Ett vykort från framtiden.

Edgar_Cayce_Guerison-min-720x380

 

Eftersom vi befinner oss i en utveckling som blir alltmer hotfull, med det USA-ledda NATO:s aggressioner mot Ryssland som ett tydligt påbud om ett planerat tredje världskrig, kan det vara på sin plats att för en stund släppa den sakliga och något eftersläpande samtidsanalysen till förmån för vad andra redan för länge sedan berättat om de kommande händelserna på världsscenen.

Kanske behöver vi lite tröst, ställda inför ett händelseförlopp som vi inte tycks kunna påverka. Vi skall därför ägna oss en stund åt Edgar Cayce, den försynte och kristna profeten som i sina väldokumenterade förutsägelser har haft en träffsäkerhet som imponerar även på den mest inbitne tvivlaren.

 

Edgar Cayce var amerikan, bosatt i Virginia och hade sin produktiva tid som medium under tiden 1920 fram till 1944. Han dog 1945. Den kristna tron ligger som grund för hans liv, utan att övergå till religiösa övertoner. Hans eget anspråkslösa liv fick honom att framstå som en enkel bokhållare eller köpman, till skillnad från de flesta amerikanska predikanter idag skiljde ingenting i hans yttre eller leverne honom från vilken alldaglig amerikan som helst. Bortsett då från hans förmåga att se in i en annan dimension.

Till skillnad från historiska profeter, vars sanningshalt man ofta kan ifrågasätta, finns Cayces alla förutsägelser och råd noggrant dokumenterade i realtid och förvaras fortfarande i ett särskilt bibliotek, tillgängligt för forskare. Rent praktiskt gick hans läsningar, ”readings” till så att han med hustruns hjälp försatte sig själv i ett hypnotiskt tillstånd, där han kunde svara på frågor om olika ämnen och personer, vilket samtidigt nedtecknades av hans sekreterare. Genom hypnosen öppnades hans medvetande på ett sätt som vi skall återkomma till.

Hans förutsägelser handlade om allt från världspolitik till människans forntid och framtid, geologiska förändringar över jordklotet och enskilda människors öden. Hans förmåga att analysera sjukdomar och även ge recept på botemedel är välkända inom dagens medicinska forskning.

I denna artikel skall vi främst se på hans förutsägelser om den pågående utvecklingen i världspolitiken, eftersom vi står inför ett hotande världskrig. Vi skall då tänka på att Cayces visioner nedtecknades under 1930-talet, när Stalin satt vid makten i Sovjet och kommunismen höll landet i ett järngrepp. Låt oss se på triangeldramat USA, Kina och Ryssland:

 

För Ryssland förutsåg Cayce stora förändringar. Han menade att det skulle bli fred i landet när yttrandefrihet hade återinförts. Han förutsåg ett religiöst återuppvaknande i Ryssland som skulle inge hela världen hopp. Ryssland skulle komma att få en huvudroll i världens ledarskap. Som Cayce uttryckte det skulle en ny förståelse uppstå hos ett plågat folk. Förtryck och självförakt hade lett till kommunismens övergrepp och oron i landet skulle bestå tills äkta frihet – genom yttrandefrihet och trosfrihet – hade införts. ”Ur Rysslands religiösa utveckling kommer världens hopp att födas”. De andliga förändringarna kommer att påverka folk och nationer över hela världen, enligt Cayces vision år 1938.

De människor som skulle återuppväcka den nya andligheten i Ryssland menade Cayce skulle födas efter 1940 och komma till makten efter c:a 50 år. Putin föddes 1952 och tillträdde 1999. Man kan lätt konstatera att Cayces förutsägelser under Stalins höjdpunkt, och med det kommunistiska Sovjet strax före andra världskriget, stämmer bra med vad vi ser hända just nu. Putin är noga med att ge den ortodoxa kyrkan i Ryssland fullt stöd och en framträdande plats i samhället, dess företrädare är också representerade i duman. Känns det igen?

 

Vad skulle då hända med Kina? Cayce förutsäger att det urgamla kulturlandet Kina i framtiden kommer att bli de kristna värderingarnas vagga. Om inte Amerika kan fullfölja sin utstakade väg mot ett större brödraskap och kärlek till sin nästa kommer civilisationen, och därmed världens ledarskap, att flytta västerut – till Kina, hävdade Cayce. Här finns en mångtusenårig tradition av andlighet, som är en god jordmån även för det kristna budskapet. Kan då en sådan förutsägelse vid en tid då all religiös verksamhet i Kina varit förbjuden verkligen vara möjlig?

Enligt WCC (World Council of Churches) beräkning 1996 fanns då 10 miljoner döpta kineser. Det uppskattas idag finnas mer än hundra miljoner troende kineser och kommunistpartiet förmodas vara oroligt för att förlora kontrollen över de snabbt växande församlingarna. Uppskattningar pekar på att 400 miljoner kristna kineser skulle vara realistiskt före år 2040. Antalet kristna har ökat explosionsartat i hela Kina under de två senaste decennierna. Även här verkar då Cayce ha varit på rätt spår.

 

Men USA då? Vad hade då Cayce att säga om sitt eget hemland? USA var då som nu en motpol till de asiatiska länderna. Det var ord och inga visor. Om inte nyskapande och kärleksfulla steg tas för att garantera större likställdhet inom nationen kommer det att bli en revolution, en fysisk med väpnad kamp, eftersom detta är det medel som vissa människor kommer att ta till när de känner hjälplöshet inför att få förändringar på annat sätt. Cayce uppmuntrade inte till detta, men varnade för att det var vad som skulle kunna hända i framtiden.

Cayce betonade att Amerikas ledarskap var beroende av en ansvarsfull yttrandefrihet och en fördjupad andlighet. Fastän Amerika kan anses ha goda förutsättningar för ett andligt ledarskap i världen när vi går in i det nya tusentalet är det på intet sätt säkert att vi kommer att kunna göra anspråk på den rollen. Utfallet beror på hur vi använder den frihet som vi nu har. Våra handlingar kan inte leva upp till de utmaningar och möjligheter till ett andligt ledarskap i världen som vi har, om vår definition av frihet bara skall gynna oss själva. Jag hade idag inte kunnat säga det bättre själv, tack Edgar Cayce. Du såg det redan för 85 år sedan!

Högmod, inte bara hos regeringen, utan också hos folket på individuell nivå, måste övervinnas, menade Cayce. Amerikanens tendens att skryta skiljer honom från andra nationers folk och reser barriärer mellan amerikaner och medborgare i andra länder. Om Amerika inte lever upp till kraven på andlighet kommer ledningen i världen att lämnas över till andra länder.

 

Kan man då tro på profeter? Ja, det är naturligtvis upp till var och en att bedöma. Man kan dock inte komma ifrån att Cayce förutsägelser stämmer oerhört bra med vad som händer idag, trots att världen såg totalt annorlunda ut när han gjorde dem, på randen till ett världskrig med oviss utgång och med kommunismen som potentiell världshärskare. Stora delar av Europa hade fascistiska härskare och demokratin i USA vacklade.

Cayce betonade mycket vikten av det kommande millennieskiftet, som han menade skulle innebära framväxten av en ny sorts människa. Det han tänkte på är intressant. Med andlighet menade han inte så mycket tron på Gud eller Jesus utan tron på en människa med ett bredare spektrum än den dåvarande. Vi skulle kunna utöka våra möjligheter till kontakt med avlidnas själar, få en ny syn på livet efter detta och revidera synen på Gud – som en gammalfarfar sittande på sin tron i himlen – till förmån för tron på gudomligheten som den eviga livsenergi som vi är en del av. De förmågor han själv hade under sina läsningar såg han som normala för framtidens människor, vilket onekligen öppnar hisnande perspektiv. Vi kan då konstatera att forskning och kunskap inom parapsykologi nu utvecklas snabbt och begrepp som clairvoyance och tankeläsning, som tidigare betraktades som häx- och trollkonster numera blir allt mer accepterade som realiteter. Vi vet att många djur har sinnen som vida överträffar människans, eller omvänt att vår hjärna har många dörrar som hittills förblivit stängda för oss. Kan vi förvänta oss att vi snart är mogna för att gå in i en värld av vidare dimensioner och vem avgör när dessa dörrar skall öppnas? Förutsättningen menade Cayce var att vår andlighet utvecklades i rätt riktning. Det finns ingen absolut död, bara en övergång från ett tillstånd av medvetande till ett annat. Den fysiska kroppen är bara en tillfällig boning.

 

En kombination av vetenskap och andlighet, styrd av våra utökade medvetanden, såg Cayce som grunden för en ny religion – där alla skulle kunna ha en plats. Detta skulle bli verklighet under 2000-talet. Låter det bra, eller är allt bara drömmar?

 

Peter Krabbe

Lästips:

Ph.D. Mark Thurston / Edgar Cayces Predictions For The 21st Century.

Annonser

221 Responses to Ett vykort från framtiden.

 1. Sture says:

  @ Savalle,
  du frågade mig en gång varför jag inte kommenterar om hälsa och sjukvård på Lars Berns blogg ”Anthropocene.live”. Jag svarade att jag gjort det tidigare men inte längre. Jag kan utveckla detta:

  Lars Bern gör en strålande insats med sin blogg, speciellt på klimatområdet där han med sina kunskaper om fysik fullständigt tillintegjort klimatalarmisterna. Han har även gjort stora insatser när det gäller att föra upp diskussionen om kostens betydelse för hälsan och om globalisternas agenda för att förslava mänskligheten.
  Men han vill inte föra diskussionen ända fram och jag upplever dessutom att Lars Bern är ‘seg selv nok’. Det är hans blogg och han är i sin fulla rätt att bestämma vad som skall diskuteras där. Men jag lägger inte min tid på att kommentera om kommentarerna inte får innehålla sådant som är viktigt för mig. Då gör jag annat istället.

  När det gäller Big Pharma så måste man förstå vad som är deras ”trolleri-trick” – den stora multicenterstudien.
  Professorn i fysiologi på mitt universitet [som då av många amerikanska källor ansågs leda ‘världens bästa’ cirkulationsfysiologiska experimentallaboratium] lär ha sagt att ‘det man inte genom försök på tre råttor kan upptäcka effekten av en åtgärd så är detta inte värt att undersöka’. Så gör stora vetenskapsmän – högkvalitativa men små undersökningar.
  Hur många undersökningar måste man göra [som ett absolut minimum] för att visa att någonting är statistiskt signifikant? Svar: Man behöver göra minst 5 försök.

  Låt oss titta på ett sedan lång tid välkänt ämne, atropin, som höjer hjärtfrekvensen genom att blockera det parasympatiska nervsystemet. Ponera att vi nu gör ett sådant försök; vad är chansen för att denna höjning av hjärtfrekvensen i själva verket är orsakat av slumpen? Den är 50%. Vad är chansen för slumpen att det även i ett andra försök går åt samma håll? 25% chans. Och chansen för slumpen efter 5 försök är endast 3,125 %. Om vi nu skulle ge atropin till 5 olika patienter så skulle detta medel höja hjärtfrekvensen hos samtliga (garanterat, vi gör detta varje dag). Effekten är statistiskt signifikant (p<0.05) och kan inte förklaras av slumpen.
  .
  Därför görs väldigt många högkvalitativa undersökningar med endast 7-10 patienter om patienten är sin egen kontroll. Och varför behövs då 20-30.000 patienter i stora multicenter-undersöningar? Därför att detta är Big Pharmas trolleritrick. Om man måste ha så stora undersökningspopulationer så innebär detta att effekten av läkemedlet är extremt liten – om den överhuvudtaget finns. Har man inte förstått detta så har man inte förstått någonting.

  • Sture says:

   Det finns många olika statistiska test. Gemensamt för dem alla är att de anger antalet observationer, räknar ut ett medelvärde och anger en spridning (=variation). Det är allt. Har man två olika populationer som skall jämföras med varandra så räknar man ut dessa mått för båda grupperna.

   I varje statistiskt test så gäller det att få skillnaden mellan grupperna att överstiga ett visst värde som gör att slumpen kan uteslutas. I t. ex. Student’s t-test har man räknat ut ett t-värde, som anger när skillnaden är statistiskt signifikant. Ju större skillnad mellan grupperna, och/eller ju mindre variation inom grupperna och ju fler observationer (= n) desto lättare får man fram en statistiskt signifikant skillnad.
   Men redan efter 30 – 40 försök så får man ganska konstanta siffror för medelvärden och variation, som nu nästan kan skrivas som konstanter, k1 och k2. Vidare är t-värdet också ganska konstant; mellan 40 – 100 observationer varierar det från 2.02 till 1,98 och blir sedan aldrig mindre än 1.96 och kan därför också betraktas som i det närmaste en konstant, k3.

   Vi får en ekvation k3 ≈ (k1 x roten ur n)/k2. Vi ser då genast att antalet observationer faktiskt bestämmer ALLT. För att verkligen trolla bort vad man gör så kallar man det att man gör en ‘Power Analys’. Och då menar man att man bestämmer hur många patienter man måste ha för att man skall kunna påvisa en statistiskt signifikant skillnad. Vad man egentligen visar är hur stort värdet på n måste vara för att roten ur n gånger konstanten k1 – dividerat med konstanten k2 skall överstiga värdet 1,96. Detta är kosmetika. Och detta är deras trolleritrick. Detta måste man genomskåda.
   Men detta trolleritrick har jättestor betydelse för penningklirret hos Big Pharma. För många år sedan gjordes en stor multicenterstudie på 20.000 patienter mellan två propp-upplösande mediciner, streptokinas vs. alteplase, som visade en minimal fördel för den nya drogen alteplase, vilken alla patienter då måste få. En dos streptokinas kostade då 1000 kr och en dos alteplase 10.000 kr. Så detta är angelägna studier.

   Så här går det till:
   1. Har man en ny drog (som blir dyr) så gör detta läkemedelsbolag en jättestor studie eftersom skillnaden är minimal, om den överhuvudtaget finns.
   2. Har man en gammal drog (som är billigare), så gör man en liten studie, som tyvärr inte visar någon skillnad – och då kan ju sjukvården välja det billigare alternativet.

   Just detta har inte Lars Bern förstått – han är fortfarande bländad av ”stora studier”.

   • Suavalle says:

    Tack, Sture, för din förklaring.

    När det gäller statistik finns det ett uttryck som jag har lagt på minnet: ”Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.” Mycket förfalskas med hjälp av statistik.

    Jag instämmer helt i din svn på statistik; den enkla och överskådliga statistiken är allra tillförlitligast och i regel fullt tillräckligt.

    Statistiken har blivit manipulatörernas bibel.

 2. Sture says:

  @ Fiskargubben,
  det kan vara intressant att jämföra hur Swedenborg och Lorber står sig gentemot nutida vetenskapliga fynd. Och med vetenskap menar jag mänskliga berättelser utifrån vad man observerat. Det är ju så det går till också inom naturvetenskapen. Endast en liten del av det som vi idag betraktar som vetenskapliga sanningar har den enskilda människan iakttagit med egna ögon. Huvuddelen, säkert mer än 99%, har förmedlats genom vad andra har observerat för oss och sedan rapporterat på konferenser, kongresser, föredrag, vetenskapliga artiklar, vetenskapliga läroböcker etc. Och man kan välja att tro på dessa vetenskapliga rapporter eller att inte tro på dem.

  Så är det också inom vetenskapen om det andliga: människor som har varit döda men kommit tillbaka har berättat vad de observerat. Detta kan man tro på eller inte tro på. Michael Sabom, som är professor i kardiologi (hjärtläkare) har varit med om åtskilliga hjärtåterupplivningar och har intervjuat 194 patienter i sin bok ”Vi upplevde Döden”.
  De berättelser som dessa patienter avgivit stämmer ganska väl överens med både Swedeborg och Jakob Lorber.
  Så här kan det t. ex. låta:

  ‘Man får se sitt liv – och det är man själv som dömer. Har du gjort vad du borde göra? Man tänker: ”Jo, jag gav sex dollar till en fattig och de var bra gjort av mig.”Men det betydde inte ett dugg. Utan det är de små sakerna – kanske ett litet barn som hade slagit sig och som man hjälpte eller att man bara gick upp och hälsade på en som låg till sängs och var sjuk. Det är dom sakerna som är de viktigaste . . . Det är man själv som dömer . Man har fått förlåtelse för alla sina synder, men kan man förlåta sig själv för att inte ha gjort vad man borde ha gjort och en del småfusk som man kanske gjort i sitt liv? Kan man förlåta sig själv? Det är det som är domen.’

  Detta är ‘Domen på den Yttersta Dagen’. När man dör fysiskt (=den yttersta dagen) så berättar Jesus att man omedelbart återuppstår i andlig gestalt och får sin dom. Men man döms inte av Ljusgestalten (= Jesus Kristus/Gud?) utan av sig själv – man skäms. Men Jesus Kristus/Gud vill att man också skall kunna förlåta sig själv. Precis såsom Swedenborg och Lorber berättat.
  Den katolska kyrkan och även den protestantiska har förvanskat detta, minst sagt.

 3. Olle Holmqvist says:

  fint alla
  Ett grundläggane problem, obegriplighet for mig är: hur kommunicerar det materiella med det andliga ? Bowlingklotet skickas iväg avsiktligt, med precision, men två käglor blev kvar. Omöjligt att få ner bägge. Ett säkerhetskast – en ner, en kvar. jag föreställer mig att hjärnan funkar likadant. Och att vi upplever – en upplevelse

  – som när jag till bussen försjunken i intressanta tankar, jag upplever inte ”att jag går” jag utför de mekaniska rörelserna, ser mig inte gå förbi parkbanken, osv men kan koppla om och ”njuta av promenaden”. Luften i pannan osv. Är initiativtagaren till omkopplingen icke-materiell, dvs ande ?

  Men hur knuffar den då till materian ?

  • petergrafstrm says:

   Det finns ingen materia i den gamla bemärkelsen dvs självständiga objekt. Allt är uppbyggt i ett självrefererande kretslopp. Ett återkopplat system som automatiskt innefattar interfererande vågor. Och det ger upphov till att fasen mellan olika såna vågor kan låsas till varandra. En sån faslåsning tar sig bla uttryck som materia. Men när fysikerna försöker ringa in materien så slinker den undan och liksom förändras av att man iakttar den. Så beter sig vågor som undersöks med vågor. Och något annat än vågor finns inte att tillgå även om dom ibland ger sken av att vara väldigt påtagligt materiella. Jag väntar mig inte att du skall vara nöjd med den ‘förklaringen’. 🙂

 4. Olle Holmqvist says:

  Anden, spiritus, påverkas som bekant av materia ”sprit”, man blir djävligt tjatig.Pauli brev innehåller många gånger: Håll er nyktra. Problemet var om själen var berusad på yttersta dagen,
  förblev den då berusad i det andra livet, eller nyktrade den till ? Tjatig i evigheters evighet ?
  Inget klart besked i GT eller NT. Jobbigt för de nyktra själarna. Alltså: totalprevention.

  Jag testade synpunkten på en fikarast en gång och en klok, vacker kvinna kommenterade:”En sak är väl om man är fulll när man kommer till Himlen, men tänk om man är bakfull?”

  ”Ett återkopplat system som automatiskt innefattar interfererande vågor. Och det ger upphov till att fasen mellan olika såna vågor kan låsas till varandra. En sån faslåsning tar sig bl a uttryck som materia. ” Vackra ord men jag fattar ingenting.

  Om Stures statistikresonemang: Tycker detsamma, men försöker begripa så här.
  Två fabriker exakt detsamma utom en faktor, t ex ena fabriken treskift, alltid i gång, andra
  tvåskift alla får sova på natten. Tre-skifte ger 7 av alla 20 får sömnproblem.Två-skifte ger en av alla 20. Det behövs ingen statistik f a begripa.

  Ex 2: Fabr ett: 3 av tusen anställda drabbas, mot två av tusen in den andra. Skillnaden mindre men det blir ändå stat signifikant. Ingen medicinjournalist begriper att – om det krävs – många – försökspersoner f a uppnå stat sign så berör sambandet -få – litet antal personer. Tvärtom
  brukar det beskrivas just som ”det här är en stor undersökning 80 tusen sjuksköterskor deltog”.

  Alltså journalisten tror precis tvärtom: ju fler försökspersoner desto tydligare samband. Som så mycket annat, gammal folkvisdom: Mycket hö för att hitta knappnålen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: