Lämnar Gud plats för Allah?

Pew bild copy

I en undersökning från Pew Research presenteras ett påstått samband mellan sekularisering i västvärlden och acceptansen för mångkultur. De länder där kristendomen försvagats sägs också vara de för invandring (läs islam) mest toleranta. Det förvånar inte att de skandinaviska länderna är mest sekulära i Europa medan de strikt katolska Medelhavsländerna värnar mest om sin kristendom. Ett undantag är de hängivna katolikerna i Irland och den höga kyrkligheten i Finland, som är protestantiskt. Tyvärr ingår inte det moderna Ryssland i undersökningen, den under Sovjettiden undertryckta religiositeten har sannolikt blommat upp igen till den katolska kyrkans nivåer. Om detta vill man inte berätta. Detsamma gäller för Östeuropa.

Det ligger därför nära till hands att se denna undersökning från vanligtvis objektiva Pew som en partsinlaga för invandringen. Det hade varit mer naturligt att se på EU som helhet, inte bara på de – som alla redan vet – redan mest sekulära delarna av Europa. Den uppenbara vinklingen visar sig också i ett urval som anger bara 5% för andra religioner än kristendomen. Med total dominans för muslimer i invandrargrupperna, som totalt omfattar 10- 20% av befolkningen i Västeuropa är detta knappast sannolikt. Byggandet av moskéer och Islamic Centers talar istället ett tydligare språk.

Man försöker också koppla samman nationalismen med kristendomen, vilket inte heller stämmer väl med den allmänna uppfattningen. Ingen ser SD och NM som särskilt religiösa fraktioner. Samtidigt är åtminstone i Sverige statskyrkan den främsta inkörsporten för islam, i gott sällskap med den sekulära delen av befolkningen, folkhemmets förespråkare genom socialdemokrater och liberaler. Motståndet mot invandring är enligt min uppfattning främst baserat på en motvilja mot att en främmande religion som islam tillåts prägla det svenska samhället inom områden där vi tidigare inte haft religiös exponering, som klädsel, könsattityder, relationsproblem och våldsbenägenhet.

Kristendomen är ett grundläggande instrument för våra egna värderingar, sedvänjor och kulturell tolerans. Att antalet kyrkobesök minskar är inte ett mått på att dessa våra värderingar blivit mindre värda, snarare att vår individuella frihet och våra möjligheter att söka information och inspiration genom andra kanaler blivit så mycket större. Vi reagerar lika starkt mot katolicismens slutenhet med mässor på latin, som ingen förstår, och prästvälde som mot en underkastelsereligion som islam där individens frihet inte existerar. De 46% som Pew kallar ”non-practicing Christians” borde därför istället ses som det starkaste försvaret för nationalismen och motståndet mot en mångkultur, som allt mer undergräver vår frihet.

Att tro att man får ett rättvisade svar genom 24.000 telefonintervjuer fördelade på 15 länder är naturligtvis befängt. Benägenheten att svara på en utfrågning i telefon i invandrargruppen torde också vara minimal och en grov felkälla i resultatet. Varför gör man då en sådan undersökning?

Det ligger nära till hands att tro att undersökningen är beställd av intressen som vill öka misstron mot kristendomens utövare samtidigt som man bagatelliserar islams växande utbredning i Europa. Det hade varit mer intressant om de i Europa boende muslimernas attityder hade analyserats efter samma principer. Hela undersökningen försöker frammana bilden av de invandrade muslimerna som en obetydlig marginalgrupp, utsatta för främst de hängivna katolikernas aggressioner. Flera städer i Europa har idag muslimsk majoritet och deras befolkningskoncentration växer ständigt. Hur hade exempelvis resultatet sett ut om undersökningen hade gjorts i London eller Rotterdam?

Ändå gör man en analys av den kristna befolkningens inställning till muslimer, som kan ha visst intresse. Att katoliker är mer negativa till muslimer än protestanter förvånar inte. I gruppen protestanter är c:a 25% av danskarna negativa till muslimer i några grundläggande frågor, mot 17%  i Sverige och närmare 40% i Schweiz. Motståndet i gruppen katoliker toppas av England (UK) med närmare 40% följt av Tyskland med c;a 35%. Det är tveksamt om detta är relaterat till religion, både London och Paris är hårt drabbade av ordningsproblem till följd av invandringen. I Schweiz är protestanterna mer negativa än katolikerna, vilket är omvänt mot vad man vill påvisa.

Sammanfattningsvis ser jag det som mycket tveksamt att försöka påvisa den kristna religionen som främsta motståndare till mångkultur (läs muslimsk invandring), utan att ha analyserat andra socioekonomiska faktorer, som förmåga till egen försörjning och deltagande i våra skattefinansierade samhällsformer. Att vara närande istället för tärande på samhällskroppen är ett bättre incitament för acceptans än samma gudstro. Förutsatt att man förstår vilken lag som gäller…

Peter Krabbe

55 Responses to Lämnar Gud plats för Allah?

 1. Mo says:

  Socialdemokraterna, opålitliga som vanligt.Inför höstens valrörelse vill man ge sken av en restriktivare asylpolitik. Inom EU är det den socialdemokratiska generositeten som talar. Medan övriga EU -länders ståndpunkt är att asylsökande som behöver skydd skall få tillfälliga uppehållstillstånd, driver den svenska regering som ensamt land i EU att det skall vara möjligt att ge permanenta uppehållstillstånd.

  http://tt.omni.se/ea8fcf5ed641e393e5af79447ab45d6da98906ff

 2. Tycker att du drar dina slutsatser lite väl långt vad gäller PEW:s motiv: att önska skönmåla invandring. Att som du gör ställa arbete och socioekonomiska förhållande som mer avgörande än religiös och politisk tillhörighet är alltid tveksamt och lite väl marxistiskt i min smak. Politisk tro är direkt utslagsgivande för en individs handland. Det som sitter i skallen är direkt bestämmande, medan korrelationen materiella intressen är mycket svagare. Att intresset styr val av politisk ståndpunkt återstår att bevisa. Synen på vad som är arbetarklassens intresse är ju i sig själv en högst politiska fråga.

  Vilka värderingar och politiska uppfattningar det är som öppnat upp för stor invandring, multikulturell utveckling är intressant. När kommer marxismen själv utsättas för en sådan undersökning. Att det var den som stöpte om svenska kyrkan är väl ingen nyhet. Här har både stat och kyrka sekulariserats parallellt.

  Att en icke politiserad kristen tro är ett objektivt hinder för islam kan väl knappast vara en kontroversiell fråga?

  • peterkrabbe says:

   Låt mig då utveckla resonemanget lite mer. En betydande majoritet av invandrare röstar på vänstern när de fått rösträtt. Detta beror på att vänsterns bidragspolitik passar dem bra. I flertalet invandrarfamiljer är det bara mannen som har haft ett yrke och en inkomst. Alla svenskar vet att en familj med många barn inte kan försörja sig genom arbete om inte båda vuxna arbetar. Därför är en röst på ett politiskt system som vänsterns en överlevnadsfråga, då barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag i katalogen utgör den ekonomiska grunden för livet i Sverige. Den svenska Vänstern är samtidigt mest sekulariserad, medan de kyrkliga rörelserna oftast röstar höger eller allians. Dit söker sig också invandrare som är benägna att starta företag och lämna livet som löntagare.
   Vi ser därför en symbios idag mellan islam och den politiska vänstern. Man kliar varandras ryggar. De invandrare som väljer Sverige gör det inte för att vi är generellt mer sekulariserade, utan för att vårt ekonomiska system passar dem bra. Vårt eget kyrkliga system intresserar dem inte, eftersom de lever i förvissningen att islam i framtiden kommer att vara även landets religion.
   I ett katolskt land som Italien lever många fortfarande under knappa förhållanden och med likartade familjeförutsättningar som invandrarna själva. Även om man har lägre bidragsnivåer kräver invandrarnas låga produktivitet allt högre skattenivåer. Självklart blir man då mindre positiv till invandring än vad relativt välbeställda svenskar är. Det finns ett klart samband mellan låg levnadsstandard och hög religiositet i Europa. Att då dra slutsatsen att det är religionen och en av den skapad protektionell nationalism som är orsak till motståndet mot muslimer är att skjuta på fel fågel, det finns en ekonomisk smärtgräns för alla oavsett religionstillhörighet.
   Jag kan inte se att kristendomen i sina olika skepnader i sig utgör ett hinder för islam, däremot finns det en intressemotsättning vad gäller att prägla samhället. När en minoritet som muslimerna utgör, ändå försöker ta alltför stor plats i samhället genom moskéer, minareter, avvikande klädsel m.m. tror jag att det i första hand är de sekulära som reagerar, inte de kristna. För de sekulära skall religionen nämligen förpassas till privatlivet, inte till det offentliga rummet.

 3. Lillian says:

  Bra skrivet Peter!

  Läste för ett tag sedan om England. I många stora städer i England är borgmästaren muslim, bl.a. i London.

  Sverige kallas ju ett kristet land, men här har ”de röda” tagit över och de vågar ju inte säga något som kan se ut som islamofobi. Ändå är islam den näst största religionen i Sverige. Många har flytt till Sverige för att slippa IS och deras gelikar.

  Danmark verkar vara det enda land i västvärlden som satt ner foten. De har förbjudit kvinnor att bära burka eller annat plagg som täcker ansiktet i offentliga sammanhang.

 4. Mo says:

  Jag tror Peters analys är riktig, invandringen till Sverige drivs av socioekonomiska faktorer och vårt högskattesystem med mycket generöst bidragssystem har givit en väldig selektion inte minst med tanke på Sveriges negativa inställning till arbetskraftsinvandring. Bakom asylskapet finns ofta en önskan om ett liv med bättre ekonomiska villkor, inte minst gäller detta de fattiga från MENA länderna. Religionen politiseras och ger gemenskap och makt i det nya landet men är inte det primärt drivande. Sveriges nya utlänningslag 2006 medförde att vi fick de mest generösa asyl villkoren i hela EU vilket även Soros skriftligt informerade om och vilket förstås blev vägledande.

  https://www.regeringen.se/contentassets/6005be29fafb41e389e8431e0155a386/ny-instans–och-processordning-i-utlannings–och-medborgarskapsarenden

  Hur den nya lagen påverkade invandringen till Sverige visar denna graf där vi ser en markant stegring från år 2006.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/

 5. Rolf says:

  I Ryssland ökar den Ortodoxa kyrkan starkt. Det byggs många nya kyrkor, och alla åldersgrupper är aktiva. Artikel om en amerikan som konverterat och flyttat till Ryssland.
  https://russia-insider.com/en/christian-who-moved-russia-save-his-kids-us-moral-decay/ri23540

  • Fiskargubben says:

   Rolf, jag kan bekräfta vad du säger. Många nya kyrkor byggs och flera tyskar med ryskt ursprung söker sig hem. Kyrkan renades utan kommunismen, men några saker behöver ännu göras. De senaste ledarna fostrades under den tiden och kyrkan behöver upphäva den anpassning som ägde rum. Patriark Kirill är bra och det var Alexei också, men anpassningen måste sopas bort helt. Ryssarna har ofta en enkel tro, utom de gammelkristna, förstås. Jag känner en ryska, som har den enklaste möjliga tro. Herren bestämmer, säger hon, men hon vet inte vad Han säger i Bibeln.

   Kyrkan söker sig till Kreml på typiskt ryskt sätt och får stöd. President Putin är kristen och ett draglok.

   Det finns också makttendenser i kyrkan. Filatov fick inte bli patriark och satte upp en konkurrerande rörelse i Ukraina.

   Katakombkyrkan överlevde kommunismen och är viktig nu. Där finns kunniga och trogna människor. Några bor i isolerade byar och vill inte ha besök. Några fick en extra inkomst genom att undervisa kinesiska soldater i överlevnadsteknik i vildmarken. Flera mijoner överlevde kommunismen i katakombkyrkan.

   Låt mig också nämna det här.

   Det handlar om pengar. Den tyska vicekanslern säger samma sak. Usa vill nu lägga de företag som finansierar den nya gasledningen under sanktioner.

   In a clear sign of Brussel’s discontent, EU Commission President Jean-Claude Juncker has said that is time for people to stop “Russia bashing.”

   https://sputniknews.com/europe/201806031065052155-eu-us-tariffs-spat/

 6. Mjölner says:

  Lämnar Gud plats för Allah? För svenskt vidkommande kommer detta att avgöras huruvida PK-sekteristerna får hållas med den pågående destruktionen av den Svenska nationen genom förverkligandet av agenda 2030. Så gott som alla samhällsfunktioner befinner sig i kris på grund av invandringen. Politikerna blundar. Statsministern vill inte diskutera invandring inför stundande val. Just nu pågår en anhöriginvandring som ingen vill låtsas om eller vill veta omfattningen av. Enda sättet att försöka stoppa horden av PK-sekterister med globalistisk agenda är att rösta SD, AfS eller MED.

  • Alve says:

   Ja Mjölner, sjuklövern går absolut inte att lita på. Hoppas både MED och Afs kommer in i riksdagen också så SD slipper vara så utsatta där och i övriga sammanhang.

 7. Mjölner says:

  GÅ MED, STYR SVERIGE TILL RÄTT KURS; RÖSTA MED!

  • peterkrabbe says:

   Tack Mjölner och Alve för stöd och sympati. Jag tror (vet) att enda sättet att ändra kurs är att båda de nya partierna MED och AfS kommer in i riksdagen. Tänk bara på hur debatterna kommer att förändras! Det blir svårt för media att mörklägga oppositionen när ledamöter från fria sociala medier får tillträde till talarstolen. SD finns där redan.

   • Alve says:

    Peter, jag tror det vore bra om MED kan visa sig i något sammanhang för att tydligt tala om att de finns. Afs fick mycket positiv reklam i samband med demonstration ang böneutropen i Växjö. Spektakulärt kanske men effektivt tror jag. Kanske du vet om de ska göra något speciellt?

    • peterkrabbe says:

     För en vecka sedan höll MED ett torgmöte i Stockholm med Katarina Janouch som talare. På stämman höll Alexander Bard ett anförande, som också finns på video. Följ gärna partiet på dess hemsida. Huvudproblemet för ett nytt parti är att hela organisationen inte finns klar redan från början, den måste växa fram under valrörelsen, vilket ofta innebär att Stockholmsregionen och Skåne växer först och mest. Förhoppningen är att eldsjälar skall komma fram även i övriga landet, det är ju där de flesta väljarna finns. Jag tror att det kommer att hända mycket under sommaren. Då har också globalistpartierna i sjuklövern lagt sina kort, så det borde vara uppenbart för alla att trippelententen MED-SD-AfS är nödvändig i svensk politik om vi skall ha en framtid.

 8. Suavalle says:

  En bättre värld, det vi hoppas…

  • Fiskargubben says:

   Visst minns jag Francoise. Hennes man intervjuades och tillfrågades hur många cigarrer han röker. Des plus que possible, var svaret (så många som möjligt). Ibland hittar man tillbaka till varandra. Hon sjöng också sången när hon var äldre.

   Message Personnel – Françoise Hardy

   • Fiskargubben says:

    Hoppsan! Franska är inte vad jag kan bäst. Det ska nog vara ”de plus que possible. Suavalle? Skolfranskan kostade blod och tårar.

    Plus de pain, skrev bagaren på ett plakat. Brödet var slut, men jag tolkade det som att han hade ett överskott. En kul historia som gick hem i Frankrike, Vi Nordens barbarer kan ha kulturkrockar med Söderns vildar.

    Suavalle, sången muntrar upp mig också. Jag förlorade någon när jag blev kristen och det var hemskt. Jag har gått vidare, men såret värker ibland.

    • Suavalle says:

     Fiskargubben, det kan bli rätt roligt ibland med felöversättningar. På svenska säger vi ju att vi stiger på tåget. En gång på centralstationen i Leipzig var dörren jag provade låst till tåget jag skulle åka med. Konduktören stod alldeles i närheten så jag frågade honom:”Wo kann ich auf det Zug steigen?” Han tittade granskande på mig och sa: ”Was wollen Sie da oben machen?Sie dürfen doch nicht auf den Zug steigen!” Han trodde att jag hade för avsikt att klättra upp på taket på tåget. På tyska säger man ju ”in den Zug steigen”.

     • Fiskargubben says:

      Suavalle, jag hade förmånen att under några månader arbeta i Frankrike. Språket trängde undan tyskan och på vägen hem blandade jag franska och tyska. Den tyska konduktören stirrade på mig som om jag inte var riktigt klok och vände på klacken.

      Det finns en gammal historia om en svensk som i baren begärde Öl. Det betyder ju olja på tyska. Till slut lärde han sig att bara peka på munnen och fick sin pilsner.

      Bland de första ryska ord jag lärde mig var ”pjat piva”, fem öl, på affären där jag var stamgäst och vänligt togs emot. Mycket viktiga ord på den tiden, som du nog förstår. Ryssarna var toleranta. Som jämförelse kan jag nämna att en fransk ambassadör behandlade mig som en lort när jag inte kunde så mycket franska. En brittisk diplomat var inte bättre i min ungdom, men tyskarna var bra.

 9. Suavalle says:

  En underbart vacker sång kan hålla en vid liv när livstråden är svag. Hoppet växer som blommorna i solen.

 10. Mjölner says:

  Svenska Kyrkan. De grå vargarna i fårakläder. Har länge tänkt skriva något om den Svenska Kyrkan och Ärkebiskopen Antje Jackelén. En importerad DDR-kommunist indoktrinerad och hjärntvättad islamistisk aktivist med globalistisk agenda. Hon har utmärkt sig som en osviklig floskelmaskin vid olika tillställningar och manifestationer där kyrkan var närvarande. Detta till PK-folkets jubel och ohejdade förtjusning.
  Vi minns för något år sedan när kyrkans ungdomsledning parade ihop konfirmandflickor
  med pilska ensamkommande ynglingar i tjugoårsåldern på konfirmationslägren. Detta tystades
  ned. Vad har hänt sedan dess? Har Kyrkan sagt något om könsstympning och shariafeminismen
  som verkar vara etablerad i Sverige. Icke ett pip. Nu har en kvinnlig präst tappat tålamodet
  med kyrkans manipulationer och ställer frågor till Jackelén.
  https://samnytt.se/prast-i-svenska-kyrkan-till-hart-angrepp-mot-arkebiskop-jackelen-ditt

 11. Fiskargubben says:

  På 70talet friserade Sifo sina siffror för att rädda Folkpartiet. Lars förklarade att partiet äger eller ägde Sifo. Sen dess litar jag inte på opinionsinstituten. De kan vilseleda oss och registrera oss. Det är känt att partierna beställer egna opinionsundersökningar och kan ta reda på hur Nisse i Hökarängen tänker rösta. Folk har förlorat jobbet för att de gillar Sd.

  Media blåser upp Sd och jag tror att det görs för att stoppa AfS.

  Den senaste undersökningen är stor, men trots det har den varit mindre tillförlitlig på senare år. När jag för några år sen besökte Scbs hemsida såg jag sida efter sida med ett feministiskt innehåll. Ett mycket mindre institut var bättre på att pricka in Sd. Statistik är en pålitlig vetenskap så man får dra sina egna slutsatser.

  Många kvinnor söker sig till Sd och det är mycket förståeligt. En av mina döttrar vågar knappt åka tunnelbana.

  Vi ska behandla invandrare väl, men de ska också behandla oss väl. Det finns bara en mänsklighet, men syskonen har svårt att leva tillsammans. Vi har olika kulturer, historia, språk och religion. Jag kan vittna om att ett annat språk ändrar tänkandet på ett revolutionerande sätt. En annan logik har den följden.

  Vi ska hjälpa flyktingarna på plats i deras hemländer och de ska kunna sändas tillbaka och det är det bästa för dem själva. Om vi behandlar dem illa, och dit kan vi vara på väg, så råkar vi illa ut internationellt.

  Det finns ett stort hat mot muslimer även bland kristna. Islam identifieras som antikrist och det tror inte jag på.

  Jag hoppas på fler rapporter om Med.

 12. Mjölner says:

  Suveränt gräv och korrekt framställt av Helena Edlund om sossarnas mygel i lönndom
  med islams företrädare i Sverige, sveket, det skandalösa bedrägeriet mot väljare
  och hela svenska folket.

  Något hon inte nämner i samband med Tro och solidaritet är hard core sammanslutningen
  Hjärtat där följande personer dväljs. Jonas Bergström flyktingaktivist politisk rådgivare och
  sakkunnig åt civilminister Ardalan Shekarabi. Statsministerns statssekreterare Kristina
  Persdotter som håller stenkoll på vad Löfven får veta och inte veta. Sara Gunnerud i styrelsen
  för Hjärta och kommunikationschef på Ibn Rushd. Styrelsemedlem Omar Mustafa
  förbundsrektor för Ibn Rushd samt Rashid Musa ordförande Sveriges Unga Muslimer.
  Dessa personer befinner sig här för sina åsikter och inte för eventuella kvalifikationer.
  Om nu statsministern gör symboliskt mittåt när det gäller invandring, har han medlemmarna
  i denna hard core sammanslutning emot sig, de ändrar inte åsikt.

 13. ragnhild says:

  Jeg fant fram til en ny (for meg) ”naturstemme”, her presentert av en ung sopran. Hun har fra naturen et perfekt fysiologisk riktig svingetall når stemmebåndene aktiveres og settes igang. Er hjertet med i utførelsen, så er publikum ”fortapt”. Jeg vil gjerne dele dette med dere, både kristne og oss tvilere… men klart man skal være åpen for input så … say no more :).

  Njut, innkludert litt av Gud sitt skaperverk i billedgalleriet:

  • Suavalle says:

   Tack, Ragnhild, för denna så underbara sång! Den vackra och livgivande musiken har blivit en del av Peters fantastiska blogg.

  • Fiskargubben says:

   Tack, Ragnhild. Tänk att kunna sjunga så fint. Det är många som funderar och söker nu. Herren kommer ständigt närmare när ondskan tilltar och det betyder att Han är nära i vår tid. Knäpp händerna och be för Norge, helst varje dag, som jag ber för Sverige. Franska nunnor har länge bett för Frankrike. När jag kom till landet tyckte jag att Himlen var renare och undrade över det. Jag tycker den är renare över Norge också. Så är det också i Finland.

 14. Fiskargubben says:

  Jag glömmer ibland vad jag har postat. Hoppas att det inte blir fel. Orelaterat, men oroväckande. Vårt arbetarparti vill begränsa strejkrätten för att få stopp på Hamnarbetarförbundet i Göteborg. Det styrs inte av Lo och vägras avtal.

  Förr hade kommunerna egna energibolag och vinsten plöjdes ned i budgeten. Vi betalade till oss själva.

  ”Vi är det enda land i västvärlden som tillåter kommersiella bolag att finnas i skolsektorn och som ger dem möjlighet till obegränsade vinstuttag, säger Ardalan Shekarabi(S).”

  https://www.svd.se/vi-ar-enda-landet-som-tillater-detta-i-vastvarlden/i/tv

  ”Topping the agenda will be the challenges of “populism in Europe,”“inequality” and the “future of work.” The group will also discuss the scourge of “fake news” and a “post-truth” world, as well as the state of play in the US before the 2018 midterm elections and US world leadership more generally. The list of topics also includes “Russia,” but it provides no further detail.”

  https://www.rt.com/usa/428826-bilderberg-group-secretive-meeting-turin/

  Jag hittar inte många svenskar på listan.

  http://bilderbergmeetings.org/participants.html

  Räkna med att makten slår tillbaka mot oss, men det kommer att misslyckas.

  ”In fact, the Department of Homeland Security has just announced that it intends to compile a comprehensive list of hundreds of thousands of “journalists, editors, correspondents, social media influencers, bloggers etc.”, and collect any “information that could be relevant” about them. So if you have a website, an important blog or you are just very active on social media, the Department of Homeland Security is going to put you on a list and will start collecting information about you.”

  https://www.blacklistednews.com/article/66232/the-department-of-homeland-security-plans-to-compile-a-list-of-all-bloggers-journalists-and-social.html

  Delad sorg är halv sorg, Suavalle. Delad glädje är dubbel glädje.

  Så här kände jag mig när jag såg livet rinna bort. Jag som aldrig har publicerats utom i småskrifter och på universitetet. Lorber blev inte heller publicerad under sin livstid.

  Gilbert Bécaud – Quand Il Est Mort, Le Poète LIVE ’76

  • Suavalle says:

   Tack, Fiskargubben, för ett gott skratt. Visst är det så med glädje och sorg. Gemenskapen, omtanken ger styrka, glädje, lättnad. Så viktigt i denna tid av vanstyre.

 15. Mjölner says:

  Återger här en insändare i Nya Tider. Tidningen blockerar kopiering för icke prenumeranter, har därför skrivit av insändaren så alla bloggläsare kan ta del av den.
  Till Jimmie Åkesson
  Hej! I SVT:s ”Tal till nationen”, den 29 maj, säger du bland annat följande, ”Sverige har alltid haft invandring och Sverige kommer alltid att ha invandring”.
  Här låter du som en företrädare för någon av de andra riksdagspartierna, eller en PK-debattör som framför argument för att Sverige skall ha fortsatt massinvandring.
  Det är mycket stor skillnad på invandringen till Sverige förr och nu.
  Det är en stor och dramatisk befolkningsförändring som sker nu och som aldrig skett förut.
  Samtliga riksdagspartier inklusive ditt parti talar tyst om detta. Journalisten Gunnar Sandelin skriver om detta i två utmärkta artiklar i bloggen ”Det goda samhället”.
  I fyra Svenska kommuner är svenskarna i minoritet, Malmö, Södertälje, Huddinge och Botkyrka.
  Vad anser du som Sverigedemokrat om detta? Det kommer att bli fler kommuner om massinvandringen inte stoppas. Det verkar som du och ditt parti inte bekymras över att svenskarna riskerar bli en minoritet i sitt eget land eftersom du aldrig nämner detta i dina tal.
  I stället säger du i radions ”Söndagsintervjun”, den 27 maj, att ”vi är för öppen svenskhet, man kan bli svensk”. Nej Jimmie Åkesson man kan inte bli svensk, det är man. Skilj på svenskar och svenska medborgare. Det är inte samma sak. Om jag utvandrar till Kina och erhåller kinesiskt medborgarskap har jag därmed inte blivit Kines. Det är en omöjlighet, därför att jag har ingen kinesisk bakgrund. Jag har förblivit svensk livet ut. Sverigedemokraterna
  har blivit ett urvattnat parti. Ni anstränger er för att bli accepterade av era politiska motståndare och pk-media. Ni fjäskar för etablissemanget. Ni har lagt er platt för moderaterna och kristdemokraterna, lång tid innan valet. Ni vill bilda regering med dessa sverigefientliga och förstörande partier. Inför det senaste norska stortingsvalet den 11 sep. 2017 så lade sig inte fremskrittspartiet för höjyre. Valresultatet ledde till att det bildades en tvåpartiregering.
  Senare utökades regeringen med Venstre. Jag är glad över att AfS bildades. Det är ett parti som är klart och tydligt med budskapet till skillnad mot dig som inte talar klarspråk. Klarspråk om den stora befolkningsförändringen. Det är också bra att AfS tagit tydlig ställning mot islam och den pågående islamiseringen av Sverige. Du går likt katten runt het gröt.

 16. Mjölner says:

  Artikel om det sanslösa beslutet att låta 9000 iranska hazarer stanna i Sverige.
  https://samnytt.se/regeringen-och-centerpartiet-vill-att-vuxna-man-ska-ga-i-skolan-med-dina-barn/

 17. Mo says:

  2017 finansierade USA 71,7% av totalkostnaden för NATO. Det säger väl en del om vem som bestämmer och vilkens intressen NATO företräder.

  • Mo says:

   Mjölner, det är bla så de tillskansar sig sina biljoner. Först tar de blankningspositioner, när kursen därefter fallit tillräckligt kan de köpa in sig billigt i kvalitetsföretag. Superrea blir det i Sverige med tanke på vår billiga krona som Ingves förtjänstfullt sänkt.

 18. Mjölner says:

  Mo, aktieblanking innebär stor risk då de lånade aktierna alltid tillhör utlånaren. Om aktien skulle stiga i stället för att falla tillfaller ev. avkastning alltid ägaren och den som blankat får betala. Vid blankning kan man begära s.k. Stop loss vilket innebär att om du säljer 1000 aktier med Stop loss order registreras affären som om du sålt 2000 aktier, dubbelklipp. Det finns också risk att ägaren till de blankade aktierna säger upp lånet. Då stängs möjligheterna till affär. Vi får innerligt hoppas att Soros blir lurad den här gången. Ingves var ju med på förra Bildebergmötet där han förmodligen erhöll instruktioner hur finanspolitiken i Sverige bör utformas.

  • Suavalle says:

   Den här gången är det Maria Rankka, som är VD för Stockholms handelskammare, som deltar i Bilderbergmötet. Ska hennes uppgift bli att jämna vägen för storföretagen här i Sverige?

  • Mo says:

   Mjödner, hur är det, för att Soros skall lyckas med sin blankning behöver han då stöd av en lokal storbank som hjälper till och trycker ned kursen ?

   • Mjölner says:

    Vet ej om t.ex. Nordea och Enskilda Banken skulle kunna hjälpa till. Allt beror på hur många och stora de övriga aktörerna blir. Att flera investerare kommer att följa med är ganska säkert när det luktar pengar. Mycket hänger på hur börsen reagerar, jag är mycket osäker på hur det kommer att utveckla sig. Aktieägarna i Boliden bör ta en funderare på att noga bevaka sina intressen och inte börja paniksälja bara för att Soros blankat för nära en kvarts miljard. Man brukar också hålla koll på vilka poster som blankas och vilka som är ägare.. Ägarna av aktierna har, som jag skrev, besittningsrätt och rätt till att inkassera ev avkastning tills försäljning sker. Detta är en risk som kan bli dyrt för blankaren om kursen stiger. Normala kostnader för ett aktielån är 190kr i administrationsavgift samt minst 1,50% ränta på lånat belopp i OMXS30-aktier och minst 3,00% på övriga blankningbara aktier.

    • Mo says:

     Mjölner, sorry det blev ett d istället för l, tangenterna hoppar. The smell ofta gold, banksters är dom värsta. I år saknas svenska politiker på Bilderbergmötet. Varför ?

     • peterkrabbe says:

      Det behövs inga just nu. Allt är redan klappat och klart – Annie Lööf är utsedd till statsminister i den kommande samlingsregeringen M-L-C-S, det är bara att invänta valresultatet. Partiledarna lyder villigt och närmar sig varandra i små kommentarer som inte stör alltför tydligt, media återkommer ofta till att ”det kan ju bli nödvändigt”, som det ser ut just nu. Inte ens om SD hade fått 40% hade de kunnat bilda en alternativ regering. Vem hade stöttat SD i riksdagens röstningar?

 19. peterkrabbe says:

  Jag kommer att vara på resande fot under några dagar och kommer därför inte att kunna moderera kommentarer efter lördag morgon. Vill bara meddela att jag är varken sjuk eller avliden, återuppstår garanterat nästa helg istället….

 20. ragnhild says:

  …..etter lørdags morgen: Håper du tar dette med, 3 av 3 er publisert 4. juni d.å./lenket til her. 2/3 finnes i feltet til høyre, og 1 av 3 via denne 2ndre. Synes å være godt informerende stoff om hvem som søker hegemoni over verden. Sverige og Norge har allerede sagt ja takk! Mange andre europeiske land likeså. Lakeiansettelsene i våre nasjonalforsamlinger er jo unnagjort allerede: Vil de lykkes?

  Heldigen, du Peter Krabbe, skjønt vi har hatt et par strålende uker herhjemme. Ikke at chemtrailingen holdt pause, selv i kveld driver de på. Jeg er nær på å kontakte forskeren ved UIO som direkte sa via msm at geoengineering er et faktum (og håpet at vi følger med???). Kanskje har hun nå fått forbud mot å uttale seg?

  Som antydet; vi har hatt nærmest fransk stemning nærmere 2 uker. Dette er som somre i gode gamle dager, varmt og rent eksotisk, tørt i tillegg: Rene Californiatørke – med skogbrannfare. Skulle nesten tro dimmingen (tynn) var ment som beskyttelse. MEN, det må vi ta innover oss, og stille spørsmål om: Hva og hvilke stoffer er det som fyller luften? Aluminium etc. ? Kvelden i går var fuktig, da jeg to ned parasollen, og jeg fikk en ”uggen” følelse!

  God ferie. Eia var vi der :)))

 21. Fiskargubben says:

  Bilderbergarna väljer noga i vilka länder de ska mötas och det är igen slump att de är i italienska Turino. Vatikanen är på plats. Italien har ekonomiska problem och ny politisk ledning.

  ”The Bilderberg Group is meeting in Turin this week, and Cardinal Pietro Parolin will be present. Cardinal Parolin is the Vatican’s Secretary of State, arguably the most senior official in the Vatican and the nearest thing the Holy See has to a prime minister.”

  https://www.infowars.com/why-is-cardinal-parolin-attending-a-bilderberg-group-meeting/

  En lokal amerikansk politiker anmälde polisen för korruption. Då gjordes en husrannsakan och hans dator och telefon beslagtogs. I Jelsins Ryssland sade en oligark att han bara betalade polisen, inte maffian. Vi skrattade gott. Omon trupperna i Baltikum flyttade till Sankt Petersburg och satte upp en liten lönande rörelse, om ni förstår vad jag menar.

  Dmitri Orlov hävdar att Usa kommer att gå samma väg som Sovjetunionen och han kan ha rätt.

 22. Loa says:

  Vad är detta?! Ska man hoppas och tro, eller är det bara de ynka verkställda utvisningarna som avses? Fulford kanske inte vet – kan föreställa sig; vem kan det – att de bara är en droppe i havet.
  Jag hoppas jag har fel; att sunda krafter verkar i det tysta även i vårt arma land.
  https://benjaminfulford.net/2018/06/11/the-kim-trump-summit-the-rothschilds-and-the-financial-war-are-all-linked/
  ” However, it was Sweden where the real action could be seen. Here the government “mobilized its home guard and reserves to purge Muslim rapefugees,” Pentagon sources say. Top U.S. General Joseph Dunford flew to Finland last week to meet his Russian and Finnish counterparts “to help the Swedes in their Trump moment,” the sources say. ”

 23. Fiskargubben says:

  Många på bloggen kan franska, så jag tror inte att jag bryter mot reglerna. Den här sången har jag sjungit många gånger.

  Serge Reggiani – Le Déserteur

  • Suavalle says:

   Tänkvärd sång, Fiskargubben: ”Ma décecion est prise je m´en vais déserter.” (Jag har beslutat mig för att dessertera.)

   När vi människor inser att det vi gör och dem vi tjänar alltigenom är ont, gör vi rätt i att ”dessertera bort från detta onda. Vi ska inte vara en del av mordmaskinen i Satans händer.

   Stig ut ur maskineriet, om du inser att du blivit en kugge i detta onda!

   • Fiskargubben says:

    Du har rätt, Suavalle. Frankrikes kolonialkrig var omoraliska. När landet angrips måste vi försvara oss, men vi ska inte tjäna utsugande koloniala eliter. Det är hela poängen med sången, eftersom fransmännen är patrioter. Vi ska inte heller i vår yrkesutövning tjäna den globala eliten. Kanhända kan vi rösta bort den värsta i höst.

    • Suavalle says:

     Ja, vi har rätt att försvara oss om vi blir angripna. men Sveriges ledare har avvecklat vårt försvar. Istället deltar svensk militär i orättfärdiga krig i andra länder som förs i globalisternas intresse.

 24. Fiskargubben says:

  Så här är det med eller utan Mellanöstern. Inga kålrötter hjälper.

  Gainsbourg Je suis venu te dire que je m’en vais by Philippe Duquesne

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: