En smygtitt in i Ondskans skafferi…. Del 2. Krigen.

USAF Goldfein

 

Vi skall fortsätta titten in i ondskans skafferi som erbjudits oss av NASA:s chefsforskare Dennis Bushnell, genom det föredrag han höll för den amerikanska försvarsindustrin år 2001. Det är naturligtvis betydligt svårare att få grepp om dagens situation vad gäller en i alla avseenden hemligstämplad verksamhet som krigsindustrin, än för den civila sektorn med sina telecom- och robotprodukter, vars alster är avsedda att kunna säljas till oss som potentiella nyttjare.

Bushnell pekar ändå på en framtid med en radikalt annorlunda krigsindustri. Dagens arméer med stridsvagnar, fotsoldater, lång- och kortdistansmissiler, stridsflygplan med hangarfartyg m.m. framstår redan som medeltida i jämförelse med framtidens krigsföring. Ändå kommer vi under överskådlig framtid att få leva vidare med de konventionella arméernas hot hängande över oss. Orsakerna är flera. En av de mest cyniska är att bara denna krigsform ger ”resultat” vad gäller befolkningsminskning, bara under 1900-talet har över 100 miljoner människor blivit offer för medvetet igångsatta krigshandlingar. En annan är att krigsindustrin ser sig själv som en viktig sysselsättningsfaktor i de länder som kan kallas de aggressiva, genom att bedriva krig i en form som krossar all infrastruktur i de drabbade länderna. Samtidigt garanteras då segraren rätten att återuppbygga samhället med hjälp av sin egen industri, hela den kombinerade vapenindustrin och de civila tillverknings- och agro-industrierna blir därmed en lysande affär för aggressorn. Inhemska verksamheter kan utplånas och ersättas med de av segrarmaktens konkurrenter som av självklara skäl tidigare hållits utanför.

Ett land som USA skulle stå sig slätt utan denna ”näringsverksamhet”. Så länge som krigen kan bedrivas långt utanför landets gränser och den egna industrin är ohotad är krigen en affärsidé som genom sin destruktivitet ständigt ger nya uppdrag till hemmaindustrin. När Trump vill spara pengar genom att satsa på det betydligt billigare Rymdens Krig, står han inte oemotsagd i kongressen. Dels blir USA möjligt att angripa från ovan när tekniken anammats även av konkurrenterna, dels saknas möjligheten att erövra territorium. Globalismen är än så länge ett bättre vapen…

När globalismens företrädare hävdar att en världsregering skulle innebära slutet på alla krig är det naturligtvis rent nonsens. Det handlar bara om att definiera om territoriella konflikter till kulturellt och ekonomiskt betingade uppror mot en centralmakt, som hävdar härskarens rätt till alla världens råvarutillgångar utan att behöva diskutera nedärvda rättigheter eller lokalbefolkningens anspråk. Ett genomförande av globalismen skulle innebära den största stölden av enskild och nationell egendom i världshistorien. Kommunismen bleknar i jämförelse.

Detta innebär också att framtidens krig inte kommer att vara riktade mot andra nationer i samma utsträckning som idag, utan mer mot civilbefolkningen i olika globala regioner. Att slå ner folkets protester och demonstrationer blir huvudsyftet för den militära makten. Frankrike är ett mycket tydligt exempel på hur man tänker sig denna utveckling. Macron inför lagar och kostnadshöjningar för individen i ett rasande tempo som urholkar såväl nationens som den enskildes ekonomi. Svaret blir massdemonstrationer, som skall slås ner av kravallpoliser med för syftet sofistikerad utrustning. Man söker det jämviktsläge där skadorna för de drabbade blir så stora att demonstrationerna uteblir. Dagens tårgasgranater och gummikulor kommer snart att ersättas av kemiska stridsmedel som paralyserar, förblindar och bryter ner den psykiska kampviljan. Vi kommer också att få se hur IT-samhällets civila funktioner kommer att användas för en krisrelaterad mind control i syfte att hålla demonstranterna hemma istället.

Kina har redan ett lasergevär i produktion som ger kravallpolisen möjligheter att antända föremål – människor eller fordon – på tusen meters avstånd. Vi kan lätt föreställa oss vilken panik detta skulle skapa i en demonstrerande folkmassa. En mjukisvariant som redan finns är ett vapen som ger en outhärdlig värmekänsla på demonstrantens hud. I USA är man långt framme med vad man kallar Directed Energy Weapons (DEW), som på samma sätt antänder och förintar både människor och materia, allt på betryggande avstånd från objektet. Tillförlitligt bildmaterial från bränderna i Kalifornien nyligen visar att DEW med stor sannolikhet användes för att pulvrisera både hus, människor och bilar. Temperaturer på flera tusen grader har noterats i efteranalyserna av brandförloppen, temperaturer som ligger långt över de möjliga i en vanlig skogsbrand. Dessa dödsstrålar avfyras i dagsläget från olika former av flygplan, men kommer i framtiden att kunna styras från satelliter på betydligt högre höjd och från positioner som bara kan bekämpas genom det framtida Rymdens krig. Att DEW användes för att antända ektakstolarna i kyrkan Notre Dame är än så länge en hypotes, men jag blir inte förvånad om den bekräftas. Det finns nämligen ingen annan möjlighet.

Men åter till Bushnell efter denna lilla utvikning. Han talar bl.a. om smart dust, partiklar av nanoformat som kan användas som sensorer och aggressorer och lätt sprids med vinden. En användning är som laddade moln som kan fås att detonera på kommando och därmed uppträda som för ögat osynliga bomber. En annan är att nanopartiklarna skall inandas av ”fienden” och programmeras för destruktion av kroppens olika funktioner. Vi står därmed inför en krigföring mot människor som vi inte kan se och därmed är försvarslösa inför. Det är givet att vi här har ett vapen med syfte att också begränsa befolkningstillväxten. När Bushnell skrev detta för tjugo år sedan var geoengineering i sin linda och att det finns ett samband mellan dagens utsläpp av aluminiumpartiklar från flygplan, HAARP och den elektromagnetiska laddningen av atmosfären kan knappast förbises. NASA har senare också bekräftat att man släpper ut lithium i jonosfären. Lithium påverkar vår tankeförmåga negativt genom att förändra nivåerna av serotonin och noradrenalin i det endokrina systemet, enkelt uttryckt – får oss att ifrågasätta mindre. Krig och befolkningskontroll går hand i hand när vår värld nu i snabb takt förses med ett omgivande spänningsfält som skall bli basen för den globala styrningen av telecom-industrins produkter, förarlösa flygplan och långdistansmissiler, förarlösa transportfordon på mark och registreringen av individernas rörelse- och tankemönster genom de chips som alla kommer att ha i framtiden. Vi skall inte kunna gömma oss någonstans på jorden, Maktens kontroll kommer att vara allestädes närvarande.

Det är ett välkänt faktum att elektriska spänningsfält avger värme. Det är därför en rimlig hypotes att elektrifieringen av vår atmosfär är den egentliga orsaken till den uppvärmning som man i förebyggande syfte kallar global warming och skyller på utsläpp av koldioxid istället. På kuppen tror man sig kunna stoppa industrialiseringen och tillväxten i Asien genom sina moralkakor. Bushnell har ett intressant diagram i sin presentation som visar hur USA:s ekonomiska andel av världens BNP då bedömdes bli år 2020 i de två alternativen låg resp. hög tillväxt. I det första alternativet håller USA jämna steg med Kina, i det andra har Kina fördubblat sin andel jämfört med USA. Scenariot är talande.

Det vi har att förhålla oss till idag är det faktum att USA behöver ett nytt krig för att hålla sin ekonomi och därmed sin krigsindustri rullande. Målet är Iran, även om Venezuela kan duga som förrätt. Att aktiviteterna nu ökar och att provokationerna kommer praktiskt taget dagligen tyder på att USA behöver utnyttja sin krigsmakt innan den blir för gammal, även om den nya teknologin ännu inte är helt färdig. Iran sköt förra veckan ner ett amerikanskt obemannat drönarflygplan över iranskt territorium och attackerna mot oljetankers i Hormuz-sundet har pågått en tid. De senare utförs sannolikt av Saudiarabien på uppdrag av USA. Trump framstår som patetisk när han varnar Iran för fräckheten att skjuta ner amerikanska spionplan över Iran, samtidigt som de forna allierade Japan och Tyskland reagerar starkt över de amerikanska provokationerna med oljetankers som sprängs och sätts i brand. Ett av dessa fartyg tillhör Japan. Istället för att klandra Iran som avsett, riktas alla anklagelser mot USA, som provokatör. Ingen annan än USA/Israel vill ha ett nytt krig i Mellanöstern, USA ser det däremot som en nödåtgärd för att fälla konkurrenter om den ekonomiska makten i världen i en kapplöpning som man håller på att förlora. Ett stopp för oljeexporten från Iran till Asien skulle lamslå världen ekonomiskt. En analys av Trumps agerande relativt det kommande presidentvalet är motiverad. Håller krigshökarna på att återta makten? Gäller det att lyda eller försvinna? Svaren lär komma under sommaren.

Peter Krabbe

bilden: US Air Force Chief of Staff General David L. Goldfein talar vid the Air Warfare Symposium on February 23, 2008. Image: U.S. Air Force. Goldfein är även ansvarig för väderkrigsprogrammet Owning the weather 2025. Vilar sionismens skugga fortfarande över Pentagon?

57 Responses to En smygtitt in i Ondskans skafferi…. Del 2. Krigen.

 1. hllviken says:

  Det här blir mycket svårare att genomskåda och förvara sig mot för den vanliga/maktlösa individen/gruppen.
  (Jämfört med tidigare i historien då det sades vara nation mot nation.)

  Så som det är nu så är – så vitt jag kan se – Världshärskarna ensamma på scenen. Ingen annan makt har styrka att slå tillbaka.

  Be till Kristus och be honom komma tillbaka och ordna upp Helvetet! Eller vad finns att göra?

  • Savalle says:

   När vi väntar på Jesu Kristi återkomst ska vi ta avstånd från ondskan, mörkret och istället söka leva enligt Jesu ord:

   ”Mästa­re, vil­ket är det störs­ta bu­det i la­gen?” Han sva­ra­de ho­nom: ”Du skall äls­ka Her­ren, din Gud, med he­la ditt hjärta och med he­la din själ och med he­la ditt förstånd. Det­ta är det störs­ta och förs­ta bu­det. Se­dan kom­mer ett av sam­ma slag: Du skall äls­ka din nästa som dig själv. På des­sa båda bud vi­lar he­la la­gen och pro­fe­ter­na.”

   (Matteusevangeliet 22:36-40)

   Ondskan är beroende av människor som agerar som medarbetare eller verktyg.

   Vi ska avslöja och avväpna ondskan genom att belysa allt:

   En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. 9Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning – 10och tänk på vad Herren vill ha. 11Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem – 12vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. 13Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, 14för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: ”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig.”

   (Efesierbrevet 5:8-14)

 2. Arga gubben says:

  Det polska kavalleriet mötte de tyska stridsvagnarna under kriget. Ni kan ju tänka er hur det gick. Finnarna/finländarna hade inga vapen mot de sovjetiska stridsvagnarna. Soldaterna tvingades komma nära och slänga ned exploderande ämnen i vagnarna genom ett rör. Hesbollah angrep israeliska stridsvagnar på en öm punkt där bak.

  Finnarna hade ett annat ess. De lät några stridsvagnar passera en bro innan den sprängdes. Stridsvagnarna rasade ned i floden och de som kom över förintades snabbt. Den sovjetiske generalen var helt oförberedd. Korv var ännu ett finskt vapen. Sovjetiska soldater fick bara te och bröd. De kunde omöjligen motstå den goda korvlukten och ett angrepp försenades medan finnarna omgrupperade.

  Poängerna äro två, så att säga. Världskrigen utkämpades med gamla metoder och det gäller också nästa stora krig, om det kommer. Soldater på marken är vad Ryssland och Kina har, inte väst. Till detta kommer _uppfinningsrikedom_ (se de nya ryska vapnen) och personliga uppoffringar utöver vad våra soldater lär sig idag. Vi såg det i Syrien när ryska soldater gick i döden för att ta med sig den isiska fienden med en handgranat. När officererna i Odessa, hjältestaden, beordrade angrepp på sig själva för att stoppa tyskarna. Oroliga ska nog israelerna vara över Hesbollahs soldatutbildning. Den är nämligen andlig på ett sätt få i Israel och västvärlden ens kan föreställa sig. Vad har vi? Jag orkar inte räkna upp det degenerata.

  Peters krönikor väcker många frågor och det finns mycket mer att säga.

 3. Arga gubben says:

  Artikeln är bakom en betalvägg, men lite kan man läsa. Brittiska forskare brukar bota en eller två patienter och sen hör man inte mer, därom var jag och min läkare eniga. Kan förkylning bota cancer? Hur? Är det febern som hjälper? Jag botade en gång en förkylning snabbt genom att lyfta tunga lådor väl påklädd och blev varm när jag var ung. Som när ”den siste vikingen” i en norsk bok botade sin ryggvärk med hårt arbete. Vad säger våra läkare?

  Den första febertoppen ska man släppa fram, annars kommer en andra och den kan vara livsfarlig. Amerikanska soldater botades med aspirin när de fick spanska sjukan. Febern gich ned och många dog av den andra högre febertoppen.

  Common cold virus could cure cancer, pioneering trial suggests

  https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/04/common-cold-virus-could-cure-cancer-pioneering-trial-suggests/

  • Savalle says:

   Kloke Fiskargubbe, du undrar:

   ”Kan förkylning bota cancer? Hur? Är det febern som hjälper?”

   Naturen är underbar. Det instinktiva, som fortfarande är mycket starkt hos djur, i synnerhet vilda djur, leder i regel till bot – och mycket annat som är bra.

   När däggdjuren är sjuka, fastar de. Enligt senare oberoende forskning, är fasta förmodligen det effektivaste medel människor – och oss mycket närbesläktade skapelser, däggdjur – kan bekämpa sjukdomen med är så oerhört enkelt: Ät inte på ett tag!

   Det finns en ännu snabbare metod – kroppens egen reaktion – feber! Vid kroppstemperaturet som överstiger 39 grader har mikrober stora svårigheter att överleva.

   Läkaren Henning Saupe tillämpade metoden att artificiellt förhöja temperaturen i delar av eller hela kroppen för att döda bekämpa cancer. Vad hände?

   De, av den onda maktens kontrollerade, myndigheterna ansatte Henning Saupe hårt. Men han gav inte upp. Nu är han verksam i Tyskland. Många andra kliniker världen över tillämpar samma metod.

   Några länkar:

   https://newsvoice.se/2015/11/du-kan-bota-cancer-med-alternativa-metoder-det-ar-vanligt-i-andra-lander/

   https://www.amazona.se/arkadiakliniken/

   Människor – och djur – som inte längre kan skydda sig mot mikrober p.g.a. nedsatt immunsystem börjar att ruttna – medan de fortfarande lever!

   Länk:

   https://newsvoice.se/2019/03/dr-erik-enby-forruttnelse-dodar-vara-kroniskt-sjuka-sjukvarden-samarbetar/

   Hur i hela friden kan läkare med gott samvete ordinera febernedsättande läkemedel?
   Förstår de inte detta elementära?

 4. Savalle says:

  Peter, du formulerade en gång i en kommentar krigens affärsidé träffande och aforistiskt med:

  ”BOMBA OCH BYGG!”

  • peterkrabbe says:

   Ja, så är det. Vi kan alla föreställa oss vilken enorm byggmarknad som väntar i Mellanöstern efter att den totalt sönderbombade stadsbebyggelsen och infrastrukturen skall byggas upp igen. Amerikanska företag kommer att få prioritet. Detta gäller även agroindustrin, i Irak har Monsanto i princip fått monopol på utsäde och livsmedelsproduktion enligt sitt exkluderande system med genmanipulerade utsäden i kombination med glyfosatsprutning av arealerna. Efter kriget utsåg Pentagon Paul Bremer från UD till administratör för Irak, man bildade en ny myndighet – CPA – med uppgift att ansvara för återuppbyggnaden. Bremer införde hundra nya lagar i syfte att säkerställa det amerikanska inflytandet över Iraks nya ekonomi. I Bremers order 81 infördes förbud mot att använda traditionella utsäden och säkra Monsantos försäljning genom amerikanska patenträtter. Genmanipulerade utsäden blev lag och skyddades genom patenten. Till saken hör att Irak hade en 10.000-årig tradition av utveckling av utsäden som lämpade sig i Iraks klimat och jordmån. Denna kultur förvarades i en fröbank i Abu Ghurayb som medvetet bombades sönder och samman av amerikanskt bombflyg.

   • Savalle says:

    Efter 17 minuter i detta fantastiskt klargörande föredrag av Stanley Monteith talar han om Paul Bremer som förstörare i Irak:

    (The Forbidden Secret with Dr Stanley Monteith 2007)

 5. stigrydmark says:

  Skrämmande och intressant. Tack Peter! Ingen lär bli förvånad om USA efter ett antal fake news
  attackerar Iran. Israels makt över USA är mycket stort.

  • Som Jim Fetzer uttrycker det: United State of Israel

   • Jag har också sett varianten: Jewnited States of America

    • Lucy Lipinska says:

     @Second Opinion. Jag har svårt att nämna ett land som inte domineras av just denna stam. Rabbinen i denna video är intressant att lyssna på även för den som är insatt. Denne rabbi säger som det är, att konvertiter till kristendom är riktiga femtekolonnare. Så har det blivit i Polen där kristna makthavare av judisk börd – i en ohelig allians med mammon-frälsta katoliker med polsk bakgrund – spelar storpatrioter som skriker sig hesa mot muslimsk invandring och mot ”hotet” från det ”aggressiva” Ryssland medan allt det polska försvinner. Samtidigt storhetsas det i Polens (polska?) alternativa medier mot allt tyskt och judar, med hänvisning till att tyskar ”äger allt i Polen” och att de använder sig av judar i sina konspirationer mot den polska befolkningen. https://www.youtube.com/watch?v=If8YR9YAsv8&t=3s

     • AnnaF says:

      @Lucy! Intressant ”Insiders” från Polen! Jag undrar hur Polen kommer att upprepa sitt ”misstag” från mellankrigstiden och vilka sidor de tänker välja i den kommande Konflikten som jag -utan överdrift- skulle jag kalla det kommande kriget? Den militära rustningen är mycket oroande och även valet av ”samarbetspartnern” representerad av anglosionister! Videolänken har tydligt budskap som är sannerligen inte okänd för majoriteten av judar.

      En bok som har har röjt upp starka känslor författad av sonen för den berömda Violinisten Yehudi Menuhin. Boken kom ut 2015 och förra året blev förbjuden att säljas. I början av året länsades en bokhandel i norra Tyskland på sin lager och tillgången idag är mycket begränsad.
      Sanningen tål inte dagsljus som vi fick lära oss på senaste Tiden så vid intresse håll till godo som PDF-fil i valfri språk (tyska, engelska)
      Vår nytid påminner mig om dem ”gamla goda” tider i min ungdom då sanningen sökte vi utanför den kommunistiska propagandan där vi också fann allt vad behövdes för att hålla förståndet sunt och emotionen fri från patetiska och falska föreställningar. Nu när jag måste samla på ”förbjudna böcker” i den berömda (och en aning överskattade) västerländska Demokratin vet jag också att sammanbrottet är nära…….

      Boken (engelska)

      Klicka för att komma åt 978-1-59148-141-6-TellTruthShameDevil-2nd-LowRes.pdf

      Tyska:

      Klicka för att komma åt menuhin-gerard_wahrheit-sagen-teufel-jagen.pdf

      • Lucy Lipinska says:

       Tack AnnaF. Det är alltid mycket givande att ta del av Dina bidrag å denna utmärka sajt. Jag har boken Tell the Truth and shame the Devil i min ägo. När det gäller Polens framtid ser det dystert ut, då de hjärntvättade katolikerna inte är mottagliga för annat än dogmer och shekel; det förstnämnda är etablissemanget inte oväntat frikostiga med, medan i fråga om det andra kan flertalet ”stackars polacker” bara fantisera om, trots ”hög BNP per capita”. Därav den enorma beredvilligheten att svälja den på polskspråkiga alternativa medier allestädes närvarande propagandan om ”tyska barbarer”; utifrån det som publiceras och kommenteras på dessa medier kan man lätt gissa sig till att ekonomiska motiv ligger bakom tyskhatet. Idioterna tror sig kunna få ett saftigt krigsskadestånd från Tyskland.
       När man läser det som sänds/publiceras på polska får man lätt det intrycket att folk i Polen tävlar med judiska organisationer (såväl i Polen som i utlandet) vem som har lidit mest på grund av det ”tyska barbariet”. Jag har sett/lyssnat på åtskilliga ”vittnesbörd” där män i 50-års åldern iklädda Polens dåtida militäruniformer ljuger om att de deltagit i strider och sett vad de ”hemska tyskarna” gjorde mot civilbefolkningen. På alternativa sajter kan man också bekanta sig med icke-judiska ”förintelseöverlevare” som inte kan vara äldre än 60 år. Tar man sig den enorma fräckheten att påpeka att ljuga och beskylla andra för brott är oförenligt med kristendom, ådrar man sig epitet som är omöjligt att översätta till svenska. Så vulgärt är språkbruket. Själv har jag blivit kallad Putin-fnask och germansk barbar, för att nämna de minst vulgära invektiv. Som Du kanske vet, åtnjuter katoliker privilegiet att få syndernas förlåtelse till en kostnad av att behöva rabbla några Ave Maria. Jag hoppas innerligt att katoliker i andra länder inte är sådana fariséer.

   • peterkrabbe says:

    Och Saudi America…

 6. OLE DAMMEGÅRD I LIMHAMN – 28 AUGUSTI 2018
  Wednesday, August 28, 2019 at 6:00 PM – 10:00 PM UTC+02
  Terror – på den globala scenen
  Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61, 216 14 Limhamn, Skåne Län, Sweden
  040-15 52 70, michael@limhamn.fh.se

  Aktuella evenemang
  Datum Plats Rubrik
  2019-08-28 Malmö Ole Dammegard
  http://www.2000tv.se/anmalan/

  INFORMATION: Datum: 28 augusti 2019. Tid: kl 18:00 – ca 22:00. Plats: Limhamns folkets hus, Malmö.
  Inträde: 200 kr för medlemmar. 295 kr för icke medlemmar. Betalning sker i förskott. Övrigt: Fika ingår.
  OBS! Det går att betala ett reducerat pris för medlemskap vid entrén och samtidigt få medlemspris på denna föreläsning och kommande föreläsningar.

  Anmälan: Anmälan sker i första hand genom formuläret på denna sida. I mån av tid tar vi även emot anmälningar på telefon 070-423 09 50.
  **** http://www.2000tv.se/anmalan/anmalan_dammegard.php
  Återbetalning. Det går inte att få biljettpriset återbetalat. Om du får förhinder att komma på föreläsningen får du maila oss.

  Vägbeskrivning. Kommer du utifrån Malmö är det enklast att köra på den yttre ringvägen (E20) och ta av mot Limhamn vid Hyllie avfarten (innan Öresundsbron).
  Bussförbindelser. Buss nr 4 och 33 stannar vid Limhamns centrum.

  Inspelning / fotografering. Inspelning av ljud och bild samt fotografering är inte tillåtet i den lokal där föreläsningen äger rum så länge inget särskilt tillstånd har utfärdats av föreningens styrelse.

 7. Visa gärna Krabbes text till bekanta. Superbra. Folk tror ju fortfarande att om man bara tar bort alla gränser så blir det fred. EU sades också vara ett fredsprojekt. Fred används för att sälja in krig.

  Spekulation från min sida. NASA kostar de amerikanska skattekollektivet 52 miljoner USA Dollar per dag. Och jag ser NASA som en ren Show. De efterlyser folk som kan tillverka en toalett till nästa månlandning. För 52 miljoner om dagen borde deras egna anställda kunna producera en sådan toalett. Låter mer som om de bara vill ge sken att de gör någonting. Miljoner och åter miljoner om dagen sedan 60-talet och världen presenteras några hjulspår i Arizona öknen. Jag tror att dessa NASA-pengar går till… Guess what? – The Military Industrial Complex.
  De letar ständigt efter länder där de vill införa DEMOKRATI (genom att bomba dessa till stenåldern).

  Vi minns vad US General Wesley Clark sa i en interview 2007. Iran står på tur…

  The retired 4-star US Army general, Supreme Allied Commander of NATO during the 1999 War on Yugoslavia, said in the 2007 interview that the purpose of the 9/11 attack was to take out the governments of seven countries in five years. These seven countries were Iraq, Syria, Somalia, Libya, Sudan, Yemen, and Iran.

  The Plan — according to U.S. General Wesley Clark (Ret.)
  https://153news.net/watch_video.php?v=1SYN41A6W9BY

 8. Hej igen. Ville bara informera om att 153News.net är uppe igen. .net (ej tilfälliga .org)
  Och av säkerhetsskäl flyttad till ett annat land. Ett försök gjordes för en vecka sedan att utplåna allt material på platformen. Dock fanns en box i ytterligare ett land som räddade plattformen.

  Nu finns det 3 videos uppe med anknytning till Sverige – länkade i texten.
  Ett Top Secret Experiment som går snett? Samma händelse anylyseras från tre håll.
  1) BBC som ”råkade” vara på plats när det inträffade.
  2) David McCann som skrivit boken: A Madness Shared by Two.
  3) Jon Hollinshead som är bror till mördade Glenn Hollinshead.

  Madness in the Fast Lane
  1) BBC * Swedish Twin-Sister Super-Soldiers
  https://153news.net/watch_video.php?v=7WKB1A39AMYD
  2) David McCann/ Richard D Hall * A Madness Shared by Two
  https://153news.net/watch_video.php?v=GXAN54U4K68K
  3) Jon Hollinshead * The brother speaks out
  https://153news.net/watch_video.php?v=5KA84BSN57UN

  Även en ny video om
  Earthquake strikes California – https://153news.net/watch_video.php?v=U3WKGRX4H8OO
  Och en 33 sekunder Freudin Slip: https://153news.net/watch_video.php?v=99A9NO439WY8

 9. JohanW says:

  Bara flika in att det ”kanske” finns en annan sida av verkligheten…..

 10. Hans Liljeson, Lars Krantz, Claes Hedberg, Tage Tuvheden
  Vad har dessa män gemensamt?

  Världens dyraste teaterföreställning – Över 2 miljarder spenderat
  Du betalar!

  Lördagsintervju 55 – Tage Tuvheden

 11. En kille i Australien kommenterar Youtube’s definition av Hate Speech
  Hard Hate-Filled Hearted Hounds of Hell, 2019-07-05
  * https://153news.net/watch_video.php?v=KM9SWO2W34O5

  Han har gjort en trevlig sång också om ett event i Florida.
  * https://153news.net/watch_video.php?v=25AGD37U34MN

  Och här kommenterar han ett event i Barcelona. 35 sekunder.
  * https://153news.net/watch_video.php?v=8RM28U2KW3BB

  Och har kommenterar han eventet i Orlando
  * https://153news.net/watch_video.php?v=N48XNAD22U4S

  Nu till Silicon Valley
  Jag har ingen FAKEbook och jag hoppas James Corbett syn på Facebook, kan få folk som lägger upp hela sitt liv där att tänka till.
  Corbett Report, Published on Jul 5, 2019. The Secrets of Silicon Valley: What Big Tech Doesn’t Want You to Know: * https://www.youtube.com/watch?v=TbKxUYl3WSE

 12. Lassekniven says:

  Tar man bort gränserna blir det ”Stamkrig” men det är väl det som Deep State är ute efter. Söndra och härska. Det kommer ju att komma en ny recession, kanske har den börjat. Det finns de som menar att denna blir i paritet med den som startade 1929 och då blir det allvar på riktigt. Demonstrationer och våld. Grupper mot grupper. Inbördeskrig? Vad tror du Peter och alla ni andra?

  • Mo says:

   Lassekniven, jag tror du har rätt, känslan av orättfärdig ledning och sönderslagen tillit är en farlig väg. Det mångkulturella samhället kan bli explosivt om vi inte hittar till någon form av gemenskap. Hur ska vi kunna göra det när vi i stället uppmanas att bejaka olikheter.

  • Savalle says:

   Edward Griffin talar efter 42 minuter i det här föredraget om ”The-Duck-Dinner-Mechanism”.
   Denna anordning innebär att ekonomiska krascher är en avsiktlig ingrediens i det ekonomiska system som råder.

   Reality of Money – G Edward Griffin

 13. NL says:

  US Foreign Policy Is A War On Disobedience – Caitlin Johnstone

  Här en rykande färsk text av Caitlin Johnstone där hon påtalar att vi har två val om framtiden och om vår överlevnad skall vara möjlig. Det är upp till oss alla att inse konsekvenserna.

  Visa på Medium.com

 14. Truth in movies. Earthquake in California… Mycket intressant analys. Varför dör bina?

  HOW IT ENDS – Predictive programming???

  THE PERFECT STAGE STORM – https://www.youtube.com/watch?v=9Y3TdLAn49Q

 15. Startar 1 min 28 sekunder in.

  An interesting article. 6 min – Adam Brooks, Consulant Major Trauma Surgeon
  https://153news.net/watch_video.php?v=6KS2X45MBSWB

 16. Halvägs in – mycket bra WTC-documentär (1h)
  Donald Trump, 9_11, CASE CLOSED [720p]
  https://153news.net/watch_video.php?v=BUUGM6H96X87

  Och nyheten om att Jeffrey Epstein arresterats för sex trafficking children
  https://153news.net/watch_video.php?v=6YNMXM7X4KX2

  Även en sång om ön: https://153news.net/watch_video.php?v=GHO6Y3MO3W2N

  • Nu har jag sett färdigt. Faktiskt den bästa 9/11 dokumentär jag sett – rekommenderar den till alla som har 1 h att avvara: https://153news.net/watch_video.php?v=BUUGM6H96X87

   (Bästa om 7/7 – är länkad i mitt namn, även den 1 h)

  • Eclipse says:

   Tack, mycket bra dokmuentär om WTC. Trump helt i händerna på sionistmaffian, alltså? ”Vi vinner med Trump i ledningen”, säger nu Arga gubben. Vad ska man tro?

   Länkar en bra intervju med Claes Hedberg från i mars. Ytterligare en variant på det vi redan hört, men med lite nya utvikningar.

   http://www.argamannen.se/video/palmemordet-claes-hedberg/

   Hedberg, Tuvheden… Bollen är i rullning.

   • Eclipse says:

    Dogge Doggelito och mediet Jörgen Gustafsson, känd från tv, intervjuade Claes Hedberg i ett program på webben. Gustafsson tror inte på Hedbergs teori. Jag är också bekant med ett av Sveriges främsta medier (en underbar människa) och hon skrattade gott när jag helt kort la fram Hedbergs tes. Däremot vet hon att Christer Pettersson inte har ett skvatt med mordet att göra.

    Så nu skickade jag helt sonika ett sms till en sierska i min hemstad (hon har rest världen över, träffat många kändisar och folk i näringslivet men alltid skytt offentligheten) för att fråga om Claes Hedbergs historia är trams. Hon ringde upp och jag fick en lång utläggning. Allt är sant! Och det kommer mer avslöjanden framöver.

    En av hennes kunder satt gör övrigt vid bordet intill när Rosengren och Persson var på strippklubb. Rosengren hävdar att han var där ensam. Hon sa sig också ha footobevis att kungen varit hos prostituerade.

    SÄPO ligger bakom undanröjandena. Om jag minns rätt sade hon att två agenter erbjöds 2,5 miljoner för att skjuta Palme men tackade nej. Då kom man på teatermordskonceptet.

    Kanske måste man gå med det här via utländska medier för att tvinga fram sanningen i offentligheten. Ska bli intressant att se hur sossarna ska kunna slingra sig ur detta, moralisk stormakt o s v.

 17. Pingback: En smygtitt i ondskans verkstad | Reflektioner

 18. Arga gubben says:

  Jag vill berätta en sak som kanske uppmuntrar. När jag fick en diagnos och började tappa muskler ställde jag in mig på att dö. Nej, du gubbe, fick jag veta. Ännu kan du göra lite nytta. Långsamt kom krafterna tillbaka och jag började äta igen.

  Det enda jag vet

  • Savalle says:

   Jag är enormt glad att du mår bättre, Fiskargubben. Du är mycket, mycket viktig för så många människor.

   Vår ”arga” Fiskargubbe är en skatt.

   • peterkrabbe says:

    Ja, så är det! För något år sedan var vi allla plågade av att Fiskargubben ville lämna detta jordalivet för att gå vidare till andra dimensioner. Om våra samtal på bloggen pånågot sätt fått Fiskargubben att bli Arga Gubben och inse att vårt vetande och våra kunskaper som ”gamlingar” behövs nu mer än någonsin, så har bloggen redan där fyllt en ovärderlig funktion. Vi äldre har inte orsakat det samhällsförfall som vi står inför, men vårt perspektiv bakåt ger oss möjligheter till en annorlunda analys av orsakerna och kanska kan vi därmed ge lösningarna till en förändring tillbaks till de förlorade idealen. Så häng med ett tag till, Arga Gubben, jobbet är inte färdigt än. Din plats är här under många kommande år fortsättningsvis!

 19. 5G-tester i Sverige pågår nu

  Strålskyddsstiftelsen har begärt ut en förteckning över de tillstånd för experiment eller tester med 5G som Post- och Telestyrelsen, PTS, hittills beviljat. Ingen kontroll av om 5G-testerna skadar människors hälsa och miljö görs. “De har inte till syfte att undersöka hälsorisker” enligt Strålsäkerhetsmyndigheten som inte vet var testerna bedrivs.
  Bankgiro: 814-8504, Swish 123 049 29 83

  På denna länk kan du även se kartor över testplatserna som fått tillstånd.
  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dsJ2szjQZ7rTyBGhrTnQlwcAITRO4cmN&ll=63.82354999999999%2C20.26666&z=12

  Post- och Telestyrelsen, PTS, har fram till den sista maj 2019 lämnat 25 testtillstånd enligt uppgifter som Strålskyddsstiftelsen fått ut av PTS den 3 juni 2019 (diarienummer 19-6141).
  Antennhöjden varierar från 5 meter (Stjärntorget) och de flesta tillstånd gäller 3,4-3,6 GHz men ett par tillstånd gäller för 26,5 – 27,5 GHz (Vädursgatan 5 i Göteborg samt Finlandsgatan 7 i Kista) och ett för 39,5-40 GHz (Finlandsgatan 7 Kista).

  Sandhult i Borås (17-5835); En radie upp till 3 km runt denna plats. Gäller forskning och utveckling av självkörande bilar hos AstraZero.
  Lindholmspiren 11 i Göteborg (17-5835, 17-6725); En radie upp till 3,5 km från denna adress. 8 fasta och ett större antal mobila sändare.
  Finlandsgatan 7, Kista (18-906, 17-3407, 17-1307, 18-1874, 18-11514); En radie upp till 3 km från denna adress. Antalet sändare uppges inte. Tillståndshavare Ericsson AB.
  Rudammsv, 6, Drg Kristinas väg 30, Teknikringen 42, Drg Kristinas väg 18, Valhallavägen 78 i Stockholm (17-4437); 9 fasta och 10 mobila sändare.
  Bolindervägen 5 i Eskilstuna (19-832); inom 1 km från adressen. 2 fast och 4 mobila sändare.
  Renstiernas gata 37 i Stockholm (18-37425). Inom 1 km från adressen. 6 sändare.
  Västra kyrkogatan 2 i Umeå (18-11637, 18-8464); Tillståndet gäller en radie av 6,5 km från den angivna adressen. Detta tillstånd gäller enligt uppgift från PTS den 12 juni 2019 “även sjukhuset och universitetet, både utomhus och inomhus” trots att detta inte uppges i tillståndet som vi fått ut. Två tillstånd att sända 3,4 – 3,6 GHz lämnades i juli och oktober 2018. Tillstånd för sammanlagt 6 fasta och 200 mobila sändare.
  Vädursgatan 5 i Göteborg; (18-7533). Radie 500 m. 1 fast och 5 mobila sändare.
  Vistvägen 43, Tornbyvägen 1 och Södra Oskarsgatan 4 i Linköping (18-9207); radie 1 km runt dessa adresser. 6 fasta sändare.
  von Utfallsgatan 1, Kemivägen 9, i Göteborg(18-10731);
  Frösundaleden 2A i Solna (18-11765); Radie 500 m. Antal sändare anges inte.
  Brinellvägen 32 i Stockholm (18-11765); Radie 500 m. Antal sändare anges inte.
  Vattentornet i Linköping (1811900); Radie 3 km. 1 sändare
  Nils Ericsons Plan 4 Waterfront i Stockholm (19-1620). Radie 1 km. 1 fast och 2 mobila sändare.
  Mittuniversitetet i Sundsvall (19-1674); Radie 1 km. 2 fasta och 4 mobila sändare.
  Luleå (19-1676); Radie 1 km från x= 7294246, Y= 1791232. 2 fasta och 4 mobila sändare.
  Entrétroget Johanneshov, huvudkontor Hi3G i Stockholm (19-1699); Radie 1 km. 2 fasta och 10 mobila sändare.
  Medborgarplatsen 3 i Stockholm (19-1700); Radie 2 km. 3 fasta och 10 mobila radiosändare.
  Stjärntorget 2 i Solna (19-1701). Radie 1 km. 1 fast och 10 mobila sändare.

  LÄNGRE TEXT / MER INFO HÄR:
  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2019/06/tillstand-for-experiment-med-5g-har-ar-listan-over-adresserna/

  • Savalle says:

   Geoengineering / vädermanipulation och 5G – vad har dessa projekt gemensamt?

   1. Världsomspännande oerhört stora projekt

   2. Genomförs av den styrande eliten helt utan kommunikation med människomassorna

   3. Kan användas för att kontrollera och decimera människomassorna

   4. Har även på ”tomgång” stora negativa invärkningar på människor, djur, ekologi…

   5. Är med all sannolikhet två av de mest betydelsefulla styrningarna för att införa NWO.

 20. Mo says:

  Mycket inom alternativ medicin är inte önskvärt. I dagens svd.se kan man läsa om Kinas stora, ca 5000/år, och oetiska uppfödning av tigrar. de skall efter ett vidrigt liv i fångenskap användas som ingredienser i olika mediciner inom den kinesiska traditionella terapin. Bevare väst från detta !

  Klicka för att komma åt trading_cruelty-fullreport.pdf

  • Savalle says:

   Bibeln lär oss:

   25Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott. 26Och Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”
   (1 Moseboken 1:25-26)

   Allt var gott före syndafallet. Döden, sjukdomarna, åldrandet fanns ännu inte och marken hade ännu inte drabbats av förbannelsen. Människorna fick den gudomliga förmågan att skapa liv genom föreningen av man och kvinna. Även djuren kunde reproducera sig.

   Människorna fick förtroendet att råda över djuren.

   Jesuiten Jean-Baptiste de Lamarck skapade evolutionsteorin. Charles Darwin modifierade och gav fart och kraft åt inställningen att världen och människorna, djuren, naturen tillkommit genom slumpen.

   Darwins teori gavs stor publicitet och marknadsfördes av Thomas Henry Huxley, kallad Darwins bulldogg.

   Här är ännu ett av Walter Veiths så oerhört intressanta föredrag. Nu är temat skapelse eller evolution:

   (Dr Walter Veith…Evolution or Creation Part 6/8)

   Vi ska vara kärleksfulla mot varandra och vi ska råda över djuren och naturen med hänsyn.
   I Guds Rike kommer inte längre döden, åldrandet, skröpligheterna, förvirringen att finnas.

   Under tiden vi väntar på att Jesus Kristus kommer med detta kärleksfulla rike, fyllt med rättfärdighet, omtanke, glädje, ska vi göra allt vi kan för att närma oss detta fullkomliga.

   Låt oss gemensamt be för och redan nu försöka leva upp till orden i bönen Jesus lärde oss:

   ”…ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden…”

 21. Arga gubben says:

  Jag undrar mycket vad Sture har att säga om det här. Utpressning och sexbrott kan ha pågått i USA och kanske i andra länder. Jag misstänker inte bara en miljardär. Vi vinner med Trump i ledningen.

  Storm Has Arrived, Now It’s The Patriots Turn, It’s Happening – Episode 1912c

  • Eltervåg says:

   Du har alldeles rätt i att det har pågått, ja, även fortgår.
   Det är den största hobbyn bland de högst uppsatta människorna i USA, och i världen. Enligt vad Jim Sinclair och Bill Holter berättar i slutet av intervjun med Greg Hunter. Se ungefär vid 57 min som är i slutet.

   https://usawatchdog.com/dollar-will-be-sliced-in-half-bill-holter-jim-sinclair/

   Jag rekommenderar på det starkaste att lyssna på hela intervjun! Det är ytterst viktig information de två herrarna ger om situationen i världen, och vad syftet är.
   Jim Sinclair svarar att: han tror inte att den första nollställningen (reset) har börjat, han VET att den har startat. (52 min).
   Och han klargör statsledarnas egentliga position, de leder inte, de gör som de får besked att göra. ”They are puppets for money”…

   Och lyssna noga när Sinclair berättar vem han är. Det är viktigt för att förstå vikten av det han säger. (efter 32 min)

 22. 5G Rural First
  We are now beginning to receive reports from inside the site of dangerously high levels of EMFs. On-site workers have been reporting bad headaches, nose bleeds and digestive issues.
  https://lightonconspiracies.com/5g-ready-uk-governments-5g-rural-first-dangerously-high-levels-of-electromagnetic-field-radiation-emf-in-southern-england/
  +

  Deleted from Youtube
  https://153news.net/watch_video.php?v=HYOKD2NOM9B9

 23. Pingback: Smärtsamt och motvilligt uppvaknande | corneliadahlberg

 24. hllviken says:

  Intressant! [≈ 20 min]

 25. If you ever wonder what President Kennedy done for you? Only one person stop that invasion…

  Ever wondered what the Cuban Invasion would have looked like if the Joint Chiefs of Staff had their way over John F. Kennedy? Here is the information that was redacted with the wrong pen.

  The New JFK Show #239 D-Day Style Cuban Invasion? or ”The Bumbling CIA Redactor ”
  https://153news.net/watch_video.php?v=A4HNDNNXXBDY

  I mitt namn länkar jag även till JFK Show #237 om Beverly Brunson – Why are the facts uncovered by Beverly Brunson in 1967 the most closely guarded secrets in the case?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: