Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 8. Kampen om oljan.

oljetillgångar globalt

Många av de målsättningar som framkommit i samband med inblickarna i Bilderberggruppens möten framstår som märkliga och svårsmälta för oss utomstående iakttagare. En viss bakgrund kan man få genom de utsmugglade dokument som publicerats från deras möten under 2005-08. Ett genomgående tema är då världens oljetillgångar och hur dessa kommer att påverka världsekonomin. Om man vill söka en förklaring till deras till synes galna politik, kan man börja med att söka den här, i kampen om oljan!

Världen klarar sig inte utan olja. Det handlar inte bara om bränsle till elproduktion och transporter, utan också hela den industri som tillverkar plast i olika former. Olja är råmaterial till plast och i morgondagens samhälle kommer det mesta att tillverkas i det materialet. Kontrollen över oljefyndigheterna är därför fundamental för den som vill behärska samhället. ”Omkring 75 % av världens befolkning bor i Eurasien och även den största delen av världens fysiska förmögenhet finns där, både i dess företag och under dess mylla. Eurasien svarar för 60 % av världens BNP och omkring tre fjärdedelar av världens kända energiresurser” (Zbigniew Brzezinski 1997, The Grand Chessboard).

Brzezinski (bilderbergare och nationell säkerhetsrådgivare åt Obama) fortsätter: ”Världens energikonsumtion är på väg att öka ofantligt under de kommande decennierna. Beräkningar gjorda av USA:s Energidepartement förutser att efterfrågan i världen kommer att öka med mer än 50 % fram till 2015, där den mest betydelsefulla ökningen i konsumtion kommer att ske i Fjärran Östern. Styrkan i Asiens ekonomiska utveckling genererar redan ett massivt tryck på utforskningen och exploateringen av nya energikällor”.  Ökningen för perioden 2015 – 2030, som är avstämningspunkt för FN:s agenda kommer att bli ännu mycket större.

Den årliga oljekonsumtionen för en amerikan uppgick 2005 till 25 fat. För motsvarande kines är siffran 1,3 fat. Detta ger lite perspektiv på vad som kommer att hända när asiaterna närmar sig amerikanarnas livsstil, och därmed oljekonsumtion.  Det råder delade meningar om hur stora återstående oljeförekomster är och hur länge de kommer att räcka. Självfallet kommer nya fynd att göras kontinuerligt, men dessa är normalt inte av avgörande storlek. En bedömning är att en kännbar oljebrist kommer att visa sig mycket snart på grund av kapacitetsbrist i utvinningen. ”Om Mellanöstern i allt ökande grad kommer att vara källan till världens olja, är detta ett strategiskt problem för oss och för många andra länder” (James Woolsey, f.d.CIA).

Det har förekommit en omfattande mörkläggning av de oljeproducerande ländernas kvarvarande reserver, eftersom detta är kopplat till deras kreditvärdighet. Enligt bilderbergare försöker man hemlighålla vetskapen om reservernas minskning av rädsla för panik, detta skulle kunna leda till en prisexplosion och en kollaps av världsekonomin. Man önskade inte heller ett oljeprisfall därför att låga oljepriser skulle kunna påskynda implosionen av skuldbubblan.  Önskemålet var en nivå runt 150 dollar per fat. Under 2016 har priset sjunkit från 100-dollarsnivån ner till 40-dollar! Vad detta innebär kommer vi sannolikt snart att få veta.

För USA är situationen allvarlig. Att behålla greppet om Saudiarabiens oljeproduktion är livsnödvändigt samtidigt som BRICS-länderna intar en avvisande attityd. Ryssland tar positioner i Mellanöstern genom samarbete med Syrien och kurderna. USA har tagit Irak och försöker nu få avtal med Iran genom att släppa in kärnkraften. Situationen är dock inte så enkel med tanke på den religiösa konflikten mellan Sunni och Shia, det är svårt att balansera dessa stamkonflikter mot världsekonomiska intressen. Ryssland har dessutom potentiella olje- och gastillgångar i Sibirien och på Nordkalotten som irriterar amerikanarna. Risken är stor att USA, med den största per capita-förbrukningen av olja i världen och utan egen olja förlorar kampen om världens framtida ekonomi – om man inte gör något radikalt. Det är mot denna bakgrund man skall se projektet med en världsregering och upphävda nationella gränser. Med oligarkerna i spetsen skulle då amerikanarna kunna hämta sin olja var som helst i världen och själva sätta priset på den. Men det är bråttom! Om kanske 20 år är det för sent, då har BRICS-länderna slutit sina gränser och inväntar lugnt det finansiella sammanbrottet i västvärlden. Man kan stolpa upp bilderbergarnas agenda efter denna mall:

–          Avskaffa nationsgränserna och införa en världsregering (med fördelning av världens resurser – främst oljan – enligt principen lika till alla)

–          Bromsa tömningen av befintliga oljekällor genom att dra ner på tillväxten till noll. Kontrollera utvinningen genom att avskaffa den nationella suveräniteten i producentländerna, särskilt i Mellanöstern.

–          Ekonomisera tillverkningsindustrin genom att flytta den till låglöneländer och införa storskaliga globala företagsmonopol för maximal lönsamhet

–          Minska världens befolkning i antal i syfte att spara på oljeresurserna

–          Utöka den globala krigsmakten för befolkningskontroll och upprorsbekämpning

–          Införa en global beskattning för att ge världens arbetare en rimlig grundstandard

–          Befästa systemet genom avskaffande av demokratin, världsstyret skall ske genom att de mest kompetenta utser lämpliga befattningshavare. Folket har att foga sig.

För bilderbergarna handlar det om en kapplöpning mot tiden. Hinner man inte genomföra sitt världsstyre-projekt innan oljan börjar tryta närmar sig det finansiella sammanbrottet. USA och Västeuropa blir de stora förlorarna, Eurasien tar över ledningen. Det avgörande problemet som man nu ställts inför är att Ryssland vägrar samarbeta. Putin har inga planer på att låta Ryssland, med sina enorma naturtillgångar, ställas under en amerikansk ”världsregering”. Ryssland får fullt stöd från Kina, som naturligtvis inte heller har någon anledning att släppa in ett främmande styre. Man behöver helt enkelt inte USA i sin framtida ekonomi.

oljekons USA

Vi skall då inte glömma att bilderbergarna består av hela västvärldens finansiella, politiska och industriella elit med NATO som krigsmakt och FN som moralisk back-up. De provokationer som Ryssland nu utsätts för syftar till att tvinga ryssarna till underkastelse och anslutning till NWO-tanken. Kina tror man sig kunna förhandla med i ett senare skede, men Ryssland ger sig inte. Enda lösningen för bilderbergarna riskerar att bli ett militärt angrepp på Ryssland. Detta kan ske söderifrån med utgångspunkt i Turkiet, eller västerifrån med start i Östersjöområdet. Man har helt enkelt inte tid att förhandla längre eller använda ekonomiska manipulationer – som kineserna enkelt motarbetar. Läget är därför allvarligt, för oss i Sverige är det ännu mer allvarligt genom Löfvens omvändelse till NATO efter att ha fått äran att ta Obama i hand och löfte om en plats i Säkerhetsrådet. Alliansens bilderbergare är inte heller oskyldiga. Vi riskerar att hamna i det tredje världskrigets mittpunkt. Är det svårt att förstå?

Situationen i Mellanöstern visar att globalisterna menar allvar. När familjen Bush sålde sina oljebolag i Texas till Saudiarabien (familjen Bin Laden) för en rundlig ersättning var man redan då medveten om att Ryssland och Kina började bli aktiva uppköpare av oljan i Mellanöstern. Saudierna enades med George W Bush om att rensa upp bland de illojala grannländerna genom att proklamera ett krig, på pappret mot terrorismen, i verkligheten mot de oljeländer som sålde oljan fritt till USA:s inbillade fiender.

Enligt Bushs egna uttalanden skulle Mellanöstern möbleras om rejält, allt enligt den då framlagda planen ”The New American Century”. För att motivera detta krig inför den amerikanska allmänheten iscensattes attacken mot WTC 9/11, där tusentals egna medborgare fick sätta livet till. En kommission tillsattes för att utreda attacken med Henry Kissinger (!) som ordförande (jmf Holmer och Palmemordet). Kissinger hade som säkerhetsrådgivare under president Nixon ansvarat för bl.a. CIA:s verksamhet. Kommissionen kom dock aldrig i arbete efter att Kissinger vägrat avslöja sina nära affärskontakter med de saudiarabiska oljemagnaterna. Planerna avhandlades inom Bilderberggruppen enligt utläckta rapporter och anfallsdatum fastställdes till våren 2003. Engelsmännen lurades att delta, vilket Tony Blair nu fått ta ansvaret för. Vad som därefter har hänt i Mellanöstern är välkänt för alla. Bevisen för denna teori behöver jag inte gå in på här, de har Trump och Putin lovat att offentliggöra under höstens presidentvalskampanj i USA, så låt oss vänta till dess.

Personligen anser jag det vara högst sannolikt att det Saudi-dominerade Arabförbundet framförde ett stort missnöje med att de ingångna avtalen med EU:s företrädare under 1970-talet om spridningen av islam till västvärlden i utbyte mot en stabil oljeproduktion, inte blivit tagna på allvar och därför inte heller genomförts som man avsett. En aktiv krigsinsats enligt Bushs plan skulle då unna initiera den folkförflyttning som man eftersträvade för att islamisera i första hand Europa, i andra hand USA. Det kan noteras att Saudiarabien varit helt opåverkat av de senaste 13 årens krigföring i Mellanöstern, inte ens en enda krigsflykting har hittills satt sin fot i grannlandet Saudiarabien. Det finns idag gott om information om USA:s roll i bildandet och finansieringen av IS, som skulle vara den makt som på allvar fick arabvärldens invånare att ge sig iväg mot en osäker framtid i Europa. Alla avtal var ju redan skrivna och klara, även av våra ”valda” representanter i EU – trots att ingen hittills känt till det….

Som vi sett ovan finns det en tidspress även vad gäller denna spridning av islam, eftersom det trumfkort som oljekällorna innebär riskerar att blekna. James Woolseys’ (CIA) uttalande ovan visar oron för att oljan skall ta slut i Mellanöstern. Världens återstående oljetillgångar kommer då att finnas främst på östra halvklotet och långt bort från både USA:s och Saudis inflytande. Om det verkligen blir så är okänt eller hemligstämplat, eftersom välfyllda oljekällor är garantin för dollarns värde och därmed finansvärldens stabilitet.

Vi skall inte tro att krigsföringen i världen sker spontant och på lösa grunder, den har som främsta syfte att skydda oljeproduktionen – oavsett priset i människoliv. Det är därför synnerligen naivt att tro att vi svenskar skulle vara ett undantag i detta spel. Att överge vår nationella suveränitet som våra politiker nu är på väg att göra genom anslutningen till NATO, är ett ansvarslöst svek mot det svenska folket.

Daniel Estulin / Den sanna historien om Bilderberggruppen, 2010

Andreas von Bülow / CIA och 11 september, 2003

Bat Ye’or/ Eurabia, the Euro-Arab Axis, 2010

Peter Krabbe

17 Responses to Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 8. Kampen om oljan.

 1. pogust says:

  Vad många inte tycks förstå är att den totala återstående volymen av olja inte är relevant för oss. Vad som däremot har betydelse är nettot som vi kan använda efter raffinering och transport mm till slutanvändaren. Den totala uppumpade mängden subtraherat med mängden som åtgår fram till användaren.

  2012 nådde vi den punkt där det åtgick lika mycket energi att få bensinen till pumpen som bensinen innehöll. Nu minskar den delen snabbt not noll då all oljeutvinning avstannar oavsett hur mycket nya pengar som skapas.

  Vi plockar de lägst hängande frukterna först, sen blir det bara svårare ju längre upp de sitter. Så är det med oljan också, det som återstår nu är de allra svåraste/dyraste källorna att utvinna. Kostnaderna i pengar för utvinning har mellan 2004 och 2014 ökat med 11% per år.

  http://www.thehillsgroup.org/ som består av erfarna ingenjörer inom oljeindustrin. Helt baserat på fysikens lagar. Rekommenderad läsning för att förstå vår situation.

  Tack Peter för ditt jobb här, vi behöver fler som säger sanningen och öppnar våra ögon.

 2. Sture says:

  Peter, suveränt skrivet. Men fler människor bör få upp ögonen för denna blogg.

 3. Elisabeth Almqvist says:

  Oerhörd dramatik utspelar sig bland dessa globalismens förespråkare där nationernas medborgare, blir bedragna av detta rävspel. Sanningen om IS uppkomst och om 9/11 är mer än vad godtrogna och lojala medborgare kan smälta. Det bloggades en del om 9/11 om vem som var ”skurkarna”..men att det var USA själva som utförde dådet trodde ingen. DÅ. Att nu sanningen om IS -monstret är en USA-födelse, blir nog spiken i kistan för det landet. Egentligen kanske det startade med Walid Shoebat’s bok ”God’s war on terror”..som kom ut för 7 år sedan. Där beskrivs mycket om ‘westerns misconceptions’ med allegoriska definationer.. Mycket intressant, faktiskt. Stort Tack, Peter Krabbe, du skriver preludiet till denna tidsålders slut. Elisabeth Almqvist. Date: Sun, 17 Jul 2016 07:18:25 +0000 To: elisabethalmqvist@hotmail.com

 4. tomas says:

  Del 1-8. Svårt att ta till sig all denna mäktiga information.
  Jag får läsa om del 1-8 i ett sammanhang när jag lugnat ner mig.

 5. Sture says:

  Elisabeth,
  för några år sedan läste jag 3 av Walid Shoebats böcker – ”God’s War on Terror”, ”Why I left Jihad” och ”Why we want to kill you”. Alla tre enormt bra. Och då fick jag intresse för de bibliska profetiorna där Walid Shoebat verkligen bidrar med nya infallsvinklar som pekar speciellt på Islam som ”The Beast” i Johannes Uppenbarelse. Han visar t. ex. att 666 antagligen var en missuppfattning och att det rör sig om arabisk text som utläses ”In the name of Allah” + två korslagda svärd [Walid är ju palestinier och läser och skriver artabiska]. Men det fanns ju inget arabiskt skriftspråk på Johannes tid, så det var inte konstigt att han missuppfattade sin uppenbarelse i detta avseende.
  Däremot är jag inte säker på att Walid Shoebat har helt rätt i sin analys. Han förstår inte vilka det är som håller i trådarna och att det finns både de som håller i trådarna och de som skall hålla i yxan. Jag tror t. ex. inte att den amerikanska regeringen utförde 9/11 men väl att delar av CIA och FBI hemligen utförde detta för arr åstadkomma en kraftfull samling ”mot terrorismen”, som syftar till ändlösa konflikter i vilken dessa båda krafter – ”kristendomen” och ”Islam” – förgör varandra, medan de som håller i trådarna håller sig utanför och bara tjänar på kriget och konflikterna (som alltid). Det finns alltså en ”trojansk häst” i den amerikanska administrationen som syftar till att dra in USA i så många krig som möjligt för att försvaga och slutligen bryta ner USA och bädda för NWO. Denna trojanska häst har också infiltrerat Vatikanen, frimurarna etc., etc.
  Kennedymordet utfördes på liknande sätt. Detta var också ett ”inside”-job utfört av hemliga delar av FBI, men antagligen helt utanför Lyndon Johnsons vetskap. När det gäller sådana intrikata aktioner så kan man inte involvera några personer, som har en offentlig ställning. De skulle lätt kunna försäga sig eller bete sig konstigt i olika sammanhang. Så denna ”trojanska häst” är inte identifierad av andra ä några enstaka historiker och icke politiskt korrekta personer.

  • peterkrabbe says:

   Enligt Andreas von Bülows (minister i den tyska regeringen under Helmut Schmidt) utförliga bok ”CIA och 11 september” (finns på svenska) organiserades attacken mot WTC av FBI och CIA med regeringens goda minne och bortvända blick i syfte att motivera krigen mot Irak och Afghanistan. Bakgrunden var kontrollen över oljan och planeringen utfördes i samråd med Saudiarabien och israeliska Mossad, som i detta avseende hade gemensamma intressen. Irak störde den ekonomiska ordningen i Mellanöstern. För den som inte vill vänta på Putins och Trumps versioner kan jag rekommendera boken, som är mycket grundligt genomarbetad och till 100% trovärdig.

   • Sture says:

    Peter,
    jag skall försöka läsa den boken (av allt annat som står på tur). Min nuvarande uppfattning om 9/11 baseras på vad som finns på YouTube. Massor av helt trovärdiga, kristna eller helt sekulära amerikaner (således inte islamister eller muslimer) har där utifrån sin egen profession (arkitekter, brandmän, flygvärdinnor, piloter etc., etc.) demonstrerat att detta är ett ”inside-job” som utförts av delar av FBI/CIA och aldrig utfördes av saudiarabiska flygplanskapare. Den baseras också på vad CIA-agenten Fletcher Prouti berättar på nätet och i sin bok ”The Secret Team”. Av honom framgår att inom CIA och FBI finns inget samlat grepp över dessa organisationer utan den ena delen vet inte vad den andra gör. Framförallt har inte USAs president någon kontroll över dess göranden och låtanden. Om jag på detta stadium skall gissa så tror jag att 9/11 iscensattes av Mossad med hjälp (i hemlighet) av vissa delar av FBI/CIA. Jag tror inte att president Bush hade någon som helst kontroll över detta. Överhuvudtaget styrs ju inte länderna av sina respektive presidenter (som bara är marionetter) utan av sina hemliga ”rådgivare”.

    • peterkrabbe says:

     Jag håller med dig om det mesta. Planerna fanns redan innan Bush blev president. Utåt sett var han säkert ovetande men jag har svårt att tro att han inte skulle ha varit informerad utom protokollet. Hans relationer med Saudi angående oljeproblemet i Irak föregick också valet till president.

     • Sture says:

      Det är naturligtvis svårt att veta. Men jag har läst en av hans böcker. Bush var ju tidigare alkoholiserad och hustrun har berättat om sina äktenskapliga svårigheter under denna tid. Därefter genomgick George W Bush en omvändelse och blev djupt kristet troende. Jag har väldigt svårt att tro att en djupt kristet troende person skulle offra 3.000 av sina egna landsmän och sedan ljuga om detta.
      Dessutom: Secret Service mannen Fletcher Prouti berättar i sin bok ”The Secret Team” om hur John Kennedy (Prouti arbetade mycket nära Kennedy och var Joint Chief of Staff) var helt ovetande om Grisbuktsepisoden men ändå fick ta på sig skulden för denna. Kennedy var ursinnig. Och Fletcher Prouti har en mycket detaljerad och kritisk beskrivning av hela förloppet i boken – och många andra hemliga operationer också. Man kan säga att CIA löper amok och till stora delar är helt utom kontroll. Förklaringen till detta är att hemliga operationer skall hållas så hemliga som möjligt och involvera bara dem som absolut behöver veta. Och då har man rätt att ställa sig frågan inför varje operation ”om Presidenten behöver veta”. Oftast inte, anser man. Det räcker med att man anser att man gör detta som en ”anti-kommunistisk” hemlig operation (Clandestine Operation). Just på detta sätt har CIA utvecklats till en stat i staten, som inte kontrolleras av CIA:s högste chef och framförallt inte av Presidenten. Harry S. Truman, som bildade CIA 1947 har någon gång före 1960 djupt beklagat att han överhuvudtaget bildat CIA med tanke på hur denna organisation utvecklats. Det är lätt att infiltrera och styra delar av CIA utan att andra delar av CIA vet vad som sker. Det är detta som den ”trojanska hästen” gjort.

      • Göran says:

       Marvin P. Bush, presidentens yngre bror har eller hade ett säkerhetsföretag som var ansvarig för säkerheten i World Trade Center. Ganska passade för en konspiration.

  • Håkan says:

   Att ”lying” Lyndon Johnson hade kännedom och möjligen del i mordet på JFK råder knappast några tvivel. Även George H.W. Bush och R. Nixon var delaktigt i komplotten. Tag gärna del av Wim Dankbaars studie om mordet. Hans teorier och bevis är svåra att bortförklara.
   Jag tackar Peter Krabbe för ett underhållande och gediget arbete med denna serie. Mycket av detta kände jag redan till men Peters vinklingar ger nya input. Det värsta är att Peter har rätt.
   http://www.jfkmurdersolved.com/index1.htm

 6. Göran says:

  En intressant iakttagelse om utredningen av 9/11:

  Utredning av 9/11: 600.000 dollar
  Utredning av Clintons kärleksaffärer med Paula Jones och Monica Lewinsky: 40.000.000 dollar

  För rättvisans skulle ska man se utredningen av kärleksaffären som ett sätt att bli av med presidenten vilket man satsade många kort på men inte lyckades.

 7. Roland Gustafsson says:

  När det gäller kopplingen mellan dollarvärdet och priset på olja tror jag inte det beror på bedömningar av hur pass välfylda oljekällorna är utan på hur stor efterfrågan är. I hela världen eftersom all handel sker i dollar. Något som USA bevakar noga.
  När koalitionen hade kastat ut Irak från Kuwait förföljde man inte Iraks armé vidare. Saddam hade emellertid surnat till och sa att han skulle börja sälja olja i Euro vilket fick USA att reagera med anklagelser om massförstörelsevapen. Colin Powel satt i FN och redovisade bevis som CIA hade försett regeringen med. Trots att FN efter undersökningar uteslöt förekomsten av sådana vapen så anföll USA med GB och krossade landet i grunden.
  Ett annat exempel är Libyen som hade sålt olja i andra valutor än dollar i en del fall vilket skapade irritation i USA. När så det uppstod konflikt i östra delen av Libyen mellan folket där och regeringen som den senare öppet tänkte slå ner med armen så grep man tillfället att göra sig av med Kaddafi. Den som bjöd på detta var Sarkozy så USA behövde inte ens initiera fientligheterna men bidrog inledningsvis innan Nato hade organiserat sig. Den olja som nu säljs från Libyen säljs i dollar.
  Ytterliggare ett ex. är att när Iran och Indien började diskutera oljeleveranser i utbyte mot guld tog USA upp diskussioner om Irans atomprogram som nu resulterat i en överenskommelse om det.
  Samtidigt har såvitt kan uppfattas diskussioner om olja mot guld upphört. Och efterfågan på dollar sjunker inte utan är stabil vilket också värdet är.

 8. Pingback: Vad gör USA i Syrien? Demokratins riddare? | Peter Krabbe

 9. Pingback: Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: