Falsterbonäsets historia del 1, Skanörs födelse – för 1000 år sedan.

Mycket har skrivits om Falsterbonäsets tidiga historia. Gamla dokument och urkunder berättar om fiske, handel och andra aktiviteter i samband med Skånemarknaden. Viktiga sammanfattningar är Lars Ersgårds ”Medeltidsstaden” och ”Vår marknad i Skåne”. Men vi kan ändå inte riktigt förstå vad som hände och i vilken ordning allt hände utan att väga in topografin på Näset för 1000 år sedan. Anders Ödmans havsnivåmätningar för medeltiden (se nedan) ger viktiga pusselbitar som kan verifiera eller förkasta många hypoteser.

Med denna lilla snabbhistoria i tiotalet avsnitt skall jag under kommande söndagar summera vad vi vet och kanske också lägga till några nya aspekter som gör bilden av det förflutna lite tydligare.

År 1000 var havsnivån hög, en meter högre än nuvarande. Inlandsisens avsmältning skedde under påverkan av ett mycket varmt klimat, som hade sin högsta temperaturpunkt för c:a 7500 år sedan. Öresund hade då bildats som en följd av att Baltiska Issjön, blivande Östersjön, genom landhöjningen förlorat sitt utlopp i Atlanten över nuvarande Svealand. Dessförinnan hade Skåne landförbindelse med Danmark och var bevuxet med lövskog. Vid denna tid inträffade en rekyl i klimatet som pågått fram till våra dagar, en successiv temperatursänkning som under de senaste 7000 åren sänkte medeltemperaturen i Skåne betydligt. De ursprungligen mycket höga havsnivåerna i Östersjön hade redan sjunkit med flera meter som en följd av landhöjningen och den nya nedkylningen för att befinna sig på ovan nämnda nivå, en meter över nuvarande, när vi nu börjar vår historia – strax efter vikingatiden.

havsnivå 1000

Ungefär så här såg Falsterbonäset ut under 1000-talet. Bearbetning av bild ur rapporten Höga havsnivåer, SWECO 2011.

Detta innebar att Falsterbonäset väster om Ljunghusen då oftast stod under vatten eller låg som bara tidvis synliga sandrevlar. Ingen bosättning var möjlig, man kunde vistas där ungefär som vi nu kan besöka Måkläppen. Den sista utposten var i närheten av Ljunghusens gräns mot Skanörs Ljung, något som förklarar den gamla kungsgården Skyttsie Hages läge. Utanför denna befästa gård, belägen på en udde mot väster, låg då ett landskap av mer eller mindre översvämmade sandbankar som i sin förlängning bildade de redan på romartiden fruktade och ökända reven vid det blivande Falsterbo. Romerska upptäcksresande talade om Scandinavia, den latinska formen av Skathinawjö, eller på modern svenska ”den farliga halvön”. Namnet Skanör är sammansatt av samma förled Skan som i Skåne och Skandinavien kombinerat med –ör, som betyder sandrevlar. Eftersom dessa vandrande sandrevlar var det första som mötte sjöfarare söderifrån kan man lugnt hävda att Skanör gett namn åt både Skåne och resten av det okända landområdet norr därom.

Diagram 2 copy

Den blå kurvan visar havsnivåns förändring under medeltiden. Det finns en god överensstämmelse med klimatkurvan i rött, som visar hur klimatet blev kallare fram till början av 1700-talet för att därefter åter bli varmare. Samtidigt har marknivån höjts genom påbyggnad av kulturlagermed närmare en meter, vilket visas med den gröna kurvan. Detta gör den verkliga havsnivåhöjningen efter 1700-talet mindre.

Så försämrades klimatet snabbt och plötsligt samtidigt som havsnivån fortsatte att sjunka radikalt. Vid mitten av 1100-talet hade havsnivån sjunkit hela 1,3 meter på 150 år! Det blev också kallare, men ännu inte så mycket värre än vad vi har idag. Följden blev att den långa revel som idag sammanlänkar Skanör med Falsterbo tycktes stiga ur havet och nu blev användbar både som boplats och ankringsplats för fiskare. Möjligen kan det svalare klimatet också förklara den ökande tillgången på sill, en fisk som inte gärna går i alltför varma vatten. Förbättrade fångstmöjligheter och en fysiskt användbar landtunga öppnar därmed från mitten av 1000-talet för tillfällig bosättning och en framtida marknadsplats för handel med sillen.

Att marknadsplats och bosättningar under vikingatid låg vid Foteviken och Kämpinge kan vi lätt förstå mot bakgrund av dessa annorlunda havsnivåer. Att kungsgården sedan flyttades ut till Skyttsie Hage visar att kontrollen av fisket var en primär funktion för denna gård, närheten till fiskeplatserna var nödvändig för att kunna följa aktiviteterna och bevaka skatteuppbörden. När havsnivåsänkningen fortsättningsvis gjort Skanörsreveln till centrum för fiske och handel var det logiskt att den nya borgen i Skanör byggdes under slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet, fortfarande i samma syfte, att bevaka den viktiga skatteuppbörden och handelsaktiviteterna.

Vid denna tid hade havet sjunkit ytterligare en halv meter och låg nu 1,8 meter under den vikingatida nivån. Skanörsreveln var nu tillräckligt torrlagd för att ge plats åt den växande Skånemarknadens alla aktiviteter. Även en yttre revel, nuvarande Hovbacken, hade nu stigit upp ur havet och blev en välkommen avlastningsplats för fisket. En skyddad hamn, kallad Bakdjupet, bildades på så sätt mellan Skanör och Hovbacken där även större koggar nu kunde ankra upp. Denna hamn hade direktkontakt med Skanörs nybyggda borg, vilket jag skall visa senare.

havsnivå 1200 copy

Under 1200-talet börjar vi känna igen det blivande Falsterbonäsets konturer. Bearbetning av bild ur rapporten Höga havsnivåer, SWECO 2011.

Man kan konstatera att förhållandena nu, under 1200-talet var idealiska för fisket och för handelsaktiviteterna. Det svalare klimatet ökade tillgången på sill, de sjunkande havsnivåerna skapade idealiska fiskebankar och en skyddad ankringsplats uppstod innanför Hovbacken. Enda problemet var att Skanörsreveln tidvis var avskuren från land genom att Ljungen stod under vatten. Alla transporter med förnödenheter från jordbruket på landborgen som inte hann göras när strandbrinken mot Höllviken stod torr fick ske med pråm. En transportled för pråmtrafik var enkel att upprätta mellan Foteviken och Skanörs marknadsområde genom att utnyttja Ättebäcken.

En hotbild började dock framträda redan nu. I och med att de långsträckta sandgrunden i Falsterbos förlängning blev synliga över vattenytan genom att havsnivån sjönk, började också sandtransporten mot norr ta fart, både genom havsströmmarna och genom de sydvästliga vindarna. Detta skulle snart ställa till med stora problem för fartygens angöringsmöjligheter genom en accelererande uppgrundning av hela den västra kuststräckan. Nya revlar skulle bildas och Bakdjupet skulle med tiden komma att omvandlas till de grunda Flommarna. Men än så länge var allt frid och fröjd.

Den gamla skrönan att Näset under medeltiden var täckt av ekskog faller på sin egen orimlighet när man inser att sandrevlarna som bildat Falsterbonäset knappt ens fanns före vikingatiden. Däremot kan trädrester härledas till den postglaciala perioden för 10.000 år sedan, då Skåne var sammanlänkat med Danmark. Det tio meter tjocka sandlagret vi nu går på gav knappast näring åt något annat än sparsam gräsvegetation eller busksly, i den mån denna motstod den piskande flygsanden. Tång och grästorv skulle istället bli viktiga byggnadsmaterial.

Fanns det då något Skanör eller Falsterbo i dagens bemärkelse med gator och torg under detta inledande skede? Svaret är sannolikt nej. De enda stenbyggnader som kan spåras till 1200-talets tidiga samhälle är den kungliga fogdeborgen och en mindre kyrka, föregångare till dagens S:t Olofs kyrka. Borgen representerade den statliga makten och kontrollen, kyrkan den andliga makten. Därutöver fanns bara ett löst organiserat marknadssamhälle, med snabbt växande krav på utrymme. Den korta marknadsperioden, från augusti till oktober, motiverade inte några större investeringar i byggnader för boende eller handel, utan beredning och hantering av sillen tog det mesta av tillgängliga ytor i anspråk. Aktiviteterna låg fortfarande huvudsakligen i den danske kungens hand, men de tyska köpmännen skulle komma att få allt större inflytande genom Hansans framväxt.

Vi skall i kommande artiklar följa vad som sedan hände. 1300-talet representerar höjdpunkten för Skånemarknaden men samtidigt hopar sig problemen.

3 Responses to Falsterbonäsets historia del 1, Skanörs födelse – för 1000 år sedan.

 1. Pingback: Eva Franchell, SMHI och det översvämmade Falsterbonäset - Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen

 2. Anders Ekwall says:

  Hej, har läst texten och vill kommentera att Flommen är en namn på området. Finns bara i singularis och därmed finns inte Flommarna.
  Källan är Owe Kristersson.

  • peterkrabbe says:

   Tack för din kommentar, men den är inte helt korrekt. Idag anges Flommen som ett geografiskt namn på kartor som visar området väster om bebyggelsen, men det är mer en följd av bristande språkförståelse. Uttrycket kommer från det danska och norska språket och betyder översatt ”tidvis översvämmat område”. Danskan var det språk som talades i Skåne före 1658. Flommen betecknade då en naturtyp, ungefär som vi kan tala om kärret eller träsket och blev inte ett geografiskt namn förrän svenskarna hade slutat förstå ordets ursprung. Efter bygget av Hamnvägen under slutet av 1800-talet delades området i en nordlig och en sydlig del, utan inbördes förbindelse. Man pratade därefter om Norra Flommen och Södra Flommen för att förtydliga vilket område man avsåg. Det är därför normalt att tala om Flommarna när båda avses, eftersom de numera har separata in- och utlopp. Skall man vara riktigt korrekt skall man använda det ursprungliga ”flommen” och då bara som en beteckning på naturtypen.
   Samma problematik gäller för övrigt beteckningar som stranden, revlarna, bakdjupet, ålasjön m.fl. som av sentida kartografer gärna dyker upp som geografiska namn….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: