När molnen tornar upp sig, del 1.

I föregående artikelserier har jag skrivit om FN: s Agenda 2030 för en ökad globalisering och om den redan för 40 år sedan beslutade islamiseringen av Europa, Eurabia-projektet. Gemensamt för dessa båda är att vi kan se skuggan av en överordnad makt, som tycks dirigera våra politiker och beslutsfattare i en bestämd riktning, dock utan att vi kan se varken dess ansikte eller dess konturer. När FN talar sig varmt för en världsregering kan vi ana att fler än ledamöterna i generalförsamlingen är inblandade, på samma sätt kan vi ana oss till att fler än de valda politikerna i Amerika hörs i djupet av presidentens stämma. När de islamistiska terroristerna bakom 9/11 motiverar sina handlingar är det inte det amerikanska folket man säger sig bekämpa utan just dessa makter.

Låt oss försöka knyta ihop trådarna för att se vart vårt framtida, globala samhälle är på väg! Precis som biskop Brask med sin brasklapp, måste jag då först skriva precis samma sak som den olycklige biskopen – härtill är jag nödd och tvungen. Jag är varken antisemit eller judehatare, tvärtom anser jag det judiska folket vara ett av jordens mest framstående, utan deras insatser inom kultur och vetenskap hade vi idag varit minst 100 år senare i vår utveckling. Lika lite som alla ryssar kan anses vara dåliga på grund av Stalins förehavanden eller alla tyskar detsamma på grund av Hitlers vansinne, kan det judiska folket lastas för de personers tankar och gärningar som vi nu skall granska. Men vi måste tillåta oss att undersöka och försöka förstå det som nu händer i vår värld, annars frånhänder vi oss möjligheten att påverka den framtida utvecklingen. Vi måste helt enkelt ta tillbaks rätten att ifrågasätta vem som skall avgöra vår och våra barns framtid. Tyvärr tror jag att det redan är för sent.

Alla förstår säkert att jag nu tänker på de judiska oligarker som sägs styra det mesta i världens ekonomier. Rätt eller fel? Handlar det om konspirationsteorier eller om ren och skär verklighet? Det kan vara värt några artiklar för att se vad som gömmer sig i materialet.

Förföljelsen av judar har funnits lika länge som våra diversifierade samhällen existerat, d.v.s. från övergången från det rena jordbrukssamhället till samhällen präglade av handel, hantverk och ekonomiskt grundade aktiviteter. Att judarna var skickligare än normalpopulationen inom många av dessa områden behöver vi knappast ifrågasätta, framgångarna medförde avundsjuka och känsla av förlorad kontroll hos invånarna i de europeiska nationalstaterna. Trots tillförseln av kompetens såg man judarnas brist på identifikation med de länder där de valde att bo och arbeta som ett hot mot de strikt nationella intressena. Kunde man lita på judar? Var hörde de egentligen hemma? Eftersom det judiska folket upplevde sig som statslöst och följaktligen var utspritt över hela Europa, följde man en trohetskod som i första hand riktade sig mot det egna folket, i andra hand mot den nation där man levde.

Judarna hade goda skäl för att hålla samman på grund av den fientliga inställning som visades på många håll i Europa. Under medeltiden svarade den katolska kyrkan för återkommande trakasserier och flertalet yrken förbjöds för judar. I Spanien drevs under slutet av 1300-talet en kampanj mot judarna som slutade med 50.000 döda och 100.000 som tvingades konvertera till kristendomen. År 1492 beslöt Spanien att alla judar skulle utvisas ur landet, ett beslut som inte upphävdes formellt förrän 1968! Beslutet medförde en långvarig depressionsperiod för Spanien på grund av kompetensbristen. Även övriga europeiska länder införde kännbara restriktioner, riktade enbart mot judarna. I Tyskland var judarna så sent som under början av 1800-talet förbjudna att äga fast egendom, d.v.s. mark och byggnader. Våra egna skandinaviska länder tillät inte invandring av judar, restriktionerna slopades inte förrän 1774 i Sverige, då den förste juden tilläts vistas i Stockholm. I Frankrike lättade motståndet mot judarna efter franska revolutionen, som skulle garantera lika rättigheter åt alla. Antisemitismen skulle däremot blomma upp igen under 1800-talet när judarna tilläts sätta sin prägel på samhällets ekonomi. För att få tillstånd att köpa fastigheter valde många judar under 1800-talet att konvertera till kristendomen, sin folkgruppstillhörighet släppte man dock aldrig. Att prioritera affärsförbindelser och familjebildning inom den egna gruppen blev ett nödvändigt skydd mot en aggressiv omgivning.

Den familj som framför alla andra framstår som den mest framgångsrika av de judiska är utan tvekan familjen Rothschild, vars inflytande under 1800-talet saknade motstycke i världen. Deras historia finns utförligt beskriven av Niall Ferguson i det 1000-sidiga bokverket The House of Rothschild. Komna ur enkla förhållanden som mynthandlare skapade man under seklet världens mäktigaste bankverksamhet. Jag skall kortfattat beskriva deras mål, metoder och medel för att vi skall förstå speglingen av dessa i dagens, fortsatt pågående, händelser. Som jag konstaterat i tidigare artiklar är ingenting av det vi ser hända nu resultatet av plötsliga förändringar, utan följden av mycket långa förlopp under hundratals år. Möjligen vill vi inte se förändringarna, alternativt blir vi förhindrade att se dem, något vi skall återkomma till.

Waterloo      Slaget vid Waterloo  1815.

Det judehat som blossade upp i Europa under mitten av 1800-talet kan därför främst relateras till klanen Rothschilds framgångar i bankvärlden. Som startpunkt för familjens ekonomiska inflytande brukar man se slaget vid Waterloo 1815, då Napoleon förlorade sitt imperium i kriget mot engelsmännen. Rothschilds hade skapat systemet med statsskuldsväxlar, där nationer kunde låna gigantiska belopp, som alltför ofta användes just i krigsföringen för att utrusta deras arméer. Räntesatser och kurser på dessa obligationer kunde följas på de viktigaste börserna och inbjöd därmed till stora spekulationer. Just spekulationsvinsterna blev Rothschilds stora behållning, medan upplåningen inom ramen för obligationerna skedde genom Europas förmögna överklass. Krigen och deras förväntade utgång blev det som drev kurserna uppåt eller nedåt. I fallet Waterloo sägs Rothschild ha spritt ut falska rykten att Napoleon skulle segra i det avgörande slaget, med stora kursfall på Londonbörsen som följd. Genom att samtidigt köpa billigt och realisera vinsterna efter kursstegringen som kom när det verkliga och motsatta utfallet av slaget blev känt, gjorde Rothschilds enorma vinster som blev grunden för deras kommande affärer. I brist på telegrafer användes brevduvor som skickades hem från slagfälten för att snabbt kunna agera på börsen.

Denna skrupelfria spekulation i krig och andra människors död var huvudorsak till det växande hatet mot judarna. Om detta berättar jag för att läsarna skall kunna förstå de historiska parallellerna till vår tid och ämnet för mina artiklar. Ett litet fåtal judiska familjer orsakade därmed ett judehat som skulle leda fram till den tyska förintelsen av judar 100 år senare. Den goda sidan av saken, vilket inte tillräckligt uppmärksammades, var att mycket kapital, som legat i passiva investeringar under århundraden, nu kom i rörelse och genom att sammanfalla med den industriella utvecklingen kunde användas för att bygga upp Europas industri, infrastruktur och allmänna välfärd. Utbyggnaden av Europas järnvägsnät kan till en avgörande del tillskrivas de judiska investeringarna, liksom kapitalkrävande verksamheter som rederier med allt större fartyg. Försäkringssystemet baserades ofta på de judiska bankirernas förmåga att hålla kapitalreserver.

Det är svårt att se den utveckling som Europa genomgick under industrialismens tid som möjlig utan de judiska oligarkernas medverkan. Samtidigt växte kritiken mot särskilt Rothschilds dominerande inflytande, i de styrande grupperna hade man däremot ett nära och lukrativt samarbete. Man hade hittat en förmåga som snabbt berikade även deras egna bankkonton. Rothschilds var generösa mot dem som bidrog till att hålla nere kritiken och såg snabbt behovet av att kunna styra dagspressen genom att köpa in allt fler tidningar. Frankfurter Allgemeine från den ursprungliga hemstaden, blev det första förvärvet.

Den geografiska spridningen var viktig för Rothschilds. Grundaren av imperiet, Mayer Amschel Rothschild, hade fem söner, Amschel, Salomon, Nathan, Carl, och James. Dessa fick flytta ut från Frankfurt för att bilda nya etableringar i var sitt land och placerades förutom i Frankfurt i London, Paris, Wien och Neapel. Anledningen var indirekt det växande motståndet mot familjen och direkt den enkla tesen att verksamheten omöjligen skulle kunna drabbas i sin helhet om något gick snett. Någonstans skulle en rot kunna växa vidare, även om plantan kapades. Globaliseringstanken var därmed skapad. Att blicken också tidigt riktades mot USA var en del av samma tanke, dessutom fanns där en betydligt bättre grund att bygga vidare på, fri från Europas antijudiska regelverk. Trots att man såg problem med att etablera sig i USA skickades agenten August Belmont ( Schönberg) 1839 dit för att sondera terrängen. Problemen bestod i att man saknade en stark statsbildning med en centralbank att göra affärer med, istället var de skilda delstaterna knappast kreditvärdiga och saknade ekonomisk samordning. Detta skulle senare leda till bildandet av Federal Reserve. Belmont såg ändå möjligheterna och öppnade 1840 ett kontor på Wall Street. Efter växlande framgångar var då ändå Rothschilds etablerade i New York och Belmont kunde komplettera med en politisk karriär till en hög position i det Demokratiska partiet.

Rothschilds verksamhet vände sig aldrig mot privatpersoner, utan direkt mot regeringar och nationer genom sitt system med statsobligationer. Genom sitt växande inflytande på politiken blev målgruppen med automatik det styrande skiktet i de utvalda länderna, främst Tyskland, England och Frankrike. Man kom därmed så nära makten som det var möjligt och med finansiering som vapen fick man ett inflytande utan motstycke. En social integrering genom adelstitlar i utbyte mot tjänster och ingiften med beslutsfattare bidrog till att behålla en ”insiderposition” i världsekonomin. Samtidigt behölls kontrollen strikt inom de manliga arvvingarnas sfär, döttrar som gifte sig utanför kusinkretsen fråntogs såväl arvsrätt som inflytande. Ingenting fick äventyra eller spä ut den genetiska kompetensen i släktens inre kärna. Familjen stod över alla personliga intressen.

Monsieur Rothschild knows Europe prince by prince and the bourse courtier by courtier. He carries all their balances in his head, those of the courtiers as well as those of the kings. He says to one such: Your account will go into the red if you appoint that minister”. (Michelet).

I fortsättningen skall vi följa utvecklingen in på 1900-talet och även se på den komplicerade relationen mellan den gryende socialismen och det judiska tankegodset.

Peter Krabbe

13 Responses to När molnen tornar upp sig, del 1.

 1. Mycket intressant, Peter!

 2. Om man studerar tillgängliga fakta om vad som hände vid 9/11 inser man att det är en större konspiration än vad som 19 namngivna araber kunnat ligga bakom. Av de 19 hade 8 av dem mage att framträda efteråt livs levande…

  Om islam var inblandat så var det perifert. Visserligen är islam en ytterst farlig ideologi men det krävdes insatser av helt annan dignitet att orkestrera detta scenario.

  Byggnaderna var dimensionerade att tåla påflygning av flygplan. Det som tog ned byggnaderna var kontrollerad sprängning. Det finns teorier om att flygplanen var obemannade. Det är högst tveksamt om det var något flygplan som träffade Pentagon.
  Det fanns spår av nanotermit i dammet. Detta är ett högteknologiskt sprängämne som inte vem som helst förfogar över.
  Usama bin Laden var förresten inte efterlyst av FBI för 9/11. Han var sökt för en del annat men inte för detta.

  • peterkrabbe says:

   Det finns många böcker som lanserar andra teorier än den officiella om 9/11. Som arkitekt instämmer jag också i sannolikheten för en kontrollerad sprängning, den är nog över 90 %. Det är ett känt fenomen i USA med ”false flag”-operationer i syfte att få bollen att rulla. Vad det egentliga syftet var finns det olika uppfattningar om, men följden blev omfattande krigsinsatser mot arabvärlden. Detta gynnade främst Israel.

 3. Det finns ingen anledning att som författaren här använda beteckningen, indelningen judar, eftersom indelningen inte stämmer.

  • peterkrabbe says:

   Evert Larsson, din långa kommentar har jag reducerat till första meningen. Anledningen är att du inte förstått vad och varför jag skriver pågående artikelserie. Du har också en egen blogg att utveckla dina tankar på. I den mån dina synpunkter kvarstår är du välkommen tillbaks efter sista avsnittet i serien. Då skall jag bemöta dina åsikter.

 4. vagabond00 says:

  ”I fallet Waterloo ”SÄGS” Rothschild ha spritt ut falska rykten att Napoleon skulle segra i det avgörande slaget, med stora kursfall på Londonbörsen som följd. Genom att samtidigt köpa billigt och realisera vinsterna efter kursstegringen som kom när det verkliga och motsatta utfallet av slaget blev känt, gjorde Rothschilds enorma vinster som blev grunden för deras kommande affärer………..
  Lite oseriöst att bygga upp din ”tes” med att det ”sägs”.

  • peterkrabbe says:

   Rothschilds ekonomiska utveckling är väl dokumenterad av författare med bättre insyn än vad jag har (Ferguson m.fl.) Händelserna 1815 är mycket debatterade men någon bevisföring som håller i domstol går naturligtvis inte att presentera 200 år senare. Kvarstår faktum att Rothschild ökade sin likviditet väsentligt efter slaget vid Waterloo. Det har dock ingen avgörande betydelse för det fortsatta resonemanget.

 5. Tomas says:

  Världen styrs genom konspirationer…
  ”Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws”
  Mayer Amschel Bauer Rothschild
  “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”
  David Rockefeller

 6. Not Me says:

  ”vi kan se skuggan av en överordnad makt, som tycks dirigera våra politiker och beslutsfattare”

  Precis vad jag själv funderat på i många år då jag inte tror att svenska politiker medvetet vill rasera vårt land, det är större krafter som ligger bakom. Däremot tror jag våra politiker är som en fårskock dvs. de är för dumma för att tänka själva och se ”orsak och verkan” och de är lätta att leda i en viss riktning då ingen av dem vill stå ute i kylan. Har funderat en del på att både Palme och Lindh blev mördade efter att ha deltagit på Bilderberg möten, Anna Lindh blev mördad en kort tid efter sitt möte. Kan det vara så att Palme och Lindh ifråga satte den agenda som Bilderbergarna driver de var därför obekväma och måste röjas ur vägen.

  Tack Peter för en mycket bra blogg, glad att jag äntligen hittat en som tänker i samma banor som jag själv för det känns ganska ensamt att själv ha dessa tankar då alla man försöker diskutera med tror man är galen.

 7. Pingback: Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 9. FN:s roll i globaliseringen. | Peter Krabbe

 8. LARZ GUSTAFSSON says:

  Själv stöder jag det judiska folket, som är Guds förbundsfolk och staten Israel, som är det av Gud utlovade landet.
  Frimureri och hemliga ordnar är aldrig OK, oavsett vilken etnisk gruppering som ligger bakom dem.
  Tydligen startade frimuraren Albert Pike Ku Klux Klan.

 9. USA har vid ett antal gånger de senaste åren pressat Israel att avstå land till sina fiender. Nedanstående föreläsning rapporterar att det vid ett 20-tal tillfällen inträffat katastrofer vid sådana tillfällen och oftast inom 24 timmar. Vad man har utsatt Israel för har oftast drabbat USA på ett liknande sätt vid dessa tillfällen.
  Direktlänk till avsnitt 1 av 9:

  Bosättningen i Gaza utrymdes 2005-08-23. Samma dag fick ett tropiskt oväder på Atlanten namnet Katrina. Ett av de första områdena i New Orleans som utrymdes var West Bank…

  Vad man än tror på bör vi rent pragmatiskt med tanke på vårt eget välbefinnande vara mycket försiktiga med vad vi hittar på.
  SD är det av våra partier som mest stöder Israel.
  Finns det månne någon koppling till SDs framgång och dess Israelvänlighet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: