Ett Skanör i utförsbacke…

 

Så har då Vellinge kommun bestämt sig för att låta detaljplanen för Skanörs centrum, etapp 1, gå till antagande på kommunfullmäktiges möte den 17 juni. Jag har kommenterat planen åtskilliga gånger på min blogg här, här, här och här i ett enträget försök att få våra politiker och tjänstemän att förstå att planen inte duger och behöver göras om på ett bättre sätt. Tydligen känner man sig säker i sadeln efter att ha uppskjutit processen till efter valet och kan nu strunta i den där tjatiga Skanörsarkitekten Krabbe och hans invändningar. I utlåtandet avfärdas mitt yttrande med att ”avseende Skanörs historiska stadskärna och det riksintresse som den utgör har Länsstyrelsen den granskande rollen”. Skriver jag bara om riksintresset för kulturmiljö? Läs gärna själva ovan!

Det var min förhoppning att skiftet av stadsbyggnadschef i höstas skulle innebära en positiv förändring i plankompetensen, men så tycks inte ha blivit fallet. Denna detaljplan går nu vidare utan nämnvärda förändringar. Man böjer sig för skyddet av Alabuskekärret och undantar detta område från planområdet. Därmed slipper man ta en konflikt med FNF.

 

antagandehandling ill

Illustrationen till den antagandehandling som kommunen nu vill fastställa.

I övrigt besvärar man sig inte ens med att rätta till de direkta felaktigheter i planen som jag påpekat i mina yttranden. Jag behöver inte upprepa alla dessa synpunkter, de finns att läsa ovan. Några punkter är ändå värda att förtydliga för Skanörs invånare.

Lögnerna:

– Man framhärdar i att visa en illustrationsbild från Södergatan där det utbyggda ICA framstår i storlek som ett Skanörshus vilket som helst. I själva verket är 1/3 av fasaden 8,5 meter hög, ungefär motsvarande ett normalt 3-våningshus. Resterande är 5 meter högt, en meter högre än bankhuset. Inga ritningar visas på det planerade bygget, trots att dessa rimligtvis bör ha legat i lådorna under de senaste åren. När får vi se motiven för tillbyggnaden?

– De 10 bilplatser (de mest utnyttjade) som tas bort för att möjliggöra ICA:s utbyggnad norrut visas i en illustration på Bäckatorget utanför planområdet. Kommunen har ingen skyldighet att anlägga dessa nya platser eftersom de inte ingår i planen. Bortfallet av parkering drabbar även andra näringsidkare i området. Så får man inte göra.

– Det som man fortfarande kallar en ”paviljong” på entrétorget har tagits bort på illustrationen. Vad och hur vill man då bygga? Får vi veta det?

– Det som illustreras som ICA:s öppna lastgård är i själva verket en envåningsbyggnad.

Det som man vill dölja:

– Den del av Falsterbovägen som löper väster om parkeringen är idag en relativt bred och framkomlig gatusträckning. I syfte att bredda parkeringen och anlägga en gång- och cykelväg mellan denna och gatan smalnar man av Falsterbovägens körbana och hugger ner alla uppvuxna björkar, som idag utgör ett värdefullt inslag i stadsbilden. Istället planteras de små klippta stadsträden i ett patetiskt försök att infoga denna gata i det kulturhistoriska Skanör.

– I planen ingår fortfarande en tillbyggnad till Rendiks ”växthus”, trots att verksamheten lagts ner och lokalen står tom. Behövs det fortfarande ett växthus?

– Huvudfrågan är ändå att det saknas trovärdigt underlag för genomförandet av kommande etapper. Invändningar mot en dragning av Södergatan förbi Bäckagården förekommer från de boende, personal och kommunalråd. Ändå är detta en fundamental del av helheten och ett krav för att centrum långsiktigt skall fungera logistiskt. Bäckatorget som en återvändsgränd är centrums stora problem idag, stora markarealer ligger dåligt utnyttjade samtidigt som alla aktiviteter klumpas ihop väster om ICA istället. Utan ett trafikflöde genom Södergatan kommer detta förhållande att bestå och göra Falsterbovägen till ett nålsöga med permanent trafikkaos. När får vi klart besked i denna fråga?

– Som ett kuriosum kan jag inte låta bli att nämna Vellingebostäders yttrande, där man hänvisar till konsultfirmans Tyréns rekommendation att låta bussarna trafikera Södergatan istället för Bangången. Jo minsann, mitt livs skratt skulle jag nog få av att se superbussarna klämma sig in på den trånga Södergatan och dundra förbi utanför Bäckagårdens entré där pensionärerna flyr för livet. Bör man inte besöka orten innan man gör en sådan utredning?

Allmänheten kommer inte att informeras om att planen nu går till antagande på annat sätt än genom annons om kommunfullmäktiges ärendelista. Den som vill studera ändringar eller slutligt utförande får söka sig till plankontoret. De som lämnat skriftliga yttranden får beslutet per post för att kunna överklaga, om man så önskar.

Man blir aldrig profet i sin hemby. I Vellinge upplevs den som ifrågasätter ignoranta och okunniga politiker som inte lever upp till förväntningarna som en bråkstake. Med en verksamhet bakom mig som i Vellinge omfattar ett 40-tal detaljplaner, fördjupade översiktsplaner och bevarandeplaner för både Skanörs och Falsterbos stadskärnor kan jag ändå inte låta bli att undra varför man ser mig som motståndare, när jag försöker påverka en detaljplan till det bättre som kommer att styra samhällsutvecklingen i min egen hemstad i väsentlig omfattning. Varför är det så svårt att lyssna? Är det på grund av prestige, okunskap eller oförmåga att förstå hur ett samhälle kan och bör utvecklas? Nu har jag i alla fall rent samvete, Skanörs övriga invånare får skylla sig själva när de står där med eländet. Jag har gjort vad jag kan, men ingen vill lyssna – eller agera. Ingen kan få mig att kalla det som är negativt för positivt bara för att göra alla glada och nöjda. Fortsatt engagemang ter sig därmed helt meningslöst. Stackars Skanör, du vissnande blomma…

Peter Krabbe

 

%d bloggare gillar detta: