En förskräcklig historia – Den fördolda verkligheten. Del 3.

I föregående artiklar har vi sett hur de amerikanska företagen, med främsta bas i Rockefeller Foundation, tagit kommandot över världens livsmedelsförsörjning genom att introducera en genteknik som skulle kunna ersätta alla traditionella utsäden och grödor med ”bättre” och kemikalieresistenta utsäden. Vad är då nästa steg i utvecklingen?

Ett problem för de amerikanska tillverkarna av de nya genförändrade grödorna var att kunna hindra återanvändning, att jordbrukarna skulle försöka återanvända patenterat utsäde utan att betala för det. Att den överväldigande majoriteten av världens jordbrukare var för fattiga för att ha råd med Monsantos gmo-licens och andra avgifter för utsäde, såg man inte som något problem.

År 1998 tog därför det amerikanska utsädesföretaget Delta & Pine Land fram ett patent för sin ”terminatorteknik”, genetic use restriction technology. Patentet togs fram för bomullsindustrin, men kunde användas för växter och frön från alla arter. Avsikten var att programmera en växts dna till att döda sina egna embryon. Terminatorfrön skulle kunna hindra jordbrukare från att spara och återanvända frön till nästa års skörd.

Monsanto försökte köpa D&PL men fick efter en opinionsstorm stå tillbaks, åtminstone tillfälligt. Istället gick det amerikanska jordbruksdepartementet USDA in med uppbackning mot 5% av omsättningen, man drev därefter igenom patentet i 78 länder, varav flertalet utvecklingsländer. Motivet uppgavs vara att ”skydda investeringar som gjorts i förädlingen eller genom den genetiska förändringen”. Monsanto lär nu ha slutfört köpet i tysthet.

En vidareutveckling av terminatortekniken blev ”traitorteknik”, där man skulle kunna lägga till en ”genväxlare”, en kemisk inducerare som aktiverar utsädets växtförmåga. Utan genväxlare, ingen skörd. Utsädet måste alltså kombineras med köp av den patenterade genväxlaren, som bara kan köpas från Monsanto eller Syngenta i USA. Detta är en lektion i hur man bygger upp ett världsmonopol, styrt av amerikanska intressen. Det är också en lektion i hur framtiden kommer att se ut. Uppfinningsförmågan har inga gränser i dessa sammanhang. Det har inte heller påverkansmöjligheterna riktade mot de länder som vikt sig för denna typ av jordbruk.

I denna artikelserie har vi haft motivet befolkningskontroll som underliggande motiv tillsammans med den ekonomiska och politiska kontrollen. Låt oss då gå vidare och se på hur man kan använda gentekniken i detta sammanhang!

År 2001 presenterade bioteknikföretaget Epicyte Pharmaceutical sina resultat i arbetet med att skapa – ett preventivmedel i form av genförändrad majs. Man hade tagit antikroppar från kvinnor med sjukdomen immunfertilitet, isolerat generna och med hjälp av genteknik fört in generna i majsfrön. Resultatet blev majs som dödade manliga spermier. Produkten beräknades finnas klar för användning 2007. I de fortsatta försöken deltog såväl det amerikanska jordbruksdepartementet som försvarsdepartementet vid sidan om de finansiella intressena.  Företaget köptes upp av ett annat bioteknikföretag, Biolex, och vidare information om verksamheten tystades ner. Mexikanska jordbrukare med majsodling som huvudprodukt gick i taket, men ingen betvivlar att forskningen fortsätter i hemlighet. Det lär inte heller utannonseras när corn-flakesen i frukosttallriken har blivit en ersättning för preventivmedlen….

Under 1990-talet upptäckte en kyrklig organisation i Mexiko vid en undersökning av stelkrampsvaccin som spreds i vissa utvecklingsländer, att detta innehöll hcg (human chorionic gonadotropin), ett hormon som i kombination med en stelkrampsoxoid gör att kvinnor blir oförmögna att behålla en graviditet, vaccinet hade förvandlats till ett abortmedel som gavs utan information till de utvalda kvinnorna. I verksamheten deltog WHO tillsammans med Rockefeller Foundation, Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram.  WHO spenderade under 90-talets första år 365 miljoner dollar på vad man kallade ”reproduktiv hälsa”, i vilket den aktuella vaccinforskningen ingick. Tillverkningen skedde hos en av världens största vaccintillverkare, Connaught i Kanada.

I en studie 2004 från British Medical Association konstaterades att världen var nära en genetisk vapenteknik med biologiska vapen som hade förmågan att endast döda personer av särskilda etniska grupper. Stanfordforskaren Steven Block, med uppdrag från Pentagon, kommenterade förhållandet med ”Vi är frestade att säga att ingen vid sina sinnens fulla bruk någonsin skulle använda dessa vapen, men – inte alla är vid sina sinnens fulla bruk…”

Men vad hände då med världens nya grödor?

Mjölken var det första gmo-livsmedlet som marknadsfördes. Genom Monsantos tillväxthormon Posilac ökade mjölkproduktionen med 30%. Detta lät ju bra initialt, men konsekvenserna visade sig snart genom sjukdomar hos de hårt slitna korna, som klöv- och juverinfektioner och missbildningar på nyfödda kalvar. Situationen krävde ökade insatser av antibiotika. Problemet var att det fanns gränsvärden för detta. Det löstes genom att Monsantos chefsforskare Margaret Miller tillträdde som chef för livsmedelssäkerheten vid den statliga kontrollmyndigheten FDA, varefter gränsvärdena höjdes med 100 gånger. FDA beslöt att data om missbildningar på nötkreatur och eventuella symptom på människor kunde undanhållas allmänheten i egenskap av ”hemlig affärsinformation”. Vidare beslöt FDA att mjölken inte behövde märkas särskilt för att konsumenten ”inte skulle behöva oroa sig”. Förutom en konstaterad cancerrisk för konsumenterna ledde projektet till ett överskott av mjölk och en kollaps i mjölkpriserna.

År 1995 var det dags för en oberoende granskning av potatisen, i detta fall modifierad med ett lektin, ett insektsmedel mot bladlus. I det skotska laboratoriet matades råttor med den genförändrade potatisen. Efter 110 dagar kunde man konstatera att råttorna visade ett försvagat immunförsvar och minskade organ som lever, hjärta och hjärna. Efter att oförsiktigt nog ha berättat om resultaten i ett TV-program avskedades forskaren Arpad Pusztai omgående och alla handlingar förstördes. I den följande debatten framkom att Bill Clinton i ett upprört samtal med Tony Blair krävt att den av Monsanto beställda undersökningen – som naturligtvis förväntades visa det motsatta – skulle utplånas från jordens yta.

Eftersom riset är ett av världens viktigaste livsmedel var man tidigt ute där. År 1984 beslutade Rockefeller Foundation att klarlägga risets arvsmassa. Man kan undra vad det fanns att förädla där, eftersom riset på naturlig väg redan hade utvecklat mer än 140.000 sorter för alla ändamål. Men skam den som ger sig. Man hävdade att A-vitamin behövde tillsättas för att undvika blindhet hos barn. Med hjälp av två gener från påsklilja och en från en bakterie kunde man bygga ett nytt ris med namnet pro-Vitamin A Rice som kunde patenteras. Ändå var mängden A-vitamin inte större än att en asiat skulle behöva äta 9 kilo ris om dagen för att täcka behovet. Istället fanns riskmomentet hypervitaminos med fara för hjärnskador och andra skadliga effekter hos spädbarn. På Sri Lanka har nyligen 400.000 människor sysselsatta i jordbruket insjuknat i en njursjukdom, som anses orsakad av de pesticider och gödningsämnen som ingår i Monsantos koncept för risodling.

Exemplet Argentina är belysande vad gäller agroindustrins handlingsplan. Ett traditionellt produktivt jordbruk omvandlades på kort tid till en monokultur för odling av sojabönor, som behövdes på den internationella marknaden som bas för djurfoder. 9500 hektar odlingar på 1970-talet växte till 14 miljoner hektar 2004 genom Monsantos försorg. Skogar och landområden för urbefolkningar omvandlades till sojabönsplantager för genetiskt manipulerat utsäde, framtaget för att klara besprutning med herbiciden Glyfosat. 48% av all jordbruksmark i landet var då avsatt för Monsantos sojabönor, i spåren av detta fick tidigare producerade livsmedel importeras istället och de små jordbruken köptes upp. År 1970 bedömdes 5% av befolkningen i Argentina leva under fattigdomsgränsen. År 2002 hade denna siffra ökat till 51%. Undernäring ökade lavinartat och beräknas nu omfatta minst 17% av befolkningen. Jordarna dränerades allt mer på sina näringsämnen och krävde ständigt ökande tillsatser av kemiska gödselmedel. Den fritt strövande boskapen på Pampas grässlätter förvisades in i sina stålburar av amerikansk modell, där de får stå fram till slakten. På bara några år hade mer än 200.000 bönder och småbrukare tvingats bort från sina jordar för att ge plats för sojabönsodlarna. Istället växte städernas slumområden genom inflyttade, arbetslösa lantarbetare.

Den här uppräkningen hade kunnat fortsätta sida upp och sida ner, men jag tror inte att läsarens orkar mer elände. Dags då för en avslutning, som vi gör i nästa artikel!

Peter Krabbe

Huvudsaklig källa: Hotet mot livet, den genetiska manipulationens dolda agenda/ William Engdahl, 2013.

67 Responses to En förskräcklig historia – Den fördolda verkligheten. Del 3.

 1. Astrid Maria says:

  Verkligen skrämmande det du berättar Peter.
  Vi har att göra med AVGRUNDSKRAFTER, konfrontation med en ondska bortom allt. En ideologi värre än nazism och kommunism. Man kan också tala om FÖRINTELSEKRAFTER, förintelse av det som gör människan till människa.
  Mänskligheten står som vid ett vägskäl.
  Den ena för in i den grymma världsordningen, ”elitens” diktatur. Pengar, makt, materialism. Den andra erbjuder transformation till högre medvetande: esoterisk visdom åt massorna. Eller
  materialistisk värdegrund kontra spirituell värdegrund.
  Vilken kraft som segrar avgör världens vidare utveckling för lång tidsrymd.
  Mycket står och väger. Faller vi faller vi djupt. Det tar lång tid att läka om man varit drabbad av en psykopat. Samma för världen. Vägen tillbaka blir mycket mödosam; strävan att vinna friheterna åter.
  Denna kamp om människans själ går tillbaka till Kristi tid: tudelningen av det judiska folket i följare och vedersakare. Såren har aldrig läkt. Kärleken till Kristus och hatet mot Kristus lever vidare som något av Jordens ÖDE.
  För det individuella ödet är det viktigt att inte göra sig till redskap för onda krafter. Skulden måste alltid betalas tillbaka. Den kan härja med oss från en tid i en annan tid. I den nya tiden förstår vi inte varifrån allt detta kommer. Varför just jag?

  • Hans Dahl says:

   Här är en enormt informativ film om de organiserade avgrundskrafter och förintelsekrafter som verkar i det fördolda:

 2. Martin T says:

  Detta är som sagt skrämmande och det är bara förnamnet! Vi vet planen hos Sionist-oligarkerna bakom NWO och vi vet vilken roll vi övriga skall spela i deras nya värld – slavarnas!

  De har ju också själva vid flera tillfällen uttalat vikten av minskad befolkning på jorden. Som Peter beskriver så är säkert mycket redan gjort.
  Här är ett alarm: https://www.netdoktor.se/manlig-halsa/nyheter/minskad-spermaproduktion-hos-man-i-vastvarlden
  Detta kan inte vetenskapen förklara, krystade historier om förändrade livsstilar, ökad fetma och andra dimridåer är bara nonsens. Här har männen i väst utsatts för storskaliga angrepp på sin reproduktionsförmåga – inte tal om annat.

  Vill man ha lydiga och fogliga slavar så är det säkert en bra idé att först reducera antalet välutbildade och företagsamma män som skulle vara det största hotet mot NWO. Efter det är det bara att gå vidare.

  Vi har alla en skyldighet att föra detta vidare, och folk börjar vakna nu på allvar!

 3. petergrafstrm says:

  Återigen vill jag påminna om att Fabian Society’s/Khalergi’s snart sekelgamla rasblandningsprojekt mellan Europa och (tex) Afrika för allmänheten, medan Fabianerna/eliterna enligt egen utsago inte ämnade blanda sig, numer ger näring till misstankar om att etniskt specifika genetiska vapen är ett av de tillkomna motiven. Dvs att eliterna först blandar folken och sen utan risk för sig själva kan utrota de rasblandade massorna. Gener för hudens pigmentering är åtminstone en tänkbar kandidat för genetiska vapen.

 4. Second Opinion says:

  Youtube censorship – protect you from reality
  Tack Peter Krabbe för att du lät mig lägga upp filmen som Side Thorn (Former Texas Ranger Police och ex US Marine) har gjort där han filmar med dold camera. Dock var filmen för sann för att Youtube skulle tillåta den – så den är redan nerplockad.

  I filmen visar han när han besöker en begravning, det är FBI folk på plats – och bara folk som har betalt för att vara där utom Side Thorn och hans sambo. Och guess what – de ligger en mannequin dvs en skyltdocka i den öppna kistan. Helt otroligt. Han visar det i filmen – en påklädd skyltdocka. Han får också folk på ett sjukhus att medge att det bara var en drill, men de får egentligen inte avslöja det.

  Han var direkt på plats vid Lockhart Hot Air balloon crash. Det fanns ingen luftballong överhuvudtaget, de brydde sig inte heller om att använda mannequins för de påstått 16 döda. De använde istället en film från en tidigare luftballong crasch. Han filmade hela båget gömd i en skog intill fältet. FBI hade en husvagn med mat i och fikade mellan tagningarna. De hade sina jackor med FBI över hela ryggtavlan på sig.

  Helt otroligt så mycket bullshit vi sereras.

  Everything is a lie, and that’s the true!

  + Ja, Kalergiplanen borde alla syna närmare.

 5. Martin T says:

  Sedan en lång tid har man vaknat varje morgon och tänkt att ”det kan inte bli värre”. Tyvärr har det fram till nyligen blivit just bara värre för var dag.

  Det går inte att lita på något media alls, lika lite som på politiker eller politrucker/tjänstemän. Dessutom visar sig ju de flesta historiska händelser de senaste seklerna vara fake-news, fabricerade av desamma då som nu, de som äger all MSM-media och styr världen mot NWO och vi de övrigas undergång in i decimering och slaveri.

  Men något har hänt på senare tid.

  Jag och andra har märkt kraftiga ljuspunkter. Se bara på antalet träffar på olika fenomen, hur de ökat lavinartat på senare tid. Sök gärna på internet efter tex New World order och gör om det efter en månad så ser du hur antalet träffar ökar, och antalet visningar med. Desperationen och stressen hos Sionisterna får dem att göra misstag samt underskatta kraften hos folket som håller på att vakna.

  Det är mycket hoppfullt!

  Jag tror och hoppas att vi inom en snar framtid får se korken ur flaskan, kan vara en whistleblower från NWO-maffian, eller statschefer som fått kalla fötter och liknande. Men jag är mer och mer övertygad om att de inte kommer nå sitt mål.

  Det går att lura alla en tid, eller några hela tiden, men det går inta att lura alla hela tiden!

 6. Mo says:

  Martin, kan det vi ser vara kraften hos data/it branschen ? Dessa hackers och anarki själar låter sig inte dikteras av politiker eller bankirer som desperat ropar efter datasäkerhet. De är inte dollarrikets slavar utan skapar sina egna bitcoins . De är självsäkra och förstår att makten snart ligger i deras händer. Med ett klick kan de radera de elektroniska förmögenheterna ?

 7. Mjölner says:

  Tack Peter! Jag läser regelbundet dina artiklar om verkligheten. Just nu läser jag boken Hotet mot livet som dina senaste artiklar handlar om och som du använt som källa. Man får än en gång bekräftat hur det går till att skaffa sig oinskränkt världsherravälde och vilka aktörerna var och är.

  • peterkrabbe says:

   Bra att du också läser boken, på 300 sidor får man en helt annan uppfattning om djävulskapet. Därutöver 100-talet källhänvisningar som bekräftar sanningshalten. Mina artiklar har det anspråkslösa syftet att just stimulera till fortsatt kunskapsinhämtning!

 8. Roland Salomonsson says:

  Man kan öka världens skördar av icke GMO med ca 10 ggr och samtidigt återlämna ca hälften av alla odlade jordar åt naturen, GENOM ATT ÖKA CO2 I ATMOSFÄREN TILL CA 0,08%. Gör själv enkla labb, så ser ni!

  Alla förstår väl varför klimatbedrägeriet kampanjar för högtryck, när man inser att detta förutom vad man påstår syftet är, samtidigt gynnar införandet av GMO, vilket direkt resp indirekt förgiftar allt levande. Verkligheten visar att en ökning av CO2 med +0,01% har ökat jordens skördar med ca 30% och då är ändå nivån 0,04% CO2 nära ”svältgränsen” (direkt/indirekt) för allt levande på jorden OCH CO2 FÖRGIFTAR INTE.

  Ryssland har förbjudit all GMO-användning. Kina har förbjudit all GMO-användning utom i ett projekt rörande ris – som dock skall utvecklas på kinesiska villkor – i Kina. De olika forskningsbolagen reser f n runt och ”patenterar” alla lokala och inhemska grödor, samt hävdar när de framställer GMO att dessa urgamla grödor bara får användas mot höga ”licensavgifter”, samt att utsäde inte får tas ur de lokala skördarna. I Indien blev det en frontalkollission då 1000-tals jordbrukare lockats av GMO-företagens locktoner, men där kostnaderna ledde till att flertalet gick i konkurs, vilket GMO-företagen utnyttjade för att friköpa marker i syfta att odla utsäden. Vad jag vet har Indien numera satt skarpa restriktioner för GMO och kopplat priserna på gifter och specialgödslar till den ökade intäkt jordbrukaren får vid skördens försäljning. Plötsligt är GMO-företagen inte lika intresserade längre.

  Notera att GMO inte är särskilt bra på att klara torka (som i Indien) mm och att det enda som stärker en grödas tålighet mot torka, översvämningseffekter resp kyla är just MER CO2.

 9. Second Opinion says:

  Nu har de skapat ett nytt konto – så nu är filmen om Side Thorn uppe igen. 13 minuter.
  Skynda er och se den, det finns risk att den ryker igen.
  Episode 1 Who Is Side Thorn

  Även denna försvann när YT tog ner deras kanal,
  men den finns att lyssna på här (finns även en del 2 för medlemmar):
  https://www.lightonconspiracies.com/side-thorn-conspiracy-granny-part-1/

 10. Second Opinion says:

  Roland Salomonsson – bra att du tar upp det här mer ”Global warmning” eller Climate change som de vill kalla det nu när det visar sig att det inte sker någon uppvärmning. Jag fattar inte att folk kan sitta och se på TV och frivilligt matas med klimatlarm. Och aldrig någon avvikande åsikt – alltid samma alarmister. Thoralf Alfsson som intresserat sig mycket för detta skulle aldrig bli inbjuden. Svensk MSM = DDR 2.0

 11. Astrid Maria says:

  Tack Hans Dahl m fl,
  mycket intressanta filmer. Man får nog ta in all denna information i omgångar för att kunna smälta. Globalisterna använder ockulta kunskaper, det gjorde ju f ö också nazisterna. Ockultism i onda syften blir till svartkonst, svart magi. Förmodligen utnyttjar de också astrologi. Men astrologin kan tjäna folket också. Genom att ställa horoskop på makthavarna ser vi vem som finns där bakom rollen och t ex om personen har den psykopatiska personlighetsstörningen.
  En psykopat ska aldrig någonsin tilldelas makt över andra. Det leder ofrånkomligen till katastrof. Tänk tanken, farliga psykopater i en världsregering.

  • petergrafstrm says:

   Nazismen var långt innan sitt framträdande planerad av dom som tidigare även frambringade både romantiken och ‘upplysningen’ som föregick den förra. Upplysningen var ngt delvis annat än namnet antyder och nästan motsatsen. Men alla som inspirerades därav var inte inblandade i det dolda syftet: nämligen att så tvivel mot utvecklingstanken. Dvs tron på människans skaparkraft och konstruktiva inflytande. I motsats till det står pessismen där utvecklingen ur oligarkins synvinkel är ett hot. Bla I romanen Candide sådde Voltaire ett sånt frö.
   Nästa steg, Romantiken, var av samma oligarkiska krafter avsedd att stimulera till mysticism och ytterligare stärka misstron mot vetenskapen och dess ratio.
   Bakgrunden och fullbordan av Nazismen går lättare att förstå mot den bakgrunden. Dess kult härrör från den nämnda oligarkins aktiviteter på kontinenten och nazisterna själva var mkt enklare själar än dom som frammanade alltsammans för syften som jag här inte berör. När man som gymnasist möter de olika kulturstilarna får man inte veta ngt om dessa dolda syften utan det framställs som spontana förändringar. Som naturliga reaktioner på tidigare skeenden.
   Postmodernism är ett sentida uttryck för samma oligarkiska kamp mot förnuftet.

 12. ivanbjorn says:

  Jag skulle vilja fråga om man verkligen på allvar tror att girigheten kan åstadkomma en sådan minutiös planering av skeenden i världen som de flesta människor tror på är sant.

  Jag vet att alla dessa program handlar bara om en sak – människans medvetande!

  Allt har bara ett syfte och det är att göra zombies av människor. Medvetande för med sig en inre styrka och en förståelse för hur skapandet verkligen fungerar. Detta vill inte vissa krafter att vi ska veta därför att då skulle det blir slut på hela den hierarkiska ordningen med allt vad det innebär. Vilket sammanträffande att just nu när somliga påstår att vi går in i en ny tidsålder att vi har en hel arsenal av åtgärder som ska göra människor omedvetna, dumma och sjuka, nu när inkvisitionen som kontrollmekanism inte fungerar längre.

  Dessa åtgärder är gifter i tandkräm, vatten, kosmetika, chemtrails, vacciner, maten och strålning. Här jobbar man verkligen på bred front och de flesta människor varken ser något eller vet något. Politiker och tidningar skriver inte om detta heller.

  Min fråga är om detta kan åstadkommas av bara en simpel girighet eller är detta planerat långt i förväg med en enorm precision?

  I så fall borde man ställa sig en fråga vem som planerar detta?
  Enligt min menig är det planerat av människor som står över allt förgängligt och inte låter sig förblindas varken av materia/pengar, makt, vänskap eller lidande. Till detta har de medhjälpare som vi ser som t.ex. Monsanto, läkemedelsindustri, religiösa institutioner, m.fl.

  En bra bok som belyser medvetandet (går att låna på bibliotek) är Tro, dogmer och biologi : Hur vårt undermedvetna styr våra gener av Bruce Lipton

 13. Astrid Maria says:

  Det ser ut som om en intelligens som inte är ”av denna världen” styr bakom. Den dolda religiösa agendan blir synlig i skeendenas dramatik, vill jag mena. Det verkar som att president Vladimir Putin har djupare insikter om striden i den andliga sfären. Målet för ”Antikrist”: omintetgörandet av Kristi gärning, där Golgatamysteriet lyser genom seklen som den största händelsen någonsin.
  Östra Europa, särskilt Ryssland, är inte lika söndersekulariserat som Väst. En varm innerlighet lever i tron, räddad undan kommunismen. Man har känsla för var det väsentliga utspelar sig: i övergången från en ton till en annan, mellan det fysiska klingandet uppstår musiken.
  Mänskligheten står helt klart inför medvetandehöjning, eller att förmörkas. Tillträdet till en frigörande dimension, där gåtor av kosmisk natur öppnar sig för vara och en, ligger inte i globalismens intresse. ”Invigning” mitt i vardagen hör egentligen den nya tiden till. Istället vill motkrafterna sänka oss i materialism där livets mening går förlorad.

 14. Elisabeth Almqvist says:

  Peter Krabbe,

  Vill bara tacka så hjärtligt för de två senaste artiklarna, all forskning och arbete du lagt ner. Skakande och upprörande hur ”forskare” och även politiker säljer sig för en dödsdom över mänskligheten för enbart girighetens begär efter Makt och Pengar. Har lagt in dem på en god väns blogg och många har uttryckt sin fasa och avsky. Flertalet av oss är helt ovetande om vad som pågått i Maktens Korridorer alltsedan 1950-talet..och förmodligen ännu tidigare.

  Med tacksamma hälsningar Elisabeth Almqvist….en Farmor från Västerbotten som sedan 50 år bor utanför Göteborg.

 15. Astrid Maria says:

  Elisabeth Almqvist, jag upplever NWO som så omskakande just för att det inte enbart handlar om girighetens begär efter Makt och Pengar, utan manipulerandet drivs mycket längre än vad som behövs för att vinna världsherravälde – in i människans innersta. Denna sataniska ondska står i absolut kontrast till ”vördnad för livet”. AAO eftersträvar total kontroll och att skapa ”den nya människan” med ”korrekta” känslor, tankar och åsikter, lydig och med fastställd livslängd… Man gör sig till Gud. Det mest förbjudna är just att bestämma över döden. Svårt att förbigå den religiösa aspekten.

  • Anna says:

   @Astrid Maria!
   Denna sataniska ondskan rullar just nu igenom Centraleuropa mot Polen och mot den ryska gränsen!
   Vet ej om det är OT men bedömer att informationsvärdet är högt! NATO organiserar en fullständigt Militär upprustning utan att europeer är informerade…….Det är Inga försvarsförberedelser men något helt annat………….Och det kommer att börja med en ”false flag”!……..
   Oerhört tacksam för din blogg Peter Krabbe! Ditt mod höjer dig till de bästa oberoende informatören i Sverige men även för oss som lever utanför Sveriges gränser………….


   • Anna says:

    En dagsfärsk info om NATO/USA-s militarisering av Europa! Tyvärr bara en tyskspråkig Video som är tillgängligt men sök hjälp till översättning om det är möjligt! Det är ytterst allvarligt!

    • Fiskargubben says:

     Tack att du berättar vad som händer. För några månader sen rapporterade jag på en annan blogg att 900 godsvagnar med krigsmateriel var på väg till östeuropa. En tysk officerare var inte glad över merarbetet och belastningen på försvarsbudgeten.

     Jag tror det handlar om en militär demonstration, men någon kan begå misstag. Ryssarna har varit mycket pragmatiska och inte låtit sig provoceras. Jag tror att Nato försökte locka Ryssland att gå in i östra Ukraina, men president Putin såg fällan. Då fick vi höra att de ryska soldaterna redan var där, men det var de inte. Det är annorlunda med Krim eftersom det är gammalt ryskt område och skänktes olagligen till Ukraina.

     Det kan också vara ett försök att tvinga Ryssland att rusta upp, men försvarsbudgeten minskar trots Syrien.

     Nato kan inte vinna ett konventionellt krig med Ryssland. Ett sånt krig skulle utspela sig på ryskt territorium och försvaret är starkt. Missiler skulle också förstöra vapen och förläggningar långt från Ryssland. I ett riktigt storkrig attackeras också Usa.

     Nästan ingen skulle överleva ett kärnvapenkrig, säger president Putin. Han kommer att noga studera situationen och behandla Nato med judometoder.

     Det här är Ot, men vi talar om en maktelit som inte bara förstör vår mat. Det är värre nu än under det kalla kriget, säger man i Ryssland och andra länder.

 16. Sture says:

  Peter,
  det är verkligen en förskräcklig historia du berättar här. Det känns nästan som om man direkt skulle vilja lägga sig ned och dö, så deprimerande tycks det.
  Men jag behåller min optimism och jag skall förklara varför. Jag har tidigare berättat om mitt intresse för Jakob Lorber (1800-1864), som år 1840 klockan 06 på morgonen hörde en röst, som tycktes komma från hjärtat och som sade: ”Jakob, stig upp, tag en penna och skriv. Jag, Jesus Kristus talar”. Denna röst talade sedan till honom varje dag till hans död 1864 vilket blev till ett monumentalverk på c:a 15.000 tryckta boksidor. Ingenting publicerades dock före hans död utan först 13 år senare (1877) av hans vänner. Detta hade bekymrat honom före hans död, men rösten försäkrade honom ”var inte orolig, tids nog kommer detta verk att bli känt över hela världen”.
  Det skall sägas att det finns flera liknande ”budskap” i litteraturhistorien, dock inget lika omfattande. Författaren och nationalekonomen E.F. Schumacher (i vars bok ”Vägledning för vilseförda” jag hittade Lorber) ansåg dessutom att han i flera avseenden ”föregripit den moderna fysiken” (t.ex. i fråga om elementarpartiklar, elektromagnetism etc.) och att det var ”svårt att hitta något mera imponerande i hela världslitteraturen”.
  I ett av dessa verk ”The Great Gospel of John” på 7.500 sidor berättar Jesus vid fem olika tillfällen för lärljungarna att han skall återkomma till jorden inom 2.000 år (”tills dess kommer det att förflyta ytterligare tusen år och inte riktigt ett andra tusen år”, bok 1/25, kap. 72). Och han anger att man vid hans ”second coming” 1. borrar efter olja (=kåda) djupt på havets botten, seglar på haven med hjälp av ”eld och vatten” fortare än vinden blåser, 3. flyger genom luften ”som fåglar” och 4. ”skickar brev till varandra över hela jordklotet med blixtens hastighet”. Det enda vi säkert vet om verken och det är att de skrevs av Jakob Lorber ensam och under åren 1840-64. Ändå imponerar dessa utsagor på mig.

  Han beskriver ateismens utbredning under denna tid (innan Darwin): ”Men vad det gäller Min fråga om hur det kommer att stå till med människornas tro i en ännu mycket avlägsen framtid, då Människosonen skall återkomma till Jorden, på det sätt som Jag ofta berättat för er, så påstår Jag att Han i allmänhet kommer att finna ännu mindre levande tro än nu. Ty vid denna tid kommer människorna att ha gjort stora framsteg i många vetenskaper och alla slags ingenjörskonster, huvudsakligen på grund av sitt outtröttliga undersökande och kalkylerande . . , och de kommer att åstadkomma stora ting med naturens krafter på jorden, vilka nu fortfarande är helt fördolda för människan, och de kommer att säga: ‘Titta, det är detta som är Gud – det finns ingen annan.’ . . . En annan stor del av mänskligheten kommer att befinna sig i en ännu mera ogenomtränglig och mörk avguda-dyrkande vidskeplighet [ıslam, min. anm.] än där jordens alla hedningar nu befinner sig. Under lång tid kommer de att ha sina lärare, företrädare och beskyddare bland jordens stora och mäktiga vid denna tid [den globala eliten, min. anm.], men världens barn, som är väl rustade med all slags vetenskap och teknik, underkuvar med all kraft den mycket mörka vidskepelsen och får jordens starka och mäktiga att hamna i mycket stora svårigheter, eftersom folket, som med all makt förblindats, nu genom vetenskap och all slags teknik inser att de bara hållits i slaveri för den världsliga berömmelsens och det behagliga livets skull hos dessa starka och mäktiga, som inte själva hade någon tro. . . Vid denna tid av stort mörker kommer Jag inte att finna tro hos dem eftersom de var de dåraktigaste och blindaste hjälpredorna åt dem som dominerade dem, vilka mycket väl insåg i vilket syfte de fullständigt förblindade kunde användas. Och att de, som kunde se, aldrig skulle tolerera sådant, som de fullständigt förblindade gjorde. Men när också de förblindade väl görs seende av vetenskapsmännen och ingenjörerna, så kommer de att följa dem, som till största delen befriade dem från de starkas och mäktigas hårda slaveri . . . Slutligen kommer all vidskepelse att sopas bort från jordens yta med vetenskapens och teknikens makt, genom vilken ännu ingen människas fria vilja hindras på minsta sätt. . . Först vid denna tid kommer jag att välsigna den gamla kunskapens träd men genom det kommer livets träd i människan att återfå sin gamla kraft och från denna tid och framåt kommer det bara att finnas en herde och en flock. [bok 21, kap. 57].

  Man kan naturligtvis ifrågasätta om man kan förutsäga framtida händelseförlopp såsom görs i olika profetior. Jag tror ju inte personligen att människans öden styrs av stjärnornas inbördes lägen eller sol- och månförmörkelser. Däremot tror jag att den globala eliten planerar väldigt mycket av sin ”sociala ingenjörskonst efter ockulta ritualer, numerologi och astrologi, som då kommer att fungera som ett för de invigda självförstärkande regelverk. Peter Krabbe opponerade sig i en tidigare kommentar mot profetior eftersom dessa var ”självuppfyllande”. Iakttagelsen kan säkert vara riktig men förminskar ju inte på något sätt vikten av att ta dem på allvar, därför att detta förhindrar inte att de inträffar.
  Att Jesus så säkert kunde pricka in tidpunkten för sin återkomst till strax före 2.000 år kanske hänger ihop med det judiska året 5.777 (=2016), då hela förändringen tydligen skulle vara slutförd. Precis som Astrid Maria och även Ivanbjorn påpekat så har de en långsiktig plan, som faktiskt kan sträcka sig flera tusen år bakåt i tiden.

  • peterkrabbe says:

   Sture, min skepsis mot profetior grundar sig mest på att de passiviserar allt motstånd genom att de troende utgår ifrån att allt ändå är förutbestämt, alltså är det ingen idé att försöka göra något åt problemet. Det sker som skall ske. Annars är det en intressant bekantskap med Jakob Lorber.
   Jag hade kanske hellre tolkat skrivningen om vidskepelse som hänförlig till konceptet Illuminati/ Frimurarna/ sionismen och den satanism som blir allt mer känd i deras kretsar. Det stämmer bättre med kopplingen till den styrande eliten, som vi ju hittar i NWO. Det gör möjligen förutsägelsen ännu bättre.
   Om man skall komma med lite konstruktiv kritik så finns det alltid risk att en historia förbättras när den ges ut långt efter författarens död, i detta fallet 1877. ”Vänner” vill gärna hjälpa till lite extra. Så sent var det välkänt vad Illuminati höll på med, även Rothschilds och den blivande bankmaffians aktiviteter. Sions Vises Protokoll fanns i form av förlagor och sionismen var under finplanering. Även tekniken med olja, ångbåtar m.m. var nära i tiden. Jag förvånar mig lite över citatet att ” vidskepelsen sopas bort med hjälp av vetenskapens och teknikens makt”, inte av Guds kraft som man kanske hade förväntat sig av en kristen profet. Detta sagt utan att förringa Lorbers insatser.
   Det är ju en enorm arbetsinsats att skriva 15.000 boksidor under 24 år, det gör 52 handskrivna sidor i månaden oavbrutet under 24 år, det skulle nog inte många författare klara av ens idag med vår teknik. Kanske talar detta för att det handlar om någon form av grupparbete?
   Jag är personligen övertygad om att det finns människor med förmåga att se mer än vad den genomsnittliga människan gör. Det finns många konkreta exempel på detta. I alla tider har de haft samma problem, en omgivning som inte uppskattar att gällande agendor ifrågasätts och gärna sätter käppar i hjulet. Ju större insatser dessa agendor betingar desto mindre tolerans blir det för profeter som äventyrar deras insatser. Samtidigt är det rätt som du skriver att i en depressiv värld behövs det optimism, den får man kanske bäst genom profetior om en bättre framtid. Så visst skall vi hoppas på att Lorber har hört rätt och att Deep State kommer att krossas!

   • Sture says:

    @Peter Krabbe,
    du skriver: ”Jag förvånar mig lite över citatet att ” vidskepelsen sopas bort med hjälp av vetenskapens och teknikens makt”, inte av Guds kraft som man kanske hade förväntat sig av en kristen profet.”
    Peter, detta förvånar inte mig alls, därför att – den moderna vetenskapen, som grundas på noggrann observation och experiment, utvecklades på ett enda ställe och vid endast ett tillfälle i historien: i det kristna Europa. Detta är ett ovedersägligt faktum. Det som vi känner som empirisk vetenskap och vetenskaplig metod utvecklades inte i någon annan avancerad civilisation på jorden – inte i Kina, inte i Indien, inte i Arabien, inte i Japan, inte i Amerika och inte ens i Grekland eller Rom. Utan endast i det kristna Europa. De som utförde de vetenskapliga bedrifterna var alla djupt kristna eller troende människor; Nicolaus Kopernikus (astronomi), Galileo Galilei (fysiker), Johannes Kepler (astronom och fysiker), Sir Isaac Newton (den moderna fysikens grundare), Sir Francis Bacon (filosof), René Descartes (matematiker och vetenskapsman), Robert Boyle (den moderna kemins grundare), Michael Faraday (uppfinnare av den elektriska generatorn och transformatorn), Matthew Maury (oceanografins grundare), James Prescott Joule (termodynamikens första lag), Louis Pasteur, James Clerk Maxwell (termodynamik och elektro-magnetismen), lord William Kelvin (fysiker och absoluta temperaturskalan), Werner Karl Heisenberg (kvantum-mekanik och Osäkerhetsprincipen), Werner von Braun (utforskningen av rymden) och Nikola Tesla
    (växelström, radiovågor, neonljus, bl. a.)
    Det är flera som är förbryllade över detta faktum med det har sitt ursprung i att de kristna trodde på en Skapare, som skapat universum utifrån vissa naturlagar.Om allting är skapat enligt vissa lagar så kan man ju utforska dessa lagar – det var så dessa kristna europeiska vetenskapsmän resonerade. I Kina trodde man inte på en sådan Skapare och lag-givare och därför fanns det inte heller någon utforskning av några naturlagar. I Indien myllrade det av olika gudomligheter (miljoner) men det fanns ingen tro på någon enda gud som skapat alla naturlagar. Muslimerna trodde på en Allah som var nyckfull och gjorde som det föll honom in utan att behöva luta sig mot eller ta hänsyn till några ‘naturlagar’, som således inte behövde studeras. Detta är förklaringen.

   • Sture says:

    @Peter Krabbe, du skriver ovan: ”min skepsis mot profetior grundar sig mest på att de passiviserar allt motstånd genom att de troende utgår ifrån att allt ändå är förutbestämt, alltså är det ingen idé att försöka göra något åt problemet.”
    Jag skall inte säga emot dig. Men också det motsatta kan ske – och det är egentligen därför jag skriver dessa kommentarer om profetior.
    Jag såg någon YouTube-fil för en tid sedan (kommer inte ihåg var) där en person uppgav sig ha kommunicerat med Gud om en skrämmande profetia. Gud svarade då att detta var inte hans profetia utan Satans eftersom denne vill att man skall känna att det är meningslöst att göra motstånd. Spelet är redan över, slaget är förlorat. Och Gud hade förklarat för henne att så kommer det inte att gå – och lägg inte ned ert motstånd.
    Lite så kan jag känna inför dina välunderbyggda artiklar – det känns så hopplöst att det är nästan ingen idé att göra motstånd. Och jag vet faktiskt inte hur mänskligheten på egen hand skall kunna komma tillrätta med detta mot en motståndare som förstör livsbetingelserna på jorden, gör oss sterila och sjuka med genteknik, lägger beslag på alla rikedomar och dessutom är hemliga och har ordnat det så att majoriteten av mänskligheten kan utrotas i kärnvapenkrig eller vanliga krig medan de själva i hemlighet byggt upp en hel underjordisk värld, där de kan skyddas. Och jag är inte alls säker på att den globala eliten misstycker till att dessa idéer får spridning. Detta skapar nämligen missmod. Eller som det står i Sion Vises Protokoll – när människorna uppdagar detta så ”är det redan för sent”.
    Låt oss konstatera att det som står i Bibeln om The End Times, att det skulle bli en kraftig ökning av svåra naturkatastrofer, jordbävningar, tsunamis etc. är korrekt. Många kristna har tolkat detta som ‘Guds vrede’ över syndens utbredning på jorden. Det tror inte jag utan detta är ett resultat av den globala elitens ‘geo-engineering’, som vi redan fått känna på. Oavsett förklaringen så är det rätt. Profetian om att den globala eliten kommer att bestämma vem som kan köpa och vem som kan sälja är också korrekt (vilket blir realitet när papperspengarna försvinner), lika så profetian om ‘the mark of the beast (som Johannes uttydde 666 men som arabiskspråkiga kan läsa som ‘In the name of Allah’), mm., mm. Jag tror också att profetian om Jesu snara återkomst är korrekt och för mig innebär denna absolut inte att jag skall lägga ner vapnen. Tvärtom. Detta får mig att inte tappa modet.
    Jag är övertygad om att den globala eliten kommer att förlora detta krig mot mänskligheten. Det som är deras största styrka är deras hemlighetsfullhet. Men inför Gud och hela den andliga världen är de inte hemliga utan där kan man läsa alla deras tankar. Gud har för länge sedan genskjutit dem.
    ”Det som viskats bakom lyckta dörrar, kommer en dag att skrikas ut från alla tak, sade Jesus.
    Dessa människor kommer att dras fram i ljuset och få stå till svars för alla sina bedrägerier, det är jag helt övertygad om.

 17. Mo says:

  Än finns det hopp. Återkomsten av gamla grödor.

  http://www.fornkorn.se/

 18. Anna says:

  Hur känd för allmänheten är att Aleppos Genbank förstördes? Den var en välinriktad aktion som bekräftar vad Peter här beskriver om den ”förskräckliga” ondskan och kampen om att äga världens livsmedelsförsörjning! Här finns en sammanställning hur räddades en del och hur dessa fördelades bland olika länder!

  https://www.wired.com/2015/04/syrians-saved-ancient-seedbank-civil-war/

  En del hamnade på Svalbard som ryktas att ha kopplingar till Monsanto och Bill Gates Foundutation. Finns det överhuvudtaget vetskap om vem som kontrollerar Global Seed Vault på Svalbard? Är det inte sista utposten för globala maffian och deras pågående krig att erövra Kontrollen över världens livsmedelförsörjning? Den följande länk har gjort mig mörkrädd…….

  https://hejdagmo.wordpress.com/2011/06/04/genbank-svalbard-kritiseras-for-kopplingar-till-gates-foundation-och-monsanto/

 19. Sture says:

  Peter,
  så här skriver E.F. Schumacher:
  ”De ursprungliga manuskripten finns fortfarande bevarade, och de är skrivna med en absolut jämn stil med knappt några ändringar. Många av den tidens framstående män var nära vänner till Lorber, och några av dem försåg honom med mat och pengar under de tjugofyra åren av hans aktiva skrivande, då han nästan inte hade någon tid över för att tjäna sitt uppehälle. Några få har skrivit ner sina intryck av denne ödmjuke och helt anspråkslöse man, som levde i fattigdom och ofta upplevde sin skrivande uppgift som en mycket tung börda.”
  Detta bestyrker snarast att det rörde sig om en diktamen. Ingen författare har ett manuskript med jämn handstil utan ändringar. Det framgår att han skrev på förmiddagarna (1,7 tryckta boksidor = 3 handskrivna manuskript/dag) och levde sedan ett stillsamt liv på kaféer och ölstugor med sina vänner på kvällarna och är fullt möjligt.
  Redan tidigt berättade Lorber för sina vänner om ”rösten” som han hörde från hjärttrakten. Dessa blev oroliga för att det kunde röra sig om en mentalsjukdom i tidigt skede och observerade honom noga. Hans mycket nära vän och levnadstecknare Karl Ritter von Leitner besökte honom t.ex. nästan varje dag och iakttog honom i flera timmar medan han skrev. Rösten upplevdes mycket klart och tydligt och Jakob lät därför många av sina vänner lägga örat till hjärtat, men ingen annan kunde höra någonting.
  Jakob var öppen och vänlig när det gäller sin skriftställning men blev ändå indragen i små intriger i den lilla vänkretsen, som gick ut på att bevisa att han var en bluff. Vid ett tillfälle då han lurats bort från sitt hem, sökte hustrun till en nära vän igenom hans hus på jakt efter vetenskapliga böcker, som kunde förklara alla hans kosmologiska och övriga vetenskapliga teorier. Den enda bok hon kunde hitta var dock Bibeln, hans ständiga följeslagare.
  I slutet av sitt liv var Jakob bekymrad för vad som skulle hända med hans okända manuskript. Han hade ju lagt hela sitt liv på detta, höll inga föredrag och levde i en mycket begränsad vänkrets, helt okänd för den stora massan. Men den inre rösten försäkrade honom att det skulle komma en tid då allting som han skrivit ner skulle ges ut i tryck och vid rätt tid tidpunkt också bli känt för hela mänskligheten.
  Vid ett tillfälle verkar personer utanför hans lilla krets ha fått nys om vad som var på gång, ty han fick en varning om att polisen tänkte genomsöka hans hus, varvid hans vänner förde manuskripten i säkerhet. Kanske var denna, som det visade sig, falska varning hans lyckliga stjärna, ty genom detta fick vännerna möjlighet att trycka upp och ge ut hans verk på tyska 1877, tretton år efter hans död.
  Det finns en biografi om Jakob Lorber skriven av hans gode vän Karl Ritter von Leitner som beskrev Lorber så här: ”Med sitt lugna ansikte lyssnande, oavbrutet skrivande, aldrig tvekande, aldrig funderande lät han sin penna glida över pappret”.

  Men det är klart att du har rätt om möjlighet till förfalskningar, detta måste man ständigt vara uppmärksam på. För den som läst Lorber är detta inget problem. Den är glasklar och den är inte skriven av någon Illuminati.
  För övrigt håller jag med om dina synpunkter om oljan, den första oljeborrningen gjordes på land i Texas 1859, så det är möjligt – fast kanske inte troligt – att Lorber kände till detta. Detsamma med ångbåtarna. De sista segelfartygen seglade på 1930-talet i Sverige, men den allra första ångbåten skapades i Glasgow redan 1811-12 och även här är det möjligt – men kanske inte troligt – att Lorber som levde hela sitt vuxna liv i Graz, Österrike, kände till detta. Bröderna Wrights första flygeskapader 1903 kunde han inte känna till men möjligtvis var Leonardo da Vincis teckningar över flygmaskiner kända för allmänhet. Återstår då det som påminner om e-mail och detta kunde han omöjligen ha känt till eller ens anat sig till.

  • Fiskargubben says:

   Tack för att du påminner om Lorber. Det är fascinerande att läsa honom.

   Swedenborg är mycket bra, men annorlunda. Han skriver om Bibeln och öppnar den. Några tror att hans skrifter är en uppenbarelse, men han skriver fel på latin ibland och jag tror inte att han hörde en röst. Det enda jag vet att han säger om framtiden är att solen går upp i väster på Herrens stora dag. Det ska antagligen tolkas på ett andligt sätt.

   Lorber säger att folket på andra sidan Atlanten kommer att resa sig och slänga ut makteliten. Jag tänkte på honom när jag hörde Trump tala under valkampanjen. Enligt en kristen profetia från 2011 kommer Trump att rädda Usa. Det ser inte så ut, men hans motståndare råkar illa ut nu.

 20. Second Opinion says:

  Och glöm inte att Prins Bernhard af Nederlands (tidigare SS officer) var en av grundarna till Bilderberggruppen som Stefan Löfven och Annie Lööf nu sitter i knät på.

  Ändå har Löfven mage att gapa om nazism och annan dynga åt Åkesson – har inte Lövfe insett att Åkesson inte ens var född då.

  Rasbiologiska Instititet, skallmätningar, tvångsteriliseringar, fosterhemsplaceringar – ja, sossarna har mycket på sitt samvete.

  Ja, om man kastar in en sten i hundgården, är det den byrackan som blir träffad som ylar mest.

 21. Loa says:

  Vad kan detta vara?
  http://www.friatider.se/ovanligt-m-rker-ver-stockholm
  17 oktober 2017
  ”Långt efter soluppgången på tisdagen var det fortfarande väldigt mörkt över Stockholm”

  • ivanbjorn says:

   CHEMTRAILS!

  • Alve says:

   På nyheterna har man gett förklaringen: Hårda orkanvindar från Atlanten i kombinationen smuts/sot från de stora skogsbränderna i Portugal/Spanien. Fin sand från Nordafrika har också blåst upp till bland annat vissa delar av Sverige. Storbritannien/Irland har fått en rejäl dos också. Kanske finns ytterligare förklaring? Sand från Afrika har jag varit med om tidigare där jag bor.

   • peterkrabbe says:

    Fint sandstoff från Sahara ser jag ofta i Sydfrankrike. Det lägger sig som ett rödbrunt puder över utemöblerna. Finns inget sådant sanddamm att se är det inte heller afrikansk sand. Förklaringen är troligen mer komplex än så. Bränderna har säkert en inverkan, men det är värt att notera att bränderna är anlagda, vilket kan ge aningar om ytterligare en agenda i bakvattnet…

    • Loa says:

     Skånes evigt mulna, gråa väder: Vad månde dölja sig ovan filten? Samma som under ”klara” dagar förmodar jag, då chemtrailen oblygt korsar himlen. Ofta så gråaktigt blått att kontrasten inte blir stark. Men alltid över oss, och alla riktningar.

     • Loa says:

      http://www.friatider.se/unik-studie-svenska-sj-ar-blir-allt-brunare
      ”I de vattendrag där forskarna ser signifikant ökning av järn har koncentrationen ökat med i genomsnitt 60 procent. Bland de tio undersökta länderna finns de allra största ökningarna i de skandinaviska länderna.
      – Höga järnhalter kan få negativa effekter och påverka hela ekosystem. Tillsammans med kolföreningar bidrar järn till att sjöar blir allt brunare. Dessutom binder järn till miljögifter som bly och arsenik. Ökade järnhalter kan leda till att sådana miljögifter blir mer rörliga i miljön, säger Caroline Björnerås, doktorand vid Lunds universitet, i ett pressutskick.
      … dataserier från miljöövervakningsprogram i tio olika länder i Europa och Nordamerika. De har haft tillgång till data från 1990 till 2013.”
      Rolig avslutning..
      ”– Vi har fokuserat … inte så mycket på varför. Det ska vi gå på djupet med när vi fortsätter.”

   • ivanbjorn says:

    Vad beträffar ”Stockholmsfenomen” så har jag upplevt detta nedtryckande mörker många gånger! Det är inget nytt. Partiklarna från chemtrails bildar mycket täta och sammanhängande moln och aluminium i chemtrails speglar ljuset bort mycket effektiv. Jag har skrivit lite om detta på min blogg: https://ivansblogg.com/2017/10/19/chemtrails-mer-och-mer-synligt/

    I Frankrike var det mycket mörkt kl 16:00 den 3 september! Jag har varit där så jag vet. Samma är det uppe i norrland och i söder där jag vistas ofta. Kolsvarta dagar! Men vem bryr sig? Det är inte 1,5 miljoner Stockholmare där några har hört av sig och blivit oroliga, då ska man bortförklara detta

 22. Mo says:

  Socialdemokraterna har mycket i sina mörka gömmor, här ser vi en bild från pompan och ståten vid Bromma flygplats invigning 1936, under socialdemokratiskt regering. Men å andra sidan vilade den nazistiska anden över de flesta partier under denna period.

  • peterkrabbe says:

   Så var det säkert. Sverige var traditionellt positivt inställda till Tyskland, även efter första världskriget. Exempelvis hade vi tillverkningen av tyska Junkerplan på en fabrik i Limhamn, utanför Malmö, mellan 1925 och 1935. Tyskland var förbjudna att tillverka flygplan, så vi gjorde det för deras räkning. Ansvarig för utformningen av planen var Herrman Göring, som då också bodde periodvis i Malmö.

   • Martin T says:

    ….liksom världens kanske genom tidernas bästa ”pound for pound” artilleripjäs; den tyska 88:an som användes till allt med makalösa pjäsprestanda. Den utvecklades som ett ”joint-venture” hos Bofors av och med tysk expertis av samma anledning

  • petergrafstrm says:

   Vid den tiden förstod bara en minoritet vad som väntade och Hitlers skenbart gynnsamma inflytande tog sig bra ut så kort tid efter depressionen( som hade iscensatts avsiktligt av angloamerikanerna, bla för att stärka fascismen).
   Det förekom i mitten av 30-talet att judar i MÖ som uppmuntrades att emigrera till Palestina såg Hitler som en frälsare.

 23. Mo says:

  Så Malmö tillverkade Junkerplan åt Tyskland under nazistisk regeringstid . Vet du om där även tillverkades stridsplan ?

  • peterkrabbe says:

   http://stengronberg.se/AFI.htm Här kan du läsa om AB Flygindustri i Limhamn och deras samarbete med Junker. Historien är relativt välkänd bland Malmöborna men förmodligen helt okänd i övriga Sverige. Göring hade varit stridsflygare under första världskriget och blev därför konsult för utformningen av den nya generationen flygplan. Dessa användes initialt för civila ändamål, men gjordes naturligtvis också för att kunna anpassas till militär verksamhet, detta var Görings roll.

 24. Mo says:

  PeterG, varför ville angloamerikanerna stärka fascismen ? De har ju alltid utgett sig för att vara demokratins stora beskyddare !

  • petergrafstrm says:

   Flera skäl. Nr 1: som nödvändig motpol till den kommunism dom lyckades påtvinga Ryssland för att tvinga Ryssland och Tyskland att förblöda mot varandra och enligt planen resultera i att AA kunde kliva in och kapa åt sig Soviets naturtillgångar utan att behöva delta för mkt i kriget.
   Britternas oerhört sluga manipulerande innebar bla att dom använde sig av den nazi-sympatiserande exilkungen Edward 8 som lockbete för Hitler, samtidigt som George VI spelade motståndare till axelmakterna, för att undvika en Sovietisk-Tysk allians och allt handlade om att skydda Britternas intressen att behålla handelsvägar öppna parallellt med att uppmuntra till östkriget. Edwards hustru Wallis var älskarinna åt toppdiplomater på båda sidor.
   Mussolini rekryterades av Britterna redan före WWI, tom BBC medger att det var så från 1917.
   Nr 2: Som effektiv metod att kontrollera arbetarklassen att producera profit.
   Den aspekten kan vänsterfolk hålla långa föredrag om.

   • peterkrabbe says:

    Publicerar din teori med påpekandet att jag inte anser den vara särskilt sannolik, innehållet får stå för dig själv.

    • petergrafstrm says:

     Wallis var älskarinna åt det fascistiska Italiens utrikesminister Greve Ciano och aborterade hans barn, hon förnekade senare att hon var älskarinna åt Ribbentropp (som skickade henne 17 röda rosor varje dag) men initierade tror henne inte. Charles H Higham som skrivit Duchess of Windsor hade direkt kontakt med många av ögonvittnena från den tiden förutom arkivforskningen ) Hon var älskarinna åt den amerikanske fascistsympatiserande Paris-ambassadören, Bullit och även till rika Spanjorer och Fransmän. Bortsett från att hon har drag av en medarbetare inom underrättelse och spionageverksamhet står hennes uppträdande också i god överensstämmelse med ett annat dubbelt motiv: dels att framstå som tänkbar kommande presidenthustru eller drottning i ett Nazi-allierat England ( tänkt att dupera Hitler) vilket var vad Edward öppet uttalade. Dels framställde hon sig innan Edwards abdikation som mkt angelägen att han inte skulle avgå men samtidigt med ett så provocerande uppträdande mot Edwards omgivning att hon uppenbarligen ville göra situationen omöjlig. Både Edward och Wallis visade öppet sina nazist och fascistsympatier. Britterna var mkt oroliga för att Suezkanalen skulle blockeras liksom Gibraltar. Om dom skulle undvika att behöva bli indragna i kriget är det därför ytterst logiskt att dom ville manipulera Hitler och lika logiskt att dom ville få Sovjet att tro att dom ändå var på samma sida. Det behövdes alltså två England. Det var en mkt svår balansgång att lura de andra i krig utan att själv behöva delta och som du vet så gick planen inte helt i lås eftersom Stalin inte var lika lättlurad som Hitler. Men ändå är det förbluffande hur mkt av planen som ändå gick i lås pga Hitlers orealistiska uppfattning om Britterna som framtida partner.

   • ivanbjorn says:

    I följande länk kan man läsa om en aspekt av det som Peter Grafström skriver här, nämligen engelsmännens slughet: http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/1933-30-ar-sedan-england-moerdade-rudolf-hess-foer-att-stoppa-info-om-hans-fredsflyg-1941.html

    För övrigt har jag läst flera artiklar på internet som pekar på en rå och beräknande manipulation från Britternas sida.
    Britternas överhuvud är Vatikanen vilket bekräftas även av Benjamin Fullford: https://ivansblogg.com/2017/08/15/benjamin-fulford-1310-2014/

    Intressant är också video med Jordan Maxwell från Vatikanen där hand bland annat förklarar förhållande mellan Vatikanen och England och om en lag av ”högre vatten” som styr världen idag. https://youtu.be/4QLBDEKB1ZM

    • Anna says:

     Putin har ”bedömt” i en intervju att England och dess underrättelsetjänst är den mäktigaste motståndaren till Ryssland! Putin syftade även på tidigare historiska händelser där England har haft en avgörande roll i olika skeenden i Ryssland!
     Tyvärr kan jag inte hitta intervjun! Men Putins uttalande har grundats förmodligen på djupare kunskap än vad vi har vetskap om i nuläget!

 25. Astrid Maria says:

  Angående profetior. Jag håller med om att det ligger en fara i att sätta stor tilltro till förutsägelser. Ödet är inte absolut fastlagt, friheten spelar roll (att bli ”Herre över sitt öde”). Människan är frisläppt, Gudomen inte allsmäktig i enkel betydelse, vilket gömmer en avsikt.
  Att välja det rätta av fri vilja utifrån egna erfarenheter och insikter får högre värde, en annan kvalité. Om människan är stark nog att besegra Satan är det av avgörande betydelse för fortsatt framåtskridande.
  Kunskap förmedlad av stora själar är så klart givande att begrunda.
  Vad jag ser: många gånger är det samvetets röst, eller den egna ängeln som vi tolkar som dialog med Kristusväsendet. Men ängeln förbinder med det ännu högre.
  Lätt att bli överentusiastisk. Samtidigt: Himlen har ju inga gränser.
  Av de ”Tre Odjuren”: nazism, kommunism och globalism är det tredje allra värst. Så försåtligt att det inte går att kämpa mot på vanligt sätt. Man kan jämföra med psykopaten som fiende. Tar man strid mot en psykopat förstör man sig själv. Man förstår inte vad som händer. Det blir förvirrande och övermäktigt. Ser ut på ett sätt, men döljer något mycket farligt. Lite så.
  Den gigantiska UTMANINGEN nu tacklas på bloggar och sajter jorden runt. Uppgiften är att att avslöja den mäktiga Ondskan, då kan vi tillsammans sätta stopp för ett sataniskt totalitärt maktövertagande. Det tycks på allvar vända till vår fördel, det måste vi tro.

 26. Sture says:

  Här är en video som ganska omfattande går igenom den ockulta elitens numerologiska teorier bakom när olika false flag operationer eller olika missdåd skall inträffa. De följer siffror, astrologi och sol- och månförmörkelser och dylikt. Det är intressant men lite för komplicerat för att jag skall kunna följa med. Däremot är jag övertygad om att dessa sällskap sysslar mycket med denna typ av beräkningar.

 27. ivanbjorn says:

  Hej Sture.

  Jag håller fullständigt med att ”dessa sällskap sysslar med” denna typ av beräkningar.
  Frågan som återstår är VARFÖR?

  Min enkla förklaring är följande:

  Etablissemanget gör inget som inte går lätt att göra och till denna hjälp har de gynnsamma förhållanden. Och vad är gynnsamma förhållanden?
  Det är återkommande perioder i Universum som man kan surfa på om man vill åstadkomma lyckade projekt. Lyckade projekt är också krig. Vi måste se det från elitens sida när vi bedömer vad ett lyckat projekt är.

  Den bästa illustration hur detta fungerar är månen och tidvattnet och månens påverkan på människor. Knappast ger sig ut en fiskare på havet när vattnet försvinner under hans båt p.g.a. månens dragningskraft. Först när det är gynnsamma förhållanden ger sig fiskaren ut på en lyckad fisketur.

  Vi måste utgå från att allt är medvetet inklusive jorden, planeter, solar. Dessa kommunicerar med varandra och står i förhållande till varandra i olika positioner. Det uppstår alltså cykler av återkommande konstellationer som gynnar en viss idé, en viss utveckling och dessa cykler utnyttjas. Dessa cykler är aldrig lika de föregående men alltid en aning förändrade p.g.a. att hela vår galax är också på väg någonstans och inte befinner sig på samma plats som förut. Detta kan liknas vid en spiralrörelse som finns i symbol Caduceus som även finns i varje människans ryggrad och avbildas som ormen slingrande runt en stång.

  När eliten kommer med en idé som möter motstånd så drar de sig tillbaka och sedan kommer förändringen obemärkt bakvägen. Eliten vet mycket bra att lyckat projekt är alltid i minsta motståndets väg. Målet är att fragmentera en människa i så många bitar som möjligt så att hon har svårt att hitta tillbaka till det medvetna livet!

  Det är genom medvetenhet som vi ser mer och mer av manipulationen och är på så vis större och större motståndare till att låta sig styras. Detta visste eliten som styr världen för tusentals år tillbaka och resultatet är en satsning mot människans medvetande på bred front med allt vad det innebär precis som Peter Krabbe beskriver i sin artikelserie om chemtrails och gmo m.m.

  Om vi tror att med att slå tillbaka i denna realitet kommer att förändra något har vi redan förlorat. Detta vet eliten och stöttar med alla medel ett synligt motstånd som har sin kraft i avsky och hat mot elitens förehavanden.

  Det enda vi kan göra är samma som Peter Krabbe m.fl. gör. Upplysa och mana människor till att expandera inåt. Att dra sig tillbaka till den enda sanna realitet – människans inre och därifrån agera utåt. Bara då kommer ett hållbart resultat.
  Lösningen är inte således i ”någon kraft” utifrån som kommer att göra ordning! Lösningen och frön finns i människans inre.

 28. Hans Dahl says:

  Ivan

  Jag ber om ursäkt att jag har varit slarvig med att läsa kommentarerna, men nu har jag nått hit och jag känner att jag skulle vilja ge en respons på det du skrivit. Kanske är jag alldeles för sent ute…

  Enligt de erfarenheter jag har samlat har astrologin varit vägledande och mäktig igenom hela historien. Jag har svårt att verifiera detta påstående eftersom jag inte har dokumenterat det jag iakttagit. Men min minnes-kompass säger mig att astrologin har varit en enormt viktig styrstjärna i maktens händer. Varför?

  Ytterligare en reflektion när det gäller dina, som jag ser det, extremt intressanta tankar och slutsatser:

  Att expandera inåt – hur kan jag då bli aktiv utåt? (Förutom att ge upplysning som kan ge andra människor insikt i vilka faror som existerar?)

  Du tar avstånd från politiken, vilket jag också har gjort under många år, men hur ska vi människor annars kunna visa att vi vill något annat än det som är planerat av de som inte drivs av godhet och kärlek?

  Jag fokuserar på frågan om att vara politiskt aktiv: Hur då istället?

  (Jag är hoppfullt troende, ber mer eller mindre ofta till gud, men jag är kanske i långt inne i mitt inre i grunden en agnostiker.)

  För mig har det sällan varit aktuellt att vända andra kinden till. Då är man förlorad, är min känsla. Det är kanske det enda som Jesus sagt som jag aldrig kunnat ta till mig.

  Det vill säga jag vill inte ge upp utan kamp.

  Hur ska vi kämpa?

  • ivanbjorn says:

   Svar till Hans Dahl.

   Det finns absolut inget att ursäkta sig för.

   Jag ska försöka vara kortfattad och jag är medveten om att vi har olika erfarenheter så mina svar är utifrån mina erfarenheter, kunskap och iakttagelser.

   Planeter är medvetna och kommunicerar med varandra samt påverkar varandra. Detta faktum förlöjligas för att kunskapen stannar i första hand hos eliten. Enkelt kan planeternas olika konstellationer jämföras med vind i segel. Man gör stora förändringar eller handlingar då dessa har störst verkan p.g.a. energier från kosmos. I alla tider har det varit viktigt för eliten att veta stjärnornas läge. Varför har t.ex. Vatikanen ett teleskop som heter Lucifer? T.ex. är påverkan av planeter även beskriven i bibeln men språket är kodad. Här ett exempel: http://svenskagnostiskabiblioteket.se/wordpress/?p=11161

   Planeternas påverkan är dock bara en del av den kommunikation som utspelas mellan allt levande. Det finns så kallade energizoner här på jorden och i forntiden har människor haft sina kultplatser på dessa platser som senare övertogs efter en noggrann undersökning av kristna som byggde kyrkorna på dessa platser för att få kristendomens budskap lättare ut genom energipåverkan på dessa platser.

   Till ovanstående måste vi räkna även egregor faktor (kollektiv medvetande) där specialisten på energiinformationsteknologi är generalmajor Boris K. Ratnikov.
   Därför är det så viktig med påverkan på fält i form av rädsla, hot, knappa resurser m.m. för att mata olika egregor grenar med denna låga energi genom att framkalla dessa energikänslor hos människor. För att systemet ska fungera och vara ”självförsörjande” behövs det 4 % av population till detta för att sedan påverka resten i en viss riktning.

   Vi människor är i allmänhet helt fast i olika egregorer (kollektivt medvetande, kollektiva föreställningar). Bara genom att expandera inåt kan man frigöra sig från det som brukar kallas matrix i allmänhet. Man måste helt enkelt vara utanför och titta på utifrån för att förstå! Då kommer man inte döma de som förorsakar all lidande här på jorden för att man kommer att förstå större sammanhang och då kommer man att veta vad man ska göra. Upplysning i form av Peter Krabbes blogg är ett av instrumenten för att en människa ska söka helt nya vägar i sitt svar på mening med existensen. Varje människa måste hitta sina egna svar och dessa kan man få bara genom egna erfarenheter.

   Att vara politiskt aktiv är mycket komplicerat i dagens värld. Att vara politiskt aktiv är att reagera mot det som är. Reagera mot alla svek och all omänsklighet som har nästlat sig i dagens politik. Den största frågan är dock inte politiken. Det är grunden som hela våra samhällen är byggda på inklusive politiken. Grunden som kan beskrivas med ett enkelt ord = LÖGN. Ska man reagera mot lögn? Hur gör man? Hur övertygar man människor att allt är lögn? Kommer de att tro en? Jag tror inte på ett sådant engagemang men vill man prova så är det också en erfarenhet.

   Att vända andra kinden till betyder att inte reagera! Att inte mata en egregor. Att inte ge tillbaka med samma mynt!
   Livet är att vara – inte att kämpa!

   • Hans Dahl says:

    Tack Ivan för ditt värdefulla svar! För mig har livet oftast varit en enorm kamp, jag ska begrunda detta och kanske kan jag lära mig att se meningen i att vända andra kinden till.

    Jag har också noterat att Vatikanen har ett teleskop med detta namn. Du har verkligen rätt i att lögnen härskar i vår värld.

    • ivanbjorn says:

     Det kanske inte hör hit, men jag har översatt en video som Sergej gjorde efter ett noggrann övervägande och undersökande. Denna video ger en fingervisning om att det finns en annan historia, en annan verklighet. I mån av tid kommer jag att översätta några videor till från Sergej. Det får tiden utvisa. (För att få svensk text klicka på undertexter)

 29. Pingback: Vår galna värld | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: