Är Ryssland vår fiende?

NATO:s obehagliga vapenskrammel, inte minst genom höstens kommande Aurora-manöver i Sverige och Östersjöområdet gör det berättigat att ställa frågan vem som egentligen är vår fiende. För första gången i mitt, må vara begränsade närminne, gör SVT något positivt genom att sända Oliver Stones Putinintervjuer. Man kan till och med förlåta SVT den nedvärderande titeln Putin enligt Oliver Stone, som rimligtvis borde ha varit Ryssland enligt Putin, förmedlat av Oliver Stone. Skillnad? Jo, Putin berättar öppet och insiktsfullt om sitt Ryssland, dess folk och dess starka nationella samhörighet på ett sätt som får det depraverade USA att framstå som ondskans imperium, något som de välinformerade insett för mycket länge sedan.

Den ryskfödda, numera svenska författarinnan Vera Efron ger i sin bok I huvudet på Putin kompletterande information som tillsammans med Stones filmer får en annan bild av Ryssland att framträda än den traditionella, av Sovjettiden formade med mordiska kommunister, Gulag och Stalins spioner bakom varje gatuhörn. Ser Ryssland ut så idag? Naturligtvis inte.
De senaste hundra årens historia har för Rysslands del präglats av revolutionen 1917, kommunistväldet under först Lenin och sedan Stalin, andra världskriget där Ryssland hade en avgörande betydelse för att stoppa Hitler och nazismen – något vi kan vara tacksamma för eftersom den ryska motoffensiven omöjliggjorde den av tyskarna planerade invasionen av Sverige 1943 – det kalla kriget under tiden därefter fram till Gorbatjov och sist det moderna Ryssland efter Jeltsin, den epok där Putin varit tongivande.

Det finns inte många likheter mellan Sovjetunionen och dagens ortodoxt kristna Ryssland. När Warszawapakten skrotades efter det kalla krigets slut utgick många ifrån att även NATO, dess motpart i balansvågen, skulle avskaffas. Det fanns ju inga motsättningar längre, istället kunde en effektiv nedrustning inledas globalt för en fredligare värld. En muntlig överenskommelse mellan Georg Bush S:r och Gorbatjov innebärande att USA lovade att NATO inte skulle utvidgas österut, öppnade för rivningen av Berlinmuren och ett nytt, återupprättat Europa (De allierade styrkorna kommer inte att flytta sig en tum närmare era gränser / George Bush). Istället har NATO gjort det rakt motsatta och flyttat fram sina positioner ända fram till den ryska gränsen i en i det närmaste total omringning av ryskt territorium. Detta innebär också att såväl anfalls- som defensiva robotsystem tillhöriga NATO kantar Rysslands gränser.
Vad finns det då för anledning för ett USA, som har en militär budget som är tio gånger större än Rysslands, eller ett NATO med dito tretton gånger större, att omringa ett land som oupphörligt betonar sina fredliga avsikter och sin önskan att leva tillsammans med det Europa som man ser sig som en del av?

Ryssland karta
Anledningen är att USA ser detta enorma Ryssland, som sträcker sig från Östersjön till Stilla Havet, som det främsta hotet mot USA:s ekonomiska herravälde över resten av världen. Rysslands BNP har sedan år 2000 sexdubblats fram till idag, allt beroende på Putins krafttag mot den begynnande upplösningen efter Jeltsin och återtagandet av kontrollen över landets naturtillgångar. I spåren av detta har också folkets levnadsstandard mångdubblats för att närma sig en europeisk medelnivå. Putins opinionssiffror ligger runt 85%, och toppar därmed populariteten bland världens ledare. Som jämförelse kan vi nämna Hollande i Frankrike, vars siffror låg runt 5%. När Kina alltmer närmar sig Ryssland både ekonomiskt och politiskt får USA stora skälvan, detta är en kombination som kommer att innebära dödsstöten för västvärldens ekonomiska överlägsenhet. Det blir därför en överlevnadsfråga för USA att antingen krossa Ryssland eller införliva landet under sin intressesfär, både ekonomiskt och militärt. Därför växer NATO trots Bushs falska löften. Den fråga vi måste ställa oss är vad vi i Sverige har för anledning att infoga oss i den amerikanska krigsmaskinen, när vi lika gärna kan utöka våra handelsförbindelser med framtidens maktcentra – Ryssland och Kina? Detta speciellt när Putin retar amerikanarna genom att erbjuda jordbruksprodukter fria från genmanipulering och miljögifter.
Putin gör ingen hemlighet av sin ambition att stoppa den amerikanska expansionen mot en ny världsordning, NWO. Ryssland skall förbli en suverän, nationellt inriktad stat med ryska värderingar och styrd med den ryska befolkningens intressen som främsta mål. Där har vi själva mycket att lära. Det vi borde enas om, menar Putin, är kampen mot terrorismen. Möjligen överskattar han de i landets södra delar boende ryska muslimernas lojalitet genom att tro att de som ryska medborgare har en större samhörighet med den ryska nationen än vad som är fallet i Europa med sin sentida invandring, de ofta förekommande terrordåden av bl.a. tjetjener visar dock en annan bild.

Den amerikanska aggressionen mot Ryssland tar sig främst två olika uttryck, varav det ena är ekonomiskt, det andra militärt.
Rysslands främsta tillgång är dess olja. Redan vid tiden för den ryska revolutionen var Ryssland världens största oljeproducent, något som bidrog till att de amerikanska judiska bankirerna som Schiff, Warburg och Kahn finansierade och på plats i New York instruerade den likaledes judiske Trotsky i hans planläggning av 1917 års revolution. Efter genomfört värv tog Rockefeller över merparten av de ryska oljekällorna i Baku, i syfte att eliminera den värsta konkurrenten till den amerikanska oljeexporten (A. Sutton/ Wall Street and the Bolshevik Revolution). Dessa oljekällor hade senare hög prioritet även för Hitler under andra världskriget. Under Jeltsins tid tog ryska judiska oligarker över mycket av oljeindustrin, de förhandlade med Soros om att sätta in nådastöten mot Ryssland i en gigantisk ekonomisk attack, som i det närmaste tömde den ryska statskassan. Men Putin redde upp situationen med hårda nypor och återförde bolag som Jukos till den ryska staten, oljebolagen utgör nu grundbulten i Rysslands förbättrade ekonomi.
År 2015 uppgick oljeproduktionen i de tre största producentländerna räknat i miljoner fat per dag till 13 för USA, 12 för Saudiarabien och 11 för Ryssland. USA har då ökat sin produktion sedan 2005 från nivån 7, tack vare fracking. Övriga producentländer ligger under 4. Bilden blir tydligare om man också ser på importbehovet, vilket är 6 för USA och 0 för Ryssland som är självförsörjande. EU:s importbehov är 11 och Kinas 7 (Aleklett/ En värld drogad av olja). Idag kan USA täcka sitt underskott från Saudiarabien, men dessa källor har redan nått produktionsmaximum och vi skall nu bedöma framtiden. Vem skall då ha Rysslands överskott av olja? Kina, EU eller USA? Sverige får redan det mesta av sin olja från Ryssland. USA:s försök att stoppa Rysslands gasledning till Tyskland genom påtryckningar på Sverige visar att det är viktigare för USA att skada Rysslands ekonomi än att hjälpa EU med sin energiförsörjning. Dessa siffror rörande oljans flöde i världen är viktiga för att förstå vad USA:s oljelobby (densamma som startade ryska revolutionen) planerar bakom sina stängda dörrar. I Mellanöstern har strategin varit enkel – avsätt det legala styret och tillsätt en lojal marionett som vrider på kranarna när de blir tillsagda. Problemet lär vara svårare att lösa när Ryssland är inblandat.

USA:s militära strategi har naturligtvis nära samband med den ovanstående ekonomiska. Rysslands viktigaste flottbaser är Kaliningrad i Östersjön, Sevastopol på Krim i Svarta Havet och Murmansk vid Norra Ishavet. Genom att blockera dessa kan man också blockera oljeexporten från Ryssland, åtminstone den som är beroende av sjöfarten. Det är ingen tillfällighet att NATO försöker ta över både Östersjön (man har ännu inte fått ner Sverige på knä, men det är bara en tidsfråga) och Svarta Havet. Norra Ishavet patrullerar man med sina kärnvapenbestyckade ubåtar. Pipelines på eller under mark kommer därför att bli en nödvändighet för Rysslands export, gasledningen under Östersjön är ett exempel. Rysslands oljetillgångar är främst lokaliserade till det Kaspiska bäckenet och exporten kräver tillgång till hamnar eller fasta anläggningar över andra länders territorium. Vem har då gett NATO mandat att sätta korken i flaskan?
Vem är följaktligen boven i detta drama? Det är ganska lätt att se att det inte är det moderna Ryssland, som istället får kämpa mot en oförstående västvärld för sin överlevnad. Vi borde skämmas när EU-ledare som Van Rompuy deklarerar att EU bör utökas fram till Uralbergen, hur hade vi tolkat det om Putin hade sagt att Ryssland borde utökas fram till Engelska kanalen? 75% av NATO:s krigsmakt styrs och bekostas av USA. Det är en skam för Sverige att ha samröre med denna invasionsarmé, vars fredsbevarande syfte är lika med noll!

När tre busar tränger in ett offer i en hörna, är det inte förvånande om offret försöker slå sig fri, det är ingen ursäkt för fortsatt misshandel. Det svenska folket har ingen anledning att gömma sig bakom dessa busar.

Peter Krabbe

 

När djävulen bär prästkrage…

Amerikanska stridsvagnar tas fram ur norska bergrum för transport till Aurora i Sverige. Materiel finns i dessa bergrum för att utrusta 15.000 amerikanska soldater vid ”behov”.

Vi skall inte fastna för all evighet i chemtrailsen, det finns gott om andra frågor att diskutera också. Innan vi går vidare skall jag bara nämna en undersökning som publicerats i syfte att slå undan benen på alla som har synpunkter på pågående geoengineering. Det som är intressant är att den följer samma mönster som IPCC använt för att övertyga världen om att alla forskare stödjer teorin om global uppvärmning. Bakom undersökningen ligger University of California i Irvine och Carnegie Institution vid Stanford.

Man döper den ifrågasatta verksamheten till Secret Large-scale Atmosferic Program (SLAP) , som betyder örfil på engelska och kallar kritikerna för SLAP-teoretiker. Om det är vi som kritiserar som skall få örfilen eller delar ut den framgår dock inte. Anledningen till undersökningen är att en annan undersökning visat att 17% av befolkningen redan 2011 ansåg att SLAP förekommer med alla sina risker för människa och miljö och att oppositionen växer lavinartat genom internet och bloggar som denna. Detta måste naturligtvis stoppas?
Det budskap som man då vill skall stå i rubrikerna är att 76 av 77 vetenskapsmän (98,7%) förnekar att det finns chemtrails och geoengineering. Detta låter ju övertygande för dem som bara läser rubriker. Ser vi närmare på innehållet visar det sig att 475 vetenskapsmän sorterats fram för att utfrågas. Av dessa har bara 77 st valt att medverka. Av de 77 kan vi se att 17 personer tillhör någon av de statliga institutioner som bedriver geoengineeringen, som NOAA och NASA. Sorterar vi bort dessa rimligtvis partiska deltagare återstår 60 st, främst från olika universitet i världen. 59 av dessa hävdar att vi som ifrågasätter är idioter. Sammanfattat kan vi då konstatera att 59 av 475 inbjudna vetenskapsmän hävdar att SLAP inte existerar. Detta innebär med enkel matematik 12%, inte 98,7%. Om man sorterar bort de vetenskapsmän på universiteten vars forskning är beroende av statliga anslag blir bilden sannolikt ännu värre, men så djupt har jag inte möjlighet att gå i denna lilla analys, alla får tänka lite själva också ( hmm, fast DOE – Energidepartementet – har ju ett långtgående samarbete med University of California och Carnegie på Stanford hör till de mest hängivna anhängarna av IPCC….)

Jag formulerar därför en ny rubrik åt media. Den lyder: Närmare 9 av 10 vetenskapsmän anser att det inte finns skäl nog att ifrågasätta förekomsten av chemtrails! Rubriken baserar sig på samma undersökning….

Anledningen till att jag nämner IPCC är att man där gick ut med samma sorts retorik i sina rubriker, 2.500 vetenskapsmän stödjer hypotesen om av människan orsakad global uppvärmning. När man analyserade hur många som hade tillfrågats, sorterats bort eller helt enkelt hade ett yrke fjärran från all sakkunskap, var det återstående resultatet inte lika imponerande. Många visade rädsla för sin personliga och ekonomiska säkerhet, uteblivna forskningsanslag och ansåg sig utnyttjade genom felaktiga citat ur deras rapporter.

Med denna lilla historia tar jag en paus från chemtrailsen, men jag hoppas att alla fortsätter att observera och rapportera, skapa opinion så att regeringen får motivation att häva tystnadsplikten för de statliga myndigheter som idag vägrar att berätta med hänvisning till de ingångna sekretessavtal med USA som bryter mot vår grundlag. Vad har hänt med offentlighetsprincipen? Tillhör Sverige folket eller en handfull politiker? Bevaka noga vädret under Aurora, det kan ge underlag för fler slutsatser!

Ett sammanhängande problem är de amerikanska militärutgifterna. Bilden ovan visar att USA har högre kostnader för sina militära aktiviteter än hela den övriga världen tillsammans. Rysslands militärbudget är en tiondedel av USA:s. Omfördelar man diagrammet så att övriga NATO-länderna läggs till blir NATO, där USA står för 75% av utgifterna, en krigsmaskin med dubbelt så stor budgetkapacitet som övriga världen tillsammans och 13 gånger större än Rysslands. Detta är det faktum Ryssland står inför, inringat av NATO-baser runt alla sina gränser.

Frågan är om detta främjar freden i världen. NATO är USA:s alias för att skapa en armé till sin planerade världsregering, helt kontrollerad av USA inom ramen för NWO. Ställt i relation till invånarantalet drygt 320 miljoner för USA och 7 miljarder för övriga världen, måste man fråga sig om detta är rimligt. Med vilken rätt bygger USA upp detta herravälde över vårt jordklot? Demokrati? Den Sanna Religionen? Knappast.

Konsekvensen – långt ifrån idealistisk – blir att USA med sin begränsade befolkning inte har en chans att finansiera dessa astronomiska kostnader utan att använda sig av övriga världens råvaror. Dessa får man inte om man inte använder sin krigsmakt för att ta dem. Genom att passivt åse detta bidrar vi alla till att skapa jätten Glufs-Glufs, som måste äta mer och mer för att överleva och till sist ändå spricker med en knall.

Som jag ser det finns det bara två alternativ till USA:s sedan 150 år planerade övertagande av världsherraväldet. Man kan fråga sig när det utbryter en amerikansk revolution, där den styrande procenten av folket kastas över ända, monopolen krossas och den sanna demokrati som USA idag ger sken av att stå för återupprättas. Pågående nedbrytning av landets ekonomi och välfärd borde vara ett givet underlag för en sådan utveckling. Var ligger den undre gränsen?
Alternativt isoleras USA ekonomiskt av de växande ekonomierna i Asien, som klarar sig alldeles utmärkt utan att USA finns på kartan. Det innebär en konkurssituation för ett land med världens största statsskuld, ett land som genom sina Världsbankstentakler är tvunget att suga näring ur jordens övriga länder för att själv kunna överleva.

För ett land som med all säkerhet ser dessa alternativ klart framför sig är möjligheten att kunna hota med en överlägsen militärmakt enda räddningen. Denna kan dock bara vinna tid, eftersom hela den pågående processen är självförintande. Vi människor är inte lika lätta att manipulera som flyttandet av schackpjäser på ett bräde, det är ofattbart att någon kan tro att en världsregering skulle kunna hålla samman alla världens folkslag, religioner och regionala intressen under ett enda styre, oavsett hur totalitärt det utformas. Låt oss hoppas att vi slipper uppleva även detta makabra experiment , det sista i raden efter kommunismen och nazismen, det blir våra barn och barnbarn som får betala priset.

Peter Krabbe

Den amerikanska fyrklövern.

fyrkloever-27218

Många undrar över bakgrunden till de väderförändringar vi ser dagligen, men inte får några svar på, särskilt de observationer som vi alla lätt kan se med våra egna ögon som chemtrails, värmeböljor, plötsliga orkanvindar och hagelstormar med snöbollsstora ishagel. Låt oss därför gå ytterligare ett steg på djupet och söka motiv och beslutsfattare!

I USA har man en närmast naiv böjelse för kodnamn på militära operationer, som både kan ses som hot och utslag för en sjuk humor. Den kommande NATO-övningen i Östersjön, där Sverige avses vara en framflyttad bondepjäs i schackspelet, har exempelvis döpts till Aurora. Om Aurora i mytologin kan vi läsa ” Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram”.  Med Österns portar avses naturligtvis ett Ryssland som skall krossas och med solens vagn skall vi förstå USA, demokratins påstådda försvarare. Jag beklagar verkligen de svenskar som inte inser allvaret i detta.

En högre dignitet har ändå Operation Cloverleaf, ett kodnamn för framtidens amerikanska krigsföring, en framtid som redan är här. Varje klöverblad har ett bestämt syfte, hur många blad klövern har får vi gissa oss till, men med den retorik vi ser ovan kan man utgå för att detta är en amerikansk fyrklöver, lyckoklövern för det amerikanska militäretablissemanget. Be in clover har dessutom på engelska dubbelbetydelsen att leva i överflöd – ett förväntat utfall för upphovsmännen?

För att analysera fyrklöverns innehåll får man gå till kongressmannen Dennis Kucinchs försök att stoppa verksamheten genom sin Space Preservation Act 2001, något som naturligtvis röstades ner av kongressen. Där identifieras sex punkter, varav vi kan utgå ifrån att minst fyra finns kvar som utvecklingsprojekt.

Blad 1:

Elektroniska, psykotroniska och informationsteknologiska vapen i kombination med ultra lågfrekventa vapen från hög höjd (ELF-strålning från jonosfären, min anm.)

Blad 2:

Vapen baserade på plasma, elektromagnetism, ljud och ultraljud.

Blad 3:

Vapen baserade på laserteknik.

Blad 4:

Strategiska och taktiska vapen baserade på rymdteknik.

Blad 5:

Kemiska, biologiska, klimatrelaterade eller tektoniska vapen (tektoniska vapen är strålning i syfte att framkalla jordbävningar och andra ”natur”-katastrofer, min anm.)

Blad 6:

Chemtrails (ströks i en senare version av akten, då man ansåg att den inkräktade på redan godtagna ”friheter”).

Många av dessa tekniker går hand i hand, något som är nödvändigt för att få de önskade resultaten. Chemtrailsen har som syfte att genom dumpning av nanopartiklar i atmosfären skapa en elektriskt ledande plasma som kan samverka med ELF-strålningen från jonosfären i syfte att styra vädermanipulering, torka, orkaner och jordbävningar för militära syften. Chemtrailsen skapar en lins som likt ett brännglas förstärker och riktar strålningen mot utvalda mål. ELF-strålningen skapas från HAARP-anläggningarna, bl. a. genom dess filialer i norra Skandinavien, sannolikt tillsammans med EISCAT i Norge och LOIS i Småland. Enligt vissa rapporter är HAARP redan föråldrat och avses ersättas av styrning från ett satellitsystem med tiofaldigt ökad effektivitet. Dessa stora antennanläggningar är också utsatta bombmål vid en global konflikt och en svaghet i systemet.

Ämnen som ingår i chemtrailsen är hälsovådliga för människa och miljö. Den luft vi andas, för chemtrailsens innehåll landar för eller senare i vår närmiljö, blir förgiftad av syntetiska fibrer och giftiga metaller som bariumsalter, aluminium i form av nanopartiklar och radioaktivt thorium.  Skadeverkningarna för människan är väldokumenterade och leder genom ett försämrat immunförsvar och muskelförsvagning till för tidig död genom lungsjukdomar, hjärtåkommor, demens och cancer. Listan är lång och diskuteras också i andra sammanhang. Dessa effekter anses sannolikt som försumbara av initiativtagarna, befolkningsminskning är en väldokumenterat önskad bieffekt i programmet.

Den stora frågan är hur världssamfundet kan tillåta att en enskild stat tar sig rätten att genom hänvisning till sin egen ”nationella” säkerhet lägga beslag på jordens olika atmosfäriska skikt upp till jonosfären och även däröver för att skaffa sig militär kontroll över de övriga stater och folkslag som tillsammans befolkar vårt jordklot.  Den som har lärt sig vad NWO, New World Order, är blir nog inte förvånad. Detta handlar naturligtvis om slutfasen i genomförandet av NWO och det är svårt att se vad som skulle kunna stoppa den i detta sena skede. För dem som ligger bakom ”projektet” och har arbetat med detta i 150 år lär inga återstående hinder vara godtagbara, inte ens ett tredje världskrig. Keith Payne, rådgivare åt förre amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld, har i en skrift framfört tesen att ” en intelligent kärnvapenoffensiv, utlöst av USA, skulle ”bara” resultera i 20 miljoner amerikanska dödsoffer, en nivå som är kompatibel med nationell överlevnad och återuppbyggnad”. Detta är den diskussionsnivå som är gällande bland psykopaterna i den amerikanska ledningen, en ledning som är fjärran från valurnor och presidenter. Hur många av jordens övriga invånare som samtidigt skulle dö betraktas som ointressant.

Detta för oss till frågan vem som driver detta vansinnesprojekt. Huvudmän är det amerikanska försvarsdepartementet (DOD, Department of Defence) och det tillika amerikanska energidepartementet (DOE, Department of Energy). Dessa bildar tillsammans med statliga organisationer som CIA, FBI, NASA, NOAA m.fl. och inofficiell styrning genom CFR (Council of Foreign Relations) vad vi i dagligt tal kallar the Deep State, ett etablissemang som i samråd med den ekonomiska makten i form av bankkarteller, oljekarteller och industrikarteller gör anspråk på att leda den planerade totalitära världsregeringen. Ingen president kan trotsa detta etablissemang, olydnad bestraffas med dödsstraff, något som familjen Kennedy bittert fått erfara. Kanske någon undrar varför Trump, som hållit timslånga valtal utan tillstymmelse till manuskript, läser noggrant innantill varje gång han skall göra en treminuters, militärt grundad avsiktsförklaring i TV?

Konspirationsteorier? Nej, mina vänner, detta är krass verklighet. Vad kan vi då göra åt eländet? Primär instinkt för en liten kille som Sverige är naturligtvis att gömma sig för de stora, bråkiga grabbarna. Danmark och Norge har övertalats in i NATO genom att ge ordförandeskapet åt i tur ordning Rasmussen och Stoltenberg. Förhoppningsvis lämnar dessa våra grannar NATO när opinionen och medvetandet på hemmaplan förr eller senare växer och bildar tillsammans med Sverige och stolta, urstarka Finland en alliansfri Nordisk zon, som i bästa fall kan hålla oss utanför de värsta galenskaperna. Hålla vårt luftrum och våra vatten fria från amerikansk överhöghet, hävda vårt oberoende och friheten att själva välja handelspartners i en värld av förändring. Förklara att vi inte tänker vara den där första bonden på schackbrädet som faller när spelet börjar. NATO är inte längre en försvarsorganisation utan en anfallsarmé med uppdraget att upprätta amerikanskt världsherravälde. Det andra världskriget är slut, det kalla kriget är slut, Warszawapakten är död och vi tänker inte delta i ett tredje världskrig. När får vi en regering som vill proklamera detta? När får vi politiker som förstår vad som händer i världen?

Peter Krabbe

Faktabidrag från Amy Worthington, The Millenium Report 2015

Under politiska och kemiska moln….

Så är det då dags att fatta pennan igen efter en solfattig och kylig sommar, åtminstone i Sydsverige. Jag pausade för ett par månader sedan efter en artikel om chemtrailsen, ett ämne som tydligen både upprör och skrämmer många, samtidigt som många andra väljer att slå dövörat till och raljera i ad hominem över dem som vågar ha en annan åsikt. Som jag ser det är vi bara i början av ett klarläggande, allt mer material kommer på bordet och myndigheternas undanflykter blir alltmer patetiska. En och annan krystad kommentar indikerar att fenomenet har för avsikt att minska den globala uppvärmningen genom att beröva såväl människor som naturen tillgången till den livsgivande och värmande solen. Man kan undra vilket som är värst. Solcellsindustrin borde i så fall vara världens nu sämsta aktieplacering. Kritikerna menar omvänt att den globala uppvärmningen ökar istället genom att denna ärtsoppa av kemikalier läggs som ett duntäcke över jorden.

Jag tror att man kommer närmare sanningen genom att se på det militärindustriella komplexet, de enorma kostnader som sprayningen alstrar brukar normalt ha direktförbindelse med den i stort sett obegränsade amerikanska ”försvarsbudgeten”. Som de flesta insett idag anses det amerikanska nationella säkerhetsintresset omfatta större delen av jordklotet och i synnerhet de delar av klotet som innehåller för USA oumbärliga råvaror, varav oljan självklart toppar en lista som också inrymmer så mycket mer. När ett land som Sverige frivilligt undertecknar ett sekretessavtal med USA som i praktiken sopar undan hela den svenska offentlighetsprincipen måste man fråga sig vem eller vad som ligger bakom. Detta avtal är förklaringen till att all information om chemtrails och dess skadeverkningar för oss som lever i Sverige är hemligstämplade, med hänvisning till det amerikanska (!) nationella säkerhetsintresset. Ingen svensk myndighet får i praktiken yttra sig om fenomenet chemtrails eller vädermanipulering om inte USA godkänner det. Det är detta som är det politiska moln som hänger över vårt land, tyngre än det värsta aluminiumoxidmoln.

Vi skall se närmare på detta avtal, men också granska den amerikanska Operation Cloverleaf, det amerikanska försvarsdepartementets plan för framtidens krigföring och hur vi ovetandes deltar i detta. Att chemtrailsen har en plats i denna amerikanska lyckoklöver förstår nog de flesta läsare redan.

Vi skall också under hösten fördjupa oss i varför det är så svårt att inse att den traditionella vänster – höger politiken hör till historieböckerna, framtidens politik handlar om valet mellan nationella demokratier och globala totalitära samhällssystem. Det finns idag inga etiketter på de existerande partierna i detta avseende, vilket kan göra kommande val till en mardröm för de medvetna. Ingen kommer att få veta vad man röstar på om inte partierna förklarar sin inställning i frågan, tyvärr får man konstatera att inte ens riksdagens ledamöter förstår innebörden av det ena eller det andra. Hur skall vi då kunna lita på svaren i den mån vi får dem eller, framför allt, få klarhet i vilka koalitioner som är att vänta efter valet. Sveriges nationella oberoende och alliansfrihet kontra en NATO- anslutning är en sådan fråga som ännu inte hittat rätt i partipolitiken.

Vi skall också granska hur relationerna och maktbalansen mellan de tre huvudpolerna USA, Kina och Ryssland kommer att utvecklas mot bakgrunden av den amerikanska ambitionen att skapa ett eget världsherravälde med hjälp av New World Order, något som sammanhänger med det föregående. Varför skulle vi behöva vara rädda för Ryssland? Hur länge till står USA för frihet och oberoende och vad kommer den växande klyftan mellan det amerikanska folket och Deep State att medföra för världspolitiken? Står vi inför ett nytt kallt krig, men denna gången mellan NATO och alliansen Ryssland/ Kina och vilka länder kommer i så fall att välja att följa det sjunkande slagskeppet USA i djupet istället för att ansluta sig till framtidens ledande ekonomier i Eurasia?

Kanske får vi vissa svar när kontrahenterna samlas i Östersjön i september. Vill vi att en militär uppgörelse skall utspela sig där, eller på deras egna hemmaplaner?

Många frågor och, om inte annat en intressant höst. Våra politiker måste svara eller lämna sina platser till de som vet och vill något. Vi har rätt att välja våra kandidater bland levande människor och inte bland internt framavlade politikerrobotar….

 

Som en inledning skall vi då se på sekretessavtalet, som Solveig Silverin varit ambitiös nog att ta fram och publicera på sin blogg. Det finns i sin helhet här, men vi skall fokusera på hur det kan användas när man exempelvis vill dölja verksamheter som har sitt ursprung i amerikansk teknologi och i amerikanska patent:

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL UPPRÄTTAT I ENLIGHET MED AVTALET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING OM VETENSKAPLIGT OCH TEKNISKT SAMARBETE TILL SKYDD FÖR DEN NATIONELLA SÄKERHETEN AV DEN 13 APRIL 2007, undertecknat i Washington den 8 april 2008 av dåvarande ambassadören Jonas Hafström.

Att de inblandade i detta avtal var år 2006 tillträdande statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt , båda moderater, är knappast någon överraskning för dem idag som är välbekanta med deras kontakter med Bilderberggruppen.

Avtalet handläggs i Sverige av chefen för säkerhetsavdelningen vid Försvarets materielverk (FMV).

Vi saxar lite ur avtalet: Mottagarparten får inte förmedla eller röja sekretessbelagd information till… allmänheten utan att sändarparten i förväg har gett sitt skriftliga tillstånd./ … Rätten att ta del av sekretessbelagd information ska vara förbehållen personer som har behov av den i tjänsten……/.

Svenska anläggningar med ett amerikanskt sekretessbelagt kontrakt får enbart lämna ut information till allmänheten efter att ha fått ett skriftligt förhandsgodkännande från den amerikanska säkerhetsskyddsmyndigheten och i enlighet med sekretesslagen (Official Secrets Act)…/. Amerikansk information på nivån US CONFIDENTIAL ska behandlas som HEMLIG av de civila myndigheterna i Sverige ( tredje nivån efter Top Secret och Secret/ min anm.)

 

Det är således ganska enkelt för amerikanska myndigheter att genom en godtycklig sekretessklassning av aktiviteter och produkter med ursprung i USA förhindra att den svenska allmänheten får kännedom om såväl material, syften och konsekvenser, som i vilken omfattning ett konkret samarbete förekommer, exempelvis vid vädermanipulering och chemtrailssprayning.  Att dessa aktiviteter hänförs till kategorin Vetenskapligt och tekniskt samarbete i avtalet torde vara givet, en klassning som militärt samarbete är dessutom trolig för merparten av det konstaterade resultatet. Det är värt att notera att myndigheter som FMV, SMHI, Transportstyrelsen och länsstyrelserna är mottagarparter, vilket ger diverse kufiska svar på förfrågningar från allmänheten.

Att kretskort och andra elektroniska komponenter som under större delen av efterkrigstiden levererats till Bofors och Saabs krigsmaterialindustri från USA haft ett skydd för kopiering och vidareexport är lätt att acceptera, men detta avtal sammanfaller väl tidsmässigt med de aktiviteter som det senaste decenniet uppstått helt ogenerat framför våra ögon i form av vädermanipulering och strålningsskador.

Vi vill säkert alla ha ett starkt och tryggt försvar, men är våra politiker dumma nog att istället göra svenskarna till försökskaniner i ett globalt maktspel med vår egen hälsa, natur och miljö som spelpjäser? Tyvärr tyder mycket på det.

 

Det är således endast den regering, som vi själva har att välja, som kan omformulera detta avtal så att svenska myndigheter har egen beslutanderätt vad gäller allmänhetens insyn i förhållanden som gäller svenskt territorium och svenska medborgares hälsa och välbefinnande. Beakta detta i kommande val!!

 

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: