Fabianismen, del 4. Det muslimska uppvaknandet – fredlig handel eller erövring av världen?

koranen-islam-muslim-tro

I föregående artikel har vi följt utvecklingen fram till det kritiska 1970-talet, då konflikterna mellan Israel och arabvärlden skulle komma att skaka om även resten av världen. Det hjälpte inte att USA och Storbritannien redan 1953 genom en statskupp, beordrad gemensamt av Churchill och Eisenhower, tillsatt en västvänlig regim i landet. Engelsmännen ansåg det oljerika Iran vara deras intresseområde genom Anglo-Iranian Oil Companys (senare ombildat till BP) aktiviteter. Även Kuwait tillhörde detta intresseområde.

Krigen med Israel och följande oljeembargo ledde till bildandet av Organisation of the Islamic Conference (OIC), en organisation från 1972 med uppgiften att bevara Islamiska sociala och ekonomiska värden och att främja solidaritet mellan dess medlemmar. Dess institutioner skulle bli en Islamisk utvecklingsbank, en Islamisk organisation för utbildning, vetenskap och kultur och en internationell Islamisk nyhetsbyrå. I praktiken fick nu många av de länder som hade svårt att finansiera de kraftigt fördyrade oljeköpen låna till sina underskott av säljaren – en förenad arabvärld genom OPEC.

Det femdubblade oljepriset gav oljeländerna enorma inkomster, men framför allt den makt och det inflytande som kunde sprida islam som religion till västvärlden. Byggandet av moskéer i Europa och USA tog fart i form av Islamic Centers, nyhetskanaler som Aljazeera etablerades även i väst med västerländska journalister, avtal tecknades med västerländska universitet och utbildningsanstalter om samarbete och respekt (=spridning) för islamisk kultur. Västerländska politiker ålades att ha en välkomnande och uppskattande attityd till islam och dess företrädare. Invandring från arabländerna skulle stödjas och uppmuntras. Allt detta genomfördes nu under kommande decennier utan att någon utanför de slutna konferensrummen förstod vad som pågick eller varför.

I gengäld utlovade OPEC fortsatta oljeleveranser utan störningar och en stabil prissättning på oljan som kunde ge en god symbios, avsevärda delar av oljeintäkterna skulle ju återinvesteras i västvärldens näringsliv, man hade naturligtvis ingen önskan att skada de företag där man själv hade investerat sitt nyfunna kapital. Investeringarna i industrin avsågs ge utdelning långt efter att oljekällorna eventuellt skulle börja sina. En viktig och logisk följdåtgärd blev att öka invandringen av muslimer till denna västvärld, att besätta strategiska poster i både näringslivet och politiken, det investerade kapitalet måste följas upp och kontrolleras. Att muslimska värderingar och dess kultur skulle spridas i samma omfattning som kapitalet framstod för oljeproducenterna som självklart. Nu kunde världen förändras!

Hur kunde då allt detta hända utan att vi vanliga människor förstod något? Först av allt kan vi konstatera att det inte var meningen att vi skulle förstå. Vi måste ha oljan. Västvärlden var inte den enda potentiella köparen, vilket idag framstår tydligare än någonsin. Hela vårt nu åter uppblossande kalla krig beror på att de asiatiska staterna vill ha del av den högklassiga oljan från Mellanöstern, därmed följer alla statskupper i Mellanöstern i syfte att tillsätta regimer som förstår vem man bör skall sälja till och varför. Inte kan man väl då ha folkomröstning om en så trivial fråga som huruvida vi skall lägga oss på knä i en moské eller i en kyrka? Eller? Islam är ju fredens religion, så det blir nog bra. Dessutom blir de nog snart som vi?

Men låt oss stänga av adrenalinkranen en stund och se på hur det gick till i verkligheten.

1973 tog fransmännen initiativ till ett samtal, som började med Libyens ledare Gaddafi. Detta utvecklades till ett möte i Köpenhamn i november samma år mellan Frankrikes president Pompidou och Tysklands förbundskansler Willy Brandt, där det beslutades att man skulle bilda The Euro-Arab Dialogue (EAD) i syfte att formalisera samarbetet med OIC, som jag beskrivit ovan. Att den arabvänlige Pompidou var först ute är ingen tillfällighet, han hade arbetat i ledningen för Rothschilds franska verksamhet, Rothschild Frères i Paris, innan han blev fransk president. Nordafrika var särskilt viktigt för Frankrike, som hade nära relationer med Algeriet och Tunisien och dessutom såg en möjlighet att stärka socialismen i området i motsats till den växande islamismen.

Den norsktalande Palmevännen Willy Brandt var socialdemokraternas ledare i Tyskland och engagerad i Socialistinternationalen. Vi får nu en direktkoppling till Rockefellers man i USA, Robert McNamara, tillika presidentrådgivare, medlem i CFR och chef för Världsbanken, som utnämnde Brandt till ordförande för en FN-kommission som skulle få namnet Brandt-kommissionen med förslag om överföring av bistånd från industriländerna till utvecklingsländerna.

Under samma år, 1973, bildades då EAD, Storbritannien gick in i EEC som skulle bli föregångaren till EU, genom FN bildades New International Economic Order (NIEC), genom Rothschilds försorg bildades European Composite Unit (ECU) som skulle bli en föregångare till euron och Brandt-kommissionen sattes i arbete.

Bildandet av EAD löste tillfälligt upp oljekrisen och blev grundstenen för den kommande islamiseringen av Europa, skapandet av ett Eurabia. Europas representanter i samtalen var den socialistiska rörelsen i Europa med Fabianerna i London som drivande. Bakom låg också oljekartellen och finansbolagen, främst representerade av Rothschilds och Rockefellers. Sedan dess har ett otal organisationer och kommissioner inom FN, EU och arabvärlden arbetat med genomförandet, något som skett oförtröttligt fram till våra dagar. ”Vi” i Sverige har deltagit aktivt genom den socialdemokratiska rörelsens framskjutna kontakter i dessa organisationer, Anna Lindh var en av förgrundsfigurerna fram till sin död och hedrades med en stiftelse (Anna Lindh Foundation) som nu är en av de viktigaste aktörerna i islamiseringsprocessen.

Pågående projekt är i första hand det av förre franske presidenten Sarkozy 2007 initierade The Mediterranean Union (UM/UfM), med syfte att uppnå en politisk, kulturell och ekonomisk union mellan Europa och de muslimska länderna i Nordafrika och Mellanöstern. Hela socialiströrelsen som nu fullständigt dominerar EU och finanskartellen i USA stödjer detta projekt, som vi nu ser genomföras inför våra ögon. Det finns ingen återvändo om inte hela socialiströrelsen krossas och oligarkerna utestängs från sina banker, något som självfallet inte ens finns på kartan.

Så, svenska folk, fortsätt att diskutera bilbränder och utanförskapsområden med våra hjärntvättade politiker om ni orkar, de har ingen aning om vad de själva och deras föregångare ställt till med under de senaste 40 åren. Även om de skulle ångra sig finns det ingen återvändo längre. En stilla undran kan vara i vad mån man förutsåg att deras beslut skulle leda till en ren folkvandring eller inte. Den muslimska andelen av befolkningen i Europa närmar sig nu 20 % och kommer att fortsätta öka i framtiden. Finns det en gräns? Jag tror inte att våra politiker anser det.

Peter Krabbe

Jan Ericson i Ubbhult

Då jag i likhet med Lars Bern fått besök på min blogg av Jan Ericson (M), vars aktiviteter är ganska typiska för etablissemanget lägger även jag här ut ett lite fylligare svar:

Jan Ericson commented on Vad gör USA i Syrien? Demokratins riddare?

Nu är det förståss inte USA som ”bombar Syrien sönder och samman”. Det är Assad och ryska styrkor som sköter detta. Skrämmande att den ryska desinformationen sprides helt hämningslöst på sociala medier och bloggar.

Jan Ericson, riksdagsledamot (M)

 

Jan Ericson, först av allt – välkommen till sociala medier, det är glädjande att en riksdagsman intresserar sig för verkligheten. En verklighet som definitivt inte existerar i riksdagshuset. Med öppna ögon kan du då kanske till sist lära dig lite mer om denna verklighet. Alternativt kan du böja dig under partipiskan och fortsätta att blunda.

Jag är naturligtvis medveten om ditt onyanserade påhopp på Lars Bern under helgen. Vi försöker båda informera våra läsare om vad som händer i världen och varför. Vi har båda ett flertal läsare i riksdagshuset, det är därför jag värdesätter även ditt intresse. Men istället för den förenklade floskeldebatt som förs i ditt forum försöker vi analysera problemen genom lite djupare analyser. Så är exempelvis frågan om globalismen och dess bakomliggande faktorer fundamental för förståelsen av dagens händelser.

Du antyder att vi sprider desinformation och Rysslandspropaganda. Att se allt i svart eller vitt är också typiskt för ditt eget forum. Kanske skulle du läsa de texter vi publicerar med lite större omsorg och åtminstone ett försök till ett intellektuellt förhållningssätt. Kanske kan du lära dig något, kanske är det för svårt? Faktum är att nästan samtliga våra referenspunkter består av amerikanska källor i form av kända politiker, författare, historiker och i övrigt välinformerade personer med insyn i det egna samhället. Att det finns kritiska röster i USA är en förutsättning för en fungerande demokrati. Så tycks man inte se det i Sverige. Du är ändå välkommen i debatten när du har ett tillräckligt kunskapsunderlag, så kan vi diskutera sakfrågor istället för floskler.

Den artikel du kommenterar är ett referat av en uppsats skriven av Robert F Kennedy J:r, förre presidenten John F Kennedys brorson. Att etablissemanget i USA förändrats kraftigt i negativ riktning sedan John och Robert (författarens far) Kennedy mördades tror jag att alla i min generation är plågsamt medvetna om. Du kanske låg i vaggan då – vad vet jag – men det är aldrig för sent att lära sig. Att Robert J:r är kritisk är därför inte förvånande. Han har dessutom en insikt i det amerikanska samhället som du själv aldrig kommer att komma i närheten av.

USA:s krigföring i Mellanöstern började redan 1953 genom Eisenhowers beslut att störta regimen i Iran till förmån för en marionett i form av blivande Shahen av Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Syftet var detsamma som gällt under det efterföljande halvseklet, att kontrollera USA:s tilldelning av Mellanösterns olja. Det otal statskupper som därefter präglat Mellanösterns politik är en följetong som du kan läsa mer om både på min och Lars Berns bloggar. Eller varför inte i den allmänt förekommande amerikanska litteraturen? Beslutet att lägga hela Mellanöstern under amerikansk kontroll togs under familjen Bushs presidentskap.  Att Ryssland ingriper för att skydda Assad har många förklaringar, de finns redovisade i andra forum. Jag kan försäkra dig att de förklaringarna varken bygger på desinformation eller Rysslandspropaganda.

Avslutningsvis hoppas jag att du antingen utnyttjar din mandatperiod för att lära dig förstå problematiken eller lämnar riksdagen till nästa val. Jag har röstat på moderaterna i 50 år men kommer inte att göra det fortsättningsvis om kandidater som du kvarstår på listorna.

 

Peter Krabbe

Fabianismen, del 3. Invandring, olja och religion skapar den nya mångkulturen. Men vem vill ha den?

fabianer-del-3

The Socialist league och The Arab league – förenade i brödraskap. Fast några änglar fanns där nog inte…

Den Fabianska och därmed också socialistiska inställningen till invandring var under det första halvseklet avvisande. Man såg invandring generellt som ett hot mot de egna arbetsplatserna, både genom ökad konkurrens och genom den låga utbildningsnivån hos invandrarna. Ändå var trycket stort mot Storbritannien genom de många kolonierna. Det av många upplevda hotet av en lägre levnadsstandard genom de pågående frigörelseprocesserna fick många att lämna sina länder, den brittiska kronan hade ändå stått som garant för lag och ordning och en fungerande samhällsstruktur i kolonierna.

Situationen ändrades efter andra världskriget genom Labourregeringen Attlees Brittish Nationality Act 1948, som öppnade för ökad invandring. Först på 1960-talet blev problemen påtagliga, rasproblem och inkomstklyftor krävde införandet av en Race Relations Act som fick uppgiften att arbeta med ett växande relationsproblem. I dokumentet A Policy for Equality 1983 lade Fabianerna fram ett program i syfte att ” ändra styrkeförhållandet mellan vita och svarta människor” till förmån för de färgade invandrarna.

Labourregeringarna Blair och Brown genomförde under perioden 1997- 2010 aktivt ett intensifierat program för att ”förändra det brittiska samhället”. Avsikten formulerades något kryptiskt som ”att maximera regeringens sociala och ekonomiska syften”. Det visade sig snart att starka invandrargrupper från Indien, Pakistan och Afrika inte hade några avsikter att sugas upp av den brittiska kulturen. Den politiska inriktningen ändrades därför snabbt till att omdana samhället till ett mångkulturellt, där varje kultur skulle ha rätt att existera oinskränkt på sina egna förutsättningar.

En sådan statsinitierad mångkulturalism kan aldrig genomföras utan omvälvande inskränkningar för ursprungsbefolkningen. Ett genomgående tema har därför varit att få ursprungsbefolkningen att inse att den egna kulturen inte längre skall vara dominerande i det tidigare egna landet, ”a change of the ethnic and racial make-up of British society. ”

Alla förstår säkert att motivet för mångkulturen är att bryta ner de privilegierade nationernas etniska skyddsmurar för att på sikt utplåna nationsgränserna helt. Detta är globalismens sanna agenda och dess genomförande kan bara ske med finanskartellens medverkan. Rockefellers fonder finns som ett ständigt spöke bakom dessa kontakter, som också omfattar stora delar av det brittiska näringslivet med chokladtillverkaren Cadbury i spetsen. Genom att upprätta ”välgörenhetsfonder” kan man gödsla civilsamhällets organisationer. En typisk representant för finanskartellen är Peter Sutherland med höga positioner i British Petroleum, Goldman Sachs, EU och FN samt LSE och Bilderberggruppen. När Tony Blair fick avgå som premiärminister tilldelades han pensionsposten som ”rådgivare” åt bankirfirman J P Morgan, ett mönster som vi känner igen från Sverige genom Bildt och Reinfeldt, som båda nu avlönas av finanskartellen som tack för förräderiet mot det svenska folket.

Låt oss nu istället gå vidare till det som oroar oss mest, islamiseringen av Europa.

Genom det brittiska imperiets omfattning hade Fabianerna tidigt goda kontakter med inflytelserika islamister utanför Europa. De muslimska ländernas växande ekonomiska och politiska inflytande gjorde nära relationer nödvändiga, både för att säkra oljeleveranser från muslimska producenter och för att säkra återinvestering av köpeskillingen för oljan i det brittiska näringslivet. Rothschilds (Royal Dutch Shell), Rockefellers (Standard Oil) och det mot Iran orienterade British Petroleum hade inte råd att tolerera någon form av ovänskap med sina muslimska leverantörer. Både de brittiska och holländska kungahusen var storägare i oljebolagen, så störningar kunde få oanade konsekvenser även politiskt.

Samtidigt var de Fabianska socialisterna imponerade av, som man uttryckte det, “the perfect brotherhood and equality before God,” i islam och den revolutionära anda som man såg i deras religion. Genom sitt motsatsförhållande till kristendomen bedömdes islam lämpligt för att underminera det västerländska samhället och dess civilisation. Den brittiske ministern för Indien Sydney Olivier skrev 1926  “No one with a close acquaintance with Indian affairs will be prepared to deny that on the whole there is a predominant bias in British officialism in favour of the Moslem community, partly on the ground of closer sympathy but more largely as a make-weight against Hindu nationalism”. Man såg alltså islam som en internationell och global rörelse i motsats till hindu som en nationell och därmed förkastlig motsvarande. Redan ett decennium tidigare deklarerade premiärministern Herbert Asquith “One of [the government’s] fundamental traditions is to be a friend of Islam and Muslums and to defend the Islamic Khalifate even if it was a Khalifate of conquest as the Turkish Khalifate …”

Lord Rothschild, dåvarande ordförande för LSE, initierade redan 1910 en fond för byggande av moskéer i London. Denna verksamhet har fram till idag utvecklats till projektet att bygga det största muslimska komplexet i västvärlden i Whitechapel i London.

Från 50-talet och vidare fram till 70-talet fanns det planer för en arabiskinfluerad socialism i arabvärlden under Fabianernas inflytande. Motsvarigheter till västerländska organisationer uppstod genom the Arab League (1945), the Council of Arab Economic Unity (1957), the Arab Common Market (1964). Man var generellt inställda på ett fredligt samarbete.

Vändpunkten kom under 70-talet efter konflikterna mellan Israel och arabländerna i spåren av 6-dagarskriget. Med växande ekonomiska muskler kom också kraven på oberoende och respekt för en arabisk och muslimsk identitet. Arabvärlden skulle nu gå sin egen värld och främja de muslimska värdena, övriga världen skulle istället underordna sig islam i kraft av kontrollen över den för västvärlden nödvändiga oljan. 1973 utfärdade oljestaterna genom OPEC ett oljeembargo mot västvärlden som straff för stödet till Israel i den pågående konflikten. Resultatet blev ett femdubblat pris för oljan som skakade västvärldens industri i sina grundvalar och tvingade oljekonsumenterna till förhandlingsbordet. Men nu låg inte bara oljepriset på dagordningen!

Mer om detta i nästa avsnitt.

Peter Krabbe

Fabianismen del 2, roten till världsregeringen får fäste i Europa.

rockefeller-nwo

En berättelse om Fabianer låter kanske idylliskt och gulligt. Men låt inte lura er, detta är inga barnsagor utan upprinnelsen till den största strukturella omdaningen av vår värld någonsin. I dess begynnelse figurerar en häxbrygd av några av historiens farligaste ideologer som Marx, Engels och Lenin kombinerade med ett skoningslöst kapital representerat av Rothschilds i London, Rockefellers och många andra av Englands mäktigaste industrialister. Som språkrör har de haft kända skribenter som Bernard Shaw och H G Wells och en av kapitalägarna styrd dagspress.

Dess bakgrund och bildande för mer än hundra år sedan har vi bekantat oss med i föregående avsnitt. Låt oss nu se på det politiska innehållet. Vi ser här upprinnelsen till den moderna socialiströrelsen, som i olika former skulle sprida sig över Europa, Ryssland och USA. Det som vi inte är vana att tänka in i sammanhanget är att styrningen och finansieringen av denna rörelse skedde genom bankirerna och industriägarna i syfte att kunna kontrollera en framväxande arbetarrörelse som hotade lönsamheten i industrin, samtidigt som man ville skapa en ekonomi baserad på statskontrollererade företagsmonopol, fria från konkurrens och destruktiva marknadskrafter. Att staten i sin tur skulle styras av samma personer eller deras valda ombud, var för dem en självklarhet. Vi fick ett system med yrkespolitiker som visste vem de skulle behaga för att få behålla sina positioner.

Så föddes 1893 The Independent Labour Party genom Fabianernas försorg, den Andra Internationalen genom Engels och Ryska Socialdemokratiska Partiet – senare kommunistpartiet – genom Lenin, alla med rötterna i samma Londonbaserade rörelse. Man såg inte demokrati som ett mål utan som ett medel att nå målet – ett auktoritärt centralstyrt system. Detta är viktigt att komma ihåg när vi jämför med dagens utveckling, vår demokrati är nu i upplösning och på väg mot det totalitära system i form av införandet av världsregeringen genom FN som det varit avsett under hela 1900-talets politiska utveckling. Men mer om detta senare.

Democracy is of great importance for the working class in its struggle for freedom against the capitalists. But democracy … is only one of the stages in the course of development from feudalism to capitalism, and from capitalism to Communism” (Lenin, LCW, vol. 25). Samma åsikter ser vi i Bernard Shaws samtida uttalande att “demokrati är inte kompatibelt med socialism”. Det finns anledning att bli fundersam inför dagens islamistiska predikanter som hävdar att ”demokrati är inte kompatibelt med islam”. Vi ser också då att gemensamt för socialism i denna totalitära form och islam är föraktet för demokrati och strävan mot ett totalitärt system. Båda bygger nämligen på underkastelse.

År 1916 gav Fabianerna ut dokumentet ”International Government”, som skulle komma att ligga som grund för bildandet av Nationernas Förbund tre år senare. Bildandet av FN 1944 kan ses som en direkt utveckling av dessa tankar och formades av starka socialistiska intressen i London under andra världskriget. I USA hade en parallell utveckling skett från president Woodrow Wilson och vidare över Franklin Roosevelt, som hade stark anknytning till den krets som styrde finansmarknaden. Amerikanskt kapital hade aktivt hjälpt Hitler till makten eftersom hans nationalsocialism sågs som en intressant parallell till den sovjetiska socialismen. I London samlades företrädare för Fabian Socialists Britain, Democratic America, Communist Russia och National Socialist China för att lägga de nya grunderna för ett FN som skulle ersätta Nationernas förbund – utan den havererade nationalsocialismen.

Organisationen byggde på treklövern FN som verkställande, LSE som ideologisk tankesmedja och Socialistinternationalen (bildad av Fabianerna 1951) som sammanhållande.

The ultimate objective of the parties of the Socialist International is nothing less than world government. As a first step towards it, they seek to strengthen the United Nations … Membership of the United Nations must be made universal” (“The World Today: The Socialist Perspective,” Declaration of the Socialist International Oslo Conference, 2-4 June 1962).

Labour remained faithful to its long-term belief in the establishment of east-west co-operation as the basis for a strengthened United Nations developing towards world government … For us world government is the final objective and the United Nations the chosen instrument …” (Labour Party manifesto 1964).

Genomförandet av tankegångarna om världsregeringen under efterkrigstiden behövde nya organisationer, I USA hade CFR (Council for Foreign Relations) redan ett fast grepp om landets politik och samverkan med finansen och industrialisterna fick Bilderberggruppen som ett nytt forum. David Rockefeller uttryckte sig kanske lite oförsiktigt i sina memoarer om Bilderberggruppen genom beskrivningen ” dess möten måste förmedla uppenbarelsen av allsmäktiga bankirer som i konspiration med samvetslösa regeringstjänstemän överför en dold agenda till en okunnig och aningslös värld”. Rockefeller framstår som 1900-talets mest aktiva kapitalägare i kampen för den socialistiska modell som man har tänkt sig skall mogna till 2000-talets optimala totalitära samhällssystem. I detta är begreppet demokrati ett minne blott.

Rockefeller har tyvärr rätt i sitt hånfulla uttalande ovan. Efter hundra års arbete med en totalitär agenda i syfte att skapa en världsregering är det fortfarande inte många som förstått vad som pågår. Ändå har allt funnits att läsa av den som söker. Man behöver inte vara detektiv för att hitta böcker av huvudpersoner som Rockefeller och Soros, de är numera så övertygade om att snart ha nått sitt mål att de inte längre bryr sig om att ogenerat förmedla budskapet. Rockefeller med sina 101 år vill se resultatet innan han dör – om han nu gör det. Med hela läkemedelsindustrin i sin hand får han ständigt nya mänskliga reservdelar till sin skrumpnande kropp. Här lever de gamla sagorna om halvgudarna och deras odödlighet i en påtaglig – åtminstone inbillad – verklighet.

Peter Krabbe

Fabianismen, del 1. Under sköldpaddans skal gömmer sig Labour, ovanpå rider Rothschild.

ifabium001p1

Quintus Fabius Maximus Verrucosus, romersk härförare med taktiken att undvika konfrontation, gav upphov till namnet Fabianism. Här symboliskt nog avbildad på ett guldmynt.

När Fabianismen uppstod i London 1880 var dess mål att bilda en socialistisk världsregering, styrd av dess egna ledare tillsammans med de ekonomiska intressen som var sammanlänkade med den. Målet skilde sig inte nämnvärt från det som vi idag kallar NWO, New World Order, och valet av metod var också detsamma. Karl Marx idéer hade spridit sig från Tyskland och innebar att de socialistiska förbunden IWMA (International Working Mens Association) och SDF (Social Democratic Federation) bildades parallellt med det Fabianska förbundet.

Skillnaden var att Fabianismen förespråkade en diskret och svårupptäckt indoktrinering för att nå målet, medan de övriga valde mer radikala stridsåtgärder som revolution och strejker. Betecknande nog gavs Fabianismen symbolerna med vargen i fårakläder och sköldpaddan – den kommer långsamt framåt men lever länge. Att denna strategi var rätt kan vi se idag när den militanta socialismen, främst genom kommunismen, har misslyckats helt medan NWO är nära det uppsatta målet.

Denna avgörande skillnad medförde att de finansiella och politiska intressena kunde ansluta sig och agera under mer sofistikerade förhållanden än mannen på gatan med sina plakat. Precis som den motsvarande amerikanska rörelsen verkade under organisationer skapade av anslutna toppolitiker som CFR, Bilderberggruppen och TC bildade Fabianerna i London RIIA (Royal Institute of International Affairs) med The London School of Economics (LSE) som centrum för sin propaganda. Här fick bl.a. Soros sin utbildning när han flyttade till England.

RIIA hade starka intressen i oljeutvinningen i Mellanöstern redan då. Inflytelserik medlem var The Anglo-Iranian Oil Company, som numera kallas BP (British Petroleum) och vars ordförande Peter Sutherland är frontalfigur idag i både Bilderberggruppen, FN och EU. Sutherland är också ordförande i LSE. Denna skolas Careers Patron Group innehåller företagsnamn som Rothschilds, oljebolaget Shell (styrt av Rothschilds), Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley, kort sagt hela den engelska finans- och oljeeliten. Sannerligen en förvånande sammansättning av socialistiska intressen!

Samarbetet med kapitalintressena var nödvändigt för att nå positioner som gav verkligt inflytande. Tidigt sammanlänkade med Fabianernas ideologi blev exempelvis Lord Rothschild med sin bankirverksamhet och Julius Wernher, som styrde mycket av guld- och diamantindustrin. Steget var därför inte långt till Rothschilds och Rockefellers i USA. Hjälp med att förklara det naturliga i denna för många obegripliga symbios fick man av de kända författarna H G Wells och Bernard Shaw. “the larger big business grows the more it approximates to Collectivism”, skrev Wells och kollegan Joseph Schumpeter tillfogade “ The true pacemakers of socialism were not the intellectuals or agitators who preached it but the Vanderbilts, Carnegies and Rockefellers”. Kampen var egentligen riktad mot småföretagarna, som man inte kunde kontrollera, och främjade istället storindustrin som man ville ge en monopolsituation under finanskartellens kontroll.

Genom Rockefeller och hans CFR kunde det transatlantiska samarbetet med Fabianerna utvecklas, något som ledde till bildandet av IMF (International Monetary Fund) och Världsbanken på 1940-talet. Genom dessa institutioner stöttades engelska Fabian-regeringar (Attlee, Wilson) med lån i storleksordningen 10 miljarder dollar.

Man ställer sig frågan hur detta enorma kapitalistkluster kan ha intresse av att genomföra en socialistisk agenda. Utvecklingen är parallell med den i USA, där oligarkerna från ett nära samarbete med personer som Marx och Engels, efter att ha initierat den ryska revolutionen och hjälpt Hitler till makten nu styr det Demokratiska partiet som sitt eget. Fabianerna grundade det brittiska arbetarpartiet Labour, initierade Nationernas Förbund och skapade förutsättningarna för Israel genom sin medlem och premiärminister Balfour.

Svaret är helt enkelt att man ville kunna kontrollera de arbetande massorna genom att förekomma med bildandet av deras egna styrorganisationer och därmed stå för det intellektuella innehållet i arbetarrörelsens manifest. Detta mönster har överlevt ända till våra dagar. Alla Labour-regeringar från 1924 har till övervägande del bestått av Fabianer, alla dess premiärministrar har varit det liksom alla ledare för Labour. Likheterna med CFR:s dominans i amerikansk politik är slående och agendan är gemensam.

Detta förvånar heller ingen svensk, här har vi länge haft samma samverkan mellan LO, det socialdemokratiska partiet och dess regeringar. Att storfinansen genom familjen Wallenbergs bolag är allestädes närvarande i den socialdemokratiska politiken förvånar oss inte heller längre, kanske är en konscensus av godo. Det som oroar är snarare de långsiktiga målen. När anser familjen Wallenberg att det är dags att avskaffa partipolitiken till förmån för en enpartiregering i NWO:s anda? Att sådana diskussioner förs regelbundet i den av Wallenberg omfamnade Bilderberggruppen är bortom allt tvivel. Kanske är det dags 2018? Inblandningen i svensk politik av företrädare för amerikansk NWO är idag så omfattande och uppenbar att vi troligen redan förlorat vårt oberoende.

It is essential to understand that from the time of Karl Marx, all branches of Socialism have looked on democracy not as an end in itself but merely as a means of achieving Socialism which is invariably described as an authoritarian, centrally-controlled system.”

I fortsättningen skall vi se på Fabianerna i relation till sin – och vår – nuvarande omvärld!

Peter Krabbe

Vad gör USA i Syrien? Demokratins riddare?

pipelines-syrien

De eskalerande händelserna i Syrien kräver ett närmare studium och en förklaring. Faktum är att denna hämningslöst växande konflikt mellan världens två stormakter idag är det största riskmomentet för ett okontrollerbart världskrig. Vad handlar då konflikten egentligen om?

Jag har i tidigare artiklar om oljan här skrivit om oljeproduktionens centrala roll i pågående militära konflikter. USA har ett ömsint förhållande med storproducenten Saudiarabien i syfte att garantera sina intressen i huggsexan. Men alla oljestater i Mellanöstern är inte lika positivt inställda till världspolisen i väster, detta på goda grunder eftersom CIA under de senaste 50 åren i återkommande statskupper försökt ta över oljeproducenternas statsledningar. De länder som sökt skydd hos motparten Ryssland, som Irak, Iran och Syrien har drabbats av direkta invasioner eller strypningsförsök genom sanktioner. Frustrationen har varit stor över att staterna i Mellanöstern inte lämnats ifred att själva utveckla sina länder och sociala system i enlighet med Eisenhowers löften efter andra världskriget.

Oljebranschen befinner sig i en produktionsfas där den lättillgängliga oljan redan är upptagen, medan den kvarvarande kräver allt högre kostnader att utvinna. Att kunna minimera transporter och omhändertagande är därför avgörande för ekonomin i den fortsatta produktionen. Detta blev påtagligt redan under Suez-krisen på 1950-talet, då kanalen stängdes och tvingade oljetransporterna till Europa att gå hela vägen runt Afrika, med enorma kostnadsökningar som följd. Tanken på pipelines direkt till Europa eller till Medelhavet har därför setts som en avgörande fråga för oljebranschens lönsamhet.

Motsättningarna mellan Sunni (de med USA associerade) och Shia (Rysslandsvänliga) har nu ställt frågan om pipelines på sin spets. Sunni har ett förslag till pipeline från Quatar, genom Saudiarabien och Jordanien – över Syrien – till Turkiet och vidare till Europa. Detta säger Assad i Syrien nej till, vilket är den direkta orsaken till USA:s maniska försök att störta Assad.  Samtidigt har Shia ett eget förslag till pipeline från Iran och Irak genom Syrien till Libanon med utskeppning direkt över Medelhavet eller Cypern.

Syrien har oturen att ligga mitt i detta kluster av planerade pipelines. Den som har makten i Syrien avgör därmed oljeindustrins framtid i Mellanöstern. Turkiet har som transitland för Sunnis pipeline en nyckelposition i detta projekt, både genom ekonomiska fördelar och genom att få sitta vid den kran som kan stänga oljeleveranserna till Europa. Detta kan i sin tur kopplas till Turkiets intresse av medlemskapet i EU och förhandlingarna om fri invandring för dess medborgare. Som alla säkert förstår skulle då också alla spärrar för islamiseringen av Europa upphöra. Vill vi ha det så för att tillgodose USA:s intresse av att kontrollera oljeproduktionen? Eller är det kanske bra att Ryssland stödjer Assad och Syrien genom att förorda Shias pipeline?

Det kan vara värt en tanke att USA utan omsvep bombar Syrien sönder och samman för att kunna bygga sin pipeline till Europa, samtidigt som Joe Biden uppmanar Sverige att säga nej till Rysslands pipeline för gas till Tyskland genom Östersjön. Är det då OK för Ryssland att ta till våld mot Sverige om vi vägrar samma sak, till samma mottagare? Låt var och en bygga sina pipelines för att främja sina respektive exportprodukter, ingen annan än USA har någon anledning att monopolisera oljeutvinningen i världen. Vi vet alla varför.

Läs gärna Robert F. Kennedys förnämliga sammanfattning om Syrien här!

Peter Krabbe

Globalismen skakas nu i sina grundvalar. Men är det för sent att stoppa avskaffandet av demokratin?

fabian_society_coat_of_arms

En ulv i fårakläder är passande nog den vapensköld som Fabianismen valt!

I min sommarserie om globalismen har mycket av materialet byggt på Daniel Estulins best-seller ”Sanningen om Bilderbergruppen”. Boken skildrar organisationen och personerna bakom genomförandet av New World Order, förvandlingen av västvärldens demokratiska nationer till en världsomfattande diktatur utan folkligt medbestämmande, istället styrd av en maktelit som genom sitt ägande förfogar över världens finanssystem och monopoliserade näringsliv. Detta genomförande står på tröskeln till sitt fullbordande. Estulin har främst analyserat USA:s roll i detta maktspel, en roll som inte kan förminskas eller förbises. Men dess rötter ligger till stor del i Storbritannien under slutet av 1800-talet, för att sedan i en makaber symbios med amerikansk politik sprida sig till vår tid och de lobotomerade marionetter som till stor del företräder även vår svenska utrikes- och inrikespolitik.

Denna engelska rörelse går under namnet Fabianism, efter The Fabian Society som grundades 1884 med samma agenda som senare har gett upphov till New World Order, den har samma förgrundsfigurer som sin amerikanska motsvarighet med Rothschilds och Rockefellers i spetsen och är nära relaterad till arbetarrörelsen. Fabianerna grundade bl.a. The Labour Party och ligger bakom en stor del av socialisternas europeiska politik.

En utomordentligt grundlig redogörelse för både historisk bakgrund och dagens händelser finns i den omfattande artikeln The Fabian Society: the masters of subversion unmasked, utgiven 2013 av bloggen Free Britain Now (man visste inte då att Brexit skulle komma, men vi kan se händelseutvecklingen så att motstånd lönar sig – om det är sakligt underbyggt!). Länken är förmedlad av min norska följare Ragnhild – jag konstaterar med glädje att mina norska läsare nu närmar sig 10 % av läsekretsen! Tack för det och mina förhoppningar om ett ökat nordiskt samarbete i kampen för överlevnad.

Eftersom den amerikanska och den brittiska bakgrunden till NWO är de två ben som denna fascistoida rörelse står på skall jag göra en genomgång även av det brittiska materialet i likhet med sommarens sammanfattning av Estulins material. Likheterna är många och persongalleriet delvis gemensamt, men den politiska basen blir bredare när även våra europeiska politiker dras fram ur mörkret. Det blir då ytterligare en jämförande artikelserie om globalismen, serverad i lagom stora portioner. För den som vill läsa hela originalet på engelska finns länken här.

Eftersom jag just nu befinner mig utom räckhåll för svenska media och istället kan ta del av riktiga nyheter inser jag att världen står på randen till ett nytt världskrig genom händelserna i Syrien. Tokstollarna i USA kräver flygförbud i Syrien för Ryssland och Assads (som än så länge bildar legal regering i Syrien) styrkor – men det skall vara fritt fram för USA att patrullera luftrummet! USA:s generaler deklarerar ensidigt att den som inte lyder startar kriget, men är det inte den som anfaller som normalt anses starta ett krig? Ryssland tänker inte lyda. Man har ett avtal om att bistå Syrien.

Det har länge varit känt att Obama i en situation där det amerikanska presidentvalet riskerar att gå oligarkerna ur händerna kommer att skapa en krigssituation i syfte att inställa valet med hänvisning till det världspolitiska läget. Hillarys fallande opinionssiffror och svaga personliga uppträdande kombinerat med Trumps jublande supporters indikerar ett sammanbrott för globalismen. Brexit kan komma att visa vägen även för patrioterna på andra sidan Atlanten.

Peter Krabbe

Den fria rörligheten hotar inte bara Israel, utan hela vår västerländska kultur.

netanyahu-2

Israels premiärminister Netanyahu kommenterade nyligen arabländernas försök att driva ut judarna ur Israel genom krav på fri rörlighet för de araber som omger landet. Fallet Israel är intressant även ur ett europeiskt perspektiv. Den globalism som, paradoxalt nog, förespråkas av de judiska oligarkerna i USA innebär fri rörlighet över nationsgränserna i syfte att blanda folkgrupper och vad man kallar skilda kulturer. Detta är vad som nu sker i både Västeuropa och USA med ett förskräckande resultat. När en av de ”kulturer” som skall blandas in i de samhällen som har en tusenårig homogen sammansättning består av muslimer, besatta av att sprida sin egen religion över världen, kan resultatet bara bli totalt kaos.

Även FN försöker genom sin Agenda 2030 övertyga Israel om det lämpliga i att öppna sina gränser mot omgivande muslimska områden. Fri rörlighet ger fredlig samexistens menar de hjärntvättade tjänstemännen i FN-skrapan, samtidigt som Netanyahu tålmodigt försöker förklara att den stora skillnaden ligger i att muslimerna i Israels grannländer svurit på att utrota judarna från jordens yta. Öppnar man sin dörr när någon står utanför med en revolver riktad mot ens huvud? Knappast. Rent matematiskt skulle judarna bli en minoritet i sitt eget land på några månader om araberna tilläts bosätta sig fritt i området. Till skillnad från de omgivande grannländerna är Israel en verklig, inte bara skenbar demokrati, där man snabbt genom valförfarandet skulle kunna applicera den omvända lagstiftningen, att göra judarnas situation i det egna landet omöjlig.

Ändå har Israel en generös inställning mot araberna i landet. Av en befolkning om 8 miljoner människor utgör mer än 1,5 miljoner muslimer. Att säkerhetsproblemen är betydande vet alla som kan läsa en tidning. Israel är därmed mer likt Sverige än vad man skulle kunna tro. Förvisso är andelen muslimer ännu så länge större än i Sverige, men vi närmar oss samma siffror. Muslimernas hat mot judar är också större än motsvarande mot våra kristna och vi behöver inte föra samma kamp om heliga platser som israelerna, men det är ändå tankeväckande att globalismens apostlar genom att i praktiken upphäva nationsgränser är beredda att offra sitt eget kärnland på globalismens altare. De judiska oligarkerna framställer sig gärna som sekulära, i själva verket har de dollarsedlarna som helig skrift. De kommer inte att lyfta ett finger för att rädda Israel undan globalismens garn.

Det senkomna uppvaknande som både Juncker och Tusk visar upp efter Brexit kan möjligen inge lite hopp för den majoritet av jordens befolkning som värnar om sina egna folkgrupper, territorier och rätt att få leva i fred inom sina egna instiftade nationsgränser. Håller globalismen på att gå in i väggen? Finns det en väg tillbaks? Ja, kanske kan alla modiga engelsmän och östeuropéer som är trötta på fascistisk toppstyrning ge oss hoppet åter. Men först skall vi rensa upp i vårt eget politikerträsk och rösta bort den enpartiregering som ligger och pyr inför nästa val.

Peter Krabbe

Jo, snaran sitter redan på plats…

piller

I föregående artikel tog jag upp ämnet beteendekontroll, som länge stått på dagordningen för våra makthungriga globalister. De länkar som dykt upp i kommentarerna ger oss möjlighet att fördjupa oss lite mer i ämnet. Detta är viktigt eftersom de två komponenterna beteendekontroll och minskning av världens befolkning står högt upp på listan i deras agenda.

Redan för fem år sedan publicerades en bok baserad på forskning bedriven vid Oxford Centre for  Neuroethics med namnet Enhancing Human Capacities. Författarna, dr Guy Kahane och dr Tom Douglas varnar för konsekvenserna av en medicinsk forskning som kommer att kunna resultera i droger som ändrar vår moraluppfattning och vårt sätt att tänka.

Studierna visar att vissa droger påverkar hur människor svarar mot moraliska frågeställningar genom att öka deras empati, känsla av grupptillhörighet och genom att minska aggressioner. Dessa droger finns redan. Droger som Prozac och Oxytocin används inom sjukvård, men innebär ett problem för dem som vill sprida dem generellt. Ingen tar piller bara för att förbättra sin moraluppfattning. Kahane ser dock möjligheter att marknadsföra droger som gör en person ” mer förtroendeingivande, trevligare och mindre aggressiv och våldsam i syfte att förbättra hans relationer och karriärmöjligheter.” Kahane rekommenderar också drogerna för att ” om de får spridning hjälpa till med att lösa globala frågeställningar”.

Professorn i etisk medicin vid Bristols Universitet, Ruud ter Meulen, varnar dock för att vissa droger för att ”förbättra” någons moraliska uppförande också kan ha motsatt effekt och minska empatin för dem som befinner sig utanför gruppen. I vad mån dessa droger redan är i praktisk användning eller inte lär vi inte få något svar på, men den verklighet vi lever i får nog fler än mig att undra om vi inte redan befinner oss i ett stadium av tillämpning. Kanske dags att kontrollera vad våra riksdagsmän stoppar i sig? Vad innehöll egentligen det där nya pillret mot huvudvärk?

Befolkningsfrågan då, vad händer där? Jo, nyligen publicerad forskning visar att Monsantos växtgift Glyphosate som används i Roundup också förekommer i våra vanligaste vacciner.

Forskaren, dr Anthony Samsel, har skickat en larmrapport till den amerikanska kongressen, där han påtalar hur missbruket av insekts- och växtgifter används och injiceras i våra barn, med svåra framtida sjukdomar som sannolik följd. Upp till 9 olika vacciner med olika skadliga, för de flesta okända ingredienser, injiceras ofta samtidigt i småbarn och skolbarn utan att någon kan bedöma skaderiskerna i ett längre perspektiv. Det är svårt att inte se detta hemlighetsmakeri som annat än ett sätt att minska den förväntade livslängden hos nya generationer. Detta är också ett uttalat mål i den globalistiska agendan som har diskuterats i deras kretsar de senaste 30 åren. Nu har man kommit fram till hur spridningen kan ske på enklast möjliga sätt. Ingen som tar en vaccinationsspruta kan längre vara säker på om syftet är att förlänga eller avkorta livet.

Ett annat exempel på vår maktlöshet mot förgiftningar är i samband med laxodlingarna. Det foder man använder innehåller Endosulfan, ett insektsgift som lagras i laxens vävnader för vidare transport till den som väljer norsk lax till middag.

Medlet är mot förmodan förbjudet i USA, men används i laxfoder som tillverkas i Latinamerika för de norska storproducenterna. Laxen kommer därmed att innehålla Persistent Organic Pollutants, ett samlingsnamn för några av världens farligaste miljögifter, gifter som konstaterats orsaka autism, ADHD och minskad IQ. Symptomen stämmer väl överens med de ovan för Glyphosate. Trots detta har EU accepterat att tiodubbla den tillåtna mängden Endosulfan. Man kan undra om laxodlarnas önskan om ökad lönsamhet står i proportion mot de risker som konsumenterna utsätts för?

Dessa exempel är bara smakprov på hur för globalismen ”övergripande målsättningar” numer systematisk sätts i verket utan att vi hinner med att granska, debattera och protestera mot att monopolrelaterade näringsgrenar inom livsmedelsförsörjning och läkemedelsindustrin brer ut sig över våra samhällen.

Varför reagerar inte våra politiker? Varför rycker Livsmedelsverket på axlarna istället för att kräva varudeklarationer och kontrollera efterlevnaden av regelverk som antingen finns eller borde ha funnits? Kan det vara så illa att man är medveten om agendan och stödjer den i smyg eller är man bara så förbålt dumma i huvudet att man inte förstår vad som pågår i världen?

Peter Krabbe

När snaran dras åt….

mindcontrol

Hur kan det komma sig att så många finner sig helt till rätta i en värld som andra, förvisso ett litet fåtal, anser bevisligen går rätt åt helvete? Förklaringen ligger i den politiskt och vetenskapligt iscensatta teorin om total beteendekontroll, främst förmedlad genom styrda media som tidningar och TV-stationer. Den som på detta sätt kan kontrollera befolkningen behöver aldrig riskera att förlora makten. Det finns bara godkända åsikter som självklart avses gynna den sittande eller planerade makteliten.

Men låt oss ta ett steg tillbaks och se på begynnelsen. Den kan vi tillskriva Amschel Rothschild, mannen som uppfann spekulationen i början av 1800-talet. Denna baserade sig på inrättandet av börser och statsobligationer som kunde säljas och köpas till skiftande kurser. Men det blev inga förtjänster om inte kurserna verkligen rörde sig, uppåt och nedåt. Därför behövdes tidningar som förmedlade de rätta budskapen till kapitalägarna som var intresserade av att riskera sina investeringar mot hoppet om snabba vinster. Vem skulle vinna det pågående kriget? Vem skulle klara att tillverka framtidens efterfrågade produkter? Börserna byggde på förväntningar om ekonomiskt viktiga händelser. Samtidigt behövde Rothschild tysta den växande kritiken mot hans egen snabbt växande förmögenhet i spåren av denna spekulation. Lösningen blev att köpa in etablerade tidningar och därmed kunna styra förväntningar och kritik i rätt riktning. Efter det första köpet av Frankfurter Allgemeine i mitten av 1800-talet har oligarkerna i Europa och USA byggt upp ett mediaimperium som täcker hela världen och helt dominerar nyhetsutbudet i väst. Dagstidningar, veckotidningar, TV-kanaler och det senaste tillskottet ”tankesmedjorna” arbetar numera samordnat för att sprida åsiktsgrunden för deras globalistiska projekt, önskan om att kunna styra hela världen från ett maktcenter i USA. Bara i USA finns fler än 200 mäktiga tankesmedjor som bankar ut det rätta budskapet till sina väntande media. I Sverige kan vi se hur Expo finansieras såväl av Soros som av vår regering.

Detta mediaimperium som nu håller på att suga upp även sociala media som Facebook och Twitter är det perfekta redskapet för att få mänskligheten att tänka ”rätt”. Men hur får man normalt intelligenta människor att ansluta sig till den ideologi som man vill sprida, även om den vid första påseendet kan tyckas vara komplett vansinne?

Den amerikanske sociologen Hadley Cantril forskade redan vid slutet av andra världskriget om styrning av den allmänna opinionen och publicerade 1967 sin bok ”The Human Dimension: Experiences in Policy Research”. I boken kan vi läsa att ” psykopolitiska operationer är propagandakampanjer utformade för att skapa spänningar och för att manipulera olika grupper av människor till att acceptera det specifika opinionsklimat som CFR strävar efter att uppnå i världen”. CFR är en organisation för det styrande politiska skiktet i USA som är beroende av oligarkernas finanskartell (se tidigare artiklar). Vidare att ”det som de flesta amerikaner tror är den allmänna opinionen är i själva verket en noggrant skapad och nedskriven propaganda utformad för att framkalla ett önskat svarsbeteende från allmänheten”. Att få människor att bete sig på det sätt du hoppas att de skall bete sig genom att övertyga dem om att det i slutändan ligger i deras intresse att bete sig så, det är att uppnå ett önskat svarsbeteende. I Sverige kan vi notera hur vi de senaste åren utsatts för en intensifierad bearbetning genom begreppen ”värdegrund” och ”hållbarhet”. Att staten nu på allvar också går in i arbetet med att införa beteendekontroll genom att i det närmaste kriminalisera människor som inte skriver under på statens ”värdegrund” är både oroande och uppseendeväckande. Statliga arbetsplatser i förvaltning, skolor och samhällsservice är nu förbehållna de värdegrundsfrälsta, de enda sanna medborgarna i samhället. Företagen och partierna följer efter, för så måste det ju vara? Att dessa relativt gamla teorier först nu får en så intensiv lansering är än mer oroande, eftersom det visar att vi är på väg in i en slutfas, den sista och avgörande omvandlingen till ett beteendekontrollerat samhälle varifrån ingen utväg finns.

En av de största institutionerna i USA som arbetar med sinnekontroll och beteendevetenskap är Stanford Research Institute med 3300 anställda och en budget om 150 miljoner dollar årligen. Bland beställarna finns CIA och 400 privata företag. SRI övervakar och styr ett par hundra tankesmedjor. Rockefeller finansierar de mest kända RAND Institute och Tavistock Institute, vars verksamhet beskrivs av John Coleman i boken Conspirators’ Hierarchy: ”Tavistock och likasinnade amerikanska stiftelser har ett enda mål i sikte – att bryta ner den psykologiska styrkan hos individen och göra honom oförmögen att motsätta sig världsordningens diktatorer”.  RAND har i sitt arbete för CIA arbetat med att utveckla sinnesförändrande droger. I ett av dessa projekt som påbörjades redan under 1950-talet användes nazistiska vetenskapsmän och deras erfarenheter från elchocker, sömnberövande, minnesinplantering, minnesradering och psykoaktiva drogexperiment. Dessa metoder har som de flesta vet fått en renässans genom dagens krigsfångeläger.

Fullt så långt har vi ännu inte kommit i Sverige, men en intressant iakttagelse är den välkända psykopolitiska operationen att placera två parter som egentligen företräder samma agenda på var sin sida i en debatt. Funderar ingen över att det ”borgerliga” blocket hoppas på Demokraternas Clinton i det amerikanska presidentvalet medan det socialdemokratiska blocket hoppas på – Demokraternas Clinton i samma val? En Clinton som också är globalisternas val. Funderar ingen över varför DÖ kom till eller varför båda blocken vill samarbeta med NATO och hata Ryssland? Funderar ingen över varför båda blocken vill ha mångkultur och obegränsad invandring, finansierad genom ökad inlåning från Världsbanken? Allt enligt globalisternas agenda. Har svenska folket drabbats av syn- och hörselproblem, eller är beteendekontrollen så genomförd redan att vi hellre sätter oss vid TV:n och skrattar åt tramsprogram i förvissningen om att våra yrkespolitiker under tiden fixar vårt framtida lyckorike än frågar vad i h-e de håller på med?

När internationella bolag vill göra marknadsundersökningar i Europa väljer man helst Sverige som plats för dessa. Sverige och svenskarna är länken mellan USA och det övriga Europa, går det inte här är det ingen idé att försöka någon annanstans heller. Detsamma gäller för politisk export från USA. Börja med att omvandla Sverige så tar också resten av världen – eller åtminstone Europa – också efter. Vad vi nu ser är ett megaexperiment för att visa hur lätt ett land kan underställas globalismen genom att tillämpa den senaste forskningen inom beteendevetenskapen.

För – var det inte det du viskade i örat på Löfvén nyligen, Joe Biden: Ni är ju så duktiga – och snälla!

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: