Det sovande folket. Har vi vaknat ännu? Jaså, inte det….

Artikeln om det sovande folket skrev jag på bloggen för tre år sedan. Sedan dess har arbetet i FN fortgått oavbrutet, med stort engagemang från Sveriges regering. Den nya regeringen 2014 utsåg, nästan som en förolämpning mot det svenska folket, en minister invandrad från Iran, Ardalan Shekarabi, till att bistå i utarbetandet av FN:s Agenda 2030 med tonvikt på utökad och fri migration till Sverige i synnerhet och EU i allmänhet. Nu efter 2018 års val läggs FN:s förslag till migrationsramverk fram för undertecknande av medlemsländerna den 10 december i år. Händelsen har påpassligt uppmärksammats av Samhällsnytt i en dagsfärsk artikel. Frågan som nu inställer sig är vilken regering Sverige kommer att ha den 10 december och hur den då kommer att agera i samband med det planerade undertecknandet? Kommer kanske till och med tillsättandet av en ny regering att fördröjas för att Löfvén skall kunna avsluta sitt deltagande i arbetet med bibehållen gloria på huvudet?

Ta del av FN:s förslagstext och studera konsekvenserna för den fortsatta migrationen till Sverige här och mer lättfattligt i Samhällsnytts artikel här! Bakgrunden får ni i en repris av min artikel från oktober 2015 nedan:

Det sovande folket:

logga FN liten

FN:s logga för en ny framtid. Är vi överens om målen – och medlen?

Varför välja Reinfeldt boktitel från 1993 som titel för denna artikel? Jo, den passar förskräckande bra för att beskriva utvecklingen även under de senaste 15 åren. Man sover bra när tystnaden är total. Att jag nu skriver min allvarligaste och sorgligaste artikel i oktober 2015 är heller ingen tillfällighet. Vi har nu fått ta del av rapporten från FN:s toppmöte i New York 25- 27 september och kan därmed konstatera att den sista pusselbiten fallit på plats. Även om tystnaden består kan vi nu åtminstone se en bild, en bild som visar hur vår framtid kommer att se ut. Frågan är om vi vill öppna våra ögon för att se den bilden, eller om fortsatt dvala är att föredra för den personliga fridens skull?

Historien börjar egentligen vid FN:s toppmöte i Rio år 1992. Då antogs den första agendan för en hållbar utveckling, Agenda 21, avsedd för det 21:a århundradet. Agendan kan tyckas harmlös och mest inriktad mot förbättringar i miljö, hälsa och klimat. FN:s underavdelningar bildades för det fortsatta arbetet, exempelvis IPCC för klimatfrågan. Det viktigaste var ändå det som aldrig skrevs ner, de nya resonemangen kring radikala förändringar för att rädda planeten från undergång, tankar som formulerades i de mäktiga men osynliga Romklubben och Bilderberggruppen. Dess medlemmar var aktiva i resonemangen och lade grunden för en dold agenda som innehöll aparta inslag som införandet av en världsregering och en minskning av jordens befolkning till en femtedel av den dåvarande. Från Sverige var Anders Wijkman en förespråkare för dessa tankar.

Jag har skrivit om detta tidigare och bra analyser har gjorts av Lars Bern och Karl-Olov Arnstberg, men det sovande folket har avfärdat detta som konspirationsteorier. Vi vet nu att stora delar av såväl den tidigare borgerliga regeringen som den nuvarande socialdemokratiska är starkt påverkade av de tankar som utvecklats inom FN ur Bilderberggruppens argumentation, något som förklarar den rörande samsyn som finns inom 7-klövern. Reinfeldt är naturligtvis huvudaktör och har under sina åtta regeringsår fört Sverige långt in på den vägen tills folket vaknade vid valet 2014. Genom decemberöverenskommelsen har man ändå lyckats föra uppdraget vidare till nuvarande regering.

Vad är det då som är så förskräckligt i sammanhanget? Är det inte bra att FN bekämpar svält och fattigdom i världen? Jo, så har vi säkert alla uppfattat FN:s roll globalt. Men låt oss se på vad som i själva verket hänt. Tyvärr måste jag plåga er med en lite längre artikel denna gången, men håll ut!

FN har sedan 1992 haft återkommande konferenser på temat hållbar utveckling ungefär vart tionde år och möten i mindre skala i stort sett varje år. Under denna process växer omfattningen av engagemanget och höjdpunkten är den nu avhållna konferensen i New York med påvens medverkan. Den får den pretentiösa titeln Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development, eller förkortat 2030 Agenda. Man anser sig därmed ha kommit fram till receptet för hur världen skall räddas undan undergång och sätter tidpunkten 1 januari 2016 som startpunkt för Time for action!

Sammanfattat kommer vi 2030 enligt FN att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Detta om 15 år! Den som tror på FN:s målsättning bör nog ta sig en extra funderare, tyvärr hör vår regering i Sverige till den troende kategorin. Förvisso har man arbetat länge med förberedelserna och vissa ”problem”, som yttrandefriheten är redan under åtgärdande. En skenande övervakning av internet och censur av bloggar och den fria kommunikationen på sociala medier är redan påtagliga. Press och media har fått strikta regelverk för att vi lugnt skall kunna sova vidare. Att Sverige under ledning av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, som nu återvänder efter uträttat värv, skall vara vägledande pilotstat i omvandlingen kan vi lätt förstå. Detta kan få komiska effekter, som när Löfvén tvingas justera flyktingpolitiken efter SD:s modell till mer hjälp i närområdet efter UNHCR:s direktiv.

I scenariot ligger också FN:s klimatmöte i Paris under december, där IPCC skall fastlägga det regelverk som skall gälla för de 196 stater som undertecknat 2030 Agenda. Detta kommer att ske utan problem, eftersom förbindelsen redan är utfärdad. I artiklarna 31 och 32 förbinder staterna sig att med legal status godkänna UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, ersätter IPCC vars namn blivit skamfilat) som beslutsfattare i klimatfrågan. Detta är en intressant punkt eftersom Sverige redan under lång tid hållit fast vid IPCC:s direktiv i all samhällsplanering, trots att det idag är bevisat att koldioxidhypotesen är felaktig, de underliggande datormodellerna visar fel värden och att faktaunderlaget är felaktigt och manipulerat av NASA och NOAA (Obamas forsknings- och statistikenheter). Enligt den norske klimatprofessorn Ole Humlums utredning har mätresultaten för temperaturhöjningen förfalskats till att visa en ökning som med 0,2 grader (av totalt 0,8 grader över 100 år) överstiger den verkliga bara under de senaste sju åren!

Här kommer dock det viktigaste:

I artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom egen lagstiftning och budgetarbete arbeta för genomförandet av ”the effective implementation of our commitments”. De nationella regeringarna skall alltså vara direkt underställda FN:s överhöghet och kommer att kunna jämföras med en kommunstyrelse i fortsättningen. Detta betonas också i artikel 47, där det fastläggs att de nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan, medan övervakningen av att så sker skall utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och något man kallar ”The Economic and Social Council”. Är det någon som känner kalla kårar utefter ryggraden?

I artikel 25 stadgas att länderna skall stå för livslång omsorg om alla, oberoende av kön, ålder, ras, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder m.m. för att bli likvärdiga medborgare. Den som förvånats över att EU-migranter inte avhyses genom att länsstyrelsen upphäver sådana kommunala beslut, kan nu förstå bakgrunden. Detsamma gäller för delad välfärd gentemot flyktingar, som skall tas omhand i det land de själva väljer. Invandringen behandlas också i artikel 29, där det konstateras att ”vi” erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle. Vi erkänner också att den internationella migrationen är en mångdimensionell realitet av stor betydelse för utvecklingen av länder involverade i ursprung, förflyttning och mottagande. Migrationen är således enligt FN–styret enbart positiv och till glädje för de länder som är mottagare. Basta! Den kommer också att vara bestående under de kommande 15 åren tills lyckotillståndet infunnit sig på jorden!

Naturligtvis finns det delar av konventionen som är positiva. En sådan är det 5:e huvudmålet, att ge flickor och kvinnor likställdhet i alla sammanhang. Att problemet som sådant ligger i de muslimska länderna gör detta mål till ett luftslott. Islam kommer aldrig att ge upp sin religiöst baserade syn på kvinnors ställning i samhället. Agendan ger därför också många möjligheter att komma förbi det 5:e målet genom hänvisning till kulturella särintressen.

För att inte trötta ut er alltför mycket återkommer jag med fler analyser inom kort, säkert tillsammans med andra krönikörer. Genom media kommer ni inte att få mycket insyn och vår 7-klöverregering lär inte heller anstränga sig med att förklara sambanden. I detta inlägg vill jag främst peka på det för Sveriges del totalt omvälvande skiftet från en folkvald demokrati till en tjänstemannastyrd världsorganisation utan insyn eller genomlysning. Under perioden fram till 2030 kommer nationerna att få spela en roll som närmast kan liknas vid det självstyre som vi idag har på kommunal nivå. Som bekant håller även detta redan på att naggas i kanten. Hanteringen av den manipulerade klimatfrågan och hoten om internering av skeptiker i USA (Hansen) kan tjäna som exempel på de möjligheter som FN:s tjänstemän ser i framtiden.

Kvarstår att utreda vilka bestraffande åtgärder som FN-styret kommer att tillämpa gentemot de nationer som vägrar lyda, trots sin signatur på konventionsdokumentet, hur de nationer skall hanteras som genom en oppositionell folkvilja vill lämna FN-samarbetet och framför allt hur de befolkningar skall hanteras som vägrar överge sin ekonomiska standardnivå till förmån för en global inkomstutjämning.

Sov gott!

Peter Krabbe

Annonser

172 Responses to Det sovande folket. Har vi vaknat ännu? Jaså, inte det….

 1. Lassekniven says:

  Fin och djuplodande krönika som vanligt och som du skriver har vi anledning att vara oroliga för framtiden för våra barn och barnbarn. 2030 är i varje fall jag, med en sannolikhet som gränsar till visshet, inte med i spelet så personligen sitter jag bara som en liten Schopenhauer på min lilla tuva och beskådar och begrundar eländet. Den andliga världen blir allt viktigare.

  Nedanstående länk är kanske inte direkt relaterad till dagens krönika men är intressant ändå att ta till sig i kontexten.

  https://www.wiscontext.org/how-scandinavians-transformed-midwest-and-midwest-transformed-them-too

  Den handlar om invandrande skandinavers impakt på och adaption till det amerikanska samhället i allmänhet och den norra delen av mid west i synnerhet. Jag har tagit ut några klipp:

  ”Scandinavian immigrants to the U.S. were quick to learn English and adapt to American practices, but also tended to preserve their native cultures.”

  ”Studies professor Julie K. Allen detailed how these immigrants established themselves so firmly in the fabric of the Upper Midwest, balancing enduring cultural roots with an eagerness to adapt to their new homeland. Her talk was recorded for Wisconsin Public Television’s University Place.

  Man försökte alltså lära sig engelska så snabbt som möjligt eftersom man insåg att annars var man inte med på det amerikanska tåget och man antog givna amerikanska regler utan att ge upp sin skandinaviska identitet.

  Mellan 1825 och 1925 invandrade 3 miljoner skandinaver till USA. Det rörde ju sig mest om familjer, många av dessa med många barn. Kunde dessa när de kom fram till målet och gå hämta ut stor bostad och arbetsfria inkomster? Nej, de fick klara sig själva och hjälpte sålunda till att bygga upp sitt nya land.
  Gäller detta för en mycket stor del av den aktuella invandringen till Sverige från MENA? Jag läste någonstans att i SCB finns uppgifter där det påvisas som exempel att efter en femtonårsperiod bland inkommande somalier var situationen den att 70 % var fortfarande arbetslösa och 30 % hade arbete. Den framkom inte om alla trettio procenten ens rörde sig om ”riktiga” arbeten med 38 timmars arbetsvecka, vågar personligen inte stå för dessa siffror, någon som vet bättre?

  Kroniska sociala bidrag tar bort incitamentet att klara sig själv. Det hela blir således destruktivt.

  Till slut Peter, jag tror inte att Kina, Ryssland och USA kommer att underordna sig FN och Agenda 2030. Det blir nog bara Europa och framför allt Sverige.

  • peterkrabbe says:

   Du har rätt i att Ryssland och Kina inte kommer att underordna sig FN och dess agenda. Trump har ställt även USA utanför, men om maximalt sex år kommer en ny president som möjligen har en annan syn på saken. Trump har hotat med att låta USA lämna FN helt, han ser ingen god idé i att betala för en organisation som skadar det egna landets ekonomi. Det har han rätt i.
   De europeiska invandrarna till USA var oftast bönder och hantverkare med medhavd kompetens i de yrken de valde vid ankomsten. Den kompetensen efterfrågades också i det nya landet. De delade också sin gudstro med dem som tog emot dem. Ingenting av detta gäller för våra invandrare från MENA, som står mycket långt ifrån såväl språk som seder och bruk och inte minst religionsutövning i mottagarlandet.
   Förr kunde man fälla några träd och bygga sin stuga och plöja upp en torva för husbehov. Det var relativt enkelt, sett ur en ekonomisk synvinkel. I dagens samhälle är kostnadsnivån skyhög för en anländ individ, vi har världens högsta bostadsbyggnadskostnader och detsamma för samhällsomsorg av alla sorter. Det blir då en omöjlig ekvation om befolkningen skall fördubblas på den befintliga halvans bekostnad. Invandrare måste inte bara bli produktiva, de måste också producera tillräckligt för att kunna bidra till de gemensamma omkostnaderna för välfärd och boende. Om vi inte snabbt når dit blir invandringen lika med allas undergång.

   • mensan says:

    Även Putin har maximalt sex år kvar, han har sagt att han inte ställer upp igen. Det blir svårt att ersätta honom och risken att det blir någon betydligt svagare person som drar Ryssland närmare globalismen igen är rätt stor är jag rädd för.

    • peterkrabbe says:

     Befogad oro. Det ligger dreglande hyenor utanför dörren och väntar. Jag tror dock inte att Putin släpper taget utan att ha rimliga garantier för fortsättningen.

 2. Tack, Peter, för denna informativa men i övrigt så skrämmande betraktelse!
  Fy f-n rent ut sagt!!! Det går kalla kårar över ryggraden vid blotta tanken på denna kommunism med ett proletariatets diktatur som ledning!
  Undrar dock om ”överheten” inte gått lite väl snabbt fram och vi förhoppningsvis kan invänta en stark motreaktion hos folket över detta diktatoriska beteende?

 3. Mjölner says:

  Helt rätt! Sverige är världsmästare i lismande hyckleri och underdånighet till FN och EU. Vi har samtidigt kommit så långt ned på fallrepet att hela statsapparaten och rättsväsendet är ohjälpligt sönderplockat och korrumperat av infiltrerade politiska aktivister, som inget hellre vill än följa med spillrorna av nationen Sverige ned i helvetet. Paragrafen om flickors och kvinnors likställdhet är en ballong som muslimerna kommer att sticka hål på. Som sagt Eurabia är på väg med stormsteg.
  Vilken regering som kommer att tillträda saknar enligt min uppfattning betydelse. Alla partier har samma mål, att i helig konsensus på ett eller annat sätt förstöra nationen Sverige.
  Kalergiplanen, folkutbyte, folkmord på Européer lär vara inskrivet i EU:s grundardokument.
  Är det någon som kan gräva fram detta dokument? När alla skattebetalare dött ut eller flyttat och pengarna tagit slut, vem eller vilka betalar då invällarnas underhåll? Soros, Rockefeller eller Rotschild?

  • peterkrabbe says:

   Då går ”man” in och köper upp allt av värde för en spottstyver – mark, fastigheter, skog, gruvor, industrifastigheter, maskinpark och så börjar man importera en ny befolkning som man utgår ifrån genom sitt arbete kommer att tiodubbla värdet på de fasta tillgångar man ”investerat” i. Så gick det till i Tyskland under 1920-talet, vilket förde över några biljoner till andra sidan Atlanten. Historien upprepar sig alltid. Särskilt vad gäller väl beprövade koncept.

   • Loa says:

    Åh Peter, detta om Tyskland kände jag inte till (efter inflationen?), skriv gärna mer eller ge mig någon litteratur eller länkar! Vilken befolkning var det som flyttades in?

 4. Mjölner says:

  Arnstberg har publicerat en genomgång av Sveriges demografiska förändringar. Länk.
  https://morklaggning.wordpress.com/2018/10/04/en-genomgang-av-sveriges-stora-demografiska-for

 5. AnnaF says:

  Bra tankar Peter som alltid! Skulle vilja rätta det påstådda tillståndet om det sovande folket till folket som befinner sig i djup koma! En sömn varar bara en bestämd tid men koma är oftast pga grava hjärnskador kan inte åtgärdas!
  Vi som inte befinner oss i koma har fått istället en sämre sömnkvalite som jag personligen inte sörjer särskild mycket eftersom jag känner mer intensivare än någonsin att jag har en hjärna och att jag lever!
  Vår nytid som en dålig B-film, full av illusioner, lögner, löfte och Manipulation där anglosionister i Wall Street, City of London och Hollywood står för manuset!

  Det ytterst intressanta och flagranta lögner omvandlas till ”nyheter”! Min senaste Observation har inte granskades hittillls men kanske uppdagas och avslöjas med tiden! En Bloomberg intervju för 2 dagar sedan satte fart på fantasin:

  Det handlar om Mohammed binSalman och den mystiska försvinnandet! Det handlar om en palatskup i år April månad och den pinsamma tystnaden i stort sätt alla medier! (Lägg märke till att även de oberoende nättidningar tiger)
  Det var exakt ett år sedan (2017 Oktober) när MbS och den gamla kungen med en imponerande Delegation från SaudiArabien besökte Putin i Moskva! Samtidigt ryktades att MbS förhandlar med Kina om framtida petroyuan införandet. I år kom nyheterna att ryssarna tänker investera iSaudis statligt ägda oljebolag Aramco!

  Och sedan kom nyheten (väldigt diskret) att en palatskup ägde rum i Riyad:

  View story at Medium.com

  De kommanden månaderna var ytterst sparsamma om SA och MbS förutom en fotoshop bild när han ”träffade” Putin i Moskva vid invigningen av OS!

  Det cirkulerar även en kort Video om de faktiska händelserna:

  Och den senaste ”nyheten” att Bloomberg har intervjuat MbS. Men hör och häpna: bara stillbilder! Se videolänken:
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/saudi-crown-prince-discusses-trump-aramco-arrests-transcript

  Och fotot som visas som färsk bild 2018 oktober troligen härsammar från en annan intervju som Bloomberg har gjort 2016 med MbS!

  http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/914406 (Finns bild)

  Alla ledare, underrätelsetjänster vet i hela världen vad som har hänt men kan lugnt luta sig tillbaka, Ingen har petat i detta än så länge!
  Peter få gärna avgöra om min Kommentar har relevans och hur viktigt att förstå kanske i sammanhanget att de globala makter som just nu styckar oss här på kontinenten kan ha förvärvat ytterligare en oljerikt land och bytt ut den trilskande MbS som har visat sunda intressen för ryssarna och kineserna! Det var bara en tanke……….

  • peterkrabbe says:

   Det är en bra observation att MbS inte visat sig på scenen särskilt ofta den sista tiden. Sist jag såg honom var på fotbolls-VM i Ryssland nu i juni, där han satt på läktaren tillsammans med Putin på Rysslands invigningsmatch mot just Saudiarabien. Det skulle få stora konsekvenser för världspolitiken om han därefter hade avsatts eller mördats. Vi får försöka undersöka saken och återkomma!

   • AnnaF says:

    Ingen vet med säkerhet varför MbS har inte visat sig ”live” varför de sparsamma nyhetsrapporteringar efter April kommer alltid från en ”oberoende” part om SaudiArabien och Ingen direkt info som kan relateras konkret till uttalande från Saudis kungahus!
    Sannolikheten att någonting har hänt är högt när man gör sökning på Aramco +Russia eller petroyuan +China! Förra året dominerade dessa två många nyhetssidor men efter April i år finns väldigt lite eller inget av värde till info. Kineserna var mycket angelägna att pressa fram en överenskommelse redan förra året om handeln i yuan och även ryssarna -som jag har uppfattat- kommit långt i Aramco affärren. Sedan April finns knappt något att hitta! Dessa har försvunnit med MbS. Så visst är det en spekulation fortfarande men det senaste Bloombergs ”intervjun” med MbS där en ekonomijournalist rapporterar från London med några stillbilder kommer inte att avliva ryktena som är redan igång.

   • Elisabeth says:

    Jag undrar hur det står till med Julian Assange. Han har ju berövats Internet och hotats med vräkning. Det har länge varit tyst om honom. Lever Assange ? Har överheten tänkt sig att han ska försvinna i tysthet ? Jag hoppas att hans stora nätverk av hackande vänner kommer att reagera om detta sker /skett.

 6. Rebloggar detta på micaelsblogspot

 7. Pingback: Det sovande folket. Har vi vaknat ännu? Jaså, inte det…. – Micaels Lidéns Blog

 8. Sture says:

  Det pågår en intensiv kamp i USA mellan det amerikanska folket och the Deep State (som är bulvan för Rotschildt/Rockefeller etc.) om vem som skall ha den reella makten i USA. Och idag avgörs om Kavanaugh kommer att inväljas i Högsta Domstolen. Det kommer att ske.

  Ty Trump vinner varje match mot the Deep State som han är inblandad i, och Deep State blir alltmer desperata. För de av oss som följt händelseförloppet med Kavanaugh blir det alltmer absurt. Kommunistiska demonstranter som bara skriker rakt ut, tar sig in i Capitol Hill för att smäda och skrika ut sitt hat mot senatorer som inte röstar som demonstranterna vill, förföljer och smädar politiker på restauranger osv., osv. Men de förlorar och har – genom sina desperata aktioner igångsatta och betalda av George Soros – enat det republikanska partiet bakom Trump.

  Det senaste är smädeskampanjen mot Brett Kavanaugh. Psykologiprofessorn Christine Blasey Ford, som hittat på allting i sin desperation, kan inte säga när det hände eller var det hände. Hon lär ha bott 20 minuters bilresa från området där det hände men kan inte komma ihåg hur hon tog sig dit eller hur hon kom sig därifrån. De inhyrda kvinnliga åklagaren Mitchell (som sysslat med sexualbrott i decennier) är inte nådig mot Christine Blasey Ford i sin sammanfattning av förhöret. Här finns nämligen inget ‘case’. Det visar sig nu också att hon ljugit (under ed) om vissa väldigt väsentliga fakta under förhören och jag hoppas verkligen att man placerar henne inom lås och bom för ‘mened’ efter att Kavanaugh blivit konfirmerad.

  • Sture says:

   Skådespelerskan Kristy Swanson är inte heller nådig mot Christine Blasey Fords vittnesmål som enligt henne är ”fulla av hål” rakt igenom. Såsom varande utsatt för våldtäkter både som barn och som vuxen berättar Kristy Swanson att man som våldtäktsoffer kommer ihåg alla detaljer – var det hände, när det hände, vem som gjorde det, hur man kom dit, hur man tog sig därifrån etc., etc..
   För mig framstår allt detta med sexanklagelser mot Brett Kavanaugh som påhittat eftersom ingen man kan försvara sig mot sexanklagelser, hur oskyldig han än är. Han är dömd på förhand. Och detta vet demokratiska partiet om, varför de alltid tar upp detta som plan B när de förlorar argumentationen – vilket de gjorde mot Brett Kavanaugh. Man får inte glömma att det demokratiska partiet var det parti som kämpade för att slaveriet av de svarta i USA skulle bevaras och det var också detta parti som bildade Ku Klux Klan. Fast den förvirrade vänstern och alla ‘liberaler’ (=kommunister och socialister) tror att det förhåller sig tvärtom. De kan inte sin egen historia. Idag tror de dessutom att deras fascistiska metoder mot den amerikanska befolkningen är ”anti-fascism”.

  • mats says:

   Och som vanligt så sticker svensk media ut som extremt opålitliga. Jag kan ha missat det men ingenstans har jag kunnat läsa om Mitchells analys, ej heller vad Fords tidigare ”pojkvän” sagt.
   Åtminstone en av det personer som Ford pekat ut som närvarande under kvällen säger att hon utsatts för påverkan för att styrka Fords påstående, Alla säger att de inte kommer ihåg något om en sådan kväll överhuvudtaget. Ska bli intressant att se vad SVT säger då Kavanaugh väljs in i kväll. I alla fall hoppas jag han väljs och att inte fler pressas att byta sida i sista stund

 9. Sture says:

  @ Mjölner,
  tänkte fortsätta min diskussion om högdos Vitamin C och cancer som vi hade i den förra krönikan. Tyvärr vet jag inte hur man klistrar in bilder i min kommentar. Tar därför med hela video-länken från Riordan kliniken där dr. Ron Hunninghake redogör för c-vitaminets roll i cancerbekämpningen. Ni behöver inte titta på hela video, utan gå bara in mellan tidpunkterna 16.42 – 19.42 så finns det en väldigt illustrativ bild där. Denna visar att man odlat samma prostatacancer-celler på 8 olika näringsplattor (‘Petri discs’). Sedan ger man patienten en hög dos (= 60 g) av Vitamin C intravenöst. Med halvtimmas mellanrum drar man sedan ut lite blod får denna patient vid 7 olika tillfällen som man droppar på de olika Petridiskarnas prostatacancer celler. Eftersom Vitamin C med tiden försvinner från blodet och in i vätskan utanför blodbanan och in i kroppscellernas vätska hos patienten kommer dessa blodprover att innehålla olika koncentrationer i minskande grad med tiden, vilket redogörs för på stapeln till höger. På stapeln till vänster redogörs i procent för hur många cancerceller som överlever.
  Först tar man ut blod från patienten innan man givit någon c-vitamin alls – 100% av cancercellerna överlever. Men de tre nästföljande blodmängderna (efter 35, 65 och 95 minuter) dödar praktiskt taget alla cancerceller. Därefter överlever lite cancerceller när koncentrationen i blodet minskat och när det gått 5 timmar (305 minuter) är koncentrationen bara en tredjedel av vad den var från början vilket bara dödar 70 % av cancercellerna.
  Detta är gjort som en blandning av in vitro/in vivo försök och är inte helt överförbart till bara in vivo försök. Men det visar att Vitamin C dödar cancer celler.

  • Mjölner says:

   Sture, mycket intressant. Det vore för väl om man, som här beskrivs, hittat en humanare metod att komplettera kirurgin med. I kampen mot cancer utgör strålning och cellgifter nästan lika stora risker som själva sjukdomen, samt extra lidande och besvär som följder av denna behandling.

   Här en artikel jag hittat om Erik Enbys teorier om cancer.
   https://nyadagbladet.se/recensioner/i-framkanten-om-cancerns-gata/

   • Lassekniven says:

    Käre Mjölner. Kirurgin är inte en inhuman metod utan den enda metod som med säkerhet kan bota en lokaliserad cancer utan spridning, om den utföres av erfarna och skickliga och med ett erfaret kirurgpsyke som agerar efter principerna att operationsindikationen skall vara absolut eller stark samt att att oskuret är bäst. Mycket tidig diagnos av en lokal cancer samt omgående kirurgi botar NÄSTAN alla cancrar men det finns några mycket otäcka former.

    Kan man tillägga alternativ terapi i form av högdosbehandling med C-vitamin blir det optimalt. Man kan också börja med C-vitaminbehandlingen och noga och tätt följa utvecklingen, exempelvis med datortomografi, MRT eller CT-Petscan. Dessa resurser finns inte i sjukvården för allmänheten idag (alltså att tätt följa) utan bara för de rika i privata kliniker. Man kan inte bara ge sig på olika alternativa metoder och sedan gå och vänta för att se hur det går utan objektiva kontroller för då kan det plötsligt bli för sent.

    • Mjölner says:

     Lassekniven, jag har inre sagt eller menat att kirurgi är inhumant, du har missförstått.
     Jag skriver så mycket skräp så ibland blir det fel.
     Alltså, kirurgi och C-vitaminbehandling anser jag vara humana metoder. Cellgifter och strålning är icke humana metoder.

     • Lassekniven says:

      Mjölner,
      Systemisk kemototerapi och systemstrålning är tunga saker. Stereotaktisk strålning med Gammaknife mot hjärnmetastaser är en fenomenal behandling. Neurokirurger och strålfysiker lägger med hjälp av avancerade datorprogram en stråldos som täcker hela metastasen och där strålningen faller brant till i princip noll i frisk vävnad bara någon millimeter utanför metastasen som ofta är symmetrisk och välavgränsad. Kommer nya nya metastaser upprepar man behandlingen som kallas non-invasiv och icke-destruktiv. Biverkningarna är inga eller minimala. Detta har lett till åratal av av överlevnad med bra liv för många patienter. Primära maligna tumörer lämpar sig inte lika bra.

   • Sture says:

    @ Mjölner,
    jag känner dr. Erik Enby, har läst hans bok och tycker hans teori om att ‘vissa tumörer’ egentligen handlar om lågvirulenta infektioner och t. o.m. svamp är intressant.
    Men jag tänkte här fortsätta med Vitamin C-diskussionen:

    I kroppen är de elektriska laddningarna enormt viktiga för ett ämnes funktion. Äggviteämnen (enzymer är också äggviteämnen) får t. ex. sin funktion av sin form och denna bestäms av de ingående ämnena och i slutändan av de elektriska laddningarna på molekylen, som avgör hur den kommer att böja sig och vilken form den kommer att få. Allt i kroppen åstadkoms med extremt hög precision och därför har varje cell i kroppen förmåga att bilda 100.000 olika äggviteämnen, som på detta sätt blir som små precisionsinstrument. Vi kan göra en jämförelse med vår eget snickeri: Om vår skiftnyckel inte passar kring muttern, så har vi ingen nytta av den.

    Om en biologisk molekyl förlorar en elektron eller kanske t.o.m. flera (= ”oxidation”) kan detta innebära att hela dess biologiska funktion går förlorad – därför att den fått fel form. Detta kan gälla cellmembraner, enzymer, andra proteiner eller ämnen eller DNA. Därför är de ämnen som erbjuder en elektron (= anti-oxidanter) som ersättning för den förlorade väldigt viktiga eftersom de återställer de ursprungliga formerna och således de ursprungliga funktionerna. Och här kommer Vitamin C in.

    Peter Krabbe noterade i ett svar på min tidigare kommentar ” Att likheterna mellan C-vitamin och glukos är så stora leder också till tanken att högdos kanske har ett negativt samband med diabetes ?” Jag förnekade då detta och påvisade att det förhöll sig tvärtom. Och orsaken till detta ligger i de små detaljerna.

    Glukos består av tre olika sorters atomer, kol, väte och syrgas (kallas kolväten) som formerar sig som en ring med 6-hörn. Dess uppgift består i att skapa energi i form av energirika fosfater, adenosin-tri-fosfat, ATP. För att lyckas med denna uppgift kopplas det på olika fosfatgrupper med hjälp av olika enzymer. Resultatet blir 38 ATP samt olika molekyler som hjälper till så att hemoglobinet lätt kan avlämna syrgas till cellerna (låg syrgasaffinitet), eller lagra upp fett i kroppen (triglycerider).

    INGENTING AV DETTA SKER NÄR GLUKOS UTVECKLAS TILL VITAMIN C (ASKORBINSYRA).

    Då är funktionen istället inriktad på två OH-grupper (kallas hydroxyl-grupper) på 2:a och 3:e kolatomen i ringen, och mera specifikt de två vätena. Dessa två väten (H) består av 2 elektroner och 2 vätejoner. Och detta är hela hemligheten – hur molekylen gör sig av med dessa 4 laddade partiklar och vad detta får för effekt på organismen. Man vet detta i detalj, men det tänker jag inte gå in på här. Det räcker med att säga att Vitamin C genom att skänka bort två elektroner och två vätejoner kommer att kunna återställa alla deformerade och icke-funktionella biologiska molekyler. Vissa, t. ex. kardiologiprofessorn Thomas Levy, går till och med så att han påstår att ALLA infektioner och ALLA förgiftningar beror på ”oxidation” av biologiska molekyler, vars funktioner således också då kan återställas (och sjukdomen botas) med hjälp av Vitamin C – det är bara en fråga om dos. När man undersöker de svåra tillstånd som de facto botats med högdos IV. Vitamin C, så är man nästan böjd att hålla med honom.

    • Mjölner says:

     Tack Sture för den detaljerade och imponerande utläggningen om de små komplicerade detaljerna. Ett underverk att allt detta i de flesta fall fungerar felfritt. Professor Levys påstående är mycket intressant då skolmedicinen bestämt hävdar att infektioner eller inflammationer i blodkärlen ger ansamling av plack som så småningom bildar en propp. Orsaken sägs vara för höga blodfetter. Skolmedicinen föreskriver att alla kardiologpatienter därför skall behandlas med statiner som påstås sänka blodfetterna. Jag har vägrat denna medicinering och har därmed fallit i onåd inför skolmedicinens representanter i läkarkåren.

     • Sture says:

      @ Mjölner,
      du har helt rätt – ingen människa skall äta statiner. Den nu pensionerade professorn i kirurgi (extremt duktig) Tore Scherstén, som hade skapat det metabola laboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset och som var expert på frågor om nutrition förde en lång kamp mot statinerna.
      Men om man talar med medicinläkare eller kardiologer, speciellt på landsortssjukhus, så anser de att alla över 60 år skall äta dessa livet ut. Ingen kardiolog eller medicinläkare kommer någonsin att få mig att ta en sådan tablett. Jag har undersökt frågan noggrannt och bestämt mig. De viktigaste biverkningarna är enorm trötthet och muskelvärk.

      Dr. Thomas Levi, som är professor i kardiologi, anser för övrigt att de atherosklerotiska plaquen i blodkärlen också beror på ”oxidation”. Man kan likna ”oxidationen” i kroppen med rosten på metall, kroppen ”rostar”.

      • peterkrabbe says:

       För tio år sedan blev jag ordinerad statiner av en välrenommerad kardiolog. På bara något år upplevde jag att jag åldrats tio år minst, med som du skriver trötthet och muskelvärk överallt, kunde inte ens vrida på huvudet. Efter två år slängde jag pillerburken i soptunnan och valde bort alla mediciner. Kardiologen hotade med att jag gjorde det på ”egen risk”. Ett år senare var jag återställd och kunde fortsätta mitt arbete, som jag blev tvungen att släppa på grund av trötthet och koncentrationssvårigheter. Kardiologen återsåg jag aldrig mer efter att ha framfört åsikten att han var korrumperad av läkemedelsbolagen…

      • Lassekniven says:

       Uffe Ravnskog menar också att mikrober kan erodera intiman och skapa underlag för ateromatos.

     • Alve says:

      # Mjölner – Professor Karl Arfors rekommenderar ekologisk rödbetsjuice för att hålla kärlen i trim. Man kan naturligtvis äta kokta rödbetor också men det är enkelt med juicen. Jag köper eko Rabenhorst rödbetsjuice i min Life Hälsokostaffär. Jag har inte några allvarliga hjärtproblem men tar i förebyggande syfte ½ dl juice per dag till flaskan är slut (som en kur då och då). Ta juicen efter mat – den är koncentrerad men god! Hoppas Sture godkänner kuren?!

      • Sture says:

       @ Alve,
       jag är ingen cancerforskare och resonerar utifrån mina allmänmedicinska kunskaper och lång erfarenhet. Jag har också hört om Karl Arfors rödbetsjuice och han har antagligen rätt. För övrigt så tror jag att alla dessa kurer kan fungera liknande sätt som jag beskrev angående Vitamin C – de förhindrar ‘oxidation’ (och skador) genom att skänka elektroner till biomolekyler som förlorat några och därför fungerar dåligt.
       Det finns nu ett helt fält inom medicinen som studerar detta – Redox- medicin – och som jag tidigare inte kände till.

       Detta synsätt skulle kunna sammanjämka med det etablerade medicinska synsättet vad många alternativa medicinska skolor, meditation, akupunktur etc. länge hävdat – att sjukdomar beror på ‘blockeringar i energiflödet’.

    • Suavalle says:

     Sture, Erik Enby är en av dem som jag beundrar allra mest och jag tror att han har nyckeln till förstårlsen av kroniska sjukdomar.

     Hans självbiografiska bok är fantastisk. Slut på förlagen – som så många andra viktiga böcker som inte uppskattas av våra mäktiga förtryckare…

     Den finns fortfarande att beställa på biblioteken och förhoppningsvis kommer det ut en nytryckning på något litet oberoende förlag.

     Här finns i alla fall information om denna underbara bok:

     https://www.bokus.com/bok/9789186581404/blod-mod-och-envishet-pa-spaning-efter-sjukdomarnas-vasen/

    • Mycket bra info. Jag sparar detta på min mejl. Tack så mycket.

   • Sture says:

    Jag skulle vilja fortsätta detta resonemang att omfatta även den mitochondriella funktionen. Det finns ett ämne, Nikotinamid-adenosine-dinukleotid (NAD+) som har en helt central roll för utvinnandet av energi i form av de små energiknippena, ATP.
    När denna stora molekyl mottager två vätejoner och två elektroner så bildas en annan förening NADH och H+ (plus här betecknar en jon som saknar en elektron). Detta sker på ett ställe i glykolysen och på fyra ställen i den s.k. citronsyrecykeln och dessa 5 NADH och 5 H+ förs sedan till mitochondrien där dessa elektrontransporter bildar totalt 38 ATP i hela kedjan. All denna bildning av ATP möjliggörs således av elektrontransporter. Om det saknas elektroner genom att vissa viktiga biologiska molekyler blivit av med elektroner (=oxidation) så kommer det inte att bli någon bildning av ATP. Även här tänker man sig att Vitamin C kan gå in och på så sätt få fart på mitochondrie-funktionen igen hos vissa celler. Man tror även att den upphörda automatiska celldöden, apoptosen, i cancercellerna kan bero på energibrist, som således skulle kunna återställas med höga doser Vitamin C intravenöst.

    • peterkrabbe says:

     Sture, tack för dina initierade bidrag, som jag vet att du lägger mycket tid på för att förklara livets gåtor för oss, stackars oroade själar. Bidragen flödar in från alla håll, nu också från Nobelpristagare. Kanske du blir nästa? Helgen har varit full av nya intryck och jag hoppas att du orkar hjälpa oss att sammanställa och utvärdera dem. Jag ser framför oss att vi kan formulera någon form av koncept som kan leda till enkla riktlinjer, både för den som vill mota Olle i grind och ha en förebyggande rutin och för den som redan drabbats av cancern i olika stadier. Människor dör därför att de inte vågar ifrågasätta skolmedicinen, vars bakgrund de flesta av oss numera känner till, och istället satsa på de alternativa metoder vi diskuterar här. Vi måste slå hål på den muren. Socialstyrelsens och läkarkårens attityder måste förändras till en positivare syn på den alternativa vården. Detta är en kamp vi måste föra vidare!

  • Martin T says:

   Sture; har följt dina inlägg om C-vitamin med stort intresse. Fantastiskt om det kan vara ett botemedel mot kancer.
   Jag som inte är insatt undrar hur detta är tänkt; är detta med höga nivåer av c-vitamin något som bara skall provas av redan insjuknade kancerpatienter? Eller är detta något för alla att följa som ”förebyggande” och/eller allmänt hälsofrämjande?

   Minns en norsk läkare; Dr Lorenz Nitter https://sml.snl.no/Nitter-kuren
   som kommit fram med en kontroversiell metod mot svåra kancerfall. Han lyckades också bota dessa i många fall men han blev aldrig erkänd av vetenskapen tror jag. Men den innehöll också injektioner av vitaminer i höga doser.

 10. Brett Kavanaugh är inte heller någon duvunge. Allt är teater. Det är en show.
  https://153news.net/watch_video.php?v=GN99MX2X17DM

  Fords own words prove she is Lying
  https://153news.net/watch_video.php?v=S72N8RXWS8MB

  What Does the Fourth Amendment Mean?
  The Constitution, through the Fourth Amendment, protects people from unreasonable searches and seizures by the government. The Fourth Amendment, however, is not a guarantee against all searches and seizures, but only those that are deemed unreasonable under the law.
  http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/what-does-0

 11. Sture says:

  @ Second Opinion,
  att dra de slutsatser som görs av den första videofilmen tycker jag är felaktigt. Det är två demokrater (= slavpartiet, Ku Klux Klanpartiet) som lämnar in denna protest för att få Brett Kavanaugh diskvalificerad. Säger inte detta dig någonting?

  Brett Kavanaugh är kvalificerad för Högsta Domstolen. Ben Swann i videon har rätt om ‘the Patriot Act’. Men människor kan göra misstag. Det tog mig 13 år att inse att 9/11 var ett verk – inte av terrorister – utan av the Deep State. Och det berodde på att jag tagit för givet den officiella versionen och inte undersökte frågan. När jag gjorde det så ändrade jag mig. Det måste väl ändå vara tillåtet att göra misstag? Jag tycker således inte att the Patriot Act diskvaificerar Brett Kavanaugh från Högsta Domstolen.

  Man måste också ha klart för sig att det är genom denna akt som man kunnat avslöja alla perversa pedofiler bland eliten.

  När det gäller den andra videofilen så ljuger Christine Blasey Ford helt uppenbart. Hon påstår när hon läser från det script som hon givits att hon tog psykologisk terapi när hon och maken var oense om att hon behövde en extra utgång på huset (eftersom hon påstod sig blivit klaustrofobisk av Kavanaugh-incidenten 30 år tidigare). Man har dock visat att hon och maken genomförde en ombyggnad av huset (med en sådan extra dörr) redan 2007 – vilket visar att detta inte har något som helst samband med hennes psyk.terapi 2012-13. Hon ljög alltså också här.

  • Mr Brett Kavanaugh Yale bonesman is in office. Skull and Bones + Jesuit Order School. Brett Kavanaugh är The Deep State. The Patriot Act hade inte kunnat genomföras utan 9/11. Kavanaugh är en 9/11-Cover-up-artist. Nästa steg är Matial Law.

   The senate hearings är THEATER. Bröd och skådespel för folket. Ford och Kavanaugh tillhör samma team. Ford is American professor of psychology. Not. Folk i USA har kollat upp henne i två delstater där hon ska ha varit verksam, hon finns inte registrerad. Jag misstänker starkt att hon har en latexmask på sig, ingen 52-åring har så där mycket överskottskinn på sin hals. Jag tar det en gång till, allt är teater!

   Angående extradörren, kunde inte Ford 6 år innan nomineringen av Kavanaugh veta att han skulle föreslås som Supreme Court Justice. Men det är det hon säger i senaten. Spåkula?

   • Varför jag tror hela denna Senate Hearing är fabricerad. Bara titta på deltagarna. 9/11-Cover-up artist Brett Kavanaugh (Resulterade i Surveillance Under Patriot Act) + Icke registrerade psykologen Chistine ”No record of practicing” Ford och Senator Jeff ”Fake witness in fake shooting” Flake som nyligen deltog i den fabricerade hiss incidentent utanför committee room, Capitol Hill. Om nu någon tror att vanliga dödliga kan åka i samma hiss och stå och skrika åt en senator inne i en regeringsbyggnad. (Var detta tillåtet skulle vem som helst kunna hugga ner honom). Och varför är hissdörren öppen i flera minuter så detta kan filmas och vem filmar?

    Bara teater och Jeff är med på noterna. Samma Jeff Flake som var ”vittne” till när Congressman Steve Scalise blev ”skjuten” under en träningsmatch i baseball i juni 2017. Helt fabricerad story. Som en nätdektetiv fyndigt uttryckte sig om skjutningen av Scalise: Shot by a nonexistent teen with no motive?

    • mats says:

     Jag har lite svårt att riktigt se logiken i det du skriver. Jag kan hålla med om att han från början var en Bush man och att Bush nu också muntligt har stött nomineringen, det är lite oroande. Sen tycker jag du drar i väg i tangentens riktning då du menar att allt är teater och att Ford egentligen vill ha Kavanaugh som domare. Jag har svårt att tro att ett sådant spel verkligen tillför något för the Deep State.
     Är det så att du tror att Kavanaugh, Trump och vad vi normalt menar med Deep State är på samma sida, militära lagar ska tillämpas för att sätta dit vanligt folk?
     Att folk tillåts åka i samma hiss betyder inte att de inte är kontrollerade och tillåts ha knivar med sig så att de kan sticka ner folk

    • Sture says:

     @ Second Opinion,
     jag håller med Mats.

     Om man skulle försöka karakterisera ditt synsätt så faller den under ”reduktionismen” som har som tes: ”ingenting annat än”, är en slags variant på den ryska nihilismen. Det finns liksom ingen anledning att ställa sig på någondera sidan utan istället förhålla sig helt passiv.Båda är ”lika goda kålsupare”.
     Denna reduktionism finns i olika varianter, t. ex.: ”människan är . . . ”ingenting annat än” en kombination av 65% vatten och 35% fasta beståndsdelar. Ovedersägligt sant – men att påstå ”ingenting annat än” är att egentligen säga bla ha, bla ha.
     I ditt fall påstår du helt enkelt att ”allt är teater”. För mig är inte allt teater även om det finns vissa teaterinslag här – t. ex. Christine Blasey Fords försök att framställa sig som en liten osäker tonårsflicka. Det blir t. o.m med löjligt när du spekulerar över huruvida hon har en ‘latexmask’ på sig. Eller att Steve Scalise helt enkelt aldrig blev skjuten.

     Second Opinion, jag uppskattar mycket av det du dragit fram om fejkade terroristdåd (t. ex. Barcelona), men allting är inte fejkat. Dramat på Drottninggatan var inte fejkat (även om det kanske fanns inslag som verkade misstänkta).
     Du frågar dig: ”Och varför är hissdörren öppen i flera minuter så detta kan filmas och vem filmar?” Hissdörren var öppen därför att någon placerade sin fot där. Svårare än så är det inte. Och den som filmade var en fotograf från CNN. Och allt detta var planerat och arrangerat i förväg för att försöka skrämma senatorerna.
     Man måste fråga sig vad du är ute efter. Om ”allt är teater” skall vi då bara förhålla oss passiva och utropa ”allt är teater”. Eller har du någon aktiv handlingsplan ?

     • Sture och Mats. Jag menar inte att man ska ställa sig passiv. Vad jag vill ha fram är att jag tror att det är en avledningsmanöver. Folk som granskat Kavanaugh (Skull and Bones, Jesuit Order School, 9/11-cover-up, Surveillance Under Patriot Act) kommer inte fram med den infon då nyheter/Internet fylls med den här bogus Ford historien: ”Jag blev sexuellt antastad av Kavanaugh för 36 år sedan”. Medan vi diskuterar den uppenbart fejkade Ford-historien så kan någonting mycket viktigare sker på sidan om. Kanske har Deep State planer på att få anledning att rulla ut Martial Law. (Vissa händelser tyder på det). Ni som tror att utnämningen av Kavanaugh kommer att leda till massarresteringar av top-politiker (involverade i Ja, ni vet vad) kommer att bli besvikna. De kommer säkert att arrestera folk på lägre nivå, men höjdarna rör de inte.

      Kavanaugh/Ford-historien. Känns som liknande den avledningsmanöver då de kom fram att en airstrip (typ landningdfält, ej flygplats) i Mena, Arkansas under Bill Clinton som Guvenör använts till införsel av kokain. Då uppstod Monica Lewinsky-skandalen. Och tidningar/TV ägnade 3 månader åt att spekulera om Bill Clinton fått ett blowjob i Vita Huset eller ej, istället för att landningsfältet i Mena granskades.

      Jag blir inte alls förvånad om Ford har en latexmask, titta själv vad onaturligt mycket överskottshud hon har på halsen, kvinnan ska bara vara 52 år.
      https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=https%3A%2F%2Fheavyeditorial.files.wordpress.com%2F2018%2F09%2Fchristine-ford-gofundme.jpg%3Fquality%3D65%26amp%3Bstrip%3Dall&sp=8a368c094dbd36640baded816126adf6

      https://s14-eu5.startpage.com/cgi-bin/serveimage?url=https%3A%2F%2Fd345cba086ha3o.cloudfront.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FDE998412-5606-4981-91D4-8DF41F77B70B_cx0_cy2_cw0_w1023_r1_s.jpg&sp=890819777f567b408e4e4c2717b77eb5

      En man i USA har pekat ut flera gånger då latex använts i nyhetsinslag. Bland annat på en advokat i Las Vegas skjutningen. Han zoomade in ansiktet och man såg tydligt skillnaden mellan mannens verkliga hud och de områden som byggts på med latex.

      Jag tror fortfarande att skjutningen av Steve Scalise är lika sann som skjutningen av Seguin Polisen som blev skjuten i handen i Las Vegas. Han påträffades en vecka senare utan bandage och en citizen journalist zoomade in handen – inte en skråma. Nej, allt på TV är inte fejk, men ofta är dessa 24/7 cover i Amerikansk media fejk.

      CNN överdriver ju till och med vädret. Här storm från mitten av september. Reporten kan inte ens stå upprätt men folk i bakgrunden går helt obesvärat. Detta är teater. CNN lurar tittarna. https://153news.net/watch_video.php?v=HBR689WGO6HA

      ”Eller har du någon aktiv handlingsplan ?”. Ja, inte att alla ska bli passiva, utan att försöka nå ut med att vi blir manipulerade genom TV-apparaten.

      Jag lämnar tre länkar , som ni kan ta en titt på om/när ni får tid/lust. Jag tycker dessa är mycket sevärda. Rekommenderar dem starkt.
      Jag tror också att man får en annan syn på nyhetsrapportering efter att ha sett dessa. Alla tre berör de jag benämner som teater.
      1) https://153news.net/watch_video.php?v=MOA1W6M6N622 (Eller klicka på mitt namn)
      2) https://153news.net/watch_video.php?v=OMS23N6Y966G
      3) https://153news.net/watch_video.php?v=4UGUBHWK57KM

      • Sture says:

       @ Second Opinion,
       du resonerar så ensidigt.
       Jag vet att journalisterna på TV och tidningar ljuger för mig hela tiden. Och orsaken till detta är minst trefaldig: 1. alla TV-stationer och tidningar ägs av globalisterna som genom den tillsatta chefredaktören bestämmer hur ”narrativet” skall utformas, 2. journalisterna är hjärntvättade sedan skolan och ännu mera i sin journalistbubbla och de tror att de gör mänskligheten en tjänst genom att ljuga för folket, 3. de saknar ryggrad och väljer bekvämlighet och hög lön framför att ta reda på och säga sanningar.
       Men det behöver inte betyda den ena av två händelser alltid är osann och täcker upp för en annan. Båda kan vara sanna. Du skriver t. ex.:

       ”Kavanaugh/Ford-historien. Känns som liknande den avledningsmanöver då de kom fram att en airstrip (typ landningdfält, ej flygplats) i Mena, Arkansas under Bill Clinton som Guvenör använts till införsel av kokain. Då uppstod Monica Lewinsky-skandalen. Och tidningar/TV ägnade 3 månader åt att spekulera om Bill Clinton fått ett blowjob i Vita Huset eller ej, istället för att landningsfältet i Mena granskades.”

       Om nu inte Monica Lewinsky-skandalen uppstått – tror du då inte att det skulle varit möjligt för tidningar/TV att undvika att berätta om Bill Clintons kokainskandal? Det är väl ingen konst? Det är ju bara att lägga en våt filt över detta. För mig fullkomligt möjligt.

       Och Monica Lewinsky då? Skulle hon spela med i denna teater utan att ha varit delaktig?
       Istället är det så att sexskandaler är ”snaskiga” och säljer lösnummer och drabbade bara Bill Clinton, som var en sprattelgubbe för the Deep State. Honom kunde man avvara.
       Kokainskandalen däremot skulle inte bara drabba Clinton utan delar av det militära etablissemanget, som var djupt involverad i denna handel.

       Båda dessa händelser var verkliga. Eller tror du att allt som skrivits om Bill Clintons sexaffärer (våldtäkten av Anita Broderick etc. ,etc,) bara är påhittat? För att täcka upp för – vadå?

       • Sture. Jag håller med dig om TV och tidningar. Jag följer i princip bara amerikansk TV varför jag kanske lite väl lättvindigt svänger mig med ord som skådespel och teater (vilket mycket är, förmodligen mycket värre än i svensk TV).

        Jag säger inte att Lewinsky-skandalen inte ägt rum, utan att den var en avledningsmanöver, så att alla riktade blickarna mot detta bröd och skådespel för folket. Och Mena Drug Running Operations försvann i bruset.
        Jag tycker att det är intressant att Monica Lewinsky-skandalen blossar upp tre år efter kärleksaffären ägt rum. Samtidigt som Mena Airstrip kommer upp i ljuset.
        Bill Clinton kom billigt undan tack vare kärleksaffären.

        Jag ser även denna spaltmeter rapporterade Senate hearing som en avledningsmanöver. Den tar bort fokus från den viktiga granskningen, all tid ägnas istället åt ett påstått sexuellt övergrepp 36 år bakåt i tiden.

        Medias ljus på Kavanaugh borde ha handlat om det som Steele tar upp:
        *Support Military Tribunals
        *Helped legitimize torture, including waterboarding
        *Key player for writing the Patriot Act, which justified a police state.
        (The Patriot Act was written before 9/11)

        • Kanske ska jag backa upp mitt påstående att det ofta är teater som presenteras på TV.

         Börjar med att Fake Gun Statistics. Government’s official Statistics. Questions about Schools involved in shootings. 235 Guns going off in a school the school year 2015/2016.
         Men när detta synades i sömmarna, två citizen journalists som ringer runt. Var det bara 11 incidenter totalt, inte 235. (Skott som avlossas, men det behöver inte betyda att någon blivit skadad). Ett distrikt hade enligt statistiken haft 4 skottlossningar. När de ringer har de inte haft någon incident med vapen inblandat de senaste 20 åren. Kvinnan svarar till och med 20 plus years.

         Fake Gun Statistics
         https://153news.net/watch_video.php?v=Y85558NR8RUS

         I CALL NY Bronx-Lebanon Hospital (Citizen Journalist ringer sjukhuset när han får höra på TV att det är en masskjutning där. Han får bekräftat att det är en DRILL, men på nyheterna presenteras det som en verklig händelse.
         https://153news.net/watch_video.php?v=O9R1UXA92A3U

         Dr. Bello Never Existed – NY Hospital Shooting Hoax
         https://153news.net/watch_video.php?v=GDY39G27X6YH

     • Suavalle says:

      Sture, för en gångs skull känner jag mig nödsakad att rikta kritik mot din argumentering. Tar du inte i alldeles för mycket här? Nihilism och reduktionism förknippar jag inte alls med Second Opinion – tvärtemot: kämpaglöd och medkänsla, förutom väldigt stor insiktsfullhet, tycker jag kännetecknar allt det han framfört här på Peters blogg.

      Om man börjar rota upp fakta om Brett Kavanaugh hittar man en hel del… Jämför detta med sanna kämpar för sanningen som Jüri Lina och Erik Enby, vilka bromsats på alla tänkbara sätt och berövats all makt som etablissemanget vågat ta ifrån dem.

      • Sture says:

       @ Suavalle,
       Second Opinion har gjort mycket insiktsfulla kommentarer under lång tid och har betytt mycket för mig och min inställning till olika händelser. Och det är bra om man som han är observant på alla små detaljer. Men när man säger att ”allt är teater” så säger man ”ingenting annat än teater”. Och detta är reduktionism. Jag värjer mig mot alla sådana synsätt som reducerar allt detta komplexa som vi ser framför oss till en enda sak – i detta fall ‘skådespel’ för folket.
       Jag tror inte alls att Trump, Kavanaugh och Christine Blasey Ford är på samma sida gentemot det amerikanska folket. Jag tror tvärtom att här pågår en reell kraftmätning om den amerikanska konstitutionen, som Trump kommer att vinna.
       Mark Taylor gjorde för några år sedan en profetia om Högsta Domstolen – ord som han sade sig ha fått från Gud – i vilken det talades om stora förändringar i HD. Det skulle inom kort tid ske 5 förändringar.
       En skulle dö (det visade sig vara Scalia som mördades), två skulle bytas ut (till Kavanaugh + ?) och tre skulle vara inblandade i en skandal (jag skulle tippa på Ginsburg och några inom samma klan). Vi får se hur sann denna profetia kommer att visa sig vara.

       För övrigt är jag övertygad om att man kan hitta ganska mycket om Kavanaugh. Men jag är också ganska övertygad om att man skulle kunna hitta väldigt mycket om mig. Men är detta skrivna sant ? Jag kan berätta att jag inte ens vågat titta efter eftersom jag är övertygad om att det mesta är lögn, som kommer att göra mig sur i magen.

      • Suavalle says:

       Här kommer Robert David Steeles syn på tumultet kring Kavanaugh:

       • Sture says:

        @ Suavalle,
        jag har tittat på den för några dagar sedan och Robert David Steele är alltid mycket bra. Man blir alltid väldigt hoppfull när man lyssnar på Robert David Steeles förslag om ‘open source’-lösningar på Internet, som han tror kommer att komma inom något år.Han påpekar också i denna video att Kavanaugh varit inblandad i lagförslaget (säkert formuleringarna) till ‘the Patriot Act’. Men det behöver inte betyda att han varit delaktig i cover up av 9/11 eller andra oegentligheter. Det är inte alltid man förstår vad som pågår. Jag tror t. ex. inte att George W. Bush själv förstod att 9/11 var ett verk av Mossad + hemliga delar av CIA/FBI, precis på det sätt som Steven Greer beskriver i sin långa video i tidigare krönika eller som CIA-agenten och chefen för Joint Chief of Staff under John Kennedy, Fletcher Prouty, beskriver i sin bok ”The Secret Team”. Det är små grupper, som i hemlighet driver hela spelet.
        Robert David Steels bäste vän William Binney var ju själv den dataingenjör som var huvudansvarig för konstruktionen av NSAs dataspaning på alla människor i hela världen. Men han är ju friad av Robert David Steele eftersom han som denne bytt sida.
        Att ha varit medlem i ‘Skulls and Bones’ eller gått i jesuitskola (om det nu är sant) behöver inte betyda att man för alltid lever under deras stövel. Det kan också betyda att man fått inblickar i denna värld och tar avstånd från den.

        Slutligen: Robert David Steele stöder Kavanaugh och anser inte att detta bara är ett spel för galleriet.

        • Suavalle says:

         Ja, Robert David Steele stöder Kavanaugh och anser inte att detta bara är ett spel för galleriet.

         Allt är väldigt svårt att överblicka, eftersom det, precis som Second Opinion visat oss taltika gånger, verkligen förekommer mycket fejkade händelser och eftersom vi inte längre alls kan förutsätta att massmedierna ger en sann bild av skeendena.

         Robert David Steel är i mina ögon enormt insatt och trovärdig.

      • Second Opinion says:

       Jag har inte skrivit här på länge, och jag är nog lite otydlig och det är lätt att missförstå andras avsikter över datorn, men jag tar inte illa upp utan hoppas att folk får tid att titta på de tre länkade filmerna. Jag säger det igen, vi blir manipulerade genom TV:n.

       På Victurus Libertas tar man upp det som diskussionen kring Kavanaugh egentligen borde handla om. Titel: Robert David Steele, Military Tribunals, Christine Blasey Ford – CIA DIVERSION PSYOP, Swamp Arrests

     • Till Sture! ”Dramat på Drottninggatan var inte fejkat (även om det kanske fanns inslag som verkade misstänkta)”. Jag håller fullständigt med om den andra delen av meningen ovan,
      och rekommenderar den första länken här nedan.
      Hmm…inslag som verkade misstänkta
      https://153news.net/watch_video.php?v=MOA1W6M6N622

      First responder on locations
      https://153news.net/watch_video.php?v=OMS23N6Y966G

      Många tillfälligheter
      https://153news.net/watch_video.php?v=4UGUBHWK57KM

   • @Second Opinion. Jag tror att bröd och skådespel i kombination med den urgamla maximen ”Divide et impera” har smälts in i ett oslagbart modus operandi också i våra europeiska länders teatrala demokratier. Ett tydligt exempel på detta är Polen. Den före detta bankstern i Santando, Mateusz Morawiecki, som i november 2017 tillträdde posten som regeringen Lag och Rättvisas premiärminister – efter den sparkade Beata Szydlo- hade fem år tidigare av den då oppositionella partiet Lag och Rättvisas ledare, Jaroslaw Kaczynski, tilldelats invektiven ”förrädare” och ”polack av sämre sort”. Numera är det bara alternativa medier som påminner om denna förvandling av denne ”förrädare” till nationens räddare. Tilläggas bör att båda dessa som storpatrioter poserande herrar egentligen har en annan etnisk bakgrund, och de skriker skriker sig förstås hesa mot muslimsk invandring. Samtidigt fylls Polen med främlingar, inte bara från det kulturellt och etniskt närstående Ukraina (närmare tre miljoner) men också – sakta men säkert – med tjetjener, vietnameser, armenier och indier. Om man tror att det bara är medier i USA och Sverige som ägnar sig åt smutskastning som inte hör hemma i civiliserade samhällen, har man inte läst polskspråkiga dito… Och Polen ska ju vara ett kristet land, med Jesus Kristus som den Tredje Republikens kung!

    Efter att ha läst det här på Religion News Service den 12 juli 2018, började jag fundera varför det inte finns en enda protestant bland USA: s högsta domare. Det sägs ju att det var protestanter som byggde upp landet;
    ”When Trump announced his selection, Kavanaugh talked about being “part of the vibrant Catholic community in the D.C. area … united by a commitment to serve.” He also gave a nod to schooling: “The motto of my Jesuit high school was ‘Men for others.’ I’ve tried to live that creed.”
    Kavanaugh’s inclusion on the court would preserve the Catholic majority, with six justices reared and formed in that tradition. (Neil Gorsuch attends an Episcopal Church but grew up Catholic and attended the same Catholic high school as Kavana
    The remaining three justices are Jewish.

    • Sture says:

     @ Lucy Lipinska,
     Du har rätt i din reflektion kring katolikerna.
     När det gäller katolikerna så kallar Jesus Kristus/Gud dessa för Babylons hora på flera ställen i Lorbermanuskripten – och berättade att hela Vatikanens välde kommer att falla ganska snart.
     Gå in på nätet på denna sajt:

     http://johannesevangeliet.blogspot.com/search/label/Bibeln

     och sök efter verket ”Våra Bibeltexters tillförlitlighet” så har du hur många argument som helst för vad det är för fel på den katolska kyrkan. Du kommer lätt att peta hål på din systers argument och kommer kanske till och med att kunna komma ‘on speaking terms’ med henne.
     I huvudsak är det dock inte något fel på evangelierna förutom DENNA MYCKET STORA FÖRVANSKNING som Jesus påpekar i detta verk men de skenheliga maktmänniskorna i den katolska kyrkan har i alla tider utnyttjat Jesus för att skaffa sig egen makt. Det kommer att bli slut på detta nu.

    • peterkrabbe says:

     Jag finner det mer anmärkningsvärt att judarna, som utgör knappt 2 % av USA:s befolkning har 33 % av platserna i Högsta domstolen. Detta är hela västvärldens största problem, eftersom förhållandet är detsamma i de ledande kretsarna på båda sidorna av Atlanten…

    • Lucy Lipinska. Visste du att under den nya regeringen så dog två av makarna Charlie och Shirley Watts topp-ston på Statstuteriet SK Janów Podlaski. (Ston i prisklassen 400.000 Euro). När Lag & Rättvisa vann valet sparkades två chefer för statstuterierna samt en kvinna från from the Agricultural Property Agency: https://www.facebook.com/unitedforpoland/

     Horse breeder Shirley Watts says she will take action against government officials over death of mares she lent to Polish stud
     https://www.theguardian.com/world/2016/apr/08/british-horse-breeder-shirley-watts-threatens-sue-polish-stud-mare-deaths

     + Jag köper inte den officiella versionen av flygkraschen i Smolensk. (Det gör inte andra heller som jag pratat med).

     • @Second Opinion. Jag känner inte till just detta fall, men det förvånar mig inte alls eftersom korruptionen är lika gränslös som den kabalah inspirerade skenheligheten i detta såå katolska land. Som Du kanske förstår bor jag i Sverige, och identifierar mig egentligen som svensk. Att jag överhuvudtaget tar upp polska förhållanden beror på att jag finner det absurt att folk i länder med en längre demokratisk tradition – och faktiskt utsatta endast för marinering i sekulära dogmer – än Polens sväljer myten om att marionetterna till makthavare i vassalstaten värnar om det inhemska folkets intressen.
      Man behöver dessvärre behärska polska språket för att få information som inte hade blivit tillrättalagd av ”storpatrioterna” i regeringen eller de från sannings/saklighetskravet fullständigt befriade, i.e. ”oberoende” massmedierna. Polska alternativa medier har av förståeliga skäl oerhört magra ekonomiska resurser, för att inte nämna det faktum att även bildade polacker lämnar landet i jakt på försörjning. (Innan jag blev riktigt à jour med situationen i Polen, trodde jag att det bara var arbetare som emigrerade, på grund av de låga lönerna.)

 12. ragnhild says:

  Er det bare min PC som er blitt infisert (på denne bloggen, pluss dailymail) med en rungende stemme som holder foredrag om det å lytte; Tema: ”nobody listening….”.

  • peterkrabbe says:

   ???? Jag kan lova att det inte är jag i alla fall. Kanske en högre makt som tycker att fler skall läsa bloggen? Eller ryssarna som tycker att jag borde ha fler läsare? Hmmm.

   • ragnhild says:

    Hver gang jeg kommer inn her.
    Denne gang utvidet episoden seg. Tror det er et advertissementskreklame. Den dukker opp mellom ulike kommentarer ell. på toppen av tråden, eller slutten. At det går an.
    Google sier de skal forsøke (beskjed når jeg når ser et sted å lukke).
    Vel, jeg kom deg i forkant, lenket deg på derimot.no. i kommentar til Berit Ås trådved (en kapasitet på 70/80.. tallet).
    Berit Ås, er tydeligvis med fortsatt: Hun skrev med store røde bokstaver en ny versjon av ”Ja vi elsker dette landet”:

    JA VI SELGER DETTE LANDET… osv.
    Verd å få med seg; vi alle er ille ute. Nato/Pentagon får sitt besyv med.

    Takk for artikkel, takk for kommentarer, dypdykker i det hele i morgen. Blir bare så satt ut av bråket fra forstyrrelsene (det er vel hensikten tenker jeg).

    Ha,ha – takk for kommentaren, jeg kommer meg 🙂

 13. Fiskargubben says:

  En amerikansk minister vill blockera rysk handel på haven och en ambassadör till NATO vill angripa nya ryska vapen. Jag hoppas att Trump ingriper mot detta totala vansinne.

  Vi som är sjuka lider av hur våra barn reagerar. En av mina döttrar gråter när hon talar med mig. Ett budskap till andra i samma situation.

  Hon sjunger för sin döende pappa… Gråt inte :(Hon sjunger för sin döende pappa… Gråt inte 😦

  Peter och jag har klarat upp ett missförstånd.

  • Suavalle says:

   Fiskargubben, du har bett för mig och din bön har kraft. Jag har varit förvirrad, förtvivlad, nedtyngd av självförebråelser och sorg. Du, min korpral, har också hela tiden uppmuntrat mig och gett mig stöd.

   Nu skulle 91:an vilja beordra sin korpral att via Peter Krabbe ta privat kontakt med Sture eller Lassekniven, dessa båda enormt skickliga läkare har ju erbjudit sig att ge dig hjälp.

   Du behöver få intravenös C-vitaminbehandling och även komma i kontakt med Erik Enby som kan hjälpa dig med blodrening, avgiftning, uppbyggnad av immunsystemet.

   Dina barn och alla vi här behöver dig länge, länge till!

   • Fiskargubben says:

    Suavalle, bönen har kraft när vi ber för andra än oss själva. Jag har svårt att gå, men jag ber för en annan man med samma problem.

    Jag känner ingen som kan ge mig intravenös cvitamin. Tack, ändå. Vi är bröder.

    • Suavalle says:

     Min kära bror Fiskargubben, jag är en av dem som ber för dig, men du behöver också göra vad du kan själv för att bli frisk igen. Om du följer mitt råd till dig att via Peter Krabbe söka personlig kontakt med Sture eller Lassekniven kommer de att se till att du får hjälp med den intravenösa C-vitaminbehandlingen, vilken är mycket enkel att genomföra för den som har utbildning inom sjukvården. Sture kan också förmedla kontakten till Erik Enby som jag förmodar är en av världens ledande experter på att – med mycket enkla medel – befria kroppen från de grundorsaker som orsakar kronisk sjukdom.

     Snälla Fiskargubben, gör detta för oss!

     • Sture says:

      @ Suavalle,
      det blir lite besvärligt i längden att även med sjukvårdshjälp själv hemma ta intravenösa infusioner och kräver en viss uthållighet. Jag skulle vilja föreslå att Fiskargubben istället använder sig av liposomalt Vitamin C per oralt.
      Jag betraktar mig som helt frisk men har av rent intresse prövat liposomalt Vitamin C och tagit stigande doser för att se hur jag, men framförallt min mage och tarm reagerar på stora doser. Ingen som helst dålig reaktion.
      På 10 mL får man i sig 2 g Vitamin C. Idag tog 80 mL (=16 g) på morgonen utan att på minsta sätt vara besvärad av detta. Jag tar det på fastande mage så att det går rakt ut i tarmen och resorberas och tänker i veckan försöka ta 30 g på en gång. Hade jag använt mig av de C-vitamintabletter på 1g som säljs på apoteket och som man löser upp i vatten, så skulle jag kanske redan efter 4 g bli dålig i magen. Dessutom har det liposomala mycket längre halveringstid.
      Det kan bli lite dyrt, flaskan som innehåller 480 mL (=96 g) kostar 479 kr. Men när man prövat det och accepterar det, så kan man kanske pröva att göra eget, såsom visades på videon med dr. O’Keefe. Hur bra denna blandning blir har jag dock för närvarande inget mått på.

 14. ragnhild says:

  Jeg henger på denne kommentaren fra Moonofalabama.org: Tråden handler om bioweapon. Disse gale av de galeste menneskene på vår jord har ingen grenser. Å ødelegge vår jord er blitt en lek for dem.

  ”@ b who ended with:

  The U.S. government should follow the law and stop all such programs. Even if only in the self interest of protecting its very own people.

  Your assumption is that the US government has the best interests of its citizens in mind. We know the US government is under the control of the global elite and yes, they do not have the best interests of global humanity at heart.

  Western humans are being controlled by a parasite class that has historically operated in this manner. It is only with the advent of the intertubes that information is shared widely enough for these patterns of control to become clear. The mindset behind this control seems to be monotheism with the center held by private finance. Monotheism was perverted enough in in 1054 to insure that nowhere in Europe is the Crab Nebula supernova that was visible for 23 days and nights in the sky documented. This is a perverted mindset that denies reality so thoroughly, eh?

  The spawn of the monotheistic elite continue to act as though they really are better than the rest of humanity and deserve to rule over everyone. They are having their position challenged and seem to have no moral center other than to themselves.

  My only positive point to this situation is that it clearly brings out the entitled from under their rocks to push their bias. IF Western society cannot stand up and say that we don’t want to live like this, then I suspect our extinction is closer than many think

 15. Mjölner says:

  Jaktflygets värstingar, Su-35 Ryssland vs smygaren F-22 raptor USA, i fingerad luftstrid över Syrien. Den ryska piloten placerade den amerikanska F-22-an i hårkorset. Den ryske piloten sände sedan bilder från cockpit som visade detta. Han kommenterade bilderna med orden -F22 var arrogant men straffades efter en kort luftstrid, som den naturligtvis blev körd i.

  Båda jaktplanen är det bästa operativa som Ryssland respektive USA har i dag. Händelsen är betydelsefull militärt och har därför blivit en stor snackis i initierade kretsar.
  Stämmer uppgifterna är det mycket dåliga nyheter för Pentagon, vilka kände sig tvingade att gå ut och förklara sig. Uppståndelsen över händelsen och spekulationer om katastrof var illa nog för Pentagon som lagt ned åtskilliga miljarder (minst 700 miljarder kronor). Det totala anskaffningskostnad uppgår till minst 3,6 biljoner kronor. Sveriges hela försvarsbudget på 48 miljarder motsvarar knappt 3,7 % av det amerikanska flygvapnets. Det värsta är att Ryssland
  utvecklat ett gammalt koncept till dagens status, medan USA tvingats konstruerat ett helt nytt dyrt
  flygplan, som tydligen inte håller måttet.

 16. Monica says:

  ”Då går ”man” in och köper upp allt av värde för en spottstyver – mark, fastigheter, skog, gruvor, industrifastigheter, maskinpark och så börjar man importera en ny befolkning som man utgår ifrån genom sitt arbete kommer att tiodubbla värdet på de fasta tillgångar man ”investerat” i. Så gick det till i Tyskland under 1920-talet”

  Min fråga till Peter, importerade man ny befolkning? Om ja, varifrån? Och om man tror sig kunna applicera detta på Sverige genom att importera ny befolkning, så ska det väl vara befolkning som kan arbeta och dra in skatt? Det är väl inte bara att börja om från början, jordbruk för hand etc, utan med dagens teknik och för att få in pengar, så finns ju ändå omvärlden och dess referenser som man ska mäta sig med. De som kommit hittills har ju inte visat sig hålla dessa mått, och att tro, om man ser deras länder och dess standard att de skulle kunna tillföra och mäta sig med det samhälle som finns idag. Så jag förstår inte riktigt ”planen”. Dock förstår jag att man kan gå in och köpa upp mark, fastigheter, skog, gruvor, etc för en spottstyver om de som är skattebetalande idag har antingen flytt eller dött. Sen förstår jag inte uppbyggnaden.

  Min andra fråga är, när Sverige skriver på detta avtal den 10 dec, är det någon som vet när den börjar gälla, och när vi ser utfallet? Dvs denna fria migration. För Sverige lär ju vara ett av de länder man vill till med tanke på alla bidragen. Som finns nu idag.

  Hemskt, är bara förnamnet. Har svårt att greppa allt detta, och hur det kommer bli. Man funderar ju hela tiden vart man ska ta vägen. Vissa dagar tänker jag att man kanske överdriver i sina tankar, men så här när man ser det i skrift så kommer tankarna tillbaks. Finland tänkte vi förut att vi kunde flytta till, men jag förstår att de nordiska länderna lär ju följa efter. Sverige ligger bara lite före.

  • peterkrabbe says:

   Monica, i fallet Tyskland under 20-talet hade genom det första världskrigets både militära och civila förluster av människoliv befolkningen reducerats avsevärt, människor dog under hela decenniet av svält och sjukdomar i dess konsekvens. Nytt liv planerade segrarmakterna för genom att frånta Tyskland en tredjedel av sin tidigare geografiska yta och skicka över de tyskar som bott där till det kvarvarande kärnlandet. Umbärandena i samband med detta kostade massvis av människor livet. Jag hade själv släktingar som förlorade tillgångar för uppåt 50 miljoner i dagens värde genom medvetna manipulationer dirigerade från Wall Street och president Wilson – de flesta känner till superinflationen 1924 och börskrascherna några år senare. För att förstå liknelsen med dagens Sverige, läs gärna Arnstbergs krönika om befolkningsutbytet här:
   https://morklaggning.wordpress.com/2018/10/04/en-genomgang-av-sveriges-stora-demografiska-for
   Skillnaden som du också påpekar är att tyskarna fick hem sitt eget strävsamma folk, medan vi kommer att sakna den drivkraften genom en invandrad befolkning som inte har motsvarande kunskaper och motivation att utveckla landet. Våra invandrare tror jag under lång tid kommer att ha sin främsta lojalitet mot sina tidigare hemländer och därför prioritera ett kapitalflöde ut från Sverige istället för det motsatta och nödvändiga. Se det som min personliga åsikt, något jag anser mig ha rätt till.

   Vad gäller FN och migrationsöverenskommelsen påpekar man att undertecknandet måste följas av nationella beslut, det går nämligen inte att tillämpa migration i en större och konsekvent skala om inte både mottagarländer och avsändarländer är överens. Vi kan då räkna med att Sverige inte kan agera ensamt utan är beroende av de övergripande konventioner som EU redan är inblandade i ( se Göran Åkessons utmärkta sammanfattning). Mest oroväckande är att den svenska regeringen ser sig som ”ledande” i denna utveckling och propagerar även inom EU för ett snabbt ikraftträdande. Om du vill ha min personliga åsikt även här, anser jag att våra högsta politiker (gäller samtliga) antingen lider av psykisk sjukdom eller är genomkorrumperade. I klartext hade man kallat deras beteende för landsförräderi.

   • Monica says:

    Tack Peter! Och tack för din blogg och att du orkar! Vi, min sambo och jag, öppnar alltid söndagarna och kollar om du skrivit något nytt. Jag håller med dig i allt när det gäller din personliga åsikt. Jag ska läsa de länkar du skickat. Jag skulle tippa på genomkorrumperade. Men när det gäller gemene man ute som INTE reagerar på detta, skulle jag nog säga nån global psykisk sjukdom a’la självsabotage. Om de ”nya importerade” inte kan eller vill utveckla landet, så tänker jag att till slut flyttar de väl de också. Finns inga pengar att hämta (soc, bidrag etc, pengarna är slut, samhället på botten) och man måste bidra är väl knappast kalla Sverige var man vill bo. De drar väl vidare till nästa ”paradis” och provar lyckan, om alla länder är öppna efter avtalet. Och lämnar ett öde, övergivet, och plundrat land. Och man undrar hur lång tid det tar. 5 år, 10 år….Hade de klarat uppbyggnad så skulle väl deras samhällen se annorlunda ut i dagsläget tänker jag. Jag har svårt att se att det har fungerat tidigare, att byta ut kunnigt driftigt folk mot annat som inte kan eller vill. Har det fungerat någonstans i världen tidigare? Jag har letat runt om detta avtal som ska skrivas på i december men bara Samhällsnytt hade skrivit, så jag blev extra glad när jag såg att du tagit upp detta också!

   • Suavalle says:

    Peter jag har en följdfråga: Var det inte något liknande som hände Tyskland även efter andra världskriget?

    Tyskland bombades sönder och samman av brittiskt och amerikanskt flyg våren 1945. Kriget var helt avgjort. Tyskland var chanslöst. Ändå bombades tyska städer intensivare än någonsin tidigare. Dresden utsattes for en förstörelse som lär har varit större än t.o.m. i Hiroshima och Nagasaki. Detta var inga militära mål. Det var massmord och totalförstörelse av infrastruktuen.

    Sedan kom Marschallhjälpen – finansierat av skattebetalare. Snabb uppbyggnad för att generera pengar. Desförinnan systematisk plundring.

    Krigen – de fortgående och välplanerade revolutionerna – är en enda stor plundring, eller hur?

    • peterkrabbe says:

     Det är riktigt, även om karaktären var lite annorlunda. Efter första världskriget sänkte man Tyskland ekonomiskt för att kunna köpa inkråmet billigt, i syfte att tillgodogöra sig en förväntad värdetillväxt på plats. Efter det andra var det en kombination av, som du skriver, ren plundring och sionisternas hämnd för den upphaussade förintelsen. Man ville krossa Tyskland en gång för alla genom utplåning. Hela fabriker togs ner och exporterades till segrarmakterna – även Ryssland som var dåligt utrustade – tillsammans med den mänskliga kompetensen hos välutbildade tyskar (operation Paperclip), som togs väl om hand i USA. Ingenting skulle finnas kvar. Även de civila bostäderna bombades sönder och samman. Fler tyska civila dog efter krigsslutet än under kriget.
     Marshallhjälpen och dess sentida varianter har som du skriver hjälpt till att etablera amerikansk industri och export i de drabbade länderna. Detta är en affärsidé i sig självt. Bomba och bygg.

     • Suavalle says:

      En del, i min mening, kloka historiker menar att första världskriget ofrånkomligen skulle leda till nästa världskrig, eftersom de ”fredsförhandlingar” som blev statuerade i Versaille bäddade för ett fortsatt krig, som sedan blåstes upp till ytterligare ett världskrig.

 17. Din artikel är suveränt skriven. Genomförandet av Agenda 2030 skall som Du skriver övervakas av ”The Social and Economic Counsil”. Detta organ ‘ägs’/kontrolleras av Rockefeller och Rothschild.
  Ratificeringen av FNs migrationsdiktat senare i år blir sista spiken i kistan, vad avser följande utveckling.
  1. Beslut i riksdagen av Proposition 1975:26 den 27 februari 1975, föreslagen av Olof Palme & Anna Greta Leijon. Dess tre delmål och riktlinjer; jämlikhetsmålet (A), valfrihetsmålet (B) och samverkansmålet (C), betyder;
  A. Invandrare ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt, enkelt uttytt som att invandrare har rätt till samma sociala förmåner som den infödda befolkningen utan kvalificering.
  B. Medlemmar av språkliga minoriteter, bosatta i Sverige, bör genom samhällsinsatser ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet, enkelt uttytt invandrargrupper bestämmer själv om de vill integreras eller inte och staten ska underlätta utanförskap genom särskilda insatser – och legaliserar därigenom framväxten av religions- och klanbaserade enklavisering av förortsområden som något eftersträvansvärt.
  C. Invandrar- och minoritetsgrupper ska upplevas som likvärdiga parter i samhället, engageras för samhällsfrågor…..och måste bli delaktiga i utformningen av de beslut som berör deras situation, utan någon kvalificering, enkelt uttytt borde staten tillåta shariabaserade beslut i sociala frågor för grupper med viss religionstillhörighet.

  2. Barcelonadeklarationen och efterföljande associationsavtal inom Euromed (senare Medelshavsunionen 2008 mellan 48 stater) från 1995 och framåt. Eftersom EU är fördragspart är dessa att betrakta som integrerade och tvingande förordningar för medlemsländerna. S:s Lena Hjelm Wallén var närvarande svensk representant vid undertecknandet av B-deklarationen. Födragstexterna stipulerar, i förenklad form:
  A. Det europeiska territoriet ska öppnas för icke-begränsad migration från Mellanöstern och Nordafrika
  B. Medlemsstaterna ska underlätta för religiösa grupper (läs islam) att få inflytande över samhällsutvecklingen
  C. Medier ska framhålla det positiva i migration och avstå från att informera om negativa konsekvenser av migrationen
  Vi känner här igen en del av Agenda 2030 och kommande migrationsdekret från FN.
  Implementeringen i Sverige har skett genom dels S:s Bommersvik-överenskommelse med muslimska organisationer om inflytande 1999, dels M:s migrationavtal med MP, dels MSM:s cementerande trånga åsikskorridor och förföljelse av oliktänkande.

  3. Den svenska ratificeringen av Lissabonfördraget den 10 dec 2008, beslutat med enkel majoritet, EUs tredje konstitution och den hittills mest överstatliga. I princip avhänder sig den svenska riksdagen sitt beslutsfattande i helt avgörande samhällsfrågor till EU byråkratin. Konstitutionsutskottets godkännande och icke-erinran är som ett hånleende mot svenska folket. Lissabonfördraget bestämmer:
  A. Exklusiv befogenhet för EU: konkurrensregler, monetär politik (för EURO- länder), fiskeri- och handelspolitik
  B. Delad befogenhet, dvs när EU fattat politik inom följande områden gäller denna, svenska regler upphör genast och egna regler kan inte beslutas: socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transportregler, energipolitik, förordnanden kring frihet, säkerhet, rättvisa samt folkhälsa.
  Den svenska portalparagrafen om folksuveränitet blev därmed avskaffad.

  4. Grundlagsändringen av Regeringsformen 2010, framdriven av Rheinfeldt-ministären, slutligen beslutad 24 nov 2010. I den förklaras att ‘Sverige är medlem i EU’, ett rent beställningsverk av EU byråkratin för att försvåra EU-utträde. I den grundlagen befästes i 10 kap. 3$ ang. Internationella överenskommelser och mellanfolkliga avtal att ‘regeringen kan avstå från att inhämta riksdagens godkännande till ett sådant avtal om rikets intressen kräver det’; istället ska överläggningar då ske med Utrikesnämnden innan överenskommelse ingås. Dessbättre kan uppsägning av dylika avtal ske på samma sätt.

  5. Agenda 2030 och kommande migrationsdekret.

  Vad kan göras: proposition 1975:26 kan upphöra gälla genom ny lagstiftning. Lissabonfördraget kan återkallas genom enkelt majoritetsbeslut i riksdagen. Agenda 2030 och ev migrationsdekret kan återkallas av en ny regering. EU utträde förutsätter ny grundlag eller beslutande folkomröstning, varvid förpliktelser enligt B-deklarationen också upphör. Vid uppsägning av Lissabonfördraget ställs EU-fördraget inför speciella problem.

  • peterkrabbe says:

   Tack, utmärkt sammanfattning!

  • Mjölner says:

   Punkt 1 avd. A, -samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt.
   Stämmer icke. Befolkningen i övrigt blir redan satta på undantag. Den korrumperade rättsapparaten särbehandlar invandrarna mer än tillåtet positivt redan nu. De här skrivningarna kommer Svenska regeringar utnyttja för att påskynda inrättandet av ett islamskt kalifat i landet. Sharialagar och klansamhälle blir oundvikligen resultatet av detta. Okvalificerad kaos väntar. Är det någon som tycker jag är överdrivet negativ, säg gärna till i så fall.

   • Sture says:

    @ Mjölner,
    du är glasklar och jag är väldigt tacksam för allt du skriver.

   • mats says:

    Du har helt rätt. Detta är helt förfärligt men hur ska det kunna stoppas. Gemene svensk vet inte om det och om det skulle påtalas i luddiga ordalag så skulle svensken ändå lugnt sova vidare.
    Det som jag verkligen tror driver de bestämmande globalisterna och toppolitikerna är hatet mot Kristendomen. Att sudda ut allt som kan spåras till kristen kultur o tänkande är viktigare än något annat

   • peterkrabbe says:

    Jag tror inte att man ens hade en tanke 1975 att jämlikhetskravet skulle drivas bortom sin givna gräns genom att istället favorisera invandrare på det sätt vi ser idag, med straffrabatter på våldshandlingar och annan kriminalitet som ställer oss själva i strykklass. Hårdare straff för etniska svenskar än för invandrare är ju en absurditet, liksom en kostnads- och avgiftspolitik som sänker våra egna utsatta ekonomiskt till en nivå långt under invandrares. Sverige förtjänar idag verkligen öknamnet Absurdistan. När man kombinerar detta med censur och förbud mot kritik av systemet, liksom invandrade religioners avvikelser från en värdegrund som man frenetiskt pådyvlar oss andra undrar man när gränsen är nådd för svenskarnas tålamod. Att vända detta rätt kommer inte att kunna ske med nuvarande politiker i landets ledning. Om alla som kan väljer att flytta härifrån är Sverige förlorat inom tio år. Arma land!

  • Suavalle says:

   @Göran Åkesson

   Det du skriver är ytterst viktig information för att förstå varför makthavarna driver denna agenda.

   Jag anser att du tillika med Peter Krabbe och andra här på bloggen har stor insikt som behöver komma våra medmänniskor till del. Därför tar jag mig friheten att publicera en kommentar som du har gjort på anthropocene.live som jag skulle vilja att så många som möjligt får läsa. (Jag hoppas att du inte misstycker…)

   Här kommer denna kommentar av dig:

   ”Det ortodoxa medicinska systemet misskrediterar personer, forskning och nya idéer, som utmanar och ifrågasätter dess dogmatiska problemformuleringsprerogativ. Doktor Dahlqvist fick känna av det. Framlidne professor Björn Nordenström blev hånad och mobbad så till den milda grad att han bestämde sig för att flytta till Kina. Medicine doktorn Erik Enby blev av med sin läkarlegitimation som resultat av ren förföljelse från systemets grindvakter.
   De två sistnämnda är i dessa nobelpristider åter att uppmärksamma. Nobelpriset i medicin går i år till Allison och Honjo för deras immunologiska bidrag, som ‘ger hopp om cancerbot’, enligt en ofta framförd åsikt. Principen är ”att hämma negativ immunreglering”, eftersom den negativa immunregleringen kan sätta stopp för cancerläkning enligt deras forskning. Kemiska preparat kan hämma den negativa immunregleringen, vilket därför kan bli utgångspunkt för nya sköna intäkter hos traditionella läkemedelsföretag. Professor Nordenströms banbrytande cancerterapi med hjälp av svag likström mellan anod i cancertumörens centrum och flera tumörperifera katoder, baserad på upptäckten att kroppen också biofysiskt består av biologiskt slutna strömkretsar, verkar genom att ”främja positiv immunreglering”. I princip driver metoden ut cancertumörens vatten, varpå dess celler degenererar. Tumörens positiva laddning genom anoden driver fram negativt laddade ‘vita blodkroppar’ till tumören som därigenom ‘äts upp’; förenklat beskrivet. Till denna metod kan läkemedelsföretagen inte tillverka någon kemisk lukrativ substans. Den är därför ointressant för det ortodoxa medicinska systemet, och därför inte heller aktuell för något nobelpris. För läsarens information: professor Nordenströms cancerterapi har rönt stor framgång i främst Kina. Vedebörande fick år 2002 en utmärkelse av den kinesiska staten för sin vetenskapliga gärning. Han erhöll också The Linus Pauling Award.
   MD Enby är också intressant i nobelprissammanhang. Bakgrunden är att Enby upptäckte mikrober i samband med cancertumörer och drog slutsatsen att dessa mikrober ( bakterier, virus och svamp) kunde ha samband med uppkomsten av cancer. Han utvecklade därför terapier för att behandla dessa mikrober utan att använda sig av traditionella ‘läkemedel’. Hans teori var på kollisionskurs med den etablerade dogmen att cancer är genetiskt orsakad. Därför förföljdes han och fråntogs under förnedrande former sin läkarlegitimation. Doktor Enby fortsätter dock att behandla mikrober hos cancerpatienter, trots frånvaron av läkarlegitination, eftersom mikrobterapi inte förbryter sig mot ‘kvacksalverilagen’. Ny forskning visar att doktor Enby har rätt, speciellt vad gäller vissa typer av hudcancer. Nåväl, år 2008 fick den tyske forskaren Harald zur Hausen halva nobelpriset i medicin för sin upptäckt att HPV viruset orsakade livmoderhalscancer, och att vaccin mot detta hade kunnat utvecklas. Hugavale!”

   • Mjölner says:

    Man delar alltså ut nobelpris till en typ av forskning som envist föreskriver behandling med nya piller och kemiska substanser. Cancerforskningen har kört fast men vill för allt i världen inte erkänna sina misstag. Big pharma ser ut att ha fullständig kontroll på det mesta.
    Det ligger nära till hands att tro, -det får inte bli någon lösning på cancergåtan. Inkomsterna från overksamma kemiska substanser och pillerindustrin är alltför lukrativa. Vad göra för att protestera, -ge inga bidrag till cancerfonden eller övrig tiggarverksamhet. Vi känner alla till Röda Korsets lokala insamlingsdrivar när någon chef står i begrepp att byta bil.

  • @Göran. Marrakesh declarationen avs. imigration från Afrika har samtliga länder i EU utom Ungern undertecknat i maj 2018; https://gatestoneinstitute.org/12363/europe-africa-immigration.

 18. Fiskargubben says:

  Vladimir Vladimirovitj Putin har fyllt 66. Han är en klok man och mycket välkommen i den äldre klubben. Han arbetar ännu som vi andra gjorde vid kanske 35. Då kunde jag klara några sömnlösa nätter.

  APEC leaders sing birthday song to Putin on his 61st birthday

  Jag har inte sett statsministern besöka sjuka barn, men det gör president Putin. Denna maltjek, pojke, studera honom.

  ARE YOU REALLY THE PRESIDENT!? Putin Meets ”The Most Interesting Human Being In The World!”

 19. ulsansblogg says:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  George Orwells vision i boken ”1984” är försenad som tur är, men det arbetas tyvärr på för fullt för att få till en världsregering.

 20. Lassekniven says:

  @Suavalle,
  Detta är Off Topic men ägnat åt dig såsom varande djurälskare i allmänhet och hundar i synnerhet.
  I dagens GP 7/10 finns en artikel i kulturbilagan och som handlar om alla djurs emotioner , intelligens och tänkande. Det refereras till etologen Professor Per Jensen som skrivit en bok med titeln: Djurens känslor och våra känslor för djuren. Han uppvisar väldigt intressanta rön:

  ttps://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/djurens-kanslor-och-var-kansla-for-djur-med-per-jensen-1083752/

  • Suavalle says:

   Tack så enormt mycket, Lassekniven!

   Vi som levt nära djuren – och låtit dem visat oss deras otroliga intuition, oerhört starka känsloliv, kärlek till dem de vinner kära och livsintensitet – vi är överväldigade av respekt.

   Människor begår tyvärr alltför ofta enorma övertramp i sina strävanden att bedöma djuren. Då utgår dessa fullständigt missvisande bedömningar från bedömningskriterier som är lika meningslösa som om vi skulle intervjua en enspråkig rysktalande person på svenska – och sedan göra en utvärdering av intervjun.

   Lasse, jag har förstått att du är mycket insiktsfull när det gäller utvidgad ”humanism”. Vi människor måste vara ”humana” / medkännande mot medvetet och kännande liv. Hundar, apor, grisar, korpar, … hjortar,o.s.v. – alla dessa djur är med största sannorlikhet enormt kännande – och intelligenta, varje art på sitt eget sätt.

   Jag har nu i mina senaste inlägg anknutit till en av de modigaste och klokaste människor jag känner till: Jüri Lina.

   I denna intervju berättar Jüri och hans assistent om sin senaste film som bland annat tar upp djurens stora mentala och emotionella kapacitet:

   • Lassekniven says:

    Tack Suavalle för dina fina ord och för intervjun med Jüri Lina som är en speciell människa, äkta, intuitiv och medkännande.
    Jag har några anekdoter här som är intressanta:
    En gammalbekant till mig hade en mellanpudel som var speciell. Mannen i fråga var affärsman och reste mycket med bil i landet. Ibland var hunden med och ibland hemma, då med hustrun. Mannen var borta en eller några dagar och kom hem slumpmässigt på eftermiddagen eller kvällen och brukade inte ringa innan. Hustrun berättade att cirka 10 minuter innan mannen kom, hon ovetandes, hem blev hunden orolig och ställde sig framför dörren. Ingen hund kan uppfatta ett speciellt motorljud på 10 minuters avstånd i allt brus. Märkligt eller hur.
    Den andra gäller en scen ur filmen Avatar där Avatarhjälten måste skjuta en hjort med pilbåge för att få mat och satte sig vid hjorten då den var nedlagd, lade handen på den och sade: förlåt mig broder men vi måste ha föda. Denna scen berörde mig starkt. Hur många av dagens jägare gör så? Förmodligen ingen. Att professionella jägare måste göra sitt jobb förstår jag men de inte de rika med fina bössor och rätt outfit som tycker det är lite kul att skjuta djur. Amatörjägarna behövs ju dock älgstammen måste reduceras en gång om året av praktiska skäl men jag tycker inte om jippot i media. Vildsvinsstammen måste reduceras också men vildsvin är mycket svårare att jaga och kräver mycket kompetenta jägare. Rikemän och kvinnor som åker till Afrika för att nedlägga en trofé har jag svårt för.

    • Mjölner says:

     Lassekniven, Att skjuta djur med pilbåge är inte att betrakta som tillrådligt enligt min och många andra jägares uppfattning. Risken för att tillfoga djuret onödigt lidande anses för stor.
     Vissa naturfolk har en ritual efter att ha nedlagt ett byte. Man visar respekt för naturens ordning genom att tacka djuret för dess uppoffring. Bland djuren finns bytesdjur och rovdjur.
     Människan tillhör rovdjuren, vi äter kött av andra arter. Vi lägger oss också i den naturliga ordningen i vårt habitat och vållar störningar. Älgarnas väl och ve är stramt reglerad på grund av skogsbolagens och enskilda skogsägares lobby om betesskador etc.

     Vildsvinen, som kan ställa till stora skador, har man tyvärr inte ägnat lika stor uppmärksamhet.
     Det beror, som du nämner, på svårighet att effektivt jaga den arten.
     Dagens vildsvinsstam är ättlingar till rymlingar ifrån de skånska grevarnas vilthägn.
     Debatten om djurskydd är tyvärr åsidosatt och för en tynande tillvaro här i Sverige.
     Vi har tidigare bankat näven i bordet och kritiserat övriga länders bristande djurhållning samt djurtransporter, nu är det tyst.

     Djurens förmåga att förutse och ana faror och händelser i framtid är anmärkningsvärt och mystiskt. Ett sjätte sinne som vetenskapligt klarlagt borde ge ett nobelpris.

     • peterkrabbe says:

      En historia som berättades för mig av en bonde i en by utanför Lund som vi skulle planlägga, visar på djurens märkliga förmåga till tidsuppskattning. han hade ett tiotal katter på gården. En gång i veckan kom på den tiden en fiskbil som sålde färsk fisk till gårdarna i byn. Han kom punktligt samma dag, samma tid en dag i varje vecka. Katterna brukade få lite fiskrens att dela på. En timme innan fiskbilen skulle komma satt alla katterna församlade vid gårdens uppfart och väntade förväntansfullt. Osvikligt varje vecka. Situationen måste ha varit komisk för fiskhandlaren, med de potentiella men betalningssvaga kunderna sittande vid vägkanten. De fick dock alltid lön för mödan.

     • Lassekniven says:

      Nej, nej inte skjuta djur med pilbåge. I filmen Avatar är det en mycket skickligt gjord animation. Det var mera symboliken. Jag kan tänka mig att Nordamerikas indianer också visade respekt för sina villebråd.

    • Suavalle says:

     Lassekniven, det har jag upplevt i min barndom. En av de hundar vi hade brukade cirka en halvtimme innan min mamma kom hem ifrån jobbet hoppa upp på en stol i verandan och sitta spänt stirrande ut genom fönstret med framfötterna på ryggstödet och när mammas bil dök upp nere vid kyrkan flera hundra meter hemifrån blev det bråttom att bli utsläppt och rusa ned till grinden för att välkomna mamma hem igen med vilda kärleksbetygelser. Mamma hade oregelbundna arbetstider.

     Tänk om vi vuxna människor skulle visa så stor glädje när vi möter varandra!

     Kanske blir det så i Guds Rike. Här är ett citat från Bibeln som jag ofta tänker på:

     Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. (Matteus 10:29)

 21. Sture says:

  Idag har Q en uppdatering om amerikansk historia, som få idag känner till. De flesta svenskar och även amerikaner tror att det varit demokraterna som kämpat för att slaveriets upphörande i USA – och republikanerna kämpat emot. Istället förhåller det sig tvärtom:
  Historielektion:
  13th Amendment (tillägg till konstitutionen): Att förbjuda slaveriet
  100% republikanskt stöd
  23% demokratiskt stöd

  14th Amendment: Att ge medborgarskap till befriade slavar
  94% republikanskt stöd
  0% demokratiskt stöd

  15th Amendment: Att alla skall ha rösträtt
  100% republikanskt stöd
  0% demokratiskt stöd

 22. Mjölner says:

  En ny omgång skämselpropaganda om klimatförändringarna matas nu ut via MSM.

  Sverige som står för en knapp promille av jordens samlade utsläpp, skall naturligtvis visa sig som bror duktig och fortsätta plåga befolkningen med påhittade skatter och pålagor, för att ytterligare minska utsläppen. Vi MÅSTE klara att begränsa jordens uppvärmning till 2 grader annars drunknar vi när polarisen smälter. Känns argumentet igen. Enligt WWF måste vi hjälpa till att rädda jordens befolkning från undergången. Detta stämmer dåligt med FN-s skrivningar i agenda 2030 om befolkningsutbyte, samt NWO:s försök till befolkningsbegränsning genom lönnmord och steriliseringar för att få jordens resurser skall räcka för alla. Här krockar tydligen NWO:s och miljömupparnas intressen rejält. Hur skall vi ha det egentligen?

  • Mjölner says:

   Julia Caesar ger fem goda klimatsmarta råd för miljömedvetna.

   Ibland får man bara nog. Klimatalarmisternas livsförnekande och snusförnuftiga ”regler”
   håller på att övergå i ren fascism.
   Så blir du maximalt klimatsmart.
   1 Rör dig aldrig ur fläcken.
   2 Sluta äta.
   3 Sluta använda toaletten.
   4 Skriv avtal om kremering med en begravningsbyrå.
   5 Lägg dig ned och dö -men glöm inte att lämna en skriven ursäkt för att du har existerat.

 23. Mo says:

  Som jag ser det handlar agenda 2030 bara om en sak, globalisternas desperata försök att behålla världen i sitt strypgrepp och deras rädsla för att själva hamna under andra stjärnors kontroll. Kan inte svenska folket resa sig mot tyranniet och gå ut med någon form av protestlistor mot den förestående underskriften av FNs migrationsramverk. Så jobbar sossarna för att kväsa inflytande från SD.

  http://rattsidaavhistorien.se/

 24. Mjölner says:

  Nu kommer bokstavligen strålande tider, enligt Kalle Hellberg i en artikel på NewsVoice om utbyggnaden av 5G-tekniken. -Städerna kommer att förvandlas till mikrovågsugnar, säger han.
  Ingen olycka är den andra lik. Ge inte upp, det kommer fler.
  https://newsvoice.se/2018/10/5g-teknik-varning/

  • I New Orleans är den en kvinna som aktivt protesterar mot utrullningen av 5G. I Sverige orkar/vågar ingen protestera mot någonting. Och på bussarna i Skåne har det visats 5G reklam. Reklam? 5G är ett militärt vapen.

   Sept 25, 2018, New Orleans City Hall. As talks of sustainable renewable cities are being sold to us by think tanks not unrelated to those pushing for predictive policing and other Orwellian gifts, two activists, including NOLAbutterfly ask the unspoken of question- WHAT of the HEALTH & ENVIRONMENTAL effects of adding more microwave radiation to an already over radiated field, especially when we see microwave heaters like DOPPLER RADAR STEERING the STORMS, and especially, after testimony from our dear Captain G that he was ordered to bring 5226 body bags to just outside of New Orleans, 11 days prior to Katrina making landfall?!?!?!?

   NOLA Activists Confront City Hall RE: SMART METER Health & Environmental Safety
   https://153news.net/watch_video.php?v=439SAMH3W6GK
   ………………………………
   Humor
   How PG & E Started the CA Fires ~ by Ed Burns, Instant Classic … Share and Download
   https://153news.net/watch_video.php?v=65M5XG2UMH87 ( Smart meters, Wildfire)

   5G by UK Critical Thinker (Engelskman granskar 5G)
   https://153news.net/watch_video.php?v=53W29KMS12W3

 25. Till alla som tror att Trump är ”America First”
  https://153news.net/watch_video.php?v=75HRSN916YBY

 26. AnnaF says:

  Nobelpriset i ekonomi utdelad till två amerikaner! Motiveringen till deras pris är ett SKÄMT som snart allt annat! Jag håller långsamt med @Second Opinion om att allt är bara på låtsas och just nu testar de våra yttersta gränser, samtidigt nyfiket betraktar de oss i förhoppning att inget uppvaknande inträffar innan det stora målet är uppnådd!

  Pristagarna är:
  William D Nordhaus ”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys”
  och
  Paul M. Romer ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”
  Han har en imponerande karrier som chefekonom och viceVD på Världsbanken som han lämnade 2018 Januari.
  Att vara aktiv inom Världsbanken kan likställas som global brottslighet på högsta tänkbara nivå!
  https://newsvoice.se/2011/07/john-perkins-on-globalization-powerty-corpocracy-and-predatory-capitalism/

  Tack för alla intressanta info från bloggens eget läkarteam Sture och Lassekniven! Jag har sökt C-Vitamin intravenöst på tyska och har hittat något väldigt intressant. Tyvärr är det bara på tyska men med översättning kanske kan göras läsbart! Länken: https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/vitamin-c-hochdosiert/@@view/html/index.html
  Idag har jag besökt en specialistläkare i öron/näsa/hals och för min stora förvåning har jag hittat en info i väntrummet: Hochdosis Infusions Therapy bei CVitamin mangel! Nästa vecka är jag tillbaka och påbörjar en kur före vintern!
  För 5 år sedan efter flera envisa infektioner har blivit fastställd att jag har nästan ingen D-Vitamin upptag. Sedan dess har intagit D-Vitamin, C-Vitamin i tablettform och 3-4 minuters ”solande” med UVB lampa som en komplettering! Perfekta värden sedan 2 år tillbaka och Inga infektioner mer! Geoengineeringen var värre i år än tidigare! Nu är jag säker att min D-Vitamin brist och infektionerna sammanfaller med den besprutningen som började för ca 5 år sedan.
  Det har blivit mycket intensivare i år här i Österrike men även i Kroatien dit vi åker flera gånger om året! Den underbara blåa himmeln var grå och täckt med den typiska chemtrail-moln som uppstår efter.
  Mina semesterbilder är allt annat än typiska i år! De är en serie av väldokumenterade förbrytelser som utspelas ovanför oss……….

  • Lassekniven says:

   AnnaF, tack för länken till den utmärkta artikeln som jag just nu primärt penetrerat. Jag läste tyska i skolan och när jag började på anatomen vid mina nystartade medicinstudier för länge sedan var läroböckerna som rekommenderades på tyska Hafferl respektive Sobotta-Becher, fantastiska böcker. Jag är lite ringrostig nu men klarar mig någorlunda med språket. Får jag tre fyra veckor i Tyskland spreche ich vermutlich ganz fliessend. Synd att inte mer intresse ägnas åt tyska i skolan det är ju för oss ett av de viktigaste språken att kunna. På många sätt.
   Artikeln är urintressant. Jag kan inte se om infusionerna är kontinuerliga eller i stötdoser, får kolla mer noggrant. C-vitaminet behöver också flavonoider för bättre cellupptag. Det finns också liposomalt omgivet C-vitamin som man kan ta per oss.Det är mer praktiskt. Infusioner är bökiga att sköta i hemmet om man inte har professionell hjälp. Min idé är vidare att behandlingen måste vara långvarig och jämnt spridd över dygnet.
   Lax, sill,makrill och ägg innehåller mycket D-vitamin.

   • peterkrabbe says:

    Annas artikel innehåller mycket material, se särskilt tabellen i slutet. Bra att veta är deras doseringsråd med 0,5 g per kilo kroppsvikt. För en person om 80 kg innebär det 40 g (i studien intravenöst). Det är ganska stora doser med flera hundra g i veckan, fördelat på 2- 3 intag och med behandlingstider på 2- 3 månader, betydligt mer än vad vi talat om tidigare. Något för Lassekniven och Sture att studera vidare! Liposomt C fanns tydligen inte då.

    • Lassekniven says:

     Peter,
     Jag blev också förvånad över över megadoserna. Nu är det ju så att både Sture och jag saknar i princip erfarenhet av tumorbehandling. Sture har varit med och behandlat patienter med sepsis med C-vitamin i kombination med konventionell antibiotika behandling. Resultaten har varit imponerande goda. Sture kan mer än jag. Här på bloggen har vi ju främst diskuterat teorin bakom effekten samt profylaktisk behandling i allmänhet ad modum Linus Pauling, alltså 6 till 10 gram över 24 timmar. Långtid 24/7/52 som man nu så populärt har börjat uttrycka tidsmängd. C-vitaminet behöver flavonoider för att mer effektivt passera cellmembraner. Halveringstiden i plasma är mycket kort men väl i vävnad är den signifikant längre, kanske 50-100 gånger längre. Det kräver ju då höga laddningsdoser. Såsom jag ser ett framtida införande av behandlingen i skolmedicinen när det gäller maligna tumörer så gäller tidig diagnos utan känd metastasering samt att slå hårt i början med kontinuerliga (ej stötdosx3) infusioner och därefter gå in med långtidsbehandling med peroralt liposomalt C-vitamin. Vi får lyssna på Stures, han och jag träffas förhoppningsvis nästa vecka.
     Sammanfattningsvis behövs en massa forskning som jag anser att staten via Läkemedelsverket har skyldighet att initiera för folkets bästa (det är ju våra skattepengar). Kostnaderna kommer att vara minimala härför jämfört med de stora läkemedelsbolagens kostnader för framtagande av nya läkemedel, dessutom skall de ha profit någonting som man slipper om staten tar över.

     • Mo says:

      Det praktiska genomförandet av studier för C-vitamin behandling är nog mer problematiskt än finansieringen. Möjligen skulle man kunna tänka sig att antroposofernas sjukhus i Järna skulle vara intresserade om de får tillstånd.

    • Sture says:

     @ Peter,
     jag är inte förvånad över dessa doser, det är ungefär de doser man föreskriver på Riordan clinic som har lång tids erfarenhet av denna behandling och påstår att de under 30 år givit 100.000 infusioner av Vitamin C.
     Jag vet inte i vilken mån en jämn nivå av Vitamin C i blodet eller vävnaden istället för toppar är att eftersträva. En jämn nivå vill man ha när det gäller antibiotikabehandling eftersom bakteriemängden fördubblar sig inom loppet av 20 minuter. Så resonerar man också när det gäller olika mediciners verkan inom ett visst koncentrationsfönster och man således både kan överdosera (=biverkningar) och underdosera (=ingen terapeutisk effekt). Därför är en jämn nivå inom detta fönster det man eftersträvar.

     När det gäller cancerceller kan det råda andra förhållanden:
     Om vi går tillbaka till den bild jag visade i videon så dödade man cancerceller genom att ge 60g/dygn som engångsdos, då praktiskt taget ALLA cancerceller på Petridisken dog när koncentrationen var som högst.
     På Riordan clinic ger man IV Vitamin C i högdos 2 gånger i veckan (30-60g) som engångsdos och liposomalt Vitamin C de andra dagarna. Detta underlättar administrationen, som annars blir ganska jobbig. Att hålla på med detta 4-5 gånger/dag under flera veckor kräver sin man.
     Däremot tror jag inte att det blir någon ackumulation av askorbinsyran om detta ges flera dagar i rad, då denna, när den nått sin femte form (=förlorat båda sina vätejoner och elektroner) gör att den automatiskt utsöndras med urinen. Njurtröskeln (=då ämnet utsöndras av njuren) lär vara 14 mol/L för askorbinsyra och 9,4 mol/L för glukos.

     Riordan clinic föreskriver inte heller att man nödvändigtvis skall använda detta som enda metod för cancerfall i sent stadium.
     Kirurgi bör utföras om detta är lämpligt för att reducera tumörmassan. De säger inte heller nej till cellgifter, som ibland är nödvändiga. Dessa har ju vid vissa cancerformer, t. ex. Hodgkins lymfom (som på 60-talet var 100% dödlig) och akut lymfstisk leukemi en remarkabel effekt och Hodgkins lymfom har idag en 5-årsöverlevnad på 95% och överlevnaden för akut lymfatisk leukemi är idag också ganska hög. Det finns många liknande goda effekter.

     Jag tror att man i första hand skall använda sig av högdos Vitamin C IV som ett komplement. Det finns idag inga som helst dokumenterade negativa effekter av detta trots massiva doser under lång tid. Om Vitamin C ensamt kan ersätta all annan behandling så bör detta göras i form av framtida studier. Men det finns idag ingen som helst medicinsk anledning att avvara Vitamin C som ett komplement. Detta skulle säket kunna ges till alla (utom de med Glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist, en Medelhavssjukdom).
     Däremot kan man naturligtvis alltid vara frikostig med liposomalt Vitamin C vid olika typer av infektioner, förkylningar etc.

     Och så ett ord till AnnaF: Tyskland ligger långt före Sverige när det gäller alternativa behandlingsmetoder och det IV Vitamin C som jag köpt kommer från fabriker i Tyskland.

     • Sture says:

      Oj, det blev fel:

      14 resp. 9,4 mmol/L (millimol/L), skall det vara, inte mol/L. Jag skrev så men märkte nu att datorn ändrade automatiskt vad jag skrivit, vilket jag inte uppmärksammade i förra kommentaren.

     • Lassekniven says:

      Sture, min tanke är när det gäller kontinuerlig infusion är att cancerceller uppvisar cirkadisk rytm så vitt jag vet men behandlingen måste ju gå att genomföra på ett någorlunda praktiskt sätt också. Riordan Clinic måste man dock böja sig inför. Som du säger, tillsvidare är C-vitaminet ett komplementärt alternativ och inte minst som profylax för att förhindra sjukdomars uppkomst.

 27. Fiskargubben says:

  Här bekräftas vad jag tidigare skrev. Det nya kalla kriget är farligt.

  ”Ett nytt kallt krig pågår – minst lika farligt”

  https://www.svd.se/ett-nytt-kallt-krig-pagar–minst-lika-farligt

  https://www.rt.com/shows/crosstalk/440626-us-russia-fight-blockade/

  Ryssarna har också nya kärnkraftverk, som inte lämnar efter sig avfall som måste lagras i tusentals år. Att vi inte har dem beror nog på order uppifrån.

  Russian Scientists Discover Bacteria That Neutralizes Nuclear Waste

  https://sputniknews.com/science/201810081068701682-nuclear-waste-neutralizing-bacteria/

  ”SVT Nyheter avslöjade hur rösträknare skickades hem efter att de gjort fel i registrering av röster och personkryss.
  Bland annat ska det ha lagts till kryss på valsedlar – men ingen särskild politisk favorisering misstänks i nuläget.
  – Vi kan inte se något bevis för att det ska vara något annat än rena felräkningar, säger enhetschefen Åsa Ryding på Länsstyrelsen Stockholm till SVT.  
  Samtidigt finns det ingen dokumentation på vilka fel som faktiskt begicks.” 

  https://www.expressen.se/nyheter/lansstyrelsen-dokumenterade-aldrig-felen-efter-valrysaren-/

  Turkiet slutar låna av IMF, trots ekonomiska problem.

 28. Lassekniven says:

  klimatsans.com

  Hur många av er känner till denna blogg som är alldeles utmärkt och där människor med skarpa hjärnor och hög utbildning tar ner klimatalarmisterna på jorden. Gå in på bloggen och kolla själva. MP, Rockström, Hirsch och andra mosas med med sakskäl.

  • Alve says:

   # Lassekniven Det finns ytterligare en bra blogg om klimat. Den heter klimatupplysningen.se (hette från början Stockholmsinitiativet, tror jag). Vår mest meriterade klimatexpert professor emeritus Lennart Bengtsson svarar där ibland när han får frågor. Han är naturligtvis försedd med munkavle i MSM eftersom han redogör för det faktiska läget och inte en massa hokus pokus-trams.

   NU VILL JAG SÄGA TUSEN GÅNGER TUSEN TACK TILL DIG Lassekniven och till Sture.

   Ni två pushade mig att skicka en egenremiss till käkkirurgiska kliniken på mitt länssjukhus. Igår eftermiddag fick jag min problemtand utdragen av en specialisttandläkare. Hon rensade även bort den bakteriehärd som funnits mellan tandrötterna i käkbenet innan hon sydde igen såret. Känner redan en stor befrielse (inte minst psykiskt) trots svullnad och lite smärta.
   TACK till er båda Lassekniven och Sture!

 29. Mjölner says:

  Second Opinion, HELP! Du grävare med specialspade.

  TV-4 börjar nu ljuga om de två ryska agenterna som påstås orsakat den senaste förgiftningen
  med novichock i Salisbury. Man påstår sig nu ha avslöjat identiteten på dessa. Man visade även
  bilder av agenterna. Jag vet att det finns bevis för att man ljuger om detta, men kan inte hitta tillbaka till artikeln. De båda agenterna har fotograferats var och en för sig när de stigit av planet
  och är på väg till tullen. Man har här gjort det stora misstaget att fotona är tagna på samma plats och exakt samma tidpunkt. Båda agenterna kan rimligen inte vara på samma plats samtidigt då fotona visar var och en ensam passerande utgången till tullen. Här ljugs det ordentligt och friskt.
  Hoppas du kan hjälpa till och gräva fram beviset. TV-4 borde veta hut och avstå från de grövsta lögnerna. Gäller även Hanna Stjärne:s kommunistkanal SVT.

 30. Mjölner says:

  Klimatalarmisten Johan Rockström är nu åter i farten och sprider lögner, denna gång i Aftonbladet. Han tituleras klimatexpert eller professor, trots att han inte är vare sig expert på klimat eller professor. Han är agronom, borde då hålla sig till den agrara professionen och avstå leverera lögner i media.

  MSM har den här veckan klimatvecka och försöker på alla sätt skruva upp allmänhetens skräck för ett havererat klimat på jorden. Isbjörnarna lever fortfarande. Det har blivit kallare eftersom solcykeln är i avtagande och beräknas nå botten om ca 15 år, solfläckarna har blivit färre. Solcykeln är appr. 200 år. Isen i arktis skulle vara borta 2013 enligt klimatlarmarna. Snökaos i Kanada. Det har snöat i alperna i september. Det har snöat i norra Japan. Australien har haft vargavinter. Det har snöat i norra Sahara de två senaste vintrarna. Agronomen Johan Rockström
  är medias lilla kelgris och maktens favorit, då han enligt dem har rätt värdegrund, samt levererar de ”rätta” skrämselargumenten. Han anlitas flitigt, med olika titulära alias, när det är dags för medial klimatrelaterad skrämselpropaganda. Slår vad om att han dyker upp i TV i någon debattpanel gällande klimathotet.

 31. Pingback: Opinion: FN och NMR har en sak gemensamt – båda vill strypa yttrandefriheten | Ingrid och Maria

 32. Mjölner says:

  Glömde faktakälla, Klimatsans.com heter den.

 33. Fiskargubben says:

  Jag blev förskräckt när jag läste artikeln. Det är en politikers resning som ger framgång. Annars motgång. Resning har långsiktiga konsekvenser, säger Swedenborg. Hur ska Kristersson kunna hantera massinvandringen?

  Dick Sundevall: Här är Ulf Kristerssons alla lik i garderoben

  https://newsvoice.se/2018/10/dick-sundevall-ulf-kristersson-gaderoben/

  Ännu ett vapenlager har exploderat i Ukraina. Det brukar hända när en inspektion väntas. Det ska döljas att flera vapen har sålts.

  Sentsov från Ukraina dömdes i Ryssland för brott. EUs parlament vill belöna honom med ett pris.

  Ni har nog hört att Ryssland anklagas igen. Informationen kommer från brittiska Bellingcat. Det gjorde den också när holländarna anklagade Ryssland för MH17 och när de vita hjälmarna berömdes. Higgins startade siten när han var arbetslös. Dra era egna slutsatser om vem som egentligen bestämmer och vem som matar honom med information och hörsägen.

  • En vanlig dödlig som hade gjort hälften så många tvivelaktiga affärer som Kristersson gjort hade suttit i fängelse. Folk tror att Sverige är en demokrati, det är en kleptokrati.

   (Kleptokrati av klepto- och -krati (”stöldstyre”) är en stat som regeras av personer som utnyttjar regeringens möjligheter, naturresurser och folket för personlig vinning).

   Kleptocracy
   Kleptocracy is different from a plutocracy; A kleptocracy is a government ruled by corrupt politicians who use their political power to receive kickbacks, bribes, and special favors at the expense of the populace. Kleptocrats may use political leverage to pass laws that enrich them or their constituents and they usually circumvent the rule of law.

  • Mo says:

   Bra redovisning av den fördolda sanningen om Kristersson. Tack för den ! Och efter avslag från S önskar Annie sondering av alliansens möjliga regeringssamverkan med Mp. Det låter bekant. Finns det någon väg ut ur denna labyrint ? Skulle möjligen vara ett nationellt pensionärsparti med stor väljarpotential och de rädds inte skampålen.

  • Second Opinion says:

   Ingen lyckas bilda regering, slutar det med att Rödluvan blir statsminister så är det här bara charader. Jag tror hon blev tilltänkt som statstminister redan för två år sedan när hon gästade bilderbergarna.

   Och det här med att flera rösträknare skickas hem från Länsstyrelsen för att de röstfuskat. Skickas hem??? Ska de inte åtalas. Röstfusk borde alltid leda till fängelsestraff. Vi har även personen i Simrishamn som inte lade rösterna i lådan på förtidsröstningen, han fick inte vara rösträknare på valdagen som han var anmäld till. Röstfuska, blir du påkommen får du gå hem. Så avskräckande. Not!

   • Fiskargubben says:

    Ja, valfusk ska straffas hårt, men vi bor ju i landet Absurdistan. Minst 900 klagomål om fusk har kommit in. Svaret blir att det mest handlar om ”det där SD.” Allt ska mörkas för att skydda ”den humanitära stormakten”. Kristersson borde ha åtalats för länge sen.

    Enda hoppet är oväntade överraskningar. Jag var utomlands en tid, men jag känner till Lööfs romans med globalisterna och Kristerssons garderob. Fler överraskningar är välkomna. Har OSCE utvärderat sin observation? Jag känner inte till nån smaskig rysk artikel ännu. Det ligger i Rysslands intresse att flytta fokus från anklagelserna mot landet. Sist var det Wolfgang Hansson som slirade, men jag är ju duktigt vaccinerad av många dumheter. Visst har valfusk förekommit i Ryssland, men han förminskar det viktiga omvalet i östra Ryssland. President Putin är inte ens medlem av Enade Ryssland och ställde upp som oberoende kandidat. Medvedev leder partiet, om jag minns rätt.

    Jag undrar om Lööf har fått i uppdrag att krossa Alliansen, så att de rödgröna kan fortsätta massimporten. Moren har gjort sin plikt, moren kan gå.

    Ragnhild, om du är här: Kent gör reklam för derimot.no på Sakers blogg. Där finns en tråd där man kan tala om allt. Många skandinaver lurkar där och det vore kul att få veta om det syns i den norska bloggens statistik.

    Dags att oroa sig:

    5G Network Uses Same EMF Waves as Pentagon Crowd Control System

    https://www.naturalblaze.com/2018/10/5g-network-uses-same-emf-waves-as-pentagon-crowd-control-system.html

    • Före valet rapporterade msm media att det svenska valet riskerade att manipuleras av ryssarna. Det hade väl fortsatt att rapportera så om SD fått 25 procent som opinionsundersökningar indikerat i månader innan valet. Men tack vare kreativ rösträkning lyckades SD-rösterna hållas nere så de inte ens uppnådde 18 %. Sedan har vi inte hört någonting mer om att Ryssland har påverkat de sveska valet. Märkligt tyst.

 34. Product placement när den når ut som bäst.
  Senate dagarnas mest sedda Coca Cola reklam. World wide cover 24/7.
  COKE GATE – $$$$$$$ CHRISTINE FORD
  https://153news.net/watch_video.php?v=W1N2UNMBK57S

 35. NASA. National Agency of Space Actors – Scenen är Arizona-öknen
  Rollista: AstroNot Neil Armstrong och AstroHolic Buzz Aldrin
  Nr 2 KOM UPP IDAG (tisdag). Spillbitar av råmaterial från månladningen. Bitar av film ihopplockat från cutting room floor at Film Editing Department of Texas State Film Production Company. Dessa spillbitar hittades 2017 i en kartong och har nu omvandlas till digitalt format. Filmsnuttarna är från 1966 till 1972.

  Lights, Camera, Bullshit!
  Nr 1. Apollo Moon Landing Lost Film – Behind The Scenes: https://153news.net/watch_video.php?v=9YXKBAWHA2GH

  Nr 2. More Behind The Scenes… The True Story of Capricorn One: https://153news.net/watch_video.php?v=WMO6GW1RWK31

  Bill Kaysing kom 1976 ut med boken: We Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle
  – – – – – – – – – – – – –
  Alex har producerat de coolaste månlandningssångerna som någonsin har gjorts.

  Do you still believe we went to the moon?
  https://153news.net/watch_video.php?v=RUHRUY4NROH2

  No Photographs of Earth!
  https://153news.net/watch_video.php?v=4X4HO9O6W8OG

 36. Bröd och skådespel åt folket…

  Tack mina hjältar Bill Kaysing & Bart Sibrel!

  ( Ursäkta att jag säger det igen men DETTA ÄR TEATER! Och Nixon deltar i skådespelet )
  Nixon ringer från Vita Huset.
  https://153news.net/watch_video.php?v=N4YGWXD7D61N

  ( Bart Sibrel fick av misstag en fil märkt att den ej var avsedd att visas för allmänheten, självklart öppnade han filen som innehäll intressant råmaterial )
  Leaked Moon Landing Footage
  https://153news.net/watch_video.php?v=6GG4Y6NK7NWG

  • Eclipse says:

   Jag bara noterar att Månen är härskarplanet över det astrologiska tecknet Kräftan. Den påstådda månlandningen den 20 juli 1969 skedde i sideriska (och tropiska, trots avvikelsen på knappt 24 grader) Kräftans tecken. D v s Solen stod i Kräftan. Vid uppskjutningen den 16 juli befann sig även Månen i sideriska Kräftan. Neil Armstrong föddes den 5 augusti 1930, alltså med Solen i sideriska Kräftan. Solens disponent blir då Månen, som på Armstrongs karta står i (sideriska) Skytten, tecknet för expansion, högre bildning och fjärran länder (och därmed rymdfart). Men här hittar vi också Saturnus, begränsningens planet. Saturnus i Skytten – restriktion mot långväga resor?

   Symbolen för tecknet Kräftan ser ut som ”69”. Ska föreställa bröst, från vilka livgivande näring utsöndras. Kräftan relaterar till hemmet, familjen, tillbakablickande, försvar och skyddsinstinkt.

   Stanley Kubrick var Sol-Kräfta, enligt den sideriska zodiaken.

   • peterkrabbe says:

    Enligt Juri Lina placerar Frimurarna gärna omstörtande händelser i Skorpionen, som börjar den 22 oktober och varar över kongressvalet. Astrologerna får väl då tala om vad som väntar – mordförsök på Trump? Undantagstillstånd? Finns mycket att välja på, skulle jag tro…

    • Eclipse says:

     Jag märkte det när någon nyligen la upp en länk till Linas film från 2009, I skuggan av Hermes: Kommunismens hemligheter.

     I den ursprungliga sideriska zodiaken så infaller Skorpionens tårtbit av stjärnhimlen mellan 17 november och 16 december. Astrologin har sitt ursprung hos babylonierna. Den tropiska zodiaken som används i västvärlden uppstod i antikens Grekland, vid en tid då zodiakerna råkade sammanfalla. Då gjorde man misstaget att koppla zodiakens nollpunkt till vårdagjämningen, vilken p g a precessionen (jordklotets wobblande kring sin axellutning) rör sig bakåt genom zodiaken över 26 tusen år. Men frimurarna använder sig naturligtvis av denna västerländska astrologi.

     ”Oktoberrevolutionen” (7 november enligt den gregorianska kalendern) inföll således i sideriska Vågen.

     De olika saker som jag kopplat till Kräftan i och med månlandningen infaller i Lejonet enligt västtraditionen (utom Solen i Kräftan vid just månlandningen). Ett typexempel på hur allt faller bättre på plats när man använder den korrekta zodiaken. Lejonets härskarplanet är Solen (vilket i och för sig kopplar till det ologiska namnet på rymdfärdsprogrammet till månen: Apollo!).

     • Fiskargubben says:

      Lejonet av Juda är ett känt begrepp i Ordet. Jag tror dock att det i stort är skillnad på judar och globalister. De förra rekryteras bara för att tjäna saken (Hofjuden). Soros har ett universitet i London och det tar mestadels bara emot judiska studenter, men i Israel är han inte välkommen. Jerusalem vet vad som pågår. Judarna får skulden för vad globalisternas inre kärna gör. Så bekvämt. Det är känt att globalisterna vill att bankirerna ska anklagas. Det tolkar jag som att de vill använda vänstern som redskap. Vänstern är också lurad. Det finns en speciell plan för Israel, anar jag, och den är inte bra för landet och världen. Det handlar om antikrist och ett tredje världskrig. Se Pike.

      Jag har hört att FN kan kopplas till 24 oktober. Bill Cooper skrev om den dagen för länge sen och framhöll dess vikt. Han sköts av polis.

      Tack för inlägget. Jag kan inte astrologi, men ett av mina barn studerar en indisk variant.

      Oktoberrevolutionen kom efter den borgerliga februarirevolutionen. Det måste finnas ett samband.

 37. Fiskargubben says:

  Det jag kan tillägga om det här är vad MBS säger. Västvärlden ville att wahabismen skulle spridas som motvikt mot kommunismen under det kalla kriget. Det var dumt och har kostat liv. Muslimerna vet inte hur manipulerade de är, men vi vet mer. Allt västvärlden gör har varit kontraproduktivt länge. Juncker är desperat och vill tysta populisterna, men Ali Baba och hans 40 tankerövare kan ännu verka. Vi har också en ”magisk” lampa jag kallar kristendom. En flygande matta, som globalisterna inte ens anar. Förresten ”Katerina den stora” har en intressant artikel på Nyheter idag.

  Tysk analytiker: ”Saudiarabien är den mest hängivna terrorsponsorn”

  https://www.nyatider.nu/tysk-analytiker-saudiarabien-ar-den-mest-hangivna-terrorsponsorn/

  Det här är för de som intresserar sig för Bibeln. Paulus fick besöka tredje Himlen och det grekiska Ordet för det är detsamma som andra uppryckanden. Rycktes han upp med kroppen och kom tillbaka? Ska de som rycks upp under den sista tiden komma tillbaka i kroppen? Knappast. Herren möter oss andligen som han mötte Paulus. Kristendomen har kommit snett och det förvillar de många, många sökarna (kyrkor och frikyrkor är ganska stängda). Det orimliga avvisas av sökarna med rätta. Herren möter oss ovan molnen, ovan där den onde härskar. Han kommer på ett sätt som det är svårt att se för många, men några gör det i början och sedan sprider sig kunskapen. Sture förstår nog om jag säger att ljusbågarna redan är på plats på ett första sätt.

  Vad hände med kristendomen? Den korrumperades som Islam och kanske av samma aktörer.

 38. Alve says:

  Professor Lennart Bengtsson (vår riktige klimatforskare till skillnad från Rockström) har uttalat sig om den senaste ”tjosan-hejsan”-rapporten från IPCC läs på: https://detgodasamhallet.com/2018/10/10/en-klimatrapport-som-folorat-kontaktenmedverkligheten/#more-13540

  Han presenterar lite mera sans…

 39. Krabbes text om FN-förslaget är så skrämmande men samtidigt viktigt att det når ut till folk. Jag har skickat runt länken till folk. Mest intressant av allt, vilka psrtiföredträdare kände till detta avtal som Sverige har lovat att skriva under, jag undrar eftersom ingenting om detta nämndes INNAN valet.

 40. Lassekniven says:

  Som vetenskapsman får man i början av karriären lära sig att tänka kritiskt. Det är också bra om man har lite inbyggd misstänksamhet mot både det ena och det andra. Inte minst mot sig själv och sin egen forskning. Det är bara nyttigt och inger respekt.

  Jag registrerade mig på Ty Bollingers The Truth about Cancer. Episode 1 var bra. Dagens episod 2 gjorde mig lite tveksam men mycket är bra som sägs.

  Jag ser mig själv som naturlig skeptiker inte en som alltid måste vara motvalls och jag är primärt inte emot alternativ medicin. Det nymornade intresset för C-vitamin anser jag vara mer än alternativ medicin.
  Men efter episod 2 funderade jag på att det inte fanns någon information om alla de som dött genom att avstå från konventionell behandling genom att bara ägnat sig åt alternativ behandling vid malign sjukdom. Det måste finnas statistik på detta.

  Nedanstående länk kommer från Skep Doctor Harriet Hall som ger ett tankeväckande perspektiv på Ty Bollinger och hans program ( som är ett så kallat billing program). Jag köper inte utan vidare bevis att hon springer Big Pharmas ärende.

  https://sciencebasedmedicine.org/the-truth-about-cancer-series-is-untruthful-about-cancer/

  Man måste alltid väga det ena mot det andra. De behandlingsmetoder som anges i The Truth of Cancer ser jag som komplementärmetoder till konventionell medicin till dess oberoende vetenskap har visat att det står utom allt tvivel att Bollingers et al synsätt på behandling är 100 procent överlägsen skolmedicinen.

  • Suavalle says:

   Lassekniven, du är kirurg och kirurgi är en av de tre traditionella behandlingsmetoder som dominerar cancerbehandlingen. Kirurgi är också den metod som kritiserats allra minst av förespråkare för alternativmedicin.

   De cancersjuka som söker sig till alternativmedicinska metoder har ofta först genomgått traditionell cancerbehandling och utvecklat metastaser. Då är det betydligt svårare att övervinna cancern.

   Florens i Italien har högt utvecklad integrativ medicin , där traditionella medicinska metoder tillämpas sida vid sida med alternativa metoder till hälsa.

   Ty Bollinger är mycket emotionell i sin inställning till den traditionella medicinen. Jag hoppas att du, och ni andra, fortsätter att titta på The Truth About Cancer, även om ni kritiska till en del av det som sägs!

   • Lassekniven says:

    Självfallet, jag har tecknat mig för alla episoderna och kommer att läsa dem med intresse. Jag har redan vidarebefordrat avsnitten till personer som har genomgått den tunga skolmedicinska behandlingen så att de själva kan tänka över sin situationen med rådet att läsa igenom noga och pröva noga.

   • Mer i ämnet.
    Nixon’s so-called “War on Cancer” the world of cancer research was turned upside down,
    generating trillions for those holding treatment patents and running
    what Judyth calls “cancer treatment palaces” too profitable to close down.

    Jag lyssnade på denna idag om poliovaccin och kopplingen till cancer.
    Här nämns också att man inte ska ha BH:n hårt spänd.
    Och att socker göder cancerceller.

    AV8 – Weaponised Cancer – Judyth Vary Baker
    https://153news.net/watch_video.php?v=6NRYR835M2YH

   • Sture says:

    @ Suavalle,
    jag har ännu inte börjat att titta på dina avsnitt men skall försöka göra det i dagarna.

    Det verkligt olyckliga med dagens mediciner är att det bara är patenterade (= artificiella) läkemedel som skrivs ut idag. Min personliga åsikt är att man inte skall tillverka syntetiska molekyler eftersom dessa inte passar in i biologiska system. Ändå kan jag säga att jag själv använder sådana dagligen, men då bara under korttid, några dagar. Jag skall i en kommande kommentar i nästa krönika utveckla en stor fara med väldigt många av dagens syntetiska mediciner.
    Tills vidare skulle jag vilja presentera denna intressanta video i vilken Chris Wark diskuterar med en annan överlevande cancerpatient hur han som 26-åring diagnostiserades med en cancer i tjocktarmen. Han fick en snabb operation, men man fann tyvärr allvarlig spridning till levern och i lymfkörtlar utefter kroppspulsådern, vilka man tog bort. Cancern bedömdes var i stadium III (av IV) med mycket dålig prognos. Man ville att han därför efter operationen skulle genomgå en cellgiftsbehandling på 9 månader, för vilken han skulle få inopererat en ‘venport’ under huden på bröstet.
    Just i anslutning till detta hade dock han fått sig tillsänt en bok om framgångsrik kostbehandling av cancer av en vän till hans pappa. Denna bok slukade han och blev genast väldigt tveksam till cellgifter. Alla var på honom, hans djupt kristna släkt, vänner, doktorer. Han beslöt sig dock efter påtryckningar att i alla fall gå till onkologen för en diskussion. Denne var väldigt bestämd på ett detta var hans enda chans och gav honom 60% att överleva 5 år om han tog denna cellgiftsbehandling. Den verkliga siffran för denna typ av cellgiftsbehandling på denna typ av spridd cancer var 28%, fann han ut senare. Läkaren hade hade varit alldeles för positiv för att få honom att gå med på denna behandling.
    Man påminde honom per telefon och brev flera gånger – men han avstod och började sedan förändra sin livsföring. Detta var 2003. Nu 15 år senare lever han fortfarande, till synes helt frisk, utan strålning och utan cellgifter.
    Chris Wark har sedan i sitt liv ägnat sig åt rådgivning åt patienter med cancer. Hans intervjuer med andra cancerpatienter är mycket sevärda och leder tilt eftertanke:

    • Suavalle says:

     Sture, jag ser mycket fram emot att du i en kommande kommentar i nästa krönika kommer att skriva om faran med väldigt många av dagens syntetiska mediciner. Jag ser också mycket fram emot att se denna video med Chris Wark.

     Sture, jag vill poängtera att avsnitt 3 – 9 endast visas fritt under 24 timmar. Idag kan vi se avsnitt 3 fram till kl. 21 amerikansk öststatstid, det vill säga fram till kl två i natt. Sedan visas avsnitt 4 fritt under de kommande 24 timmarna och o.s.v..

     Därför vill jag ge rådet att prioritera att se dessa, i mina ögon, enormt intressanta program.

     Det skulle vara mycket intressant för oss alla här på Peters blogg att få ta del av synpunkter på innehållet av våra två ärliga, omtänksamma och enormt kunniga läkare och forskare, Lassekniven och dig!

     De två första avsnitten finns alltid fritt tillgängliga på YouTube, så om du börjar titta idag kommer du inte att missa någonting.

     Här är länken igen:

     https://go.thetruthaboutcancer.com/agq-encore/ttac/?utm_campaign=mail-agq&utm_medium=email&utm_source=email&utm_content=agq-docuseries-reg&utm_term=prelaunch

    • Suavalle says:

     Intervjun med Chris Wark är väldigt givande, uppmuntrande och avspänd. (Härligt med katten som ligger i hans knä och vill bli kelad med!)

     Chris säger att den väg han valt var smal och okänd som en stig genom djungeln om natten.
     Jag kommer att tänka på det här bibelordet: ”Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Matteus 7:14)

     Ännu en tid härskar ondskan på jorden och ondskans makter vilseleder och förgör.

     Här är länkar till två svenskar som berättar om hur de lyckades övervinna sin cancer och ger råd till andra som också drabbats av cancer:

     https://newsvoice.se/2016/03/kerstin-unger-salen-sa-har-forebygger-du-cancer-och-etablissemangets-motstand/

     http://www.svaradoktorn.se/

  • Fiskargubben says:

   Lasse, du, jag och andra fick våra huvuden omskapade och det finns ingen väg tillbaka. Jag kan inte tala med släktingar och vänner om mina ämnen, men finner gemenskap på Internet. Jag var barn av arbetarklassen (hungrig ibland) och gjorde en klassresa, men jag lider med folket. Vänstern tycker inte om mig. Jag fick se överklassen på nära håll och imponerades inte. Nu lanseras Wallström som chef för EU kommissionen. Hur är det med hennes huvud? Lämpligt för globalisterna?

   • Lassekniven says:

    Ja det är rätt och det är en gåva att bli omskapad. Man blir naturligt ödmjuk och tacksam på grund av både fruktan och förtröstan för Herren. Jag har inte så många vänner men jag kan tala med dem men de delar oftast inte mina åsikter. De förstår inte men det säger jag ju inte. Jag kan också tala med mina barn och det känns bra, vi är väldigt tajta och de har inga problem med att bemöta pappa men mycket har vi gemensamt. Överklassen och även den akademiska överklassen har jag alltid haft svårt med. Jag har fått en förmåga där jag kan ”läsa” människor och när jag ser överklassen och överheten i ögonen, inte stirrande och inte hårt utan genomskådande så känner de av detta och blir osäkra och oroliga av att någon ser igenom dem. Sådant gör jag aldrig med mina gamla barndomsvänner och kompisar från Bohuslän, arbetargrabbar och numera liksom jag gubbar, hårdföra men utan later. Det behövs nämligen inte. Vi älskar alla att fiska men det finns ju inte mycket att få längre förutom makrill, vårmakrill och sensommarmakrill, samt sill ibland. Inte dåligt det i alla fall. På våren kan vi också få en öring på spö men den går nästan alltid tillbaka på grund av otillräcklig storlek. Torsken är i princip borta.
    Margot Wallström har aldrig imponerat på mig. En kryptokapitalist som liksom de andra skott sig på skattebetalarnas pengar. Lär vara god för 20-25 miljoner och har säkert inga problem med Rothschild et consortes

 41. Mjölner says:

  Läs gärna Johan Hakelius sågning av Lööf och Björklund på Fokus. Det finns knappast någon politiker som håller måttet att ingå i en svensk regering. Länk
  https://www.fokus.se/2018/10/moss-som-elefanter/

  • Fyndigt uttryckt: ”Det är Bengt Westerberglösningen: inte sitta i samma soffa som Wachtmeister, men låta moderaterna förhandla med honom, så att det ändå kan bli en regering”.

   Fast detta kommer inte hända här, att det förhandlas med SD.

 42. Mjölner says:

  Här en nyhet utan länk.
  Får meddela att jaktlaget, här hemma hos mig, i dag fällt en udda fjortontaggare och dennes tillfälliga fästmö en kviga på samma pass. Alltså en doublé.

 43. Otroligt befriande att lyssna på en amerikansk kristen kanal. Inget PK-snack, här lindas inte orden in i bomull. Han kan prata om transgender agendan utan att bli anmäld för hets mot folkgrupp. Och ifrågasätta att barn får bestämma sitt eget kön.

  Här i Sverige får man inte ifrågasätta någonting, utan att få kastat i ansiktet att man har en usel människosyn eller att man är intolerant eller rent utav mossig.

  https://153news.net/watch_video.php?v=YUWH66W98WS8

 44. Mjölner says:

  #Me too-rörelsen är just nu ett populärt debattämne i den supersmala åsiktskorridoren.
  Ingen har dock något att anmärka på de synnerligen snedvridna argumenten eller brist
  på argument huruvida den här boomen med våldtagna kvinnor har någon som helst juridisk
  substans. Man måste inse att bland de verkliga offren döljer sig en mängd kvinnor som är ute
  efter kändisskap eller skadestånd med rena bluffanklagelser.
  Våldtäkt stadgas i brottsbalkens 6kap. 1par. indelat i tre grader. Grov våldtäkt, (fängelse i lägst
  fyra år, högst 10 år) Preskriptionstid 15 år. Våldtäkt och mindre grov våldtäkt, (böter till fängelse i högst 4 år.) Preskriptionstid 10 år.

  Vidare sägs, för att bli fälld fordras bevis som styrker brottet till den grad att det står utom all
  tvivel om att våldtäkten ägt rum.
  I vissa stater i USA anses mord och våldtäkt vara så grovt brott att livstids fängelse utan paroll eller dödsstraff utmätes.

  I Sverige tillämpas dubbla måttstockar då rättsapparaten skiljer på våldtäkt och våldtäkt när
  brottet begåtts av en vit man. Då gäller brottsbalkens skrivning om straffskalor men inte den
  stadgade stycket om bevis utom all tvivel. När ett våldtäktsbrott begåtts av en invandrad person
  med muslimsk anknytning är tillämpningen av lagen omvänd. Det fordras bevis i överkant för
  att ens åtal väcks. Frikännande utan hållbar motivering är ofta förekommande. Vid fällande dom
  blir straffet i de fall straff utdöms löjligt låga. Oftast rapporterar media att vederbörande brottsling
  undgått straff för han ljugit om sin ålder. Att ljuga i rätten anses av svenskt rättsväsen var en
  förmildrande omständighet särskilt när det gäller muslimer. När en protestant ljuger i rätten anses
  det straffbart. I diskussionen rörande Me Too bortser man konsekvent från våldtäkter begångna
  av den muslimska invandrade klientelet. Det är bekvämt att blunda för kontroversiella sanningar.
  Den Svenska rättsstaten har havererat fullständigt. Genomkorrumperad och indoktrinerad av
  miljö- pk- godhets och kommunisttomtar. Det politiska bottenskrapet kallade nämndemän etc.

 45. Alve says:

  Kan rekommendera en ny lättläst och rappt skriven liten bok (endast 75 sidor) som heter ”Bortom förnekelsens dimmor” skriven av Eva Dillner. Den finns på bokus.com titta in där och läs om den. Författaren är svenska men har bott i flera länder. Boken tar upp det som bland annat Hans Rosling och Dalai Lama sagt: Hjälp till flyktingar fungerar effektivast i närområdet. Boken är således lösningsorienterad och inte ”gnällig”. De som jag vet läst boken (inklusive jag själv) tycker den är mycket bra. Där jag bor finns den på bibliotek och bokhandel. Om den inte finns på ditt bibliotek – be dem ta hem den. Personalen blir ofta glada när man kommer med inköpsförslag…
  Det här är ett alternativ till de ”tyngre” böckerna (visserligen mycket bra) av t.ex. Arnstberg & Sandelin, Tino Sanandaji m.fl och författaren hänvisar till dessa och även utländska böcker som inte finns på svenska + ett par bloggar.

  Detta är ett sätt att få ut ett lättillgängligt budskap till människor som normalt inte ”hänger på bloggar” (som vi gör) eller läser tegelstensböcker. Vi måste också hjälpas åt med att sprida budskapet om FN´s hemska förslagstext som Peter skriver om i detta inlägg. Man får kalla kårar…

 46. Mjölner says:

  Mediernas tjatande om brittsommar ingår förmodligen i den snart avslutade miljöskrämselveckan.
  Det är viktigt att framhålla den lilla värme som solen lyckas åstadkomma under dagtid. När solen
  gått ned sjunker temperaturen snabbt. Det gäller till varje pris underhålla tanken om den globala uppvärmningen, media fortsätter tjata om varmluft som pumpas upp söderifrån. Det talas om rekordvärme för Oktober på ett antal platser i södra Sverige. Det är brittsommar! Med andra ord
  ett drulligt försök att förlänga klimatlögnerna.

  Jag undrar vart varmluften tar vägen om natten när termometern här visar knappa fem grader.
  Medias morgonsoffsprogramledare (nytt ord) och amatörmeteorologer, (gammalt beprövat ord) saknar varje uns av trovärdighet. Stockholmarna tycks ha inandats för mycket miljö-PK-gas och är
  särskilt illa däran, insomnade i någon sorts godhets-koma, fjärran från verkligheten men nära evigheten, kan man misstänka.

  • Loa says:

   Chemtrailbesprutningen har fortsatt som vanligt av och till under dessa senaste soliga tio dagar. Därför blir det genast kallt när solen går ner. Ja, den börjar ju med att såsas till av skiten när den står i väster. Vissa kvällar lite skärt ludd; men INTE det skimmer som var förr.

 47. Mjölner says:

  Läs och begrunda Johan Westerholms avklädning av svenska UD och 261- listans aktivister.
  Han avslöjar här socialdemokratins just nu farligaste man Pierre Schori.
  https://ledarsidorna.se/2018/10/261-listans-undertecknare-kraver-regeringskansliets-personskydd/

 48. Fiskargubben says:

  Den handikappade ankan fungerar inte.

  US, Israel Suspend F-35 Flight Operations Worldwide – Military

  https://sputniknews.com/military/201810111068799116-f-35-suspension-operations-worldwide/

  Ursäkta, det här är inte nyheter, men något att tänka på. Jag var på sjön som ung och såg farorna på nära håll. Döden var nära några gånger. Visst hade jag ett riktigt fint fruntimmer, som i sången. En kompis fader greps av östtysk gränspolis. I Baltikum kunde man köpa sig fri med flytvästar och belönas med vodka. Jag kunde inte ryska då, men min kvinna kunde finska och blev förstådd av estländarna. Betänk denna tid som inte finns mer. Hur ska de unga förstå. Spriten flödade ännu via Åland.

  Björn (ABBA) – Brittisk ballad (Hootenanny Singers) 1974

 49. Tipsar om lite sevärt som jag tittat på i dagarna:

  Jag lyssnade på denna idag. Ett känt mord tas upp.
  Tidigare polis berättar om dimridåer (tillsammans med Ole Dammegård)
  https://153news.net/watch_video.php?v=1YW7RAA23X52

  Denna video tog YT ner för Ole, också ett smok and mirrors-event.
  https://153news.net/watch_video.php?v=MOA1W6M6N622

  USA, Tennessee. Här fejkar de till och med en busskrasch:
  https://153news.net/watch_video.php?v=S965W3NK79NS

  De som är arkitekterna bakom alla krig (och mycket annat också). 16 minuter mycket lärorik video. Vatican/Jesuit connections: Research
  https://153news.net/watch_video.php?v=65UBUSW2W1HH

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: