Länsstyrelsens miljömål riskerar att fördjupa lågkonjunkturen

Länsstyrelsen bäddar under Aktuella frågor 25 oktober för presentationen av Skånska åtgärder för miljömålen. Samtidigt slår man fast att man inte vill stoppa utvecklingen i Skåne.  Åtgärdsprogrammet visar redan genom sin rubrik att miljömålen har prioritet, trots att dessa ofta står i skarp kontrast mot målen tillväxt och en bredare samhällsutveckling, där även andra kriterier har krav på utrymme.  Detta ensidiga synsätt riskerar att allvarligt fördjupa den lågkonjunktur vi är på väg in i genom att en stor del av bostadsproduktionen stoppas, med ökad arbetslöshet och minskad rörlighet på arbetsmarknaden som följd.

Länsstyrelsens visioner kan bara förverkligas på mycket lång sikt. Ändå stoppas planläggning för byggande på jordbruksmark och i naturnära områden med omedelbar verkan. Alternativet att förtäta befintliga strukturer är även det en tidskrävande åtgärd då förnyad planläggning, i strid mot redan genomförd fastighetsbildning och etablerade ägoförhållanden, kommer att följas av en lång rad överklaganden och utdragna processer.  Alla kommuner har inte tillgång till nedlagda industritomter eller andra impediment i centrumlägen som kan användas för ändamålet.

Den bästa jordbruksmarken finns, som länsstyrelsen konstaterar, i länets västra och södra delar. Där finns också en stor del av omistliga naturområden, Falsterbonäset är ett exempel på detta. Det är därför ingen slump att dessa områden är attraktiva för ett boende i samklang med natur och kultur. Mycket sällan går ett boende där dessa kvaliteter förordas att kombinera med närhet till järnväg eller snabba busstrafikleder. Länsstyrelsens miljöprogram innebär därför att många andra aspekter på ett bra boende förbises. Det är mycket tveksamt om ett stadsbyggnadsprogram av det slaget som länsstyrelsen nu lägger fram skall tillåtas ändra hela vår nuvarande samhällsstruktur utan debatt.

Peter Krabbe

Läs mer:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/lansstyrelsen-riskerar-att-fordjupa-lagkonjunkturen/

%d bloggare gillar detta: