Öppet brev till Carl Älfvåg, länsöverdirektör i Skåne

Flommen mot Hamnvägen 2

Norra Flommen i Skanör, tidigare våtmark med allt tjockare vegetationskanter.

Hej Carl Älfvåg,                                                                                                                              2014-07-17

Jag skriver här några rader med anledning av den senaste veckans ”debatt” i Sydsvenskan. Du hade ett inlägg i SDS den 2 juli för Klimatsamverkan Skåne, som jag försökte få tidningen att publicera ett svar på den 7 juli. Som vanligt vägrar SDS publicera inlägg som man betraktar som klimatskeptiska, istället publicerar man en medhållande kommentar från professor Göran Bengtsson i Lund, som jag antar står din medförfattare Rummukainen nära. Istället har jag publicerat mitt inlägg på min blogg och på Facebook, med tusentals läsare de senaste dagarna. Jag vill att du skall känna till detta och bifogar en länk till inlägget som jag är tacksam om du läser. Anledningen är att jag arbetat som samhällsplanerare för Vellinge kommun under en tioårsperiod och är djupt bekymrad över länsstyrelsens inställning i klimatfrågan. Som du säkert vet är Falsterbonäset synonymt med samtliga skarpa frågeställningar i klimatdebatten, särskilt frågan om havsnivåer. Mer om detta i mitt bifogade inlägg.

Den 14 juli publicerar din grupp ett svar som är riktat mot Göran Bengtsson, men som jag ser mer som ett relevant svar på min egen publicering på internet. Jag ser positivt på detta svar, särskilt punkterna 1 och 2 i ditt trepunktsprogram:

”1. Eventuella kunskapsluckor och motstridigheter i befintliga analyser, planer och strategier ska identifieras, liksom möjligheter till synergier som inte tidigare uppmärksammats eller som ytterligare kan utvecklas.

2. Hur förändringar i omvärlden påverkar förutsättningar för klimatarbetet i Skåne ska genomlysas. Utvecklingen på den klimatpolitiska arenan, internationellt, på EU-nivå och nationellt, det vill säga vilken väg världen väljer, är avgörande för vilka mekanismer och styrmedel som finns för att främja en klimatsäkrad utveckling. Det handlar inte bara om hur stora klimatförändringarna och deras direkta effekter blir, utan också om vilka ekonomiska, teknologiska och kunskapsmässiga förutsättningar som finns för Skåne.”

Det indikerar att du, och förmodar jag länsstyrelsen, är beredda att lyssna på den debatt som förs internationellt men är bannlyst i Sverige. Mitt inlägg innehåller många länkar som sammanfattar situationen, särskilt utskottsförhören i den amerikanska senaten där flera av de mest kända IPCC-anknutna forskarna berättar sanningen om IPCC:s verksamhet. Jag vet att detta är nytt för de flesta svenskar eftersom public service vägrar förmedla detta nyhetsmaterial, som numera är välkänt i övriga världen. Vad gäller havsnivåer har Sverige en av världens mest meriterade havsnivåforskare i Nils Axel Mörner, som genom sitt konstaterande att inga havsnivåhöjningar av betydelse kunnat konstateras globalt de senaste 30 åren, inte heller publiceras i Sverige. Jag bifogar också en länk till ett tyskt forskningsprojekt med fokus på södra Östersjön och Nordsjökusten som utmynnar i samma slutsatser.

Detta senare står i bjärt kontrast mot de signaler som länsstyrelsen sänder ut om byggförbud under + 3 m, upphävande av detaljplaner och reträtt. Som du säkert förstår kan man se detta på två olika sätt. Antingen är beslutsunderlaget väl genomarbetat och i nära överensstämmelse med en kommande verklighet och är då resonemanget fullt motiverat. Eller så bygger slutsatserna på ett felaktigt underlag och ger då om det visar sig att havsnivåerna inte höjs, förödande konsekvenser för samhällsutvecklingen på Falsterbonäset i synnerhet och övriga kustkommuner i allmänhet. Detta är ett tungt ansvar att bära och jag ber dig därför att noga överväga det jag skriver och förmedlar.

Jag har personligen tillsammans med mina föregående generationer haft ett boende i Skanör under de senaste 100 sammanhängande åren och vet genom okulära observationer året runt att havsnivån relativt omgivande landområden har sjunkit kontinuerligt. Flommen, som under medeltiden var Skanörs hamn, bestod under början av 1900-talet till 80 % av vattenyta och till 20 % torr mark. Idag är förhållandet det omvända. Enligt i övriga världen känd vetenskap finns det inga indikationer på framtida havsnivåhöjningar som i storlek överträffar den skandinaviska landhöjningen och någon höjning av den globala medelvärdestemperaturen har inte kunnat konstateras. Även om den geologiska landhöjningen är liten på Falsterbonäset är påbyggnaden med flygsand betydande. De senaste 600 åren har inneburit en uppbyggnad med c:a en meter inom bebyggda områden, vilket lätt kan konstateras vid arkeologiska utgrävningar, som vi gör vid varje byggplats.

Vi som bor och arbetar på Falsterbonäset kommer därför inte att acceptera länsstyrelsens nuvarande synsätt, vilket du säkert kunnat erfara genom kommunens remissvar i olika sammanhang. Det är också en utbredd uppfattning att länsstyrelsens agerande redan lett till sjunkande fastighetsvärden, panikförsäljningar och ett stagnerade näringsliv, allt förhållanden som drabbar den enskilde på ett livsavgörande sätt. Det är därför av yttersta vikt att länsstyrelsen grundar sitt agerande på tillförlitlig vetenskap, vilket IPCC i nuläget inte förmedlar. Jag hoppas därför att du skyndsamt omsätter de två punkterna ovan i praktisk handling och framför allt själv följer en majoritet av världens vetenskapsmän och omprövar din inställning till det absurda hotet om klimatförändringar.

Debatten gäller primärt klimatfrågan. Därutöver kan du säkert också notera en debatt om yttrandefriheten, som i första hand vänder sig till Sydsvenskan. Detta må vara tidningens eget problem, min blogg ökar sitt läsarantal med 10 % varje månad samtidigt som dagstidningarnas underlag minskar kontinuerligt. Man kan bara konstatera att vi har ett betydande samhällsproblem när dialogen mellan medborgarna och deras representanter blir beskuren av politiska skäl. Det är just utnyttjandet av klimatfrågan för politiska syften som är upphovet till den låsning och det enögda betraktelsesätt som blockerar en för samhället nödvändig och utvecklande debatt.

Med vänlig hälsning

Peter Krabbe

Arkitekt SAR/MSA

 

Detta debattmaterial kommer i sin helhet att tillställas regeringen.

 

https://peterkrabbe.wordpress.com/2014/07/11/detta-far-ni-inte-lasa-i-sydsvenskan/

https://peterkrabbe.wordpress.com/2014/07/13/nej-heidi-det-ar-inte-lasarnas-fel-nar-dagstidningar-laggs-ner-utan-journalisternas/

Nytt från arkitektkontoret

Många undrar säkert vad som skall hända eller vad som pågår på de byggplatser där Krabbe Arkitekter är involverade som arkitekter.  Här kommer därför en liten exposé över de objekt vi driver på Falsterbonäset i nuläget.

Nyligen avslutade är två villabyggen i Ljunghusen, där vi gärna använder ett lite modernare formspråk. På Corfitz Beck-Friisvägen har ett tidigare typhus rivits och ersatts med en nybyggnad, huvudsakligen uppförd som en lättbetongkonstruktion:

Jacobsson

Den svarta färgen ger en mjukare anpassning till vegetationen. Arkitekt SAR/MSA Michel Krabbe.

Inte så långt därifrån, på Vikensvägen, har vi ritat denna byggnad, också med ett modernt uttryck, också uppförd som ett putsat stenhus:

Vikensvägen

En mildare grå färg dämpar här kontrasterna mot omgivande bebyggelse. Arkitekt SAR/MSA Michel Krabbe.

I Ljunghusen, vid södra kanalmynningen, växer en annorlunda byggnad fram. Här byggs nu Falsterbonäsets Spa, en spa- och konferensanläggning med 420 kvm i två hela plan. Den uppglasade söderfasaden tar in den vackra naturen tillsammans med en unik utsikt över havet och kanalen.  En verksamhet som många har väntat länge på, men till årsskiftet skall allt vara klart:

Spa

Falsterbonäsets Spa, se även tidskriften Galore 2014/06. Arkitekt SA/MSA Michel Krabbe.

I Falsterbo arbetar vi mer traditionellt, en ny byggnad kommer att trona i fonden av Västervångsvägen, där vi blandar den skånska längans vitputsade fasader med lite 1700-talskänsla. Området var platsen för de s.k. Grumbodarna under Skånemarknaden, där man framställde tran av fiskrenset. På tomten fanns tidigare en mindre byggnad från sekelskiftet som sett sina bästa dagar. Kvar finns nu en omfattande vegetation med många träd som blir en fin inramning av den nya byggnaden. Klart under våren 2015:

Rosarius

Västervångsvägen i Falsterbo, pågående bygge. Arkitekt SAR/MSA Michel Krabbe.

Även i Skanör förtätar vi den kulturhistoriska bebyggelsen med denna korsvirkesbyggnad vid Dykerigatan, som kommer att möta besökare som närmar sig stadskärnan från öster. Möen i Skanör framhävs därmed som Skanörs äldsta kvarvarande område med rötterna i 1700-talets bebyggelse. Byggstart planeras till hösten 2014:

Roquet

Dykerigatan öster om Vånggatan får en ny korsvirkesbyggnad som komplement till den befintliga kulturmiljön i Möen. Arkitekt SAR/MSA Peter Krabbe.

Som synes blandar vi modernt och traditionellt i vårt ritande, allt i syfte att framhäva varje områdes egenart och byggnadshistoriska bakgrund. Mer om andra spännande nyheter längre fram!

Peter Krabbe

 

Nej Heidi, det är inte läsarnas fel när dagstidningar läggs ner – utan journalisternas!

Några dagar efter att mitt inlägg till Sydsvenskan, som jag publicerat under helgen på FB efter att ha blivit refuserad av just denna tidning (se ”Detta får ni inte läsa i Sydsvenskan”), skriver Sydsvenskans Heidi Avellan under Opinion och beklagar sig över tidningskrisen och att regeringen inte utökar de ekonomiska subventionerna för att stötta dagspressen. Men Heidi, du är en journalist som jag normalt högaktar, kanske är du ändå ute och reser här?

Du frågar vad det är som händer och konstaterar att prenumerationerna blivit färre och att annonserna flyttat till Google. Du skriver vidare att dagspressens utmaning är att kunna granska makten, att tidningen traditionellt varit en del av folkbildningen och att den som saknar kunskap blir lätt att manipulera och får svårare att ställa krav på makthavarna. I samma dags utgåva har Sydsvenskan fyra (4) helsidor som ägnas åt Feministiskt Initiativs riksdagskandidat Victoria Kaweza samtidigt som mitt inlägg refuseras trots mitt tydliga syfte att upplysa såväl makthavare som en bredare allmänhet om att klimatdebatten även har ett annat spektrum än den alarmism som media normalt förmedlar.

Jag återger här för mina läsare på FB delar av mitt följebrev till redaktionen några dagar tidigare, där du fått kopia, för att belysa din svanesång ovan:

Inslaget i Aktuella frågor den 2 juli gör mig faktiskt upprörd. Det är inte acceptabelt att kunskapsnivån inom länsstyrelsen vilar på så bräcklig grund som inlägget indikerar, samtidigt som debatten i övriga världen bedrivs intensivt och på bred front. IPCC ifrågasätts allt mer på grund av att den politiska agendan blir tydligare och det vetenskapliga underlaget samtidigt blir allt svagare. Media har ett ansvar för att en saklig debatt kan föras om detta, vår generations viktigaste fråga. Konsekvenserna av dåligt underbyggda beslut avspeglar sig redan idag genom en fullständigt vansinnig maktutövning, som främst drabbar kustkommunerna i Skåne, primärt Falsterbonäset med sin belägenhet under + 2 m.ö.h. Länsstyrelsen kan inte skilja på stormfloder, som varit vanliga utefter Skånes kuster de senaste tusen åren och havsnivåhöjningar enligt IPCC. De senaste av vetenskapen idag betraktade som i det närmaste obefintliga men i planeringen bedömda till 80- 120 cm i ett hundraårsperspektiv.

Som jag ser det har Sydsvenskan ett ansvar för att den debatt som förs globalt även kommer skånska läsare till del. IPCC har en klart socialistisk framtoning, något som nu skrämmer bort merparten av de forskare som initialt såg bildandet av IPCC som ett vällovligt och världsförbättrande initiativ. Var står då Sydsvenskan politiskt? Oberoende, liberal? Nonsens. Ett ensidigt stöttande av Miljöpartiets och FI:s agenda gör Sydsvenskan till dessa partiers främsta organ. Som konservativ läsare av Sydsvenskan under 50 år har jag med sorg i hjärtat följt denna utveckling. Frågan som ofrånkomligen framträder är ändå – varför motarbetar Sydsvenskan en konstruktiv och saklig debatt i frågan om de påstådda klimatförändringarna, trots att sociala medier översvämmas av saklig information om problemställningarna?

I bifogade artikel, som jag föreslår för publicering under Aktuella frågor, gör jag ett ”snällt” bemötande av Klimatsamverkans förlegade uppfattningar. Att dessa frågor förs ut är fundamentalt för den fortsatta samhällsutvecklingen. Länsstyrelsen lägger idag byggförbud för byggnader under + 3,o m.ö.h. och kräver upphävande av detaljplaner med outnyttjade byggrätter i dessa lägen. Hela Falsterbonäset med 20.000 invånare faller under bilan med krav på ”reträtt”. Trots att Länsstyrelsens resonemang är totalt felaktigt, något som jag vill påtala med bifogade artikel. Konsekvenserna av ett felaktigt beslutsunderlag torde vara uppenbara för alla som bor eller arbetar i kustnära kommuner. Det innebär total stagnation och avfolkning av Skånes attraktivaste bostadsområden. ”

Förstår då inte tidningsredaktionerna alls varför läsarna flyr till Facebook och andra sociala medier? Vad är det för makt ni vill granska förutom att försöka störta regeringen, vad är det för folkbildning ni vill höja och vem skall ha rätten att ställa kraven? Sveriges kulturminister har alldeles rätt i sitt konstaterande att tidningarna har misskött ekonomin. Det gör man när man sätter sina egna intressen framför läsarnas. Då förlorar man nämligen sina prenumeranter.

Peter Krabbe/ 2014-07-13

Arkitekt SAR/MSA

 

Detta får ni inte läsa i Sydsvenskan!

När Sydsvenskan den 2 juli under Aktuella frågor publicerar ett inlägg skrivet av kvartetten Carl Älfvåg (länsöverdirektör Skåne), Markku Rummukainen (professor i Lund), Anders Åkesson (regionråd MP) och Ulf Molin (kommunalråd Höganäs C) fortsätter domedagsprofetiorna hagla över befolkningen. I ett försök att balansera debatten skriver jag ett motinlägg till Sydsvenskan, fyllt av länkar till mer värdefullt vetande. Naturligtvis möts detta av kalla handen, en hand så kall att den ensam skulle räcka för att vända klimatutvecklingen. Nåväl, här kommer i alla fall mitt inlägg:

Onsdagen den 2 juli skriver tre representanter för Klimatsamverkan Skåne tillsammans med en professor i klimatologi under Aktuella frågor om regionens klimatpolitik. Av dessa har länsöverdirektör Carl Älfvåg ett direkt inflytande över samhällsplaneringen i Skåne. Den som är någorlunda insatt i forskningsläget för den globala klimatforskningen och dessutom politiskt oberoende blir förvånad vid läsningen. ”FN:s klimatpanel IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget om klimatförändringen visar att temperaturen på jorden ökar, havsnivån stiger och isarna smälter” konstaterar skribenterna och kompletterar med det helt korrekta påståendet att ” ett gediget, vetenskapligt kunskapsunderlag är avgörande, eftersom det ger stöd till de politiska beslut som är nödvändiga”. Skribenterna konstaterar dock vidare att ” skulle trenden hålla i sig blir den globala temperaturökningen omkring fyra grader mot slutet av detta sekel”.

Varför upprör då dessa påståenden, som vi matats med de senaste tjugo åren? Jo, därför att idag känd och publicerad forskning är entydig i att situationen är den rakt motsatta. Sedan 1998 har jordens medeltemperatur snarare minskat än ökat. Oro finns för att jorden kommer att gå in i en snabb avkylningsfas på grund av solens förändrade aktivitet. Havsnivåerna har uppmätts stiga med 1- 2 mm om året, sett som globala medelvärden, vilket innebär 10- 20 cm under 100 år samtidigt som länsstyrelsen förmedlar budskapet 80- 120 cm som planeringsnorm. De satellitmätningar av havsnivåerna som kunnat införas under det senaste decenniet kan svårligen ställas i relation till de landbaserade mätpunkter som svarar för historiska mätdata på grund av att variationer i havsbottnarnas läge inte kan säkerställas. I Skandinavien har vi därutöver en ännu pågående landhöjning efter den senaste istiden i storleksordningen 1,5 mm/ år (Skåne) till 10 mm/år (Höga kusten ovan Sundsvall) som helt kompenserar de uppmätta medelvärdena för havsnivåökningarna globalt. Smälter då isarna vid Arktis och Antarktis? Långsiktigt kan man se en trend med minskande havsisutbredning i Arktis och motsvarande ökning i Antarktis. Variabiliteten är stor och har ingen tydlig relation till klimatet.  Det påstådda hotet mot isbjörnsbeståndet har visat sig vara ren bluff.

Det som händer nu är att de bristfälliga datormodeller som använts de senaste tjugo åren genom avstämning mot de faktiska mätvärden som i allt större omfattning börjar registreras visat sig vara just bristfälliga och kraftigt avvikande från verkligheten. Samtidigt avslöjas skandal efter skandal, där mätinstitut som amerikanska NOAA och regeringsstyrda NASA visat sig manipulera mätdata för att befästa intrycket av stigande temperaturer på jorden. Såväl NOAA som NASA har motvilligt bekräftat förhållandet. Istället får vi nu veta att 1930-talet varit varmare än det senaste decenniet. I den amerikanska kongressen har nyligen republikanerna hållit utskottsförhör med ett flertal av världens mest kända vetenskapsmän inom området, tillika under lång tid företrädare för IPCC, som enhälligt fördömt de urvalskriterier som IPCC använt, både vid val av lämpliga forskningsrapporter och vid tillsättandet av nyckelpersoner i verksamheten.  Forskningsrapporter har omarbetats utan tillstånd för att bättre passa en politisk agenda. 50 ledande vetenskapsmän har nyligen tagit avstånd från IPCC:s arbetsmetoder.

Det är berömvärt att föra en bra miljöpolitik. Men det är samtidigt klandervärt att föra en klimatpolitik som grundar sig på en vetenskap som visat sig vara bristfällig i sammanhanget, särskilt som den valda klimatpolitiken har långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen. De två frågorna måste hållas isär. Behovet av rening av utsläpp från industrin och kommunikationsmedel är inte ifrågasatt av någon, men utsläppen av CO2 kan inte bevisas ha någon mätbar påverkan på klimatutvecklingen. En intensiv forskning visar istället på helt andra faktorer som styrande av klimatets parametrar, som exempelvis solcykler, solfläcksfrekvens, atmosfärisk strålning, vulkanisk aktivitet och sprickbildning i jordskorpan, förekomst av vattenånga och molnbildning och förändringar i jordaxelns lutning. De flesta såväl forskare som vanliga lekmän kan förstå att klimatet ligger bortom vår förmåga till kontroll, medan vår livsmiljö i övrigt är påverkbar genom våra handlingar. Det är därför upprörande att behöva läsa att skånska politiker och högt placerade beslutsfattare vägrar ta till sig resultaten av såväl forskningens framsteg som insikten i att många mer än tjugo år gamla bedömningar nu är allmänt ifrågasatta. Det är lika upprörande att media hittills vägrat förmedla en nyanserad bild av den debatt som pågår i övriga världen och som inom en nära framtid med största sannolikhet kommer att ge oss alla en helt annorlunda bild av verkligheten. Politik får inte tillåtas gå före vetenskap eller bedrivas under täckmantel av vetenskap som inte är korrekt. Vår samhällsutveckling är värd ett bättre öde.

Peter Krabbe/ 2014-07-07

Arkitekt SAR/MSA

REFERENSER (några bland 1000-talet andra):

WRITTEN TESTIMONY TO THE HOUSE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, SPACE, AND TECHNOLOGY. MAY 29, 2014:

1. Daniel Botkin, professor i ekologi, i utskottsförhör om IPCC:s rapport 2014:

http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/HHRG-113-SY-WState-DBotkin-20140529.pdf

2. Richard Tol, professor I ekonomi, University of Sussex, i utskottsförhör om IPCC:s rapport 2014:

https://nofrakkingconsensus.files.wordpress.com/2014/05/tol_written_testimony_may2014.pdf

Don Easterbrook, dept. of Geology, Western Washington University, Exposes Climat Change Hoax, US Senate 2013:

http://m.youtube.com/watch?v=4LkMweOVOOI

EU twisting facts to fit political agenda, chief scientist Anne Glover says:

http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/eu-twisting-facts-fit-political-agenda-chief-scientist-says-302399?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=707cf85399-newsletter_daily_update&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-707cf85399-245720617

Professor Judith Curry vid GITA om datormodellernas tillförlitlighet:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420783/Worlds-climate-scientists-confess-Global-warming-just-QUARTER-thought–computers-got-effects-greenhouse-gases-wrong.html

PBSG om felaktiga uppgifter vad gäller antalet isbjörnar:

http://polarbearscience.com/2014/05/30/iucn-polar-bear-specialist-group-says-its-global-population-estimate-was-a-qualified-guess/

The Great Global Warming Swindel Movie/ British Channel 4, Martin Durkin:

https://www.youtube.com/watch?v=D-m09lKtYT4

Henrik Svensmark, Technical University of Denmark, den kosmiska strålningens inverkan på klimatförändringen:

http://wattsupwiththat.com/2013/09/04/svensmarks-cosmic-ray-theory-of-clouds-and-global-warming-looks-to-be-confirmed/

Wall Street Journal om det vetenskapliga stödet för IPCC:s AGW-hypotes:

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303480304579578462813553136

Temperaturkurvor för global medeltemperatur perioden 1996 – 2014:

http://www.climatedepot.com/2014/06/04/global-temperature-update-still-no-global-warming-for-17-years-9-months-since-sept-1996/

Korrelationen mellan CO2 och den historiska temperaturutvecklingen:

http://wattsupwiththat.com/2012/04/11/does-co2-correlate-with-temperature-history-a-look-at-multiple-timescales-in-the-context-of-the-shakun-et-al-paper/

50 vetenskapsmän tar avstånd från IPCC:s AGW-hypotes:

http://climaterealists.com/index.php?id=8355

Polarisarnas varierande utbredning:

http://www.climate4you.com/

Om havsnivåerna i södra Östersjön:

http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/saekularer-und-aktueller-meeres-anstieg-pegel-16-mmjahr-oder-sat-altimeter-32-mmjahr-was-ist-richtig/

%d bloggare gillar detta: