Falsterbonäsets historia del 6, politisk återblick på den danska tiden.

I tidigare avsnitt har jag inte velat förvilla läsaren genom att komplicera skeendet allt för mycket med den politiska bakgrunden. De 500 åren innehåller många förändringar och faktorer som också i hög grad påverkat utvecklingen. Vad gäller Skånemarknaden har den överlag varit så ekonomiskt betydelsefull för alla parter att den snarare vårdats än skadats av den som mer eller mindre tillfälligt innehaft den politiska makten. Vi skall ändå göra en sammanfattning av de politiska förhållanden som påverkat Falsterbonäsets historia eftersom speciellt några händelser haft en stor påverkan på utvecklingen.

Man kan anta att redan det gamla vikingatida samhället vid Foteviken och Kämpinge var etablerat med tanke på möjligheterna till goda fiskfångster, de rörliga sandbankarna utanför vore annars snarare en komplikation än en fördel vid navigeringen av vikingaskeppen. Tanken var dock hela tiden den samma, med en hamn skyddad av utanförliggande revlar mot såväl fiender som häftiga oväder. Vikingarna kontrollerade inloppet till sin hamn vid Foteviken genom en fartygsspärr.

Vid denna tid hade den danske kungen Harald Blåtand börjat bygga upp en dansk riksbildning som utvecklades av sonen Sven Tveskägg och sonsonen Knut den store till ett veritabelt Nordsjöimperium som omfattade även England. Harald var mannen bakom de stora vallanläggningarna, trelleborgarna, som vi också har på nära håll. Imperiet bröts efter hand ner till ett mer renodlat danskt rike genom efterföljarna Sven Estridsson och hans söner och övergick till en stabil, kungastyrd statsbildning präglad av den katolska tron. Redan under 1000-talet ser vi då en stark kungamakt, som var närvarande även i den tidiga etableringen vid Foteviken. Utan att veta exakt hur hierarkin såg ut kan vi utgå ifrån att såväl fiske som jakt var ställt under kungens kontroll. Med införandet av den katolska läran följde också grundandet av staden Lund, där ärkebiskopen fick sitt säte i början av 1000-talet. Vi kan därför också lätt förstå att den ekonomiskt sinnade kyrkan redan tidigt var närvarande vid exploateringen av det expanderande fisket på Näset, något som framgår tydligt av det stora antalet kyrkor som skulle komma i Skanör och Falsterbo. Kyrkan sålde fiskelycka för dyra pengar och var också aktiv i själva handeln.

Den senare hälften av 1100-talet kom att domineras av kung Valdemar och hans biskop, Absalon, som ses som grundare av Köpenhamn. Valdemar och Absalon var fosterbröder och tillhörde den dominerande släkten Hvide på Själland. De kan ses som ett exempel på hur den värdsliga och andliga makten samverkar – med obetydliga skillnader i målsättningen. Absalon ses som en aktiv byggherre av borgar, försvarsanläggningar och kyrkor och hade ett stort engagemang i korstågen, främst mot venderna. Han byggde bl.a. borgen Havn i Köpenhamn för att kontrollera handeln. Som ärkebiskop även för Lund kan man se starka indicier för att Absalon också ligger bakom byggandet av Skanörs borg under slutet av 1100-talet. Motiv och samordning med Havn överensstämmer och tidpunkten passar bättre in i havsnivåscenariot för Skanörs revel än Rydbecks datering till mitten av 1200-talet. Absalons vidlyftiga verksamhet krävde bevakning av alla möjliga inkomstkällor. De skånska bönderna gjorde 1180 uppror mot Absalons hårda nypor men upproret slogs ner. Med tanke på Absalons intensiva byggnadsverksamhet förefaller det inte osannolikt att även den äldsta delen av S:t Olofs kyrka är samtida med ett borgbygge under slutet av 1100-talet. En byggnadsdatering är svår att göra tillförlitligt och en sidoblick på det politiska skeendet kan därför ibland vara till stor hjälp.

%20indtagelsen%20af%20vendernes%20hovedborg%20Arkona,%20hvor%20de%20slagne%20vendere%20bliver%20tvunget%20til%20at%20nedbryde%20deres%20afgud%20Svantevit_

Valdemar den Store och biskop Absalon kristnar venderna vid ett anfall mot det vendiska fästet Arkona på Rügen år 1169. Vendernas gudabild Svantevit förstörs. Målning av Lauritz Tuxen 1894.

På särskilt utsatta platser blev det nu vanligt att kyrkobyggnaderna inplanerades för att ingå i ett försvarssystem. Detta kan vi se exempel på i Skanör, där de tidiga kyrkorna samverkar med borgen i en försvarsring runt marknadsplatsen. En av anledningarna var oron för attacker från vendiska sjörövare med påföljande plundringsrisker, något som accentuerades inte minst av Absalons egen aggressiva korstågspolitik i östra Östersjön. I äldre litteratur talas med skräckblandad förtjusning om just dessa vendiska sjörövares härjningar, som förvisso drabbade särskilt Skanör under Skånemarknadens begynnelse. Vi kan dock inte bortse från att venderna redan under vikingatiden var intresserade av fiskefångsterna på Näset och hade anledning att försvara sina intressen där. Det är därför knappast någon tillfällighet att Rostock, som grundades 1218 på vendiskt territorium, blev tysk huvudaktör i Skanör. Hertigarna av Mecklenburg hade vendiska förfäder, vilket gällde även för blivande kungen Albrekt av Mecklenburg. Skillnaden var att man nu var kristnade, delvis en följd av Absalons och Valdemars krigsföring. Denna hade säkert också en avsikt att driva bort venderna från det ekonomiskt givande fisket, något som besvarades med kaparverksamhet i sabotagesyfte.

Den stora orosperioden inföll annars i första hand under 1300-talet. Den danske kungen Erik Menved (1286- 1319) förde en expansiv utrikespolitik, finansierad genom lån från tyska grevar och adelsmän. Eftersom detta med automatik leder till konflikter genom olösta skulder, anföll tyskarna år 1311 både Skanör och Falsterbo med följden att borgarna skadades svårt. Falsterbonäset var genom sin ekonomiska betydelse i fokus för liknande repressalier. Redan 1318 trängde den svenske riksföreståndaren Mats Kettilmundsson med en här in i Skåne och intog bl.a. Falsterbo. Skanör tvingades friköpa sig genom betydande silver- och brandskatter. Eriks efterträdare Kristoffer II fortsatte Eriks destruktiva upplåningspolitik och efterlämnade 1332 ett konkursfärdigt Danmark, där det mesta av landet var pantsatt till tyskarna. Man sökte hjälp hos svenske kungen Magnus Eriksson, som bildade en union mellan Danmark och Sverige. Under de kommande 30 åren styrdes nu Skånemarknaden av svenskarna!

Kristoffers son Valdemar Atterdag byggde åter upp det danska riket och kunde år 1360 på nytt proklamera Skånemarknaden som danskt territorium. Strax därefter, år 1363, valdes Albrekt av Mecklenburg till svensk kung. Inte särskilt förvånande gick denne tysk in med Sverige på Hansans sida i syfte att utplåna Danmark. Albrekt anföll Skåne medan de tyska grevarna invaderade Jylland. Hansans flotta besatte Öresund och i synnerhet Skanör och Falsterbo. Stridigheterna slutade med freden i Stralsund år 1370 vilket innebar att Skanör och Falsterbo pantsattes under 15 år till tyskarna. Kontrollen över Skånemarknaden låg nu för en tid helt hos Hansan, vilket drabbade den danska befolkningen genom ett skoningslöst styre. Albrekt fortsatte att härja övriga Skåne, dock utan att vinna fler fördelar.

Mitt under denna turbulenta period bröt pesten ut 1352 och raderade i ett slag ut närmare hälften av befolkningen. Pesten hade ett par år tidigare fått fäste i södra Europa genom ett anlöpande fartyg från fjärran Östern och spred sig successivt upp genom Europa till Skandinavien. Trots detta ser vi en ökning av marknadens aktiviteter under de följande åren, kanske beroende på att marknaden var en tillfällig mötesplats med ett förhållandevis litet antal bofasta.

När Valdemar Atterdag dog 1375 valdes den 5-årige Olof till dansk kung. Olof var son till Valdemars dotter Margareta och norske kungen Håkan Magnusson. När Skanör och Falsterbo år 1385 återgick till danskt styre enligt fredsavtalet, var Olof också kung över Norge efter faderns död. Margareta styrde då båda rikena som förmyndare. Olof avled två år senare under en vistelse på Falsterbohus, varefter Margareta tog över makten som drottning. I en aktion gemensam med svenska intressen anfölls och avsattes Albrekt från den svenska tronen och unionen kunde utökas till samtliga tre skandinaviska riken redan 1389. Albrekts förbundna lät sig dock inte nöja med detta utan startade ett omfattande sjöröveri i Östersjön, som främst drabbade Skånemarknaden. År 1393 inställdes hela marknaden som en följd av repressalierna. Falsterbo blev nu under ett par år centrum för storpolitiken genom de förhandlingar som påbörjades av de stridande parterna, med Falsterbohus som förhandlingslokal. Dessa avslutades på Lindholmens borg, där Albrekt satt fängslad, och resulterade i att Albrekt frigavs och Kalmarunionen kunde förberedas under ledning av blivande kungen Erik av Pommern.

Erik försökte under början av 1400-talet stärka rikets ekonomi på bekostnad av Hansan, bl.a. genom införandet av Öresundstullen år 1429. Reaktionen lät inte vänta på sig, tyskarna brände bl.a. Landskrona som protest. Öresundstullen fick dock bestå och upphävdes inte förrän 1857, bl.a. efter att engelska flottan hade bombarderat Köpenhamn. Man kan här möjligen se en av förklaringarna till varför fokus för Skånemarknaden flyttade över från Skanör till Falsterbo vid denna tid. Angöringen till Skanörs hamn skedde norrifrån, in till Bakdjupet utanför borgen och fartygen fick då göra en gir upp mot Köpenhamn för att klara reven i Hovbackens förlängning. Man riskerade då att bli offer för Öresundstullen genom att befinna sig i Öresund, särskilt vid ogynnsamma vindar som kunde föra de svårmanövrerade fartygen norrut. Genom att istället angöra Falsterbo söderifrån befann man sig i Östersjön och utom räckhåll för förtullningen. Ankringen utanför Falsterbo var klart sämre genom det för vågor och sydliga vindar utsatta kustpartiet, men kanske värt besväret av ekonomiska skäl. Öresundstullen belastade särskilt Nordsjöstädernas koggar som skulle vidare norrut genom Öresund, förbi de nya befästningarna vid Helsingör och Helsingborg, och medförde snart att Nordsjöstäderna lämnade sina fit i Skanör. Den blev också en stor belastning för just Rostock, som var dominerande aktör i Skanör, genom att störa stadens handelsförbindelser på traden London – Novgorod och mellan Norge och Östersjön, vilka var avgörande för stadens ekonomi. Vi kan mot denna bakgrund förstå varför Rostock flyttade sitt fit till Falsterbo under 1400-talet.

Kalmarunionen bröt samman under inledningen av 1500-talet och Kristian II var nu dansk kung. Malmö hade tagit ledningen bland de skånska städerna och övertog nu det mesta av handelsaktiviteterna från Skånemarknaden i Skanör och Falsterbo. Under en orolig tid som ledde till att Kristian fördrevs och ersattes med Kristian III förekom såväl adelsuppror som bondeuppror. Malmö stödde Kristian II men belägrades och kapitulerade 1534. Den danske riksmarsken Tyge Krabbe återställde ordningen med hårdhänta metoder. Det var i samband med dessa händelser som Malmös borgare rev bl.a. Skyttsie Hages borg som repressalie för att stadens väderkvarnar brändes ner under belägringen.

Reformationen gjorde strax därefter sitt intåg i Skåne. År 1536 avskaffades ärkebiskopsdömet i Lund och kyrkor och kloster drogs in till kronan. I Lund stängdes 23 av 26 kyrkor och man kan anta att en liknande utveckling drabbade även Skanör och Falsterbo. De kyrkor sam Meyer ritar in på sin 1600-talskarta över Skanör användes då sannolikt som magasin för spannmål och kanske sill, innan de slutligen revs när kronan medgav hämtning av sten och tegel för andra ändamål. Sandstormarnas härjningar under 1500-talets sista decennium lämnade två slumrande bondbyar kvar till 1600-talets förnyade turbulens, nu i samband med krigen mot Sverige.

Sjöslag 1658

Många sjöslag har utkämpats mellan Danmark och Sverige i Öresund. På denna holländska målning skildras hur den holländska flottan hjälper Danmark att befria Köpenhamn från svenskarnas belägring 1658.

År 1645 föll den svenske befälhavaren Gustav Horn in i Skåne och härjade hela landskapet. I en sista etapp skulle Malmö, som hittills hållit stånd, intas med hjälp av den svenska flottan. Horn begav sig då till Skanör, där strategin inför anfallet diskuterades med den svenske amiralen, som också begett sig dit. Anfallet föregicks dock av freden i Brömsebro samma år och blev därför inte av. Några år senare kommer danske kartritaren Meyer till Skanör för att på kung Christians uppdrag rita den karta vi skall se på längre fram. Samtalen fördes antagligen i prästgården eller borgmästargården.

År 1657 förklarade kung Christian krig mot Sverige i syfte att ta tillbaks Halland, men anfölls i ryggen av svenskarna, som gick upp genom Jylland och tog Danmark genom de välbekanta tågen över de frusna Bälten. På detta sätt skonades Skåne denna gången från direkta krigshandlingar. Priset blev högt för Danmark som för alltid förlorade Skånelandskapen. Trots freden i Roskilde 1658 upprepades många försök av danskarna att ta Skåne tillbaks, andra hälften av 1600-talet blev den mest krigiska i landskapets historia med stora förluster både i människoliv och förstörd egendom. När danskarna till slut tvingades retirera efter det Skånska kriget 1678 och insåg att allt var förlorat, fick den danske befälhavaren Frederik von Ahrensdorff order att bränna så mycket som möjligt innan landet lämnades. På listan över de städer som skulle utplånas stod Skanör. Med tanke på det fysiska tomrum som inleder det av oss bättre kända Skanör som framträder under 1600-talets sista år, kan vi utgå ifrån att ordern verkställdes – det behövdes inte många brandfacklor för att sätta hela staden i brand! Skåne var nu oåterkalleligen svenskt.

Eller som den svenske guvernören för Skåne, Rutger von Ascheberg, uttryckte det i sin ämbetsberättelse 1693:”

”… det vore rådligast det man de gamla inbyggarna på varjehanda sätt utrotade och hellre äga ett öde land än med så många malcontanter (missnöjda) uppfyllt, till dess man det efter handen med nya inbyggare uppe ifrån landet igen populera (befolka) kunde.”

Har vi en bättre Länsstyrelse idag?

Som en fortsättning på dessa tragiska händelser kan vi nämna att år 1712 bröt pesten på nytt ut i Skåne, i Malmö dog nästan 1000 personer – halva Malmös befolkning….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: