per dag till 13 för USA, 12 för Saudiarabien och 11 för Ryssland. USA har då ökat sin produktion sedan 2005 från nivån 7, tack vare fracking. Övriga producentländer ligger under 4. Bilden blir tydligare om man också ser på importbehovet, vilket är 6 för USA och 0 för Ryssland som är självförsörjande. EU:s importbehov är 11 och Kinas 7 (Aleklett/ En värld drogad av olja). Idag kan USA täcka sitt underskott från Saudiarabien, men dessa källor har redan nått produktionsmaximum och vi skall nu bedöma framtiden. Vem skall då ha Rysslands överskott av olja? Kina, EU eller USA? Sverige får redan det mesta av sin olja från Ryssland. USA:s försök att stoppa Rysslands gasledning till Tyskland genom påtryckningar på Sverige visar att det är viktigare för USA att skada Rysslands ekonomi än att hjälpa EU med sin energiförsörjning. Dessa siffror rörande oljans flöde i världen är viktiga för att förstå vad USA:s oljelobby (densamma som startade ryska revolutionen) planerar bakom sina stängda dörrar. I Mellanöstern har strategin varit enkel – avsätt det legala styret och tillsätt en lojal marionett som vrider på kranarna när de blir tillsagda. Problemet lär vara svårare att lösa när Ryssland är inblandat.

USA:s militära strategi har naturligtvis nära samband med den ovanstående ekonomiska. Rysslands viktigaste flottbaser är Kaliningrad i Östersjön, Sevastopol på Krim i Svarta Havet och Murmansk vid Norra Ishavet. Genom att blockera dessa kan man också blockera oljeexporten från Ryssland, åtminstone den som är beroende av sjöfarten. Det är ingen tillfällighet att NATO försöker ta över både Östersjön (man har ännu inte fått ner Sverige på knä, men det är bara en tidsfråga) och Svarta Havet. Norra Ishavet patrullerar man med sina kärnvapenbestyckade ubåtar. Pipelines på eller under mark kommer därför att bli en nödvändighet för Rysslands export, gasledningen under Östersjön är ett exempel. Rysslands oljetillgångar är främst lokaliserade till det Kaspiska bäckenet och exporten kräver tillgång till hamnar eller fasta anläggningar över andra länders territorium. Vem har då gett NATO mandat att sätta korken i flaskan?
Vem är följaktligen boven i detta drama? Det är ganska lätt att se att det inte är det moderna Ryssland, som istället får kämpa mot en oförstående västvärld för sin överlevnad. Vi borde skämmas när EU-ledare som Van Rompuy deklarerar att EU bör utökas fram till Uralbergen, hur hade vi tolkat det om Putin hade sagt att Ryssland borde utökas fram till Engelska kanalen? 75% av NATO:s krigsmakt styrs och bekostas av USA. Det är en skam för Sverige att ha samröre med denna invasionsarmé, vars fredsbevarande syfte är lika med noll!

När tre busar tränger in ett offer i en hörna, är det inte förvånande om offret försöker slå sig fri, det är ingen ursäkt för fortsatt misshandel. Det svenska folket har ingen anledning att gömma sig bakom dessa busar.

Peter Krabbe

 

När djävulen bär prästkrage…

Amerikanska stridsvagnar tas fram ur norska bergrum för transport till Aurora i Sverige. Materiel finns i dessa bergrum för att utrusta 15.000 amerikanska soldater vid ”behov”.

Vi skall inte fastna för all evighet i chemtrailsen, det finns gott om andra frågor att diskutera också. Innan vi går vidare skall jag bara nämna en undersökning som publicerats i syfte att slå undan benen på alla som har synpunkter på pågående geoengineering. Det som är intressant är att den följer samma mönster som IPCC använt för att övertyga världen om att alla forskare stödjer teorin om global uppvärmning. Bakom undersökningen ligger University of California i Irvine och Carnegie Institution vid Stanford.

Man döper den ifrågasatta verksamheten till Secret Large-scale Atmosferic Program (SLAP) , som betyder örfil på engelska och kallar kritikerna för SLAP-teoretiker. Om det är vi som kritiserar som skall få örfilen eller delar ut den framgår dock inte. Anledningen till undersökningen är att en annan undersökning visat att 17% av befolkningen redan 2011 ansåg att SLAP förekommer med alla sina risker för människa och miljö och att oppositionen växer lavinartat genom internet och bloggar som denna. Detta måste naturligtvis stoppas?
Det budskap som man då vill skall stå i rubrikerna är att 76 av 77 vetenskapsmän (98,7%) förnekar att det finns chemtrails och geoengineering. Detta låter ju övertygande för dem som bara läser rubriker. Ser vi närmare på innehållet visar det sig att 475 vetenskapsmän sorterats fram för att utfrågas. Av dessa har bara 77 st valt att medverka. Av de 77 kan vi se att 17 personer tillhör någon av de statliga institutioner som bedriver geoengineeringen, som NOAA och NASA. Sorterar vi bort dessa rimligtvis partiska deltagare återstår 60 st, främst från olika universitet i världen. 59 av dessa hävdar att vi som ifrågasätter är idioter. Sammanfattat kan vi då konstatera att 59 av 475 inbjudna vetenskapsmän hävdar att SLAP inte existerar. Detta innebär med enkel matematik 12%, inte 98,7%. Om man sorterar bort de vetenskapsmän på universiteten vars forskning är beroende av statliga anslag blir bilden sannolikt ännu värre, men så djupt har jag inte möjlighet att gå i denna lilla analys, alla får tänka lite själva också ( hmm, fast DOE – Energidepartementet – har ju ett långtgående samarbete med University of California och Carnegie på Stanford hör till de mest hängivna anhängarna av IPCC….)

Jag formulerar därför en ny rubrik åt media. Den lyder: Närmare 9 av 10 vetenskapsmän anser att det inte finns skäl nog att ifrågasätta förekomsten av chemtrails! Rubriken baserar sig på samma undersökning….

Anledningen till att jag nämner IPCC är att man där gick ut med samma sorts retorik i sina rubriker, 2.500 vetenskapsmän stödjer hypotesen om av människan orsakad global uppvärmning. När man analyserade hur många som hade tillfrågats, sorterats bort eller helt enkelt hade ett yrke fjärran från all sakkunskap, var det återstående resultatet inte lika imponerande. Många visade rädsla för sin personliga och ekonomiska säkerhet, uteblivna forskningsanslag och ansåg sig utnyttjade genom felaktiga citat ur deras rapporter.

Med denna lilla historia tar jag en paus från chemtrailsen, men jag hoppas att alla fortsätter att observera och rapportera, skapa opinion så att regeringen får motivation att häva tystnadsplikten för de statliga myndigheter som idag vägrar att berätta med hänvisning till de ingångna sekretessavtal med USA som bryter mot vår grundlag. Vad har hänt med offentlighetsprincipen? Tillhör Sverige folket eller en handfull politiker? Bevaka noga vädret under Aurora, det kan ge underlag för fler slutsatser!

Ett sammanhängande problem är de amerikanska militärutgifterna. Bilden ovan visar att USA har högre kostnader för sina militära aktiviteter än hela den övriga världen tillsammans. Rysslands militärbudget är en tiondedel av USA:s. Omfördelar man diagrammet så att övriga NATO-länderna läggs till blir NATO, där USA står för 75% av utgifterna, en krigsmaskin med dubbelt så stor budgetkapacitet som övriga världen tillsammans och 13 gånger större än Rysslands. Detta är det faktum Ryssland står inför, inringat av NATO-baser runt alla sina gränser.

Frågan är om detta främjar freden i världen. NATO är USA:s alias för att skapa en armé till sin planerade världsregering, helt kontrollerad av USA inom ramen för NWO. Ställt i relation till invånarantalet drygt 320 miljoner för USA och 7 miljarder för övriga världen, måste man fråga sig om detta är rimligt. Med vilken rätt bygger USA upp detta herravälde över vårt jordklot? Demokrati? Den Sanna Religionen? Knappast.

Konsekvensen – långt ifrån idealistisk – blir att USA med sin begränsade befolkning inte har en chans att finansiera dessa astronomiska kostnader utan att använda sig av övriga världens råvaror. Dessa får man inte om man inte använder sin krigsmakt för att ta dem. Genom att passivt åse detta bidrar vi alla till att skapa jätten Glufs-Glufs, som måste äta mer och mer för att överleva och till sist ändå spricker med en knall.

Som jag ser det finns det bara två alternativ till USA:s sedan 150 år planerade övertagande av världsherraväldet. Man kan fråga sig när det utbryter en amerikansk revolution, där den styrande procenten av folket kastas över ända, monopolen krossas och den sanna demokrati som USA idag ger sken av att stå för återupprättas. Pågående nedbrytning av landets ekonomi och välfärd borde vara ett givet underlag för en sådan utveckling. Var ligger den undre gränsen?
Alternativt isoleras USA ekonomiskt av de växande ekonomierna i Asien, som klarar sig alldeles utmärkt utan att USA finns på kartan. Det innebär en konkurssituation för ett land med världens största statsskuld, ett land som genom sina Världsbankstentakler är tvunget att suga näring ur jordens övriga länder för att själv kunna överleva.

För ett land som med all säkerhet ser dessa alternativ klart framför sig är möjligheten att kunna hota med en överlägsen militärmakt enda räddningen. Denna kan dock bara vinna tid, eftersom hela den pågående processen är självförintande. Vi människor är inte lika lätta att manipulera som flyttandet av schackpjäser på ett bräde, det är ofattbart att någon kan tro att en världsregering skulle kunna hålla samman alla världens folkslag, religioner och regionala intressen under ett enda styre, oavsett hur totalitärt det utformas. Låt oss hoppas att vi slipper uppleva även detta makabra experiment , det sista i raden efter kommunismen och nazismen, det blir våra barn och barnbarn som får betala priset.

Peter Krabbe

Den amerikanska fyrklövern.

fyrkloever-27218

Många undrar över bakgrunden till de väderförändringar vi ser dagligen, men inte får några svar på, särskilt de observationer som vi alla lätt kan se med våra egna ögon som chemtrails, värmeböljor, plötsliga orkanvindar och hagelstormar med snöbollsstora ishagel. Låt oss därför gå ytterligare ett steg på djupet och söka motiv och beslutsfattare!

I USA har man en närmast naiv böjelse för kodnamn på militära operationer, som både kan ses som hot och utslag för en sjuk humor. Den kommande NATO-övningen i Östersjön, där Sverige avses vara en framflyttad bondepjäs i schackspelet, har exempelvis döpts till Aurora. Om Aurora i mytologin kan vi läsa ” Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram”.  Med Österns portar avses naturligtvis ett Ryssland som skall krossas och med solens vagn skall vi förstå USA, demokratins påstådda försvarare. Jag beklagar verkligen de svenskar som inte inser allvaret i detta.

En högre dignitet har ändå Operation Cloverleaf, ett kodnamn för framtidens amerikanska krigsföring, en framtid som redan är här. Varje klöverblad har ett bestämt syfte, hur många blad klövern har får vi gissa oss till, men med den retorik vi ser ovan kan man utgå för att detta är en amerikansk fyrklöver, lyckoklövern för det amerikanska militäretablissemanget. Be in clover har dessutom på engelska dubbelbetydelsen att leva i överflöd – ett förväntat utfall för upphovsmännen?

För att analysera fyrklöverns innehåll får man gå till kongressmannen Dennis Kucinchs försök att stoppa verksamheten genom sin Space Preservation Act 2001, något som naturligtvis röstades ner av kongressen. Där identifieras sex punkter, varav vi kan utgå ifrån att minst fyra finns kvar som utvecklingsprojekt.

Blad 1:

Elektroniska, psykotroniska och informationsteknologiska vapen i kombination med ultra lågfrekventa vapen från hög höjd (ELF-strålning från jonosfären, min anm.)

Blad 2:

Vapen baserade på plasma, elektromagnetism, ljud och ultraljud.

Blad 3:

Vapen baserade på laserteknik.

Blad 4:

Strategiska och taktiska vapen baserade på rymdteknik.

Blad 5:

Kemiska, biologiska, klimatrelaterade eller tektoniska vapen (tektoniska vapen är strålning i syfte att framkalla jordbävningar och andra ”natur”-katastrofer, min anm.)

Blad 6:

Chemtrails (ströks i en senare version av akten, då man ansåg att den inkräktade på redan godtagna ”friheter”).

Många av dessa tekniker går hand i hand, något som är nödvändigt för att få de önskade resultaten. Chemtrailsen har som syfte att genom dumpning av nanopartiklar i atmosfären skapa en elektriskt ledande plasma som kan samverka med ELF-strålningen från jonosfären i syfte att styra vädermanipulering, torka, orkaner och jordbävningar för militära syften. Chemtrailsen skapar en lins som likt ett brännglas förstärker och riktar strålningen mot utvalda mål. ELF-strålningen skapas från HAARP-anläggningarna, bl. a. genom dess filialer i norra Skandinavien, sannolikt tillsammans med EISCAT i Norge och LOIS i Småland. Enligt vissa rapporter är HAARP redan föråldrat och avses ersättas av styrning från ett satellitsystem med tiofaldigt ökad effektivitet. Dessa stora antennanläggningar är också utsatta bombmål vid en global konflikt och en svaghet i systemet.

Ämnen som ingår i chemtrailsen är hälsovådliga för människa och miljö. Den luft vi andas, för chemtrailsens innehåll landar för eller senare i vår närmiljö, blir förgiftad av syntetiska fibrer och giftiga metaller som bariumsalter, aluminium i form av nanopartiklar och radioaktivt thorium.  Skadeverkningarna för människan är väldokumenterade och leder genom ett försämrat immunförsvar och muskelförsvagning till för tidig död genom lungsjukdomar, hjärtåkommor, demens och cancer. Listan är lång och diskuteras också i andra sammanhang. Dessa effekter anses sannolikt som försumbara av initiativtagarna, befolkningsminskning är en väldokumenterat önskad bieffekt i programmet.

Den stora frågan är hur världssamfundet kan tillåta att en enskild stat tar sig rätten att genom hänvisning till sin egen ”nationella” säkerhet lägga beslag på jordens olika atmosfäriska skikt upp till jonosfären och även däröver för att skaffa sig militär kontroll över de övriga stater och folkslag som tillsammans befolkar vårt jordklot.  Den som har lärt sig vad NWO, New World Order, är blir nog inte förvånad. Detta handlar naturligtvis om slutfasen i genomförandet av NWO och det är svårt att se vad som skulle kunna stoppa den i detta sena skede. För dem som ligger bakom ”projektet” och har arbetat med detta i 150 år lär inga återstående hinder vara godtagbara, inte ens ett tredje världskrig. Keith Payne, rådgivare åt förre amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld, har i en skrift framfört tesen att ” en intelligent kärnvapenoffensiv, utlöst av USA, skulle ”bara” resultera i 20 miljoner amerikanska dödsoffer, en nivå som är kompatibel med nationell överlevnad och återuppbyggnad”. Detta är den diskussionsnivå som är gällande bland psykopaterna i den amerikanska ledningen, en ledning som är fjärran från valurnor och presidenter. Hur många av jordens övriga invånare som samtidigt skulle dö betraktas som ointressant.

Detta för oss till frågan vem som driver detta vansinnesprojekt. Huvudmän är det amerikanska försvarsdepartementet (DOD, Department of Defence) och det tillika amerikanska energidepartementet (DOE, Department of Energy). Dessa bildar tillsammans med statliga organisationer som CIA, FBI, NASA, NOAA m.fl. och inofficiell styrning genom CFR (Council of Foreign Relations) vad vi i dagligt tal kallar the Deep State, ett etablissemang som i samråd med den ekonomiska makten i form av bankkarteller, oljekarteller och industrikarteller gör anspråk på att leda den planerade totalitära världsregeringen. Ingen president kan trotsa detta etablissemang, olydnad bestraffas med dödsstraff, något som familjen Kennedy bittert fått erfara. Kanske någon undrar varför Trump, som hållit timslånga valtal utan tillstymmelse till manuskript, läser noggrant innantill varje gång han skall göra en treminuters, militärt grundad avsiktsförklaring i TV?

Konspirationsteorier? Nej, mina vänner, detta är krass verklighet. Vad kan vi då göra åt eländet? Primär instinkt för en liten kille som Sverige är naturligtvis att gömma sig för de stora, bråkiga grabbarna. Danmark och Norge har övertalats in i NATO genom att ge ordförandeskapet åt i tur ordning Rasmussen och Stoltenberg. Förhoppningsvis lämnar dessa våra grannar NATO när opinionen och medvetandet på hemmaplan förr eller senare växer och bildar tillsammans med Sverige och stolta, urstarka Finland en alliansfri Nordisk zon, som i bästa fall kan hålla oss utanför de värsta galenskaperna. Hålla vårt luftrum och våra vatten fria från amerikansk överhöghet, hävda vårt oberoende och friheten att själva välja handelspartners i en värld av förändring. Förklara att vi inte tänker vara den där första bonden på schackbrädet som faller när spelet börjar. NATO är inte längre en försvarsorganisation utan en anfallsarmé med uppdraget att upprätta amerikanskt världsherravälde. Det andra världskriget är slut, det kalla kriget är slut, Warszawapakten är död och vi tänker inte delta i ett tredje världskrig. När får vi en regering som vill proklamera detta? När får vi politiker som förstår vad som händer i världen?

Peter Krabbe

Faktabidrag från Amy Worthington, The Millenium Report 2015

Under politiska och kemiska moln….

Så är det då dags att fatta pennan igen efter en solfattig och kylig sommar, åtminstone i Sydsverige. Jag pausade för ett par månader sedan efter en artikel om chemtrailsen, ett ämne som tydligen både upprör och skrämmer många, samtidigt som många andra väljer att slå dövörat till och raljera i ad hominem över dem som vågar ha en annan åsikt. Som jag ser det är vi bara i början av ett klarläggande, allt mer material kommer på bordet och myndigheternas undanflykter blir alltmer patetiska. En och annan krystad kommentar indikerar att fenomenet har för avsikt att minska den globala uppvärmningen genom att beröva såväl människor som naturen tillgången till den livsgivande och värmande solen. Man kan undra vilket som är värst. Solcellsindustrin borde i så fall vara världens nu sämsta aktieplacering. Kritikerna menar omvänt att den globala uppvärmningen ökar istället genom att denna ärtsoppa av kemikalier läggs som ett duntäcke över jorden.

Jag tror att man kommer närmare sanningen genom att se på det militärindustriella komplexet, de enorma kostnader som sprayningen alstrar brukar normalt ha direktförbindelse med den i stort sett obegränsade amerikanska ”försvarsbudgeten”. Som de flesta insett idag anses det amerikanska nationella säkerhetsintresset omfatta större delen av jordklotet och i synnerhet de delar av klotet som innehåller för USA oumbärliga råvaror, varav oljan självklart toppar en lista som också inrymmer så mycket mer. När ett land som Sverige frivilligt undertecknar ett sekretessavtal med USA som i praktiken sopar undan hela den svenska offentlighetsprincipen måste man fråga sig vem eller vad som ligger bakom. Detta avtal är förklaringen till att all information om chemtrails och dess skadeverkningar för oss som lever i Sverige är hemligstämplade, med hänvisning till det amerikanska (!) nationella säkerhetsintresset. Ingen svensk myndighet får i praktiken yttra sig om fenomenet chemtrails eller vädermanipulering om inte USA godkänner det. Det är detta som är det politiska moln som hänger över vårt land, tyngre än det värsta aluminiumoxidmoln.

Vi skall se närmare på detta avtal, men också granska den amerikanska Operation Cloverleaf, det amerikanska försvarsdepartementets plan för framtidens krigföring och hur vi ovetandes deltar i detta. Att chemtrailsen har en plats i denna amerikanska lyckoklöver förstår nog de flesta läsare redan.

Vi skall också under hösten fördjupa oss i varför det är så svårt att inse att den traditionella vänster – höger politiken hör till historieböckerna, framtidens politik handlar om valet mellan nationella demokratier och globala totalitära samhällssystem. Det finns idag inga etiketter på de existerande partierna i detta avseende, vilket kan göra kommande val till en mardröm för de medvetna. Ingen kommer att få veta vad man röstar på om inte partierna förklarar sin inställning i frågan, tyvärr får man konstatera att inte ens riksdagens ledamöter förstår innebörden av det ena eller det andra. Hur skall vi då kunna lita på svaren i den mån vi får dem eller, framför allt, få klarhet i vilka koalitioner som är att vänta efter valet. Sveriges nationella oberoende och alliansfrihet kontra en NATO- anslutning är en sådan fråga som ännu inte hittat rätt i partipolitiken.

Vi skall också granska hur relationerna och maktbalansen mellan de tre huvudpolerna USA, Kina och Ryssland kommer att utvecklas mot bakgrunden av den amerikanska ambitionen att skapa ett eget världsherravälde med hjälp av New World Order, något som sammanhänger med det föregående. Varför skulle vi behöva vara rädda för Ryssland? Hur länge till står USA för frihet och oberoende och vad kommer den växande klyftan mellan det amerikanska folket och Deep State att medföra för världspolitiken? Står vi inför ett nytt kallt krig, men denna gången mellan NATO och alliansen Ryssland/ Kina och vilka länder kommer i så fall att välja att följa det sjunkande slagskeppet USA i djupet istället för att ansluta sig till framtidens ledande ekonomier i Eurasia?

Kanske får vi vissa svar när kontrahenterna samlas i Östersjön i september. Vill vi att en militär uppgörelse skall utspela sig där, eller på deras egna hemmaplaner?

Många frågor och, om inte annat en intressant höst. Våra politiker måste svara eller lämna sina platser till de som vet och vill något. Vi har rätt att välja våra kandidater bland levande människor och inte bland internt framavlade politikerrobotar….

 

Som en inledning skall vi då se på sekretessavtalet, som Solveig Silverin varit ambitiös nog att ta fram och publicera på sin blogg. Det finns i sin helhet här, men vi skall fokusera på hur det kan användas när man exempelvis vill dölja verksamheter som har sitt ursprung i amerikansk teknologi och i amerikanska patent:

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL UPPRÄTTAT I ENLIGHET MED AVTALET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING OM VETENSKAPLIGT OCH TEKNISKT SAMARBETE TILL SKYDD FÖR DEN NATIONELLA SÄKERHETEN AV DEN 13 APRIL 2007, undertecknat i Washington den 8 april 2008 av dåvarande ambassadören Jonas Hafström.

Att de inblandade i detta avtal var år 2006 tillträdande statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt , båda moderater, är knappast någon överraskning för dem idag som är välbekanta med deras kontakter med Bilderberggruppen.

Avtalet handläggs i Sverige av chefen för säkerhetsavdelningen vid Försvarets materielverk (FMV).

Vi saxar lite ur avtalet: Mottagarparten får inte förmedla eller röja sekretessbelagd information till… allmänheten utan att sändarparten i förväg har gett sitt skriftliga tillstånd./ … Rätten att ta del av sekretessbelagd information ska vara förbehållen personer som har behov av den i tjänsten……/.

Svenska anläggningar med ett amerikanskt sekretessbelagt kontrakt får enbart lämna ut information till allmänheten efter att ha fått ett skriftligt förhandsgodkännande från den amerikanska säkerhetsskyddsmyndigheten och i enlighet med sekretesslagen (Official Secrets Act)…/. Amerikansk information på nivån US CONFIDENTIAL ska behandlas som HEMLIG av de civila myndigheterna i Sverige ( tredje nivån efter Top Secret och Secret/ min anm.)

 

Det är således ganska enkelt för amerikanska myndigheter att genom en godtycklig sekretessklassning av aktiviteter och produkter med ursprung i USA förhindra att den svenska allmänheten får kännedom om såväl material, syften och konsekvenser, som i vilken omfattning ett konkret samarbete förekommer, exempelvis vid vädermanipulering och chemtrailssprayning.  Att dessa aktiviteter hänförs till kategorin Vetenskapligt och tekniskt samarbete i avtalet torde vara givet, en klassning som militärt samarbete är dessutom trolig för merparten av det konstaterade resultatet. Det är värt att notera att myndigheter som FMV, SMHI, Transportstyrelsen och länsstyrelserna är mottagarparter, vilket ger diverse kufiska svar på förfrågningar från allmänheten.

Att kretskort och andra elektroniska komponenter som under större delen av efterkrigstiden levererats till Bofors och Saabs krigsmaterialindustri från USA haft ett skydd för kopiering och vidareexport är lätt att acceptera, men detta avtal sammanfaller väl tidsmässigt med de aktiviteter som det senaste decenniet uppstått helt ogenerat framför våra ögon i form av vädermanipulering och strålningsskador.

Vi vill säkert alla ha ett starkt och tryggt försvar, men är våra politiker dumma nog att istället göra svenskarna till försökskaniner i ett globalt maktspel med vår egen hälsa, natur och miljö som spelpjäser? Tyvärr tyder mycket på det.

 

Det är således endast den regering, som vi själva har att välja, som kan omformulera detta avtal så att svenska myndigheter har egen beslutanderätt vad gäller allmänhetens insyn i förhållanden som gäller svenskt territorium och svenska medborgares hälsa och välbefinnande. Beakta detta i kommande val!!

 

Peter Krabbe

Den blomstertid nu kommer….

Sedan jag startade min blogg för två år sedan har antalet läsare ökat kontinuerligt från de första månadernas 2-3.000  till nuvarande 20-30.000 per månad.  Jag har skrivit ett par hundra artiklar utan avbrott, levererat vecka efter vecka. Detta tar mycket av min tid, idéarbete och research har vuxit i omfång i takt med läsekretsen. Den trogna skara kommentatorer som blivit en återkommande del av innehållet har starkt bidragit till bloggens framgång genom både den kloka dialog som vuxit fram och de berikande länkar som tillförts. För detta är jag tacksam.

Ändå känner jag att jag behöver en paus i skrivandet, få lite tid både för reflektion och för att ta till mig den lavin av intryck som vällt ner över oss alla.  För naturligtvis visste jag inte vad jag vet idag när jag började skriva för två år sedan, bakom varje lucka som öppnas finns det en ny att öppna. Kan man då bara gå vidare som en robot på en till synes oändlig väg, trots att hela ens världsbild förändras på kort tid och framtiden börjar flimra för ögonen?

Jag tror inte det, någonstans finns det en mental gräns. Fylld av upptäckarlusta har jag slängt mig över globalismen med alla dess avarter, New World Order, Deep State i USA och dess minikopia i Sverige, företagsmonopolen inom finans, olja, läkemedel och livsmedel, FN:s Agenda 2030, EU:s galenskaper och NATOS:s hotfulla närvaro runt våra förment oberoende gränser, den amerikanska krigshetsen i Mellanöstern och Asien, hatet mot Ryssland, den framprovocerade spridningen av islam till Europa, klimatagendan med dess paranoida hot om världens undergång, urholkningen av vår närdemokrati och mycket, mycket annat.

Värst är kanske ändå känslan av att ha blivit lurad, hela vår 1900-talshistoria har förfalskats till oigenkännlighet. Kanske skriver jag den verkliga historien när alla bitar fallit på plats, om inte annat så för att berätta den för mina barnbarn. För att ge dem en chans att få perspektiv på sin egen framtida tillvaro, kunna fatta sina egna beslut och känna tryggheten i att veta. Min egen familjehistoria har gått hand i hand med den europeiska under de senaste 800 åren, nu först kan jag förstå den.

Näst värst är insikten i att vi i Sverige har levt i en väl avgränsad bubbla, helt avskild från världen omkring oss. När den lokala bokhandeln nu ersatts med internets världsvida bibliotek kan vi plötsligt beställa och läsa utländsk litteratur som vi tidigare inte visste existerade, till och med internationella debatter från 1970-talet och framåt är nyheter för oss idag. När jag på 60-talet ett flertal gånger besökte Östtyskland chockades jag av den totala slutenheten och människornas förtvivlade kontaktförsök med den förbjudna omvärlden, samtidigt euforisk över att hos oss, i Sverige, var det minsann annorlunda. Idag upplever jag istället samma känsla av isolering i vårt land som östtyskarna gjorde då. Den som vill veta vad som händer i världen får helt förlita sig på utländska TV-stationer, svensk media är jämförbar med patientinformationen på ett dårhus och medborgarnas medvetandegrad i nivå därefter.

Inte att undra på då att tröttheten kryper på som en förlamande känsla över hela kroppen, eller är det kanske bara depopulationsprogrammet som börjar verka? Eller vetskapen om att i det samhälle man närt med tiotals miljoner i skatter är man inte längre en hjälte utan utmålas i egenskap av oliktänkande som rasist, fascist, nazist, skeptiker, förnekare och konspirationsteoretiker, en värdegrundsfientlig kärlekshatare och islamofob. Gamle man, kan du inte bara gå och dö någonstans, suckar tokliberalerna?

Nej, det gör jag nog inte, men nu skall jag i alla fall ha en sommar utan plingande mailbox. Därför tar jag semester från skrivandet till i augusti, så i bästa fall ses vi då igen. Om inte så sitter jag och skriver böcker istället.  Så ha en skön sommar ni också, solen lär glimta fram ibland mellan chemtrailsen, det är jag övertygad om! Och kanske kan även min blogg fungera som ett sommarbibliotek för den som inte hunnit läsa allt än, det mesta är fortfarande lika relevant som när det skrevs….

Peter Krabbe

När någon bestämmer att solen skall gå i moln….

När jag nu skriver denna artikel får jag börja med att be de utskrattade hjältar som tidigt varnade för chemtrails om ursäkt, jag hörde nämligen själv till dem som skrattade. Idag vet vi med hundraprocentig säkerhet att chemtrails inte är en konspirationsteori, utan en skrämmande verklighet. Dessutom skrämmande på ett sätt som får det mesta av globalismens galenskaper att förblekna. Efter trevande försök att manipulera mänskligheten med vaccinationer, GMO, läkemedel, kemisk besprutning m.m. har man nu på allvar tagit till storsläggan med giftbesprutning från luften över världens befolkningstäta områden. Med hjälp av luften vi andas kommer ingen undan, varken vi människor, djuren eller ekosystemet som helhet. Vad handlar då detta om?

Alla kan se de vita svansar som flygplanen över våra huvuden lämnar efter sig. Det är vi också vana vid och ingen reagerar nämnvärt när man ser det. Men numera finns det två sorters svansar, contrails som är de normala kondensationsstrimmor som flygplan på hög höjd alltid lämnar efter sig och chemtrails, som är medvetna utsläpp av tungmetaller i syfte att manipulera vädret genom ökad molnbildning. Så ser i alla fall den officiella versionen ut, men verkligheten är något annorlunda.

Contrails lär man sig snabbt att skilja ut, de förekommer vid flygning på hög höjd, har svansar som inte är längre än ett par hundra meter och som dessutom upplöses helt efter några minuter. De är ofarliga och naturliga och bildas av vattenånga i mötet mellan motorernas varma luft och den omgivande kalla luften.

Chemtrails är inte heller svåra att känna igen, de ligger kvar som vita streck på himlen, sprider sig långsamt i sidled för att bilda långsträckta skyar, som tillsammans med de ofta korsvis utlagda svansarna under dagens lopp bildar ett homogent molntäcke. Solen är borta. Den stora skillnaden är att chemtrails består av små, små partiklar av tungmetaller som långsamt dalar ner mot vårt jordklot och lägger sig över allt vi odlar, äter och berör. Dessutom finns de kvar i luften vi andas i form av nanopartiklar som vi kan relatera många sjukdomar till.

Konsekvenserna börjar nu bli så tydliga att till dags dato har 32 stater i USA infört restriktioner mot vädermanipulering på grund av de uppenbara riskerna för miljö och hälsa. Ett exempel är RI H6011/ 2017/ Regular Session/ Rhode Island House Bill 6011, The Geoengineering Act of 2017, regulates geoengineering of the global environment, som bordlades för vidare utredning så sent som i mars 2017. Vid en hearing i Shasta County Supervisors Testimony, California 2014 fick välinformerade läkare, piloter och forskare lägga fram sina underlag för en kommission, som drog slutsatsen att gränsen nu är nådd. Kalifornien är hårt drabbat genom mångårig experimentverksamhet , trots att mycket av forskningen bedrivs just där. Arbetsnamnet är Solar Radiation Management (SRM).

Vad är det då som man släpper ut?

Innehållsförteckningen får vi dels genom bolagens egna patentansökningar för metoden hos det amerikanska patentverket USPTO, dels genom de forskningsanalyser som utförts i vattentäkter och på mark av nedfallet. Patentansökningar för metoden med vädermodifiering har förekommit ända sedan 1930-talet. En modern variant har inlämnats av Hughes Aircraft Co i Kalifornien 1990, deras ansökan beskriver i detalj de kemikalier som används i deras program och stämmer väl överens med nedfallsanalyserna. Vanligast förekommande är aluminium, som fritt i naturen verkar som ett miljögift. Andra tungmetaller är barium, strontium och silverjodid, men även arsenik förekommer. Vid vattenanalyser uppmättes aluminium i kvantiteter 47 ggr det normala, strontium 10- 20 ggr normalt, barium 20 ggr normalt och ph-värdet på jordar konstaterades vara 25 ggr mer alkaliska än normalt. Nedfallet fungerar dessutom som en accelerator vid skogsbränder, som får större omfattning än normalt. Detta har man plågsamma erfarenheter från just i Kalifornien. Oförklarlig träddöd kan också med stor säkerhet hänföras till nedfallet. Monsanto, som är den största skurken vad gäller genmanipulering, inledde redan 2008 ett arbete med att göra sina grödor resistenta just mot aluminium! Du sköna, nya värld!

Neurologiska sjukdomar som Alzheimers (fyrdubblad frekvens i utsatta områden), autism, försvagat immunsystem och som följd förkortad livslängd hör till de sjukdomar som kopplas samman med nedsläppen. Partiklarna bryts ner till nanopartiklar i syfte att hålla sig uppe i luften, inandas när de faller ner och påverkar därmed hjärnans funktioner. Som av en slump sammanfaller detta med de bieffekter som man tillskriver vaccinationsprogrammen. Har vi samma upphovsman i båda fallen?

Vem som utför besprutningen vet vi i ett flertal fall, det amerikanska bolaget North American Weather Consultants Inc skäms inte för att på sin hemsida berätta vitt och brett om hur man utför uppdrag i ett 50-tal länder med vädermanipulering genom flygplan. Ett annat bolag är Weather Modification Inc, som kallar sin verksamhet för Cloud Seeding. Kanske är man trygg i den egna förvissningen att detta är ju bara något som är bra, vi bromsar Global Warming och är värda allt beröm för detta. När en regering beställer åtgärden behöver man kanske inte heller bry sig, betalningen är ju riklig och syftet gott? Men vem är det egentligen som beställer? Bolagen kallar sina kunder för ”sponsorer”. Och i Sverige? Över Skåne där jag bor går chemtrailsplanen just nu i skytteltrafik. Meteorologerna har svårt att förklara varför strålande sol i prognosen blev mulet, utan närvaro av lågtryck. Och mitt mossbeklädda tak som jag haft i 40 år och som dött under våren av förändrat ph-värde i luften saknar jag. Men viktigast är förstås att rädda våra ekosystem i stort och framför allt vår framtida hälsa, våra barn och barnbarns liv. Mer lättillgänglig information på svenska finns här.

Peter Krabbe

Blir Eurabia det framtida lyckolandet?

En av globalismens hörnstenar är omvandlingen av världen till en totalitärt styrd global organisation, uppdelad på fyra geografiska huvudområden. För oss i Europa är sammanlänkningen med Afrika och arabländerna till vad man tidigare kallade Eurabia den centrala tanken. Om Eurabia har jag tidigare skrivit här och den norske skribenten Jan Hårstad bidrar med en nyskriven artikel här, som är anledningen till att jag tar upp frågan igen.

Eurabia har sin upprinnelse i oljekrisen under1970-talet genom bildandet av EAD (The Euro-Arab Dialogue) 1973, som kort sammanfattat handlade om att byta en garanterad export av olja till Europa mot ett accepterande av spridningen av islam och arabisk kultur till vår kristna kontinent, kombinerat med en generös inställning till ökad invandring från arabländerna till Europa. Detta arbete har pågått oförtrutet under 40 år utan att uppmärksammas nämnvärt av medierna. Många är förvånade över att Islamic Centers och moskéer växer upp överallt i våra länder och förstår inte varför. Flyktingströmmar och annan planerad invandring har på kort tid givit MENA-länderna en befolkningsandel runt 15% i Europa och prognoserna pekar mot en likafördelning om 40 år. Cirka 80% av flyktingarna bedöms sakna asylskäl och kan klassas som ekonomiska flyktingar.

Är detta då tillfälligheter beroende på krig och oroligheter utanför Europa? Naturligtvis inte, scenariot är sedan länge fastställt av EU och dess föregångare i syfte att fullfölja globalismens agenda om blandning av världens befolkningskategorier till en enda, homogen idealmänniska. EAD har efter hand omvandlats till Euromed, därefter Barcelonaprocessen för att sluta som Medelhavsunionen (The Mediterranean Union, UM eller UfM i Frankrike) 2008. Drivande under senare år har varit Frankrike, och dåvarande presidenten Sarkozy.

Anledningen till att Medelhavsunionen nu till slut hamnat i media (ett fåtal) är att nyvalde presidenten Macron, i egenskap av hängiven globalist, under valkampanjen framfört sitt fulla stöd för det fortsatta arbetet med UfM. Eftersom detta är direkt kopplat till planerna för fortsatt och ökad invandring från MENA (Middle East – North Africa) önskade man inte överdriven publicitet i Macron-lägret, något som motståndarna försökte ändra på genom att släppa ut mail på nätet dagarna före valet. Detta mörkades dock snabbt och Macron slapp förklara för fransmännen att Ensemble hade en annan, vidare betydelse än att bara gosa tillsammans inom Frankrikes gränser.

Det paradoxala med Medelhavsunionen är att den egentligen bara är en fortsättning på kolonialismen från tiden före andra världskriget. Dess två främsta förespråkare är Frankrike, som byggde upp sitt välde till att omfatta de flesta länderna i Nordafrika samt området runt Syrien och Libanon, och Tyskland som hade haft nära relationer med Turkiet och dess föregångare, det Ottomanska riket, som omfattade stora delar av arabvärlden. Att Tyskland håller på att få en betydande turkisk befolkning är lika lite en tillfällighet som att de fransktalande nordafrikanerna söker sig till Frankrike. Att det inbördes maktförhållandet mellan Tyskland och Frankrike i framtiden kommer att påverkas av dessas respektive växande befolkningar är givet. Polariseringen innebär också en ökad risk för framtida väpnade konflikter inom EU.

I själva verket handlar det då om att radera ut gränserna mellan kolonialstaten och dess forna kolonier, på samma sätt som Frankrike nu hanterar sina övriga kvarvarande kolonier (Guadeloupe, Martinique, Franska Guyana, Réunion och Mayotte) . Även där föds man med franskt medborgarskap och har fri rörlighet inom EU. Skillnaden idag är att övriga länder i EU får dela en börda som man inte har något historiskt ansvar för. När Macron talar om att det är ”vår” skuld att integrationen innebär problem, bör han tala för sig själv och inte för EU som helhet. För att understryka denna skuldbörda firade Hollande och Macron under veckan avskaffandet av slaveriet med den högtidliga projektstarten för ett slaverimuseum, i likhet med förintelsemuseet i Berlin. Man kan förstå att de forna öststaterna Ungern m.fl. inte känner någon sådan skuld. Har vi i Sverige någon anledning att göra det? Knappast.

Det ryktas i korridorerna att Macron fått ekonomisk hjälp till sin kampanj av Soros, vars organisation Move On översatts direkt till Macrons En Marche. Att dessa två skulle bli EU:s nya radarpar kan skrämma livet ur vem som helst. Enligt säkra källor finansierar Soros också genom NGO:er (civilsamhällesorganisationer) en allt mer utstuderad fartygstrafik i syfte att hämta upp mindre flyktingbåtar utanför Libyens kust för vidare transport till det europeiska fastlandet. Detta ökar naturligtvis flyktingtrafiken avsevärt. Att denna rabiata person i kraft av sin enorma förmögenhet tar sig rätten att styra och ställa över politikernas huvud är upprörande och det är för mig en gåta att Soros inte för länge sedan satts bakom lås och bom.

När globalismen nu tycks stärka sina positioner i Frankrike finns det anledning att vara uppmärksam på just Eurabia-projektet, som om det inte stoppas kommer att förvandla Europa till oigenkännlighet redan under kommande decennier. Det är hög tid att lägga höger-vänsterpolitiken i malpåse och sätta upp nya skyltar med texten Nationalism (demokrati och oberoende) eller Globalism ( världsherravälde och elitstyre) på våra politikers CV, så vi har en chans att välja rätt i nästa val. I Frankrike är det redan för sent.

Peter Krabbe

Skall Frankrike leda Europa vidare mot globalismen?

Så står då Europa inför nästa vägval imorgon söndag, då fransmännen – och fransyskorna – går till valurnorna för att välja sin nya president. Valet gäller naturligtvis i första hand Frankrike, men genom sin polarisering även Europa som helhet. På ena sidan står nationalismen genom Marine le Pen, på den andra globalismen genom Macron.

Att döma av opinionssiffrorna blir det en promenadseger för Macron, som fått gungbrädan att tippa över efter onsdagens TV-debatt. Tittarnas reaktioner förvånar mig, Macrons debatteknik uppfattade jag som oförskämd och arrogant, en stressad och rabblande Macron bemötte all saklig kritik från Le Pen genom att minst en gång i minuten beskylla henne för att ljuga, i brist på svarsalternativ. En sådan debattör borde rimligen falla på eget grepp. Någon saklig redogörelse för Macrons egen politik kunde man knappast urskilja.

Macron är en märklig företeelse i fransk politik. Hans snabba karriär från de franska elitskolorna till Rothschilds bank och vidare till departementen för att sluta som fransk ekonomiminister i en vänsterregering, där han plötsligt, när vinden vänder, hoppar av och bildar en egen politisk rörelse med sig själv som presidentkandidat borde få flertalet att tänka efter. Hans karriär är enligt franska bedömare omöjlig och indikerar, med två år på varje plats, att han nödtorftigt gått igenom en utbildning iscensatt av andra krafter än det etablerade politiska systemet för att få en nyckelroll i Europas framtid. Den agenda han rabblar med en oanad frenesi är i minsta detalj signerad globalismen, och vem som utsett honom för att vända den EU-fientliga opinion som nu väller fram över Europa behöver ingen fundera särskilt länge över. Detta är första gången vi i Europa får se ett val som kan jämföras med det amerikanska presidentvalet, vad gäller de normalt dolda krafterna inom globalismen. Dess nu ogenerade matchande av en total outsider i syfte att sätta sin egen kandidant på posten, är ett försök att i elfte timmen rädda globalismen i ett sammanfallande EU från undergång. Tillsammans med Merkel skall nu Macron bilda det nya radarparet som skall vända utvecklingen tillbaks i ”rätt” riktning.

I Macrons värld gäller fri invandring och eventuella integrationsproblem är vårt eget fel, vi ger inte invandrarna deras rätta möjligheter att få en plats i samhället. Hollande och ministerkollegan Valls får kritik för att vilja utvisa de 11.000 problemungdomar som står på bevakningslistan för potentiell terrorism – de är ju franska medborgare. Valls bemöter kritiken med den syrliga kommentaren att de som riktar sina vapen mot egna ”landsmän” knappast gör sig förtjänta av att kallas medborgare.

Macron drar sig inte för att säga rakt ut i en TV-sänd debatt att politiken inte skall utformas av folket, detta åligger den elit som han anser sig tillhöra själv. Detta är en av globalismens huvudteser och representerar dess övergång från demokrati till den totalitära världsregeringen, där eliten utser sina egna efterträdare och folkets synpunkter inte längre efterfrågas. Macrons självförtroende har ingen gräns när han framställer den framtida politiken i jag-form – jag skall, jag vill, jag vet. Ordet vi ingår inte i hans vokabulär.

Normalt lyssnar det franska folket till de nationella lockropen, men ställda inför amerikansk debatteknik och en tuppkyckling med Macrons svada lyckas le Pen inte göra sig hörd i debatten och framstår som svag och undfallande, en roll som förvisso inte är hennes vanliga. Ambitionen att framstå som en värdig president blir förmodligen hennes fall i söndagens val, Macron kommer att vinna på teknisk knockout. Macron fick jobbet redan efter Hollandes första år, när det stod klart för globalisternas inre krets att fel president hade blivit vald.

Att Frankrike nu får en president som förespråkar ökad invandring och uppmuntran till islamismen kommer tveklöst att polarisera även EU. Ett enat Östeuropa med motsatta åsikter kommer sannolikt att splittra EU i nya block, för respektive emot invandring och mångkultur. Kanske vore det då också dags för oss i Norden att skapa det ekonomiskt starka block vi utgör tillsammans för att en gång för alla göra slut på EU:s expansionspolitik och få ett självbestämmande på villkor som passar vårt eget kynne. Problemet är tyvärr Sverige, som med sin nuvarande ledning inte vill inordna sig ens i en nordisk identitet. Förstår man vad som är alternativet? Jag tror inte det.

Peter Krabbe

I väntan på det ofattbara.

Medan vi sitter här och väntar på värmen, tror jag att vi alla blir allt mer fundersamma över framtiden. Värmen kommer i nästa vecka, men kanske blir det hetare än vad vi någonsin tänkt oss? Brakar kanske till och med ett nytt världskrig igång, utan att vi riktigt kan förstå vad som händer? Att spågummor och allehanda profeter förutspår ett krigsutbrott under våren kan vi nog le åt, men vad skall man tro när drottning Elisabeth inför vänkretsen (enligt icke namngiven rapportör) fullt allvarlig meddelar att ”2017 is a very special year. It will go down in history as the start of World War III”. Observera den positiva undertonen. Budskapet lär ha meddelats på drottningens privata födelsedagsfest den 22 april.

Nu hör det till saken att drottningen av vissa anses vara det formella överhuvudet i Illuminati, mycket beroende på det brittiska kungahusets enorma både monetära tillgångar och inflytande i en stor del av världen. Hon borde i så fall med andra ord vara väl påläst vad gäller lämpliga åtgärder för att slutligt införa den nya världsordningen, något som anses kräva ett världskrig för att både skapa det kaos som krävs för ett maktövertagande och för att markant reducera världens befolkning till de önskade nivåerna. Lockande är också den enorma ekonomiska potential som finns i återuppbyggnaden av ett ödelagt stadslandskap – förutsatt att den västerländska anläggningsindustrin finns kvar efteråt. Nåja, om drottningens roll i sammanhanget vet vi måhända för lite…

De som stönar över ”nya konspirationsteorier” kan kanske ändå försöka ta till sig den konkreta världssituationen, med USA:s konfrontationspolitik i Syrien, Ukraina och nu senast Nordkorea. Turkiet går mot fascism, flyktingkrisen – som i sig självt är ett resultat av USA:s hårdnackade kamp om Mellanösterns olja – riskerar att få Europa och EU att implodera, påven försöker skapa relationer med islams prelater och över hela världen ställs kampen mellan nationalism och globalism på sin spets. Östersjön är helt plötsligt ett strategiskt viktigt område i ett kommande krig och vår regering står som byfånar och ser på när NATO gör Sverige till sitt övningsfält i en planerad kamp mot nationalisternas Ryssland. NATO:s och USA:s missiler växer upp som snabbväxande småländsk granskog i alla gränstrakter mot nationalismens högborgar Ryssland och Kina.

Bara den som är både blind och döv kan ha undgått att notera att tonen i världspolitiken har hårdnat de senaste månaderna. Globalisterna har inte tid att vänta längre, USA:s framtid som potentiell världshärskare har ett bäst före-datum som håller på att gå ut. Det är nu eller aldrig. Snart tippar gungbrädan över, när Putin och Xi Jinping sätter sig på sin halva samtidigt åker till och med Trump upp i taket. Trumps generaler har som enda problem att hitta en lämplig provokation eller false flag som duger som förevändning för att sätta igång spelet. Oj, vad man försöker!

Det som är mest förunderligt är att ingen tycks bry sig. Livet går vidare som om allt vore helt normalt. Kanske orkar man inte ta in mentalt att ett tredje världskrig faktiskt kan vara en realitet inom en nära framtid. Jag tror att det beror på att man inte vill förstå vad NWO innebär, att det finns konkreta planer i flertalet styrande världsorgan att införa, en ny världsordning. Förändringarna kommer över oss som dropparna i ett lätt duggregn, vi blir inte riktigt våta, bara nästan. Huka och gå vidare. Det går nog över.

Kanske tror vi att även ett nytt världskrig kommer att utspelas som underhållning i TV-rutan, långt ifrån den verklighet som vi lever i. Att vi kan fortsätta att ta en öl och en macka framför TV:n och bara förfasa oss över de motbjudande bilderna, som nu i Syrien. Kanske tror vi att vi är trygga genom de  Patriotmissiler som kommer att stå på Gotland och i Skåne? För NATO skjuter väl först? Eller?

Kan vi då göra något för att stoppa utvecklingen? I England återupprättar man sitt nationella självbestämmande genom en folkomröstning, i Frankrike väller en våg av välbehövlig nationalism över landet genom presidentvalet, där nationalism ställs mot globalism på ett närmast övertydligt sätt, genom Le Pens vädjan till folkviljan mot Rothschildbankiren Macrons inbjudan till världens alla folk att ta del av Frankrike – La France Ensemble. Fransmännens revolution ligger inte långt borta, den är bara en tidsfråga. I Sverige kan vi lämpligen försöka övertyga våra politiker om att hålla vårt land utanför NATO, det stoppar inte ett krig, men den alliansfrihet som vi tillsammans med Schweiz är relativt ensamma om att ha respekt för globalt är den bästa present vi kan ge våra barn.

Men globalismen står eller faller inte med EU, den har sin hjärna i USA:s Deep State och förfogar över världens starkaste krigsmakt. Den fungerar som en boaorm som långsamt stryper sitt offer. Dess huvud kan bara kapas av amerikanarna själva. Ingenting tyder på att det kommer att ske.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: