Hoten mot mänskligheten – luften vi andas. Del 4.

lithiumsprayning

 

I de föregående avsnitten har vi försökt förstå motiven för en så omfattande operation som att lägga hela vår himmel under ett av människor kontrollerat molntäcke och relaterat dessa, dels till den gamla agendan om depopulation, d.v.s. att helt enkelt minska antalet individer som lever på vårt jordklot till en nivå som passar dem som anser sig ha rätten att styra över oss alla, dels till den militära agendan baserad på elektromagnetisk strålning. Det strider nämligen mot allt förnuft att tanken att oupphörligt spraya kemikalier i atmosfären, som är grunden för allt liv, skulle vara motiverad för att hålla jordens temperatur nere någon eller några grader, vilket faktiskt är den officiella förklaringen till de vita linjerna i skyn. Hur länge skulle en sådan sprayning pågå? Några år, några decennier eller i all evighet och hur skulle den ackumulerade konsekvensen i så fall bli? Skulle vår planet överleva med ett lager aluminium liggande över allt land och alla hav?

Kanske kan en granskning av innehållet i chemtrailsen förklara om dessa utsläpp är vattenånga (som tvivlarna hävdar), värmereflekterande material (som myndigheterna hävdar) eller ingredienser som avsiktligt gör oss infertila, aborterande, sinnesslöa och tillräckligt sjuka för att gå en tidig död tillmötes?

 

Det finns en god överensstämmelse mellan amerikanska patentansökningar och utförda mätningar på mark och i vatten som visar att huvudingredienserna i chemtrailsen är aerosolföreningar av mikroskopiska aluminium- och bariumoxider, ofta i kombination med strontium och andra tungmetaller. Nu pågår också experiment med lithium, som har högre ledningsförmåga. En äldre metod baserar sig på silverjodid och man har också experimenterat med svaveldioxid och svart kolaska. Man har också kunnat påvisa fungicider och virus i utsläppen.

 

De contrails, bestående av iskristaller från utsläpp av vattenånga på viss höjd och under vissa temperaturbetingelser, som vi länge varit vana vid att se kan vi lämna därhän. De försvinner efter en kort stund och är sällan längre än vad ett finger täcker som hålls upp mot planets stjärt. Contrails har inget med chemtrails att göra.

Däremot finns det väldokumenterad forskning som talar för att nanopartiklar av aluminiumoxid skulle kunna användas som ett iskärnebildande och reflekterande material, med möjlighet att hindra solstrålning från att nå marken. Vad som dock inte är dokumenterat är dels nedfallets påverkan på människor och miljö, dels hur möjlig manipulation av dessa partiklar kan få nya användningsområden genom styrning med elektromagnetisk energi. Detta senare har vi redan avhandlat i föregående avsnitt, där den militära aspekten också kommer in i bilden – handlar det här i själva verket om en dubbel agenda för att förbereda framtidens stjärnornas krig, utvecklad under täckmantel av att motverka en global uppvärmning som egentligen inte finns längre? Eller som uppstår just genom den ökande strålningens energiinnehåll?

All forskning som berör levnadsförhållandena för människor över hela jordklotet måste naturligtvis förankras genom konsekvensanalyser. Vad blir det för påverkan på människors hälsa, djurens levnadsbetingelser, naturens överlevnad, kontaminering av livsmedel och vatten, luften vi andas m.m? Ingen offentlig rapport belyser dessa viktiga frågor trots att många miljoner ton aluminium sprutas ut i vår omgivning. Minsta lilla detaljplan i Sverige skall föregås av sådana konsekvensanalyser, här förändras hela vår miljö utan att vår regering säger minsta lilla pip. Denna tystnad är lika talande som ett offentligt meddelande: Här pågår förberedelser för militär biokemisk krigsföring som vi inte skall bry våra små hjärnor med! Detta styrks av det faktum att USAs försvarsdepartement DOD är huvudman för forskningen, allt mot bakgrund av deras uttalade agenda Owning the weather 2025. Merparten av sprayningen sker med hjälp av flygplan från US Air Force eller av dem inhyrda företag.

 

Konstaterad påverkan på människor av sprayningen och dess nedfall är hudbesvär, luftvägsbesvär, bihålebesvär, kronisk trötthet, huvudvärk eller migrän, långdragna förkylningar, halsont, torrhosta och infektionskänslighet. I de svårare fallen nämns cancersjukdomar, hjärtbesvär och kraftigt nedsatt immunförsvar. Aluminium påverkar genom nanopartiklarnas förmåga att förflytta sig i kroppen och till hjärnan och ses som en trolig orsak till bl.a. Alzheimers. Barium kan kopplas till Multipel Skleros och de trådliknande polymerer som används som ”fallskärmar” för kemikalierna och långsamt dalar ner till markytan har gett upphov till en egen sjukdom – Morgellans.

Även insekter, fåglar och djur påverkas av utsläppen av aluminium, liksom växtligheten. I dessa fall är det dock svårt att fastställa om orsaken är någon annan, exempelvis den ökande elektromagnetiska strålningen eller miljögifter som agroindustrin levererar direkt till markerna. Så arbetar också företag som Monsanto med genmanipulering för att göra grödor resistenta mot just aluminium! Det är knappast någon tillfällighet att depopulationens profet Bill Gates är storägare i Monsanto.

I detta sammanhang kan man notera att personer med amerikansk anknytning i hemlighet samlat in DNA-prover från ursprungsbefolkning i östra Ryssland utan myndigheternas vetskap. Det är inte en osannolik tanke att man forskar i möjligheten att utnyttja gentekniken även för det motsatta – att orsaka större skador på immunförsvaret hos människor med utvalt DNA. Men detta är min personliga reflektion.

 

Mainstream media, till och med SVT, har nyligen släppt ut små troskyldiga meddelanden genom sina leende TV-hallåor att man nu ”undersöker möjligheten att stoppa den globala uppvärmningen genom solreflekterande partiklar i atmosfären”. Oj, så bra det kommer att bli! Genom att uppmärksamheten som riktas mot de vita linjerna i skyn äntligen börjar bli omöjlig att ignorera, väljer man nu att försiktigt förmedla denna tjugo år gamla nyhet utan att röra om för mycket i dammet. Vad vi kan vara säkra på är att vad man än säger så kommer det att vara långt ifrån sanningen. Låt oss se närmare på de medicinska riskerna för oss människor!

 

Provtagningar som bekräftar kraftigt förhöjda värden av aluminium, barium, strontium, uran, arsenik m.m. har utförts i många europeiska länder, inklusive Sverige. Tidigast ute har man varit i USA och särskilt i Kalifornien, som är värst utsatt för sprayningar. Proven tas som både mark- och vattenprover, företrädesvis efter regnfall, som för ner kemikalierna till markytan. För att utesluta industriemissioner specialkonstruerades ett flygplan för insamling av luftprover direkt i luften efter sprayande flygplan. I Bayern i Tyskland har ett stort antal fasta mätstationer sedan lång tid tillbaks levererat uppseendeväckande mätvärden. De sammanlagda resultaten är entydiga och betonar risken för skadeverkningar från aluminium, barium och arsenik, främst mot hjärna, hjärtfunktion och lung- och andningsfunktion. Myndigheterna undviker att införa gränsvärden, eftersom man inte vill erkänna vilka riskfaktorer som skall belysas.

 

Mest skrämmande är ändå de medvetna utsläppen av luftburna virus, som olika influensavirus i sjukdomsalstrande och steriliserande syfte. De som inte tar direkt skada av virusen uppmanas att vaccinera sig istället, med många gånger ännu värre slutresultat. Demenssjukdomarna ökar lavinartat. I en uppmärksammad incident tvingades två av de gigantiska transportplanen AN-124, baserade på den amerikanska flygbasen Diego Garcia, ned i Indien och Nigeria efter att ha brutit mot flygbestämmelserna. Planen visade sig vara utrustade med kompletta system för spridning av 45 ton aerosoler i nanoform. Obekräftade uppgifter gör gällande att syftet var att spruta svininfluensaviruset H1N1 över dessa tätbefolkade regioner i Indien och Afrika. Att använda virus i syfte att skapa pandemier med dödsoffer som följd är en relativt ny verksamhetsgren som fått namnet bioterrorism. Tyvärr är det US Airforce och NATO som är terroristerna i det sammanhanget.

 

Som lika skrämmande kan man se de mikroskopiska trådformade polymerer som dalar ner från skyn, för att leta sig in i vävnaderna hos både djur och människor. Synliga skador visar sig som sår och utslag i huden, kallade Morgellans sjukdom. Dessa industritillverkade polymerer uppträder i samband med spridningen av aerosoler från chemtrailsplanen och antas ha uppgiften att hålla metallpartiklarna svävande så länge som möjligt. På vägen ner klumpar de ihop sig till spindelnätsliknande strukturer som fastnar på träd och buskar.

 

För de flesta som blir medvetna om vad som pågår i världen framstår dessa besinningslösa experiment som så vansinniga att de blir ofattbara. Finns det verkligen en agenda som syftar till att utrota en stor del av mänskligheten? Hur kan man få till synes normala människor att medverka i en sådan agenda? Är dessa verkligen säkra på att själva få tillhöra dem som skall sparas för den framtid som de själva anser är den rätta för vårt jordklot? I ett avslutande avsnitt skall vi försöka samla tankarna och fundera över allas vår situation. Och, för den som undrar, bilden ovan föreställer faktiskt ett flygplan och jag kan lova att det inte är contrails som omger det….

Peter Krabbe

Lästips: Maximilian Schnell/  De vita linjerna i skyn.

Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3

HAARP Alaska

 

I vår fortsatta analys av chemtrailsens bakgrund och syften skall vi nu se på hur den ondsinta ideologin att sprida kemikalier i atmosfären kan kombineras med ett annat av de största hoten mot mänskligheten, nämligen den elektromagnetiska strålningen.

Detta avsnitt är utan tvekan det svåraste att skriva, inte bara på grund av den tekniska komplexiteten, utan framför allt på grund av det hemlighetsmakeri som omger hela verksamheten. Detta i sin tur beror på att vi nu skall studera framtida vapensystem.

 

Vårt samhälle bombarderas med elektromagnetisk strålning, en strålning som i många avseenden blivit en del av vår vardag i form av mobiltelefoner, surfplattor, Wi-Fi anläggningar för datorer och TV samt inte minst våra vanliga elinstallationer genom strålande trådlösa elmätare och LED-lampor med sina sladdar och transformatorer. Från 4G tar vi snart steget till 5G, utan att kunna överblicka konsekvenserna för vår hälsa. Men det finns också en potentiell strålning som kommer att överträffa det mesta av den vardagliga strålningen, nämligen den som vi skall försöka länka till genom pågående geoengineering.

Att moln skapas genom att spraya aluminiumoxider m.m. i skyn har vi kunnat konstatera är ett faktum som knappast behöver ifrågasättas mer. Konsekvenserna genom den kemiska nedbrytningen av livsbetingelserna för människor och miljö är också tydliga. Vi har också hört den officiella versionen att detta skall stoppa den globala uppvärmningen, vilket även det, om det nu vore sanningen, kommer att ha omfattande skadeverkningar genom minskad solbestrålning av allt levande.

Men när det amerikanska försvarsdepartementet (DOD) också lärt sig att flytta dessa moln efter behag och att skapa orkaner, översvämningar, skyfall och jordbävningar – allt detta som man påstår är effekter av den globala uppvärmning som man skulle eliminera – har man egentligen bara skapat ett vapen av en helt naturlig företeelse. Den enda skillnaden är att vädret nu skall styras av Pentagon i USA, inte av slumpmässiga väderförhållanden. Därför heter också Pentagons program för att åstadkomma detta ”Owning the weather 2025”. Om sju år skall då Pentagons program vara genomfört och den som inte passar sig riskerar att dränkas av skyfall eller svepas bort av orkanvindar.

 

Detta skall åstadkommas genom styrd elektromagnetisk strålning som via stora antennanläggningar på mark i strategiska lägen, även mobila sådana på fartyg i rörelse, sänder riktad strålning till ett ”paraply” av laddade partiklar på hög höjd. Detta paraply fokuserar energin och gör att den kan riktas mot geografiska mål på jordytan. Det är här det aluminiumskikt kommer in i bilden som vi istället skall tro motverkar global uppvärmning, atmosfärens metallpartiklar i nanoform får en energiledande funktion som kan ge en riktad och förstärkt strålning. Effekten kan liknas vid en laserstråle med förödande kraft, alldeles utmärkt till att tända på skogsbränder med, eller varför inte allehanda militära och civila mål som man gärna ser brinna upp? När det barium som finns i chemtrailsen och blir liggande i naturen regerar med vatten skapas värme, vilket gör att det knappast lönar sig att försöka släcka en skogsbrand genom vattenbesprutning, det brinner bara ännu värre. Bariumens ändamål är annars att värma upp aluminiumpartiklarna i atmosfären för att öka ledningsförmågan. Man talar om jonosfäriska värmare.

 

Markanläggningarna finns redan, de kallas för HAARP ( High Frequency Active Auroral Research Program) och EISCAT (europeiskt projekt). Som framgår av namnet arbetar dessa med högfrekvent strålning upp till jonosfären medan LOFAR (Low Frequency Array) resp. LOIS (Lofar Outrigger In Scandinavia) som täcker större delen av mellersta Sverige idag med centrum i Växjö, arbetar med lågfrekvent radiostrålning med extremt låga frekvenser, nedåt 10 MHz, där påverkan på levande organismer är som störst. Den officiella motiveringen för dessa anläggningar är att man skall forska i olika former av rymdteknik. LOIS består av ett par tusen samverkande antenner inom ett begränsat geografiskt område.

Eftersom det patent som LOIS bygger på är amerikanskt (4253190 Communications System Using a Mirror kept in Outer Space by Electromagnetic Radiation Pressure), kan vi med kännedom om det svensk-amerikanska sekretessavtalet vara säkra på att projektet är amerikanskt. LOIS superdator i Växjö är också ”donerad” av USA. De som bor i Småland kan med andra ord se sig som försökskaniner vad gäller strålningsskador, många rapporter finns redan om massdöd bland fåglar, insekter och växter. Vad gäller människor kan jag inte låta bli att återge en detalj ur en forskningsrapport som visar regioner där dödstalen är ovanligt stora och ger vad man kallar New Type of Depopulation. Jag nöjer mig med kommentaren att ett av de största sammanhängande europeiska områdena som visas stämmer exakt överens med LOIS utbredningsområde. Påpekas bör att rapporten har inget avsiktligt samband med strålning eller chemtrails.

 

Småland

 

De ”övningar” som man på goda grunder kan hänföra till detta vädervapen är extremkyla och extrema värmeböljor. Detta åstadkommer man genom att via den elektromagnetiska strålningen påverka jetströmmens läge runt norra halvklotet. Jetströmmen ringlar som en orm i en sinuskurva runt klotet. Genom att ”snörpa åt” kurvan kan man fånga varmluften som i en lasso och hålla den kvar på samma ställe med förhöjda temperaturer som följd. Ett misstänkt sådant försök var i Spanien i somras, med 50-gradiga temperaturer.

I förlängningen av denna vapenteknologi kommer man också att kunna skjuta ner motpartens spion- och kommunikationssatelliter och kanske också anfallande missiler. Vi talar om stjärnornas krig. Det torde vara uppenbart för alla att de mänskliga offer som uppstår under utvecklingen av denna teknik är totalt betydelselösa för Pentagon och DOD, det är vägen till total global kontroll och de som står i vägen är inte mer värda än en överkörd skata på gatan.

 

Vi kan göra en sammanfattande avslutning av denna artikel genom att relatera till DOD:s egen tidtabell från 1996 för Owning the weather 2025:

Avklarat år 2000 ansåg man vara: Global Weather Network, Sensors, Computer Modeling, Communications, Chemicals, Aerospace Delivery Vehicles och Smart Clouds Nanotechnology.

Fram till år 2005 skulle följande vara löst: Directed Energy, Artificial Ionospheric Mirrors, Carbon Black Dust.

År 2015 skulle tillkomma Weather Force Support Elements. I sista fasen fram till år 2025 kallar man slutresultatet Virtual Weather. Punkt. DOD är vår nya Gud. Detta är ett helt autentiskt material utgivet av US Air Force. Vem tror man att man försvarar?

 

Trots min egen utbildning kan jag inte ensam verifiera tekniken i denna artikel, den fanns inte på min tid och utvecklingen går i svindlande hastighet. Min mening är inte heller att gå in i detalj på det tekniska tillvägagångssättet, det finns det andra som klarar bättre, däremot vill jag ge alla en uppfattning om vad som egentligen pågår genom De Vita Linjerna i Skyn. Hur vi än vrider och vänder på alla antaganden tvingas vi ändå konstatera att det förmodligen finns fler syften med det amerikanska försvarsdepartementets ambitioner att lägga beslag på både vår atmosfär och jonosfär än vad vi vanliga människor kan tänka oss idag. Kombinerat med utbyggnaden av marknätet öppnar man för skrämmande möjligheter till styrning och kontroll över mänskligheten, både genom Mind Control och genom avancerad biologisk krigföring. Det borde vara tillräckligt skrämmande för att bilda grupper som kan ställa politiker och ansvariga tjänstemän mot väggen – förklara era avsikter och motiv eller bli bortröstade i valet 2018 – därefter finns nämligen ingen återvändo!

 

För den som inte är rädd att sätta kaffet i vrångstrupen avslutar jag med några citat ur Owning the weather, beställd 1996 av US Airforce:

  • The number of specific intervention methodologies is limited only by the imagination, but with few exceptions they involve infusing either energy or chemicals into the meteorological process in the right way, at the right place and time.  The intervention could be designed to modify the weather in a number of ways, such as influencing clouds and precipitation, storm intensity, climate, space, or fog.

  • An artificial ionospheric mirror (AIM) would serve as a precise mirror for electromagnetic radiation of a selected frequency or a range of frequencies.  It would thereby be useful for both pinpoint control of friendly communications and interception of enemy transmissions.

  • The ionosphere could potentially be artificially charged or injected with radiation at a certain point so that it becomes inhospitable to satellites or other space structures.  The result could range from temporarily disabling the target to its complete destruction via an induced explosion.

  • Nanotechnology also offers possibilities for creating simulated weather.  A cloud, or several clouds, of microscopic computer particles, all communicating with each other and with a larger control system could provide tremendous capability.  Interconnected, atmospherically buoyant, and having navigation capability in three dimensions, such clouds could be designed to have a wide-range of properties.  They might exclusively block optical sensors or could adjust to become impermeable to other surveillance methods.  They could also provide an atmospheric electrical potential difference, which otherwise might not exist, to achieve precisely aimed and timed lightning strikes.  Even if power levels achieved were insufficient to be an effective strike weapon, the potential for psychological operations in many situations could be fantastic.

  • Production costs of these nanoparticles could be about the same price per pound as potatoes./  Men vore inte potatis till större nytta för mänskligheten? (Min anm.)

 

Chemtrails ELF

Peter Krabbe

Lästips:
US Airforce/ Owning the weather 2025 http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf
Maximilian Schnell/ De vita linjerna i skyn.
Pia Hellertz/ Att leka Gud

Hoten mot mänskligheten – depopulation. Del 2.

Holdren

I jakten på tänkbara orsaker till chemtrailsen som förmörkar vår himmel, skall vi börja med att se på den gamla agendan att radikalt minska jordens befolkning. Den är allestädes närvarande överallt där ingen vill förklara varför människor far illa utan synbara motiv.

 

När en lite grupp av mänskligheten bestämmer sig för att styra och äga hela världen börjar man med att fundera över hur många andra människor man skulle kunna kontrollera relativt sitt eget antal. Även om man förfogar över mer distingerade vapen än skjutvapen, som exempelvis kontrollen över människors möjligheter att försörja sig, deras ekonomi, möjligheter att skaffa mat eller bota sjukdomar, en relativ kontroll över deras möjligheter att göra motstånd, tänka fritt eller friheten att internera efter behag, finns det en gräns för hur många en liten grupp kan kontrollera.

Denna proportionalitet har alltid funnits, även historiskt. Ett givet antal invånare i ett land kräver ett lika givet antal soldater eller poliser för att garantera ordningen och det existerande styret, den som önskar världsherravälde behöver självklart – som i USAs fall – också världens största armé och vapenmakt. Det 1900-tal som vi nu lagt bakom oss har varit det blodigaste i mänsklighetens historia, med ett otal revolutioner och två världskrig och hundratals miljoner människor döda. De krafter som orsakat detta är desamma som under 1970-talet för första gången tog upp till offentlig debatt tanken att jordens befolkning måste minskas radikalt – för att de som då ansåg sig ha kontrollen inte skulle behöva riskera att förlora den.

Eugeniken har funnits i mer än hundra år, den utvecklades i USA under början av 1900-talet och kom till praktisk användning under nazismen och 1930-talet. Därefter har den levt vidare i något modifierad form, från att ha fokuserat på huruvida avvikande människor hade en rätt till en plats i samhället, relativt Darwins evolutionsteori om de starkaste som grund för utvecklingen, har den i vår tid kommit att handla om hur många människor som av olika anledningar är berättigade till ett liv på jorden. Den underliggande agendan är densamma, fåtalets rätt till kontroll över flertalet, eller mer konkret – statens rätt att bestämma över liv och död.

 

År 1977 gavs en bok ut i USA, skriven av John Holdren tillsammans med Paul och Anne Ehrlich, med titeln Ecoscience: Population, Resources, Environment, där man öppet pläderade för en kraftig befolkningsminskning- depopulation – i världen. I hans förslag ingick sterilisering av kvinnor som redan hade fött godkänt antal barn, aborter och olika former av födelsekontroll. Holdren diskuterar också steriliserande tillsatser i dricksvattnet som en möjlighet. Genom en ”planetary regime”, som Holdren för syns skull tillskriver FN, skulle ”the Planetary Regime be given responsibility for determining the optimum population for the world and for each region and for arbitrating various countries shares within their regional limits”. Holdren ville alltså införa kvoter för de olika länderna I världen, som inte fick överskridas. Den ideala folkmängden ansåg man borde ligga runt en tiondedel av den nuvarande.

Detta resonemang återkommer i många sammanhang under de följande 40 åren, vi kan se det i den dolda agendan för kontaminering av livsmedel, produktionen av livsförkortande läkemedel och vacciner, medveten spridning av virus och sjukdomar riktade mot särskilda grupper som AIDS m.m. Kort sagt är planerna för en depopulation idag mer aktuella än någonsin. Holdren försvann inte heller från scenen, han blev istället utnämnd till president Obamas rådgivare och Director of the White House Office of Science and Technology Policy, och har deltagit aktivt även i dagens problematik med chemtrails och livsförkortande skador genom elektromagnetisk strålning. Holdren har en universitetsutbildning inom aerospace engineering.

 

Att jag inleder denna artikelserie om chemtrails med fokus på just John Holdren beror på hans stora inflytande på amerikansk politik under de senaste 40 åren, han är en ideolog som har passat det amerikanska styret som hand i handske. Som förgrundsfigur i debatten om den globala uppvärmningen, en debatt som allt fler idag förstår är ett rent politiskt påhitt, utgör han också länken till pågående program för sprayning med chemtrails, vilket vi strax skall återkomma till.

Jorden har ända sedan istidens slut genomgått periodiska cykler, där kalla och varma perioder avlöst varandra i ett regelbundet mönster med 800-åriga intervaller. Den värmeperiod som vi nu nått toppen på har sin föregångare under medeltiden, dessförinnan under romartiden o.s.v. under de 10.000 år som passerat sedan inlandsisen började smälta. Tilläggas kan att varje ny sådan värmetopp är något svalare än den föregående. Orsaken ligger i solens variationer i intensitet och strålning.

När det amerikanska etablissemanget drar igång sin världsomfattande kampanj mot global warming, där skulden istället läggs på koldioxidutsläppen från industri och konsumtion, är orsaken i själva verket ett oblygt försök att stoppa den ekonomiska utvecklingen, särskilt i den del av världen som USA anser utgör ett hot mot USAs ledande ställning – Ryssland och Kina tillsammans med övriga folkrika delar av Asien, och därmed just kontrollen. Världen flödar idag över av energi i form av olja och gas som är den avgörande förutsättningen för den ekonomiska utvecklingen – och därmed en välfärd som kommer att få befolkningen att växa kraftigt i antal genom bättre levnadsvillkor och hälsa. Detta är det största hotet mot amerikansk global överhöghet och måste enligt överstepräster som Holdren stoppas till varje pris. Genom att bilda organisationer som IPCC och hålla världskongresser som basunerar ut hot om världens undergång försöker man strypa den icke önskade tillväxten i världen utanför USA. Att lansera alternativ som solenergi, som bara löser en bråkdel av energibehovet, i en tid när solen ger minimalt med värmestrålning och människan dessutom gör molntäcket allt tätare strider mot allt förnuft.

Effekterna av den globala uppvärmningen, predikar Holdren, ”inkluderar översvämningar, stormar och svår torka. Även om det är för sent att undvika åtminstone någon uppvärmning, skulle seriösa insatser idag kunna ha en enorm betydelse för att minska effekternas nivåer.” De flesta oberoende bedömare är istället överens om att toppen av vår nuvarande värmeperiod redan är nådd och att vi har att förvänta oss ett kallare klimat framöver, exemplen ser vi redan i nordöstra USA och i norra Europa idag. Extremvädren har sina maximum vid övergången mellan varma och kalla perioder i de långa cyklerna, idag är det förhållandevis lugnt.

 

Vad säger då Holdren om chemtrailsen? Vi blir inte särskilt förvånade när vi får höra i ett uttalande från 2009 att ett flertal alternativ har diskuterats för geoengineering, med syfte att motverka den globala uppvärmningen genom att sprida solreflekterande partiklar i atmosfären. Dyrt och besvärligt med effekter för rymdtekniken i övrigt, tycker Holdren, men kan ju bli nödvändigt…

I själva verket hade sprayningen med chemtrails i USA då redan pågått i ett decennium och programmet för Europa hade satts i gång utan att väcka någon större uppmärksamhet..

För andra gången blir vi då dragna vid näsan av denne pokerspelare, som vet mycket väl att den naturliga uppvärmningen redan hade nått sin höjdpunkt med 0,7 grader över 1800-talets jämförelsepunkt och legat stilla i tio år. Vilket den fortfarande gör. Holdren är dock inte dummare än att han inser möjligheten att utnyttja den avstannande uppvärmningen genom att kombinera den med en bra förklaringsmodell – geoengineering har löst problemet genom att utestänga solens strålar! Geoengineering är nämligen samtidigt den perfekta metoden för att genomföra programmet för depopulation, istället för att kontaminera dricksvatten, som är geografiskt svåråtkomligt kan man kontaminera luften vi andas – den kommer ingen undan och med vindarnas hjälp kan man täcka hela jordklotet oberoende av besvärande nationsgränser. Det gäller bara att blanda till rätt sorts cocktail för att skicka upp i skyn, så dödsfallen inträffar i lagom takt och kan skyllas på andra omständigheter.

 

Agendan att radikalt minska jordens befolkning ligger som grund för det mesta av de företeelser som vi idag kan se som försämrar vår hälsa. Den är en av globalismens hörnstenar. När de som styr vårt samhälle vägrar svara, är det oftast detta som är orsaken. De vill ju själva fortsätta att leva – bland de utvalda!

Men det finns också fler aspekter på sprayningen med chemtrails. Detta skall vi återkomma till i kommande avsnitt!

 

Peter Krabbe

Hoten mot mänskligheten – inte bara krig. Del 1.

Chemtrails del 1

 

Sedan jag skrev min förra artikel om chemtrails för snart ett år sedan här och här, har säkert både jag själv och många andra observatörer hunnit vänja oss vid tanken på att här pågår ett attentat mot mänskligheten som i sin omfattning överträffar det mesta av vad vi hittills kunnat föreställa oss i historien. En liten grupp människor, som på fullt allvar tror att de och ingen annan äger vårt jordklot, tar sig rätten att bestämma över alla andras möjligheter till liv och död.

För den som lärt sig att lyfta blicken mot skyn och se hur konsekvent och systematiskt man bygger upp molnformationer med hjälp av sina sprayande flygplan utan att man kan göra något åt det, blir det en psykisk påfrestning att behöva finna sig i att långsamt bli förgiftad av nedfallande nanopartiklar, som får både oss själva och allt annat liv omkring oss att vissna ner och dö.

Man blir rasande över de av våra politiker och så kallade folkvalda som vägrar, eller på grund av sin bottenlösa inkompetens, inte kan inse vad som pågår – att man inte har kraften nog att ifrågasätta när främmande makter pådyvlar oss avtal och falska förespeglingar om sina syften som egentligen bara handlar om att korta ner vår livslängd för att istället göra livet behagligare för de få som blir kvar – eller tror sig kunna bli kvar.

Om solen skulle visa sig någon dag i månaden hinner man knappt tänka tanken att nu kommer de snart igen, innan en bisvärm av flygplan redan är där och ritar ut sina vita linjer i skyn kors och tvärs för att bygga upp nya molnfronter. Några timmar senare är solen borta igen. Det är oerhört frustrerande att knappt hinna ut i jakten på solens värmande strålar, innan det mjölkvita molndiset brett ut sig och mörkret åter lägrar sig.

 

Nåväl, behöver vi då bry oss så mycket om att vi nästan aldrig får se varken sol eller stjärnor igen? Kanske kan vi resa på semester till någon annan del av jorden där det fortfarande finns sol? Kanske kan vi ta antidepressiva mediciner för att klara att leva i mörkret? Eller hålla oss inomhus och montera luftrenare på tilluftsventilerna? Eller kanske gör vi gemensam sak och släpar ut politikerna ur riksdagshuset och hotar med Strömmens kalla vatten om de inte försvarar våra livskvaliteter som utlovat?

Låt oss istället börja med att analysera problemet och hoppas att allt fler inser att detta inte kan fortgå. Därför skall jag i några kommande artiklar försöka beskriva vad jag tror egentligen sker och varför. Det handlar nämligen inte bara om sol och moln utan om den fräckaste komplotten mot mänskligheten i historien.

 

Peter Krabbe

Full Spectrum Dominance, del 4. Efter Ryssland kommer Kina…

Burma munkar

I det förra avsnittet har vi fokuserat på USA:s försök att lägga Ryssland under sig genom Pentagons handlingsprogram Full Spectrum Dominance. Men man nöjer sig knappast med det. Att inringa Kina anses i USA vara minst lika viktigt, även om det får ske lite mer långsiktigt. Man har redan byggt en mur öster om Kinesiska Sjön genom sina allierade Sydkorea, Japan och Taiwan, men anser sig också behöva en avgränsning söderut och västerut för att hålla världens framtida tillväxtzoner åtskilda. Detta är Mackinders nu hundraåriga recept, som varit ledstjärna för Kissingers och Brzezinskis utrikespolitik under slutet av 1900-talet.

 

Som betonglejon mot Kinas framfart behövde man Tibet och Myanmar (f.d. Burma). Eftersom man aldrig skulle kunna vinna dessa, Kina närliggande, länder genom militärmakt satsade man på en fortsättning av färgrevolutionerna från Serbien, Georgien och Ukraina. För Myanmar blev det ”saffransrevolutionen” efter buddhistmunkarnas saffransfärgade klädedräkt och för Tibet ”kanelrevolutionen”, av samma anledning. Lösenordet var införandet av ”demokrati och mänskliga rättigheter”, man hade ju redan en färdig organisation för detta genom NED (National Endowment for Democracy), Open Society Institute (Soros), Freedom House och Albert Einstein Institution (Gene Sharp), samtliga Non Governmental Organisations under informellt befäl av de amerikanska ambassaderna. Gene Sharp hade skrivit en handbok, ”From Dictatorship to Democracy”, som man hade börjat sprida via ambassaden i Thailand. Förfarandet liknar Soros handböcker till flyktingarna från Mellanöstern med Allt Ni Behöver Veta om invandring till Europa…

 

År 2007 var det då dags att skicka ut 3000 specialutbildade burmeser med boken i handen för att värva anhängare. Under tio dagar lyckades man samla 100.000 demonstranter innan regeringen med militärens hjälp återställde ordningen. USA fick bittert erfara att det inte var lika enkelt att göra revolution i Kinas gränstrakter som det hade varit i Sovjetunionens fotspår. Lika illa gick det i Tibet, vilket knappast lär förvåna någon annan än det amerikanska utrikesdepartementet. Varför då välja just Myanmar/ Burma?

Kina är med sitt enorma behov av oljeleveranser också beroende av säkra transportvägar från både Afrika (Darfur) och Persiska Viken. Dessa går sjövägen via Malaccasundet och USA har redan lyckats få en flygbas vid Banda Aceh, varifrån man kan kontrollera fartygstrafiken till Kina. Mer än 50.000 fartyg per år trafikerar sundet. Övriga regeringar i området har hittills visat sig vara lojala mot Kina och hållit USA på armlängds avstånd. USA:s önskemål har varit att bygga upp ett system av militärbaser i regionen Myanmar – Thailand – Kambodja, dock utan större framgång. Istället har Kina satsat stort på att bygga upp Myanmar ekonomiskt och militärt, särskilt järnvägs- och landsvägsnätet. Man planerar också pipelines för olja och gas över Myanmar till Kina. Som tack kan man nu räkna med att ha en direktförbindelse till Indiska Oceanen, som tryggar förbindelserna sjövägen till den i framtiden viktiga handelspartnern Afrika. Naturligtvis tuggar Pentagon fradga över att se hur Kina tar sig ur greppet, saken blir inte bättre av att de islamstyrda nationerna Indonesien och Malaysia allt mer avlägsnar sig från det amerikanska inflytandet.

Myanmar har traditioner som oljeexportör ända sedan 1800-talet, genom Burmah Oil Co. Idag har franska Elf/Total stora intressen i landets olje- och gaskällor. Precis som i fallet Ryssland står gasexporten för landets huvudsakliga inkomst. Kort före USA:s revolutionsförsök 2007 tecknade Myanmar ett avtal med PetroChina om leveranser av gas från landets gasfält i Shwe under den kommande 30-årsperioden, allt kopplat till nya pipelines på land.

Intressenter i Myanmars energiproduktion är inte bara Kina, utan också Thailand, Sydkorea, Malaysia och Japan. Det står allt mer klart att USA:s patetiska försök att ta plats i denna asiatiska produktionskedja inte är i takt med tiden, tåget har för länge sedan gått och varken skrammel med vapen eller rop om demokrati lär ha någon framgång hos en befolkning med ett ständigt växande självmedvetande och en allt nyktrare syn på de amerikanska motiven.

 

USA satsar i nuläget istället på att bygga upp en relation med Indien och lockar då med att utveckla det indiska kärnvapenprogrammet, i strid mot icke-spridningsavtalet. Detta belyser åter igen skillnaden mellan Kina, vars ambitioner är att utveckla handelsrelationer och fredlig samlevnad, och USA, som inte tycks kunna erbjuda något annat än krig, vapen och hot. I en utredning, beställd av Rumsfeld, konstaterar Pentagon om  Indien:”We want a friend in 2020 that will be capable of assisting the US military to deal with a Chinese threat. We cannot deny that India will create a countervailing force to China”.

En något bekymrad indisk premiärminister, Manmohan Singh, besökte för första gången Kina 2008 och urskuldade sig med orden “I have made it clear to the Chinese leadership that India is not part of any so-called contain- China effort”. Indien lär nog inom kort ha lärt sig var man skall söka sina vänner.

 

Tibet kan vara värt några ord också. Tibet är en veritabel skattkammare för Kina, där finns förutom olja världens största fyndigheter av uran och borax samt hälften av världens tillgångar av lithium, Asiens största kopparfyndigheter, järn, virke och 80.000 guldgruvor. Därutöver sitter Tibet på världens största tillgång av färskvatten, som via flodsystemet försörjer två miljarder människor i Asien med dricksvatten. Naturtillgångarna värderas till närmare två triljoner dollar.

Att försöka utnyttja Dalai Lamas kamp för ett självständigt Tibet passade därför utmärkt in i Gene Sharps revolutionskoncept, det vore den perfekta kassaskåpskuppen på Kinas bekostnad. Så fram med hela organisationen igen, NED i täten som snabbt bildade Tibet Multimedia Center för propaganda och Tibetan Center for Human Rights and Democracy. I oktober 2007 hade Bush ett möte i Washington med Dalai Lama, vilket kan ses som startsignalen för den kommande operationen. Målsättningen var att utnyttja publiciteten i samband med olympiaden i Kina 2008. Statscheferna i USA och EU hotade med att bojkotta olympiaden om inte Kina föll till föga. Orsaken skulle vara förföljelse och misshandel av tibetanska munkar, vilka arbetade öppet för ett självständigt Tibet. I mars 2008 bröt oroligheterna ut under en massiv back-up av världens ”goda” under formell ledning av Dalai Lama, i verkligheten CIA. 1,7 miljoner dollar per år avsattes av CIA för undergrävande verksamhet, därav 186.000 dollar årligen till Dalai Lama personligen. Allt går tydligen att köpa, även en ”gud”.

Trots en intensiv uppbackning i västerländska medier med betydande inslag av förfalskat filmmaterial – fake news är inget nytt – lyckades CIA inte rubba den kinesiska hållningen. Kineserna var alltför väl medvetna om konsekvenserna av ett USA-styrt ”självständigt” Tibet. USA vågade inte heller gå över den gräns som ett utökat militärt engagemang skulle ha inneburit, man hanterar inte Kina lika lättvindigt som Ryssland. Vi kan dock vara säkra på att USA sitter och väntar på ett nytt och bättre tillfälle längre fram.

 

Även i Afrika har vi en intensiv dragkamp mellan USA och Kina om kontrollen över råvaror och handel, men jag får återkomma till detta senare. Istället avslutar jag nu serien om Full Spectrum Dominance, i alla fall för tillfället, med en avrundning.

 

Man kan konstatera att USA för en fruktansvärt aggressiv utrikespolitik, riktad mot total kontroll över hela vår planet. Den hade sin höjdpunkt under G.W. Bushs presidentperiod 2001 – 2009, fortsatte i mer diskret form under Obamas period, fast då genom utrikesdepartementet, (CFR) och Hillary Clinton och står nu och stampar i avvaktan på att Trump skall finna sin väg in i framtiden. Det står dock helt klart att Trump inte tänker minska USAs militära maktapparat, snarare pekar allt mot motsatsen. Samtidigt har motståndet i världen hårdnat mot dessa amerikanska planer, Kina och Ryssland står allt starkare och kommer inte att ge efter för USAs påtryckningar. Framför allt har USA förlorat det ekonomiska vapnet, Eurasia klarar sig bra utan USA och är nu ekonomiskt självgående. Dessutom inser allt fler att det inte är acceptabelt att driva den rövarpolitik som USA stått för de senaste 30 åren, efter Sovjetunionens fall. Bristen på moral i USA både skrämmer och skapar avsky.

Den stora frågan för oss är därför hur EU skall agera i en situation som helt uppenbart äventyrar vår egen överlevnad. USAs dominans är total även i Europa, vår framtid ligger i händerna på den krackelerande västvärldens marionetter. Vår civilisations urmoder, det brittiska samväldet, lämnar nu det sjunkande skeppet, men vi sitter kvar som förskrämda råttor i kölsvinet. Varför lämnar inte även vi ett EU som spelat ut sin roll, för nya och bättre allianser, varför tar vi inte bestämt avstånd från ett NATO, vars företrädare borde ställas inför domstolen i Haag istället? Varför tar vi inte makten över våra egna liv och kräver mat som är giftfri, läkemedel som botar, luft som vi kan andas, frihet från strålning som lobotomerar och skrotning av kärnvapen? Varför tvingar vi inte våra politiska partier att göra sig av med korrupta styrelser för att istället tillsätta människor som bryr sig om vårt land och vår välfärd?

Globalism är inte att kunna resa på semester till Thailand eller Australien. Det är en ideologi som syftar till ett totalitärt styre över hela världen, med en regering, en religion, en ekonomi, en krigsmakt och en statschef som ingen kan avsätta. En ideologi där jordens befolkning skall minskas till en tiondedel och resten indelas i slavar och deras herrar. Vill vi ha det så?

 

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: