Kampen om Skanörs hamn, del 1 – vad vill länsstyrelsen?

Skanörs hamn bild 2

Som de flesta lär veta vid det här laget har ett detaljplaneförslag för Skanörs hamn ställts ut under sommaren. Remisserna från myndigheter och föreningslivet har nu kommit in till kommunen och skall sammanfattas i en samrådsredogörelse, som skall ligga till grund för de ändringar man eventuellt vill göra vid den fortsatta handläggningen. Tunga yttranden är självklart de som kommer från alla aktiva, näringsidkare och föreningar, i hamnen idag. Men ännu tyngre är Länsstyrelsen, som levererat en femsidig skrivelse.

För att alla Vellingebor skall förstå vad denna myndighet innebär för vår kommun och hur man agerar i ärenden av detta slaget, skall jag gå igenom och förklara innehållet i denna makabra skrivelse. De som tror att Skanörs hamn kommer att utformas av kommunens invånare tillsammans med sin kommunledning kan bereda sig på en präktig överraskning. Kursiverade utdrag nedan är originaltexter i Länsstyrelsens yttrande, övrigt mina förklaringar och kommentarer. Läs och förfäras!

Skanörs hamn byggdes under 1870-talet av människor i en svår kamp mot vädrets makter, dess tillblivelse kantades av stormar, ras och översvämningar på grund av dess valda belägenhet hundra meter ut i havet och anslöts till stranden och staden genom den samtidigt anlagda Hamnvägen, som fick bilda en vägbank ut till den ö som utgjorde byggnadsplats. Hamnen var viktig för både transporter och persontrafik till de då isolerade städerna Skanör och Falsterbo, landförbindelsen österut var ofta oframkomlig genom de då höga havsnivåerna. Med en dåres envishet fullbordade man därför ändå hamnbygget och städerna kunde åter börja blomstra. Den strax därefter nödvändiga återuppbyggnaden av i stort sett hela Skanör efter de förödande bränderna hade inte varit möjlig utan hamnen.

Idag har Länsstyrelsen i egenskap av rikets företrädare rullat ut riksintresseområden, naturreservat, Europakonventioner av alla de slag, återupprättade strandskydd och vattenskyddsbestämmelser över hela den samlade omgivningen till denna lilla konstgjorda ö. Som en liten sprattlande sill ligger nu vår hamn infångad i ett nätverk beståenda av de flesta av Svea Rikes lagar och förordningar. Låt oss då läsa lite i texterna!

Länsstyrelsen kan inte göra en bedömning om markens lämplighet utifrån de aktuella planhandlingarna. Därmed kan Länsstyrelsen komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap. 10-11 §§ PBL. Detta är i praktiken ett underkännande av hela detaljplanearbetet och ett hot att Länsstyrelsen kommer att upphäva planen om den förs vidare i nuvarande skick.

Natura 2000-prövningen måste vara avslutad innan kommunen går vidare med planarbetet. Länsstyrelsen påminner att det inte är möjligt att få ett Natura 2000-tillstånd i strid mot gällande detaljplan. För att komma vidare kan kommunen antingen upphäva gällande detaljplan för att kunna pröva tillstånd enligt Natura 2000 eller avbryta planarbetet och anpassa projektet till vad gällande detaljplan möjliggör. Vad är det egentligen tjänstemännen på Länsstyrelsen säger? Det alternativ som rekommenderas är att lägga ner planarbetet och hålla sig till vad som är tillåtet i den gamla planen. Alltså ingen förändring alls. Alternativt erbjuder Länsstyrelsen möjligheten att upphäva gällande plan, som ger hamnen rätt att bedriva hamnverksamhet inom området, för att därefter söka tillstånd enligt Natura 2000. Om detta inte beviljas kommer då hamnen att sakna detaljplan och kan läggas ut som naturreservat eller fågelskyddsområde istället. Jo, om ni inte tror era ögon kan jag intyga att så står det. Kommunen tar naturligtvis inte en sådan risk. Hmmm. Men varför skulle en prövning av Natura 2000 behöva ske inom redan detaljplanelagt område? Kallbadhusets brygga? Låt oss se längre fram om miljöhuliganerna på Länsstyrelsen försöker bluffa eller inte.

Utöver Natura 2000-tillstånd krävs ytterligare dispenser (naturreservat och återinträtt strandskydd) enligt 7 kap MB och prövning av vattenverksamheter enligt 11 kap MB. Dessa prövningar kan samordnas med Natura 2000-prövningen. Är det fortfarande någon som tror att hamnområdet verkligen kommer att förnyas? Vad är då Natura 2000? Detta avses vara ett skydd för den biologiska mångfalden och gäller områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv. Områdena skall ha särskilda skydds- och bevarandevärden och skyddas genom Miljöbalken. Detta tycker vi säkert alla är bra, men finns det en biologisk mångfald inom hamnområdet som är värd ett starkare skydd än själva hamnverksamheten? Naturligtvis är Länsstyrelsens skrivning ovan rent nonsens med enda syfte att försöka sabotera kommunens planläggning. Hamnområdet är undantaget från samtliga naturskydd utom de övergripande regionala riksintressena, där hamnen tvärtom är en positiv företeelse.

Strandskydd gäller inte inom detaljplanelagt område, i övrigt gäller 100 meter från vattnet som skyddad zon, vilket skulle innebära hela hamnområdet. Detta förklarar också Länsstyrelsens angelägna förslag att upphäva den gällande detaljplanen innan ny prövning av planfrågan görs. Tror Länsstyrelsen att kommunen är så dum att man klär av sig naken i väntan på att eventuellt få nya kläder av Länsstyrelsen? Naturreservatens bestämmelser gäller inte heller inom hamnområdet, undantaget kallbadhusets brygga som inkräktar på det marina naturreservatet. Utförd utredning visar att denna inte har någon negativ påverkan på reservatet.

Eftersom jag nu bara har avverkat sidan 1 av 5 i Länsstyrelsens yttrande delar jag, för att ni kära läsare skall orka ta del av materialet, upp mina kommentarer i ett ännu obekant antal delar, varav detta får bli del 1. Säkert pekar många mungipor redan nedåt och jag kan tyvärr inte lova att det kommer att bli bättre….

Peter Krabbe

One Response to Kampen om Skanörs hamn, del 1 – vad vill länsstyrelsen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: