Landsförräderiet.

Migration

Fullt upptagna med att slåss om regeringsmakten, visar våra sjuklöverpolitiker inte minsta intresse för valets latenta huvudfråga – migrationsproblematiken. Ändå läcker uppgifter som är omöjliga att hemlighålla ut från kanslierna, både här och utomlands. Vi står på tröskeln till ett systemskifte som sannolikt inte under överskådlig tid kommer att kunna stoppas – om man inte gör det NU.

Är det då rimligt att kalla de svenska valda ombudens agerande i migrationsfrågan för landsförräderi? Jag anser det. När man väljer att undanhålla ett genomgripande systemskifte – vilket migrationsplanerna innebär – från både folkets insyn, förståelse och medbestämmande, då handlar det om landsförräderi. När nu FN:s migrationsagenda ligger klar för staternas undertecknande den 10 december i år, är det kronan på verket för en total omdaning av världens politiska inriktning. Varje människa skall ha rätten att fritt bestämma var han eller hon skall bo och dessutom vara garanterad ett omfattande omhändertagande, som ofrånkomligt placerar de attraktiva ländernas befintliga befolkning i strykklass. Migrantens önskemål skall prioriteras av såväl de utvalda ländernas samhällssystem som ursprungsbefolkningens ekonomiska uppoffringar. Det är nämligen ytterst de senare som genom skattsedeln får betala för detta systemskifte. Utan att vara tillfrågade.

Jag vet att många fortfarande tror att stabila demokratier är slutmålet för den globala politiken. Så är det inte. Demokrati är ett system på vägen till den fullbordade totalitära världsstaten. Där finns ingen plats för demokrati, alla beslut skall istället fattas av en självutnämnd elit – som givetvis vet bättre än vanliga dödliga. Eftersom begreppen kommunism och diktatur är utslitna kallar man denna ”moderna” form av kommunism för globalism, det låter vackert och associerar till en förenad värld som löser alla problem tillsammans. Nu är det tyvärr så att våra sjuklöverpolitiker tillhör globalismen med 80 % övervikt. Kanske borde fler ha tänkt på detta INNAN valet.

Andra aktörer på denna vandring mot den nya globala fördelningspolitikens kommunism är FN och EU, organisationer som på alla sätt försöker utplåna våra urgamla rättigheter att bevara våra nationer och våra länders specifika kulturer till förmån för en global soppa där ingen skiljer sig från den andre, där alla har lika lite betalt och där den självutnämnda eliten kan bada i ekonomiska förmåner som betalning för att inte släppa in någon utomstående i maktapparaten. En värld där elitens monopol inom finans, handel och företagsamhet inte kan ifrågasättas, där ländernas livsmedelsförsörjning specialiseras nationsvis, så inget land kan vara självförsörjande utan tvingas handla varor av andra länder och där världens råvaror är fritt tillgängliga för monopolföretagen ”för världens bästa”. En värld där blockad av utvald livsmedelsimport då kan ställa den tredskande inför valet att svältas ihjäl eller lyda.

I konceptet ingår också att skapa en universal människa, som är en blandning av de befintliga raserna, så rasbegreppet kan avskaffas en gång för alla. Därför är fri migration viktigt för dessa samhällsomstörtare, som i vetskapen att vissa religioner inte tillåter ingifte av konkurrerande religioner, tycker att må då den starkaste vinna. Kristendomen lär inte räknas till de starka, vi är tvärtom både mest sekulariserade och mest offervilliga. Ske det som sker…

Från en av mina bloggkommentatorer bifogar jag denna sammanställning av vandringen mot landsförräderiet och lägger bara till de senaste händelserna och spiken i kistan som förväntas slås in i december:

 1. Beslut i riksdagen av Proposition 1975:26 den 27 februari 1975, föreslagen av Olof Palme & Anna Greta Leijon. Dess tre delmål och riktlinjer; jämlikhetsmålet (A), valfrihetsmålet (B) och samverkansmålet (C), betyder;
  A. Invandrare ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt, enkelt uttytt som att invandrare har rätt till samma sociala förmåner som den infödda befolkningen utan kvalificering.
  B. Medlemmar av språkliga minoriteter, bosatta i Sverige, bör genom samhällsinsatser ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet, enkelt uttytt invandrargrupper bestämmer själv om de vill integreras eller inte och staten ska underlätta utanförskap genom särskilda insatser – och legaliserar därigenom framväxten av religions- och klanbaserade enklavisering av förortsområden som något eftersträvansvärt.
  C. Invandrar- och minoritetsgrupper ska upplevas som likvärdiga parter i samhället, engageras för samhällsfrågor…..och måste bli delaktiga i utformningen av de beslut som berör deras situation, utan någon kvalificering, enkelt uttytt borde staten tillåta shariabaserade beslut i sociala frågor för grupper med viss religionstillhörighet.

 

 1. Barcelonadeklarationen och efterföljande associationsavtal inom Euromed (senare Medelhavsunionen 2008 mellan 48 stater) från 1995 och framåt. Eftersom EU är fördragspart är dessa att betrakta som integrerade och tvingande förordningar för medlemsländerna. S:s Lena Hjelm Wallén var närvarande svensk representant vid undertecknandet av B-deklarationen. Fördragstexterna stipulerar, i förenklad form:
  A. Det europeiska territoriet ska öppnas för icke-begränsad migration från Mellanöstern och Nordafrika
  B. Medlemsstaterna ska underlätta för religiösa grupper (läs islam) att få inflytande över samhällsutvecklingen
  C. Medier ska framhålla det positiva i migration och avstå från att informera om negativa konsekvenser av migrationen
  Vi känner här igen en del av Agenda 2030 och kommande migrationsdekret från FN.
  Implementeringen i Sverige har skett genom dels S:s Bommersvik-överenskommelse med muslimska organisationer om inflytande 1999, dels M:s migrationsavtal med MP, dels MSM:s cementerande trånga åsiktskorridor och förföljelse av oliktänkande.

 

 1. Den svenska ratificeringen av Lissabonfördraget den 10 dec 2008, beslutat med enkel majoritet, EUs tredje konstitution och den hittills mest överstatliga. I princip avhänder sig den svenska riksdagen sitt beslutsfattande i helt avgörande samhällsfrågor till EU byråkratin. Konstitutionsutskottets godkännande och icke-erinran är som ett hånleende mot svenska folket. Lissabonfördraget bestämmer:
  A. Exklusiv befogenhet för EU: konkurrensregler, monetär politik (för EURO- länder), fiskeri- och handelspolitik
  B. Delad befogenhet, dvs när EU fattat politik inom följande områden gäller denna, svenska regler upphör genast och egna regler kan inte beslutas: socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transportregler, energipolitik, förordnanden kring frihet, säkerhet, rättvisa samt folkhälsa.
  Den svenska portalparagrafen om folksuveränitet blev därmed avskaffad.

 

 1. Grundlagsändringen av Regeringsformen 2010, framdriven av Reinfeldt-ministären, slutligen beslutad 24 nov 2010. I den förklaras att ‘Sverige är medlem i EU’, ett rent beställningsverk av EU byråkratin för att försvåra EU-utträde. I den grundlagen befästes i 10 kap. 3$ ang. Internationella överenskommelser och mellanfolkliga avtal att ‘regeringen kan avstå från att inhämta riksdagens godkännande till ett sådant avtal om rikets intressen kräver det’; istället ska överläggningar då ske med Utrikesnämnden innan överenskommelse ingås. Dessbättre kan uppsägning av dylika avtal ske på samma sätt.

 

 1. FN:s Agenda 2030 undertecknat av Sverige och flertalet övriga medlemsländer hösten 2015, följt av The New York Declaration for Refugees and Migrants, 2016. https://refugeesmigrants.un.org/declaration .

 

 1. Marrakesh deklarationen avs. immigration från Afrika har samtliga länder i EU utom Ungern undertecknat i maj 2018; https://gatestoneinstitute.org/12363/europe-africa-immigration.

 

 1. FN:s migrationsöverenskommelse som följd av Agenda 2030, Global Compact for Migration, skall undertecknas av medlemsstaterna den 10 december 2018. Sverige uppges ha för avsikt att underteckna detta slutdokument, oavsett vilken regering som efterträder den nu avsatta. Implementering skall ske genom nationell lagstiftning som successivt skall ersättas av internationell lag. Sverige förlorar därmed sin jurisdiktion över migrationsfrågorna. https://morklaggning.wordpress.com/2018/10/10/det-postdemokratiska-forenta-nationerna/

Vad kan göras: proposition 1975:26 kan upphöra gälla genom ny lagstiftning. Lissabonfördraget kan återkallas genom enkelt majoritetsbeslut i riksdagen. Agenda 2030 och ev migrationsdekret kan återkallas av en ny regering. EU utträde förutsätter ny grundlag eller beslutande folkomröstning, varvid förpliktelser enligt B-deklarationen också upphör. Vid uppsägning av Lissabonfördraget ställs EU-fördraget inför speciella problem.

 

Processen att i slutänden överlämna styrningen av Sverige till det internationella samfundet har som synes pågått i det fördolda sedan 1975. Under det kalla kriget hade man främst tankefokus på flyktingar från andra sidan järnridån –  Östeuropa och Baltiska staterna, vilket inte många motsatte sig. Inte heller flyktingar från det krigsdrabbade Balkan väckte några starkare känslor. Men när USA proklamerade sitt ”krig mot terrorismen” 2001, vilket i själva verket var ett storskaligt erövringskrig av Mellanöstern och muslimska flyktingar började välla in från krigszonen, visade omfattningen och integrationsproblemen i våra samhällen att de bakomliggande tankarna inte varit de som till nöds diskuterades i media. Genom FN:s insatser har fokus numera vridits till att inkludera även Afrika, som genom européernas koloniala äventyr anses vara moraliskt länkade till Europa. Särskilt Frankrike låter sitt kvarstående koloniala och dåliga samvete delas av EU:s övriga medlemmar.

Den globalism som jag refererar till ovan har varit väl känd i länder utanför Sverige de senaste femtio åren. Den är långsiktigt implementerad och är ingenting som uppstått som en följd av flyktingströmmarna. Istället är det migrationen som är en följd av globalismens intåg och verkställande. Är det rimligt att tro att svenska regeringar under denna tid varit ovetande om de planer som formulerats i FN, EU och andra internationella sammanhang? Naturligtvis inte. Varför har då de flesta svenskar ingen aning om dessa för landets framtid avgörande processer? Alla vet nog att väldresserade media bidragit med total mörkläggning. Först genom internets intåg har rullgardinen dragits upp. I val efter val har svenskarna fråntagits möjligheten att påverka utvecklingen genom utebliven eller bristfällig information. Så är det än idag. Vi väljer ovetande en regering som har avsikten att upplösa vårt land till en diffus, gränslös amöba i ett lika diffust världsallt. Detta kallar jag med fog landsförräderi.

Peter Krabbe

 

134 Responses to Landsförräderiet.

 1. Suavalle says:

  Jag publicerar här en kommentar som jag hittat på newsvoice.se som jag tycker är utomordentligt viktig och som kopplar till problematiken som beskrivs i dagens krönika. Kommentaren är skriven av Lars LaSueede:

  ”Tro inte på tillfälligheter med denna övning och att NATO är en fredsorganisation. Det är den djupa statens verktyg för krig. Det är det ena benet eliten, kontrollörerna = djupa staten har, som också är ansvarig för och har skapat den massiva migrationen som påverkat Sveriges, Europas, Världens grundvalar. Det var heller inga tillfälligheter att krigsplaceringsordrar sändes ut (I mars till reservofficerare i Sverige) av de “övertagna” falska frimurarstyrda svenska politiska, styrande “dockorna” i detta djävulska spel av skendemokrati.(Se Bilderberg, Trilaterala kommisionen, CFR, Romklubben och deras olika ordnar)
  Gå inte på lögnerna !!!
  Varför har dessa 4 regioner, vatikanen, Bank of International Settlements, London city och Washington egna “lands”gränser, egen polis och militär. Vem äger och styr dem???

  Jag tror vi är inne för ett rejält uppvaknande. Då det andra benet. Det monetära systemet med “deras” centralbanker som byggt ett system med “fejkade” papperspengar baserat på VÅRA skulder (med Bank of International Settlements i Basel som huvudverktyg) är inne i en “planerad” ekonomisk reset 2018. Detta var förutbestämt för 30 år sedan. Eliten (med Rothschild, Rockefeller i toppen och 13 blodlinjer varav Wallenberg och Bonnier är del i vårt land) har planerat detta länge likväl som deras agenda med “kriget mot terror”:
  https://kingworldnews.com/rothschilds-1988-prediction-for-new-world-currency-in-2018-set-to-rock-global-markets/
  Se också hur länge vi har kvar på världens skuldklocka: http://http://usdebtclock.org/
  Eliten ligger många årtionden före i deras planer med New World Order!!! Läs Orwells 1984 så inser ni vad som föreligger efter Albert Pikes, grundare av scottisch rite i USA och 33 gradens Grandmason frimurare i USA, planerade WW3.
  https://www.news24.com/MyNews24/Albert-Pike-The-3-World-Wars-20130628

  Vi får se den ekonomiska kollapsen som kommer har precis påbörjats. Eftersom dessa makter tror på Numerologi och “Gematria” baserat på den luciferianska tros systemet så är nog den 11/11 2018 den dagen det verkligen börjar!!!
  Lögnerna går så långt tillbaka men man kan börja när bibeln skrevs av Konstantin och första kyrkomötet i Nicaea år 325 e.k. och hur romarriket genom katolikerna och Vatikanen tog kontroll genom att ge ut 66 styrda böcker. De andra som talar om sanningen gömdes i bl.a. Nag Hammadi. Reformationen gjorde nog sitt till men redan där var texterna delvis korrupt (Martin Luthers översättningar och Olaus Petri den svenska versionen). Reformationen och inkvisitionen pågår fortfarande. Fast i ett annat format och se vilka Jesuiterna verkligen är och när de bildades, Ignatius Loyola (vem han var?) och vad de styr i världen (Många regeringar i Världen är deras puppets och utför deras arbeten. Längre ner frimurare med flera).
  Varför är 60 % i vårt land Ateister och Nihilister. Vem finansierade och pushade Darwin och hans lögner??
  Vi måste inse att detta inte är en strid mellan kött och blod…
  Den sovande svensken och medborgaren kommer nog att få ett abrupt uppvaknande ur den koman alla lögner Big Media, Big Food, Big Pharma, Big Energy, Big Hitech, Big Science, Big History gett dem och sövt dem med. Ta inte mitt ord för SANNINGEN. Gör er egen research medans ni kan och
  VAKNA !!!”

  https://newsvoice.se/2018/10/trident-juncture-18-nato/

  • @Sauvalle
   Uppvaknande är nu obligatoriskt för demokratiförespråkare och företrädare för fria nationer och folk.
   Ang. ett kommande ekonomiskt kaos: År 1994 yttrade sig Rockefeller i FN ungefär att ‘nationerna kommer att välkomna en ny världsordning, vi väntar bara på den avgörande globala krisen’ (ej ordagrant dock rätt avseende andemeningen). Det första försöket kom i det som slutade i den världsomfattande finansiella krisen 2007/2008. Den var länge förberedd genom en omfattande skuldsättning av den amerikanska befolkningen och manipulerande finansiella instrument spridda över världen. Bankirerna blev dock för giriga och ville inte vänta ut en tillräckligt förödande utveckling, varpå försöket gick om intet. Det var dock nära att det lyckades. Deutsche Bank är ruinerad, likaså den grekiska och spanska ekonomin i efterföljderna av den finansiella krisen. Sverige är numera illa ute p.g.a. nationens samlade skuldsättning är alarmerande stort. Samma gäller ett antal fler nationer inkl USA. Alla är i händerna på Rothschild-imperiet, som äger FED, Bank of England, flertalet centralbanker, IMF, IBS och som kontrollerar Världsbanken genom FNs Economic and Social Counsil.
   Denna gång kommer Kontrollörerna vänta till dess utfallet är mer eller mindre givet vid en världsomfattande ekonomisk manipulation. Hoppas att det inte är så snart i faggorna som Din kommentar antyder.

   • Suavalle says:

    BIS och centralbankerna spelar en enormt viktig roll i den plan som syftar till att förslava människomassorna.

    Sverige – och alla andra nationer – skulle kunna ge ut egna pengar, UTAN ränta till bankerna, men via BIS blir vi mjölkade på våra pengar.

    Edward Griffin beskriver denna utarmningsprocess i sin bok The Creature from Jekyll Island.
    Här talar Griffin om detta gigantiska ekonomiska bedrägeri:

    Vi har samma system i Sverige och riksbankschefen är medlem i Committee of 300:

    http://www.geschichteinchronologie.com/welt/300/Coleman/Dt/000b-Komitee-300-mitglieder.html

    • Mm says:

     Jmf med identifiering av varje kines som ges 1000poäng och det minskar resp ökar beroende på uppförande enl partiet. Det är här nu och det kan väl ses som en påminnelse vad vi står inför. Tack för inlägget om Griffin

 2. Hans says:

  Tack Peter för mycket klargörande. Kände inte till att planerna var redan från 1975. Media har varit tysta som en mus om detta . Skrämmande.

 3. Alve says:

  För att kunna återkalla alla beslut krävs, som jag ser det, ett omval och med kraftfull information till folket om stundande deklaration och dess innehåll (hur?) Omvalet måste få internationell hjälp att stävja valfusk i så fall (vilka länders sändebud kan man i så fall lita på?) Det är endast riksdagsvalet som måste göras om. På enklast sätt utan personval. Är människor i övriga EU medvetna om det här? Vad tror ni om det?

 4. Tack Peter för historielektionen varje EU-medborgare, i synnerhet svensk sådan, borde kunna utantill!

  • Exakt. Skicka runt Krabbes text till bekanta. Det har jag gjort. Väldigt överskådligt. Folk tar lättare till sig info i punktform, det blir lättare att ta till sig, än om man möts av stora sjok av text.
   De flesta av dessa avtal är nog svenskarna helt omedvetna om.

 5. Lassekniven says:

  Ryssland, Kina, USA (med regeringen Trump), Polen, Ungern, Tjeckien och övriga öststater kommer inte att köpa globaliseringidén.Gränserna är stängda. Västeuropa kommer att få bära bördan som till slut blir så tung att det blir inbördeskrig. Synd att de slaviska språken är så grymt svåra att lära in.
  Behövs det ändring i grundlagen för att återinföra riksrätt och tjänstemannaansvar?
  Samla 100000 namn för en folkomröstning om detta och låt folket i sina brevlådor få ett exemplar av Peters skrämmande artikel av idag.
  Miljöalarmisterna skrämmer ju det ovetande och okunniga folket till att tro på deras lögner.
  Globaliseringen är en entitet. Här kan man skrämmas utan att ljuga.
  Sprid dagens krönika.

  • @Lassekniven. Det är synd att de slaviska språken är så otillgängliga, eftersom folk i resten av världen missar information om vad som verkligen tilldrar sig i dessa länder. Att svenskar – och folk i övriga länder i västra Europa – fortsätter att vara blåögda när det kommer till de polska statsmakternas världsberömda motstånd mot invandring, beror faktiskt på den enorma språkförbistringen. Det är nämligen omöjligt att få information på annat språk än polska om man inte vill nöja sig med samma förhållningssätt till sanning och opartiskhet som kännetecknar SvT, DN och Aftonbladet. De medier i Polen som inte tillhör informationsetablissemanget, i.e. regeringen, den ”totala oppositionen” och MSM, har helt enkelt inga resurser att sprida information på andra språk än polska. Jag har sedan ett tag följt polska twittrare, och den översättning till engelska som tillhandahålls av Google är inte bara undermålig; den är direkt missvisande. Annorlunda uttryckt, jag skulle inte ha ett hum om vad en polsk twittrare har twittrat om, om jag inte behärskade polska. Den information som Polens etablissemang sprider är naturligtvis avfattad på – om inte alltid helt perfekt – en begriplig engelska.

   Marrakesh Deklarationen av den 2 maj 2018 om immigration från Afrika, som det ”storpatriotiska” Polen undertecknade utan minsta reservation hölls hemlig tills ”fascisten” Robert Winnicki, en av landets få propolska ledamöter i Sejmen, inkom med en interpellation. Saken avfärdades dock efter en dag eller två, med hänvisning till att det bara rörde sig om en deklaration. Tidningen Warszawska Gazeta, som jag skickar en länk till skriver om detta. Jag vet ej om länken fungerar, då det är vanligt att länkar till medier som ifrågasätter etablissemangets versioner av sanningen inte fungerar. (Polens ”totala opposition” berikar nämligen sin ”humanitära” version med små pikanta detaljer.); https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/5842-ujawniamy-tajny-szczyt

   Eftersom jag utgår ifrån att Du inte kan polska, översätter jag titeln och första meningen: ”Hemlighållet topmöte i Marrakesh. Polens regering undertecknade i hemlighet en deklaration om underlättandet av immigration från Afrika. Ungern vägrade.

   Att man denna gång väljer att posera som en aktiv motståndare till överenskommelser om immigration är helt enkelt en ny taktik. Det finns röster på alternativa sajter som hävdar att Polen redan har många avtal om immigration från Vietnam, Bangladesh, Indien och flera muslimska f.d. Sovjetrepubliker att det i landet relativt långsamma folkutbytet kan intensifieras även om Polen inte skriver på i december.

   • Lassekniven says:

    Intressant, det är så mycket man missar när man inte kan språket eller har någon som kan belysa vad som försiggår underground vs överhetens overground. Men Polens befolkning består väl av 98 % katoliker, starkt troende, och kommer väl inte att tolerera vad som helst?

    • @Lassekniven. Jag svarade på Din fråga den 14 oktober men tycks ha blivit censurerad, för jag hittar inte mitt svar på denna blogg. 89% procent var katoliker i slutet av år 2011; uppgifter från Polens statistiska centralbyrå, GUS. Förutom katoliker finns det ortodoxa (många fler nu då cirka tre miljoner har flyttat in från Ukraina under de senaste åren), muslimer och protestanter.

     Judar redovisas inte alls. Det var emellertid företrädare för judiska trosförsamlingar som såg till att lagen om förbud mot ritualslakt utsattes för en särskild granskning i Konstitutionstribunalen, och av detta organ blev förklarat som stridande mot landets konstitution. Jag bifogar inte länk/citat denna gång, då det kanske vore ett alltför antisemitiskt tilltag. På polska alternativsajter hävdas det att ifrågavarande förbud underkändes inte bara av hänsyn till polska judars behov, utan även på grund av att Polen säljer mycket kalv-och oxkött till länder som kräver ritualslaktat. Enligt alternativmedier, praktiseras kosherslakt som standard vid flesta slakterier i Polen, i vart fall när det gäller djur som klassificerar sig

 6. Mo says:

  Svenska politiker är gränslösa, ryggradsbefriade, maktgalna amöbor som för en silverpeng förräder sitt folk. Kanoner rullar på våra gator i vems intresse ?

  https://nyadagbladet.se/inrikes/utlandsk-militarkolonn-orsakar-trafikproblem-i-vastsverige/

 7. Tack för en utmärkt informerande artikel som tar upp allt det som behövs för att vi skall kunna vända på utvecklingen!
  I takt med att information hela tiden kommer fram i en allt utökande grad om t ex klimatbluffen och pedofilringar världen över samt om allt ljugande i media så tror jag att hela detta sanslösa elitprojekt kommer att fallera stort. Droppen i form av information från sociala media kommer att urholka alla lögner som frodats under elitens maktvälde.

 8. Utmärkt sammandrag. Visst är det frågan om landsförräderi då man lämnar bort beslutsfattandet till en anonym samling politruker på kontinenten. De i sin tur styrs av kommersiella avtal som de själva berikar sej på. Spiken i kistan var nog Lissabonfördraget 2008 som cementerades av hårfrisörsbiträdet Beatrice Ask genom legalisering av kriminell polisiär verksamhet genom infiltratörslagen. En snut kan alltså lossa av ett magasin i vem som helst utan att behöva räkna med påföljd. Plus allt det andra under punkt 3
  ”….när EU fattat politik inom följande områden gäller denna, svenska regler upphör genast och egna regler kan inte beslutas: socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transportregler, energipolitik, förordnanden kring frihet, säkerhet, rättvisa samt folkhälsa.
  Den svenska portalparagrafen om folksuveränitet blev därmed avskaffad.” De som kallar sej politiker idag verkar mest vara lågpresterande karriärister som jobbar för egen kassa. Jag har många kraftutttryck för det betendet men skriver inte ut dem av hänsyn till bloggen.

 9. Martin T says:

  En lika skrämmande som precis beskrivning av hur djupt och hur länge vi blivit förrådda av våra ”förtroendevalda” som vista sig vara femtekolonnare till nästan 100%.

  Men utstuderad likgiltighet kombinerad med girighet har dessa under decennier sålt ut sitt eget folk och sin nation. Varför ?

  Enkelt svar – de fattar inte vad de beslutar om och konsekvenserna. Det tror jag är en delförklaring. Vikten av att bli klappad på axeln av ”höga herrar” kombinerat med höga arvoden spelar också in.

  Men det går inte att förklara varför till 100%. Jag diskuterar ofta just denna fråga med nära vänner. Vi har ännu inte hittat hela svaret.

  Dessa folkvalda i Sverige har ju inget mandat från Bryssel eller Somalia, det enda mandat de har är från svenska medborgare och väljare, de har röstat för att de skall bli skyddade och väl omhändertagna av samhället. Inte minst trygghet ingår i kontraktet att Staten skall tillhandahålla.
  Inget av detta finns nu kvar!

  Gösta Bohman tillhörde sista generationen hedersmän inom politiken. Han sade;
  ”Jag är lojal i första hand mot mina väljare, i andra hand mot staten och i tredje hand mot mitt parti”

  Nu måste men dagligen nypa sig i armen när man vaknat för att se om man drömmer när dagsaktuella vansinnigheter sköljer över en i en ökande ström för varje dag.

  Folkliga uppror i framtiden kommer kväsas med en multikulturell armé som är rotlös och inte behöver ha betänkligheter för att sättas in mot sitt eget folk – för något sådant kommer inte finnas!

  Ibland önskar man en annektering från Öst….

  • Loa says:

   Ja, hellre Öst än Mellanöstern…
   ”folkvalda i Sverige har ju inget mandat från Bryssel eller Somalia” – kul! Den utsagan måste ju avväpna även invandrarkramare med några hjärnceller i behåll.

 10. Mjölner says:

  Suverän sågning av globalismen, visst f-n är det förräderi av grövsta kaliber. Vi har en bitter kalk
  att tömma. Enligt vad jag erfarit är ärendet om underskrift av migrationsöverenskommelsen den 10 december inte tillräckligt berett av nuvarande expeditionsregering och att de därmed inte har
  mandat att skriva på. Men det saknar väl betydelse i praktiken, man skriver väl på utan hänsyn
  till följderna. I övrigt saknas från mig ord för det stora bedrägeriet.

 11. Alve says:

  Vill bara komplettera med att dagens lekstuga mellan politikerna troligen är ett sätt att dölja det som ska klubbas. Därför är det viktigt att stänga ute SD. Är SD informerade om detta? Eller spelar de med också? Blir mer och mer övertygad om att valet var ”riggat”. Kan vi göra något med hjälp av SD, Afs och MED??? Peter, har du pratat med din son om detta?

 12. Visste inte SD om detta FN-avtal som ska undertecknas 10 december?
  Varför har inget parti så mycket som andas om detta avtal? Detta avtal innebär en enormt stor förändring för Sverige, och inget om detta fick vi veta före valet. Jag har ju länge trott att det här med val bara är teater för att folk ska tro att de har möjlighet att påverka. Jag är nu ännu mer övertygad om att val bara är: The illusion of choice. Prata om en extra semestervecka när man står i begrepp att skriva på ett avtal som förvandlar Sverige till oigenkännerlighet. Snacka om skådespel.

  Våra politiker sitter i knä på CFR, Bilderberggruppen och andra sällskap som verkar i bakgrunden. The Overlods är inte nöjda förrän välfärdssystemet är helt avvecklat och vi får inbördeskrig. Sverige är otroligt sårbart då vi bara till 50 % (om jag minns rätt) är självförsöjande vad gäller mat och har ett 7-dagars försvar.

  De som håller i trådarna.
  Vatican/Jesuit connections (Resistance Rising)
  https://153news.net/watch_video.php?v=65UBUSW2W1HH

  The Mass Migration Agenda (Adam Green)
  https://153news.net/watch_video.php?v=R3BUNXWGUY24

  Barcelonadeklarationen är illa nog.
  Lite uppmuntran efter att ha läst om FN-avtalet, då vi ger bort vårt land.

  Babies Know ~ Arms are for Hugging
  https://153news.net/watch_video.php?v=2YDNYD19KNUO

 13. Lassekniven says:

  Off Topic
  Läs nedanstående länk (Rockström släng dig i väggen)

  https://klimathotet.com/

  • Mjölner says:

   Lassekniven, kilometervis med fakta som borde ge Rockström klimatfrossa. Slutklämmen
   om rött kött och el-vespans obefintliga utsläpp av koldioxid är underhållande ironi.

   I slaskmedia och TV:s morgonsoffor fortsätter propagandan om miljöhotet genom att ge sig
   på vår kosthållning. Vi skall enligt dessa råd äta mer bönor och mindre kött.
   Undras om man släpper mindre väder genom böndiet. Torde vara en öppen fråga.
   Det är väl egalt om man äter bönor och bacon eller kött och grönsaker.

   Det blir som i den gamla cowboyvisan, bönor och bacon, bönor och bacon, vareviga dag.
   Ett annat sätt att lösa utsläppsproblemen är att vi slutar andas och därmed minskar
   utsläppen av koldioxid.

   Ett mycket bra och effektivt sätt att lösa både miljö och kostfrågorna är att alla miljömuppar
   av alla kategorier håller andan en timma så är problemet ur världen för gott.

 14. Stig Rydmark says:

  Det man inte kan förstå är att så många galna människor har fått/tagit sig makten att förtrycka mänskligheten. Lika svårt är det att förstå viljan att låta sig gå under, ”ja tack, jag vill bli tvål”.
  Till synes normalbegåvade politiker ansluter till ideer som eliminerar traditioner, sedvänjor, kultur och nationalitet. Något har gått helt fel. Hjärntvätt. oförmåga till logiskt tänkande och konsekvenser. Man offrar villigt barn och barnbarn. FN-agendan är rent djävulsk och världen skriver under. Några få länder har ett kollektivt intellekt.

 15. Reblogga detta på corneliadahlberg och kommenterade:
  Denna historielektion borde varje medborgare känna till! I varje fall de som undrar varför vår välfärd håller på att kollapsa, våra unga bostads”ägare” blivit livslånga skuldtagare hos banken, våra småbönder håller på att utrotas, och you name it.

 16. Torbjörn Jönsson: Tycker ni att Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt har orealistiska migrationsvisioner? Kolla då in sid 112 i denna EU-rapport om migration. De har räknat på att det ryms 3,8 miljarder migranter i EU, varav 441 miljoner i Sverige. Kolla själv, jag skojar inte.

  440,850,743: https://twitter.com/otillstaendig/status/1050436621512974337
  …………..

  Klicka för att komma åt final_report_relocation_of_refugees_en.pdf

  ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Elikes%3Afriatider&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.friatider.se%2F

 17. Martin T says:

  ..men tillhör man ”det utvalda folket” så ser man det som naturligt att styra över och använda övriga (=vi) som arbetskraft/slavar, även ”goymer”..

  ”Gud sa till Abraham: Jag skall instifta ett förbund mellan mig och dig. Jag skall upprätthålla mitt förbund, förbundet mellan mig och dig och dina ättlingar i släktled efter släktled, ett evigt förbund. ”

 18. Jag har noterat att de enklaste sättet att göra folk medvetna om att de serveras lögner är att
  visa att månladningen är fejkad. De kan de lättare ta till dig än om man säger att någon masskjutning i USA var fabricerad.

  Nu har vi dessutom spillbitar från klippningen av månlandningen från ett Editiong Room i Texas,
  och här ser man filmsetet ute i Arizona-öknen. Kameramän, belysning, vajar och man hör instruktionerna till astronauterna. till och med kommandot_ ACTION!
  När folk fattar att månladningen bara var en filmproduktion, börjar de grubbla på om de luras på någonting annat.

  Apollo Moon Landing Lost Film – Behind The Scenes:
  https://153news.net/watch_video.php?v=9YXKBAWHA2GH

  More Behind The Scenes… :
  https://153news.net/watch_video.php?v=WMO6GW1RWK31

 19. Peter says:

  Det här är ingenting vi kommer kunna rösta oss ur. Den som tror detta är oerhört naiv.

 20. Marrakesh-deklarationen är en direkt följd av att Medelhavsunionen bildades 2008. Bakgrunden är många års hemlighållna diskussioner inom Euromed (Euro-Mediterranean Partnership) kring att ge MENA-länder tillgång till EUs rättigheter, fria kapitalrörelser, fritt varuutbyte och fri rörelse för människor. Ambitionen stupade och istället bildades Medelhavsunionen. Denna ledsagades av långtgående projektavtal inom många områden, såsom bostadsutveckling, tranporter, miljö, energi, klimat, sociala frågor, utbildning och forskning. Syftet var att förstärka det samarbete som funnits inom Euromed. De mest framskjutna förespråkarna för MENA-ländernas fria rättigheter har varit Romano Prodi och Javier Solana. Framskjutna svenska företrädare inom ramen för B-deklarationen och dess efterföljder har varit Cecilia Malmström och Margot Wallström. Romano Prodi efterträddes efter 2004 av Jean-Claude Juncker som EU-kommissionens ordförande, känd högljudd migrationsförespråkare. Javier Solana från 1999-2009 generalsekreterare för EU-rådet, tidigare Natos generalsekreterare 1995-1999, efterträddes först av van Rompey, och fr.o.m 2004/5 av Donald Tusk, också migrationsapologet. M.h.t. vad som sägs här, under punkt 2 i Peters artikel och vad betr. Marrakesh- deklarationen ovan är det sjäkvklart att EU är fångad i migrationseländet och att det är omöjligt för EU att gemensamt kunna besluta om stängda medelhavsgränser, restriktiv migrationspolitik och för den delen asylläger i Nordafrika.
  Vårt enda hopp är info till allmänheten och att pågående obstruktionsåtgärder mot EU vinner anklang i fler länder. Sverige är nog tyvärr kört till dess beslutande folkomröstning om EU kan nås.

 21. Mjölner says:

  En stor NATO-övning skall gå av stapeln i Norge, Trident Juncture 18 omfattande 50 tusen soldater. Kolonnerna skall passera genom Sverige, från Halmstad till Skövde och vidare genom
  landet till Norge under torsdagen och helgen. Sveriges deltagande bottnar i den svenska
  solidaritetsförklaringen som bland annat säger att vi skall kunna, ”ge och ta emot stöd, såväl
  civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp.
  Sverige är utsålt till realisationspris utan att ha fått en enda fördel i gengäld. Dessa politiker tror
  svenskarna skall kunna regera Sverige.

 22. Mjölner says:

  Peter! Vi måste här puffa för Pia Hellertz artikel om Hans Myrebros bok ”De skapade ett blodigt
  1900 tal. https://parnassen.wordpress.com/

  • peterkrabbe says:

   Absolut! Jag ser att den mystiske Myrebro redan skrivit boken jag själv hade planerat för hösten- vintern… Men jag skall inte vara en dålig förlorare , utan gratulera författaren och Pia, som gjort en bra recension! Jag skall läsa boken och kanske finns det några hål som jag kan fylla i istället.

 23. Pingback: Landsförräderiet – Bakom kulisserna

 24. Största delen av er som kommenterar här har nog gjort ett aktivt val och röstat på parasiterna vi kan rösta på….dom flesta har inte valt att inte rösta…Det enda systemet som kan göra en ändring på fiaskot vi kallar val
  Lite naivt känns det att ni klagar nu och samtidigt har ni röstat på parasiterna

 25. Fiskargubben says:

  Jag hoppas att en duktig forskare tittar på de väljarförluster som S och M gjorde. Ungefär 22 procent tillsammans. Vart tog de vägen? Till SD, KD och V, men jag blir inte klok på siffrorna. Kökssoffan kan vi utesluta pga valdeltagandet.

  Alla partier, utom möjligen V, prövas nu. Senast var det C och L som gjorde bort sig. De rödgröna kommer att fortsätta med gammal hopplös retorik och straffas i nästa val. Om inte den en gång så stolta arbetarrörelsen tänker om. Där finns en sund svensk väljarkår och nog ser folk vart det är på väg. Lotta Gröning protesterar. Lotta har också tagit upp klimathysterin. Det gjorde hon i Axxess för flera år sen.

  En barnmorska klagade 1994 över att för få svenska barn föddes.

  Vi ser början på antikrists välde och Himmelen släpper fram honom för att han ska avslöjas. Ge inte upp. Vi måste lära oss hantera det här. Det görs bäst på sekulära bloggar.

 26. Mjölner says:

  Fiskargubben! Någonting är fel, men vad har gått snett och hur har man lyckats manipulera
  valet?? Det är FRÅGAN? Ingen rök utan eld. http://friasidor.is/eftervalsanalys-yougov/

  TV:s amatörmeteorologer fortsätter pumpa varmluft söderifrån.

 27. Mjölner says:

  Second Opinion! Du tillhör den här bloggens eldsjälar. Här en artikel till din tröst.
  https://newsvoice.se/2018/10/svenska-maffiafamiljen-ulf-bittner/

 28. Är det möjligt att någon kan ha latex-mask på sig under en intervju?
  Bedöm själv. Det här är från Boston Marathon. 6 min 33 sek.
  (1 min 45 sek in om du inte har tid att se hela).
  https://153news.net/watch_video.php?v=B13MBWR2S5NX

 29. Mo says:

  Nu visar politikerna oblygt upp sitt förakt för väljarna som på nytt behandlas som det röstboskap som majoriteten av politiker tycks uppfatta dem som. Att det är politikernas uppgift att följa folkviljan ligger långt från deras horisont i ett system där de upphöjer sig själva till klanderfria gudar. En sammanhållen allians gick man till val på och många väljare bedrogs av detta löfte. Nu har C och L visat att trovärdighet är inte deras starka sida när man bryter sönder samarbetet för att närma sig S. Vad tycker deras väljare om detta ?? surt sa räven. Vi sitter fast i ett system som vi ej längre kan påverka. Vi luras in i krigshets som tillgodose andras intressen. Uppgivenheten har slagit klorna i Sverige, det måste finnas andra vägar.

  ?

 30. Pingback: Krig och fred: Tafatta svenska politikers landsförräderi | Filosofens blogg

 31. Tack Mjöner för texten om Ulf Bittners granskning, jag hade inte hört talas om honom tidigare.

  Citat i texten. Anna Skarhed: “Det blir inte lättare att rekrytera politiker om de riskerar fängelse för beslut de varit med att fatta”.
  Nä, just det, den politiska adeln kan leka upp skattekollektivets pengar utan ansvar.

  Om tjänstemanneansvaret återinfördes skull politiker nog inte lika lättvindigt bränna skattemedel på helt idiotiska grejer. Många pluspoäng till Sara Skyttedal och hennes torftiga budget som bara avsåg pengar till det nödvändigaste, inga vräkiga badhus och dyligt.

  Efter årsskiftet får vi betala TV-licens vare sig vi har TV eller inte, alla ska finansiera statspropaganda, även om de inte ser på TV.

  Det finns flera citizen journalist kanaler på Youtube som kunde få kanalen att gå runt tack vare annonserna i klippen, men eftersom Youtube ville ha bort många av dessa hette det att deras kanal hade innehåll som inte var Advertiser-friendly. De fick då förlita sig på Patreon istället, där de som prenumenerar på kanalen frivilligt bidrar. En del berättar att tittarbidraget uppgår till 500-800 dollar per månad,
  så ingen blir rik på detta.

  Här har vi en till hjälte, Martin Borgs, som kollar vad skattemedel används till. Riktigt riktigt bra exponering av slöseriet. De allra flesta har nog ingen aning om att det är så här illa. Martin Borgs visar på ett ofantligt slöseri av skattemedel.

  Ett smakprov på Martin Borgs jobb, 1 min 33 sek.
  1) En halv miljon för att köra mat 110 meter | Slöseri No. 334

  2) Byråkratexplosionen – 2 min 26 sekunder

  Full längd dokumentärer av Martin Borgs
  3) 1200 miljarder – en jakt på slöseri med skattepengar, med humor som vapen – 54 minuter

  4) Någon annan betalar | En film om slöseri med dina skattepengar – 1 timme 2 minuter

 32. Mjölner says:

  Redan 2 pingback, budskapet sprids och går vidare genom andra seriösa blogsiter. Härligt.
  Gangstern Kristersson tror sig kunna styra landet, patetiskt. Styret sitter i Bryssel och FN.

 33. peterkrabbe says:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_Francophonie

  Ovanstående organisation – Organisation Internationale de la Francophonie är inte särskilt känd i Europa. Och nej, de säljer inte grammofoner utan utgör en viktig samarbetsorganisation för det gamla franska koloniala samväldet och därmed en inkörsport till Europa för halva världen. Den omfattar idag 85 länder med franska som huvudspråk eller viktigt andraspråk, varav ett tjugotal i Afrika. I stort sett hela Afrika norr om ekvatorn ingår i organisationen. Den bildades redan 1970 och var utgångspunkten för Sarkozy, när han 2008 bildade Medelhavsunionen för att knyta de fransktalande afrikanska länderna närmare EU. Den spökar också bakom nuvarande scenario i Marrakesh och är nära kopplad till FN:s migrationsdeklaration, som skall skrivas under just i Marrakesh i december.
  Man kan förenklat säga att Frankrike genom att främja migration till EU från fransktalande länder i främst Afrika, försöker återuppliva sina stormaktsambitioner och sin betydelse i EU med hjälp av det koloniala arvet. Efter Storbritanniens utträde kommer Frankrike att vara EU:s enda utpräglade kolonialmakt. Detta är ett sätt för Macron att mäta krafter med Tyskland, som tvingats lämna sina motsvarande ambitioner efter världskrigen.
  När lilla Sverige hakar på migrationsagendan utan att begripa varför kan man verkligen tala om idioternas julafton. Vi betalar villigt för att gynna Frankrikes intressen i ett EU, som annars hade varit vigt åt Tyskland. Tyskland har sina turkar, men detta räcker inte långt när Mellanöstern är förlorat till USA och Israel.

 34. Titta vad som drabbat World leading expert on false flags – Ole Dammegård.
  Färskt budskap.
  Light On Conspiracies – Ole Dammegårds websida; This Account has been suspended.
  I veckan fick Jim Fetzer sin wordpress-blog borttagen – UTAN FÖRVARNING.
  Han berättar om det den första minuten från videons start.

  JIM FETZER ”The Raw Deal” (10-4-18) )första minuten)
  https://153news.net/watch_video.php?v=NXSMN7495MWK

  Nu berättar Ole Dammegård att hans webbsida är nerplockad sedan några veckor tillbaka.
  De har försökt att återställa den, men inte lyckats.

  Ole’s Website Nuked and Boobie Trapped
  https://153news.net/watch_video.php?v=XS13MH51N8MU

 35. Fiskargubben says:

  Det börjar bli riktigt otäckt. Det är Sovjetunionen 2.0.

  ”Danmark går vidare med ett lagförslag som kriminaliserar ”felaktiga” åsikter om Ryssland och gör det möjligt att döma den som tycker fel under en valrörelse till 12 års fängelse.”

  http://www.friatider.se/putinv-nlighet-ska-ge-f-ngelse-i-danmark

  • peterkrabbe says:

   Måste vara ett skämt. Eller?

   • Fiskargubben says:

    Jag hoppas du har rätt, Peter, men Sputnik News rapporterar samma sak och forskar alltid först. Lagen är inte antagen ännu, men om den blir det, så kan den kopieras i Sverige. Jag tänker inte ändra mig, jag skyddar barnen genom att inte tala mycket om Ryssland, och sitter i så fall av min tid i svenska GULAG. Det kan förstås vara en ballong för att skrämma oss till tystnad. Det funkar inte på några av oss. Globalisterna är lite desperata. Vi vinner.

    • peterkrabbe says:

     Texten i lagförslaget ser vederhäftig ut, så sannolikt är det inget skämt utan en skrämmande verklighet. Mina slutsatser är att detta är resultatet av NATO:s påverkan på det danska underrättelseväsendet, liknande åsikter finns säkert i de svenska motsvarigheterna. Samma argument återkommer i de svenska argumenten för att gå med i NATO. Det innebär att Sveriges anslutning till NATO måste stoppas, annars har vi amerikanska ”rättsprinciper” med tio års fängsligt förvar utan rättegång även här inom kort. Krigsföring kan anta många olika former, detta är en, men riktad mot den egna befolkningen. Internet kommer att bli globalismens värsta fiende i framtiden.
     Det är ju förvånande att inte danskarna vaknar av denna signal, som borde få de flesta att sätta sitt ”hygge” i vrångstrupen. Men det kanske kommer om debatten i media får fart.

     • Fiskargubben says:

      Tack att du forskade, Peter. Nån som ville visa att han eller hon är en duktig oligarktjänare kanske lade fram det. Lagen kanske inte antas, men den kan också modifieras så att man bara får fem år. ”Den humanitära stormakten” skulle ge tre.
      Danskarna vaknar säkert på Internet. Inte vill de bli utskämda i många länder.

      Åsiktsbrott och såna straff i Europa? Våra ledare har helt tappat huvudet inför allt folket. Det är en uppmaning till oss att rösta bort dem.

      • peterkrabbe says:

       Fiskargubben, jag tror att det är så här:
       Deep State i USA har sin rot i det amerikanska utrikesdepartementet och använder CIA och militären som sin förlängda arm. NATO är därvid en organisation för att sprida verksamheten till Rysslands gränser. Men Deep State finns inte bara i USA, man har skapat nya embryon i främst Europa som skall sprida agendan i våra länder. Det är ingen tillfällighet att NATO:s generalsekreterare de senaste tio åren har varit först Anders Fogh Rasmussen från Danmark, sedan Jens Stoltenberg från Norge. De är inte ensamma i sina länder, utan det finns en Deep State i både Danmark, Norge och Sverige som lyder under sin amerikanska motsvarighet och styrs genom NATO. Den nya lagen är säkerligen implementerad genom Rasmussens nätverk och Stoltenberg kommer utan tvekan att göra detsamma i Norge. I Sverige har vi tydligt sett att samma nätverk ligger klart även i Sverige genom utrikesdepartementets tjänstemän, som nyligen gick ut med sin protestskrivelse mot ett regimskifte som skulle kunna äventyra deras politiska orientering mot globalismen.
       Att Skandinavien är viktigt för USA:s aggressionspolitik mot Ryssland ser vi inte minst genom den allt större etableringen av amerikansk militär i Nordnorge (jmf nu aktuell NATO-övning som Sverige glatt deltar i), även kontrollen över det danska Grönland är en viktig pusselbit i NATO:s suveränitet över Nordkalotten. Den största trofén är när NATO kan inkludera Sverige och etablera robotbaser på Gotland och i Blekinge för att få full kontroll över Östersjön och den ryska flottans passage till Nordsjön genom Öresund.
       Lagen är ett verktyg för att hindra befolkningen från att ta till sig de växande sympatierna för Ryssland och är ur militärens synvinkel allvarligt menad. Om civilsamhället finner sig i dessa Gestapometoder återstår att se, låt oss hoppas att danskarna är klokare än så. Om inte lär vi ha samma lag på bordet i både Norge och Sverige inom kort.

     • Hej Peter! Hoppas det inte anses off topic, men jag tyckte att det var läge att informera vad som händer med ”putinister”, i.e. NATO-motståndare i Polen.
      Ledaren för partiet Zmiana, Mateusz Piskorski, arresterades och förvarades under två års tid på olika kriminalanstalter utan att ha blivit dömd, faktiskt inte ens åtalad. (Han blev även misshandlad under transport mellan anstalterna.) Piskorski dömdes i våras för spioneri för Rysslands and Kinas räkning. Här klistrar jag in utdrag från ”thesaker.is” av den 17 februari 2017.

      ”Zmiana, Piskorski, and the Case for Polish Liberation

      thesaker.is

      Special report by Jafe Arnold for the Greanville Post (reprinted by special agreement)

      “Kremlin trolls,” “Putin’s useful idiots,” “Russian 5th column in Poland”, “threat to national security” – these are the epithets maliciously hurled at the two-year-old Polish political party Zmiana by the Polish mainstream media and government officials. “Russian spy,” “Chinese spy,” “Iraqi spy,” “agent of Putinist influence,” – these are the non-existent and baseless slanders for which Zmiana’s leader, Mateusz Piskorski, has been imprisoned in solitary confinement in Warsaw since May 2016.
      But Piskorski has been behind bars for more than nine months, and on February 7th he was sentenced to another three, despite the fact that no official charges, indictment, or evidence have been presented. Zmiana, meanwhile, has to this day still been refused registration as a political party. At the time of this article’s writing, the mass media has launched a new campaign denouncing Zmiana for being “linked to ISIS” on the grounds that one of its leaders is Syrian-born and supports the Palestinian liberation struggle.
      What is Zmiana? Who is Mateusz Piskorski? Why are they so feared and repressed by the Polish regime whose ruling party is so hypocritically named Law and Justice? The answers to these two questions are long overdue for Western readers.
      In Polish, zmiana means “change.” Zmiana’s first programmatic declaration after its founding in February, 2014 reads: “Change – we all want it! […] Our goal is a change of politics, not a cosmetic surgery, but a deep uprooting of the disgraced structures of the anti-social system. Change means replacing this system with a new order built for the people and by the people. Citizens must once again have control over their destiny and have the final say in public affairs.”
      For Zmiana, change means regaining Poland’s sovereignty from the clutches of the US, NATO, and perfidious transnational corporations, and using Polish sovereignty to guarantee dignity, justice, and livelihood to Poles. Only on this basis, Zmiana affirms, can Poland play a peaceful and constructive role in international relations.
      “But,” the uninformed but well-intentioned Western reader will ask, “didn’t Poland already regain independence and justice when communism fell?” Zmiana, like nearly half of Poles according to the most extensive surveys, would say “no” or “not exactly.”

      Den somvill läsa hela artikeln, kan göra det på thesaker.is/zmiana-piskorski-and-the-case-for-polish-liberation.

      • peterkrabbe says:

       Om jag förstår det rätt är Law and Justice ett utpräglat globalistparti med nära kopplingar till NATO och USA. Det förvånar mig att man tar emot så många invandrare från Ukraina, är detta orsaken till att man är negativ till EUs mottagande från MENA-länderna? För NATO är Polen uppenbarligen ett nyckelland för de fortsatta expansionen österut,vilket också framgår av pågående byggen av robotramper…

       • Fiskargubben says:

        Det finns ett specialavtal mellan Ukraina och Polen. Fler än en miljon ukrainare kan ha flyttat till Polen. De får ha egna skolor, men många utnyttjas av snikna företagare och det har en lönesänkande effekt. Partiet PiS behöver synas i sömmarna. Piskorski har hanterats skandalöst. Jafe Arnold är mångspråkig och studerar i Polen.
        Hans artiklar är ofta läsvärda, speciellt de om Donbass i Ukraina.

        Det är bra att Lucy påminner om Piskorski, en politisk fånge mitt i Europa. En tidigare presidentkandidat för PiS, Korvun Micke, sitter nu i EUs parlament. Där gjorde han hitlerhälsning.

        • Christina says:

         Korvin Micke har aldrig tillhört PiS och kunde inte vara deras president kandidat. Det tecken han gjorde i EU parlament var menad ironisk, och dedikerad EU politik. (För övrigt är han mycket excentrisk person.)

         • Bra att Du påpekar detta, Christina. Jag har följt situationen i Polen endast i två års tid, men har hittat en hel del om Janusz Korwin-Mikke, och han är verkligen en udda figur.
          All denna desinformation om Polen saknar motstycke. Jag vill hoppas att det beror på språkförbistring, men det finns skäl att tro att där finns också ett syfte. De krafter som tidigare torde ha utnämnt slaviska folk till Untermensch, tycks inte sky några medel i sina strävanden att göra polacker till storfascister.

          • Fiskargubben says:

           Jag ber om ursäkt om jag har fel. Informationen kommer från en prorysk site och kan vara propaganda. Jag litar på de som kan Polen. Korvun Micke sades ha ställt upp som kandidat för rätt många år sen och det är tveksamt om PiS fanns då. Intressant nog förstod han sig på Donbass eller Krim och det gjorde att han fastnade i minnet. De som stödde Ukraina utmålade honom som fascist.

       • Du har rätt, Peter. Det är en ytterst invecklad agenda, vars primära syfte är att säkerställa globalisternas intressen, dock med hjälp med en precis motsatt retorik. Polen är onekligen en vassalstat. Partiets namn, Prawo i Sprawiedliwosc, uppfattas som ett hån mot polacker som bryr sig om sin nations väl och ve, genom att etablissemanget har ställt sig över lagen, och rättvisa har de förpassat till retorikens rike. (Lech Walesa inbjuds fortfarande till ceremonier på högtidsdagar, trots att det sedan många år är en offentlig hemlighet att han inte bara angav sina solidaritetskamrater till polska SÄPO men också deltog i storförräderiet i Magdalenka år 1989, då politrukerna enade sig om att vissa skulle vända kappan efter den ”nationalistiska” vinden och andra agera som opposition. (Den nuvarande PM, Mateusz Jakub Morawiecki, var faktiskt omtalad – även i MSM-medier som förrädare när han jobbade nära Donald Tusk., och sedermera bankchef i Santando. Efter att ha blivit PM såg han till att JP Morgan fick ett mindre statsanslag. Frågan är dock hur ”litet” detta anslag de facto blev.)

        Jag trodde rätt länge på ”polska” regeringens storslaget patriotiska retorik och de officiella bedyranden om att Polen inte har tagit emot några andra än drygt en miljon ukrainare. Eftersom det sedan några år pratas lite varstans ett språk som i polska öron låter som en rysk dialekt, gick det inte att dölja denna immigration helt. Den officiella uppgiften om den drygt en miljon ukrainare som finns i Polen anger i själva verket hur många arbetstillstånd som har utfärdats. Många lär arbeta svart, och det finns en hel del kriminella ligor (troligen inte rent ukrainska) som har andra prioriteter än arbete. För den händelse att uppgifter om de sistnämndas tilltag skulle nå alternativa medier, basunerar myndigheterna ut att rånare/ tjuvar i fråga är ryssar. Det jag från början fann märkligt var emellertid att den förra PM, Beata Szydlo, som degraderades till vice i november 2017, inte en enda gång hade hänvisat till Polens stora mottagande av folk från Ukraina när landet utsattes för en hård kritik för nej till kvotflyktingar.

        Just denna omständighet motiverade mig att söka efter alternativa informationskällor. Det finns en uppsjö av sådana, såväl på nätet som i tryckt form, men jag misstänker att flertalet av de medier som når ut till/följs av fler än några hundra lyssnare/läsare är infiltrerade – via ekonomiskt stöd, i syfte att så osämja bland allmänheten. Troligen på grund av att regeringen och det övriga etablissemanget är ivriga hetsare mot Ryssland, begränsar sig polska alternativa medier till en återhållsam hets mot ”globalisten” Vladimir Putin, men de är desto ivrigare i sin hets mot det tyska folket, däri ingår sjuka fantasier om att kräva Tyskland på krigsskadestånd. Men man tycks vara tillåten att kritisera regeringen för dess svansande för USA och den ”totala oppositionen” för dess påstådda tyskvänlighet. På senare tid förekommer där också en del hets mot ukrainare, dels med hänvisning till att den polska regeringens kärlek till den ukrainska är obesvarad, dels till att ukrainare inte är ”riktigt kristna”.

        Mina misstankar om att Polens regering bluffar -när den skriker sig hes (minister Joachim Budzinski gjorde det häromdagen på Twitter) om att landet av hänsyn till befolkningens säkerhet inte tar emot några migranter från islamiska länder – stärktes efter att min i Stockholm bosatta syster hösten 2017 tillbringade tre månader hos vår halvsyster i Polen.
        Den sistnämnda är en totalt hjärntvättad katolik som anser att jag och den i Stockholm bosatta systern är syndare, eftersom vi ogillar kyrkans uppmaning att ”öppna era hjärtan för våra bröder muslimer”.

        Min sålunda ”syndande” syster har under sin vistelse i Polen fått tag i ett par publikationer som troligen tack vare den närapå obefintliga risken för spridning inte hade blivit utrensade (som regel medelst ekonomiska åtgärder). Där fanns det information om att Polen år 2016 ingick långsiktiga avtal om invandring av kvalificerad arbetskraft från Pakistan, Bangladesh, Indien, Vietnam och Filipiner samt att Polen tar emot ”flyktingar” från Turkmenistan, Ryssland (tjetjener) Afghanistan, Libyen, Tunisien och Marocko, men att mottagandet fortfarande är så pass litet att det kan döljas för allmänheten. Sådan information finns numera att tillgå på alternativa medier. Som jag nämnde, språkbarriären i kombination med att flertalet polacker är fattiga, utgör ett stabilt hinder mot spridning av information som skulle nagga i kanten den polska regeringens gloria hos nationalister i västra Europa.
        Jag höll just på att glömma att det var Polens ”nationalkonservativa” regering som stoppade Richard Spencers inresa i EU, vilket hindrade hans fysiska närvaro på konferenser i Sverige. Han ansågs nämligen vara en Hitler-anhängare.

        Slutligen vill jag nämna att min syster hade nyligen tillbringat sex veckor hos våra mer avlägsna släktingar i Polen och hon tycker att det nu inte längre är ovanligt att träffa på folk med ett distinkt icke-europeiskt utseende, även utanför de stora städerna.

        (Hon besökte också vår släkt i Tjeckien, och blev väldigt förvånad över att se fler ”solbrända” även där, inte minst för att Tjeckien annars verkar vara ett bättre land att leva i än Polen.)

        • peterkrabbe says:

         Tack Lucy för din utförliga Polen-analys. När nu järnridån har gått upp för länge sedan, är det märkligt att vi inte vet mer om ett av våra närmaste grannländer. Polen rekonstruerades ju av segrarmakterna efter det första världskriget – tidigare tyska Preussen – efter att ha varit försvunnet i några hundra år. Få vet att den ryska örlogsbasen Kaliningrad tidigare var staden Königsberg i Preussen.
         Det lidande som polackerna fått utstå under de två världskrigen är ofattbart, Polens läge mellan Tyskland och Ryssland är nog det sämsta möjliga. Jag kan förstå att det är svårt att veta vad som är bak eller fram i denna häxkittel. All information är välkommen!

         • Christina says:

          Kaliningrad- tidigare staden i Preussen men ännu tidigare Królewiec staden i (Stor) Polen.
          Ja historien är komplicerat.

          Hälsningar

      • AnnaF says:

       Tack för länken! Mycket informativ men också en skrämmande påminnelse om hur lite vi vet om länder som vi är nära sammanlänkade med. Mina tankar går direkt till V4 sammarbetet som kan bli haverared just i Nato/antiryss frågan. Tjekien, Slovakien och Ungern hanterar utmärkt sin historia som var kopplad till den dv.,Sovjet och har relativ sval intresse för Nato.Den fd. DDR har en stor rysk befolkning som obehindrat levt i generationer i landet utan att bli påmind om tider före 1990.
       Polen hölls synnerligen kvar i en form av nationalistisk Trauma som finns alltid där cabalen har fått härja fritt och sett till att trauman, såren aldrig skall läkas!

       CIA-s härjande i Polen och andra östeuropeiska länder tidigt 80-tal är känd och väldokumenterad. Kommunismens ”fall” var en välorkestrerad övertagande av de makter som har styckat och exploaterat östeuropa medan dessa naiva stackare firade sin ”befrielse”.
       ”The topic of the People’s Republic of Poland is an entirely unfamiliar one in the West. Perhaps the only “milestone” of the period known to American readers is its overthrow largely contributed to by the “trade union” Solidarity. Of course, the “detail” is omitted that Solidarity was infiltrated and funded to the tune of $10 million by the CIA and itself remains one of the single most scandal-riddled entities in Polish history which subsequently betrayed Polish workers to brutal austerity, privatization, and Western corporations in the blink of an eye. Rather, the history of socialism in Poland is one of a country ruined by war and genocide rebuilt into an industrial power whose wealth was used to guarantee Polish workers socio-economic guarantees unknown to people in the West.”

       https://thesaker.is/zmiana-piskorski-and-the-case-for-polish-liberation/

 36. Mjölner says:

  Än så länge ett skämt då lagförslaget ännu ej godkänts. Men, man vet aldrig när ”the tipping point”
  för det totala vansinnet inträffar. Sverige kommer att hänga på, var så säker. Kommer sossarna att
  vara med i någon form av regeringssamarbete kommer Morgan Johansson se till att yttrande-
  friheten blir ett minne blott.

  Klimatrapporten från FN-s klimatpanel IPCC i ny videointervju.
  Rapporten som presenterades i måndags fick svenska medier såsom SVT att slå på storlarmet.
  SVT:s reporter Erika Bjerström talar om system- och samhällskollaps och att det måste ske en
  systemförändring för att hantera detta. Se intervjun.
  https://nyadagbladet.se/miljo/lars-bern-kommenterar-senaste-ipcc-rapporten-i-ny-videointervju/

  • Skrämsel pornografi. IPCC Rapporten

   Lars Bern är suverän. Lugn när han förklarar alarmen. Nya larm hela tiden.

   Weather Fear Porn by MSM. Svenska Henrik Palmgren har granskat ”Global Warming”. According to a new report from UN’s IPCC we only have 12 years to halt catastrophic global warming. Mainstream media warned of ”climate hell” if we do not make ”unprecedented changes” to stop global temperatures rising by 1.5 degrees Celsius.

   New IPCC Report Catastrophic Global Warming, We Only Have 12 Years (Again!), 54 minuter – October 9, 2018
   https://153news.net/watch_video.php?v=HMB8W7YG15H3

   Monsterstormen ” Michael” har haft stor påverkan på Gulf Coast of Florida under oktober 2018 berättare MSM. Här är det en citizen journalist som synat stormen i sömmarna.

   Hurricane Michael was a Targeted Strike, 30 minuter – October 13, 2018
   https://153news.net/watch_video.php?v=AMR8A33WU78W

   • Alve says:

    Ja, ”Second Opinion” Lars Bern är suverän! Läs även på http://www.klimatupplysningen.se idag ”Professor Richard Lindzen slår tillbaka mot IPCC:s alarmistrapport”

   • Mjölner says:

    En svensk tokstolle från SMHI sade i samband med detta. -”Vi har bara fem år på oss att
    ta kontroll över jordens klimat. I annat fall kommer klimatet att bli självdestruktivt och alla kommer att gå i putten”. Han visste alltså att det återstår endast fem år då andra experter säger tio. Buden haglar som i en auktionsförrättning. Vederbörande framträdde som klimatexpert. Vi har, som sades i Berns intervju, aldrig kunnat kontrollera klimatet och kommer inom överskådlig tid inte kunna gör detta. Men SMHI kan!

   • ragnhild says:

    Det samme i Norge, nøyaktig det samme. Og den hører til den nye verdensordenen/systemskifte/NWO. Advarsler i fleng. Oligarkene er utålmodige blitt, nok et hundre år har de lagt bak seg, fullt av deres ondskap. Disse gale, skjønner ikke bæret. Alt er jo bare snille ønsker – for dem selv. Kan vi ikke forstå dem? Og at det er nå eller aldri.

    Jeg sier ALDRI 🙂 SORRY, gutta boys and the ladies forvirret seg inn i dritten.

  • Mjölner says:

   Skulle vara intressant att höra vad Ragnhild kan vaska fram om vad som händer i Norge med
   anknytning till NATO. Vi vet att media inte gärna vill publicera någon nyhet som skulle vara
   negativ för globalismen.

   • ragnhild says:

    Det viser seg tydelig at Norge er et US/Pentagon servilt land. Våre politikere har omfavnet agenda 2030, og er blitt en trofast vasallstat for oligarkveldet. NWO ønskes og arbeides for. FN´s plan. Compact for migration blir høyst sannsynlig underskrevet pr. 10.12. Og Natos største medlem er norske politikeres store helt.

    Aldrimer.no er en intressant side – hvor nøytral den er kan diskuteres. Men, den tar opp mange sider ved det norske forsvaret. Kan være greit å visitere.

    Derimot.no har hatt noen saftige artikler om Nato. Jens Stoltenberg har fått gjennomgå i dem. Steigan.no er heller ikke taus.

    Med hilsen.

 37. Mo says:

  Mycket märklig utveckling, världens lyckligaste folk är rädda för ryssen eller är det någon annans påbud ? Det tycks vara upp och nervända världen i södern när liberalerna i Malmö tror sig värna ett fritt och öppet samhälle genom att släppa fram de röda för att motarbeta SD. Så historielöst !

  • Loa says:

   Malmö av alla S-bastioner, som äntligen kunde fått ett sällsynt avbrott i denna cementtradition. HUR kan liberalerna göra en sån barnslig (inget ont om barn) tjurig uppvisning, låta ett sånt tillfälle gå sig ur händerna?! Gratulerar, fru Jammeh!

   • Mo says:

    Vem vill/ vågar ta ansvar för denna socialdemokratiska vinglande koloss. Kollapsen närmar sig, vem skall betala när en växande andel av budgeten är beroende av andra kommuners stöd och Stockholm snart har mer än nog av sitt eget. Det blir svångrem eller får man piska fram medel ur sina grannar. Kanske blir lösningen gemensam kassa för hela södra regionen med sammanslagning av sjukvård,trafik och kommunuppdrag ?

 38. christian says:

  Det svenska etablissemanget är landsförrädare & folkmördare. De tjänar sina globalistiska herrar för att sedermera kunna hämta hem sina judaspengar. Jag har svårt att tro att valet gick korrekt till, att så många svenskar skulle vara somnolenta tror jag icke.

 39. msandberg2016 says:

  http://www.toppraffel.se/2018/10/bio-lyrro-ut-invandrarna.html?m=1
  En negativ recension på en ny ”rolig” svensk film kanske kan roa i eländet

 40. msandberg2016 says:

  Om man haft en psykos och upplevt helvetet här på jorden så är varje dag utan ond påverkan en välsignelse. Jag tror på en god Gud. Jag trasades sönder i mitt kämp för en annan värld. Jag tror och hoppas på gott för alla. Tänk Thor Heyerdahl och hans ideer. Han höll på att dö som barn och fick en Gudstro. Finns mycket gott i att läsa honom. Han kämpade mot Hitler. Läs lite på St-Germain.se de spiritisterna ger hopp på ett flummigt sätt. Kan väl inte skada. Jag tror Jesus tillhör de fattiga. Och de utan hopp.

  • Fiskargubben says:

   Sandberg, jag har bett för dig länge. Jag har också haft sorger till döds. Herren är med de små och han kan resa upp vem som helst, även en sådan knas, knappast knias, som Fiskargubben. Han föredrar att använda de som ingenting är för att ingen ska kunna berömma sig, så säger Han. Den där strunten i förorten fick göra tjänst och det är inte en slump att vi talar med varandra.

   Jag känner till St. Germain, men är inte på den vägen. Du måste tänka själv, det är din absoluta rättighet. Det säger jag också mina barn. Jag har hopp om dig.

 41. Mjölner says:

  Enligt en overifierad rapport, som skall ha presenterats av någon chef för kyrkans internationella
  arbete, har under år 2017 antalet absolut undernärda ökat till 821 miljoner och att
  FN snabbt gått ut med orsaken till detta. Gissa? Jo, klimatförändringarna.

  Den verkliga orsaken till fattigdom, misär och ohälsa, är att miljontals hushåll saknar el och friskt
  vatten. En stor del av jordens befolkning måste laga sin mat över öppen eld som orsakar
  sjukdomar, genom inandning av giftiga rökgaser. Globalisterna, oligarkerna, FN, EU, de flesta
  regeringar och makthavare vet om detta. Inte en dollar avsätts att hjälpa dessa människor.
  En rå metod att bedriva befolkningskontroll. I Svensk TV bedrivs tiggeri om hjälp till svältande
  barn i tredje världen. Oftast visas ett välfött gråtande färgat barn som motivering att öppna börsen.
  Där finns ingen garanti för att ditt bidrag skulle komma de verkligt behövande till del.
  Svensk media kunde för omväxling rapportera om barnsvälten i Jemen, orsakad av USA och
  Saudiarabiens m fleras krigshandlingar. Men det sker aldrig. Kina bygger kolkraftverk för att
  kineserna vill ha elektricitet och ökat välstånd. Det tycker västvärlden är närmast kriminellt.
  Asien är på väg att utvecklas till ett modernt och attraktivt handelsområde med välfärd och ökad biltrafik. Lilla Sverige har bestämt sig för att släcka kärnkraften ock kommer snart i samma
  läge som kineserna. Miljömupparna får nog bita i det sura äpplet och ändra taktik. Vi måste bygga kolkraftverk för att tillgodose efterfrågan i samband med en okontrollerad afrikansk invandring.
  Eller varför inte fortsätta utveckla kärnkraften?

 42. Mjölner says:

  Länkens artikel förordar IPCC:s nedläggning samt gisslar den vetenskapskonsensus som fortsätter larma om klimathotet.
  http://klimatsans.com/2018/10/15/konsensus-en-darlig-ledesnor-for-sannhet-og-framskritt/

 43. AnnaF says:

  Som komplement till Hans Myrebros bok ”De skapade ett blodigt 1900-tal” länkar jag en boktips som är ett absolut måste att läsa! Historien började inte i 1900-talet och är inte slut än…..Att begripa den förstörelsekraften måste man förstå den paradoxen som den judiska identiteten bygger på där skapanden/destruktiviteten, oändlig maktbegär/offerstatus, känslan av hemlösheten, identitetlösheten och den globala identiteten att vara hemma samtidigt och överalt har alltid varit närvarande. Det har aldrig funnits ett folkslag som har fått ett sådan starkt inflytande över andra utan att behöva släppa kontrollen över den egna stammen. Hur var det möjligt att bevara den ”samhörigheten” utan att orsaka grava själsliga skador, mental ohygien? Det är många som är intresserade att få svar på detta oavsett censur, tabu eller andra typ av förföljelser! Myterna har förlorat sin tjusning, lögnerna spricker……

  Hela texten till Israel Shahaks bok: ”Jewish History, Jewish Religion:

  https://archive.org/stream/JewishHistoryJewishReligion_665/JewishFundamentalismInIsrael_djvu.txt

  • peterkrabbe says:

   Tack Anna, jag skall läsa boken i din länk. De mest informativa böckerna om judendomen är skrivna av judar själva, vilket visa att det lyckligtvis finns judar som är motståndare till agendan och istället söker en vänskaplig samvaro. Jag läser nu The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy av Mearsheimer och har närmare 500 sidor framför mig….
   Du har rätt i att man måste gå mycket långt tillbaks i tiden för att förstå vad som händer idag. I Sverige vet många knappt vad deras farföräldrar hette, historia är ett okänt begrepp. Inom judendomen uppfattar man det som hände för 3000 år sedan som om det var igår.

 44. Och delar av Kalifornia är utvalt till att avfolkas enligt Agenda 21, så här stänger de av strömmen. Det är ingen kraftig vind som nyheterna rapporterar, det är inga bränder heller, bara trakassering av befolkninge, som nu får sina frysvaror förstörda.

  Going Dark! ”Pre-emptive” Power Shut Off to Thousands in Nor Cal~ Lt. Winds, NO FIRES
  https://153news.net/watch_video.php?v=M8R6SO3SKXOX

  Calistoga left in the dark after PG&E cut the power due to fire danger
  https://abc7news.com/power-cut-to-2300-pg-e-customer-in-calistoga/4485914/

  PG&E cuts power to 17,000 customers in Sonoma, Napa and Lake counties due to dangerous fire weather
  https://www.pressdemocrat.com/news/8841070-181/pge-will-turn-off-power

 45. Lassekniven says:

  Jag förstår inte varför NATO har intresse för Sverige. NATO och USA kan ju förlägga hur mycket trupper, vapen och resurser som helst i De baltiska staterna och Polen samt i norra Norge som till stor del omsluter både norra Sverige och Finland. Filosofin är kanske att man vill ha Sverige som ett potentiellt slagfält mot ryssarna. Men USA vill ju numera bara kriga hemifrån bakom joysticks och datorskärmar. Då skulle övriga europeiska NATO-länder kriga på marken i Sverige och bli en munsbit för ryssarna då inget land i världen slår dem i konventionell krigsföring på mark. Kanske vill USA bara sälja mer vapen och få in sin NATO-fee på 2 %, man har ju dessutom sålt in ett föråldrat luftförsvarssystem för 35 miljarder eller vad det är till mindre vetande militärer och personer inom Försvarets materielverk. Det franska systemet år mycket bättre och dessutom billigare.

  • Mo says:

   Någonstans ska kärnvapen deponeras i Norden, ingen vill ha Svarte Petter ?

   http://www.sydostran.se/insandare/ratificerar-snabbt-konventionen-om-forbud-mot-karnvapen/

  • peterkrabbe says:

   Lassekniven, ett land som Ryssland måste ha tillgång till hamnar, både civila för handel och örlogsbaser för försvaret. Utan hamnar faller man lätt offer för handelsblockader och påtvingad svält i ett krigsläge. Ryssland har tre viktiga örlogsbaser för detta syfte, Murmansk vid Norra Ishavet, Kaliningrad i Östersjön och Sevastopol (Krim) vid Svarta havet. NATO å sin sida har som främsta intresse att kunna blockera dessa hamnar vid ett krig mot Ryssland. Det är en av bakgrunderna till Ukrainakrisen och Rysslands agerande för att försvara Sevastopol, man har nu byggt en bro från det ryska fastlandet direkt till Krim för att hålla denna livlina öppen. Kaliningrad är en av Rysslands viktigaste örlogshamnar som har som uppgift att hålla Östersjön och Nordsjön öppet för rysk sjöfart. Om Sverige skulle gå med i NATO kan denna ryska förbindelse lätt blockeras genom att Öresund och de danska bälten helt kommer under NATOs kontroll. NATOs intresse för Nordnorge är relaterat till deras kontroll av den ryska sjöfarten från Norra Ishavet till Atlanten. Det ligger garanterat inte långt bort att Norge får robotbaser i nordost, riktade mot Ryssland och Murmansk.
   Örlogsbaserna har inte bara uppgiften att skydda handeln genom de civila hamnarna, utan också att vara underhållsbaser för de ryska kärnvapenbestyckade u-båtarna, som utgör det rörliga försvaret i händelse av en attack mot Rysslands fasta baser. U-båtsförsvaret är det största problemet för USA, vars strategi är att anfalla Ryssland ”i förebyggande syfte” och utan förvarning. Därför finns alla NATOs robotbaser runt Rysslands gränser. Men U-båtarna vet man inte var de befinner sig i världshaven, och därifrån kommer kontraanfallet direkt mot USA om Ryssland angrips. De har ett avgörande avskräckande syfte. Utan dessa är Ryssland hjälplöst.
   Om Östersjön blockeras av NATO måste Rysslands första åtgärd vid en krigssituation bli att ta Sverige och etablera ett brohuvud vid Göteborg för kommunikation utåt via Nordsjön. Dessförinnan har man slagit ut NATOs planerade robotbaser på Gotland, som kommer att vara riktade direkt mot Kaliningrad. NATOs planering är lätt att avläsa i de militärövningar som man numera håller på svensk mark. Bara vänd på steken så har ni den ryska försvarsstrategin.
   Så länge som Turkiet är medlem i NATO kan man utgå från att NATO stänger Bosporen direkt av denna anledning. Murmansk är svåråtkomligt vintertid. Återstår utloppet via Östersjön. Om man vill hålla Sverige utanför framtida väpnade konflikter ser man till att Östersjön är en neutral zon och att vi håller oss utanför NATO, som är den potentiella angriparmakten. Omvänt blir vi dörrmatta för det tredje världskriget…

   • Fiskargubben says:

    Peter, en svensk expert säger att havsgående ryska ubåtar inte kan dyka i Östersjön. En gick i ytläge till St. Petersburg. Jag antar att det beror på salthalten och då är det Murmansk som gäller. Det kanske finns ubåtar i Sevastopol, men jag vet inte om de kan dyka i Svarta Havet. Senast kom de från Murmansk till Medelhavet. Östersjöns ubåtar kan förstås servas i Kaliningrad och St. Petersburg.

 46. Martin T says:

  Trump är stenhård; nu har han verkligen gått ut och sagt sanningen; https://www.nordfront.se/donald-trump-federal-reserve.smr

  Det är mycket modigt gjort. Vi får innerligt hoppas att det inte går som för Kennedy. Fick Donald möjligen en varning direkt ? https://www.rt.com/usa/441517-melania-trumps-plane-smoke/

  Budskapet ; passa dig noga, nästa gång blir det kraftigare grejor !

 47. Eltervåg says:

  Nu har även Nordea blivit anklagad av Bill Browder för ekonomisk brottslighet!
  Han lyckades attackera Danske Banke, och nu är Nordea nästa på listan.

  De som har lyckats se filmen om The Magnitsky Act – Behind the scenes som är censurerad, vet hva för person detta är.

  https://www.zerohedge.com/news/2018-09-17/bill-browder-strikes-back-europe

  https://www.di.se/live/ebm-handlagger-bill-browders-nordeaanmalan/

  https://e24.no/lov-og-rett/oekokrim/hvitvaskingsjeger-anklager-nordea-for-hvitvasking-oekokrim-bekrefter-aa-ha-mottatt-anmeldelse/24468241

  Det här är mycket oroande. Vad jag kan förstå, så är Bill Browder en stor brottsling. Och han gav upp sitt Amerikanska medborgarskap för att undvika att vara skatte pliktig i USA. Amerikanska medborgare måste betala skatt oberoende var de bor eller arbetar.
  Ändå är han verksam och påverkar USA fortfarande.

  Vad kommer att hända i norden om våra banker fälls och måste betala stora summor (och vart går i så fall pengarna)?
  Det verkar som Ryssland är huvudmål i saken. Genom att isolera ryska banker.
  Men det här kommer osvikligen att drabba oss alla, om våra länder väljer att godta anklagelserna.

  ——
  Bankerna begär uppgifter av varje individ enligt lagen om penningtvätt, och har satt detta i praktiken till 10000 SEK för legitimering, och frågar vart pengarna kommer ifrån.

  Men detta är inte enligt lagen om penningtvätt SFS 2009:62!
  Lagkravet på kundkännedom vid misstanke om penningtvätt eller terrormisstankar, är nämligen inte 15 000:- SEK. Det är 15 000:- EUR. Femton tusen euro. – Ungefär 141 000:- kronor!
  Du skall bara legitimera dig när affärsförbindelsen upprättas, dvs när du öppnar ditt bankkonto. Därefter har inte banken ett dugg med varifrån dina pengar kommer att göra om beloppet är under 15 000 euro.
  ——

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: