Ett förändrat politiskt landskap…

rapsfält Tore Hagman

Eftersom Medborgerlig Samling (MED) håller sin riksstämma kommande helg, låter jag min son Mons få tillfälle att ge sin syn på pågående förändringar i det politiska landskapet. Mons kommer att sitta i riksdagen efter valet om MED klarar 4%-gränsen. Mons Krabbe:

Annie Lööfs ställningstagande för regeringens invandringsproposition är ett av många tecken på en större utveckling, som inte bara sker i Sverige, utan i Europa som helhet. Processen har pågått en längre tid, men har blivit allt mer påtaglig det senaste året. Denna utveckling är ett skifte från vänster/höger som den primära konfliktlinjen i politiken, till en ny som delar upp Europas politiska spelplan utefter var partierna står gällande två huvudfrågor:

 • 1) Partier som ser storskalig migration som något som har ett egenvärde, att kulturellt blandade samhällen är mer eftersträvansvärda än kulturellt homogena. De anser att de negativa konsekvenserna när det gäller utanförskap, etno-religiösa konfliktsituationer och kriminalitet är små tillfälliga olägenheter, vars negativa konsekvenser är ett rimligt pris för att uppnå huvud målet – ett mångkulturellt samhälle. Motståndarna ser ingen vinning i migration som medel att bryta upp kulturellt homogena samhällen. Istället kan dessa begränsningsförespråkare vilja se ett värde i migration för att fylla arbetskraftsbehov, eller för att ge skydd till särskilt utsatta grupper under kontrollerade former och inte i syfte att ändra på de bärande principerna för mottagarlandet.
 • 2) Partier som vill se en påskyndad politisk globalisering står mot dem som anser att den politiska makten utövas bättre i mindre politiska enheter. Politisk globalisering innebär en stadig förskjutning av den politiska makten från nationella och subnationella enheter till allt större politiska sammanslutningar. Först till kontinentala enheter som EU, och i förlängningen till en tänkt global myndighet eller världsregering. Man ser nationer som onödiga hinder på vägen mot global enighet. De som motsätter sig denna utveckling ser i processen en demokratisk urholkning, där besluten fattas längre och längre bort från medborgarens insyn Lokala förutsättningar och synsätt tas allt mindre hänsyn till i denna politiska centraliseringsprocess.

I grund och botten så är dessa två frågor knutna till varandra. För dem som vill se politisk globalisering, där gränserna mellan nationalstaterna rivs ner, är det givetvis också fördelaktigt med en massiv migration in till den rika och tidigare så nationalistiskt sinnade världen i syfte att underminera själva förutsättningen för den oberoende staten: ett samhälle med konsensus runt de bärande principerna.

 

Från att dessa två frågor knappt har varit kontroversiella i relationerna mellan höger och vänster, så ser vi nu inledningen av ett skifte i politiken. Detta skifte kommer innebära en fullständig omkastning av allianserna. Från att ha varit underordnade, både för politiker och väljare, är de nu på väg att istället inta en avgörande roll.

Eftersom de etablerade partierna hittills har haft en sådan ”rörande” samsyn i värdet av massiv migration och politisk globalisering, så är det naturligt att det har bildats folkliga oppositionella rörelser i takt med att de negativa konsekvenserna har blivit allt mer påtagliga. Eftersom de partier som har växt fram ur denna opposition, har syftat till att direkt tolka folkviljan, så har de fördömts som ”populistiska”. De etablerade partierna föredrar ett synsätt där de ska stå fria att ”vägleda” folket på den rätta vägen. Bakom det föraktfulla öknamnet ”populist” ligger i grunden en oro för att folket ska störa den politiska agenda, som de politiska eliterna har varit överens sedan 70-talet.

När det nu dyker upp anti-migrations- och anti-globaliseringspartier på arenan så har tillvägagångssättet i Europa varit att 1) Ignorera så länge som möjligt och utesluta dessa från allt samarbete. 2) Bilda samlingsregeringar över blockgränser. Typexemplet på denna reaktion är Österrike, där socialdemokrater och kristdemokrater sedan decennier samregerade landet. Signalen var tydlig: vänster eller högerpolitik är helt underordnat migration- och globaliseringsfrågorna. Denna österrikiska modell har anammats även i Tyskland där samma två partier nyligen återigen har ingått en stor koalition som en konsekvens av Alternativ för Tysklands framgångar.

Detta är dock en, i väljarnas ögon, svårsmält utveckling. Alla politiska frågor i efterkrigstidens Europa har tidigare avgjorts ur perspektivet vänster mot höger. Väljarna kan knappast tolka denna sammansmältning av de båda halvornas eliter som något annat än en urholkning av demokratin, särskilt som uppgörelserna partierna emellan görs efter valet.

 

I en situation där målen för klasskampen redan var avgjorda till arbetstagarnas fördel, fanns det lite utrymme för den ekonomiska argumentationen mellan vänster och höger. Den kamp som vi ser i partiledardebatterna är sällan mycket mer än politisk posering. Ett skådespel för att inbilla väljarna att det faktiskt finns avgörande skillnader kvar mellan partierna i denna och anknutna frågor. Marginella höjningar eller sänkningar av skattetryck eller vinster i välfärden är frågor som vänster mot höger har stridit om under efterkrigstiden.

Faktum är att vänster/höger frågorna har, för de politiska eliterna, blivit helt irrelevanta i relation till frågan om migration och globalism och socialdemokrater såväl som liberaler drömmer tårögt om en utopisk framtid där alla kulturer och religioner kan samexistera utan friktioner och vill försöka nå denna oavsett offren på vägen.

Aldrig har detta faktum blivit mer tydligt i Sverige än när Decemberöverenskommelsen (DÖ) ingicks mellan Stefan Löfven och Alliansen. Alliansen såg hellre att en vänsterallians styrde landet än att behöva lyssna på ett parti som hade en annan syn på migration.

 

I Österrike insåg högerpartiet ÖVP att detta i längden bara kunde innebära att den nationalistiskt sinnade och migrationsfientliga oppositionen till samlingsregeringen, som ändå i grund och botten hade mer gemensamt med högersidan, på sikt skulle stärkas. Väljare som, ändå vill ha en riktig högerpolitik, accepterar inte samlingsregeringar med vänsterblocket. Båda sidorna har närmat sig mitten, särskilt högern som helhet, som har blivit mer socialliberalt och format av vänsterns världsbild. Kanske en ofrånkomlig konsekvens med en generation av politiker i ledningen, som har genomgått ett skolsystem genomsyrat av vänsterideologi?

Det österrikiska högerpartiet insåg att man behövde bryta sig loss från vänsterns förödande omfamning. Andra konservativa runt om i Europa har också så småningom börjat förstå att med dagens liberaler, med dess ofta socialliberala lutning, delade de konservativa inte längre samsyn. Den nya sprickan går rakt igenom det tidigare högerblocket. Konservativa, om än inte alltid självuttalade sådana, har i Sverige kommit att blandas med socialliberaler i framförallt två borgerliga partier; moderaterna och centern. Ett lågmält inbördeskrig rasar i dessa partier och inte minst jag själv undrar när den konflikten ska bryta ut på riktigt. I takt med att denna insikt sprider sig så kommer väljarna flytta runt så att mer naturliga politiska enheter bildas, som är mer ideologiskt samstämmiga internt.

 

Högern kommer sannolikt att delas upp i två delar, var på sin sida av den nya konfliktlinjen knuten till migration och globalism. På samma sätt har egentligen socialdemokratin redan, i mina ögon, delats upp, eftersom jag ser SD som en nationalistisk version av det gamla socialdemokratiska partiet. D.v.s. ett parti som har en socialdemokratisk vision av samhället, men som är ekonomiskt pragmatiskt visavi landets industri.

Liberaler vill se en värld utan gränser, då de inbillar sig att man kan skapa en global befolkning som är homogen vad gäller värderingar och därmed konfliktfri. Man bortser ifrån konflikterna som uppstår när man ska försöka foga samman grupper vars värderingar istället är framknådade genom århundraden, formade av särskilda historiska skeenden, kulturella attityder och geografiska särförutsättningar. Socialisterna ställer upp på detta och tillfogar en tro på att denna sammansmältning leder till rättvisa mellan jordens folkgrupper.

Mer klarsynta personer inser dock att denna planerade sammansmältning endast leder till att de som är numerärt överlägsna kommer att påtvinga dem som är färre sina vanor och sin kultur. Det blir en ofrivillig assimilering in i de numerärt starka gruppernas kultur. Ingenting pekar idag på att de bästa och sundaste värderingarna kommer att bli vägledande i ett sådant samhälle. Istället blir det långsiktiga resultatet att den numerärt krympande västvärldens värderingar, som har tjänat våra samhällen så väl, kommer att få ge vika i en process av politisk globalisering. Vi ser redan nu, på båda sidor av Atlanten, hur värden som demokrati, yttrandefrihet och jämställdhet steg för steg nedgraderas.

Den unga ÖVP-ledaren Sebastian Kurz har insett att högerkonservativas naturliga allierade är de partier som vänder sig mot massmigration och globalisering. Så småningom kommer högern i Tyskland att komma till samma slutsats och sedan en tid tillbaka mullrar det bakom Merkel. Nästa ledare för CDU kommer sannolikt bilda allians med Alternativ för Tyskland (AfD). I Danmark, som dock aldrig har plågats av vår oförmåga att diskutera det obekväma, har högern redan regerat med stöd av den nationalistiska DF och i Norge regerar högern just nu med Fremskrittspartiet.

I Sverige, däremot har låsningen varit total. När Kinberg-Batra föreslog en dialog med SD så fick hon gå. Idag är DÖ i högsta grad en levande företeelse. Låsningen kan dock inte bestå på obestämd tid. Detta förstår alla! Annie Lööfs steg för steg av närmande till socialdemokraterna är en yttring av en ny trend från kontinenten.

 

I upptakten till Frankrikes presidentval 2017 såg det länge ut som om högerpartiet (Republikanerna) skulle bli den säkra vinnaren. Eftersom dess ledare Francois Fillon förde en politik som lutade lite åt nationalisternas (Front National) och öppnade för en normalisering av den politiska diskursen i landet, såg det ut som om Frankrike skulle bli ännu ett land där högerkonservativa tog över genom att finna sin väg tillbaka till vad som borde vara riktig högerpolitik. En politisk skandal gjorde dock slut på hans kampanj och därmed skapades ett stort tomrum på arenan. In trädde Emmanuel Macron med sin nya rörelse, En Marche. I en situation där höger och vänster inte lägre kan behålla konsensus om migration och globalism, och där konservativa allt mer glider över mot de nationalistiska partiernas sida så återstod för Macron att samla alla de krafter som var för migration/globalism under ett tak. I det patriotiska Frankrike är det lätt att lägga en dimridå av nationalism även över detta, genom det koloniala arvet från MENA-länderna!

En Marche var en sammanslagning av landets socialdemokratiska och liberala krafter. Liberalerna kände uppenbarligen tidens vindar, och ville distansera sig från de konservativa som gick åt andra hållet. Snabbt blev En Marche en modell för Europas migrations/globalism-förespråkare.

Nicola Sturgeon försökte referera till Macron i Storbritannien med sina rop på en allians mellan Labour, Liberals och SNP. Här i Sverige har Annie Lööf fattat vinken, när hon nu styr Centerpartiet på rak kurs mot vad som ser ut att bli en allians mellan C, S och MP. Det återstår bara att se om moderaterna vaknar upp till denna verklighet? Man missade helt när stora delar av Europas högerkonservativa valde bort massmigration, mångkultur och politisk globalism. Nu står man handlingsförlamade när C lämnar alliansen och istället lägger grunden för att kunna regera med sossarna efter valet. Varför ser man inte att ett naturligt högerkonservativt partis position bör vara till försvar för bevarandet av de värderingar som har gjort västerlandet starkt?

Eftersom man inte har velat ta ställning, så har ett nytt högerkonservativt parti dykt upp på den politiska arenan, nämligen Medborgerlig Samling (MED). MED representerar den höger (konservativa, liberalkonservativa och klassisk liberala) som säger nej till massmigration och överföring av mer suveränitet till övernationella organ. Eftersom moderaterna inte följer med i den generella utvecklingen för högerkonservativa i Europa så har MED dykt upp som ett alternativ och kan ta plats som det första borgerliga partiet som är villigt att samverka med partier som har samsyn rörande en begränsning av invandringen.

Mons Krabbe

 

Annonser

227 Responses to Ett förändrat politiskt landskap…

 1. Stig Rydmark says:

  Eftersom MED gör misstaget att i partiprogrammet uttalar viljan till ett NATO-medlemskap så utestänger man mig och andra väljare.

  • peterkrabbe says:

   Detta är en av de frågor som skall diskuteras på riksmötet. Mons och många andra kommer att kräva att NATO-frågan underställs folkomröstning. Om det blir så vet alla att det inte blir NATO-anslutning (50% övervikt för nejsidan). Det skall vara MEDs huvudprincip att medborgarna skall tillfrågas i fundamentala frågor, därav partinamnet. Det gäller även EU, där partiet skall arbeta för en återgång till ursprungstanken om samarbete, inte en superstat med expansionistiska ambitioner som lydrike till USA.
   Mons är talesman för integration och utrikespolitik och har skrivit väsentliga delar av partiprogrammet. Tyvärr finns det militärer även i MED som inte förstår politik, detta skall vi ändra på i god tid innan valet.

   • Mats says:

    Ingenting då det gäller MED är i god tid.
    Det saknas naturligtvis pengar för nya partier men framförallt så är man för sent ute, knappt 5 mån till valet o få vet något om dem
    Det krävs flera opinionsundersökningar med positiv trend för att folk på allvar ska överväga att rösta på dem
    Någon hjälp i media lär det inte heller bli.

    • peterkrabbe says:

     https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ett-av-alla-nya-partier-m%C3%B6ts-p%C3%A5-pubar-medborgerlig-samling-3967929
     Självklart är det ont om tid, men lite optimism hjälper bättre än resignation. TV 4 har redan haft ett inslag och fler lär följa efter. Sommaren är lång och MED kommer att finnas med i Almedalen, inga media lär kunna undgå det. Profilstarka och mediala personer kommer att ansluta efter hand.
     Sedan skall man inte underskatta fria sociala medier, det är där MED är starkast. Det akuta penningbehovet har man löst genom att ge ut riksdagsobligationer, en plats i riksdagen kommer att ge bra avkastning för den som investerar. Den bästa hjälpen kommer säkert från Kristersson och Lööf när media visar var de står i verkligheten. Var med och kämpa istället!

     • Mats says:

      Ok, att vara negativ är naturligtvis inte så lyckat
      Tror jag då vi närmar oss valdagen att det inte är en bortkastad röst ska jag kanske överväga

      • peterkrabbe says:

       Precis, jag kommer att ha full insyn och kommer också att göra fortlöpande bedömningar på bloggen. Ingen kommer att behöva köpa grisen i säcken…

      • Lars G says:

       Jag anser att en röst på något av de 8 riksdagspartierna är en bortkastad röst. För min del blir det AfS som inte vill gå med i NATO och ta Sverige ut ur EU.

 2. Lilla fröken PK says:

  En mycket intressant analys av Mons. Till den bör fogas medias förödande roll som globalisternas megafon. Nationella nyheter förpassas nästan till ett kuriosakabinett av infotainment, medan ”korrarnas” rapporter från fjärran länder får framskjuten plats, allt för att understryka ”allas lika värde”. I dagems nyhetsmorgon rapporteras sålunda med stor entusiasm om en kulturfestival i Zimbabwe(!)

 3. Suavalle says:

  Här är några punker som jag anser vara väsentliga:

  • Fractional Reserve Banking / Riksbankens koppling till BIS med förödande konsekvenser för Sveriges ekonomi

  • Chemtrails, farlig strålning,

  • Korruption

  • Lokalt förankrad politik

  • Giftfritt småjordbruk

  • Alternativmedicin

  • Yttrandefrihet

  • Nationell självförsörjning

  • Fullständig neutralitet, vilket också inkluderar att allt spel under täcket med NATO är uteslutet

  Mons, ta gärna med dig detta till riksstämman!

  • peterkrabbe says:

   Det är bra synpunkter! MED sveper just nu fram som en vårvind med idag 2000 medlemmar. Man lanserar ett nytt koncept för politik genom att hålla MED-pubar i distrikten, där alla intresserade kan ta en öl ihop och diskutera med och lära känna sina blivande politiker. Partiet stöds av många rutinerade debattörer och bloggare som Thomas Gur, Alexander Bard, Katerina Janouch, Helena Edlund (prästen som fick sparken av islamkramarna), Mons m.fl. Även jag ser detta som den bästa möjligheten att ändra inriktning på Sveriges politik. Oavsett hur SD utvecklas behövs MED för att samla upp de Alliansväljare som inte vill se en samlingsregering med S och Mp. Kristersson är en ren kopia av Reinfeldt, möjligen ännu värre. Med Lööf som statsminister råder jag alla som kan att emigrera, innan det är för sent.
   Man kan aldrig få med allt som är gott på samma sked. Det finns också olika smak. Men följ MED fram till valet så kan jag nog utlova att innan dess har vi det bästa alternativet klart för att rädda landet.

   • Mo says:

    Ett ja till NATO innebär väl ett ja till globalismen. Krav på folkomröstning i frågan och MED gör skäl för sitt namn. För en chemtrailsfri himmel krävs ett nej till NATO, kopplingen är uppenbar.

    • peterkrabbe says:

     Absolut, NATO är globalismens armé. Chemtrailsen förekommer nästan uteslutande i NATO-länder. I realpolitiken är det enklare att kräva folkomröstning, ett legitimt krav, än att försöka övertyga 90% av riksdagsledamöterna om att vi inte skall vara med i NATO. Utgången av en folkomröstning är given, folket är inte korrumperat men det är politikerna.

     • Anders wirre says:

      Hej Peter vi hade en kontakt i det sovande folket jag undrar nu skall våra valda representanter för folket ha två lojaliteter folket kontra Bilderberggruppen det är ju helt galet bra blogg wirre!

      • peterkrabbe says:

       Hej Wirre, vet inte riktigt vad du menar, men politikerna skall naturligtvis vara lojala mot folket, deras väljare, och inte globalisterna som representeras av Bilderberggruppen. Historien visar att de senaste decenniernas statsministrar i Sverige samtliga varit med på Bilderberggruppens möten ett par år innan valen. Detta för att försäkra sig om konsensus och finansiering av sina kampanjer. Det är därför vi kan hålla för troligt att Annie Lööf har fått deras välsignelse och kapital denna gången. Inbjudan till Bilderberggruppens möten från svensk sida sker genom Jacob Wallenberg. Den typen av amerikansk politik vill vi inte ha i Sverige.

 4. Fiskargubben says:

  Jag vill veta var dessa partier står i opinionen. Fi verkar särredovisas, men inte MED och AfS. Rätt? Jag vill rösta på ett parti som kommer in i riksdagen.

  • peterkrabbe says:

   Etablerade partier som funnits i 20 år eller mer kan man lätt följa i opinionsundersökningar. Det kan man inte med nya partier utan historik. MED har sina starkaste rötter i Stockholm och Skåne, den som vill göra en negativ mätning kan göra det i Jämtland, där partiet är okänt. Resultatet blir O. Mäter man i Stockholm blir det säkert över 4 %. De nya partierna växer för varje vecka. Om man tror att MED kan göra skillnad får man vänta till augusti, då går det inte längre att dölja vad som egentligen händer. De som kommer att rösta på AfS är de som är missnöjda med SD, summan kommer att vara densamma. De som röstar på MED är de som ser Alliansen som svikare och hycklare, den potentialen är minst 20%, beroende på hur diskussionen kommer att utveckla sig under sommaren. Jag är säker på att du kommer att veta när tiden närmar sig, vi får ha lite tålamod. Det som betyder något är summan av SD, AfS och MED, det är den som kan göra skillnad.

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   för min del kommer det nog att bli AfS precis av samma skäl som du anförde i en tidigare kommentar. SD är helt enkelt för fega och bara väntar på att få komma in i värmen, dvs de är idag ganska opportunistiska. Det går inte att lita på dem och jag tror tyvärr inte att de är att räkna med i framtiden – såvida inte någon riktar en blåslampa på dem. Men de är klart bättre än KD, L, MP och C som jag hoppas alla åker ur. Vi behöver förnyelse och både Medborgerlig Samling och AfS är därför välkomna.
   Medborgerlig Samling är helt oprövade och oavsett hur deras partiprogram ser ut så vet man inte hur de kommer att agera som parti. Det finns säkert många olika viljor som drar åt olika håll. Ordföranden Ilian Sade har jag mött på Det Goda Samhället och jag litar inte på honom – även om han har många bra synpunkter.
   Återstår AfS, som jag inte känner till så mycket om förutom att de säger vad de tycker och fått utstå mycket spe. Mod är en mycket viktig egenskap i dessa tider – och det verkar de i alla fall ha. För mig är detta det viktigaste.
   För min del bryr jag mig inte om ifall det parti som jag röstar på kommer in i riksdagen – eftersom de ändå kommer att bli utfrusna. Titta bara på hur man behandlat SD. Mycket framgångsrik utfrysning, skulle jag vilja säga.
   Nej, AfS kommer att bli en blåslampa på SD och det kommer att vara det absolut viktigaste.

   • Sture says:

    Jag kan ställa frågan så här: Ilian Sade eller Kasselstrand? Vem litar jag mest på?

    • peterkrabbe says:

     Ilan Sade äger och driver nätsajten Nyheter Idag, som anses stå SD nära. Jag tror inte att skillnaden är så stor, men till skillnad från SD är MED ett konservativt borgerligt parti. Det har betydelse för alla som vill lämna Alliansen.

     • Sture says:

      @ peterkrabbe,
      jag tror att du har rätt i att MED kommer att dra till sig väldigt många konservativt borgerliga som är missnöjda med M och kanske L och KD. Och jag tror att de kommer att kunna uppnå en siffra kring 10% (precis som Ny Demokrati). Och det är bra. Men jag kommer sannolikt inte att lägga min röst på dem. Den stora nackdelen med AfS, dock, är att de är unga. De saknar visdom och erfarenhet och lever på enbart energi och drömmar. Vi får se.

      • Mons Krabbe says:

       @Sture
       Får jag fråga, vad du har för skäl att misstro Ilan Sadé? Och på vilket sätt?

       • Gunnar Karlén says:

        Den frågan skulle jag också vilja ha svar på! Rätt svar torde vara att Ilan Sadé är en förtroendeingivande klippa, och som sådan oumbärlig!

      • Mons Krabbe says:

       @Sture
       Som jag skriver i texten ovan, så är migration/globalism vs migrationsmotstånd/anti-globalism den avgörande skiljelinjen, men inom dessa två läger kan du fortfarande välja höger eller vänster beroende på vilken syn du har på staten (uppblåst, dyr, påträngande, ineffektiv (om man får raljera lite grand) eller slimmad, kostnadseffektiv och med respekt för individen och äganderätten), hur du ser på den ekonomiska politiken och skatterna, skolan där fakta möter känsla, eller rättsväsendet, där personligt ansvar står mot ett fokus på sociala omständigheter och en syn på förövarna som ett offer för dessa omständigheter. Väljer man SD eller AfS så väljer man också socialdemokrati i nationalistisk skrud. Man väljer partier som synes inte vilja reda ut dessa konflikter och ännu mindre har idéer för hur man ska göra det. Väljer man MED så väljer man ett klassiskt högerparti som är den enda kraften i landet som avser rensa upp i detta träsk av vänsterideologi. Vi är det enda parti som tänker rädda eleverna från skolans vänsterindoktrinering. Vi utmärker oss genom att kräva att kriminella får ta ansvar för sina egna handlingar, samtidigt som medborgarna ska få rätten att försvara sig själva mot angrepp. Vi är det enda parti som tänker skära bort fläsket i statens verksamhet. Vi har 448 myndigheter, varav många har en begränsad nytta, vid närmare granskning. Många är rena aktivistmyndigheter, vars verksamhet består av att påtvinga samhället, såsom andra myndigheter eller skolorna, feminism eller mångkulturell anpassning. Det är bara MED som kommer ta dessa strider! MED är en medborgarrörelse som vill reformera hela statsapparaten, rensa den från vänsterideologi och återskapa saklighet och evidens som dess grund och rättesnöre. Det är min förhoppning att det svenska folket inser vilken chans de har att styra skutan rätt här, om de bara vågar tro på oss!

       • Fiskargubben says:

        Hej, Mons. Jag har röstat in flera nya partier och blivit besviken. Kds, Miljöpartiet, Ny Demokrati och Sd. Jag vill att de gamla partierna ska bytas ut, men det ser ut att vara svårt. Jag varnade några och sade att Sd skulle få svårt att bevara sin självständighet och fick rätt. Ny Demokrati förstördes av mullvadar som nästan samtidigt gick ut i media. De arbetslösas parti fick besök av en hel skock politruker på sin kongress, berättar en av stiftarna. Vi lever under förtryck och ditt parti behöver veta det. Junilistan visste det här, men gick för långt i kontrollen av medlemmarna. Sd har också gått för långt.

        Du får gärna berätta mer om Med.

        Media talar om Nmr, som inte alls är ett hot eftersom dess skara är liten. MED och AfS ser jag inte nämnas. Försök att nå ut på nåt sätt.

        Ni som ser på Tv, vad gör Kristersson för intryck? Jag har aldrig hört hans röst, men jag brukar kunna läsa fotografier och få en bild av människan. Han är en moderat politruk.

        • Suavalle says:

         Detta att politiska rörelser bordas och tas över av etablissemanget är det största problemet. Deep State är experter på det.

         Det sker med hjälp av pengar, utpressning och hot och om det inte skulle skulle räcka utförs mord.

         Hur kan vi skydda oss mot detta?

         Här är mitt förslag:

         1 Stark lokal förankring i beslutsprocessen

         2 Lokalt kontrollerade folkomröstningar

         3 Politiken befrias från överflöd av pengar

        • Mons Krabbe says:

         @fiskargubben
         Jag har precis avslutat en tredagars stämma och har inte varit mycket på nätet, så jag svarar lite sent här. Säg gärna om det är något särskilt område som du vill veta mer om. Här kommer ett par länkar om nedläggningen av myndigheter:

         I Sydsvenskan:

         https://www.sydsvenskan.se/2018-05-04/vi-vill-minska-antalet-myndigheter-med-en-fjardedel

         • Fiskargubben says:

          Tack, Mons. Oroa dig inte för att du inte svarar direkt. Jag ser att du är talesman för integrationen. Utrikespolitiken?

          Hur ser MED på kristendomen? Har den specialställning? Jag och många äldre såg den integrerad i skolan och så var det också i tidigare generationer. Den lever bland mina barn och barnbarn.

          Jag har flera utländska förfäder och kan inte klaga på all invandring, men de kom alla från den europeiska kontinenten och de flesta från tysk- och fransktalande länder. De integrerades ganska snabbt (utom vallonerna som behövde hundra år). Det vi har nu fungerar inte.

          Min stora oro gäller relationerna med Ryssland, eftersom jag har studerat problemen i flera år. Bernadottarna förde en klok Rysslandspolitik och den vill jag ha tillbaka. Hur blir det med medlemskapet i Nato?

          Jag har röstat höger flera gånger, men det är egentligen folkhemmet jag vill ha tillbaka. Vissa storföretag kan ägas av staten som i det muslimska Iran och det kristna Ryssland samtidigt som den fria marknaden tillåts. Det är oligarkerna som ska vingklippas. DDR tillät massor av privata småföretag och det är förbjuden historia idag,

          Auferstanden Aus Ruinen – DDR Anthem English Translation

      • Mo says:

       Jag tycker att det är bra om flera partier, med inriktning mot lite olika väljargrupper, går till val på en någorlunda gemensam plattform i invandrar och migrationsfrågor. Det viktiga är att de därefter kan hålla front och stöttar varandra i dessa frågor, inga tarvliga mobbningstendenser. Förhoppningsvis kommer det att splittra övriga politiska partier och media, vem skall bli deras slagpåse ? Deras självupplevda angrepp mot rasister faller till slut på sin egen orimlighet.

   • Fiskargubben says:

    Sture, du kan ha rätt. Det blir nog AfS med eller utan riksdagsplatser. MED vet jag inte mycket om. Jag bor i ett invandrarområde och kanske aldrig ser dessa partiers röstsedlar. De har en tendens att försvinna, men Alternativ för Sverige kan man ju skriva på röstsedeln.

    Det är kanske först mina barn som ser förändring, men de är sura på utvecklingen. En av mina döttrar är riktigt rädd.

    • Sture says:

     @ Fiskargubben,
     i slutet av 2014, i samband med decemberöverenskommelsen, hade SD 27-28 % i Sentios opinionsundersökningar och har varit där och nosat ett par gånger. Men sedan Mattias Karlsson tog över rodret och satte igpng med alla uteslutningar, så har de stagnerat. Väldigt många avdess kärnväljare är besvikna och de besvikna kärnväljarna (som är fler än 4 % av väljarkåren) kommer att resonera ungefär som jag. Därför kommer AfS faktiskt att få mer än 4 %, kanske mellan 5-10%. MED kommer att ta sina väljare huvudsakligen från M, KD och i liten utsträckning från L och C. Så totalt tror jag att MED, SD och AfS kommer upp i siffror på över 30%. Därtill kommer M, som hamnar på 16-17%.

   • Loa says:

    Gustav Kasselstrands podradio
    https://denkoktagrodan.podbean.com/

 5. Birgitta says:

  Vet inte riktigt hur jag skall presentera detta, dock Ilan S hörde jag i ett inslag ett märkligt inslag som jag inte längre kan hitta, han var inte förtroendeingivande, sorgligt.
  Vi får se men det kommer att bli en riktigt smutsig valhöst.

 6. Fiskargubben says:

  Ta en titt på Mireille. Jag fick inte gå ifred när jag var ung, men inte nu när jag är gammal.

  1970) Mireille Mathieu Pardonne moi ce caprice d’enfant

 7. Lassekniven says:

  Att det skall vara så svårt att få genomslag för en Nordisk Union mellan våra fem nordiska länder. En union med homogena befolkningar och minimal överstatlighet, eventuellt gemensam valuta som man kan kalla Krona, Mark eller Daler (gammaldags) . En gemensam försvarspakt utan NATO , således 100 procent neutralitet, samt visum mot alla länder. Varför tar inte till exempel MED till sig detta förslag. EU är inte bra för Sverige som är ett nettobetalarland och som nu verkar åka på en avgiftshöjning om 15 miljarder. Problemet är ju dock att vår export är maximerad mot Europa. Ett parti som vill ha folkets stöd måste efterhand införa folkomröstningen som ett medel för för införandet av direktdemokrati.
  Sedan finns det ytterligare en synpunkt och det är Kristenheten. Jag anser att det finns ett skriande behov att få svenskarna medvetna igen om tillgången till Jesus Kristus och hans kyrka som har funnits i landet i 1000 år men som nu är övertagen och politiserad av det postmoderna systemet vilket lett till att kyrkorna står tomma. Därför är det viktigt ”att gå hem till folk” och prata vår svenska protestantiska religion utan övertoner men om om budskapet och den personliga och nationella faran med att avkristnas. Pingstkyrkan verkar ju vara en levande kyrka som vågar att ta ställning mot islams infiltration i svenskarnas samhället. Är inte islam, förutom en religion, också statsbärande politik? Är inte sharialagarna bärande regler för alla muslimer, även de så kallade moderata. Så vill inte jag ha det i mitt land som jag och alla svenskar, levande och döda, byggt och betalat i alla år. Det gör mig ont när jag ser gamla svenska fattigpensionärer.
  Skall MED och AfS har någon chans att komma in i riksdagen så måste de fatta att de måste bilda en helig eller ohelig allians och gå in i valsamverkan. Väl inne i riksdagen kan de göra sina förslag hörda och därefter gå ut som separata partier 2022.

  • peterkrabbe says:

   Jag sympatiserar helt med den Nordiska tanken, Kalmarunionen höll ändå i 126 år. Som neutral och kärnvapenfri zon hade den omfattat även en stor del av Arktis och hade kunnat stabilisera maktbalansen väsentligt. Tyvärr är det nog inget av våra grannländer som vill ha med oss att göra längre, vi (vår regering) har tydligt visat att vi inte längre prioriterar en homogen befolkning. En bra början hade varit att få ut Danmark och Norge ur NATO, det kanske inte är helt omöjligt på 20 års sikt…

  • Fiskargubben says:

   Lassekniven, vi hade en sorts nordisk union på 1800talet med gemensam valuta och försvarsutfästelser. Sverige slogs i det första kriget om Schleswig Holstein på Danmarks sida, men inte i det andra. Danskarna blev arga och den nordiska tanken skadades. Vi tvingades ta i beaktande att Preussen inte ville ingripa en andra gång, men danskarna ville inte förstå. Hela den här saken begravdes i mina historieböcker. Vi utkämpade vårt sista krig på 1840talet, inte 1814. Afganistan glöms bort, men vi är i krig igen.

   Finlands president Koivisto lanserade på sin tid tanken om nordiskt ekonomiskt samarbete, men fick inte gehör. Han kallade det Nordek och jag studerade hans förslag med intresse.

   Nu har vi ett bra ekonomiskt samarbete i Norden och det talas om ett svenskfinsk försvarssamarbete. Sverige betraktas som en storebror, så jag tror inte att Danmark och Norge vill ha en union. Norge och Finland har bara varit självständiga i ungefär ett sekel och danskarna har historiska skäl att misstro oss.

   Det finns en anekdot om Sas. Svenskarna är med för att de vill bestämma allt. Danmark är med för pengarnas skull. Norge är med för att vara en lagspelare (happy to take part). Det finns nog sanningar i den anekdoten.

 8. Mo says:

  Lassekniven, vi kanske inte behöver vara oroliga för vår export till EU, de är väl minst lika beroende av sin import från Sverige, speciellt den tyska bilindustrin. Jag tycker som du att vi måste vara oroliga över muslimernas bärande sharialagar som är så motsägelsefulla till våra egna värderingar om allas lika värdighet. Svenska kyrkans eftergivenhet är så sorglig.

 9. tomas says:

  Sverige har fört en känslostyrd politik i tolv år. Gaphalsar i extremistpartier har fått sätta dagordningen. Nu är det dags en politik som styrs med sunt förnuft och logik.

 10. Själv sympatiserar jag med det som jag läst i MEDs programförklaring och jag tror att det tilltalar många idag lite vilsna och ‘övergivna’ medborgare. Jag tycker dock att detta måste skärpas och
  operationaliseras på ett ett mycket tydligare sätt för att kunna få genomslag. Min egen långa företagsledningserfarenhet säger mig detta. Tänk gärna på USPs, unique selling propositions, för att förstå vad jag menar. Strategi, policyförklaringar och visioner i all ära men det viktiga är ‘nästa steg’.
  För att bli lite konkret tror jag att:
  1. Den nationalekoonomiska basen måste skärpas: krav på expropiering av Riksbanken som ett första steg (den ägs idag av rothschildfamiljen); ett sätt att återföra makt till folket
  2. Det är bra att drastiskt minska antalet myndigheter: ställ t.ex krav på att avskaffa Arbetsförmedlingen, som inte gör någon nytta och krav på att avskaffa Landstingen som bara göder politiker och kostar pengar; det finns mycket kostnadseffektivare sätt att organisera sjukvård och kollektivtrafik
  3. Skrivning om infrastruktur: konkretisera att kraftdistribution av el skall vara samhällsägt; inga oligopol kan motiveras, eftersom de expliaterar medborgarna
  4. Samhällets säkerhetsåtgärder: konkretisera polisens extraordinära befogenheter för att ta itu med gängrelaterad kriminalitet
  Etc.
  Ett bra exempel på operationalisering i programförklaringen är de bestämda kraven för att erhålla medborgarskap
  Slutligen: I spänningfältet globalism/nationalism förbises ofta en viktig global företeelse, som är aktuell och verklig som en följd av de stora migrationsströmmarna som dagens politiker låtit överskölja Sverige. Många av dem som kommit hit har ingen nationell kulturell bakgrund att falla tillbaka på. Deras lojaliteter är klanorienterade och religiöst förankrade. Våra föreställningar om lagar, uppförandekoder, identitet och samhälle är totalt okänt och oförståeligt. I kritiska lägen faller de tillbaka på hävdvunna erfarenheter och sedvänjor. Detta utnyttjar islamiska företrädare som vill återupprätta ett globalt religiöst styre, som inte är kompatibelt med våra västerländska intressen. Detta måste ett nytt parti adressera så att den vanlige väljaren förstår och kan ta ställning till. Det har t.ex. stor bäring på polisiärt operativa, effektiva åtgärder, men har stor betydelse även i övrigt betr. samhällets funktioner relativt den enskilde medborgaren och potentiella sådana.

  • Mats says:

   Detta med vem som äger Riksbanken har jag frågat här tidigare
   Har du konkreta bevis på att Rotchild äger riks. Jag. vet att de är ”uppknutna” till bankelit som styrs utifrån men har inte hittat konkreta på ägarskapet
   Sedan då det gäller MED så är det jättebra med folkomröstning men det räcker inte, se på EU. Vi behöver borgerliga partier som driver frågor aktivt tex mot NATO, annars är vi snart där

   • Stig Rydmark says:

    @ Mats
    Om NATO har du väldigt mycket rätt. Det finns ju inte ett parti som högljutt skriker sin förbannelse över NATO i riksdagen. Det handlar om en gangster/terroristorganisation som vi inte ska krypa för. SD som i sitt partiprogram är emot en NATO-anslutning vill nu ha en folkomröstning. Det är förstås bra, men var finns kritiken mot NATO?

   • Suavalle says:

    Riksbanken ägs inte av oligarkerna, men är kopplat till ett system (BIS) som innebär att vi svenskar betalar enorma summor i ränta till oligarkernas banker.

    Det är helt fel att betala betala dessa räntor eftersom det inte finns någon uppbackning!

    Hela systemet är ett jättelikt pyramidspel som ofrånkomligen leder till regelbundet återkommande finanskriser.

    De enda som tjänar på det är bankerna: De får ränta på pengar utan uppbackning och de kammar hem enorma mängder av egendom i samband med kriserna.

    Det är bildligt talat som en jättelik spindel som suger musten ur svenska folkets ekonomi!

   • Läs boken ‘The Tower of Basel’ av Adam LeBor! Där framgår de operativa och ömsesidiga ägarsambanden. Mitt förslag att expropriera Riksbanken är just att frigöra den svenska nationen från de konstruerade ‘ettor och nollor’-lånens räntor, som går vidare till British Crown och Vatikanstaten, som Sauvalle tar upp. Den verklige konstruktören av den finansiella oligarkins nuvarande metoder och operationer var den svenske BIS-rådgivaren Per Jacobssen under 1930, -40 , och -50 talet, sedermera det av rothschildfamiljen ägda IMFs ledare. Det är möjligt att vi borde ta ad notam den kloke @Fiskargubbens förslag att bilda en Nordisk Union för att mera kraftfullt kunna frigöra oss från den finansiella oligarkins plundringar av dito nationalstater.

    • Sture says:

     @ Göran Åkesson,
     kan inte du som läst denna bok försöka sammanfatta och dra ut det viktigaste budskapet ur denna bok – förslagsvis som ett antal kommentarer. Som Peter Krabbe någon gång skrivit så är denna blogg uppe i 30.000 sidhänvisningar/månad. Alla de som läser på denna blogg kommer inte att köpa och läsa den bok du rekommenderar men väldigt många kommer att läsa dina kommentarer. Vi behöver denna kunskap.
     Jag har gjort så när det gäller vissa böcker, t. ex. G. Edward Griffins bok om Federal Reserve och John Lott Jr.s bok om vapendebatten i USA. Och det har varit mycket uppskattat.

    • Mo says:

     Göran, är Vatikanbanken och British Crown överordnad Rothschild bank ?

     • Svarar förenklat efter vad jag förstått och med reservation för missuppfattningar. British Crown (BC) är ‘samlingsnamnet’ på det brittiska kungarikets tillgångar, skilt från kungahuset. BC administreras av City of London, ett antal banker med Bank of England i spetsen. Bank of England ägs av Rothschild. Vatinkanstaten (V)är självständig. V och BC äger via ett gammalt bolag USAs tillgångar. V har överlåtit exploateringsrätten därav till BC. FED, som ägs av Rothschild, fungerar som pengatransmittor. Enorma förmögenhetstransaktioner sker till V och BC. De fungerar som dels långivare, dels lånegaranter till IMF, ägt av Rothschild och Världsbanken, som ägs av ett flertal banker. BIS äger transaktionsrättigheterna för sina medlemmar som är centralbanker från alla världens hörn. Lån till stater operationaliseras av BIS, via IMF och Världbanken. Med några få undantag (vet ej exakt) ägs/kontrolleras alla världens centralbanker av Rothschild.
      Vänligen efterfråga inte detaljinfo, eftersom jag inte behärskar allt som man kan fråga efter med anledning av detta svar.

      • Mo says:

       Så detta är kärnan i kapitalismen, den fria marknadsekonomin. Trots vårt arbete, snart till 70 år, måste vi skuldsättas för vår överlevnad medan en växande del av befolkningen lever gott på bidrag. Vi är de nya leviterna.

       • Sture says:

        @ Mo,
        du skriver:”detta är kärnan i kapitalismen, den fria marknadsekonomin”. Vi måste vara noga med definitionerna – detta är inte alls kärnan i kapitalismen.

        Kapitalism betyder att man i produktionen av en vara, genom kombinationen av produktionsmedel och arbetskraft, kan få tillbaka mera pengar när man säljer den färdiga varan än det kostat att producera den. En del av denna mellanskillnad (=profit) går tillbaka till produktionen som nyinvesteringar och resten blir vinst. Det är inget fel på detta – och det utgör grunden för hela vårt västerländska samhälle.

        Centralbankernas stöld av vårt arbete är någonting helt annat. Den grundas på rent bedrägeri och har ingenting med kapitalism eller fri marknadsekonomi att göra. Snarast tvärtom. Den började som guldsmeders ockerräntor på bankreserver som inte var deras egna och har sedan övergått i tryckande av papperspengar från tunn luft. Numera har detta övergått till anspråk på en stor del av alla andra människors arbete bara genom att skriva in ett antal siffror på dataapparaten – det ultimata bedrägeriet, pengar skapas genom skuldsättning.

        Centralbanks-/monopolkapitalism-bedrägeri är inte kapitalism och har ingenting med fri marknadsekonomi att göra utan innebär till sitt innehåll totalkontroll över alla medel och människor, dvs. ”socialism”. Det är därför inte att förundra sig över att Nelson Rockefeller blev vicepresident för demokraterna. Monopolkapitalisterna och centralbanksägarna är ”socialister” därför att socialism innebär totalkontroll.

        • Mo says:

         Sture, vi är överens i detta att kapitalismen gått in i en ny fas som innebär kapitalackumulering. Jag tror inte heller på den socialistiska styrningen som i väst övergått till att skapa och skydda onödig kostsambyråkratisk administration. Detta har MED förstått.

      • Suavalle says:

       City of London och det brittiska kungahuset och kopplingen till elitens så kallade skatteparadis:

       https://petterssonsblogg.se/2016/04/07/skatteparadisen-rena-helveten-for-skattebetalarna/

       Och här är en kort historisk överblick av City of London:

 11. De nya politiska skiljelinjerna mellan global och nationell politik är en förenkling som döljer den smygfeodalisering som den storbolagsdrivna globaliseringen innebär.

  Det nya, globala, feodalsamhället som är på väg att införas (see TTIP, TTP och CETA) ska bestå i ett antal stora monopol (strukturerna är redan väl synliga) som är överordnade nationell politik och där globala ”politiker” (ämbetsmän) stiftar lagar på uppdrag av de nya feodalherrarna, d v s de som äger monopolen.

  De politiker som vågar uppmärksamma och förhindra att sådana monopol uppstår kommer att vinna folkets förtroende i större och större utsträckning efterhand som den dolda agendan blir mer och mer uppenbar.

  • Mo says:

   De politiker som uppmärksammar och förhindrar att sådana monopol uppstår ??? Men det är ju just politikerna som varit förutsättningen för detta kombinerade ägar och maktmonopol. Vilka är det som medverkat till utförsäljning av landets/medborgarnas tillgångar: råvaru, energi, transport, bank bolag mm som nu även omfattar skattefinansierad vård och utbildning. Politiker som skaffat sig oerhörda ekonomiska fördelar av detta framförallt efter sitt mandat. Den politiska karriären fortsätter in i storföretagens verksamheter och styrelse rum. Detta är i dag så vanligt att många unga ser nog politiken som en språngbräda in till den riktigt lukrativa karriären. I Sverige har det gått så långt att staten inte längre är kreditvärdig istället har skulden fått läggas på kommuner och privatpersoner. Den stora nackdelen i den konstruktion där staten inte belånas är att den utåt ger en bild av mycket god ekonomi och vi blir en stor nettobidragsgivare inom EU och det ställs krav på vårt solidariska åtagande visavi tex flyktingmottagande, samtidigt som vi troligen är den högst belånade ekonomin per capita i Europa.

  • Suavalle says:

   Storföretagen, som ägs av de stora bankerna, har lyckats med att starkt begränsa all konkurrens till dem själva.

   Deras väl inpissade revir gäller i synnerhet jordbruket och hälso- och sjukvården.

   Vi svenskar måste kämpa för att avskaffa all form av monopol och frigöra företagsverksamheten.

   Våra myndigheter har förvandlats till monopolföretagens grindvakter.

   Vi ska kasta av oss alla dessa bördor.

   • peterkrabbe says:

    Instämmer, Sauvalle!

   • Mo says:

    Därtill den militära industrin som stärker deras makt och för att säkra marknaden för sina produkter skapar de konflikter och oroshärdar. Min eventuella röst på MED faller på deras ställningstagande för NATO, en omöjlig konstruktion för ett parti som säger sig vilja värna nationell självständighet. Jag anser som flera här på forumet att en nordisk militärunion skulle vara bra ur flera synvinklar, det skulle kunna medföra samarbete på många plan och för våra nordiska grannar skulle det vara en väg ut ur NATO. Däremot ser jag inga problem med Sade.

 12. Astrid says:

  Efter åratal av ”värdegrundsarbete” från makteliten är svenskarna ett lättlurat folk med klen omdömesförmåga, vi är dåliga på att urskilja när tonen klingar falskt och lever liksom utan fotfäste. I en situation där enda oppositionspartiet av format tycks glida över till globalistsidan, mer eller mindre, är det politiska läget verkligen oroande. Så klart det lockar människor som vill tjäna pengar i den lukrativa politiska sfären.
  Enligt min uppfattning är Ilan Sadé en lite skum person utan nödvändig trovärdighet. Han säger en del ”bra saker”, men det gör väl alla i en valrörelse – Hur mycket är det värt sedan? MED hade vunnit på att välja en annan ledare. Dessutom, de inre segdragna konflikterna runt NATO skadar profilen. En svaghet att inte kunna enas i denna viktiga fråga. Och hur många svenskar vill in i något till synes ultrakonservativt? De flesta av oss gillar säkert bättre gamla folkhemsideal. Mitten, mitt emellan. Den hälsosamma balansen.
  AfS är för mig ett bättre alternativ, det bästa om man är besviken på SD, vilket det ju finns anledning till. Sant är att AfS behöver få in äldre personer i ledningen. Jag skulle önska en kunnig erfaren man såsom Lars Bern som rådgivare.
  Inte för inte sägs ibland att vår tid är de sluga och farliga psykopaternas tid. I alla fall jag bävar inför den dag Vingelsvenne tillsammans med Muhammed ska traska iväg till vallokalen. – Vem fruktar inte att få superglobalisten och migrationsfantasten Annie Lööf till statsminister? Då gäller bara packa och fara. Klokt att förbereda sig.

 13. peterkrabbe says:

  Bra synpunkter och förslag från alla!
  De som läser min blogg är nog väl medvetna om att oligarkernas finans- och företagsmonopol globalt styr politikerna, inte tvärtom som det borde vara. Detta är samtidigt en fråga som vi knappast kan lösa på nationell nivå, möjligen kan man medvetandegöra befolkningen och därmed förhindra en ekonomisk korruption i politikerledet som nu tenderar att sprida sig även ner till högre tjänstemannanivå. Se exempelvis på Bildts oljeaktier och övriga moderaters ”pensioner” hos oligarkerna.
  Vad gäller Ilan Sadé är han en av partiets grundare, i den kretsen ingår även Mons. Man ”väljer” inte utan vidare en annan partiledare än grundaren. Det är samma situation som med Åkesson i SD. Bättre då att lägga kritiken på bordet och få svar på frågorna. På vad sätt är en jurist med examen från Lunds Universitet skum? Hans förflutna som centerpartist? Att han är av judisk börd? Ställ frågorna så får ni säkert svar. Det viktigaste måste ju rimligen vara om partiets program är dåligt eller bra? Om partiet klarar spärren kommer 15 personer att försvara den i riksdagen. Partistyrelsen är stor och kunnig med akademisk framtoning.
  I politiken ingår att tona ner Sveriges engagemang i globalistiska organisationer som EU och NATO och att använda folkomröstningar i viktiga frågor som långsiktigt påverkar Sveriges roll i världen. MED är dock inte unikt i den bemärkelsen att där finns människor med olika åsikter, precis som i Sverige i övrigt finns där militärer och lantbrukare som slåss för sin agenda. Det är därför inte enkelt att forma ett parti som måste intressera tillräckligt många för att få en plats i riksdagen. Partiprogrammet är det största och fylligaste av samtliga partiers, vilket är en bra början för att fokusera på realpolitik istället för på floskler.
  Vi skall följa vad som händer under helgens partistämma!

  • Suavalle says:

   Bra, Peter, att du tar upp detta kontroversiella problem som gäller judar!

   Robert David Steele, en enormt klok politisk strateg, säger att vi måste skilja mellan judar och sionister. ”Judar är bra, sionister är onda”, säger han.

   Sionismen är en ytterst destruktiv organiserad rörelse som förstör vårt samhälle. Judar är vanliga människor, precis som vita, eskimåer, asiater, svarta ,indianer, araber…

   Ni alla, lyssna gärna på de första fem minuterna i denna intervju så ni får höra det av Robert David Steele själva!

   • Sture says:

    @ Savalle,
    tack för att du postar dessa videor av Robert David Steele, en av mina absoluta favoriter. Han visar återigen på vad det är som skapar krigen – bankmaffian kring Federal Reserve och Bank of London, dvs. Rothschilds, Rockefellers, Goldman-Sachs, Warburgs, Schiffs etc.

    Sedan visar han på vilka möjligheter det faktiskt finns för mänskligheten att överleva även med en kraftigt växande befolkningsmängd: fri energi (från luft och sol), avsaltat vatten (som drivs av fri energi) och Aquaponics, som är fiskodlingar kombinerade med lokal grönsaksodling i växthus, som bara kräver en tionde-del till tjugonde-del av färskvatten och ändå ger en fyra gånger så stor och giftfri grönsaksskörd.
    Varje afrikansk familj skulle kunna skapa en sådan odling kring sitt hus, som drivs av solceller kombinerade med fri energi från luft (såsom Tesla visat) – och det finns alldeles utmärkta möjligheter för varje somalier (och varje annan afrikan också) att resa hem och skapa dessa levnadsbetingelser hos sitt eget folk.
    Vi behöver ingen världsregering överhuvudtaget – inte ens i kristen mening. Vi kommer att kunna leva i lokala självförsörjande enheter – med full tillgång till all världens kunskap i ett ‘open source’ post-google, post-youtube Internet.
    Om världen gör sig av med blodiglarna Rothschilds, Rockefellers, Goldman-Sachs, Warburgs, Schiffs etc. och tar tillbaka allt vad de stulit från mänskligheten (Rothschilds har ensamt stulit minst 500 triljoner dollar) och använder detta till investeringar för mänskligheten så ser framtiden väldigt ljus ut. Och detta kommer också att ske.

    • Suavalle says:

     Ja, världen behöver göra sig av med blodiglarna Rothschilds, Rockefellers, Goldman-Sachs, Warburgs, Schiffs etc.

     Jag har just postat en länk på Lars Berns mycket viktiga blogg Anthropocene som jag skulle vilja ge uppmärksamhet åt här också:

     https://socioecohistory.wordpress.com/2012/04/23/current-membership-list-of-the-illuminati-committee-of-300/

     Notera att bland dessa Rockefellare, Rotchildare och enormt rika personer befinner sig några svenskar. Wallenberg, kungen och Bildt givetvis – men även SVERIGES RIKSBANKSCHEF Stefan Ingves.

     Fråga er: Varför har denna person förärats en plats bland dessa maktens giganter?

     – @ Göran Åkesson, jag instämmer helt med Stures vädjan till dig om att ge en sammanfattning av boken ‘The Tower of Basel’ av Adam LeBor!

     Det nuvarande riksbankssystemet är som en förtärande mögelväxt som förstör Sveriges ekonomi och väldigt få svenskar har kommit till insikt om att det är så.

     Robert David Steele säger i en annan intervju att allt skulle kunna erbjudas till en tiondel av det pris vi betalar idag. 90% går alltså till oligarkerna. R D Steele säget att USA är som en jättelik honungskruka för globalisterna – så är det här också!

     Ni, med ambitioner att göra gå in och styra i politiken, TA TILL ER DET HÄR!

     • Sture says:

      @ Savalle,
      intressant med listan md 300 olika namn, en del väldigt kända och en del okända. Jag noterade dock att Donald Trump inte fanns med på denna lista. De hade glömt av att dra in honom i gruppen eftersom de ansåg att han var en pajas – och skulle förbli så. Deras livs största misstag !!!
      Donald Trump kommer att äta upp dem allihopa och få hjälp med detta av Jesus Kristus/Gud. Leve den nya tiden då vi befriat oss från globalisternas struptag och slängt ner dem i ”gropen”.

 14. Martin T says:

  Tyvärr lite off-topic, men jag tyckte det var väldigt intressant. Vi är många här som förundrat oss över Donald Trumps nyckfulla beteende som ibland gått tvärt emot vallöften och tidigare beslut.

  Här kanske är i alla fall del av förklaringen; titta vid 7:45 och framåt, https://www.youtube.com/watch?v=EbFMnrPbAmU

  Här antyds att det finns hållhakar på Trump från Rotschilds.

  Det skulle onekligen förklara en del, men vore fruktansvärt illa om det är sant. Sionisterna har helgarderat sig med hållhakar i alla läger.

  • ragnhild says:

   Før jeg overhode går inn og leser; NATURLIGVIS!

  • Sture says:

   @ Martin T.,
   jag fann denna video lite inaktuell. Jag är övertygad om att globalisterna anstränger sig för att få med sitt folk i Trumpadministrationen, och de har delvis lyckats. Men Herbert McMaster (som föreslogs som ersättare för Michael Flynn av John McCain) har nu fått sparken liksom Rex Tillerson. Så Trump har gjort sig av med en del ”smygare”, vilket snarast tyder på att han inte styrs av globalisterna – men delvis influeras av deras ansträngningar.
   Jag tror inte heller att Bilderberggruppen spelar någon central roll i den globala beslutsprocessen. Besluten fattas av människorna kring bankmaffian (Rothschild, Rockefeller, Goldman-Sachs, Warburg etc., etc), Illuminati och deras främsta frontorganisationer Council on Foreign Relations, Trilaterala kommissionen och det är först när dessa beslut skall föras ut till de olika ländernas politiker, som Bilderberggruppen kommer in.

   • Suavalle says:

    När det gäller Trilaterala Kommissionen är deras logotyp intressant:

    http://trilateral.org/

    666 i en ring – eller hur?

    Ur Bibeln:

    Och ingen kunde få arbete eller köpa något utan att ha vilddjurets märke som ett tillståndsbevis. Märket var antingen vilddjurets namn, eller det tal som står i stället för dess namn.
    Detta är en hemlighet, som kräver noggrann eftertanke för att avslöjas. De som har förstånd och insikt kan räkna ut vilddjurets tal: det är en människas tal, och talet är 666.
    (Uppenbarelseboken 13:17-18)

    https://www.biblegateway.com/passage/?search=uppenbarelseboken+13&version=SVL

    • peterkrabbe says:

     Kan ju vara så, även om jag snarare skulle tolka det som en symbol för centralisering – världsregeringen. Tre pilar (världsdelar) som alla pekar mot samma punkt.
     Vore ändå intressant att få veta om bakgrunden till just dessa siffror, 666, om någon vet.

     • Sture says:

      @ peterkrabbe,
      det är oklart om det rör sig om 666. Palestiniern Walid Shoebat, som är f.d. PLO-terrorist och jihadist påstår i sin bok ”God’s war against Terror” att det inte står 666 utan på arabiska istället alldeles klart står ”In the name of Allah” och sedan två korslagda svärd som tolkats som bokstaven chi på grekiska.
      Walid Shoebat kan arabiska eftersom han är uppvuxen i Palestina och för honom liksom för varje arabisktalande är det uppenbart att det står just detta. Det är möjligt.
      Arabiskan som skriftspråk fanns ju inte när Johannes skrev sin Uppenbarelsebok och det var därför omöjligt för honom att utläsa just detta. Han tog det som låg närmast till hands: 666 eller 616, som det också tolkats.
      Detta – 666 – skall sedan stå i pannan eller på armen på krigaren och det är just vad vi ser eftersom alla jihadister ha detta band i pannan eller på armen.
      Men det ena utesluter inte det andra. 666 kan också stå för att man inplanterar ett mikrochips mellan tumme och pekfinger som då innehåller alla räkenskaper och koder och är ”the sign of the beast”.
      ”The beast” kan då uttydas vara både de muslimska terroristerna och illuminati eftersom de ena är redskap för de andra och samverkar för att krossa kristendomen.

     • Mo says:

      Det kan mycket väl vara som det står i bibeln, den dualistiska människans tal, i henne finns både gott och ont. Du borde fråga någon som har kunskaper i hebreiska där bokstäver och ord kan omvandlas till tal.

     • Johannes Eltervåg says:

      Jag håller med Fiskargubben.

      Det började när folket begärde en kung, såsom andra folk hade.

      Första Samuelsboken kapitel 8.
      6Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Herren, 7och Herren svarade: ”Låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig: de vill inte att jag skall vara deras kung. 8Ända sedan den dag då jag förde dem ut ur Egypten har de ständigt vänt sig bort från mig och tjänat andra gudar. Nu handlar de på samma sätt mot dig. 9Gör dem till viljes, men varna dem först, låt dem veta vilka rättigheter deras kung kommer att få.”
      Vers 10-22 räknar sedan upp kungens rättigheter.

      Tidigare betalade man endast tionde till Leviterna.

      4 Mosebok kapitel 18
      20Herren sade till Aron:
      I deras land får du ingen egendom, ingen andel skall tillfalla dig bland dem. Jag är din andel och din egendom i Israel.
      21Åt leviterna ger jag som egendom allt tionde från Israel som ersättning för det arbete de utför, deras arbete vid uppenbarelsetältet. 22Hädanefter får övriga israeliter inte komma nära uppenbarelsetältet, ty då drar de skuld över sig och måste dö. 23Det är leviterna som skall utföra arbetet där, och de skall bära den skuld de kan dra över sig. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. De tilldelas ingen egendom som de andra israeliterna; 24det tionde som israeliterna ger Herren som offergåva är den egendom som jag ger åt dem. Det är därför jag säger att leviterna inte skall tilldelas någon egendom som de andra israeliterna.

      Kung Salomo var den första kungen som började kräva in skatter, bl.a. för att bygga templet.

      1 Kungaboken kapitel 10
      14Vikten på det guld som kom in till Salomo under ett enda år uppgick till 666 talenter, 15förutom affärsmännens tullavgifter och skatten på köpmännens vinster och vad som kom från alla arabkungarna och från ståthållarna i landet.

      Här uppges skatterna i vikt, 666 talenter. Jag är lite osäker på korrekt vikt, men säg det var 27kg x 666 = 17 982 kg ! Inte konstigt Salomo räknas ha varit mycket rik.

      ———

      I dag klassas allt arbete som inte beskattas som svart arbete, dvs olagligt!
      I framtiden kommer man nog inte undan då kontanter avvecklas.
      Endast digitala betalningsmedel får finnas. Och då kan man ju inte köpa eller sälja utan djurets tal, 666, i klartext – utan skatt.

      Titta bara i Indien vad som hände när större valuta valörer blev ogiltiga över natten !
      Utan hänsyn till befolkningen som är fattig i stora delar av landet. Nu tvingas de skaffa sig elektroniska betalningsmedel

    • Fiskargubben says:

     Jag läste en artikel om 666 nyligen. Siffran nämns bara två gånger i Bibeln. Dels med avseende på kung Salomos skatteintäkter och dels i Uppenbarelseboken. Författaren säger att 666 syftar på guld och att det kan vara människans namn. Guld förklarar det där med att kunna handla. I så fall har förtrycket redan börjat.

   • Sture says:

    @ Martin T,
    jag har tittat på Herbert McMaster åtskilliga gånger och slagits av hur obegåvat han talar. Han har gjort akademisk karriär och skaffat sig en PhD kring krigshistoria och är således en slags ‘akademisk’ general. Sedan vet vi att han haft täta kontakter med George Soros och tagit order från honom – Donald Trumps ärkefiende.
    Trump upptäckte detta och gav honom sparken, säkert också på grund av att han inte behövde en säkerhetsrådgivare som helt uppenbart var ointelligent.
    För någon vecka sedan skrev så Q om hur Herbert McMasters fader hade hittats död av ett grovt slag mot huvudet. Det hela avskrevs först som ett fall mot marken och en ‘olyckshändelse’ men polisen ändrade sig och beslöt att istället börja utreda det som ett möjligt lönnmord.

    Q skrev: [187] som betyder mord följt av orden ‘failure of position/ear’. Det vill säga att George Soros var missnöjd med att den ointelligente Herbert McMaster inte i hemlighet kunde bibehålla sin positon och sitt öra för order.
    Därför bestraffades han på detta sätt.
    Rex Tillerson fick enligt Fria Tider sparken för att han bakom ryggen på Trump försökte arrangera en ”false flat”-operation med gift mot civilbefolkningen som skulle skyllas på Assad. Fri Tiders uppgifter skedde 2 dagar innan denna attack verkligen iscensattes, men Trump verkar på något sätt ha desarmerat hela tillställningen.

 15. ragnhild says:

  Off topic. Jeg har lenge hatt med ”macmaster” å gjøre. De ønsker meg som kunde (betalingstjeneste), men jeg har klart å avvise deres (via appletjeneste bl.a.). . Idag slo de til igjen (skjer nå bare når jeg går inn på denne bloggen).

  Idag, skikkelig piping, samt melding om: 3 virus på min pc. Jeg slukker min PC hver gang – og det er da over (til neste gang). NOEN ANDRE som opplever denne MC-Master greia?

  • Fiskargubben says:

   Ragnhild, jag kan inte Mac, men jag kan Pc. Börja med att ge routern ett starkt lösenord och uppdatera den. Notera dina IPadresser, eftersom en fiende kan ändra dem. Lägg pengar på ett bra antivirussprogram ( Kaspersky, F Secure). Det är mycket viktigt att du avinstallerar det du har idag innan du installerar nytt, annars kan datorn sluta fungera. Två virusprogram slåss med varandra.

   Testa CCleaner och ta bort dina kakor om programmet finns för Mac.

  • ragnhild says:

   Mckeeper er rett navn. For ordens skyld: På resett.no (en nyere blogg, den har lite å gi), er de tatt inn som annonsør.

 16. Astrid says:

  Angående oklarheter kring MED.
  Enligt uppgift har Ilan Sadé som enda svensk partiledare dubbelt medborgarskap. Han är medborgare i Israel vilket för mig väcker undran om han helt och fullt är emot den angloamerikanska globalismen och oligarkernas planer för Mellanöstern. Dubbelspel? Tvisterna kring NATO tyder på att tongivande (?) personer i partiet är mer globalister än antiglobalster. NATO är ju tveklöst globalisternas krigsmakt för att krossa ”olydiga” länders suveränitet, det vet väl de flesta. Det borde vara en självklarhet att säga bestämt nej till NATO, liksom EU. Varifrån fick Sadé alla pengar när han startade partiet?…
  Partiprogrammet är viktigt, men trovärdigheten kanske ännu viktigare och ledarens ledarförmåga, även karisma betyder en del.

  • peterkrabbe says:

   Astrid, Ilans far är född i Israel och därmed har Ilan med automatik också medborgarskap där. Det innebär inte att han är sionist och globalist, rimligtvis hade familjen stannat kvar där om de vore det. Detta kan säkert Ilan själv berätta om vid lämpligt tillfälle. Mons är partiets största motståndare mot NATO och han har fullt stöd från Ilan där. Det finns ett par militärer i partiet som av naturliga skäl slåss för en starkare krigsmakt, det är deras yrke. Jag tror inte att de ens vet vad globalism är. Jag hoppas att de får veta var skåpet skall stå under riksmötet. Det vi vet om globalismen och NATO som dess armé är tyvärr ännu inte allmän kännedom, det vore en stor framgång om partiet kunde berätta detta från riksdagens talarstol – SD gör det inte.
   Vad gäller finansieringen är detta partiets största problem, helt utan de stöd som riksdagens nuvarande partier uppbär. Allt arbete sker på ideell bas utan avlöning. Tyvärr finns det inte pengar till annonser och reklam i MSM, därför är det som skrivs på sociala medier viktigt. Partiet ger ut obligationer för att kunna finansiera valsedlar och det direkta valarbetet, det återstår att se om detta kommer att räcka. Varken Ilan eller någon annan har satt eget kapital i partiet, det hade inte funnits utan de eldsjälar som arbetar gratis för att skapa ett bättre Sverige. Det gäller även Mons.
   Ilan är kanske inte världens största charmknutte, men det kan man knappast säga om Kristersson heller. Eller Löfven, Lööf eller Mona Sahlin. Personligen föredrar jag om det finns något innanför pannbenet istället för ett fagert yttre. I lyckliga fall kan man få bådadera, men vackra politiker växer inte på träd.

   • AnnaF says:

    Jag har verkligen försökt få fram info om MED och läst igenom den tillgängliga partiprogrammen som förmodligen kommer att tilltala en viss typ av väljarkår men långt ifrån andra. Onödigt försök att spå för framtiden och jag ger mig inte in i detta heller men känslan är att varken partipolitiken eller den typen av väljare har fört Sverige framåt. Deras tystnad och extremt välvillighet att kompromissa för sin egennytta har bidragit till den Status quo som råder nu och -som den politiska utbudet ser ut- verkar befästas för all framtid!

    Jag har hittat en analys om MED som är en bra sammanfattning som jag själv förövrigt delar med Skribenten.

    • peterkrabbe says:

     AnnaF, jag återger här och nu bara delar av din kritiska kommentar. Du kan nog inte förvänta dig att jag under pågående riksmöte skall gödsla medierna med ditt bidrag, däremot skall jag, eller kanske Mons, återkomma efter mötet med ett fylligare svar.
     Vad jag tycker om en artikel som utger sig veta ”sanningen om Medborgerlig Samling”, grundat på en anonym källa på Flashback, förstår du säkert ändå. Kommentarer överflödiga.

 17. Suavalle says:

  Ekonomin är överordnad all form av politik – tyvärr är det så.

  Därför är denna knappa timma av din tid en viktig investering för framtiden – för dig, dina barn och deras barn::

 18. Mjölner says:

  Utanför teorin har inträffat en i realiteten svårtolkad vändning i den svenska politiken. Ett bröllop är på gång med ingredienser av svek och månggifte. Lilla Annie har sänkt alliansen och proklamerar förlovning med tre presumtiva brudgummar. Nu är spekulationerna snart igång, hur ska det gå?
  MSM, värdegrund- och vänsteraktivisterna samt PK-svenskarna jublar, Nu kan vi äntligen få en bred och stabil politisk ledning för landet, nu är demokratin räddad. Landet är i kris med en
  sällsynt slapp och konsekvensbefriad regering som blundar för det mesta och är senfärdiga
  med de flesta besluten, om man nu någon gång beslutar sig för något. Så här kan det inte få
  fortsätta, något måste hända som stoppar detta.
  Den lilla flickan från Småland som går på villande mo bland lingonröda tuvor har blivit färgblind.
  Röd-grönt färgblind.

  • Alve says:

   Nej Mjölner hon vill bli Sveriges nästa statsminister – till varje pris. Om inte nästa så i alla fall nästnästa – om vi inte sätter stopp för det…

   • Alve says:

    Vill bara tillägga att det varit intressanta diskussioner och tack även till Mons. Jag har inte tänkt färdigt än… Har inte mycket att tillägga just nu men Fiskargubben – Kristersson är INTE att lita på men vem/vilka?????????

   • Mjölner says:

    Alve, jag menar att när hon byter sida från alliansen till den rödgröna röran måste även hon vara konsekvensbefriad, d.v.s. politisk färgblind. Det återstår att se om Wallenbergs och Carl Bildts val av kandidat för statsministerposten 2018 håller måttet. Förra gången gick det bra. Hennes önskemål om 40 miljoner asylturister kan uppfyllas utan svårigheter. De står och väntar på Afrikas medelhavsstränder att den illegala färjetrafiken skall komma igång. Bedrägeriet fortsätter om inte någon eller några sätter stopp. Det har gått många år sedan Erlander och Hedlund gnabbades om björnskinnet, som såldes innan björnen var skjuten. I dag är det få som begriper centerns politik. Kanske inte ens de själva.

 19. Eclipse says:

  Populisterna, då? Kommer de att ingå i din granskning framöver, Peter?

  http://whitetv.se/sv/white-school-of-economics/1798-vart-nya-parti-heter-populisterna-och-grundades-26217-pa-eftermiddagen.html

  https://populisterna.weebly.com

  För en del kanske avsändaren är ett problem även då partiprogrammet inte är det, vad vet jag?

  Det finns också sedan åtskilliga år ett litet, litet parti som heter Enhet. Tittade dock nyligen i deras programfolder och där stod ordet ”mångfald” så det blev papperskorgen direkt.

  Det enda jag vet med säkerhet just nu är att min röst aldrig mer kommer att gå till någon av de aktörer som uppehåller sig i riksdagshuset idag.

  • Suavalle says:

   Eclipse, jag håller helt med dig när du säger att din röst inte kommer att gå till någon av de aktörer som uppehåller sig i riksdagshuset idag. Inte min heller!

   Mycket hellre skulle jag rösta blankt eller strunta i att rösta. De där är globalistslickare av värsta sort. Bort med dem!

   Jag har tidigare varit medlem i Enhet, men jag har skippat dem. Nu är jag medlem i partiet Populisterna, men det är för litet, tror jag. Jag skulle önska att det uppstår ett valsamarbete med MED och AFS och kanske något annan parti.

   Nya partier måste ersätta dessa skamligt köpta förrädare som nu förorenar vårt riksdagshus.

   Populisterna tycker jag är bra på många sätt, för de bryr sig om oss svenskar, alla, och de vill avskaffa denna extrema kontroll som smyginförts undan för undan.

   Vi kan se på vad som hänt med vårat land under senare år som i en liknelse:

   Vilket familjeöverhuvud skulle bjuda in en massa främlingar i sitt hus och låta dem våldta sina egna döttrar, kasta ut de gamla och påtvinga alla i hushållet en ny religion?

   En riktig förrädare!!!

  • Fiskargubben says:

   Det är första gången jag studerar Populisternas partiprogram och ser att jag håller med om mycket. Valsamverkan är en bra lösning, som Suavalle säger. Allt håller på att ändras i Sverige. Jag kan inte förutse det kommande valet. Ett helt nytt parti i en svensk stad blev andra största parti. Vi kan samarbeta utan att tycka lika om allt.

  • Fiskargubben says:

   Jag tycker om förslaget, Peter. Vi får bara nya myndigheter för att skapa jobb för släktingar och partivänner. Det är precis lika illa på Svt och folket betalar för nepotismen.

   Det är bra att Ilan är jurist, det är en stor tillgång för partiet. Jag ser fram mot att få veta mer om partiets politik. Utrikespolitiken? Hur ser partiet på Ryssland?

   President Putin är jurist och det präglar hans tjänsteutövning. Han respekterar lagen, vad än media påstår. Ilan har en fördel andra inte har.

 20. Robban says:

  Bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken.
  Vad är pengar,  var kommer dem ifrån och till vilken kostnad?
  Inget parti idag adresserar elefanten i rummet och så länge ingen gör det kommer ingenting förändras.
  Så vem styr? Den som håller i pengapåsen eller de som är beroende av den?

 21. Suavalle says:

  Här är en utförlig beskrivning av hur bankerna stjäl folkets pengar. Stor del av våra skatter går till att betala av på statsskulden. FULLSTÄNDIGT I ONÖDAN!

  Filmen gäller det amerikanska riksbankssystemet (Federal Reserve) men i allt väsentligt råder samma förhållanden i Sverige, och i andra länder, vars politiker tillåtit bankerna att införa detta system som berikar bankernas ägare ofantligt.

  MED, och alla andra partier, ni måste ta ställning till detta! Och ni måste ta avstånd från detta!

  • Fiskargubben says:

   Det är bankmultiplikatorn som är boven (men det finns också andra problem). Nån tar ett lån och sätter in det på banken. Den som får betalt gör likadant. En del av pengarna lånas ut igen och då skapas nya pengar. Sveriges politiker satte igång lånefesten omkring år 2000 och lät hushållens skulder växa och växa. Jag har oroat mig, men amorteringskravet vid denna sena timme skapar problem. Byggandet stannar av och bostadsägarna förlorar mycket pengar. Kravet gör att de måste minska sin konsumtion och det kommer vi att märka i ekonomin. Så var det på 90talet och det skapade arbetslöshet. Allt det där vet Ingves. Snart ska väl de nya invandrarna bo hemma hos oss.

   Jag såg att han är en av de trehundra. Ett annat skadligt beslut är den låga räntan. Det gör att kronan slaskar igen. Alla importvaror blir dyrare så tanken är att skapa inflation. Det påverkar också konsumtionen och skadar hemmamarknaden. Ingves vill helt enkelt försvåra för oss. Vad håller de 300 på med?

   Ingves visade upp guldreserven. Bara tio procent befinner sig i Sverige. Tyskland krävde hem sitt guld, men det tog några år. Det första svaret var nej. Sen fick Berlin gå ut och säga att ”guldet är riktigt guld”. Jaså, varför var det nödvändigt?

   En svag krona drabbar hemmamarknaden och håller storföretagen under armarna. De senare har vi skämt bort sen 70talet. Det är som om det är de som bestämmer. De tyska exportföretagen blev starka för att de inte fick sån hjälp. Ett annat svenskt problem är att några av våra fina företag nu köps upp av utlänningar eftersom kronan är svag.

   Det här är svårt att förklara för folk och därför kommer makthavarna undan. När lönesänkningar är omöjliga kan en svag valuta användas istället. Ingves är ute efter oss. Jag hoppas att de nya partierna lyssnar och studerar det här. MED och andra nya partier kanske har duktiga ekonomer.

   När bankerna var i knipa omkring 2008 satte riksbanken in pengar några minuter före midnatt och tog tillbaka dem på småtimmarna. Fiffel och båg för att böckerna skulle se bra ut. Våra politiker och myndighetspersoner måste bytas ut och det kan göras när folk förstår vad som händer. Det här är inte vad jag är bäst på, men jag får rapporter och försöker väcka så många som möjligt.

   De ryska privata skulderna är på lite över 30 procent av Bnp. Jag har ingen aktuell siffra för Sverige, bara ett allmänt intryck av att det är mycket värre här.

   • Suavalle says:

    Ja, hur kommer det sig att Sveriges guldreserv till stor del inte befinner sig i vårt eget land?

    Vi svenskar har blivit helt förrådda av människor som satts att förvalta vårt gemensamma ägande.

    Människor som nu solar sig i maktens sken!

    • Fiskargubben says:

     Suavalle, jag såg en av dina videor och kände igen mycket. Tack för länken. Har Sverige verkligen samma system som Usa?

     Sverige är medlem i BIS, centralbankernas bank. Den startades för att hantera krigsskadestånd för länge sen. Det finns några privata aktieägare, hoppsan, och banken använder enbart en gammal guldbaserad valuta. De tidningar jag läser rapporterar aldrig när Ingves åker till Basel. Vi hör aldrig om besluten, men det är där de viktigaste fattas. Vi tvingas använda värdelösa papperspengar eller digitala pengar, men det gör inte BIS.

     En kvinnlig ledamot av vår riksbank sade Ingvar Carlsson på Tv att hon var kritisk till bankerna. Hon fick sparken en tid efteråt. Jag har hört att Marx knappt nämnde bankerna, men honom har jag inte läst. Är det sant? Han studerade vilken klass som kunde göra revolution och valde den praktiska arbetarklassen för att få resultat. Det var inte arbetarna han var intresserad av, det var resultatet, dvs revolutionen.

     Jag tror att Tumba Pappersbruk inte längre är svenskägt. Det är utlänningar som trycker våra pengar och utlänningar som styr det digitala systemet. Under protesterna på Wall Street sade en bankir att demonstranterna borde tänka på att bankirerna kontrollerar bankkorten.

     • Suavalle says:

      Fiskargubben, Sverige har i allt väsentligt exakt samma system som USA. Den enda yttre skillnaden är att Sveriges Riksbank inte ägs av bankerna, men det skyddar oss svenskar inte det minsta. Vi blir precis lika bestulna som i USA!

      BIS (Bank for International Settlement) är vår planets mest utstuderade inverterade Robin Hood, en som stjäl fölkets tillgångar och ger till de rika.

      • Fiskargubben says:

       Tack, Suavalle, du ser hur okunniga vi är om vårt eget ekonomiska system. Så vill makthavarna ha det.

       Jag undrar om Ingves vill installera Annie Lööf. Ekonomiska problem skylls alltid på sittande regering och vi har problem som kommer att växa.

       Finanskrisen 2008 drabbade Ryssland och det syntes i presidentvalet 2012. Det blev protester den här gången också. Sanktionerna drabbar folket, men stärker landet och president Putin.

       Premiärminister Medvedev får förnyat förtroende. Han har arbetat hårt och haft svåra uppgifter och han är lojal mot Putin. Navalnijs video om hans ägda och kontrollerade fastigheter vände folket emot honom. Vi var många som trodde att Medvedev skulle få gå. Han anses vara västvänlig och liberal, men det var kanske därför han utnämndes igen för balansens och kontinuitetens skull. Utländska investerare glädjer sig säkert och det är viktigt. Medvedev och Kudrin är underskattade med tanke på vad de har åstadkommit. Kudrins reformer räddade budgeten i mer än tre år av hårda sanktioner och Putin upprättade honom.

     • Sture says:

      @ Fiskargubben,
      jag har grundligt läst samtliga delar av Marx Kapitalet – både på och mellan raderna och fört noggranna anteckningar. Och det är nog jag som påpekat att Marx knappast nämner bankkapitalet överhuvudtaget i dessa böcker. I alla fall ingår inte bankkapitalet i hans analys. Och jag måste säga att bankkapitalets roll – och speciellt centralbankernas roll – gick upp för mig först när jag studerade G. Edward Griffins bok om Federal Reserve och därefter flera liknande böcker.
      Nu förstår jag varför Marx undvek bankkapitalet; han och Engels fick nämligen ett obegränsat konto av dem att förvalta under skrivandet av Kapitalet och för att ”göra revolution”. Detta finns beskrivet här: http://everykindapeople.blogspot.se/search?q=Marx
      Naturligtvis lite genant för ”vänstern” som har fått lära sig att Karl Marx levde i stort armod medan han offrade sig ”för arbetarklassen”.

      • Fiskargubben says:

       Det var säkert du som uppfostrade mig och andra om Marx, Sture. Din information är viktig även för vänsterns folk. Några kanske tänker om. Tänk att du tragglade dig igenom hela Marx och kan lära upp oss.

       • Sture says:

        @ Fiskargubben,
        jag ångrar att jag inte istället lagt min tid på att läsa Bibeln, såsom du och Savalle och många andra här gjort. Men det kanske finns någon mening med allt detta. Du, Savalle, Mats, m. fl. vet vad som står i Gamla Testamentet, några är inlästa på Edgar Cayce, Swedenborg, Martinus, och jag på Jakob Lorber och Karl Marx och alla de tragedier detta inneburit för en stor del av världens folk. Så vi är på något sätt heltäckande tillsammans.
        Marx’ Kapitalet i tre delar var slitsamma och tog mig nog tillsammans 10 år att ta mig igenom (läste under lediga perioder). På den tiden trodde jag att läsningen av detta verk skulle öppna ögonen på mig för hur världen fungerar. Idag kan jag säga att Marx’ ekonomiska teorier är helt meningslösa. Det man behöver veta står redan i James Mill.

        Marx riktar in sig på att kapitalisten (≈medelklassen) tar ut en liten vinst, kanske 5-10%, av sin produktion – vilket faktiskt är grunden för hela västerlandets välstånd.
        Men han behandlar inte hur ‘ockret’ (räntor på upptill 65%) utarmar och krossar de fattiga människorna i de olika länderna – fastän han nämner i en fotnot Martin Luthers kritik av ocker. Och han behandlar inte hur bankkapitalet skaffar sig enorma vinster på att ge ut papperspengar från tunn luft. Hur många procents vinst blir det? Oändligt många?
        Hela meningen med Karl Marx verksamhet var att krossa medelklassen och ge all makt till den globala eliten i toppen och det var också därför hela deras ‘revolutionära’ verksamhet understöddes ekonomiskt av delar av det amerikanska bankkapitalet.

        • ragnhild says:

         Nå må jeg gi deg både en og to lenker. Jeg er ikke pålest på marx, like greit som jeg ser det idag. Fortsatt har vi mange bl.a. steigan som mener hans hans teorier har noe for seg, et utgangspunkt (om jeg kan kalle det slik) – for et bedre samfunn. MEN; … og som du er inne på:

         Dette var en øyeåpner; marx gikk tydeligvis industrialistenes vei, som jeg forstår det deres ”agent”. I så fall ikke merkelig at du savner det meste fra hans side. Se neste svar for en blogg som dypdykker og avslører mangt, ikke bare dette temaet. Via kommentator på derimot.no – en pragmatisk, edruelig blogg jeg absolutt vil anbefale. Deres lenker likeså.

         • ragnhild says:

          Derimot.no: artikkel 5. mai: ”Intens berøringsangst over Islamsk lover og regler”
          Gå til kommentarfeltet og se Valgeirs kommentar. Sakser litt fra den her, obs. de to lenkene:

          ” I dag feirer Klassekampen Marx sitt 200 års bursdag. Det er den vante mytologiseringen som vi ser av ødeleggere av sivilisasjon. Det vil nok bli forbudt å kritisere Marx akkurat som Mohammed.

          Das Kapital – ett oppstyltet tulleverk i forvanskningstale. Ett av triksene i boka er å omtale kapitalismen som ett ensartet og definert system. Det er det så visst ikke. Kapitalisme er vårt økonomiske system hvilket er under forandring hele tiden. Og den store forskjell er for meg hvorvidt om det er våre egne samfunnstøtter eller om det er fiendens aristokrati som står ved reguleringsmakten. En slik forskjell finnes ikke i Mordechai Levys skrifter. Det er naturlovgivne utviklingsfaser som beskrives. Sludder. Enhver fase kan avvikles med reguleringer.
          Men Marx var ikke økonom, hans fag var faktisk sosiologi. Dette ble dannet og tatt opp for å gi vitenskaplig skinn til arbeidernes sytekampanje. Arbeiderne, den store gruppen, selve nøkkelgruppen i demokratiet måtte vinnes for å gi legitimitet til de ondsinnede nye styrende.

          Miles Mathis har skrevet inngående om våre revolusjonæres ætt og forbindelser. Hvilket er ugjenkallelige bevis på Svindelen Marx. Han stammer fra høytstående Rabbinere og Industrialister.
          http://mileswmathis.com/marx.pdf

          Også kona hans blir studert, hvilket kompletterer bildet.
          http://mileswmathis.com/jenny.pdf

 22. Fiskargubben says:

  Det här kanske är en liten början på upproret i Usa. Jag och Sture tror att folket kommer att resa sig.

  ”A large group of motorcyclists is said to be headed toward the US capitol of Washington DC with the intention of confronting US Justice Department Special Counsel Robert Mueller on Monday.

  Omg! Just 2 night ago I said Patriots need to go in numbers in support of our POTUS and against this dark Shadow govt and be led by motorcycles! Incredible, my wish had been answered rather quickly!”

  https://sputniknews.com/us/201805061064183268-bikers-mob-trump-mueller/

  • Suavalle says:

   Sveriges folk och alla som har ambitioner att förvalta folkets förtroende, som valda politiker, bör resa sig mot orättvisorna, likt dessa bikers!!!

 23. peterkrabbe says:


  Glada miner på MEDs riksstämma!

 24. Mjölner says:

  Ett förändrat politiskt landskap. En viss association till kapitlets bild, spåren efter den
  giftsprutande traktorn syns tydligt och finns kvar. Spåren i vårt samhälle efter politikernas
  besprutning kanske inte syns lika bra men finns likväl där. Ett absolut måste till höstens val
  är att kasta ut Stockholms Arbetarekommun och därmed socialdemokraterna från makten och samtliga instanser och förvaltningar. Regeringen och ministerkanslierna är fullkomligt nedlusade
  med islamaktivister från både miljöpartiet och sossarna. Vi som bor i övriga delar av landet
  kan absolut inte tolerera att en enskild arbetarekommun ensam styr på det sätt som nu sker.
  Löfvens senaste kovändning angående asylpolitiken tror han inte själv på. Att under galgen
  försöka ta ton och tuffa till sig lönar sig knappast när han själv inte bottnar i utspelet.
  Regeringen står plötsligt för en tuffare asylpolitik, samtidigt som man försöker driva igenom
  ett fullständigt absurt lagförslag i riksdagen att de 9000 afghanerna skall få stanna enbart
  med skälet att de skall studera i gymnasium. V, Mp, C har diametralt motsatt åsikt i asylfrågan
  mot Löfvens senaste utspel. Trovärdigheten sa Bill.

  • Mo says:

   Jag tycker att Annie borde satsa på alla de ungdomar som växer upp i svenska utanförskap områden och ge dem en utbildning som lotsar dem in i arbetslivet. Risken är stor att dessa 9000 och redan befintliga unga asylanters gymnasieutbildning tär på det redan sviktande svenska utbildningssystemet. Varför ställer inte Sverige krav på Iran att ge dem som växt upp som papperslösa afghaner i landet utbildning i enlighet med FNs deklaration. Som det är nu så satsar Sverige ensidigt på unga mäns utbildning, hoppsan hur går det för de unga flickorna på plats ?

 25. Mjölner says:

  Enligt statsministerns reaktion i debatten med Åkesson är LAS viktigare än våldtagna flickor. Svenska unga flickor skall enligt Löfven nöja sig med våldtäkt. Efter Socialdemokraternas och miljömupparnas islamisering under täcket med generösa bidrag till ett icke blygsamt antal
  islamistiska organisationer under överinseende av en miljöpartistisk kulturminister, vars agerande kan betecknas som landsförräderi, kommer de Svenska flickorna och kvinnorna att få leva under sharialagar om inte socialdemokrater och miljöpartister rensas ut från makten.
  De strävar att behålla makten genom att hålla islamisterna under armarna och
  betrakta muslimerna som valboskap. Det kommer, som historien berättat, sluta med kaos för
  både sossar och miljömupparna när islamisterna kommer in i riksdagen och övertar makten.
  Globalisterna har begått världens blunder genom att kriga sönder mellan östern och släppa
  lös en okontrollerad invandring av i huvudsak unga män utan asylskäl.
  Det var väl i IRAN som marxisterna miste sina huvuden när de hjälpt muslimerna till makten.

 26. Sture says:

  Ett förändrat landskap heter denna betraktelse. Även i USA är det ett förändrat landskap med Donald Trump. Demokraterna har i många decennier betraktat de svarta som sin valboskap och sett till att de aldrig kommer ovanför vattenytan. Det har gällt att få dem att tro att de är mindervärdiga som människor och därför för all framtid behöver ekonomiskt understöd i alla möjliga former av demokraterna, som dessa inte tar från egen ficka utan från andras fickor. Naturligtvis. Och på detta sätt förblir de demokraternas valboskap.

  Det är detta som den svarta författarinnan Star Parker kallar ”Uncle Tom’s plantage” (=slavplantagen i ny utformning, som nettobidrags-tagare). Men nu har många svarta börjat vakna och stödjer högljutt Donald Trump eftersom han talar sanning om deras situation. Lyssna på dessa tal i samband med protester mot Jerry Browns ”sanctuary cities”. Tre arga unga svarta kvinnor och en gammal man plus en ung man med spansk/negroid härstamning. Det är dessa som fått ta stöten för de nya kriminella gängen bland de illegala invandrarna.
  ”God bless the Lord”, ”God bless America” och ”God bless Donald Trump”. I sanning ett förändrat landskap. Nu händer det mycket:

  • Alve says:

   Ja Sture, vi får hoppas på det bästa så även här hemma i vårt arma Sverige. Just nu är det kaos i politikerträsket men ur kaos kommer ordning heter det ju. 7-klöverpartierna har fullt sjå att bestämma vilket ben de ska stå på – ganska komiskt om det inte vore vårt land det handlade om. Någon röst på någon av 7-klövern är helt uteslutet för min del i alla fall. Funderar vidare på de återstående 3 partierna. Hoppas både Afs och MED kommer in i riksdagen!!

   • peterkrabbe says:

    Jag håller med dig om detta, Alve. Problemet är att AfS bara kommer att knapra på SD:s kaka och inga röster tillförs den egentliga oppositionen den vägen. MED är ett uppsamlingsparti för alla de alliansväljare som vill ha en skärpt invandringspolitik och återinförande av lag och ordning genom ett avskaffande av politiseringen av polis och domstolar. Detta är en överlevnadsfråga för Sverige. Genom att dra ur bottenventilen i alliansen och tappa över dessa missnöjda väljare till ett nytt borgerligt parti med kompetens att styra landet, kan ett nytt block bildas av de tre musketörerna SD + AfS + MED som har realistiska möjligheter att i rubrikens namn förändra det politiska landskapet även i Sverige. Avgörande blir då att få in AfS och MED i riksdagen – nu! Rösta därför klokt och progressivt! Tiden rinner ut.

    Jag lovade återkomma i NATO-frågan. MED uppstod som en utbrytning ur ett blivande parti som fick namnet Borgerlig Framtid. På grund av personliga tillkortakommanden hos dess ledning bildade den aktiva kärnan Medborgerlig Samling istället, för att komma vidare. BF hade något hundratal medlemmar och ett partiprogram som kan ses som ett utkast till fortsättningen. MED har idag ett par tusen medlemmar och växer så det knakar. Eftersom MED välkomnat de nya medlemmar som kunde dräneras ur alliansen har med automatik även medlemmar anslutits som har kvar alliansens åsikt i NATO-frågan. Man har inte sett detta som något stort problem i dagsläget, eftersom NATO knappast kommer på dagordningen under kommande mandatperiod. Det sammanhänger bl.a. med beslut om storleken på vår försvarsbudget, som måste lösas först. Viktigast just nu är invandrings- och integrationsproblematiken. Det finns betryggande underlag i partiet för en ändrad syn på NATO i takt med att även de som INTE läser min blogg börjar förstå hur världen ser ut och vad konsekvenserna av ett nytt kallt krig riskerar att bli.
    MED garanterar alla medborgare full religionsfrihet, men det är inte statens sak att med skattemedel understödja och subventionera olika trossamfund. I den kristna världen finns en stark tradition att själva bekosta sina behov av kyrkolokaler och verksamheter, medan nuvarande regering öser statsbidrag över muslimska församlingar och samfund. Staten skall vara sekulär i alla avseenden men stå för absolut frihet för sina medborgare att i sin privata sfär utöva vald religion, i det offentliga skall inte religiösa symboler eller klädsel få prägla samhällets tjänster i skolor, domstolar, kommunala och statliga förvaltningar m.m. De religioner som står i strid mot demokratiska värderingar skall ut från det offentliga rummet.
    Därmed avslutar jag reklamen för Medborgerlig Samling för denna gången, men eftersom jag ofta får frågan vem man skall rösta på så har jag då nu förmedlat mitt svar även på detta. Jag är själv för gammal för att sitta i riksdagen, men när min egen son står på valbar plats (nr 4) istället tycker jag att det är så långt jag och min familj kan komma i nuläget.

  • Fiskargubben says:

   Mjölner, jag tror att jag vet vem Egor Putilov är och vad han egentligen heter eller hette. Han kan vara släkt med någon som Msm absolut hatar. Den mannen är en bra kraft och jag håller tyst. Kör på, Egor! Blev han misstänkt i Sverige på grund av sitt familjeträd? Sjukt.

   Det är bra att du avslöjar Msm. Det är nu våra bloggars uppgift och folken vaknar i flera länder. Sist fick jag en intressant rapport från Tyskland om dagens situation och folkets nuvarande misstro.

   Det som hände på 30talet kommer tillbaka i flera länder. Tidningsförsäljningen dalade stort när alla tidningar skrev samma saker precis som idag. Nu har vi alternativmedia och kan kämpa emot och för det är vi hatade.

 27. Mjölner says:

  Peter, kan du fixa(4 st MED)-valsedlar till riksdagsvalet om jag mailar min adress. Det finns s. k.
  ”valarbetare” som plockar bort valsedelbuntar. Sedan kan jag inte acceptera att man skall stå och välja valsedlar under uppsikt av valförrättarna eller den som kontrollerar röstkorten.

 28. Fiskargubben says:

  Jag vill skriva några ord om världsläget. Det kan passa bra när Peter Krabbe just har skrivit om Med och Nato.

  Vad hände i Mellanöstern? Situationen var förvirrad i går och historieskrivningen var olika. De flesta är eniga om att Israel sade sig ha registrerat syriska trupprörelser och därför gick upp i ett högre skyddsläge direkt efter Trumps beslut om Iran. Enligt en källa gick Israel till attack och fick ett kraftfullt syriskt, inte iranskt, svar för första gången på omkring 40 år. Journalister får inte inspektera de drabbade anläggningarna. Israel gick till motattack och kanske förlorade ett stridsflygplan. Allt detta kan jag inte kontrollera, men jag kan visa att Iran aldrig har velat utplåna Israel. 2005 talade Ahmadinejad om den israeliska eliten, inte om landet och folket. Judar och kristna är bokens folk i Koranen och kan inte utplånas av troende shiamuslimer. Hesbollahs missiler kan nu nå Haifa. Källorna är lite skakiga, men jag kan åtminstone hänvisa till Fria Tider. Bibi säger att sex miljoner judar återigen ska utplånas. Engelska tidningar får inte skriva vad de vill om affären Skripal, efter instruktioner av landets säkerhetsråd.

  Iran: Israels anklagelser ”uppdiktade” för att kunna attackera Syrien

  http://www.friatider.se/iran-israels-anklagelser-uppdiktade-f-r-att-kunna-attackera-syrien

  Iran: Vi har inte attackerat Israel

  http://www.friatider.se/iran-vi-har-inte-attackerat-israel

  ”Ahmadinejad did not refer to Israel the country or Israel the land mass, but the Israeli regime.”

  Israel: “Wiped off The Map”. The Rumor of the Century, Fabricated by the US Media to Justify An All out War on Iran

  https://www.globalresearch.ca/israel-wiped-off-the-map-the-rumor-of-the-century-fabricated-by-the-us-media-to-justify-an-all-out-war-on-iran/21188

 29. mats says:

  Helt off topic men för oss som följer Q o Corsi är detta intressant. Det har ju uppstått ett bråk mellan Corsi o Anons. Corsi har hoppat av CBTS efter att han verkat ha tagit väldigt illa vid sig av kritik om att han är med av ekonomiska skäl.
  Kanske bara för Q-nördar

  • mats says:

   Ser nu att detta finns som Q post, Onödigt av mig att länka men jag såg reddit posten innan jag såg Qposten

 30. Martin T says:

  Apropå rubriken ”förändrat landskap”; Sionisterna bakom NWO inser allvaret med folkens uppvaknande som hotar hela deras nya världsordning.

  Nu låter man förutom sitt ”husorgan” EU, även sitt andra ”husorgan” FN agera inför hotet i Sverige med att folket väljer ”fel” i höst och att folket därmed börjat vakna ur sin törnrosa-sömn;

  http://www.friatider.se/fn-m-lar-upp-sverige-som-ett-rasistiskt-inferno-d-r-invandrare-uts-tts-f-r-pl-gsamt-mycket-rasism

  Läs artikeln – OBS sista stycket; ”enligt SvD är rapporten godkänd av Sveriges regering”.. Hur tolka det? Kommer nya direktiv till Polis och Domstolar á la diktaturer? Kommer denna blogg att upplösas?

  Detta är i hård konkurrens bland det absolut värsta jag sett – hittils!

  • peterkrabbe says:

   Man skulle kunna tro att detta är ett skämt? Om inte är det helt makalöst. Har inte det svenska folket några rättigheter alls? Skicka brottsstatistiken till FN per omgående. De muslimska länderna i FN arbetar oförtröttligt på att få igenom en global blasfemilag i FN och kommer allt närmare ett majoritetsbeslut. Kanske har de redan lyckats med detta, är ej informerad.

  • Suavalle says:

   Globalisterna använder samma teknik och propaganda som i Jugoslavien.

   Målet för deras handlande där var att åstadkomma inbördeskrig i syfte att fullständigt bryta sönder nationen för därefter omvandla territoriet till en NATO-plattform och för att boosta drog- och människohandeln.

   Den stora skillnaden mot den situation som skapats i Sverige nu är att omvärlden inte längre är så ovetande om globalisternas maktspel.

   I Jugoslavien piskades det upp ett hat mellan muslimer och övrig befolkning. En mängd mujahedin- och andra djihadkrigare fördes in i landet och gavs medborgarskap. Vapen smugglades in via Vatikanstaten. Clinton-administrationen hade utåt en ledande roll i detta ”humanitära ingripande” för att ”skydda” den muslimska befolkningen.

   William Engdahl beskriver hur kriget i Jugoslavien manipuleras fram i den här boken:

   https://www.bokus.com/bok/9783981723700/the-lost-hegemon-whom-the-gods-would-destroy/

   Sveriges ledning och MSM verkar inte riktigt fatta vilket spel de medverkar i.

   • peterkrabbe says:

    Läser just nu The lost hegemon. Det är påfallande hur USA återanvänder ”lyckade” koncept i tron att ingen genomskådar dem. Detta gäller inte minst för ”färgrevolutionerna” i Rysslands omgivning och ”den arabiska våren” i Mellanöstern.
    Med Löfven och Kristersson vid makten i Sverige lär man lyckas här också. Kan vår kritiska minoritet någonsin bli tillräckligt stor för att kunna stoppa dem?

    • Suavalle says:

     Jag sätter stort hopp till omvärlden. Insikten är mycket större utanför Sveriges gränser.

     Krigsmaskineriet behöver ”oljas” av världsopinionen.

     Men det har börjat gnissla ordentligt i detta maskineri under senare tid.

 31. Fiskargubben says:

  Jag kämpar med min cancer och andra kämpar med annat. Jag har tappat mer än 20 kilo muskler. Jag är på väg hem. Andra får ta över.

  Rolling Home,Rolling home, rolling home across the seas..

  • peterkrabbe says:

   Fiskargubben, du är beundransvärd genom alla de bidrag du gett även i kampen mot våra förtryckare, detta trots dina egna problem. Har du verkligen prövat alla möjligheter som så ofta framskymtar här på bloggarna? Kanske är det ändå bättre att fokusera på ett fridfullt avslut tillsammans med sina nära och kära och låta det oundvikliga ske. Jag vet att du har ett enormt stöd i din tro, vi är många som avundas dig det. Om det finns något som vi kan göra för att hjälpa dig så låt oss få veta det. Jag hade hoppats att vi skulle kunnat utlova en bättre framtid för Sverige efter valet, ta med dig den förhoppningen – det är kanske bättre än att veta hur det faktiskt gick.

   • Sture says:

    @ peterkrabbe,
    jag skall berätta en glädjande nyhet, som jag tror går utöver det som brukar rapporteras på Lars Berns blogg om alternativ medicin.
    Allmän blodförgiftning (sepsis) är ett mycket allvarligt tillstånd som under decennier haft en oförändrad dödlighet på ungefär 40-50% under de senaste 40-50 åren trots intensiva medicinska insatser. När bakterierna också förefinns i blodet (=sepsis) betyder detta att HELA KROPPEN kan bli infekterad och kroppen får då PANIK. Hela havet stormar. Man dör dock oftast inte direkt utan efter en lång utdragen kamp (2-3 veckor) där flera olika organ så småningom sviktar(=multiorgansvikt).

    Åtskilliga är de studier (>100) där man försökt finna ett patentlicensierat läkemedel som i ett huj kan vända det svåra tillståndet. Men man har kammat noll.
    I Australien hade narkos- och intensivvårdsöverläkaren dr. Marik för några år sedan en patient som seglade iväg mot det oundvikliga – döden. Hon var med andra ord extremt dålig. Man beslöt då att drastiskt försöka sig på något annat än patenterade artificiella läkemedel – att kombinera högdos C-vitamin (6 g/dag), kortison (200 mg/dag) och B1-vitamin (400 mg/dag) som intravenösa infusioner under några dagar. Hör och häpna – tillståndet vände inom loppet av natten och patienten blev inom kort helt frisk.
    Därefter har man haft 150 patienter med i stort sett samma lyckosamma slutresultat (redovisas i denna video). Och på ett sjukhus där jag regelbundet arbetar har man nu plockat upp detta koncept och har på mycket kort tid lyckosamt vänt förloppet för 2 dussin patienter med svår sepsis.Att detta skulle kunna bero på slumpen, dvs. att patienten skulle bli frisk utan denna behandling är ungefär 1 chans på 50.000. Så botemedlet fanns mycket närmare än man trodde.
    https://emcrit.org/pulmcrit/metabolic-sepsis-resuscitation/
    [det ni skall titta på på denna sajt är två videos från Vimeo med 1. Dr. Marik och 2. intensivvårdssköterskor]
    Nu har också höga doser C-vitamin används mot cancer med gott resultat och jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att få höra mycket mera om detta.
    Många äter stora doser C-vitamin i hopp om att hålla sig friska. Det är bra. Men man skall veta att man genom magtarmkanalen aldrig kan uppta mera än c:a 500 mg/dygn oavsett hur stora doser man stoppar i sig. Det är detta som utgör skillnaden i behandlingsresultat när man får dess stora doser intravenöst.

    • Sture says:

     @peterkrabbe
     de videos jag speciellt ville ni skull titta på kommer här:

     http://www.movement-of-life.org/2017/09/icu-nurses-discuss-vitamin-c-therapy-for-sepsis/

    • Lassekniven says:

     Hej Sture
     Är det inte så att halveringstiden för C-vitamin är extremt kort (nya studier) på cirka 30 minuter. Det skulle då innebära att man kan blanda 6 gram askorbinsyra i vatten quantum satis och ta en slurk en gång i timmen över, säg, 16-17 timmar alltså den vakna delen av dygnet för att hålla uppe koncentrationen.
     Ha det bra för övrigt, med mig är det jämna plågor.
     MVH
     Lars Erik

     • Sture says:

      @ Lars Erik,
      intressant uppgift du kommer med. Jag behärskar inte detta ämne, men avser att sätt mig in i det mycket grundligare. Jag har bara refererat till vad dr. Marik berättar i sin videofilm.
      Här är en mycket intressant föredrag om C-vitaminets vetenskapliga historik, som är i stort sett helt förbigången av det vetenskapliga samfundet, bl. a. väldigt fina resultat på behandling av polio, HIV, etc.
      Det kan vara viktigt att sätta sig in i dessa referenser om C-vitaminets förmåga att helt bota polio. Polio kommer nämligen att användas i argumentationen för tvångsmässig vaccinering av alla små barn för alla möjliga sjukdomar. Vi vet idag att vaccinationer kan komma med svåra biverkningar på grund av olika tillsatser, t. ex. narkolepsi, (många hävdar) autism etc. Poliovaccinationerna kanske aldrig hade behövts om folk hade haft tillräckliga C-vitaminnivåer i blodet:

      • Lassekniven says:

       Sture:
       Ett annat intressant fynd är att alzheimerspatienter har ingen eller väldigt låg koncentration av E-vitamin i CSF. Varför, kan man fråga sig sig. Vi vet så lite. Många av våra kollegor är så ”square” och högmodiga förnekare. Överlägsna och stöddiga men det finns ju många bra doktorer också exempelvis som du och jag jag …he…he…
       OT, jag har köpt Guide for the Perplexed på Amazon. En viktig bok som ger mig insikt om mycket. Tack för tipset (köpte också Schumachers Small is Beautiful).

       • Sture says:

        Lassekniven,
        Jag fann ytterligare ett ex av ”Vägledning för vilseförda” i mitt hem och du kan få den av mig.

      • peterkrabbe says:

       Sture och Lars Erik, er diskussion om högdosering av C-vitamin m.fl. är ju mycket intressant. Det låter som ett universalmedel för att bekämpa även svåra sjukdomar. Dessutom utom kontroll av Big Pharma. Jag kan lätt tänka mig deras reaktioner om detta blir allmänt tillämpbart. Jag hoppas att era vidare studier i ämnet kan utmynna i några enkla doseringsregler för oss lekmän, kanske ger det många en ny chans i livet.
       Om jag förstår det rätt har piller sin begränsning i kroppens upptagningsförmåga och högdoser kräver injicering, något som kräver läkares medverkan. Går det alls att övertala en konventionellt tänkande läkare att göra detta? Får man önskad effekt om doseringen görs utspridd under dygnet enligt Lars Eriks tankar eller är det chockverkan i en samlad insats som behövs?
       Kanske kan ni få ihop ett recept på en vitamincocktail för a) förebyggande behandling och b) sista chansen?
       Vi väntar med spänning!

       • Lassekniven says:

        Jag tror inte man kan få någon läkare i Sverige att injicera C-vitamin intravenöst, annat än som Sture säger vid livshotande sepsis och då via central venkateter. Vitaminet kan vara vävnadsretande varför perifer nål bara ger problem. Per os kan 6 gram c-vitamin ge lös mage men är det som gäller och med regelbundet intaget.
        Sluta med gluten och socker samt gå ner till högst 40 gram kolhydrat per dag. Då är man i lagom ketos. Jag själv klarar inte strikt LCHF, det blir för tråkigt. Låt det gå 12-14 timmar mellan sista och första målen. Då repareras telomererna på kromosomerna. Ännu bättre är 16 timmar vilket kan vara svårt men någon gång i veckan går det ju. Ekologisk närodlad och uppfödd mat är det som gäller. Midjemåttet bör vara mindre än 95 cm, helst ännu mindre. Vuxna människor behöver inte dricka mjölk. Ett litet glas rött vin per dag är inte fel, Merlot är en bra druva.
        Det finns fallbeskrivningar som visar på positiva effekter av aprokiskärnor eller bittermandel på cancersjukdom. Det är blåsyran som verkar. Inte mer än 10 bittermandlar rekommenderas och man smyger in doseringen. Det är inte svårt att göra en prospektiv randomiserad studie exempelvis på nyupptäckt prostatacancer med 10 patienter i behandlingsgruppen och 10 i en kontroll. Om alla 10 som får behandling får en minskning av cancern behöver man inte gör fler eftersom Rank-Wilcoxson-testet ger en korrelationsfaktor på 1. En sådan studie är dock oetisk att göra. Sture håller med hoppas jag.
        Sture
        har du lust att posta Vägledning för Vilseförda så att jag får jämföra, du får tillbaka den sedan. Du har min adress.
        Hälsningar
        Lars Erik

        • Sture says:

         Lars Erik,
         jag är bortrest, kommer hem till dig med boken nästa vecka så får du bjuda på en kopp te – inget stort.

         • Lassekniven says:

          Trevligt, du är välkommen.
          Måndag den 21.5 kall jag punkteras och ligger inne över dagen. Övriga dagar i tryckkammaren men är hemma vid halvtvå-tiden.
          Kul.

       • Sture says:

        Linus Pauling fick två Nobelpris, 1954 och 1962, och är den ende vetenskapsman som fått två Nobelpris. De flesta engångspristagare får dessutom dela på sina pris. Många säger att han borde fått ett tredje Nobelpris eftersom han var alldeles i hälarna på Watson och Crick när det gällde att knäcka koden för DNA-och borde fått dela detta med dem. Kanske skulle han haft också ett fjärde postumt Nobelpris för sitt arbete med C-vitaminets roll i cancerbehandling. Han skrev faktiskt en hel bok om detta 1979 som baserades på studier med megadoser C-vitamin intravenöst och oralt till svårt sjuka cancerpatienter. Det vetenskapliga samfundet reagerade inte på detta – det var för enkelt. Istället gjorde Mayokliniken i USA om LinusPaulings studier på cancerpatienter med lika stora C-vitamin-doser. Och denna studie gjordes som en ”dubbel-blind placebo kontrollerad studie”, en metodik som har högst prestige i den vetenskapliga världen. Och man kunde inte bekräfta Linus Paulings resultat.

        Därmed dog entusiasmen för megadoser C-vitamin som komplementär cancerbehandling och Linus Pauling började av det vetenskapliga medicinska samfundet betraktas som en entusiastisk ”kuf”, en ”glad amatör”.
        Idag vet vi varför Mayo-studien fick detta negativa resultat; de hade nämligen bara använt sig av oral administrering, medan Linus Pauling givit C-vitamin direkt in i blodbanan. Varför är detta relevant?

        Det är relevant därför att man med intravenös administrering av C-vitamin (=direkt in i blodbanan) kan få 25 – 70 gånger högre plasmakoncentrationer av C-vitamin om det ges i.v. jämfört med oralt (=via magtarmkanalen). Om man t. ex. ger 18 g C-vitamin oralt jämfört med i.v. så uppnår man plasmakoncentrationer på 220 respektive 5500 mikromol/L.
        Vi vet idag genom in vitro-försök att cancerceller dör vid koncentrationer på >1000 mikromol/L medan det krävs 100 gånger högre doser för att skada normala kroppsceller än vad vi för tillfället använder för behandling av sepsis (6 g/dygn).
        Man har givit megadoser i.v. på 50-100g, som ger plasmakoncentrationer på 14.000 mikromol/L, varefter C-vitaminet kissas ut via urinen i stor skala (jfr. glukos), men ingen har givit så stora doser (600g/dygn) som skulle kunna skada normala celler. Och därför finns det inga biverkningar eller skador med megadoser C-vitamin intravenöst.

        • Sture says:

         Genom in vitro-studier på cancer- och normala celler vet man idag mekanismen bakom C-vitaminets goda effekt på cancer. C-vitaminet ger upphov till att det bildas väteperoxid, H2O2, utanför blodbanan och utanför cellerna, i s.k. interstitiell vätska. Denna väteperoxid passerar alla cellmembraner och när den tagit sig in i cancercellen, så dör denna. Varför cancercellen dör medan den normala överlever vet man inte säkert idag, men cancercellen är ju inte normal och kanske inte har normala skyddsmekanismer. I blodet försvinner t. ex. väteperoxidas genom enzymet katalas och glutation i de röda blodkropparna. Ytterligare forskning får visa den exakta dödsmekanismen. Man har också visat att cancercellen är extremt beroende av glukos. Glukos och C-vitamin har många likheter varför man tror att cancercellen tar miste på C-vitaminet, drar in detta i cellen i tron att det rör sig om glukos, det bildas sedan väteperoxid som dödar cancercellen.
         Som kuriosum kan nämnas att det är just så här vissa typer av vita blodkroppar (granulocyter) dödar bakterier – via väteperoxid. Jag brukar säga att den vita blodkroppen dödar bakterien genom att ”blåsa syrgas” på den.

         C-vitaminet behöver inte ges i en stor central ven, utan kan ges i vanlig venflon-nål på handen. Pascorbin kommer i ampuller om 7,5 g/50 mL (=150mg/mL). Vid sepsis behandling tar man 10 mL (=1,5 g) och blandar detta med 50 mL saltvatten. Problemet är att när man väl öppnat ampullen så håller det bara i 6 timmar, men varar i 24 timmar i kylskåpet. Det är alltså möjligt att använda en ampull/dag. Jag tror inte att det skulle vara omöjligt att genomföra en sådan behandling i hemmet under lång tid. Jag har skött patienter som efter upplärning om sterilitet på sjukhuset har kunnat injicera sig själv i hemmet upptill 4 år. Svårigheten är förstås att få några doktorer med på tåget. Det går inte emot vetenskap och beprövad erfarenhet, men är en fråga om information till det vetenskapliga samfundet. Jag är övertygad om att den medicinska industrin kan komma upp med värdefulla lösningar på praktiska problem. Och nu när anden är ute ur flaskan så kommer man inte att kunna stoppa tillbaka den igen.
         Titta på denna video:

         • Lassekniven says:

          Ytterst intressant Sture, vi får diskutera detta mer i detalj när du kommer. Pascorbin borde också förhoppningsvis kunna bryta ner biofilm. Vi skall också diskutera circadian rythm.

          • peterkrabbe says:

           Då låter vi våra snillen spekulera. Kanske får vi därmed introducerat nya behandlingsmetoder även i Sverige som börjar rädda liv på allvar. Låt oss säga att vi inlett vitaminkriget mot Big Pharma och Big Food och deras kemikaliefabriker. Så vitt jag förstår skulle vitaminerna i högdos kunna vara aktiva även mot tungmetaller och miljögifter, vilket innebär att vi nu konstruerar vapnet även mot Deep States försök att förgifta oss genom chemtrailsen. Full fart framåt, mina vänner, nu krossar vi globalismen!!

        • Sture says:

         @ peterkrabbe,

         du efterlyste lite praktiska råd för hur en sådan långvarig behandling med megadoser C-vitamin skulle kunna te sig. Här kommer lite funderingar:

         Som ni märkte av senaste videon så görs detta redan av vissa doktorer i andra länder och jag håller inte för osannolikt att detta också skulle kunna göras i Sverige. Det gäller bara hur denna information om C-vitamin och cancer når våra doktorer.

         Men det är som Lassekniven säger lämpligt att göra detta genom en något större central ven, kanske inte så mycket för att minska möjlig irritation i blodkärlet som för att det är kosmetiskt stötande och opraktiskt att under lång tid ha en nål på handryggen eller i armvecket.
         Idag sätter man in längre katetrar i större kärl på insidan av överarmen med hjälp av ultraljud, som sedan tejpas elegant (behöver inte sys fast), kallas PowerGlide.

         Denna kateter kan kopplas ihop med en pump som ger en kontinuerlig mängd läkemedel under hela dygnet. För ungefär 15 år sedan dök det upp en enkel mekanisk pump som varken behöver elektricitet eller batteri. Den är lite större än de cylindrar som innehåller 1 g i vatten upplösbara C-vitamintabletter på apoteket, fast i plast. Innandömet består av en gummiballong och en plastfjäder. Den används på vissa förlossningsavdelningar för att kontinuerligt dosera 5-6 mL bedövningsmedel till slangen som går in i ryggen (epiduralbedövning). Ballongen fylls nu under sterila förhållanden med 120-150 mL bedövningsmedel som avges kontinuerligt under 24 timmar till en hastighet av 5-6 mL/timma – av rent mekaniska orsaker. Patienten stoppar plastcylindern i fickan och kan promenera omkring på avdelningen medan livmodern långsamt öppnar sig.

         Så kan man också tänka sig här: Cancerpatienten blandar sitt C-vitamin med saltvatten på morgonen och ställer blandningen i kylskåpet, var 6:e timma fyller han så under sterila förhållanden den mängd som skall ges under 6 timmar i gummiballongen, stoppar plastcylindern i skjortans bröstficka medan han tar på sig kavajen och flyttar sedan över plastcylindern i kavajens innerficka. Full rörlighet, inte kosmetiskt stötande.
         Det är klart att detta är lite besvärligt, men diabetespatienter håller ju på med mycket svårare saker under hela livet.

         Nu tror jag att den teknologiska delen av läkemedelsindustrin kan komma upp med enormt mycket smartare lösningar.

         KOM IHÅG: Megadoser C-vitamin skall inte ersätta någon annan medicinering men kan komplettera denna.

  • Suavalle says:

   Kära Fiskargubbe, du ger oss så otroligt mycket. Vi har aldrig träffats, men du utstrålar vishet och kärlek.

  • Alve says:

   Fiskargubben – du fantastiska människa som delger oss din visdom. Din själ vet…

 32. Mjölner says:

  FN-förbundet är en vänsterradikal förening(skattefinansierad) som inte på något vis har med
  FN att göra. Rapporten är ren fake skriven av en lågstadiejournalist vid namn Gunilla von Hall.
  https://morklaggning.wordpress
  FN-förbundets ambassadör lär vara rapparen Timbuktu.

  • peterkrabbe says:

   Tack för info. Märkligt att varken SvD eller Fria Tider lyckats syna bluffen. Man pratar faktiskt om FN rakt igenom artikeln och hänvisar till FNs rasdiskrimineringskommite i Geneve med en slutkommentar från FN-förbundet. Borde vara en fadäs som svider för SvD.

  • Martin T says:

   I allt elände med ”fakt News” så är det just denna gången en mycket god nyhet att det förhöll sig på detta viset. Avsaknad av faktakoll hos SvD visar tydligt på standarden på ”journalisterna”. Tack för att du höjde humöret en lördagkväll – det är ont om goda nyheter så denna var välkommen

  • Loa says:

   https://morklaggning.wordpress.com, se Gunilla von Hall 2015/02/09/

 33. Mjölner says:

  Den här fadäsen avslöjar hur konsekvensbefriad och brutal svensk MSM agenda är.
  Rena lögner serveras utan tanke på att bli avslöjad och dragen i skamkvarnen.
  SvD-redaktionens IQ verkar ligga på nivå skonummer. Det här praktplasket kommer de inte
  undan med. Häcklandet på nätets kommentarsfält är kompakt föraktfullt.

 34. Suavalle says:

  ”There are two people that really understand reality in my mind, one is named John Rappaport, the other is named David Icke”, säger Robert David Steele I en intervju med Sarah Westall.

  “We have to somehow recreate reality”, sägs det i den här intervjun med John Rappaport:

  • Suavalle says:

   David Icke säger i den här videon (7:07): ”we have a system called money, which is based on money that has never, does not and will never exist”.

   • Mo says:

    Savelle, överlevnadsstressen livets motor. Det är riktigt som Sture säger att världen kan producera tillräckligt med föda för att stilla alla människors hunger men kärleken räcker inte till, den är inte gränslös.

 35. Mjölner says:

  Till dig Fiskargubben.
  Säger som alla som inte finner de rätta orden, jag är ingen talare men, du säger själv att
  det är skarpt läge för dig. Jag vill skriva detta nu innan du reser. Trots att vi inte känner varann
  uppstår det en viss känsla av samhörighet genom skrivandet. Du har deklarerat öppet och
  utan krusiduller din starka tro och att du efter din resa skall återvända som en ny bättre
  människa. Jag önskar dig lycka till och säger farväl innan det blir för sent.
  Jag vill att du kommer dit du önskar, vi kanske ses.

  Till sist Einar Westlings Barnatro
  Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo?
  kan du bedja än som barn du en gång bad:
  ”Gud som haver barnen kär se till mig som liten är”.
  Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.
  Barnatro, barnatro,
  till himmelen du är en gyllne bro!
  Barnatro, barnatro
  till himmelen du är en gyllne bro!
  jag vet att du kan fortsättningen utan text……….

 36. Sture says:

  @ Fiskargubben,
  du har talat så vackert om nordamerikanska indianer och schamaner vid flera tillfällen. Jag kan berätta att det faktiskt var en mycket vacker mening i ett berömt indiantal av hövdingen Seattle till USAs president 1854 som fick mig att spåra in på det andliga. Talet har publicerats åtskilliga gånger i både böcker och tidningar och berättar om hur den vite mannen ‘smutsar ned’ i naturen.

  Där berättas också om hur indianerna möter ‘Den Store Anden’ överallt i naturen när de minst anar det – det behövs inga kyrkor, präster eller påvar för en sådan kommunikation – ‘Den Store Anden’ dyker bara upp. Och så uttalas dessa ord någonstans i talet: ”Det finns ingen död – bara olika världar”. Så vackra ord. De gjorde intryck – och jag upprepade dem ofta.

  Och det var ju precis detta som Jesus Kristus ville lära oss. Förtryckare och despotiska härskare hade i alla tider hållit folken i schack genom att hota med döden – och verkställa den. Och vissa gör så än idag. Jesus Kristus visade genom sin död på korset och sin återuppståndelse att ‘det finns ingen död’ – och således ingenting att vara rädd för. Detta förhållningssätt skapade hela den kristna rörelsen som har givit oss allting, godhet, generositet, vänlighet, frihet, vetenskap, välstånd etc., etc. Man kunde inte knäcka dem eftersom de inte var rädda för döden.

  Du förkroppsligar med hela din uppenbarelse denna Jesu lära – det finns ingenting att vara rädd för, därför att det finns ingen död. Du är helt orädd, så vänlig och klok och det har varit underbart att få följa dig överallt.

  Jag vet, och du vet, att du kommer att få det bra när du kommer hem. Du kommer att kunna kommunicera med dem som gått före dig, mormor och morfar, farmor och farfar, mor och far, kusiner och syskon. Men inte med dem som kommer efter dig, barn och barnbarn. Detta är det verkligt sorgliga, som jag tror tynger dig. Jag tror fortfarande att det finns möjlighet att vända detta, som Lorraine Day visade – och Anita Moorjani. Muskler kan byggas upp igen.

 37. Mjölner says:

  MSM, UK hela västvärlden kniper idogt käft om fallet Skripal. Man bidar tiden i hopp att
  allt skall falla i glömska. Här en intressant artikel från Russia insider.
  https://russia-insider.com/en/skripals-will-most-likely-never-be-allowed-talk/ri23437

  • Alve says:

   @Mjölner
   Ja det är så tyst, så tyst om detta. Så även med den s.k. kemgas-attacken i Syrien. Vi som läser annat än MSM vet ju vad som hände men människor som bara läser ”vanliga” tidningar och ser/hör nyheter vet ju inte att det var falskt då de drabbades av rök och sand och inte kemgas. Tack för länken om Skripal – det osar lång väg.

   • Loa says:

    Det är också MYCKET tyst om MH17 som sköts ner över Ukraina i juli 2014. Hade holländarna VETAT att det var Ryssland, så hade det basunerats ut efter utredningen!
    Vilket inte hindrade EU att tuffa på med skärpta sanktioner (mot Ryssland eller Europa, kan man fråga sig).

    • Mo says:

     Loa, vad kan hindra dessa meningslösa sanktioner som slår hårt tillbaks på EU ?.. I Stockholmsregionen är vi sedan en tid väsentligen chemtrailbefriade, kanske lugnet inför höstens val, hur har ni det i Skåne ?

     • peterkrabbe says:

      Sedan 1 maj-helgen har de ”normala” chemtrailsen i stort sett upphört. Detta är ju bra, men visar också att det finns ett medvetet beslut att ligga lågt ett tag, kanske vill man dämpa oppositionen och kraven på svar inför valet. Samtidigt förekommer vad SMHI kallar ”slöjmoln”, som uppenbart är en ny form av kemikaliespridning, man försöker imitera cirrusmolnen som många är vana vid. Det ger en mjölkig dispersion som inte syns lika mycket. Vi sydkusten ser vi dessa slöjmoln driva in med vinden från Östersjön och de saknar allt samband med rådande väderförhållanden. Jag tror att man experimenterar med nya, mer diskreta metoder att sprida sina kemikalier. Helt klart är man oroande över att verksamheten fått så stor publicitet!

      • ragnhild says:

       Som var det norges sørvestland du beskrev, slójmoln inkludert.

       Ellers opplever vi 24 graders sommer her vest. Flere dager, så nå i brennende sol (ikke optimalt) fikk terrassen jeg ikke fikk beiset i fjor en omgang. Men imorgen blir det 1 ukes skydekke forrut iflg. ”de styrte” på metrologisk, som var så vennlige ifjor å lenke min henvendelse til en konspirasjonsteori. De vet å manifistere seg, det inngår i deres oppdrag.

       Jeg følger med her, mye intressant, sender en ekstra hilsen til Fiskargubben.

     • Alve says:

      Här på småländska höglandet var himlen klarblå igår varmt men med skön vind. Idag lite små-moln som ser ”normala” ut. Det kan vara så som Peter K skriver att de ligger lite lågt ett tag. Varmt är det men jag kommer ihåg att det ibland var varmt i mitten på maj på 70-80-talet. Den sena våren gör att nu slår allt ut slag-i slag. För några dagar sedan slog häggen ut och nu om någon dag slår syrenerna ut. Således kort tid mellan hägg och syren i år. Alarmerande? Nej det tror jag inte, det är underbart!!

      • Suavalle says:

       Och här lite söder om Norrköping är himlen också blå och vacker. Först för några dagar sedan upphörde chemtrailsspåren på himlen. Tankflygplanen har dock inte helt försvunnit från himlen, även om de inte alls har varit så talrika som tidigare. De har en ”svans” som är mycket, mycket kortare än tidigare. Jag känner igen dessa flygplan. De har starkt bakåtvinklade vingar. Och ”svansen” är nästan lika tiock som tidigare, men som sagt mycket kortare.

       Vädermanipulationen har alltså, enligt min mening, minskat kraftigt i intensitet men inte upphört.

       Jag instämmer helt med Peter Krabbe: Medvetenheten hos tillräckligt många svenskar om vad som pågår i det fördolda gör att makthavarna blivit försiktigare nu inför valet.

       Förra året förstörde de frukt- och bärskörden för oss med dessa frostnätter under försommaren som stoppade blomningen.

       Jag undrar hur det kommer att bli i år…

     • Loa says:

      Konstant grå sås årets fyra första månader
      https://stillnessinthestorm.com/2018/05/global-weather-modification-programs-causing-climate-chaos-and-environmental-catastrophe/
      med nadir första maj: Lunds studentsång, nådigt sänt av svt (som hade tänkt sig något från ”andra kulturers firande” men utsattes för folkstorm) skedde i regn och kyla till den grad att det var mycket gles publik, ALDRIG hänt. Man fick vara glad att tv sände…
      Sedan har det varit blått (gigantiska fräcka snorsträngar vecka 18, dimma i förrgår, igår kall luft), men alltid med en icke-lyster, syns i synnerhet nära solen där luften vitnar. Klarare ju längre bort, och man jublar inombords av att se rent blått, om än synvilla. T.o.m. lite stjärnor igår.
      Det är också så att chemtrailen syns MINDRE p.g.a. den luddiga blåheten, som vi vant oss ska föreställa klar. Varje gång jag tittat upp har jag sett en liten ”diskret”.
      Underbara, sköna maj. Vi får vår dos. Men hur ska man våga hoppas på en sommar? När det inte beror på några vädergudar, utan på några som sitter vid spakarna.

    • Fiskargubben says:

     Loa, utredningen av MH17 är en skandal. Ukraina har vetorätt och kan stoppa information. Den amerikanska informationen hålls hemlig och utredarna låtsades inte förstå den ryska radardatan. Där syns ingen missil. Hittills har holländarna sagt att en rysk Buk togs till Ukraina och sen smet iväg igen och det grundas på information från en organisation i London. Jag misstänker att planet sköts ned från luften. Det misstänkta stridsflygplanet kan nå högt med specialutrustning och en speciell israelisk missil är kraftfullare än de vanliga missilerna. De kan inte sänka ett stort plan. Den pilot som misstänks tog livet av sig nyligen.

     I tusentals generationer har vi lämnat över till de unga och det måste vi göra nu också. Det är dock så att jag inte har roligt om jag inte har kul, om ni förstår vad jag menar. Jag sitter hemma och muttrar över världsläget och behöver skriva av mig. Dessutom har jag fått sova lugnt några nätter, utan att behöva springa til badrummet stup i kvarten. Jag antar att någon eller några knäppte händerna och fick bönesvar. Tack för allt stöd. Vi män har svårt att tala om våra problem, så jag gjorde nog rätt. De unga tar över i sinom tid och vi har mycket att lämna över till dem.

     • Loa says:

      Ja, som du vet
      https://www.nyatider.nu/markligheter-kring-falsk-satellitbild/
      https://www.nyatider.nu/amerikanska-agentveteraner-sluta-ljug-om-mh17-obama/
      (det är med denne man som Robert David Steele samarbetar
      ”…encourage President Trump to accelerate his indictments of key Deep State actors  — William Binney and I helped, and I believe President Trump has harvested all the data from the National Security Agency’s unprocessed data pile.”
      Visa på Medium.com
      Jag är glad att du känner dig bättre.

      • Fiskargubben says:

       Loa, jag är förvånad över att du vet så mycket om MH17. Några ukrainska stridsflygplan sköts ned efter att ha förstört hela gator i östra Ukraina. Kämparna där fick tag på Bukar och andra vapen och de erövrades från Ukraina. Ett stort ukrainskt militärt transportplan sköts ned. Stridsflygplanen började flyga under passagerarplan för att skydda sig. Den dagen 2014 ändrades allt. Målet var ett annat sade den misstänkte ukrainska piloten. Några tror att han ville skjuta ned president Putins plan och andra att det var ett försök att skapa problem för Ryssland. Det var andra gången ett passagerarplan sköts ned över Ukraina. Kiev hävdade att alla radarstationer var nedstängda i området, trots inbördeskrig och kommersiell flygtrafik, men nu vet vi att åtminstone en radarstation var aktiv. Den misstänkte piloten var förvirrad när han kom tillbaka till den militära flygplatsen. Vittnet flydde till Ryssland för att överleva.

       Domen i Jukosmålet föll dagen efter tragedin. Familjen Rothschield fick stöd och Ryssland dömdes att betala 50 miljarder dollar, men den domen upphävdes i högre instans. Domen hölls hemlig några dagar och troligen för att ett orsakssamband inte skulle misstänkas.

       Glöm inte heller MH370. Malaysia gick emot Israel och förlorade sen tre helägda eller samägda plan.

       Den ryska historikern Fursov säger på youtube (engelsk översättning) att Rockefellers och Rothschields kontrollerar varsin del av Ukraina. En rik ukrainsk oligark misstänks för inblandning i tragedin, men det säger inte Fursov. Oligarken har tre medborgarskap och säger att han inte bryter mot den lag som bara förbjuder två.

       Efter affären Skripal och kemvapenattacken i Syrien är det mycket bra att vi påminns om MH17.

       • Loa says:

        Jag läste bara olika alternativmedia när det hände. Du vet ju mycket mer!
        ”Malaysia gick emot Israel och förlorade sen tre helägda eller samägda plan.” Intressant – vad hade Malaysia gjort mot Israel? Vilket var det tredje planet?
        MH370 – jag säger bara: Diego Garcia.
        Olika skäl till försvinnandet 8 mars 2014 på väg till Peking har anförts.
        Först:
        ”Among the 239 passengers aboard the craft were 20 senior employees of U.S. based technology company Freescale Semiconductor. Most of the missing individuals are engineers and designers, according to a press release from management. (…)
        The KL-03 microchip was recently developed by the corporation, for use in military radar systems. (…) Four days after the flight disappeared, a patent was issued for new semiconductor technology. That license was awarded to five parties — Freestyle Semiconductor, and four Chinese employees of the company.
        Now that the passengers on MH370 have been declared dead, the entire patent can now be awarded to the company, currently owned by Jacob Rothschild.”
        Annan text:
        ”But here’s where it gets even more interesting. The Freescale’s shareholders include the Carlyle Group who’s past advisors have included ex-US president George Bush Sr and former British Prime Minister John Major. Some of the companies previous clients include the construction firm owned by the family of Osama bin Laden, the Saudi Binladin Group.”
        Tredje texten:
        ”China has developed their own very powerful and completely secure microprocessor totally lacking ANY NSA back door, (…) This un hackable processor was put in the Longsoon Yeelong laptop, (…)
        You know about the Freescale employees on flight 370, but there were 80 other Chinese tech workers that mysteriously slipped all media attention and it is my guess that these workers were involved in Chinese data security, which the NSA would want to breach (…)
        After flight 370 and as a direct result of it, China lost ALL trust in the American government, and will be launching their own enormous satellite network to prevent a flight 370 from ever happening again.”
        Skribenten tror därför mer på teorin Longsoon hijack (inklusive av passagerarna!), än att bara stjäla ett patent:
        ”… for the sole purpose of getting the NSA back into a position of completely raping Chinese data and regaining total information superiority.”
        Det fanns ev. även annan vital last ombord (amerikanskt drone control system på avvägar) enligt malaysiska rykten. Elektroniskt fjärrstyrt att säkert landa på Diego Garcia…
        Att det senare hittats lite vrakdelar i Indiska Oceanen kan väl fixas.
        Jag har f.ö. aldrig förstått varför Israel skulle ha en kopia?

        • Fiskargubben says:

         Jag tror att jag postade det här inlägget men det kan ha försvunnit på vägen utan att Peter fick se det. Sånt har hänt förut.

         Det handlade om ett fördömande eller en dom, tror jag. Det tredje planet ägdes av Asia Airways (eller Airlines) där Malaysia är delägare.

         Ryssland utestängdes från utredningen och Malaysia fick ingen information i början. De anhöriga fick inte se piloternas kroppar. Deras sår kanske kunde avslöja vad som hände. En bukmissil och ett flygburet vapen lämnar olika spår efter sig. Den ryska tillverkaren testade en buk på ett utrangerat plan och fick det inte att gå ihop. Tillverkaren hävdade också att utredningen hade fel om varifrån buken, om det var en buk, avfyrades.

         Tyvärr var det nån som lurade Ryssland. Ett förfalskat foto av ett stridsflygplan som attackerade ett passagerarplan spreds och Ryssland blev utskrattat. Var det en vän eller en fiende som ställde till det? Det misstänkta stridsflyget, en Su-24 eller Su-25, kan normalt nå 6-7000 meters höjd, men med extra utrustning nå mycket högre. Flera vittnen såg två ukrainska plan den aktuella dagen inte långt från MH17.

         Du har säkert rätt om Diego Garcia, det fanns ju vittnen där också. Därav försöken att anklaga piloten. En kines sade att Svarta Handen angrep planet. Jag vet inte vad han menade, men Svarta Handen fanns ju också i Serbien och tog livet av en österrikisk ärkehertig och sen började det första världskriget. Många kinesiska anhöriga visste inte att de måste kräva kompensation inom två år efter olyckan och de förlorade mycket pengar.

         MH17 är uppe i en internationell domstol. Anhöriga stämmer Ukraina för att luftrummet inte var stängt i ett krigsområde och kan luta sig mot utredningen som säger samma sak.

         Soldaterna måste öva långa tider varje år för att kunna hantera buk. Det slarvades med det i Ukraina och ett ryskt passagerarplan sköts ned av misstag. MH17 kan ha varit en olycka. En buk har flera enheter och kräver stora kunskaper och ständiga övningar. Vapnet täcker 180 grader av luftrummet tror jag och måste riktas in geografiskt. Ryska soldater är välutbildade och skjuter inte ned plan av misstag. Jag tror mest på stridsflygsteorin.

         Loa, ibland samlar vi på oss kunskaper utan att veta att de en dag kommer till nytta. Tänk att vi måste gå utomlands för att få bra information i stor utsträckning och ibland tillbaka till 2014.

         Jag kan tillägga att Syrien kanske inte får köpa S-300, ett bra ryskt luftvärn. Det kanske förklarar att Ryssland sänder stridsfartyg med Kalibr till östra Medelhavet. Bibi bjöd in sig själv till Moskva och sen ville Putin att han skulle vara med och fira den viktiga Segerdagen. Bibi hade planerat länge. Det ”iranska” anfallet, segern i festivalen, 70årsfirandet och ambassadflytten. Jag kan inte förstå varför en sång om sexuella minoriteter kunde vinna i festivalen.

         • Loa says:

          Tack för svar.
          Samla på sig kunskaper – VET du vad jag trillade på igår? Veckans Fulford, långt ner: Diego Garcia och planen! Planet…
          https://stillnessinthestorm.com/2018/05/benjamin-fulford-may-14th-2018/
          Var det DET som var ”kopian” iakttagen i Israel?
          Hur som helst, man undrar varför 370 alls skulle byta identitet. Men det slog mig: Missionen bestod i de 3 el 4 beståndsdelar som jag återgav ovan. Mission accomplished. Men sedan måste man ju bli AV med planet, det kunde ju inte stå ens på en ö och ta plats och bära vittnesbörd. Det skulle helt enkelt förstöras på något sätt, och då var det ju bra om den kunde ”göra nytta” samtidigt: Misstänkliggöra Ryssland i Ukrainakrisen.
          Haken är väl huruvida malaysiska flygmyndigheter kände till ett plan ”17” på ingång. Fulford menar ju att regimen fram till förra veckan var en zionist pawn (Prime Minister Mahathir Mohamad took power from Zionist pawn Najib Razak in an election upset last week). Så det var kanske inte så svårt.
          Titta på den malaysiska länken, en del bilder är på engelska. T.ex. om ”vrakspillran”.
          Vad Fulford menar med ”MH17 then flown to threaten world leaders in Holland” vet jag inte.

          Putin våldgästad: Det var väl snyggt när han i marschen tog in den gamle veteranen och än mer att han fick ta Netanyahus plats!

          • Suavalle says:

           Loa och Fiskargubben, det här intresserar mig också!

           Det som tas upp av Fulford och i den malaysiska länken, att försvinnandet av MH370 berodde på det här microchip-patentet,stämmer överens med en video på YouTube av ANONYMOUS som jag såg 2014, kort efter att MH370 försvann. Denna video togs bort rätt snabbt, vilket gjorde att jag blev särskilt intresserad av det här spåret. Sedan dök det upp väldigt mycket teorier och ”fakta” som jag anser vara massiva försök till desinformation. Bland annat skrevs det en bok av Nigel Cawthorne med titeln MH370, The Secret Files som helt ignorerar detta spår.

           Den malaysiska länken, som Fulford refererar till, är väldigt intressant, tycker jag:

           https://bumiyangtercinta2.blogspot.se/2015/11/terbongkarnya-misteri-pesawat-mh370-dan_15.html?m=1

           Alla bilagor i länken är ju på engelska och kan man, som sagt, klicka på och öppna.

           Här är en bra automatisk översättningshjälp för den malaysiska länken:

           http://imtranslator.net/translation/indonesian/to-english/translation/

           Det verkar som om ledningen i Malaysia nu vill bringa klarhet i det här.

           Kanske var MH370 och MH17 verkligen samma flygplan…

     • Suavalle says:

      Fiskargubben, jag har följt Stures rekommendation och skaffat boken The Lord’s Book of Life and Health – A Spritual View Of Health and Well Being av Jakob Lorber.

      Den ger enkla men fantastiska råd. Solkur, vattenkur, ödmjuk livsinställning som grundförutsättning för tillfrisknande, för att nämna något – enormt intressant!!!

      Här är en översikt av boken:

      http://www.amaluxherbal.com/bjlorber/life_and_health.htm

      Vi hoppas så starkt att du ska bli frisk igen. Vi behöver dig enormt mycket.

  • Stig Rydmark says:

   Och nu har vi Iranattacken som troligen är en attack av Israel.

 38. Mjölner says:

  Det är nu några år sedan ett nytt parti kom in i riksdagen. Ekluten SD blev doppade i
  är ett allmänt känt fenomen och kan drabba även nästa nykomling. Den används fortfarande
  sporadiskt när sjuklövern kör fast i debatten eller känner sig trängda när SD lägger fram för
  landet konstruktiva motioner i riksdagen. Sporten går ut på att alltid säga nej till allt som SD
  föreslår. Emellertid kan man helt fräckt en månad senare föreslå exakt samma sak som man
  sagt nej till när SD framförde den och kallar förslaget för sitt eget. SD verkar inte ta illa upp
  och några protester framförs sällan från deras sida. Man tillämpar den tysta diplomatins
  taktik i hopp om att bli fullt accepterade och därmed slippa ekluten. Vi har alla fått ta del av
  de skamgrepp och otidigheter Statsministern, andra ministrar och riksdagsledamöter hävt ur
  sig mot Åkesson och SD. Man har mestadels inriktat sig på bruna rötter och nazism som skulle
  vara unikt för SD, vilket alla vet är bullshit. Om nu MED kommer in i riksdagen, en nykomling,
  vad händer då? Kommer ekluten till pass återigen eller kommer man att uppföra sig som folk.
  Det kan bli intressant vad fackpampen Löfven tar sig till då MED saknar nazistisk koppling men
  han har sin kvar. Den socialdemokratiska debattekniken känner vi väl till. Att börja svamla om
  LAS när debatten handlar om våldtäkt, säger en del. Att som Annika Strandhäll häva ur sig på fråga,
  – varför sjukvården befinner sig i kris, -Det beror på alla ålderspensionärer som
  belastar sjukvården, -säger resten. Om nu MED kommer in och två eller tre småpartier åker ut
  handlar det om hur det går för moderaterna, kommer de att nyktra till, eller kommer de att följa
  den flinande pajasen Ulf Kristersson i djupet och liera sig med sossarna. Mp måste till varje pris
  ut från allt vad politik heter för att förhindra ytterligare skador. Något måste göras för att få
  bort Stockholms arbetarekommun och Anders Ygeman från riksdagskansliet. Det är absolut
  oacceptabelt att en lokal arbetarekommun med vänskapskorruption och delikatessjäv skall styra riket.
  Den allestädes inblandade Ulf Bjereld (ship to gahza) är också en ful gubbe som
  understödjer islamiseringen genom att styra bidrag till de ”religiösa samfunden”.

 39. Mo says:

  Nu tävlar allianspartierna om att få samregera med sossarna, först ut C med Annie och nu M via Anders Borg ( intervju i dagen Svd ) vad tycker deras väljare om denna nya oheliga allians. Kanske öppnar upp för nya val som MED om det kan bli ett vidsynt alternativ. Trånga korridorer har väljarna tröttnat på, vad har gjort övriga norden motståndskraftig, något som Sverige saknat ?

 40. Mjölner says:

  Titta på detta

  Snapphanen.dk/2018/05/07/intellectual-conformity-east-vs-west/#more-191264

 41. Mjölner says:

  Tänkvärda ord av Peter Hitchen om västvärldens grymhet, UK:s i synnerhet.
  https://russia-insider.com/en/what-moral-standing-do-we-have-after-outrage-and-are-we-about
  .

 42. Suavalle says:

  Nu har de kommit igång med de feta chemtrailsen igen här i sydöstra Östergötland. Normalt sett brukar sprutningarna ska i nord-sydlig eller syd-nordlig riktning, men när jag nyss var ute och högg ved och skådade upp mot himlen i öster hade det bildats ett perfekt ckemtrails-kors. Det kändes riktigt otäckt. Jag har ju upplevt att jag blivit hotad till livet…

  Vi vet ju att dessa mörka krafter alltid ger en hint, ett tecken innan de tänker ”ta ut” någon. Kanske låter jag lite paranoid, men globalisterna gillar inte att bli kritiserade.

  Peter, om jag inte skulle höra av mig på ett tag här på bloggen, då har något hänt mig.

  Sture skriver i en kommentar till denna krönika om hur de upptäckter Linus Pauling gjorde för många år sedan gällande intravenös behandling med C-vitamin tystades ner genom att påstå att de resultat han redovisat inte kunde upprepas vid nya försök.

  Denna form av förfalskning i vetenskapens namn har BIG PHARMA använt sig av många gånger för att förhindra att effektiva behandlingsmetoder utvevklas. I synnerhet gäller detta deras guldko cancer.
  Ewdard Griffin berättar i boken World Without Cancer om hur oskickligt och fräckt de gick till väga för att tysta ner de sensationella resultat som Dr. Krebs hade uppnått med hjälp av amygdalin och laetril.

  Under senare år har de tillgripit attl mer drastiska metoder för att säkra sina affärsmonolpol:

  • Suavalle says:

   Som ni nog märker är jag i lite obalans just nu. Min sista hund dog för några dagar sedan.

   • Fiskargubben says:

    Du är min bror, Suavalle.

    Alf Robertsson —-Hundar och ungar och hembrygt äppelvin

    Russia: Crimean Bridge is Set to be Unveiled

   • mariana says:

    Suavalle du har min djupaste medkänsla. Det är en stor del av ens liv som plötsligt bara försvinner när en älskad hund inte längre finns kvar. Man blir aldrig immun mot den sorgen. Det är samma saknad varje gång som detta händer.

    • Suavalle says:

     Tack, vad kärleksfullt av dig, Mariana. Ja, jag har älskat mina hundar väldigt, väldigt mycket, och jag älskar dem fortfarande, men de är inte här längre och jag känner stor saknad.

  • ragnhild says:

   https://www.globalresearch.ca/the-evils-of-big-pharma-exposed/5425382

   globalresearch har samlet medisinske artikler, jeg lenker herunder i svar til meg selv.

   p.s. ”sommerdagene” ble avsluttet igår. Kvelden gikk over i tåke, idag kunstlaget skylag, innkludert feite chemtrail som brer seg utover. Nei, de er ikke borte, men andre metoder er klart kommet til. Jeg lurer på hva de skittenbrune flakene langsmed har av innhold, de kommer til som ekstra pynt.

 43. Mjölner says:

  Det skulle vara intressant att få veta vilket fulspel USA utövar mot Ecuador med syfte att få
  Assange utlämnad. Officiellt sker förhandlingar mellan UK och Ecuador, men det går vi
  inte på. USA är mer än intresserade att sätta åt Assange.USA har från början haft
  fingrarna i syltburken sedan de svenska galanta damerna försökte få honom fälld för
  våldtäkt. Den Svenska regeringen och UD har deltagit i detta i egenskap av vasallstat
  till USA. Löfven och Wallström torde tillsammans med USA och UK i fortsättningen tala tyst om mänskliga rättigheter. Assange kommer förmodligen hämtas av CIA för vidare befordran
  till någon okänd plats och försvinna för alltid.Tragiskt. Att USA skulle riskera någon form av
  åtal och rättegång är knappast troligt då den här byken är alltför skitig även för USA.

  • mats says:

   Vi får väl se vad som händer. råder kanske lite olika meningar Trump administationen om vilket öde som väntar Assange. Jag hopas o tror att det inte är helt omöjligt att han inte åtalas utan helt enkelt blir en av många bevis mot Deep State. Kanske är han beredd att tala om hur det gick till då han fick infon från demokraternas dator mm mm

   • Sture says:

    @ mats,
    jag tror som du att Trump kommer att se till att han inte åtalas, eftersom han är journalist – och dessa kan inte åtalas för att de publicerat konfidentiella uppgifter. Trump har faktiskt haft enormt mycket nytta av allt som Assange avslöjat om Hillary Clintin och Obamas kriminella aktiviteter. Så han borde vara tacksam för det – vilket jag tror att han är.Annorlunda förhåller det sig om Assange tillhör eller tillhört FBI eller CIA eller delar av den amerikanska administrationen. Och blir han åtalad och dömd, så tror jag att Trump kommer att benåda honom.
    Däremot håller jag det för mycket mera sannolikt att the Deep State kommer att försöka lännmörda honom genom flygkrasch, bilkrasch eller lejda mördare.
    Men även här verkar Assange ha garderat sig genom att i sådant fall släppa mycket opublicerat komprometterande material.

 44. Mjölner says:

  Mo, vet ej om länken fungerar, om inte skriv, åtalet mot Assange och scrolla till Assange-fallet
  Sveriges största rättsskandal? Där finns en del att läsa och diverse länkar.
  https://jinge.se/allmant/ska-assange-antligen-fohoras.htm

  • Mo says:

   Den som förlorar mest på Assange affären är väl Sverige, frågan är vem som blev trapped ?

 45. Mjölner says:

  Krönika i Metro, ”Ingen” kritiserar USA för att bomba Syrien?

  Massivt israeliskt luftanfall mot Syrien, återigen mycket allvarligt läge i Mellanöstern.
  Israel hotar Assad

  Samtidigt kan man i Nya Tider läsa om mötet Netanyahu-Putin under militärparaden
  på Röda Torget den 9 maj.
  För att fira segern över Tredje riket 1945 var Israels premiärminister på besök.
  Han var tillsammans med en israaelisk militärdelegation inbjuden av Rysslands
  president Vladimir Putin. Efter den en och halv timme långa paraden lade statscheferna
  ned kransar på den okände soldatens grav. Netanyahu hyllade speciellt de krigsveteraner
  oende i Israel och uppges av israelisk media ha sagt till Putin att ”Det är svårt att tro att
  73 år efter förintelsen finns en Mellanösternnation(Iran) som strävar efter att utrota
  ytterligare 6 miljoner judar”. Efter tio timmars vistelse i Moskva sade Netanyahu till israelisk
  media att ”han inte tror att Israels frihet att verka i Syrien i självförsvar kommer äventyras.

  Detta betyder i klarspråk att Israel kan fortsätta bomba i Syrien utan att Ryssland ingriper.
  Moskva ställer in leveranser av S-300 till Syrien. Putin säger att Syrien har allt som behövs
  för att försvara landet. Man frågar sig vad är på gång.

 46. Lassekniven says:

  #Mons
  Hej
  Jag har gjort några kommentarer på denna tråd som har har svällt ut till att bli mer omfattande än krönikan i sig. Det brukar bli så på Peters fina blogg. Stor sak är det. Alla kommentarer är skickliga och gedigna.
  Jag går till baka till din krönika om MED och vill berömma dig för denna som har ett intressant och upplysande innehåll samt, till stor glädje för en språk-estet, skriven med en syntax som bådar gott för MED och med ett korrekt grammatikaliskt innehåll. Dessutom verkar er styrelse samt medlemmar vara både begåvade och välutbildade. Sådant underlättar.
  MED kommer att bli ett intressant alternativ för mig för Riksdagen, såsom även det lokala partiet Demokraterna i Västsverige till kommun-och regionfullmäkte i Göteborg och VG-region.
  Lycka till
  Vänligen
  Lars Erik

 47. Sture says:

  @ Mjölner
  Jag tror inte att Putin låter sig luras av Netanyahu. Han är alldeles för smart för det. Det är möjligt att Netanyahu tror att han lyckas lura Putin eftersom de är så vana vid att lyckas med detta. Anden är ur flaskan och kan inte stoppas tillbaka igen.

  Det är möjligt att Israel av rent storpolitiska skäl förmår Ryssland att för en tid handla på ett visst sätt. Men argumentet om de ”6 miljonerna” är inte ett av dessa skäl. Tack vare Internets öppenhet är vi fler och fler som har genomskådat detta argument. Ett land som tvingar en annan nation att under 3,5 år fängsla historiker med avvikande åsikter i historiska frågor (läs: David Erving) för ett diffust uttalande 30 år tidigare i ett tredje land har mycket att dölja. (Sanningen är farlig). Och folk har börjat förstå att här ligger en hund begraven.

  • Loa says:

   David Irving, Ernst Zündel, Germar Rudolf, Sigfried Verbeke och Robert Faurisson är några av dem som åtalats och fängslats för sin forsknings skull. Nu senast har Ursula Haverbeck, 89 år, satts i fängelse för femte gången.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: