Mellanöstern i fokus – början till slutet eller slutet på början?

greater-israel

När Trump nu har sina inledande möten med Israels premiärminister Netanyahu innebär det att beslut kommer att fattas som blir avgörande för hela världens framtid. Genom sitt totala stöd för Israels roll i Mellanöstern får Netanyahu nu kanske till slut det moraliska och ekonomiskt/ militära stöd som landet behöver för att gå vidare i vad som kan kallas Israels överlevnadsprocess, en process som med nödvändighet kommer att strida mot FN:s resolutioner och moralpredikningar. Låt oss se lite på vad det egentligen handlar om.

När Margot Wallström går ut med kritik mot Israel i sin utrikesdeklaration är det uppenbart att hon inte förstår sammanhangen.  Israel ockuperar Palestina skriver Wallström, totalt omedveten om att Israel utgör en väsentlig del av det landområde som historiskt sett kallats för Palestina.  Frågan gäller istället vilka delar av Palestina som skall styras av israeler respektive araber. Denna urgamla tvistefråga har i modern tid vuxit sig så stark att den idag helt dominerar världspolitiken. Men egentligen handlar det om israelernas inflytande över hela Mellanöstern, eller vad judarna kallar det av Gud utlovade landet, ”beläget mellan Egyptens flod och Eufrat”. I förlängningen handlar det också om judarnas inflytande över hela världen, eftersom den som styr över Mellanöstern – och om det är judarna – styr inte bara över både världens oljeproduktion utan också över dess distribution genom oljebolagen, förädlingsprocessen och den industriella användningen. I de senare avseendena är det redan judiska ekonomiska intressen som är helt dominerande.

Den lilla geografiska plätt som Israel utgör kan vi se som ett epicentrum för en global ekonomisk makt som – om den får fotfäste – kommer att ha ett avgörande inflytande över resten av världen. Eftersom FN blir allt mer negativt till en sådan utveckling står Israels förhoppningar till USA, som är den enda makt som kan trotsa FN. Alla tidigare presidenter i USA har försökt få Israel att hålla tillbaks sina anspråk på att få utvidga FN-mandatet till att omfatta hela Västbanken och Gaza, d.v.s. ett Israel omfattande allt land mellan Jordanfloden och Medelhavet. När nu Trump håller euforiska tal inför de amerikanska judarna i AIPAC, vaknar åter förhoppningarna om ett nytt, aldrig tidigare skådat stöd till den tanke som kallas the Greater Israel Project, ett projekt som funnits de senaste hundra åren men aldrig fått livsrum i politiken. De täta kontakterna mellan Trump och Netanyahu de senaste månaderna har fått den senare att tro att nu är det dags. Trumps välvilliga inställning till det fortsatta byggandet av bosättningar på Västbanken bidrar, liksom Trumps vaga löfte att flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem. Trumps löften att kraftigt modernisera och upprusta den amerikanska armén liksom förnyade hotelser riktade mot Iran ingår i spelet. Även Trumps avsikter att separera den amerikanska krigsmakten från den europeiska genom att lossa kopplingarna med NATO ingår i dessa förberedelser, ett storskaligt militärt stöd av Israel för en judisk expansion över arabländerna tilltalar den judiska amerikanska oligarkin, men inte européerna, som har en svalare inställning till Israel och omvänt, ett starkare stöd för arabländernas utveckling.

Vad innebär då detta projekt, som idag främst drivs av sionismen, Likudpartiet och dess företrädare Netanyahu?  Målsättningen har bibliska förebilder, men formulerades först av sionismens grundare Theodore Herzl 1904 och har som syfte att skapa ett Israel som sträcker sig från östra Egypten till Eufrat i Irak. I den struktur man tänker sig skall de befintliga arabstaterna upplösas och få en ny utformning som mindre stater, bildade efter etnisk eller religiös sammansättning till mer naturliga och mindre enheter, som sunni, shia, kurder, wahabiter, alawiter, druser, kopter etc och sammantaget stå under israelisk överhöghet och militärmakt. Man förkastar de av västvärlden efter världskrigen skapade nationalstaterna med sin konfliktfyllda blandning av konkurrerande folkslag och trossamfund. Det kan säkert ligga en klok tanke i en sådan anpassning av gränserna till de demografiska förhållandena, men att Israel skulle få fungera som en judisk imperiestat i styret av dem alla är knappast en realistisk tanke idag. Det faktum att oljan till största delen ligger i arabvärlden och skapar ett ekonomiskt välstånd för dennas makthavare som snabbt förändrar även de politiska maktförhållandena i Mellanöstern gör tanken än mer orealistisk. Möjligen skulle ett Förenade Mellanösterns Stater där även Israel var en del som judisk stat kunna fungera, men detta skulle obevekligen göra judarna till en underordnad minoritet i Mellanöstern istället för det omvända. Att dela med sig av sin egen oljekällas välstånd till grannländer är ingen paradgren varken i Mellanöstern eller i övriga världen.

Inte heller i detta scenario finns det utrymme för fredliga förhandlingar, utan planen bygger på en militär invasion av de berörda arabstaterna i syfte att ombilda dem under israeliskt styre. Detta kan bara ske med hjälp av amerikansk militär och utan ryskt ingripande – vilket knappast är att förvänta. Att planen ändå finns kvar kan vi se i Bushs krigsförklaring mot de sju arabstaterna efter den iscensatta attacken 9/11 och det efterföljande Irakkriget, som i sin tur följts av kriget mot Syrien. Efter Irakkriget ville Israel dela Irak i tre nya stater, en kurdisk, en sunni och en shia, allt i enlighet med planen, men fick inte gehör hos Bush som istället förordade gemensamma parlament med etnisk blandning. Under den muslimvänlige Obama tonades frågan ner för att nu ha hamnat hos en Trump, som hyllar Israel och står under extrema påtryckningar från Netanyahu. Hur fortsättningen skall bli är därför än så länge en öppen fråga. Utan tvekan blir de beslut som fattas avgörande för om världen skall gå in i ett nytt globalt krig eller hitta någon ny konsensus för bibehållen fredlig utveckling.

Arabvärlden och Iran vägrar släppa sitt krav att Israel skall utplånas, vilket omöjliggör alla lösningar som kan tyckas normala – fredlig mellanstatlig samexistens och ekonomiskt och kulturellt utbyte. En tvåstatslösning blir absurd och otänkbar med ett sådant tänkande. Att ett arabiskt Palestina skulle kunna sätta upp en egen armé – sannolikt finansierad av Iran – som fritt skulle få växa i styrka och söka ständig konfrontation med den israeliska vore orimligt.

Samtidigt blir en enstatslösning lika orimlig för Israel av demografiska orsaker. Araberna utgör 18% av Israels medborgare, den judiska befolkningen i Israel är ungefär jämnstor med den arabiska på Västbanken och Gaza. Vid en eventuell sammanslagning skulle judarna bli färre än 50% och förlora majoriteten i denna nya stat. Man kan se bosättningarna och den påhejade invandringen av nya judar mot denna bakgrund, samtidigt växer den arabiska befolkningen snabbare än den judiska genom högre födelsetal. Det blir här en kapplöpning i barnafödande om inte israelerna frångår de demokratiska principerna och relaterar graden av inflytande i samhället till folkgrupp. I så fall förlorar Mellanöstern sin främsta demokrati. Naturligtvis gör man det även i det Storisraelitiska Projektet.

Så vad har framtiden i sitt sköte?

Peter Krabbe

13 Responses to Mellanöstern i fokus – början till slutet eller slutet på början?

 1. Martin T says:

  Mycket intressant Peter, nu närmar vi oss upploppet – kärnan till orsaker för NWO, agenda 2030, globalism mm. Världens stora religioner kämpar om världsherravälde. Detta har både du och andra påpekat i tidigare krönikor och kommentarer.

  Muslimer förlitar sig på höga födelsetal och terror, judarna styr via att man behärskar majoriteten av världens samlade kapital, kristendomen gör vaddå ? Och var kommer Asien in kan man fråga sig, att Kina,Indien mfl vill ha ett (rejält) ord med i laget är ingen djärv gissning.

  Att judarna ytterst målmedvetet och långsiktigt planerat för att på ett försåtligt skendemokratiskt sätt uppnå världsherravälde är nu uppenbart för de flesta. Mycket framgångsrikt måste man tyvärr säga – tills nu kanske bäst att tillägga!
  Via sitt kapital styr man statschefer, regeringar, krig och fred, samt hela världen mot ett upplösande av nationalstater, försvagande av etniskt homogena folk via massinvandring, skrämda av påhittade klimathot och annat i det av judarna nästan 100% ägda MSM. Allt synbarligt demokratiskt packeterat.

  Det är ingen djärv förutsägelse att säga att judarna ligger i vinnarhålet för att tala travspråk.

  Men hur sak man få ihop detta med stor-israel? Man jobbar ju samtidigt för en världsregering (styrd av dem själva givetvis), ska den framtida världen bli ett lapptäcke av liknande uråldriga etniska enklaver? Ett skapande av stor-Israel har jag svårt att se möjligt utan ett världskrig, är judarna beredda att riskera också sitt eget folk som man gjorde när man intrigerade för WWI och WWII ? Vågar man det? Och vad gör Asien åt detta? Man får erkänna att Judarna ger dubbelmoralen och hyckleriet ett ansikte när man intensivt arbetar för en uppblandning/försvagning av alla världens raser – utom den judiska!

  Det är oerhört komplexa skeenden som är i sin linda och det är väldigt svårt att bibehålla en optimistisk syn på framtiden för vår nation, vårt folk och vår värld.

  • peterkrabbe says:

   Bra sammanfattat, Martin. Det finns två sätt att styra ett geografiskt område. Det ena är när en etnisk majoritet styr i kraft av sina egna intressen och befattningshavare, det är den stabilaste och mest långsiktiga formen. Det andra sker genom att en elitistisk minoritet utnyttjar sina speciella färdigheter för att styra en passiv majoritet. Detta blir sällan långvarigt eftersom den styrande minoriteten inte identifierar sig med majoritetens intressen.
   I västerlandet utgör både muslimer och judar sådana minoriteter. Båda ser den muslimska tiden i Spanien som sin guldålder, muslimerna som hade makthavarna och krigsmaktens officerare utgjorde bara 1,5 % av befolkningen och de symbiotiska judarna som svarade för handel, ekonomi och kultur var knappast fler. Ursprungsbefolkningen var arbetare, soldater och bönder. Deras respektive religioner, som var påfallande samstämda, skapade motivation och möjligheter att förtrycka dem som saknade tron som sammanhållande kitt. I Mellanöstern står dessa religioner ensamma och mot varandra i en evig kamp om herraväldet. Samma förhållande gäller inom globalismen, att ha den ekonomiska världsmakten räcker för att styra resten, en arbetande urbefolkning är nödvändig i konceptet. Att muslimerna har fått världens olja är det värsta som kunde hända israelerna eftersom den ekonomiska makt som oljan medför ger ett allt starkare muslimskt samhälle med teknologi, militärmakt och därmed ett globalt inflytande som utmanar den judiska maktposition som det tagit närmare tusen år att bygga upp. Aktiverandet av planen för ett Storisrael är en desperat åtgärd för att hinna före Irans kärnvapensatsning, därefter är maktbalansen definitivt rubbad till muslimernas fördel.
   Muslimerna utgör en tredjedel av FN:s röstetal idag, trots att de utgör 25 % av befolkningen. Förhållandet växer och kan bara ändras om FN:s stadgar ändras, vilket är orsaken till Trumps antydan att lägga ner FN. Det märkliga är att kristenheten inte ens försöker påverka utan står passiva i detta race som definitivt kommer att göra världens idag största religion lika obetydlig som den spanska urbefolkningen blev under 800 år.

  • angela says:

   Mycket bra Martin! Och Peter kompletterar mycket bra i sitt svar. Bra inlägg. Denna debatt vill inte etablissemanget ha och så fort folk påtalar detta så säger etablissemanget ”vi talar ju om det varje dag”. Det man talar om är att man ”inte får tala om det”. I den konflikten sitter man. Man talar om formen inte om innehållet. Huruvida man får tala om det eller ej. Detta belyses på ett utomordentligt sätt av helgens debakel om Trump. Ord som ”fake-news”, postsanning m m är nyord för att förhindra klagomål på etablissemangets politik. Man vill till varje pris upprätthålla skenet av att det inte finns några problem med globaliseringen. Nu försöker man tona ner Trump-debaklet och etablissemangets fadäs i P1 och likaledes i UD för att rädda ansiktet. Pinsamt är bara förnamnet. För att försöka ta initiativet erbjuder UD att informera Trump .”Vi ser fram mot att informera den amerikanska administrationen om svensk invandrings- och integrationspolitik.” Jag får hoppas att Trump och USA inser vad det är frågan om.

   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6634977

   ”Och var kommer Asien in kan man fråga sig, att Kina,Indien mfl vill ha ett (rejält) ord med i laget är ingen djärv gissning.”

   Globaliseringen. När det gäller Kina kan man säga kommunismen i botten. De har insett att de kommer längre genom att hänga på globaliseringstanken. Idén kom nog när Reagan var i Kina och talade om att de kunde använda ”disciplinerad demokrati” i st f diktatur. Ändrar ord allt eftersom.

   Ideologi är en utveckling av religion. Båda handlar om ett litet antal människor som slåss om världsherraväldet under olika namn , religioner och ideologier, för att samla massorna och hålla koll på dem. Man använder massorna i sina syften plus att man kontrollerar dem. Det som särskiljer är att religionen bygger på påhittade gudar medan ideologier bygger på människors hopsnickrade ideologier. Därför är religionerna mest utbredda i länder där analfabetismen är stor och okunnigheten.

   På senare tid genom de ökade handelskontakterna med Kina har man tonat ned och glömt bort hur farliga de är. I st talas det om Ryssland. Kina breder ut sig i världsdel efter världsdel med sin diktatur och enpartistat. Nu är vi i Kleins ”titta år andra hållet”. Kina är superfarliga och skall räknas in i den klunga av världsgangstrar som vill kuva folk och ta världsherraväldet.

   De använder sig av ”söndra och härska” och folk måste göra detsamma mot etablissemanget. Klargöra varför det är som det är och vilka som slåss om herraväldet.

   Och detta var en mycket bra sammanfattande inledning.

   Det som skrivits tidigare i denna blogg har varit en sammanfattning av det som redan hänt, historien, och en övergång till samtiden. För i kommentarer och i Peters inlägg har det redan berörts som Martin påpekade.

   Så vi närmar oss upploppet, Martin. Eller snarare nu är vi i samtiden där vi har möjligheter att påverka. Genom internet och alla övriga tekniska framsteg kan vi faktiskt det. Det är en historisk möjlighet som vi har som vi aldrig haft förut. Samtidigt som etablissemanget kan göra detsamma med sin propaganda, mörkläggning och desinformation. Har man ingen kunskap i botten är det lätt att bli vilseförd. Så har det alltid varit och det kommer vi inte ifrån. Samtidigt som etablissemanget gör allt för att stifta lagar som på olika sätt förbjuder det fria ordet, mötesfriheten, tryckfriheten och demokratin i sin form. Antiintellektualism, dekadens, karaktärslöshet och samhällsupplösning i alla dess former hyllas. Den civilisation som delar av världen uppnått håller på att krackelera. Makten har aldrig gillat kunskap. Kunskap är ett hot mot maktens tyranni.

 2. danosterlund says:

  Tack för intressant och upplysande inlägg med oroväckande avslutande konklusion.🤔

 3. Martin T says:

  Tack Peter. Min teori om kristendomen är att den målmedvetet underminerats och infiltrerats av marxismen (judisk idé) under lång tid för att nu malts ner till en politiskt styrd allt-åt-alla organisation. Vi har ju här en fullblods marxist som ärkebiskop numera. Även katolska kyrkan verkar vara under liknande påverkan. Den senaste påven har på ett iögonfallande sätt torgfört globalisters och vänsterliberala uppfattningar på ett icke tidigare framfört vis, en slump? Knappast!

  Sionismen är Mao trängda idag, det starka FN man sedan länge promotat för att på sikt bli den nya världsregeringen måste i den bild du visar omprövas om FN skulle domineras av muslimer. Jag tror inte man får med sig USA på ett stor-Israel med risk för världskrig, känns mer som att Trumps önskan om att nedmontera FN råkar sammanfalla med förutsättning för stor-Israel.

  Sionisterna känns precis som du skriver alltmer trängda och desperata. Det är farligt med desperata människor, särskilt om de sitter på större delen av världens samlade kapital – och dessutom en Arsenal kärnvapen!

  • Anna says:

   @Martin! Desperata människor är det farligaste! Men vad hjälper med all kapital och kärnvapen när denna maktelit har en intelligensnivå som är så låg att det inte finns utrymme för den enklaste konsekvenstänkande vid slutspelet. Hittils har fungerat utmärkt! Att begå i hela 70 år brutala krigsförbrytesler, mord, förinta nationer utan att det finns en enda instans i hela världen som utkräver straff har gjort de övermänskliga!
   Högmod går före fall! Och när råttorna tvingas tillbaka i kloakerna kommer de att förgöra varandra pga brist på all annan näring! De vet att kloakerna kan de aldrig överge efter att de har förintat ovan allt annat levande !
   Att New Zealand en redan känd ”tillflyktsord” kommer inte att hjälpa långt! De som överlever kommer att hitta dessa överallt på jorden! Tänk bara hur Hitler gömde sig i den enorma bunkern i Berlin! Vad hoppades han på? Var gömmer sig idag dagens Hitlers, eller var kommer de att gräva ner sig att komma undan den rättmätiga straffet?
   Jag har besökt Berchtesgaden för några år sedan! Det finns en Museum med tillhörande underjordisk ”stad” som skulle fungera för en ”överlevnad” om kriget är förlorad! En Monument över mänsklig feghet och ondska!!!!!

   Många nazister flydde till USA och Sydamerika! Det fanns en möjlighet att få en ”fristad” någonstans utan att leva som råttor resten av sina liv!
   Men var skall eliten fly idag? Det finns inte en enda håla av världen som inte dras med mindre eller större konflikter! Aldrig i människans historia har utspelats så många väpnade konflikter som just nu! De som styr världen förstår sig inte på detta och kanske sanningen finns i det som jag läste för några månader sedan:
   Kommer att bli Trump USA-s 45:e president?……. eller den sista?

 4. Anna says:

  Bra sammanfattat Peter! Framtiden ser allt annat än ljus ut! Mellanöstern konflikten kan bli BÖRJAN PA SLUTET! Great Israel är en länge planerad projekt men när planerna utformades fanns inte en relativ enad Mellanöstern som vi ser idag!
  Jag förtydligar vad jag menar med enad: Bara för 15-20 år sedan fanns inte en bråkdel av bevis och kunskap vad som försiggår i denna extremt brutala värld! Människor världen över noterade krig, förödelse men saknades kunskap att knyta ihop trådarna och börja utarbeta försvar! Läget är helt annorlunda idag. Stater i mellanöstern -trots sina inbördes konflikter- har det största målet att rensa hela Regionen från USA/NATO och västallierade! De har övergripande makt i vissa delar och rensningen har börjat!
  Trumps Israel-projekt kommer att bli en sorglig historia! Det finns redan spekulationer att Israel tänker angripa Libanon, Jordanien! För ”Att bekämpa terrorism” som det låter!
  Jag undrar verkligen hur länge kan användas denna fullständigt utsliten fras? Världen vet, organiserar sig och förbereder sig för motstånd! Vad har Israel för möjligheter mot en stor Region som kommer att försvara sig mot en stat som har haft en enda roll i Mellanöstern: att representera de amerikanska och västintressen!
  Judarna som grundade Israel ville leva i fred, det vill även judarna idag! Men landet är styrd av andra krafter och intresse! Sionisterna kommer att offra sitt folk ytterligare en gång till!

  Den senaste nyheten är riktigt oroväckande! Vitaly Churkin Rysslands FN sändebud har ”avlidit” igår i USA! Detta är det femte dödsfallet med mycket högt uppsatta ryska diplomater på SENASTE TRE MANADER!!
  http://theduran.com/4-dead-russian-diplomats-in-3-months/

  Ryssland tiger! Förutom den ihjälskjutna Diplomaten i Turkiet har de inte offentliggjort ”dödsorsaken” hos de andra! De vet mer än någon annan men de vet också att provokationerna har nått en mycket farlig nivå. Taktiken är: att inte besvara de……..inte än!!!De vet även att det finns inte längre någon moralisk spärr hos de som är beredda att gå hela vägen…..men vad är slutet?

  Samtidigt NATO upprustar i Europa! Det säljs vapen som aldrig förr! Mötena avlöser varandra med NATO, Tyskland och USA! KAN DET VARA SLUTET PA BÖRJAN? Har europeiska stater har skuldsatt sig till bristningsgränsen? Står banker, insutioner, systemet inför ett kollaps? Bryssel har förlorat sin makt över nationalstater, det växer folkrörelser som kräver en förändring. Har vi blivit för farliga för makteliten när vi kräver tillbaka våra rättigheter? Hur tuktar man en hel kontinent och dess odrägliga,otaksamma invånare? Vad kommer dessa psykopater att göra när det blir ett faktum att indoktrineringen inte fungerar alls? Jag lämnar över svaret för alla som har mod att tänka ut själva utifrån vad vi vet redan om de gångna 150 åren och alla konflikter och krig som inträffade! Som en beräkningsmodell om sannolikhet förstår man bättre vad som väntas……….

 5. Hayek says:

  Greater Israel låter rimligt. Araberna har ju ändå enorma landområden kvar och de är av naturen nomader så det är knappast så noga med var de bor. Israel är ju dessutom ett framgångsrikt statsbygge så det är rimligt att de får breda ut sig till sina historiskt rättmätiga områden.

 6. Pingback: Slaget om Mellanöstern – eller ouvertyren till ett nytt världskrig… | Peter Krabbe

 7. Pingback: Spänningarna ökar i Mellanöstern – kommer kampen mellan shia och sunni att gå mot en konfrontation? | Peter Krabbe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: