Är kampen mellan det Goda och det Onda evig och nödvändig för en balanserad utveckling? Vad säger egentligen historien?

Offergåvor eller skatt

 

Föregående artikel om Ondskans skafferi ger fler nya frågor än svar. Ta gärna del av det rikhaltiga materialet i kommentarsfältet! Låt oss ändå försöka med en sammanfattning och kanske en försiktig hypotes om vårt förflutna!
Vi nutidsmänniskor har mycket svårt att föreställa oss att civilisationer har existerat långt tidigare i historien. När vi ser fysiska bevis som exempelvis pyramiderna försöker vi begränsa dessa mäktiga upplevelser till en tidsrymd som vi kan förstå. Med hjälp av religiösa skrifter baxas dessa monument in i en form av närtid som är hanterlig. Vi fås därmed att tro att vår existens ligger i ett intervall inom de senaste 5- 8.000 åren. Så är det naturligtvis inte.
Pyramiderna kan ha byggts under en tid som ligger från 10- 30.000 år sedan. Det som då blir nödvändigt är att acceptera att bygget skett under civilisationer som vi inte ens kan föreställa oss har existerat. Många lever också i föreställningen att de tidiga människorna gick omkring som apor i naturen för bara 10.000 år sedan. Kanske hade det också varit så fortfarande om inte något märkligt hade hänt. Utvecklingen gick långsamt för de tidiga människorna. Klimatet var bra i den lilla delen av världen som inte täcktes av de enorma polarisarna (1). Både djur och människor hade det bra, trots att en stor del av världen var okänd för dem. (2) Det fanns inget behov av att påskynda utvecklingen.
Men så, för kanske 40.000 år sedan, kom besökare från andra planeter för att utforska vår jord. Kanske hade man dessförinnan observerat jorden från Månen eller Mars, kanske hade man kommit längre ifrån, från andra solsystem. Våra besökare var nöjda med vad man såg och beslöt sig för att här ville man bygga en ny kultur. Man tog sig formen av människa (3), där fanns de bästa förutsättningarna för utveckling och en villig arbetskraft som kunde läras upp till de dagliga sysslorna. Ledaren tog sig namnet Amilius (4) och förklarade för de förundrade människorna att han var en Gud. Amilius följeslagare sågs också som gudar, tillsammans lovade de att förmedla kunskap och fantastiska förändringar till alla människor med hjälp av sin medhavda teknik – flygande farkoster (5), nya okända material att bygga med och tillverka redskap av, hur man kunde framställa mat och nya grödor och hur livet kunde bli som en fantastisk dröm.
Men människorna måste lova att lyda sina nya gudar, underkasta sig deras krav genom att besöka det nybyggda templet och lära sig den nya lagen – den Endes Lag. I gengäld skulle Amilius sprida kunskap och intelligens genom att han och de andra gudarna skulle välja de vackraste jungfrurna för att föda halvgudar, som i sin tur skulle föda människor med en kunskap som man aldrig tidigare hade sett. Dessa skulle få styra samhället under gudarnas och halvgudarnas överinseende. Amilius inkarnerade sig i människoform som Adam tillsammans med sin hustru Eva. De skulle ses som de första upplysta av de nya människorna. Långt senare skulle Amilius reinkarnera sig i läraren Jesus, när människorna började glömma den Endes Lag.
Under 15.000 år fungerade allt bra, man byggde städer (6) och utvecklade samhället inom alla områden. Den nya tekniken gjorde allt enkelt. På de högsta bergen byggdes landningsplatser för den interplanetära kommunikationen (7), där fick den hemligaste tekniken med rymdfarkosterna vara ifred för nyfikna människor. Man förklarade för människorna att bergen var gudarnas boning, dit hade människorna inte tillträde.
Med hjälp av de energiskapande kristaller som man hade haft med sig och den antigravitationskraft som var grunden för deras rymdfarkoster kunde man nu bygga upp ett system av pyramider över hela sitt kulturområde (8). De skulle tjäna som fysiska och oförstörbara kunskapsbanker om den nödvändiga astronomi som inte fick gå förlorad om naturkatastrofer skulle drabba jorden. Man var måna om sitt kosmiska samband, kanske skulle man bli tvungen att återvända i ett krisläge. Samtidigt kunde man skapa kultplatser, där människorna kunde lära sig respekt och lydnad inför gudarna.
Oron ökade inför de förändringar som man visste skulle komma. Temperaturen föll med flera grader (9) och inte bara gjorde livet svårare för människorna, detta medförde också slitningar i de tektoniska plattornas gränser som genomkorsade den atlantiska landmassan. Vulkanutbrotten blev allt fler och temperaturen var nu den lägsta på 500.000 år. Havsnivåerna började stiga och delar av kontinenten kom under vatten. Den atlantiska kontinenten förvandlades till fem öar, senare tre och förbindelserna med de amerikanska och afrikanska kontinenterna blev allt svårare. Människorna trodde att deras undergång närmade sig och började i protest åkalla Belial, som en bättre gud som inte krävde lydnad av den endes lag och tillät ett friare liv med mer njutning och större egenansvar. Varför inte njuta om vi ändå skall gå under?
Amilius visste vad som väntade. Han var den högste och ende riktiga guden nu för människorna och hade all kunskap. När köldperioden nått sitt bottenläge kommer värmen tillbaks, plötsligt och med förödande kraft. Detta berodde på jordens bana i förhållande till planeterna och solen och var välkänt för gudarna och de lärde (10). När värmen kom skulle iskalotterna över polerna börja smälta i snabb takt, haven skulle stiga och många landmassor bli översvämmade. Jordskorpan skulle häva sig där isen smälte och tryckas ner där vattnet samlade sig. Amilius beslöt nu att bygga de största pyramiderna, där all kunskap skulle samlas, i Egypten (11). Det var ett säkert område med närhet till bergsområden dit människorna skulle kunna fly undan vattnet.
Efter 10.000 år av kyla kom så värmen. Amilius sände bud till halvguden Noa att han skulle bygga en ark för att kunna rädda djur och människor undan de stora vattenmassor som förväntades. Han sände också de bästa av sina lärde till de egyptiska pyramiderna för att som överstepräster föra kulturen vidare.

Men nu hände något oförutsett. Ett inferno som aldrig tidigare skådats öppnade sig när himlen fylldes av glödande eldklot, jorden bombarderades av en kometsvärm som perforerade jordskorpan och fick aska och gaser att välla ut i en total förmörkelse (12). Resterna av de atlantiska öarna började sjunka ner i havet när de tektoniska plattorna bröts upp i sina fogar. Solen stängdes ute och kylan lade åter sitt förlamande täcke över människor och djur. Hungern satte in, både djur och människor dog av svält i massor. Amilius var bekymrad. Detta hade han inte kunnat förhindra. Han var ju bara en utomjordisk vandrare som ville göra gott för jordens människor.
Men värmen kom tillbaks, man stoppar inte processer som pågått under miljontals år. Lika snabbt som det blivit kallt blev det varmt igen. Vädrets makter var i uppror. Orkaner, stormfloder, översvämningar och skyfall avlöste vartannat, mer land lades under vatten och odlingar blev öken. Men istäcket drog sig tillbaks och världen blev större. Människorna flyttade norrut mot tidigare aldrig skådade marker, lövskogar växte upp och människorna spred ut sig och mångfaldigades.
Amilius förstod att de aldrig skulle kunna styra så många människor, utspridda över en så stor yta. Många av resenärerna drog sig tillbaks till månen, där de byggde ett nytt samhälle på månens baksida i avvaktan på att de besvärande kosmologiska förhållandena skulle ta slut (13). De 10.000 åren av värme skulle gå snabbt, därefter kunde man återvända till sina gamla områden igen. När polarisarna kom tillbaks skulle jordskorpan tryckas ner igen och lyfta upp Atlantis ur havet, när polerna trycks in putar ekvatorn ut. Allt blir som förr.
Amilius lärde fick nu uppdraget att sprida kunskapen om gudarna och halvgudarna över den nya världen, de skulle tillsätta präster och använda sin kunskap till att leda människornas växande civilisation mot strikt trohet och underkastelse under guden, Amilius, och den enda lagen. Men människorna blev allt fler och började tala olika språk. De flyttade till områden där ingen tidigare hade bott. Så låt då prästerna följa med, tala deras språk och ge gudarna namn som de känner igen! När den rätta dagen kommer så skall de förstå att det bara finns en gud, jag Amilius, och bara min lag. När isen växer och öknen börjar blomma igen så kommer de att förstå och lovprisa mig, som tar emot dem i det uppresta Atlantis igen.
Men människorna börjar tro att de kan styra sin egen utveckling under gudarnas frånvaro! De präster som hyllat Belial och det destruktiva levernet följde med till Egypten, till Babylon och till den nya kulturens centrum i Europa. De försöker styra klimatet för att förhindra kylan att komma tillbaks (14), trots att det är bestämt av vårt interplanetariska system, de försöker bygga egna rymdfarkoster för att ta sig till månen – som de förbjöds att besöka bergen trotsar de nu också förbudet att besöka månen (15), där Amilius närmaste nu finns i väntan på återkomsten. De tror att de kan besöka Mars, som en gång har lämnats. De tror att de själva är de nya gudarna och att den Endes Lag inte längre gäller dem! Men den eviga och outtömliga energin från vår sol har de ännu inte förstått, den kan de bara få av solens söner.
Amilius är bekymrad. De anhängare till Belial som skapade oro redan i det välordnade Atlantis fick tillgång till kunskaper av otrogna präster i Egypten, som de tog med sig till Babylon. Via inflyttade folkstammar spreds Belials läror till Svarta Havets stränder. Väl där låg vägen öppen till det nya landet i Europa, trots byggandet av tempel och kyrkor fick Belial ett växande inflytande. Till och med Amilius egna prästerskap lockas till skörlevnad och tvivlar i sin tro på den endes lag. Översteprästen, som kallar sig Påve, ger efter för Belials frestelser och glömmer den sanna tron. I sin stad Vatikanen bygger han en stor sal i form av ett reptilhuvud och håller mässor till Belials ära (16)! Amilius vet att några av hans följeslagare till Atlantis valde att ta reptilernas utseende istället för människans (17). Det var de som uppmanade människan att följa Belial istället. Nu hånar de öppet Amilius genom att visa sitt ursprung! Hans egna lärjungar finns nu i Norden, de som han valde att själv efterlikna. Och Amilius vet att när den stora kölden kommer tillbaks så flyttar de ner till den blommande öknen igen och krossar Belials falska prästerskap. Amilius tänker att han skall ge dem kunskaperna och verktygen för att åstadkomma detta. Men finns det tid?
Noter:
(1) Temperaturgrafen över de senaste 500.000 åren visar att istid är jordens normalsituation och att de korta, regelbundet återkommande värmeperioderna sällan är längre än 10.000 år.

klimatvariationer långsiktiga
(2) Istäcket täcker normalt polerna ända ner till Centraleuropa. Det är som mest 3.000 meter tjockt.

hancock istäcket
(3) Refererar till Cayces citat ”they built bodies for themselves”.
(4) Cayce använder namnen Amilius för de goda krafterna och Belial för de onda. Belial blir senare synonymt med Baal och satanismen.
(5) Vimanan som flygande farkost finns avbildad i många antika handlingar och reliefer. Rester av en vimana har grävts ut i en grotta i Afghanistan.

Vimana
(6) Det ännu outgrävda Richat i Västafrika (Mauretanien) kan vara en idealstadsplan för de städer som byggdes i Atlantiskulturen. Den motsvarar väl de beskrivningar som finns dokumenterade.

Richat 3

Richat 1
(7) De märkliga linjer och symboler i jätteformat i de Syamerikanska Anderna (Nazca), vars innehåll bara kan uppfattas från hög höjd, och som ännu inte har en godtagbar förklaring, kan ha sammanhang med tidiga rymdresor. Vår tidigaste flygplats?

Nazca Peru

Eller vad sägs om världens största reliefporträtt? Medicine Hat, Canada.

Medicine Hat Canada
(8) Pyramidbältet från förhistorisk tid täcker ett band runt hela jordklotet i den zon som då var tempererad och gav förutsättningarna för högkultur.
(9) Graham Hancocks temperaturgraf över se senaste 15.000 åren visar tydligt kometnedslagets effekter (Younger Dryas).

hancock temperaturkurva
(10) Milankovitchs cykler handlar om en kombination av de förändringar som reglerar jordaxelns lutning, dess skevning och de elliptiska planetbanorna runt solens variationer.

Milankovitch bild
(11) Keopspyramiden i Egypten ses som det mäktigaste byggnadsverket från äldre tid. Men när byggdes de och av vem?

keopspyramiderna
(12) Geologernas avgränsning av effekterna av kometsvärmen under Yngre Dryas. Vad som träffade Atlantis landmassa får vi veta först när marin arkeologi ger förutsättningarna för utforskning av havsbottnarna. Vad vi tydligt kan se är ett nedslagscentrum i väster och en spridning vidare österut.

YDB bild kometnedslag
(13) De amerikanska astronauternas besök på månen i Apolloprojektet gav följande censurerade dialog mellan Armstrong och markkontrollen: ”Det finns andra fartyg (rymdskepp) här, de är enorma!” Källa William Tompkins, som satt i markkontrollen. Filmen hemligstämplades, Tompkins skissade som en minnesanteckning.

(14) Att NASA inte skulle vara medvetna om att det naturliga temperaturförloppet kommer att innebära en temperatursänkning med 5- 8 grader under den närmaste framtiden är knappast sannolikt. Se grafen under not 1! En hypotes är därför att man arbetar med en förstärkning av den existerande elektrifieringen av jonosfären genom ett system för elektromagnetisk strålning. Därigenom skulle man kunna värma jorden uppifrån och undvika en ny istid. Det man nu kallar Global Warming skulle kunna vara effekten av en sådan elektrifiering genom HAARP. Förnekelse av verkliga agendor är snarare regel än undantag idag.
(15) Enligt Armstrong (se ovan) har man fått direkta hot från aliens på månen med innebörden att hålla sig därifrån. Det uppges vara den direkta orsaken till att Apollo-projektet lades ner.
(16) Påven i sin Audience Hall i Vatikanen med reptilen/ormen som tema för utformningen. Att detta representerar satanismen mer än kristendomen är välkänt av de flesta idag. Kan det ses på annat sätt än som ett ställningstagande?

Auidience Hall Vatikanen
(17) Skulpturer med reptiler i gudaroller är vanliga i de antika och förhistoriska framställningarna. Horyuji temple, Nara Japan. De nedersta har inhandlats av en anonym köpare och får inte längre visas….

reptilgudinnor 2

The Reptilian Statue at Horyuji Temple Nara, Japan_thumb[1]
Denna essä gör naturligtvis inte anspråk på att leverera den absoluta sanningen. Avsikten är att vidga vårt synfält, så vi kan ta emot även nya intryck och kanske få en bättre bild både av vår forntid, vårt ursprung och vad vi kan förvänta i framtiden. Vi har alltför lätt för att låsa fast oss i oföränderliga dogmer och existerande åsiktssystem. Det gör det svårt för oss att ta emot de nya sanningar som nu snabbt uppenbaras för oss. En sådan är vår relation till varelser från utomjordiska civilisationer, som trots att de konstaterats i uppemot 30.000 observationer står i konflikt med vår bibliska uppfostran. Ändå är det så att såväl Bibeln och andra heliga skrifter som existerande reliefer från vår forntid är fulla av noteringar och vittnesbörd som ofrånkomligen pekar i den riktningen.
Berättelsen om Atlantis finns detaljerat beskriven både i den djupt kristne siaren Edgar Cayce visioner från 1930-talet och i Platons skrifter Critias och Timaeus från c:a 400 f.Kr. Oavsett om man tror på dessa berättelser eller inte kan man lägga ut dem som ett spår att följa, det visar sig nämligen att det mesta är både logiskt och allt mer bekräftas av dagens forskning. Man kommer dock oundvikligen till en kollision mellan förekomsten av aliens och religionernas tolkning av begreppet Gud. I min tolkning ovan är Amilius, i egenskap av den nya, upplysta människans skapare, en alien som med hjälp av sin medhavda teknologi skapar en ny värld. Människorna uppfattar honom i sin överlägsenhet som en Gud och hans ättlingar som halvgudar. På den grunden sprider sig religionerna över världen.
Cayce ser istället Amilius som Guds skapelse (Adam) och ger ingen förklaring till hans bakgrund, mer än att Amilius tar mänsklig form (vilket han då inte har haft vid sin ankomst). Detta leder till en motsats till Bibeln. Istället för att Gud skapar människan till sin egen avbild, blir det faktiskt så att den Gud som tar plats gör sig själv till människans avbild. På så sätt kan gudar och halvgudar verka bland människorna i syfte att sprida kunskap och en hierarkisk ordning. Är då Amilius Gud själv eller bara Guds son (Adam och senare Jesus)? Därmed har vi ett fundament för fortsatta diskussioner och funderingar till vår existens.
Peter Krabbe

359 Responses to Är kampen mellan det Goda och det Onda evig och nödvändig för en balanserad utveckling? Vad säger egentligen historien?

 1. Savalle says:

  Jehova är namnet på Gud.

  ”Du skall in­te miss­bru­ka Her­rens, din Guds, namn, ty Her­ren kom­mer in­te att lämna den ostraf­fad som miss­bru­kar hans namn.”
  (Andra Moseboken 20:7)

  Filosofiska / lärda texter som bryter mot detta bud ger mig personligen en avsmak som mycket väl kan liknas vid vad dessa två herrar tycks uppleva:

  https://newsvoice.se/2019/07/humor-tva-biffiga-amerikanare-testar-surstromming/

  Här är en mycket fin och vacker sång som inleds med en redogörelse för de benämningar som finns i Bibeln för Gud:

  (Yahweh By Hillsong.avi)

  • Savalle says:

   Guds namn – på spanska, men med inställbar automatisk svensk översättning:

   (Jehová, el Nombre del Dios Todopoderoso)

  • Lennart says:

   Savalle, en liten kommentar angående namnet Jehova som beteckning för Gud. Från en gammal luthersk präst i en skrift om ”Jehovas Vittnen” kommer följande upplysning:

   ”Namnet används framförallt av sekten Jehovas Vittnen som i sin privata bibelöversättning skriver Jehova överallt där kyrkobibeln i 1917 års översättning har HERREN. I verkligheten förhåller det sig så att ingen vet hur Guds heliga namn en gång uttalades. Gamla Testamentet har namnet med våra bokstäver utskrivet som JHWH, och judarna hyste sådan respekt för Guds namn att de inte uttalade det utan istället läste ordet Herren. Inte heller de första kristna försökte sig på att uttala Gudsnamnet. I Nya Testamentet förekommer därför inte namnen ”Jehova” eller ”Jahve”. Men Jehovas Vittnen skiljer sig på alla grundläggande punkter från evangelisk kristendom, från biblisk lära och tro”.

   • Savalle says:

    Tack, Lennart!

    Här är några klipp från Wikipedia om namnet Jehova:

    ”Jehova (eller Jehovah, de olika stavningarna uttalas på samma sätt och det andra h:et är alltså stumt, men markerar att den sista vokalen, -a, skall vara betonad med kort aspiration) är en möjlig vokalisering av hebreiskans JHVH יהוה, vilket enligt Bibeln är Guds namn. (Se även Jahve). Namnet Jehova är den kausativa (förorsakande) formen i imperfektum av det hebreiska verbet hawạh (”bli”); betyder ”han förorsakar att någon (något) blir”.”

    ”Vid översättningar under renässansen antogs vokaliseringen vara ursprunglig och namnformen Jehova används till exempel i King James översättning som har haft stort inflytande på den engelskspråkiga kultursfären, och av stora konservativa grupper ännu ses som normerande.”

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Jehova

    Samfundet Jehovas vittnen räknas inte längre som en sekt:

    ”Samfundet blev i svensk lagstiftning omnämnt som en sekt 1995[3], men är idag ett registrerat trossamfund i Sverige.”

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vittnen

    Personligen anser jag att Jehovas vittnens tolkning av Biblen är mycket lik den ursprungliga lutherska reformationens lära och därför även nära den ursprungliga kristna församlingen.

    Jag har stor respekt för dem och besöker ofta deras hemsida:

    https://www.jw.org/sv/

    Jag har i mycket en liknande uppfattning, men jag anser att Guds sanna församling inte är någon organiserad skara.

    Guds sanna församling, DET TREDJE TEMPLET, tror jag finns överallt, bland kristna ,bland alla möjliga trosriktningar.

    Det finns så mycket villfarelse och förvirring överallt som skapats av Katolska kyrkan.

    Men överallt finns det trots det människor som strävar efter att leva sannfärdigt, ärligt, kärleksfullt, rättfärdigt.

    Ingen har den hela sanningen.

    Jehovas vittnen och Sjundedagsadventisterna anser jag vara två av de samfund som bevarat sin oskuld och jag tror att båda dessa församlingar spelar en mycket viktig roll i Guds
    uppsåt – precis som även Peters blogg här gör.

    Jag hoppas enormt mycket på att Svenska kyrkan och de andra avfälliga församlingarna renas från katolskt inflytande.

    Och jag hoppas enormt mycket att ljuset fortsätter att stiga för oss alla.

    Det verkar som om vi har kommit till det som i Bibeln kallas ändens tid.

    Det är mycket spännande.

    • Lennart says:

     Savalle, är Jehovas Vittnens tolkning av Bibeln i överensstämmelse med Bibelns lära?

     Jag tror inte man kan grunda ett nytt samfund 1500 år e Kr utan villolära. Det måste oavbruten finnas kontinuitet bakåt till apostlarna.

     JV har en egen översättning där deras tolkningar finns. De tror inte på treenigheten, de tror inte på Anden som en person, de tror inte att frälsningen är enbart av nåd och att alla kristna kommer till himlen. Det finns olika översättningar men den måste alltid vara så litterär som möjligt.

     Enligt Jyri Lina grundades JV av en frimurare. Sällskapet Vakttornet är/var organiserat som ett aktiebolag, där styrelsemedlemmarna kammade hem vinsten från litteraturförsäljningen. Sällskapet har flera gånger ändrat sin lära.

     Går vi till Bibeln så grundade Jesus sin kyrka på apostlarnas lära. Apostlarnas efterträdare blev biskopar, från det grekiska ordet för församlingsledare, episkopos.
     I sitt avskedstal till apostlarna lovade Jesus vara med dem och deras kyrka i ”alla dagar intill tidens slut”. det finns med andra ord en linje från urförsamlingen och in i våra dagar.

     Vid reformationen skedde en splittring då Luther och andra reformatorer hade återupptäckt evangeliet, som blivit skymt av avlatshandeln och annan påvlig bråte. Den reformerade kyrkan fortsatte på den linje som byggde på Skriften allena. Man erkände ingen annan auktoritet än Herrens profeter, evangelister och apostlar i Gamla och Nya Testamentets skrifter. Reformatorernas skrifter finns i behåll och ingår i Svenska kyrkans evangelisk lutherska bekännelseskrifter.

     Efter reformationen blev påvens kyrka, den romersk katolska kyrkan, en sekt, en avvikare från den evangelisk lutherska tron. I och med reformationen började predikan hållas på folkspråket. I detta ljus är även JV och andra grupper avvikare, men vilka som tillhör Kristi kropp, ”Herrens tempel” det vet endast Gud. Såväl påvens kyrka som JV bygger på gärningslära och står inte i det rena evangeliet om frälsning av nåd allena för Jesu Kristi skull. Men inför Guds ansikte på ”räkenskapsdagen” duger endast Kristi överförda rättfärdighet och inget eget.

     Om vi tror på vad Bibeln själv säger så är den av gudomlig auktoritet och upphov. Ingenting kan dras ifrån eller läggas till som strider mot Den heliga Skrift, som tidigare stod på försättsbladen. Däremot finns då förstås andra sanningar och all sanning är Guds. Men Gud kan inte säga emot sig själv, då han har talat och uppenbarat sig speciellt i Bibeln, enligt Skriftens egna ord. Jesus hänvisade ofta till ”Skrifterna” (GT) som en auktoritet som vittnade om honom.

     • Savalle says:

      Lennart, det är så svåra saker det där med treenigheten.

      Treenighet förekommer i så många religioner…

      De första kristna fick del av helig ande. Jesus ropade förtvivlat och övergivet i sitt lidande.

      Det är så mycket vi inte vet.

      Jehovas vittnen har gjort en egen översättning av Bibeln. Walter Veith kritiserar den och jag anser att han har rätt, men skillnaderna mellan de flesta olika bibelöversättningarna är ändå väldigt små, anser jag.

      Här är ett intressant föredrag som tar upp olika bibelöversättningar:

      (213B – Battle of the Bibles / Total Onslaught – Walter Veith)

      När det gäller frälsning så menar Jehovas vittnen att endast deras församling är vägen till räddning, en uppfattning som jag inte delar.

      Min allvarligaste kritik av Jehovas vittnen är att de bara ser sig själva som Guds folk.
      Och de har gjort ett antal försök till förutsägelser av bibliska händelser som visat sig vara fel.
      En annan inställning som jag inte kan acceptera är intolerans för andra tolkningar än den som förespråkas av ledningen.

      Deras tolkning att somliga människor kommer att uppväckas till himelskt liv och somliga till ett liv på jorden delar jag.

      Men på det hela taget är det mycket fridsamma och uppriktiga människor som innerligt försöker göra Guds vilja. Och jag högaktar dem för det.

      Jag har inte inblick i deras ekonomi, men jag vet att de satsar mycket på evangelisering och jag har svårt att föreställa mig att deras ledare lever i sus och dus.

      Du har alldeles rätt i att vi människor inte vet vilka som ingår i Guds tempel, Det Tredje Templet, men jag tror att vi ändå känner en viss tillförsikt om vi försöker att leva enligt Bibelns principer.

      Jesus Kristus älskade oss så mycket att han blev människa och lät sig offras för att fria oss från döden.

      Vi har fått ett samvete till vår vägledning. Vi gör många fel och i efterhand ångrar vi oss ibland bittert. Men vi är bara människor. Vi fäster oss och älskar våra nära och kära i vår ofullkomlighet. Gud är kärleken men vi blir agade och tuktade till vår lärdom.

      Vi alla ska göra vad vi kan för att vara omtänksamma och sannfärdiga.

     • istayfree says:

      Inte grundade Jesus kyrkan på apostlarnas lära! Snarare tvärtom. Det var Konstantin som grundade kyrkan på Paulus’ förändrade version av Jesu lära som trängde undan urkristendomen och därmed mycket av det som Jesus hade lärt i den inre cirkeln, nämligen det som människorna inte skulle veta därför att det skulle hota den uppstående kyrkans makt. Konstantins intresse var att använda kyrkan som maktinstrument i romerska riket. Sedan dess och idag minst lika mycket är för dem makten viktigare än sanningen, liksom idag även i politiken oavsett kyrkor. Det har uppstått en PK-kristendom…

 2. Savalle says:

  Lyssna till orden i denna ljuvliga sång som ger mig tårar i ögonen av sin upphöjda så underbara sublima vishet:

  (Landet bortom bergen)

  • Savalle says:

   Bibeln:

   6Då skall vargen bo med lammet,
   pantern ligga vid killingens sida.
   Kalv och lejon går i bet
   och en liten pojke vallar dem.
   7Kon och björnen betar tillsammans,
   deras ungar ligger sida vid sida.
   Lejonet äter hö som oxen.
   8Spädbarnet leker vid ormens håla,
   ett barn sticker handen i kobrans bo.
   9Ingenstans på mitt heliga berg
   skall ske något ont eller vrångt,
   ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,
   liksom havet är fyllt av vatten.

   (Jesaja 11:6-9)

 3. Fortsätter på NASA-ämnet. Nu när vi har 50-års jubileum av att åka ingenstans.
  TEST. Learning by doing. Jag ska prova på ett annat sätt att bädda in länkar, så man kan se dem som på Youtube. Detta är bara en test, jag vet inte om det lyckas, testar med 4 stycken – förra gången (flera månader sedan) lyckades jag inte, men nu använder jag ett anat sätt att bädda in. Jag postar länkarna separat nedanför också – utifall det inte blir inbäddade videoklipp.

  ………..
  – ISS is for real, Yeah Right!! Tomten är trovärdigare än NASA:s inspelningar –

  https://153news.net/player/embed_player.php?vid=13332

  Space Pizza: https://153news.net/watch_video.php?v=6SHGSYDAK2U1
  ………..

  https://153news.net/player/embed_player.php?vid=13316

  Rise From The Dead: https://153news.net/watch_video.php?v=5H1K4ROWDG34
  ………..

  https://153news.net/player/embed_player.php?vid=5651

  1986 Shuttle Challenger: https://153news.net/watch_video.php?v=NH8NR3R1H26S
  ………..

  https://153news.net/player/embed_player.php?vid=13229

  NASA Going Nowhere Since 1958: https://153news.net/watch_video.php?v=68NMN7KGWD3N

 4. SwebbTV finns nu på Vimeo. (Förkortat meddelande nedan******). Nu får hjärntrusten Morgan Johansson, Thomas Mattsson och Peter Eriksson kontakta Vimeo i framtiden.

  – DDR 2.0 –
  Expressens chefredaktör Thomas Matsson deltog också i mötet. Senare sa han i en intervju till sin egen tidning:
  – Det här var ett konstruktivt möte: Morgan Johansson och Peter Eriksson var mycket tydliga mot nätjättarna och vi från Tidningsutgivarna förklarade att vi är redo att bidra till ökad kunskap om den svenska debattmiljön och vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin med bland annat hot.
  https://samnytt.se/efter-censurmotet-med-regeringen-google-stryper-all-reklam-pa-samhallsnytt-pa-grund-av-politiskt-innehall/

  ******
  Första programmet på den nya plattformen är den tredje och sista delen av samtalet med prof. em. Arnstberg om framtiden för nationen och vad som kommer efter demokratin.

  Programmet finns på Vimeo: https://vimeo.com/351782783

  I denna tredje och sista del av lördagsintervjun med professor em. Arnstberg, talar vi om slöjans betydelse, om demokratibegreppet som är tätt knutet till nationen samt om återkomsten av stadsstaten som fenomen.

  Där nationalismen har landets och folkets intressen i fokus så har globalismen en annan logik där multinationella företag och andra internationella intressen är de som ställer kraven. Folkviljan blir något som ska hanteras, som ett hinder. Trots de uppenbara problemområden och förbättringsmöjligheter som finns i Sverige idag så drivs våra politiker ofta av andra saker än att göra folkets vilja. Man driver gärna en globalistisk agenda på bekostnad av det egna folket då pengar och karriärmöjligheter lockar.

  Men utan våra nationsgränser, som globalister ser som hinder, kommer människor inte kunna ha demokrati. Istället etableras en global tyranni. Nationen är ett nödvändigt ramverk för att folket ska kunna ha inflytande över politiken. En global demokrati är otänkbar. Alla som är emot nationalism behöver tänka efter vad alternativet är.

  I programmet ges även en spaning in i framtiden: i ett scenario där nationalstaterna successivt bryts sönder växer stora och bevakade ”gated communities” fram med höga avgifter. Dessa kommer att ha gränsbevakning och garantera säkerhet innanför murarna. De rika och mäktiga sätter spelreglerna som alltid. Men fördelarna är mycket få för dem som inte kommer att råd att bo i dessa områden.
  ………………………………..

  Obegripligt att folk är villiga att betala för att läsa MSM-tidningar. Jag såg denna idag då jag sökte på Lars Bern i min mobil.

  I SvD: Bern manipulerar klimatfakta
  VÄRLDEN ÄR I ETT AKUT TILLSTÅND. Klimatskeptikern Lars Bern, teknologie doktor, ägnar sig åt destruktiva, farliga och ovetenskapliga konspirationsteorier. Han tar på sig ett stort ansvar när han på ett manipulativt sätt dömer ut 10000-tals klimatforskare världen över, skriver professorerna Johan Rockström och Thomas B Johansson och efterlyser ledarskap för att rädda planeten.

  Det är dessutom dags att Lars Bern, och de klimatförnekare han företräder, inser riskerna med sitt ovetenskapliga ältande och hårdföra konspirationsteorier.

  https://www.svd.se/bern-manipulerar-klimatfakta

 5. Lennart says:

  Mikael Hagenbo har gjort ett inlägg i sin youtubekanal.

  ”Om censur, fascism á la The New World Order och den totalitära frimurardiktaturen Sverige”.

  • Bra sagt. (Även om jag inte tror på Trump draining the swamp)
   Sverige är även testland för att ta bort kontanter. Själv tar jag alltid ut kontanter så jag har och betalar alltid på matvarubutiker med kontanter.

   • Eclipse says:

    Två svarta röster i varsin monolog om Trumps uttalande om Baltimore:

    Trump är farlig för etablissemanget, varför skulle annars träskets alla rovdjur föra så mycket oväsen? Jag misstänker att det blir en jordskredsseger 2020.

    • Du tror ju på upplägget Demokrater vs Republikaner. Men för dem ovan dessa politiker spelar det ingen roll vilka som är ansiktet utåt. Du kan välja den högra eller den vänstra vingen – det är ändå samma fågel. Jag har mycket svårt att se att Jesuit-skolade Trump som fyllt sin kabinett med folk från Goldman Sachs skulle utgöra något hot mot de i toppen på pyramiden. Chemtrails regnar ner över åkrarna, mässling-skrämseln pumpas ut i varenda delstat.

     Under Trumps ledning har vi haft några av de största hoax skjutningarna: Las Vegas Concert Shooting – The deadliest mass shootings in the US och Sutherland Springs Church Shooting – The biggest mass shooting in modern Texas history. Parkland Florida är också en av de största. Och nu den senaste veckan har de iscensatt 3 hoaxskjutningar. Om Trump vann skulle chemtrails upphöra och vi skulle få se Hillary i en orange jumpsuit. Det blev inget av de heller.

     Däremot tror jag att du får rätt att han kan vinna med en jordskredsseger. Det är ju bara att titta på Demokraternas kanditater. Creepy horny pedo Joe Biden, Elizabeth Pocahontas Warren, Kamala Smollett’s-racist-hoax-attack Harris och Hitlary Clinton’s body double.

     • Eclipse says:

      Det stämmer att partierna är två vingar på samma fågel. Trump bytte ju från den ena sidan till den andra också, annars hade han inte ens kunnat bli kandidat.

      Och det stämmer att han har rövhål kring sig. Giuliani verkar ju vara en trevlig prick t ex, som höll satanistpeddot Aquinos rygg fri.

      Men saker har ändå satts i rörelse under Trump som inte skulle gjort det annars.

     • Sture says:

      @ Second Opinion,
      jag tror att du har helt fel om det amerikanska valsystemet. Det är en riktig beskrivning att fienden nästlar sig in i båda partierna för att försöka styra politiken. Men. Förr tyckte jag att det amerikanska systemet var löjligt. ”Två partier – världens bästa system”, ungefär. Idag har jag börjat ifrågasätta vårt europeiska system.
      Vår fiende arbetar enligt den mycket smarta regeln ”härska genom att söndra”. När får man mest söndring och splittring – om man har många eller få partier? Där man har många partier – det är jag övertygad om. Och därför kommer vi aldrig att få ordning på politiken i Sverige. De har olika åsikter om precis allting smått, men samma åsikter i stort. Och målsättngen för de svenska politikerna är inte att åstadkomma någonting för sitt folk, de som betalar kalaset, utan bara få en position där de kan utnyttja sitt folk ekonomiskt och samtidigt förtrycka det.Jag skulle vara lycklig om vi i Sverige bara hade två partier, ty då skulle de olika frågorna komma upp i antingen det ena eller också det andra partiet.Åtta partier som spretar åt olika håll. En helt omöjlig uppgift.

      • Jesuit Order kontrollerar båda sidorna, det spelar ingen roll vem som vinner. Nu vill Trump införa Red Flag Laws på grund av de fabricerade masskjutningarna i USA. Trump pratar om fake news hela tiden – men spelare med i skjutnings hoaxen. (Om jag kan sitta i en lägenhet i Skåne och exponera fake shootings – kan du vara säker på att Trump känner till att dessa är fejk. Eftersom de under Trumps tid har varit den påstått största masskjutningen i USA historia och den största i Texas historia – anser jag dessa ha Trumps signum Bigly!) (Länkar i mitt namn till en diskussion om de senaste bogus skjutningarna i USA).

       Trump vill införa 5G och 6G över hela USA utom i Mar-a-Lago. (Israel installerar inte 5G). Chemtrails sprejas som vanligt i USA. Nu vill han införa dödstraff för hatbrott. Trump fyllde sin kabinett med folk från Goldman Sachs. Varför är inte Hillary och Epstein i fängelse på livstid? Den andra vingen, men samma fågel…

  • Savalle says:

   Tack, Lennart, för detta ytterst allvarliga uttalande av den före detta överstelöjtnanten och instruktören vid Försvarshögskolan!

   Jag har vidarebefordrat det till Lars Berns så viktiga, och av väldigt många människor
   lästa, blogg:

   https://anthropocene.live/2019/08/02/pk-censuren-slar-till-mot-swebbtv/

  • Savalle says:

   Mikael Hagenbo talar om Gog och Magog.

   William Engdahl säger i en av sina böcker att alla medlemmar i det hemliga elitsällskapet Skulls and Bones har täcknamn och att den före detta USA-presidenten George Herbert Walker Bush hade täcknamnet Gog.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Gog

   Här är en intressant artikel om Gog och Bush i The Guardian:

   https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/aug/10/religion-george-bush

   Mikael Hagenbo är i mina ögon mycket insiktsfull, men jag, som ni vet som har följt mina kommentarer, har jag en något annorlunda syn på vilka krafter som ligger bakom manipulationen.

   Jag anser att Vatikanen är spindeln i nätet.

   • Lennart says:

    Tack för att du vidarebefordrade filmen.

    Jyri Lina skriver i sin bok Under Skorpionens Tecken att de första jesuiterna var judar. Adam Weishaupt som grundade den judekabbalistiska rörelsen Illuminaterna, hade gått i skola hos jesuiterna men hoppat av. Han hade kommit i kontakt med Mayer Amschel, senare Rothschild.

    Rothschild lär vara god för något i stil med 1000 miljarder dollar och kontrollerar världsekonomin. Är påven en konkurrent eller medarbetare till Rothschild och judekabbalisterna?

    Vatikanen kan vara infiltrerade av kryptojudar, kryptojudar sägs finnas inom islam, Saudi och Turkiet. kryptojudar fanns inom kommunismen och ungturkrörelsen. Svenska kyrkan har en Bonnier.

    Drömmen om världsherravälde finns i Talmud. ”Den som har guldet styr”, är ett uttalande som tillskrivs Rothschild. En artikel finns här nedan. Judekabbalismens lära behandlas också. Svensk-amerikansk pastor som skrev om Protokollen driver hemsidan, norsk, svensk och engelsk del. Protokollen beskriver planer på ett judiskt världsherravälde.
    http://www.eaec-se.org/

    Genom de hemliga judekabbalistiska sällskapen genomfördes franska ”revolutionen” och de flesta större samhällsförändringar under 1800-talet. Vid den första världssionistiska kongressen i Basel, Schweiz, 1897, utarbetades planerna för världsherravälde genom ett antal revolutioner, ffa den ”ryska” och tre världskrig, varav två har genomförts, återstår ett tredje.

    Går vi till Bibeln beskriver NT judarna som kristnas fiende nr 1. Antikrist, som Luther på sin tid ansåg vara påven, som satte sig i Kristi ställe och förnekade evangelium. Så tror många kristna än idag. Antikrist kallas också den Laglöse (2 Thess. 2:1-11) och är förknippad med talet 666. Detta tal är dock judekabbalisternas tal.

    • Savalle says:

     Lennart, du ställer frågan ”Är påven en konkurrent eller medarbetare till Rothschild och judekabbalisterna?”

     Namnet Rothschild betyder röd sköld. De romerska soldaternas sköldar var röda.

     Den Romersk-katolska kyrkans officielle ledare benämns pontifex maximus.

     ”I det antika Rom var pontifex maximus den främste medlemmen av prästkollegiet (Pontifices), och detta var religionens viktigaste ämbete. Fram till 254 f.Kr. krävdes det att innehavaren var patricier.”

     ”Påve på latin är än idag pontifex maximus och kan ses som den sista kvarlevande titeln från det gamla romerska riket.”

     City of London är världens ekonomiska centrum. Familjerna Rothschild, Warburg, Schiff…håller till där.

     Vatikanen och City of London hänger intimt ihop. Tillsammans med Washington District of Columbia bildar de den treenighet som styr ekonomi, politik och religion i världen.

     Kabbala är ett enormt mäktigt bakomliggande styrinstrument.

     Det finns även ett mycket starkt samband mellan Vatikanen och sionismen.

     Detta föredrag om Det Tredje Templet visar det:

     (247 – The Third Temple – Walter Veith)

     • Savalle says:

      Komplettering:

      Citaten om pontifex maximus ovan är hämtade från Wikipedia:

      https://sv.wikipedia.org/wiki/Pontifex_maximus

     • Savalle says:

      Mer om sammanhanget, eller rättare sagt de ytterst intima banden, mellan Vatikanen och världens ekonomiska och politiska centra, nämligen statsstaterna City of London (som bara är en pytteliten del av London) och Washington District of Columbia (som också bara är en liten del av staden Washington).

      Vatikanen, City of London, Washington DC har egna lagar, betalar inga skatter, har egna polisstyrkor och är ofattbart mäktiga och verkar som en enhet:

      (British Crown Corporation exposed Jesuit controlled since 1773)

     • Lennart says:

      Tack, Savalle, jag ska titta och sparar denna film.

  • istayfree says:

   Hagenbo gör ett gott intryck. Han citerar Benjamin Fulford härifrån:
   https://prepareforchange.net/2019/07/31/benjamin-fulford-7-29-19-report-detailed-plan-for-world-future-planning-agency-presented-to-committee-of-300/comment-page-1/
   och där finns en länk till https://prepareforchange.net/viral-event/ som suggererar hopp.
   Men det låter nästan för bra för att vara sant…
   Tänk om detta bara är en vilseförelse av Nya Världsordningen och mänskligheten sedan vaknar upp med: ”Detta hade jag inte väntat mig, Vi blev lurade!”

 6. Arga gubben says:

  Det händer saker i vårt arma land. Jag hoppas kunna ta mig dit. Vi hade ju hungerdemonstrationer under första världskriget och bortglömda protester under det andra. Nu är vi i en sorts krig med våra egna ledare. De röstas bort, men sitter kvar. Jag gör som jag vill, det är hela lagen!, verkar de tänka. Några vet varifrån det tänkandet kommer och inte är det kristligt.

  ”Den 20:e september gör Bensinupproret 2.0 gemensam sak med några av de mest kända på Facebook, och demonstrerar på Sergels Torg i Stockholm mot den förda politiken i vad man hoppas blir ”Sveriges största massdemonstrationen någonsin mot systemfel”.

  Efter sammankomsten klockan 13:00 på Sergels Torg ska man sedan tåga till riksdagen för att överlämna sina synpunkter på budgetförslagen, och man hoppas att en företrädare för regeringen möter upp för att ta emot gruppens samlade synpunkter.

  Istället för att gå hemma och klaga, lyft näven ur fickan, kom dit och visa ditt missnöje för våra samhällsproblem. Potentialen finns! Kan du ta dig loss och är frisk, kom dit!”

  https://samnytt.se/stor-demonstration-mot-regeringens-politik-planeras/

  Ers majestult. Vad vill du? Jag hör röster i mitt huvud, gubbe. Ja, Stefan, det är resterna av ditt samvete. Hur mår stultan? Hon gillar de nya skatterna. Hur blir det med Swebb-TV? Aldrig hört talas om, det är Morgans bord. Honecker var DDR:s siste flykting, Stefan. Och? Det finns en gräns för makten, tänk om och sök hjälp. Bygg folkens förståelse och börja med ditt eget.

  Heintje | Don Kosakenchor Abendglocken Glockenton | Mein bester Freund 1970 HD

  Någon omskrivs som Arga gubben i en av våra stora drakar, ett av drakens huvuden. Bara så att ni vet, han är inte jag.

 7. Eclipse says:

  Jag bumpar Second Opinions länk till intervjun med Dr Joseph P Farrell:

  Fyra timmar lång. Lyssnade igenom den två gånger på jobbet idag. Använder hörselkåpor så det är trevligt att lyssna på sånt här i lurar under. Det mest intressanta jag hört, fantastiskt bra.

  ”I’m not even looking to them (the jesuits) as the real root of power that the Vatican has.”

  Atlantis under Antarktis is är en intressant hypotes. Länkar till Farrells webbsajt nedan:

  https://gizadeathstar.com/

  Jag frågade sierskan här på orten om rymdresor etc. och hon svarade med en lång utläggning på telefon. Det är svårt att komma ihåg allt, så jag återger det lilla jag minns i spridda skurar.

  Utomjordingarna finns, men de onda kan inte skada jorden, de goda är starkare. Men vi förstör själva planeten just nu. De hinner inte städa upp fortare än vi smutsar ner. Vi kommer att flytta till Mars, senare Venus. Det går att bo inuti, inte på ytan. De som bor där har sandaler och långt hår. Vi har besökt månen, men det kan vara så att rymdfärder sker med eterkroppen och inte fysiskt. Hon nämnde en person som heter Michael Joslin, från Rimbo men bor i Florida. Han säger att det finns massor av invånare på månen, men vi är inte välkomna dit. Han har arbetat i Area 51 och nämner underjordiska tunnlar där man studerar utomjordisk teknik. Hon nämnde också George Adamski.

  Och Michael Drosnin som skrivit boken Bibelkoden. Han hade upptäckt kodade förutsägelser i Bibeln, bl a om Napoleons död, Kennedys död, att månlandningen skulle ske 1969 och 9/11. Skrev till amerikanska regeringen i förväg, inget svar. Ringde Bush 10 september, ingen reaktion. Den 11:e ställde han sig på ett hustak i närheten av WTC. Inga plan kapades. (Visst ser man att det är CGI när planet försvinner som en kniv i smält smör in i stålskelettet). Var det plan så var de grå utan fönster och bolagsloggor. Byggnaderna preparerades med sprängmedel.

  En kund till henne gick samma pilotutbildning som en av de påstådda terroristerna vid 9/11, eventuellt han på det ”upphittade passet”. Han sa då att i så fall tror jag på reinkarnation, för den mannen begravdes två år tidigare.

  Sierskan tillhör en liten grupp som kommer att ändra jordens öde. Det är en grupp på tre kvinnor födda 16:e, 17:e och 18:e augusti. När de träffas kommer en pyramidformad ljuspelare att bildas mot himlen. Sedan finns det en grupp på fyra personer. Hon har inte levt på jorden tidigare, utan hon har en uppgift här nu. Bloggaren skrev tidigare om sju strålar. Sierskan tillhör Second Ray (kärlek och visdom). Hon säger att det är inte bara seven rays, utan tolv. Hon nämner mästare som Khutumi (Pythagoras i tidigare inkarnation), Jesus och Djwal Kul som är Second Ray. Andra hon träffat på är El Morya, Metatron och Lady Nada. Kristus (Maitreya) tillhör alla strålar. Pythagoras lärde sierskan om siffror (numerologi) när hon var tolv år.

  Jesus och Kristus är alltså två delvis skilda saker. Jesus utbildades till uppgiften mellan tolv och tjugofyra års ålder. Han gick i skola hos esséerna och lämnade sin kropp och besökte många länder och undervisade. När Jesus var 30 år var han ibland Jesus, ibland Kristus och ibland både och. Jesus var 3/4 ljus, Kristus 4/4. I graven transformerade Kristus Jesu kropp till ljuset. Jesus gick vidare. Det var Kristus som återuppstod på tredje dagen och stannade i 40 dagar.

  Vad menas med ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Jo, det var fjärde initieringen, då högre jaget och monad blir ett. Just vid övergången är man helt ensam.

  Miljontals människor har träffat Kristus. Han kan visa sig som man, kvinna, barn, tiggare eller vad som helst. Hans retreat på jorden är Konfucius tempel i Taiwan.

  Sierskans dotter frågade Kristus, vem är min mamma? Då säger Kristus så här, att när universum skapades, från begynnelsen, hon gav tecken på min hand att hon ska jobba med mig och andra mästare. ”Vem är min mamma nu?” Kristus: ”NN är jag.” Eftersom allting är ett. Därför står det om du följer mig förlorar du mig. Eftersom Gud har skapat dig som sin avbild är du en del av Gud. Alla människor är en del av Gud. Vi är alla på väg till samma ställe, men eftersom vi har fria val kommer vi inte dit samtidigt.

  Vi är den enda planeten i galaxen som har fri vilja.

  Vid Kristus andra ankomst kommer alla människor att bli meddelade på sitt språk en halvtimme innan det sker.

  Ja, vad ska man tro?

  • Arga gubben says:

   Jag ser vissa saker annorlunda, men det är ok på bloggen. När jag var ung fick jag höra att Jesus fostrades i det vi nu kallar Doggerland, ett sjunket land i Nordsjön. Andra talade om Indien. Jag kan inte ta till mig det. Herren citerade Ordet på korset för att allt skulle uppfyllas. Sierskan har rätt om Jesu återkomst på ett sätt. Redan förvarnar några om Herrens stora dag när solen går upp i väster och Hans verk kommer att förkunnas på alla språk på nätet. Steiner talar om Kristusmysteriet, om du vill läsa honom. Det finns kristna böcker om hur en sökare får andetorka när han är på rätt väg. Se Johannes av korset.

   Jag studerade nyligen några frisläppta filmer av Adamski och de är övertygande.

   Här kommer en viktig artikel om 911.

   NY Fire Commissioners Demand New 9/11 Probe, Citing ”Overwhelming Evidence of Pre-Planted Explosives”

   https://www.zerohedge.com/news/2019-07-31/ny-fire-commissioners-call-new-911-investigation-citing-overwhelming-evidence-pre

  • Det är den bästa gäst de haft på showen. Jag har också lyssnat på denna två gånger men det var nog ett år emellan. Mycket intressant show om The Madrid Circular.

 8. The whole world’s a stage!

  Ännu en Gun Grab teater i USA, denna gång en masskjutning på Walmart i El Paso. Bara 2 timmar efter skjutningen nått TV-stationerna skapades ett GoFundMe-konto:
  https://www.gofundme.com/f/el-paso-8319-victims-fund
  Townsquare Media El Paso is organizing this fundraiser. Accidents & Emergencies Townsquare Media of El Paso has started this effort to assist victims of the mass shooting on August 3, 2019. At this time we are working to establish the best means for distributing these funds to provide necessary assistance to victims and their families. Please donate what you can – Thank you.

  Och standard i teaterskjutningar är att de trycker upp T-shirtar.
  #ElPasoStrong fanns klara att beställa bara 3 timmar efter att nyheten visats på Amerikansk TV.
  Aug 3, 2019 – El Paso Strong T Shirt. Let’s stand with El Paso. As many as 18 people have been shot at a Walmart in El Paso, Texas. Grab El Paso Strong Shirt today! #ElPasoStrong https://teespring.com/stores/el-paso-strong-t-shirt

  The whole world’s a stage…

  • Nu har jag gjort fler googlingar.
   Inte bara att man kunde beställa #elpasostrong-T-shirtar endast 3 timmar efter masskjutningen i El Paso. Och att ett GoFundMe-konto kom upp bara 2 timmar efter den påstådda massakern. Det blir ännu bättre. Nu har jag hittat ett GoFundMe-konto som är skapad för 2 dagar sedan. När jag fann detta hade det bara gått 12 timmar sedan nyheten rapporterades på amerikansk TV.

   https://www.gofundme.com/f/elpasovictim
   Created 2 days ago
   Janeshia Nolove is organizing this fundraiser.

   You see that man, he was affected by the mall shooting. He was shot and killed in the mall, he left behind two beautiful daughters, Carol and Valerie.

   The donations all goes to his daughters and his wife to help pay off the car they only had a few payments left on.

   That’s all, with that car, his wife can work, his daughters be well taken care of.

   I want to personally show my sympathy to all the families affect in El Paso, Texas today. My prayers are with you.

 9. Målet är väl att vi ska censurera oss själva.

  FBI Labels Conspiracies Terrorism: Be careful what you say!!
  https://153news.net/watch_video.php?v=K9MNDU9K2NGH

 10. Mo says:

  AnnaF, hur har du det ? Jag saknar dina genomlysande inlägg. Hur är stämningen i Europas hjärta, tror du vi kommer att närma oss Ryssland ?

  • AnnaF says:

   @Mo! Din vänliga undran gör mig så glad men den länkade videon väcker vemod! Äkta glädje är en oändlig tacksamhet över livets positiva del men vemod ger en påminnelse hur bräckligt tillståndet är av glädjen och i vilken omfattning vi bär ett personligt ansvar att vara beredda för kamp och försvarandet av något så värdefullt och berikande!
   Tråden är mycket intressant dock stora delar är okända för mig! Den har kanske sin grund i min uppväxt i kommunismen där ytterst sällan diskuterade folk religion i djupare mening. När jag läser här de mängder av teoretiska idéer får jag en fantastisk känsla hur minnena för mig tillbaka i den kommunistiska ”andan” där vi inte ens tänkt att det kan finnas någon form av andlighet. Så blev även den västerländska propagandan om kommunismen och den består än idag!
   Men för min stora glädje har jag upptäckt att det fanns andlighet överallt dock sällan eller aldrig pratade man om detta! Det var ett tyst praktiserande och än idag minns jag alla människor som omgav mitt liv, deras andliga renhet, förhållningssätt, lojalitet till sina närmaste och till sina medmänniskor men framförallt till sig själv. Det var tydliga moraliska kompasser (kalla den Moral) som har gjort livet uthärdligt och har gjort sinnena immuna mot propaganda eller onda manipulationer.
   Jag har ägnat en hel vecka nu att möta mina själsfränder personligen (som jag tror är bäst på) och ältat alla de existensiella frågor som man knappt kan ventillera på nätet! Jag har min bild om det mesta men utan andras personliga referenser känns det bara som en liten del av helheten. Jag har fått bekräftad hur många som går igenom en ökad medvetande och hur effektivt sprids all Information (genom alternativmedia) som även förklarar den panikartade censuren som vi har blivit utsatta för. Det är bra så! Vi har fått blotta oss genom sociala medier och har fått begränsningar, bestraffningar. Men motreaktionen blottar den onda ”deep state” och deras mästare! Det är inte avgjort än! Just nu är 1:1 och det kommer att bli bättre för vår fördel.
   Närmandet till Ryssland och även till Osteuropa -som ideologiskt, andligt, kulturellt, politiskt avviker skarpt från Västra delen – har jag svårt att se i närmaste framtiden. Svaren finns djupt nedbäddad i vår tusenåriga historia! Det är den som har format oss till det vad vi har blivit och hur vi ser på oss själva och omvärlden. Här finns en djup klyfta som jag har börjat ana redan när jag lämnade mitt hemland utan att förstå varför! Jag har tillbringat större delen av mitt liv i väst -fullt integrerad- men ändå med mängder av obesvarade frågor. Jag ställde de frågor och var motiverad att själv bidra med mina kunskaper men intresset har varit svalt. Nu efteråt (bara egen teori) tror jag att i västens identitetsfrågor -förutom den egna självförverkligande- har hamnat långt ner i intresseskalan. Jag högaktar en identitet som är stark förankrad i den egna Kulturen, landet och känslan av tillhörighet till den egna folket. Kosmopoliter har också en identitet: att vara ”hemma” överallt och ingenstans. Det är kärnfrågan om vår framtid och för ödet för den civilisationen vi känner!
   Jag är hängiven läsare till dina kloka tankar Mo! Peters blogg har en positiv inverkan på alla medarbetare här och därför lockar fram det bästa av det mesta!

   • Savalle says:

    AnnaF, du skriver:

    ”Men för min stora glädje har jag upptäckt att det fanns andlighet överallt dock sällan eller aldrig pratade man om detta! Det var ett tyst praktiserande och än idag minns jag alla människor som omgav mitt liv, deras andliga renhet, förhållningssätt, lojalitet till sina närmaste och till sina medmänniskor men framförallt till sig själv. Det var tydliga moraliska kompasser (kalla den Moral) som har gjort livet uthärdligt och har gjort sinnena immuna mot propaganda eller onda manipulationer.”

    Ja, visst är det så. andligheten och samvetet finns inom oss.

    1Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, 2spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete
    (1 Timoteusbrevet 4:1-2)

    Även jag är en hängiven läsare av de kloka tankar Mo för fram, och av dina, Anna.

    Det är fantastiskt med alla människor här med olika bakgrund och från olika delar av vår värld.

    Vad vi lär oss mycket av varandra här tillsammans!

    • Eltervåg says:

     Jag håller med er båda. Det finns andlighet i oss alla, men tyvärr så räknas den ofta som något personligt som man inte får tala öppet om. Om vi inte talar om andligheten, hur kan vi då förstå den?
     Hormon systemet i kroppen består av 7 endokrina körtlar som utsondrar sekret direkt i blodet, och är även känd som chakra. Enligt Edgar Cayce är de andliga center i kroppen. De är kopplingen mellan det andliga och kroppen.
     Kärleken sitter i hjärtat säger man, och det är brässen (Thymus) som är sätet. Tyvärr så slutar brässen att fungera fullt ut när man blir vuxen, och den krymper eller ombildas till stor del till fett. Vad säger det om våra liv? Enligt läkarkåren så är brässen viktig för kroppens immunsystem. Men det talas inte om dens funktion som säte för kärleken.
     Jag undrar hur kärleksfyllda och friska människor kunde vara om brässen behöll sin funktion även när vi blivit vuxna.

     Några människor talar om att de gör något på magkänsla. Enligt Edgar Cayce så har själen säte i Lyden (Leydig cells), vilken sitter just ovanför våra könskörtlar. Det är det andra chakrat i kroppen.
     ”Det reproduktiva systemet är som motorn, och Lyden är som en förseglad eller öppen dörr… Så dessa kan bokstavligen beskrivas som att tallkottkörteln och Lyden är sätet för själen i en varelse.” Reading 294-142

     ”När en människa går in i sann eller djup meditation så uppstår ett fysiskt tillstånd, och en fysisk aktivitet sker. Då väcks stimuli för själen och energi passerar genom de reproduktiva krafterna, och stiger upp till tallkottkörteln i hjärnans stomme så att den kan befordras till de center som ger aktivitet i den mentala och fysiska varelsen. Anden och själen är i sin bonad, eller dens tempel i individens kropp.” Reading 281-13

     Lyden betyder förseglad och är den körtel som sköter graviditeten efter befruktning.
     Man kan bara bäva för den skada som måste åsamkas de barn som genomgår ett könsbyte.

     ***
     Själv upplever jag inte vad många refererar till som magkänsla. Vad det beror på är jag inte helt säker på. Istället så går jag på intuition, där jag får en önskan att göra något, eller så uppstår en mental bild som låter mig förstå något. Och jag använder ofta en intuitiv bild för att beskriva eller förklara något för en person jag talar med.
     När jag var ung så mediterade jag dagligen, mitt på dagen (21 års ålder), och jag gick 10 km varje dag. Då uppstod ofta en vibration i magregionen på kvällen. Den energin var så stark att den fick mig att skriva texter på vers, med rim och på engelska. Jag kunde endast uttrycka mig på engelska, fast mitt modersmål var ju norska.

     Jag förmodar att vi alla har individuella skillnader och sätt att uttrycka vår andlighet. Ty vad som är andligt för en individ behöver inte vara det för en annan. Men vi bör akta oss noga för att inte förlöjliga eller kritisera någon som försöker uttrycka sin andlighet. Och jag hoppas vi alla kan på något sätt uppmuntra vad som är positivt, precis som vi gör här på bloggen. Så kanske vi kan läka kärleken och brässen.

   • Arga gubben says:

    Anna, jag besökte aldrig Sovjet, men i efterhand kan jag vittna om den andlighet som fanns. Om barnadop i lönndom och patriark Alexejs besök i små byar. Han var yngre då. Om hur två miljoner kom upp från katakombkyrkan när kommunismen föll. Om någons glädje när hon fick en gammal rysk Bibel i sina händer i Sverige.

    President Putin togs till dopet av sin mor och det talar han fortfarande om. Han kom till ett fullständigt avgörande efter en allvarlig händelse. Antingen när han stod ensam mot en folkmassa i Dresden med bara åtta kulor eller när hans kors återfanns efter en bastubrand. Han bär det nog alltid. Ryssland har en kristen president frambedd av troende i decennier.

 11. Sture says:

  Denna krönika handlar om kampen mellan det Goda och det Onda och religionernas roll i detta. Jag skall snart återkomma till detta med flera kommentarer när jag får tid. Men igår såg jag denna nyhet, som med tanke på vad som hänt med Swebb-TV och många andra raderade YouTube-kanaler är upplyftande:
  2018 bildades en förening, YouTubers Union i Europa med nu 16.000 medlemmar som slagit sig samman med IG Metall i Tyskland, som har 2 miljoner medlemmar och är Europas största fackförening, med mängder av hyperskickliga advokater. Och denna får just nu spridning till USA.
  Dessa kräver

  1. Full Transparans när det gäller alla beslut i YouTube. com.
  Som det är nu är allt fördolt och man kan inte tala med någon enskild människa utan får endast besked via maskin-gjorda meddelanden. De kräver att det inrättas en politiskt helt oberoende myndighet på YouTube.com som handlägger alla beslut.
  2. De måste öppet redovisa beslut om vilka som skall släckas ned och tas ifrån möjligheter att tjäna pengar på sina videofilmer, och detta får inte ske fördolt och godtyckligt som nu. Det skall vara klara och tydliga regler.
  3. Kräver att de med YouTubekanaler för sina filmer får tala med människor – och inte maskiner. Slut med standardbrev från anonyma servrar. YouTubers är människor och kräver mänsklig respekt.
  4. Neutrala referees när det gäller handläggning av nedstängningsärenden. De som sänder in videofilme kallas ”YouTube-partners”. Men detta är inte sant eftersom YouTube har all makt och agerar som en diktator.
  5. YouTubers Union kräver nu en plats i styrelsen, för att övervaka alla beslut och ger dem 4 veckor att besluta om de vill samarbeta (23 augusti), annars följer konsekvenser. Och en av dessa konsekvenser kan bli ett bötesbelopp på 53 miljarder dollar.

  Man har 3 strategier, två för advokaterna och en för dem som har YouTube-kanaler:
  a.”Falsk” själv-anställning av YouTubers. Detta anser man vara rena dynamiten enligt arbetslags-advokater, t. ex. Thomas Klebe. I själva verket fungerar dessa som vanliga anställda och har då automatiskt alla de skydd som normala anställda har mot godtyckliga avskedanden, ledigheter, sociala förmåner, pension etc., etc. De är alltså ”self-employed” på falska grunder, de bedöms och övervakas av YouTube och endast YouTube handlägger alla förbindelser med sponsorer utan att avslöja detta för någon YouTuber. Om man kan bevisa att dessa YouTubers är ”falskt” självanställda så kommer detta att bli extremt kostsamt för YouTube.com.
  b. Nästa viktiga moment är hur YouTube.com använder dina data. Även här kräver man full transparens till varje YouTuber ”i detalj”. Detta är redan LAG.

  • Det finns flera som har sin inkomst från sin Youtube-kanal. För dessa är det helt förödande att bli nedsläckta. Flera alternativmedier på Youtube lever på Youtube-annonser och donationer.
   Deras inkomst kan vara borta nästa dag de sätter på datorn. Helt godtyckligt kan Youtube radera kanaler.

   Detta visar hur bra alternativmedia är att flera kan leva på donationer som SwebbTV och SamNytt. SVT är vi tvugna att betala för via skattsedeln. Om nu SVT är så förträffliga hade de kunnat införa ett system där man betalar månadsvis för utbudet – precis som en tidningsprenumeration. De vet att då skulle de inte nå ut med propagandan om att jorden håller på att gå under, att vaccin för mässling är nödvändigt och förskönande rapporter om invandring typ Sandviken-rapporten. Många skulle nog sortera bort denna prenumeration och då når de inte ut. TV är programering.

   Ole Dammegård har också drabbats. Han hade tidigare hundratals filmer på sin Youtube-kanal – men en dag hade YT plockat ner den. Jag länkar till ett mindre arkiv på 114 filmer som han har – länkat i mitt namn.

  • Savalle says:

   Sture skriver:

   ”Denna krönika handlar om kampen mellan det Goda och det Onda och religionernas roll i detta.”

   De onda krafterna har infiltrerat våra maktutövande instituitioner.

   Walter Veith visar oss i sitt föredrag på YouTube ”The Beamable Sustainable Princes / Rekindling the Reformation” historien som ledde fram till Vatikanens kontroll av maktutövningen i Storbritanien och USA.

   I detta föredrag visas även att det är kungar och prinsar i ledningen för Vatikanen och världens styre.

   Hur är det med vårt eget kungahus?

   Här är en någolunda aktuell lista över medlemmarna i den tidigare så hemliga organisationen Committee of 300:

   http://www.geschichteinchronologie.com/welt/300/Coleman/Dt/000b-Komitee-300-mitglieder.html

   Scrolla ner en bit så hittar ni medlemmarna upplistade. Var och en med en kort beskrivning.
   Det är en mäktig samling, eller hur?

   Listan är skriven på tyska, men namnen talar för sig själva och om man inte förstår tyska kan man ju använda automatisk översättning.

   Fyra svenskar finns på listan. En av dem är kungen.

   Svenska kungahuset har i gott sällskap med påven och en mängd andra prominenta maktutövare höjt Klimat-Greta till skyarna, där uppe bland Chemtrail-molnen…

   Här är en dikt med anknytning till våran så omtyckte kung och klimatexperten Greta:
   (Min dikt har hittils blivit refuserad, men jag gör ett nytt försök här hos Peter…)

   KUNGEN OCH UNGEN

   Har ungen lärt sin läxa hos en häxa?

   Hon besöker Påven, alla hoven, hela loven.

   Hans Majonäs Honungen – kungen med den tunga penga-pungen…

   Hans och Greta släpper väder i kejsarens nya kläder.

   Prima primater, präktiga klimat-akrobater!

 12. Framställt som parodi, men…

  Almedalsveckan 2019 Parodi

 13. istayfree says:

  Det var ju här fråga om ondskan och det goda, fastän en del annat också har kommit med. Så nu har jag faktiskt ägnat mig åt en preliminär studie av den egentluga frågan.

  Ondskans ursprung kortfattat
  Ondskan har sitt ursprung i Satan. I Bibeln läses i Jesaja 14 (Svenska Folkbibeln 1917)
  12 Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!
  13 Det var du som sade i ditt hjärta: ‘Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr.
  14 Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.’
  15 Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ned i graven.
  Hesekiel 28 berättar vidare:
  14 Du var en kerub, som skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget, du fick där gå omkring bland gnistrande stenar.
  15 Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.
  16 Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vittskuggande kerub; du fick ej stanna bland de gnist-rande stenarna.
  17 Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull, därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig.

  I Enochs (Henoks) böcker kan läsas (min översättning från engelskan):
  Enoch 2
  18.1(3) Och de sade till mig: Dessa är Gregori som med deras prins Satanail (Satan) förkastade lju-sets Herre, och bakom dem är de som hålls i djupt mörker i den andra himlen och tre av dem gick från Herrens tron ner på jorden till en plats Ermon [Hermon] och bröt [mot Herren] genom sina eder på kullen Ermons topp och såg hur vackra människornas döttrar var, och tog dem till sig och besud-lade jorden med sina handlingar, som i all sin tid utövade laglöshet och beblandning, och jättar och framstående stora män föddes samt stort fiendeskap.
  29.1(3) Och en av dem ur änglarnas ordning efter att ha vänt sig bort från den ordning som var un-der honom fick en omöjlig tanke att placera sin tron högre än molnen över jorden för att bli mig [Herren] jämlik i rang och makt.
  (4) Och jag kastade ut honom från sin höjd tillsammans med hans änglar, varefter han ständigt flög i luften över det bottenlösa [djupet].
  31.1(4) Djävulen är en ond ande i de lägre regionerna, dit han flydde från himlarna och blev en de-mon och hans namn var Satanail (Satan), sålunda skiljde han sig från änglarna men ändrade inte [sin natur], men han var intelligent medveten om vad som är rätt och vad som är syndigt.

  Enoch 3 kapitel 23
  (16) Och Satan står mellan dessa vindar, för ”stormvind” är ingenting annat än Satan och alla dessa vindar blåser bara under kerubernas vingar (Ps. 18:10): ”Han for på keruben och flög, han svävade på vindens vingar.”

  Referenser: slaviska recensionen av Enoch 2 ingår i The Books of Enoch:

  Klicka för att komma åt AllBooksOfEnoch.pdf

  Annan version: http://sonnen.tripod.com/enoch.html

  Uppenb. 12:4: Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade den ned på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade fött det.

  Man anser allmänt att en tredjedel av änglarna i skapelsens ursprungliga gestalt fördrevs tillsammans med Satan, eller valde att följa honom. Detta har dragits som slutsats av Uppb 12:4 men är inte konkret uttalat i någon känd text.

  Att han inte ändrade sin natur innebär uppenbarligen att han inte ”tänkte med hjärtat” men utan em-pati bara kallt rationellt och egoistiskt, vilket är karakteristiskt för den satanism som sprider sig idag.

  Jämför detta med dels Enuma Elish, (sumerisk skapelseberättelse) där det beskrivs hur en grupp i den första skapelsen av entiteter i skapelsens ursprungliga ljusvärld vände sig bort från skaparguden, som de förklarade vara död. Man kan naturligtvis inte döda sin skapare utan att förinta sig själv. Vad som verkligen torde ha hänt är att man inrättade sig i en avskiljd region där man inte ville ha med skaparen att göra utan dödförklarade honom – ”gudamord” – för att sedan leva som om han inte fanns. Jämför också med den gnostisk-kristna skapelseberättelsen där en på sätt och vis ”gud-lös” varelse Jaldabaoth (som har en ormkropp) kom till av ”misstag” och sedan fick lämna den ur-sprungliga ljusvärlden. Han etablerade sig sedan i en mörkare region där han kallade sig Jahveh och inte ville ha med skaparen att göra, utan själv gav sig ut som om han vore skaparguden (”urlögnen”). Intressant är i detta sammanhang att enligt religionshistorisk forskning Jahveh kulturhistoriskt sett egentligen är en stormgud från Sinai. Enlil, en av de första skapede entiteterna enligt Enuma Elish, också anses vara en ”stormgud”! Jfr. ovan Enoch 3 23(16)!

  Det finns så många paralleller mellan den mesopotamiska litteraturen på stentavlor och Gamla Tes-tamentet, att etnologer och språkforskare idag vanligen betraktar det senare som uppstått ur de för-ra…

  I betraktelse av den oerhörda grymma blodtörstighet som finns på de sidor i Gamla Testamentet som bibeltrogna tydligen helst lämnar olästa torde det vara berättigat att som hypotes betrakta onds-kan som något som Satan/Enlil/Jaldabaoth förde med sig i den skumraskregion som vi nu råkar leva i och där etablerade sig som Jahveh… Jfr. https://blog.kareldonk.com/yahweh-the-barbarian/ Det mördas, slaktas, barns skallar krossas mot stenar, folk straffas överdrivet mångfaldigt, jungfrur tas som krigsbyte (naturligtvis för sexuella ”tjänster”) – alla andra dödas, barn, åldringar, kvinnor och män, osv. etc. …

  • Arga gubben says:

   Moses krossade barn mot klippan. De ”barn” han krossade var synder som krossades mot vår enda fasta klippa. De stammar som byttes ut hade syndiga namn. Ordet har en inre betydelse och missförstås ofta. Med förfärliga konsekvenser när vissa judar tar det bokstavligen.

   Steiner talar om Lucifer som en mycket gammal religionsuppenbarare i öster med kollektiva tendenser. Herren ingriper och ställer Lucifer och Ahriman, den nya onda kraften, framför sig. Jag har aldrig lyckats få en antroposof att förklara den saken och kan bara tänka själv. Herren ser med visst medlidande på Lucifer, men inte på Ahriman, den materiella kraften i vår tid. Temat är centralt i Götheanum i Schweiz. Tysklands uppgift är att hindra anglosaxer och ryssar från att tillintetgöra varandra. Nu är Tyskland och hela det viktiga Centraleuropa ganska lamt och vi har farlig obalans. Tid för Herren att ingripa.

   Baal betyder herre. Fallna religioner perverteras och i hans fall med barnaoffer, men Herren sparade 7.000 man från att knäböja för honom. Det vi ser idag är flera religioners förfärliga förfall och en liten trogen väntande skara. De tre monoteistiska religionerna vet att solen en dag går upp i väster. Muslimerna förvånas över att kristna också vet det.

   Jag funderar på forntidens namnkunniga män, men det går trögt. Ondskans enda uppgift är att bekämpas och förlora. Muslimerna har en historia om Dajjal och de onda jinnerna. Åklagaren, den vi nu kallar djävul, besegrade inte Job. Hans bok kan vara Bibelns äldsta.

   Äldre uppenbarelser spred sina skrifter till öster och väster och en del återfinns i Bibeln. De som förlorats där bevaras på andra oväntade ställen.

   • istayfree says:

    Ett LITET ”axplock” ur Bibelns grymheter:
    Psalm (18:39) ”Jag slog dem, så att de icke mer kunde resa sig; de föllo under mina fötter.”
    21:9-12: ” Din hand skall nå alla dina fiender; din högra hand skall träffa dem som hata dig. Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte. HERREN skall för-därva dem i sin vrede; eld skall förtära dem. Deras livsfrukt skall du utrota från jorden och deras avkomma från människors barn.”
    137:9 ”Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan.”
    4Mos 31:14-18: ”Men Mose förtörnades på krigsbefälet, över- och underhövitsmännen, när de kommo tillbaka från sitt krigståg. Mose sade till dem:» Haven I då låtit alla kvinnorna leva? … Så dräpen nu alla gossebarn, och dräpen alla kvinnor som hava haft med män, med mankön, att skaffa. Men alla flickebarn som icke hava haft med mankön att skaffa, dem mån I låta leva för eder räk-ning.” (Till vad???)
    4Mos 16:35 ”Men eld gick ut från HERREN och förtärde de två hundra femtio männen som hade burit fram rökelse” När de sedan protesterade mot sådant straff så lät ”Herren” i ett slag låta 14700 människor dö…
    5Mos 2:34-35 ”Och vi intogo då alla hans städer och gåvo hela den manliga stadsbefolkningen till spillo, så ock kvinnor och barn; vi läto ingen slippa undan. Allenast boskapen togo vi såsom byte, jämte rovet från de städer vi intogo.”
    Hosea 13:16: ”Samarien skall lida vad det har förskyllt genom sin gensträvighet mot sin Gud. In-byggarna skola falla för svärd, deras späda barn skola bliva krossade och deras havande kvinnor skall man upprista.”
    5Mos 6:10-11: ”När nu HERREN, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dig-stora och vackra städer, som du icke har byggt, och hus, fulla med allt gott, vilka du icke har fyllt, och uthuggna brunnar, som du icke har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du icke har planterat – och när du då äter och bliver mätt.”

    Jag länkade tidigar till två texter av mig på tyska, de finns nu också på engelska:
    http://www.christian-reincarnation.com/PDF/NegEn.pdf och

    Klicka för att komma åt ChristRet.pdf

    • istayfree says:

     PS Det är ju en lättvindig undanflykt inför det som ”inte får vara sant” att beteckna det som symboliskt…

    • Mo says:

     Själv ser jag stora delar av GT mer som ett socialpolitiskt manifest än en andlig bok. Förutom lagen ger det omfattande instruktioner om hur du skall förhålla dig till praktiska ting i vardagen. Påminner i tänkandet om det senare kommunistiska/socialistiska manifestet. Här kan du läsa om den ideologiska kampen mellan jahveiter och baaliter, visst känns det bekant.

     https://bigbluebook.org/sv/97/3/

     • istayfree says:

      …praktiska ting i vardagen – som svärd, överfall, erövring, mord, utrotning av livsfrukt, osv.
      Läste nyligen någonstans att Talmud tillåter aborter och barnamord när det gäller goyim, som ju annars ”kunde växa upp och bli antisemiter”…

      • Mo says:

       Jag vill verkligen inte försvara allt det grymma våld och den kvinnosyn och annan intolerans mot tex homosexuella som finns i framförallt GT. Det jag ville säga var att man skall försöka sätta in GT i sitt historiska perspektiv att den från början var ett hjälpmedel i socialpolitiska frågor som idag handläggs av rättsväsende, skola, sjukvård. Den speglar den primitiva människosyn som rådde vid den här tiden och som vi riskerar att falla tillbaks i om den moderna civilisationen faller samman. Det var en krigisk tid som utgick inte bara från överlevnadsinstinkt utan framförallt från gränslöst maktbegär. Men våra moderna kärnvapenkrig är kanske än grymmare i sin urskiljningslöshet. Influerar bibeln till krig i vår tid eller finns grymheten latent i människans natur ? I vilket fall har bibeln haft stor betydelse för att rättfärdiga krig. Det ser vi inte minst idag när vi ur det moderna samhället får tillbaks ofattbara grymheter med hänvisning till religiösa skrifter. Kan man förena alla grymheter som finns i bibeln med ett kärleksbudskap. Nej, jag tror inte det och skulle välkomna en revidering. Det är ändå ingen garanti för att våld inte skall slå rot men någon form av andlig vägledning behöver vi… När det gäller Talmud så är det svårt att acceptera att denna slutenhet kan få finnas i ett modernt samhälle samtidigt som den ju faktiskt har använts till att forma delar av vårt samhälle. Jag anser att alla religiösa skrifter skall vara öppna för allmänhetens insyn så att vi bättre förstår det som händer i världen. Sen kommer det väl alltid finnas en och annan hemlig skrift som ligger gömd för insyn, eller vad säger Lassekniven. Vad är egentligen frimurarnas budskap ?

       • peterkrabbe says:

        Jag instämmer helt i ditt ifrågasättande av hur bibelns alla grymheter skulle kunna förenas med kärleksbudskapet. Det som berättas här för mig som ovan läsare av GT är chockerande. Moses som härförare som skoningslöst mejar ner allt och alla i en erövringskamp för att skapa ett stulet territorium åt det judiska folket är en ny upplevelse för mig. Motiveringen att detta skulle vara Guds vilja i syfte att främja sitt utvalda folk har ju direkta paralleller till händelserna i vår tid. Både världskrigen och slakten av den arabiska befolkningen i dagens Mellanöstern kan man lätt se som samma agerande under samma motivation. Det är också samma hänsynslöshet i texterna som i koranen och judiska Torah, vilket är förbluffande för dem som inte är vana vid bibelläsning. Att vi i ett modernt samhälle skulle ha mognat till en mer kärleksfull inställning motsägs av Morganthaus och Lindemanns ambition att utplåna det tyska folket under andra världskrigets slutskede. Det är samma retorik och samma totala brutalitet där människovärde inte ens finns i tankevärlden. Detta visar också att planerna på ett tredje världskrig har en underliggande religiös agenda av samma slag och – trots våra naiva tankar om vad som är orimligt – mycket väl kan bli en realitet.
        Det är oerhört viktigt att vi kommer till klarhet om syftet med dessa bibeltexter och i vad mån de kan ses som vederhäftig historia eller inte, eftersom de har en direkt projicering på vår nutid. Utan att förstå dessa händelser för tusentals år sedan kan vi aldrig styra vårt öde i en bättre riktning. Den programmering som de urgamla ”heliga” texterna står för tycks aldrig kunna ge vika för den moderna människosyn som vi hoppas på idag med kärlek och fredlig samlevnad. Vi måste vara kritiska och enhälligt fördömande mot religiösa budskap som hyllar massmord. Där finns ingen plats för bortförklaringar.

        • Eltervåg says:

         Det är just det som utnyttjas. Få människor att bejaka sexuell frihet i alla vidriga former, och upphöra att leva efter lag och moral.
         Sodom och Gomorra var städer som levde efter vad vi idag uppfattar som extrema vänster radikala idéer. Och syndafloden hade tydligen ett ont och omoraliskt samhälle.

         Det låter kanske brutalt hur hela städer utrotades. Men aksepterar man reinkarnationstanken, så är det inte inte alls så brutalt som det först kan tyckas, utan nödvändigt. Annars så riskerar vi än en gång att samhället blir så ruttet att människoliv inte har har något värde.
         Det är upp till varje individ i ett samhälle att inte låta sig fördärvas, även om makthavarna skulle tillåta all möjlig ondska.

         Alla människor föds med en inre moralisk kompass, men de kan förlora eller strunta i den.

         Titta på våra egna kriminella brottslingar, de har en tydlig moral. Till exempel, pedofiler lever mycket farligt om de kommer i kontakt med dessa kriminella i fängelser.
         Sveriges makthavare främjar omoral, samtidigt som de nu släpper in människor som inte alls delar samhällets värdegrund. Och dessa kriminella invandrare föraktar våra låga moral, samtidigt som de inte delar vår kultur. Så de liknar på våra kriminella som föraktar pedofiler.
         Vi har olika värdegrund och livssyn, men i botten finns moralen som avgör om vi kan akseptera den andra.

         Jag förespråkar inte folkmord, eller att det är rätt att döda en okänd främling bara för att det är “de mot oss”.
         Jag förespråkar att oavsett vilken kultur eller etnicitet vi tillhör, så måste vi leva upp till en grundläggande moralisk nivå

         • istayfree says:

          Bara en liten kommentar till Sodom och Gomorra, oavsett sexuella excesser som möjligen förekom där.
          Det har hävdats att dessa två städer var centra för utomjordiska kolonisatörer (anunnaki) som där hade för dem viktiga anläggningar som de ville förstöra innan de lämnade vår planet åt sitt öde (utan att ge upp en osynlig övervakning och kontroll). Man ville inte lämna kvar något som visade att de hade varit där. Så utlöstes nukelarexplosioner för att sopa undan alla spår. Människornas ”synd” där var snarare att de visste för mycket. Cf. https://www.youtube.com/watch?v=RZ3Rlvvjz8I

          • Savalle says:

           1Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. 2Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. 3I sin själviskhet skall de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem.

           4Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. 5Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. 6Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. 7Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv, 8för när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ.
           8för när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ.

           9Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag, 10särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, 11och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren.

           ” Petrusbrevet 1:1-11; Bibel 2000)

          • Arga gubben says:

           Det där har jag aldrig hört förut. Intressant. Jag tänker på att det ska vara som i Sodoms och Gomorras tid när Herren kommer tillbaka. Som i Noas tid när folk levde sina liv utan att vänta floden. Människofloden? Ett Sodom och Gomorra i kubik har återskapats av någon. Det ska bli jordbävningar på plats efter plats. Det är tillåtet att läsa Bibeln bokstavligen och utan att kolla statistiken tycker jag det ser ut som om de drabbar oss svårt fysiskt i år. Annars ser jag jordbävningar som stora omvälvningar i samhället och dem tycker jag mig också se. Brexit och Trump är bra exempel. Jag väntar på en i Rom. En så stor att allt ändras.

           Jag struntar i vad folk gör hemma. Jag säger bara att Herren älskar alla människor, men inte alla gärningar. En homosexuell man hjälper mig praktiskt ibland. Vem kan kasta den första stenen?

           Om Sodom och Gomorra förstördes med vapen vi först idag kan föreställa oss har vi en aning om den kommande förstörelsen.

          • Savalle says:

           Rättelse:

           2 Petrusbrevet 2:1-11; Bibel 2000

         • Mo says:

          Eltervåg, men den inre moraliska kompassen tycks vara väldigt formbar, är det inte det socialiseringen med hjälp av religion, politik, media och vi vår moderna tid beteendevetare ägnar sig åt. Hur skall vi annars kunna förklara allt det övervåld som kan accepteras i ett samhälle, i vår nära tid har vi de kommunistiska ideologierna som skördade oerhört många miljoner liv. Vi måste leva upp till en grundläggande moralisk nivå, men var går gränsen. Svårigheterna blir stora om vi som idag inte får bli delaktiga och göra oss hörda. Politiker har i sin maktfullkomlighet tagit dessa beslut ifrån oss. Om man med ett mångkulturellt samhälle menar att vi skall acceptera olika moraliska kompasser hamnar vi snart i anarki och rättslöshet där vi inte vet vems lag som gäller. Och kanske det allra viktigaste, harmonin ,glädjen, tryggheten som skapas i ett samhälle utifrån gemenskapen försvinner och då är konflikten nära. Redan de gamla egypterna visste hur oerhört viktigt det var att skapa harmoni i ett samhälle annars uppstod kaos. Kanske Peter har rätt i sin tankegång att det finns en bakomliggande vilja att skapa förutsättning för ett 3:e världskrig, hemska tanke.

    • Arga gubben says:

     Du får läsa Bibeln som du vill och jag på mitt sätt. Att vara under Herrens fötter är att vara på jorden, Hans fotapall. Bibliskt. Apostlahästarna var Hans fötter och vi är det också. Vi finns här för att bära upp den Himmelska kroppen. Utan församling klarar sig inte Himlen. Den behöver ständigt uttryck i skapelsen. Den vill verka och har gjort det i evighet. Synderna trampas sönder under Herrens fötter. Fotatvagningen och Adams och Evas kamp mot ormen, som bet i hälen. Herrens hand är Hans verk. Att dö är att dö andligt.

     Judarna tog upp tolv stenar från Jordanfloden och lade ned tolv andra. De tolv stammarna skulle få ljus och liv och tolv andra falla i glömska, vilket också skedde.

     Vi får den uppenbarelse vi kan ta emot. Judarnas tid var grym och det är fullt möjligt att kvinnobarn sparades i krigen för judiska mäns skull. Profeten Muhammed tog livet av alla judiska män i en upprorisk stam. DNA-forskning visar att samerna en gång utsattes för en invasion från öster. Männen avrättades medan kvinnor och barn behölls som slavar. Vi fick den religion vi kunde ta emot och den var grym med sina offer, men vi fick en öppning. Balder beredde vägen för den kristendom vi var ämnade att ta emot. Islam föddes i en förgången tid och klarar inte vår. Den religionen behöver reformeras, men säg det till en muslim. Säg det till några kristna eller judar. Buddister och hinduister har nu blivit farligt fundamentalistiska. Allt är i fara.

     Jag ska läsa dina texter, men kan inte just nu. Det är bra att vi debatterar och bra att du är flerspråkig. Våra universitet föddes med debatt och ofta om kristna spörsmål.

     Nedan skriver du om Talmud. Den boken är inte biblisk. Ett stort problem med tanke på vad den idag ställer till med. De judar som sent kom hem från Babylon var 666 till antalet och den siffran står i Bibeln för kung Salomos guldskatter och antikrist. Guldets härskare, vår huvudfiende, kommer att falla och du hittar inte chefen i Jerusalem.

    • Mo says:

     istayfree, man kan fråga sig om de heliga skrifterna har haft betydelse för det ofattbart grymma
     sexualiserade våldet i samband med väpnade konflikter som har uppstått i nära tid i Afrika. Hur många i Sverige har förstått varför Denis Mukwege fick fredspriset 2018. Om vi inte förmår diskutera detta hur skall det då kunna påverkas ?

   • Savalle says:

    Fiskargubben skriver;

    ”Det vi ser idag är flera religioners förfärliga förfall och en liten trogen väntande skara.”

    Kristna församlingar förstörs inifrån genom infiltration, likt Svenska kyrkan, men även mer direkt förstörelse genom våld och mördande tilltar:

    https://newsvoice.se/2019/04/norberg-islam-kristendom/

    (Norberg: Den mest utsatta religionen runt om i världen är Kristendomen)

 14. I dessa tider med censur. Kritik framfört på ett fyndigt sätt.

  Article 13 , Shitternet , Spy Apps

  Article 13, Internet Censorship Bill: https://153news.net/watch_video.php?v=X2XXMDUAG7A1

  Net Neutrality: https://153news.net/watch_video.php?v=X3MSXXA55475

  Anti Encryption Law: https://153news.net/watch_video.php?v=O92BYGK9DB31

 15. hllviken says:

  Gott eller ont – Eden: Adam & Eva Antropologens analys:

 16. Lennart says:

  Istayfree ger exempel på ”axplock” ur Bibelns grymheter”.

  En ung teolog har här gjort ett försök att förstå, ämnet är inte lätt, och har skrivit en bok om ”Krigen i Gamla testamentet” på 175 s som finns i handeln.

  Här är en länk med artikel av samme teolog och författare:
  http://www.insidan.net/undervisning/krig-i-guds-namn/

  • istayfree says:

   Nog är dessa förklaringar litet, som man säger, ”krystade” och det måste finnas en djupare sanning bakom detta. Den torde ha med satanistisk infiltration och manipulation av Jesu budskap att göra. Det budskap som de inte ville att vi skulle veta… Och om nu Jahveh ändå inte äre den gode gud han ger sig ut för så att vi inte skall veta att den verkliga skaparen är högre än han, den som kanaaniterna kallade El Eljon, som hade 70 söner, varav en var Jahveh…

   • Savalle says:

    En vilt ringlande orm riskerar att slå knut på sig själv och slutligen kanske hugga sig själv i svansen med allt sitt gift.

    • istayfree says:

     Just det! Ormen Jaldabaoth i den gnostisk-kristna skapelseberättelsen (https://en.wikipedia.org/wiki/Demiurge) som sedan blev Jahveh…

     • Savalle says:

      Vem är ormen?

      14Då sade Herren Gud till ormen:

      ”Du som gjorde detta,
      förbannad skall du vara,
      utstött från boskapen och de vilda djuren.
      På din buk skall du kräla
      och jord skall du äta så länge du lever.
      15Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan,
      mellan din avkomma och hennes:
      de skall trampa på ditt huvud
      och du skall hugga dem i hälen.”
      (Första Moseboken 3:14-15; Bibel 2000)

      Samma Bibel-ord enligt Nya Världens Översättning:

      14 Då sa Jehova Gud till ormen: ”Du ska vara förbannad bland alla tamdjur och vilda djur på marken, eftersom du har gjort detta. Du ska kräla på buken, och du ska äta jord så länge du lever. 15 Och jag ska göra dign och kvinnano till fienderp och din avkommaq och hennes avkommar till fiender. Du ska hugga honom i hälen, och han ska krossa huvudet på dig.”t

      Och här är ytterligare ett Bibel-ord, för begrundan och förhoppningsvis bättring:

      27Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. 28På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet.
      29Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar 30och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. 31Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. 33Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?

      (Matteusevangeliet 23:27-33)

      • istayfree says:

       Vad betyder dat att äta från kunskapens träd? Sexualitet? NEJ! Det betyder att söka vishet, söka att förstå mera än man bör, utförligt förklarat i http://www.christian-reincarnation.com/PDF/AnnE.pdf. De skulle vara närmast slavar och tjäna herrar och herren utan att fråga, utan att försöka förstå. ”Gör som jah säger och fråga inte!” Nu kom en orm – och man må undra om det verkligen är samma orm spm förkommer i olika bibeltexter – och uppmanade dem att söka sanninger de inte skulle veta.

       • Savalle says:

        ”Vad betyder det att äta från kunskapens träd?”

        Människan styr oberoende av Gud. Döden, ofullkomligheten, markens förbannelse, ondskan, lögnen, lidandet, själviskheten, orättvisan…blev resultatet.

        Ett sökande efter vishet?

        Ja, tillbaka till Gud!

        • Mo says:

         Nu tycker jag att det blir motsägelsefullt. Vi har tidigare poängterat vikten av att vi måste lära oss att välja och att det också är Guds vilja. Men förutsättning för att kunna göra rätt val är kunskap alltså bör vi äta av kunskapens träd. Någon är rädd för att vi skall skaffa oss kunskap för då blir vi kanske inte den lättstyrda boskap man önskar sig. Nedsläckningen av swebbtv är ett klargörande exempel för att den politiska ledningen i Sverige är rädd för att icke utvald kunskap skall nå folket. Kanske vi ursprungligen uppmanades att äta av kunskapens träd men när följderna uppdagades valde eliten( prästerna ) att vända på sanningen ?

         • Savalle says:

          Gud tillät att vi får utprova Ondskans väg. Det ser jag som den stora skillnaden mellan människorna och djuren.

          Gud sa­de: ”Vi skall göra människor som är vår av­bild, li­ka oss. De skall härs­ka över ha­vets fis­kar, him­lens fåglar, bo­ska­pen, al­la vil­da djur och al­la kräldjur som finns på jor­den.” Gud ska­pa­de människan till sin av­bild, till Guds av­bild ska­pa­de han hen­ne. Som man och kvin­na ska­pa­de han dem. Gud välsig­na­de dem och sa­de till dem: ”Var frukt­sam­ma och föröka er, upp­fyll jor­den och lägg den un­der er. Härs­ka över ha­vets fis­kar och him­lens fåglar och över al­la djur som myll­rar på jor­den.”

          (1 Moseboken 1:26-28)

          Det är därför som djuren är mycket klokare än vi.

          Vi är ute på mycket hal is,

          Trial and error, kan vi kalla det.

          På så sätt görs vi till Guds avbild.

 17. Arga gubben says:

  Jag tillhör ett kriminellt nätverk. Du, gubbe? Ja, jag är svensk och troende. Ingenting är som förut. En ängel kom på besök och jag har fått se den ljusa framtiden i denna mörka natt. Hon visade sig som ett barn i vita kläder. Jag fick se henne på ryggen. Lyssnen, I tvekande. Detta kan vara viktigare än forntidens gudasöner. Du vet väl om att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det…youtube.

  Detta hände sig i min ungdom innan jag totalt hade avgjort mig. De förlorade fåren fångas in. Bräk! Jag har fått så mycket och vågar inte be om mer.

  Les anges gardiens (Documentaire paranormal)

 18. Cirucci Team fortsätter gräva i kopplinkar till Vaktikanen och The Jesuit Order
  Cirucci Team Brief, Tidskodad, Så man kommer in på rätt plats i klippet.
  Här en del från Johnnys bok, Johnny Gosch-fallet
  26 July 2019: The Real “Lolita”
  ** https://www.youtube.com/watch?v=irsv6XxcnLo&feature=youtu.be&t=10m30s

  Rome Will Inherit The WHIRL-Wind
  ** https://www.youtube.com/watch?v=pPlhb2DXG5Q&feature=youtu.be&t=2h24m09s

  ……………………………………

  Billy Shears & The Tavistock Institute. RIKTIGT BRA om Social Engineering.

  Mike Williams on FreakSense TV, Premiered Jun 24, 2019

  Sage of Quay™ – Mike Williams w/Vince Russo
  Published on Aug 1, 2019: https://www.youtube.com/watch?v=rp4vGy6jQPU

 19. WDVE Another One Documented (El Paso Mall Shooting)
  https://153news.net/watch_video.php?v=OD7DMHBAK7RX

  För er som fortfarande tror att dessa massskjutningar i USA är på riktigt. Jag och flera andra har tittat på den här skjutningen med 20 döda på Walmart i El Paso.
  The official story doesn’t add up…

  * Två personer har pekat ut att filmen som visas inifrån varuhuset inte är filmad inne på Walmart utan på Dillard’s. (Det här har Ole Dammegard visat många gånger att de inte ens är på rätt ställe). https://153news.net/watch_video.php?v=4H4W3BY6G77S

  * Två ambulanser anländer MED PATIENTER. Vilket de också gjorde i Las Vegas eventet. https://153news.net/watch_video.php?v=OH9MK1B5R799

  * Eftersom detta är en övning så behöver de portabla toaletter på plats. Portabla toaletter har även setts på andra masskjutningar som Sutherland Springs Church shooting och Sandy Hook School Shooting. Glöm att man vid en riktig masskjutning beställer dit portabla toaletter. https://153news.net/watch_video.php?v=DAHBKYH78BWM

  * Former congressman kan inte hålla sig för skratt på presskonferense. https://153news.net/watch_video.php?v=A28S8UXUOD4W

  * GoFundMe acconts kom upp på nätet bara 1-2 timmar efter skjutningen. Med ett undantag, ett av kontona skapades redan dagen innan (någon klantade sig och lade upp för tidigt).

  * Bara 3 timmar efter att MSM i USA rapporterade om skjutningen i El paso. Fann jag detta på Google: El Paso Strong T Shirt. Let’s stand with El Paso. As many as 18 people have been shot at a Walmart in El Paso, Texas. Grab El Paso Strong Shirt today! – Så bara 3 timmar efter skjutningen gick det att beställa T-shirts med texten #elpasostrong.

  – Don’t let yourself be played –

  Yet Another WDVE (Gilroy Garlic Festival)
  https://153news.net/watch_video.php?v=AOW823WU3KAW

 20. Lennart says:

  Jag är övertygad om att teologen Olof Edsinger är på rätt spår. I GT uppträder Gud som Domare över de folk vars syndamått var fullt. Idag använder han inte Guds folk Israel på samma sätt. Guds helighet är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet. Läs också Romarbrevets första kapitel om Guds vrede som drabbar all orättfärdighet (Rom 1:18ff). Det är samme Gud som sände sin egen Son, Lammet, för att med sitt blod försona världens synd. Därför heter det att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Gud slöt det gamla förbundet med judarna och de bröt förbundet. Då gjorde Gud det nya förbundet med judarna genom Kristus. Men bara en liten del tog emot honom. Nu kom evangeliet även till hedningarna medan merparten av judarna förkastade Jesus då de blivit vilseledda. Merparten av svenskarna har övergett Gud och Jesus. Då kommer satan in i det andliga tomrummet i stället. ”Demonisk kontroll”, som Mikael Hagenbo uttryckte det. Då går Guds dom över Sverige. Men pånyttfödda kristna står inte under demonisk kontroll. Därför ska man sträva efter att bli en pånyttfödd och andeuppfylld kristen. Då är man räddad genom Dopet och tron, precis som arken räddade Noak och hans familj undan syndafloden, Guds dom över den dåtida onda världen. Den som tror på mig ska leva om han än dör, säger Jesus.

  • istayfree says:

   Vems far var Jesus? Jahveh eller en skapare högre än Jahveh?
   Jfr. http://www.christian-reincarnation.com/JesMMiss.htm

   • mslorber says:

    På 1000-talet kontrollerade den katolska kyrkan hela Europa. Tusentals sk korsriddare skickade till Jerusalem för att befria det heliga landet. Dessa män var alltså katoliker, och när de reste till Mellanöstern mötte de på läror som de aldrig tidigare hade stött på. Dessa läror kom från judisk och islamsk mysticism, från egyptisk mytologi, från Grekland och även så långt bort som Indien. De fick höra olika tolkningar av vissa bibliska texter, som de aldrig tidigare hade hört talas om i sina kyrkor.

    Det var särskilt en tolkning som reste sig från mängden. Det var den om när Ormen frestade Eva. Den katolska kyrkan hade lärt ut att Ormen var djävulen som frestade Eva att om hon åt av frukten skulle hon bli som Gud. Korsriddarna fick nu en annan tolkning, att Ormen alls inte var djävulen utan den gud som ville rädda och undervisa människorna. De kallade honom ljusbringaren, den verklige guden, och att Jahve i själva verket var djävulen, som inte ville att Adam och Eva skulle få reda på sin verkliga identitet.

    Denna lära blev den berömda luciferiska läran. När korsriddarna kom hem visste de att de inte kunde vara öppna med denna lära, i så fall skulle de bli torterade och dödade av katolska kyrkan. Detta ledde till skapandet av flera hemliga sällskap såsom Tempelriddarna, Rosencreutzarna och diverse frimurarsekter. Deras läror skyddades av blodbestänkta eder men gjordes till sist kända under slutet av 1800-talet av Madame Blavatsky. Hon hävdade att Lucifer är den ende guden för vår planet. Detta blev startskottet för det vi nu kallar New Age.

    Vår uppgift på jorden är att odla Guds Rike inom oss själva, och inte utom oss, såsom Lucifer lär. Guds Rike är alltså i strid med Lucifers rike. Jag anser alltså att du är ute på farliga vatten när du promotar den luciferiska läran.

    • istayfree says:

     Det är ett misstförstånd att jag skulle förspråka den luciferiska läran! Tvärtom!! Jfr. mitt svar till Savalle idag. Jag är gnostisk kristen och det luciferiska har minsann smugit sig in i Vatikanen…

     • mslorber says:

      Då ber jag om ursäkt. Men i den befinner sig många av dem som anser att Lucifer är Gud och att Yahweh är djävulen. Tack för klargörandet.

    • istayfree says:

     Att Blavatsky var kuciferian är jag medveten om.men hennes inspirationer är allt annat än gnostiska…

   • Savalle says:

    Jehova som du kallar Jahveh är Bibelns Gud.

    Jehova är kärleken, visheten, makten, ordningen, allvaret, tålamodet, visheten.

    Lucifer är anklagaren, den fallne ängeln som styr nu, men hans tid är kort.

    Jesus Kristus och Jehova är ett, fadern och sonen, som har all makt i evigheten.

    Jan, du verkar vara rätt påverkad av gnostisism…

    • istayfree says:

     Jag är Gnostiskt kristen! Den gnostiska läran var urkristendomen som bekämpades av Saulus och till de första gnostikerna hörde människor i inre cirkeln kring Jesus som lärde sig av Honom själv! Men dåtidens makthavande i synagogor och politik kände sig hotade i sin makt av denna lära och hoppades att den skulle dö ut efter mordet på Jesus. När det inte blev så, tog de upp taktiken att istället ändra läran m.h.a. Paulus. Detta ledde bl.a. också till att i NT endast ett knappt urval av dåtida texter togs med och bantades ner. Jfr. http://www.christian-reincarnation.com/HistChrist.htm.
     Mången bibelberoende skulle kunna väsentligt vidga horisonten genom att läsa gnostiskia skrifter: http://gnosis.org/naghamm/nhl.html.

     • Savalle says:

      Jan, utveckla gärna din personliga syn när det gäller varför du fastnat för gnosticismen, bara vad du tycker.

      Länkar har vi redan.

      • istayfree says:

       Studerar man Nag-Hammadi-texterna och andra gnostiska skrifter är det tydliga intrycket att den gnostiska kristendomen började i den inre cirkeln kring Jesus och att således de första gnostiska kristna lärde sig av Jesus själv. Urkristnare torde det inte kunna bli, även om med tiden olika riktningar uppstod efter mordet på Jesus. Höjdpunkten i utvecklingen var Katarerna, de väl allra kristnaste människorna som fanns efter korsfästelsen, som utrotades av kyrkan i ett folkmord på 1100-talet.
       Att sedan de som söker försvara etablerad tro och makt mot detta hänvisar till andra ”gnosticismer” är bara taktik. De gnostiska kristna har inte med dem att göra.
       Eftersom jag av mångfaldig personlig erfarenhet är övertygad om reinkarnationen, tilltalade det mig att även de gnostiska kristna visste besked om den, liksom katarerna. Enligt min mening hör detta till det som Jesus antydde i Joh 16:12. Men kyrka ville bevara sin makt och man skulle tro ”extra Ecclesiam nulla salus”, vilket motsäges av reinkarnationsläran och man uteslöt därför den läran.
       De gnostiska texterna (fr.a. ”sanningens evangelium”) visar också att de betraktade Jahveh som ett ”misstag” i skapelsen och en snarare ond varelse som uppstod som Jaldabaoth och sedan flydde ut i mörkret. Deras skapelsehistoria (Aprokryphon of John) beskriver ett händelseförlopp där den icke namngivne högste guden genom sin skaparkraft Barbelo lät en ljusväld uppstå som är skapelsen. Den först skapade entiteten är Autogenes, som vi kallar Kristus.Sedan kommer längre ner på skalan Sophia som lät Jaldabaoth uppstå och skämdes för sitt msstag. Kanaaniterna lärde att den högste guden var El Eljon som hade 70 söner (jfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh), varav en var Jahveh. Detta passar ganska bra ihop. Jahveh var en krigs- och stormgud som tydligen Moses valde att vända sig till för hjälp att komma ut ur Egypten, vilket inte betyder att han skulle vara den högste guden, utan en demiurg.

    • Savalle says:

     Jehova är kärleken, visheten, makten, ordningen, allvaret, tålamodet, MEDLIDANDET.

    • istayfree says:

     ”Jehova som du kallar Jahveh” – i den hebreiska Bibeln står JHVH utan vokaltecken.och man har spekulerat mycket om uttalet. I judendomen skall man inte uttala namnet utan använder istället ”Adonai” (Herren) och liknande. I teologin har man någorlunda enats om uttalet ”Jahve(h)” men övertar man nästan vokalern i ”Adonai” – AOA blir det Jahova > Jehova. Det senare torde vara vanligare hos ”vittnena”. Skall man vara petig så skall naturligtvis H i slutet vara med. Är du ett ”vittne”?

     • Savalle says:

      Jan, om du läst mina kommentarer noga borde du vid det här laget insett att jag inte är ett Jehovas vittne i formell betydelse.

      Men jag önskar vara det informellt.

      Jag vill vittna om Gud vars namn enligt Bibeln är Jehova, enligt latinskt uttal, Jahveh, enligt hebreiskt.

      Jag tror att hela Bibeln är sann. Enligt min uppfattning harmonierar allt – även om jag verkligen inte kan överblicka allt.

      Jesus Kristus finns med i hela Bibeln.

 21. istayfree says:

  Den som vill söka djupare i frågan om vem Jahveh är/var finner mycket läsvärt (på engelska och tyska) i den akademiska textsamligen ”Ein Gott allein?”, Universitätsverlag Freiburg (Schweiz), bidrag till ett religionshistoriskt kolloqium 1993.

 22. Savalle says:

  https://www.swebbtv.se/

  (Öysten Rönne om hur regeringen kan sätta press på Google)

 23. hllviken says:

  PLANEN

 24. Savalle says:

  Glädjande och kloka ord från Lars Berns blogg:

  ”Kjell Lindmark
  7 augusti, 2019 kl. 10:30
  Det verkar som om SwebbTv är tillbaka på YT igen men för hur länge? Det finns dock all anledning att se sig om efter andra plattformar. Vimeo som fungerat som alternativ är kanske inte helt säkert heller. SwebbTv bör nog fortsätta att undersöka möjligheterna för någon egen videoplattform. Möjligtvis i kombination med ett erbjudande med en lämplig VPN-tjänst.”

  • hllviken says:

   Ingrid & Maria´s youtubekanal är släckt. De försvarade Swebb-TV i deras senaste sändning.

   http://ingridochmaria.podbean.com

   • Savalle says:

    Hur kan vi hjälpa dem att komma tillbaka?

    • hllviken says:

     De vill ha ekonomiskt stöd och att man delar deras alster på alla sätt man kan.

     Påverka youtube kan nog inte vi vanliga göra. Fler och fler säger att man måste skapa en ny demokratisk plattform.

  • Sture says:

   @ Savalle,
   Jordan Peterson har skapat en egen plattform och tar upp konkurrensen med YouTube. Det finns redan en beta-version som man kan prenumerera på.

   • Savalle says:

    Toppen! Alternativ till YouTube vad bra!

    Men tänk vad mycket vi har lärt oss där – i synnerhet före censur-explosionen.
    Nu verkar jättebygget vara i fritt fall.

    En parallell:

    (NIST Video: Why the Building (WTC7) Fell)

    • Savalle says:

     Denna korta video är ytterst intressant på två sätt:

     1. Den visar mycket tydligt jättebyggnaden i fritt fall på väg mot förintelse.

     2. Den ger exempel på de förtvivlade sprattlande ansträngningar Makten gör att försöka rentvå sina nerblodade fingrar genom att nyproducera ”fabrikerade” falskt skorrande ansatser till förklaringar till det för alltfler människor uppenbara och sedan länge bevisade.

     Hela Youtube tycks hålla på med att febrilt censurera och nyproducera…som en orm som äter av sin egen bakdel samtidigt som den utsöndrar exkrimenter.

     Befinner sig YouTube, likt WTC7 i videon ovan, i fritt fall på väg mot förintelse?

   • Sture says:

    @ Savalle,
    En tidigare Google medarbetare, som fått sparken för att han var republikan, berättade på en nyhetssajt (tror det var FoxNews) att Google för närvarande censurerar bort 8 miljoner videoclips var 3:e månad, vilket innebär 32 miljoner per år. För några år sedan uppgavs att Google anställt 10.000 censorer från Anti-defamation League (ADL, en judisk lobbyorganisation som bildades 1913 tillsammans med Federal Reserve och IRS) Det borde därför finnas utrymme för Jordan Peterson att få en stor tittarskara om han lyckas få dessa 32 miljoner videoclips på sin sajt.

 25. Sture says:

  @ Peterkrabbe,
  jag har tyvärr inte haft möjlighet att vara med på denna intressanta diskussion och får försöka hinna ikapp alla kommentarer.
  Den 27 juli skrev du så här: ”Det jag ser som svagheten i Bibeln är skapelseberättelsen, som knappast någon modern människa kan se som rimlig.”
  1. För det första håller jag med Arga Gubben om att Bibeln inte är någon historiebok (då i bemärkelsen, vetenskaplig bok) och skulle vilja citera Galileo Galilei i hans försvarstal om vad Bibeln innehåller. Han sade detta (min översättning):

  ”Jag tror att Bibelns avsikt är att övertyga människor om sanningar som krävs för deras frälsning, sådana som varken vetenskapen eller något annat skulle kunna göra trovärdiga utan endast Den helige andes stämma”. Således tvivlade han inte på att Bibelns uppgift var att ge människan andlig befrielse.
  När det gäller den materiella världen skrev han så här: ”Jag anser dock icke att man måste tro att samme Gud som gett oss våra sinnen, vårt tal, vårt intellekt skulle ha velat att vi åsidosatte bruket av alla dessa, för att istället lära oss sådant, som vi med dessas hjälp skulle kunna komma underfund med själva, särskilt ifråga om dessa vetenskaper som inte omnämns med ett enda ord i Den heliga skrift, och framför allt i astronomin, som ägnas så föga uppmärksamhet att ingen av planeterna nämns vid namn. Om de heliga skrifternas avsikt hade varit att lära människorna astronomi, skulle de med största säkerhet inte ha förbigåtts så totalt.” (Dava Sobel: ”Galileis dotter”sid. 63). En av de stora tjusningarna med livet är alltså att undersöka naturen. För detta ändamål har vi fått vårt intellekt. Och det är meningen att vi skall använda det – inte bara rabbla upp vad som står i en bok. Därför står det helt avsiktligt ingenting om vetenskap i Bibeln, framförallt inte något om astronomi. Så det är helt tillåtet att ha en alldeles egen uppfattning om detta och det finns ingenting i Bibeln som står i motsättning till vetenskap. Detta var Galileis uppfattning.

  2. För det andra så tycker jag att Bibeln, åtminstone i Johannes evangelium tar upp skapelsen på ett mästerligt sätt, om än något svårbegripligt.

  • Savalle says:

   Vad bra, Sture, att du och Martin är här nu!

   Vi har fått en alldeles egen ”åklagare” här på tråden och då får vi chansen att nå många människors hjärtan.

   Vi Bibel-troende som är aktiva här hos Peter behövs alla för att gemensamt försvara Bibeln och avtäcka sedan länge ingrodda lögner i människors kollektiva medvetande.

   Ljuset och insikten stiger. Nu sker det vi länge sett fram emot.

 26. Cathy O’brien har berättat att Dick Cheney har jagat henne och när han fick tag på henne våldtog han henne. Vi har också sett Hunter S Thomson sitta hos Letterman och skoja om att jaga människor – och publiken skrattar för de tror att han skojar. I Franklin child prostitution ring, det som Lawrence King fick fängelse för, dock inte för våldtäkt av barn utan för att ha smusslat undan pengar – denna child prostitution ring har i media kallats The Franklin Cover-Up – och en av de tillfångatagna Paul Bonacci pekade ut Hunter S. Thomson som en av dem som var med på dessa partyn med minderåriga och Paul säger att Thomson filmade på festerna. Det kom upp en kort video om ‘THE ELITES LIKE TO HUNT’ för någon dag sedan. Folk tror oftast när det får höra om sånt här att det är ett skämt/Fake news.

  Jag har sett en video där Cathy O’brien går in till en gynekolog och visar upp sitt underliv som Aquino har skurit i. Deras ondska är ofattbar. Jag har sett allt om Johnny Gosch-fallet – det är nästan overkligt att det finns folk som kidnappar bar bara för att förlusta sig. I Franklin Cover-Up skedde även ett mord av en pojke inför ögonen på Paul Bonacci – det är så de gör för att få ungdomarna att hålla tyst. Johnny Gosch vare 12 år när han kidnappades. Cathy O’brien lånades ut av sin egen far.

  THE ELITES LIKE TO HUNT
  ** https://www.youtube.com/watch?v=3izOQPHx-gs

 27. peterkrabbe says:

  Diskussionen har uppenbarligen stort intresse för många. Det är bra, frågorna är många liksom åsikterna. Vi kan fortsätta att diskutera så länge som vi respekterar varandra. En återkommande diskussionspunkt är om man bör revidera sådant innehåll i Bibeln som är direkt stötande för nutidsmänniskan eller behålla det som symbolik eller underförstådda meddelanden.
  Jag kan se att Jan Erik har en poäng i att en revidering hade varit positiv. Det är just detta vi ibland diskuterar i fallet islam och även i judendomen. Skall man tolerera att vägledande texter innehåller uppmaningar till mord på oliktänkande och tanken att bara den egna populationen har existensberättigande? Om dagens troende i olika religioner praktiserar detta blir ju samlevnad på fredlig bas omöjligt. Är det en rimlig konsekvens av tron på en kärleksfull Gud? Detta är ännu idag vårt största problem. Någon anser att Bibelns texter inte för röras eller förändras. Varför det? Bibeln har redan en gång satts samman av högst mänskliga krafter. Kan inte de äldsta stentavlorna eller papyrusrullarna tolkas på många andra sätt och vad har vi för garantier att Gud själv dikterat allt innehåll?
  Som kritiker återkommer jag gärna till fundamentala händelser som syndafallet och förstörelsen av Sodom och Gomorra. För mig är det uppenbart att syndafallet måste kopplas till de klimatförändringar som skedde efter istidens slut. Åtta till tio graders uppvärmning på kort tid liksom inverkan av det sannolika kometregnet direkt därefter, då istid och värmeperiod växlade inte mindre är tre gånger, kombinerat med åtföljande vulkanutbrott och jordbävningar gav de effekter som Bibeln skildrar med ett halvt års skyfall och översvämningar. Anmärkningsvärt är att det var känt i förväg, då Noak fick god tid på sig att bygga sin ark. Är det rimligt att den kärleksfulle Gud bestämde sig för att utrota hela mänskligheten, bortsett från ett fåtal utvalda? Kanske skall man överväga möjligheten till att denna historia är en efterkonstruktion som ersättning för bristen på samtida logiska förklaringar. Annars får jag nog ompröva min syn på Gud.
  Sodom och Gomorra är exempel på samma kategoriska hänsynslöshet. Är det logiskt att Gud utrotar två städers samlade befolkningar på grund av moraliskt förfall? Varför inte sända dit en apostel och predika bättring istället för att mörda både skyldiga och oskyldiga utan åtskiljning? Hade inte en Jesus gjort bättre nytta, redan då? Även i detta fall var förstörelsen förutbestämd eftersom Lot med familj uppmanades att ge sig iväg innan detonationen utlöstes. Abraham beskriver dagen efter röksvampen som stiger till väders, den kan ju knappast ha kommit från annat än ett vulkanutbrott eller en bomb av ett ursprung som vi bara kan spekulera om. Men av något vulkanutbrott finns mig veterligen inga spår idag. Ezekiel har lämnat en beskrivning av händelser som tillskrivs Gud, men som för våra ögon idag ger en helt annan infallsvinkel.
  Moses som härförare har jag redan berört, skildringarna av hans grymheter i krig är en god parallell till de som senare tillskrivs Mohammed. Det värsta är att detta återupprepas i vår nutid, att troende av alla de slag ser detta som den rätta vägen att hävda sin rätt och sin tro är ju förskräckligt och det som allt fortfarande handlar om. Detta måste vi ändra på, även om det behövs en nytolkning av både Bibeln, Koranen och Torah.

  • Sture says:

   @ peterkrabbe,
   du har helt rätt. Vår Gud är inte en straffande Gud utan en kärleksfull sådan. Det som ofta beskrivs som ”Guds vrede” är istället det som inträffar när människorna våldför sig på naturen. Gud har inrättat världen efter vissa naturlagar. Gravitationskraften är en sådan. Om någon person skulle kasta sig ut för ett flygplan på hög höjd utan fallskärm så drabbas man av vissa obehagliga saker när man träffar marken. Men det är inte ”Guds vrede” man drabbas av utan gravitationslagen. Man struntade i vissa av de lagar som Gud inrättat – och detta fick konsekvenser. Samma sak kan hända om man kastar sig i havet utan flytväst och inte kan simma. Gud ändrar inte på naturlagarna bara för att man inte kan simma, men man kan i vissa fall få hjälp om man ber Gud om sådan. Gud har också inrättat vissa andliga lagar – ”det man gör mot andra, det gör man också mot sig själv” eller annorlunda uttryckt: ”den som gräver en grop åt andra, faller ofta själv däri”.
   Det är också samma sak med Sodom och Gomorra, människorna där levde (enligt Lorber) på plats med väldigt ogynnsamma svavelgaser som vällde ut ur jordens inre. Och de var inte Gudstroende och bad inte om hans hjälp. Dessa två omständigheter fick konsekvenser. Människorna måste lära sig att ta konsekvenserna av sitt handlande. Gud skulle visserligen kunna hjälpa alla människor – alltid – men inte utan att göra om dem till robotar. Det är som föräldrar som hela tiden försöker sopa framför sina barn – dessa lär sig aldrig att ta ansvar.

   När det gäller Noaks ark, så beskrivs i Jakob Lorber manuskripten hur människorna borrade sig djupt ner i jordens inre och plötsligt hade man borrat sig ner till de enorma underjordiska vattenmassorna som vällde upp och dränkte människorna. Hela detta skeende kunde Gud förutse lång tid i förväg och varna Noak, som var Gudstroende.
   Peters teori om att det var inlandsisen som smälte låter naturligtvis bestickande. Men det kan mycket väl ha varit så som beskrivs i Lorbermanuskripten.
   Området kring Bosporen i Istanbul utgör gränsen mellan Medelhavet och Svarta Havet, som är precis lika stort som Medelhavet. De är nu förbundna med varandra, det har de inte alltid varit utan två helt separata hav. Enligt Jesu beskrivning i Lorbermanuskripten så ligger det 700 städer begravda på Svarta Havets botten. Och detta kan ha skett plötsligt när Medelhavets vatten bröt igenom till Svarta Havet (och hade hela Atlanten bakom sig) och plötsligt dränkt alla människor i området.
   Vi får inte glömma att den egyptiska kulturen var en enorm högteknologisk kultur och de hade både mycket avancerad borr- och slipteknik. Civilingenjören Christopher Dunn beskriver t. ex.i sina böcker hur man i denna kultur skapat 250 stycken 18 meter höga statyer av Ramses II, som är helt identiska och 100% symmetriska – av slipad granit. Västerlandet kunde inte slipa granit förrän på 1600-talet (och då väldigt grovt).

  • Loa says:

   Du menar syndafloden.. 😉
   Noak är kopierad på Utnapishtim.

  • Arga gubben says:

   Peter, du har startat en revolution och fått många kugghjul att börja snurra, som i gamla Teknikmagasinet. Jag lär mig massor, speciellt om Lorber.

   Kristendomen kommer att reformeras, men inte av oss. En ny uppenbarelse är på väg från ovan. Kommer vi att kunna ta emot den? Den förfärliga makt som härskar faller på eget grepp. Herren bestämmer tider, stunder, platser och personer. Mig är det bara givet att veta att Herrens Stora Dag är i antågande och kanske i min livstid, men jag tycker mig se att denna Dag förbereds på oväntade platser. Herren överger oss inte, Han vet hur hela mänskligheten lider. Nu mobiliserar Han de marginaliserade. Fritänkare av olika slag och makten får huvudvärk.

   Ingen nekas Himmelen, men alla står inte ut där. Herren straffar inte, vi straffar oss själva. Vi kommer att stå inför Stora Rådet i den andliga världen. Där utrannsakas allt. Där kan man också ansöka om skiljsmässa.

   Att skriva om Guds Ord är att dömas till helvetet. Bibelöversättningarna har blivit sämre sedan Karl den tolftes Bibel, men några unga teologer ger oss nu en bättre översättning.

   Bibelns böcker dikterades av änglar, men nog inte apostlabreven. De inbyggda motsättningarna har betydelse. Jeremiahs bok förstördes och då fick han samma text igen.

   Herren utrotade inte hela mänskligheten. Han utrotade en församling, som hade förlorat alla sina sanningar. Så gör han ständigt på olika sätt. Vittnena finns kvar för att de har minst en sanning.

   Herrens röster i Sodom och Gomorra togs inte emot. Vi har nytolkningar av Bibeln och Koranen, men de är mindre kända. Herren älskar oss och bekämpar synd, inte oss, så läser jag GT.

   • peterkrabbe says:

    Lennarts citat från Moseboken: ”Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta ….. Jag sörjer att jag har gjort dem”.
    Du skriver att ” att skriva om Guds Ord är att dömas till helvetet”. Jag utgår ifrån att du menar skriva om i betydelsen ändra, inte att diskutera Bibeln eller Moses budskap. Oavsett skall vi lämna helvetet därhän i denna diskussion, det är lite off topic.
    Jag skall istället reta dig lite med berättelsen om Gilgamesh, som finns nedskriven på 12 lertavlor från den gamla sumeriska kulturen och hittades relativt nyligen. De bedöms vara äldre än Moses och är säkert inte populära eftersom de handlar om andra gudar och personer än de senare kristna. Det som är anmärkningsvärt är att den sista lertavlan innehåller en berättelse om syndafloden som är praktiskt taget identisk med Moses berättelse, trots att den är äldre. Moses var som bekant hemmastadd i det faraoniska hovet med full tillgång till de gamla biblioteken. Den halvgud som motsvarar Noak i bibeln heter Utnapishtim och beskrivs som människosläktets fader och berättar för Gilgamesh om syndafloden i första person. Berättelserna är så lika att till och med den utsända duvan finns med.
    Vad jag vill ha sagt med detta är att även Bibeln och särskilt GT får finna sig i lite källkritik. Vi har i vissa avseenden mer information idag än vad man hade för tusentals år sedan, i andra är det naturligtvis tvärtom. Kan vi vara säkra på vad som är Guds ord och inte omskrivningar och justeringar utförda av sentida förmedlare? Kanske skall man vara försiktig med att tala om helvetet när vi söker sanningen bakom bibeltexter? Jag tror att det finns mycket användbar och värdefull information i det gamla sumeriska riket med all sin kunskap om både astronomi, kultur och allmän kunskap. Det finns en obruten tråd därifrån och till kristendomen som är värd att ta vara på.
    Till sist är det en skrämmande läsning i Mo’s senaste länk om Guds domar och förbannelser. Att man som bibeltrogen köper detta kan jag inte förstå och jag börjar undra om inte en del av dagens ondska är gemensam för alla de Abrahamitiska religionerna. Kristendomen har en svår uppgift i att förneka denna ondska till förmån för kärleksbudskapet, som ju borde vara det allenarådande. En läsare av GT måste ju rimligtvis ta de detaljerade dialogerna på allvar.

    • istayfree says:

     I Gilgamesh är det Enlil som utlöser syndafloden och som har sådana likheter med Jahveh att man knappast ungår att identifiera dem med varandra. När han får veta att människor har överlevt, blir han vred och säger: ”Har en enda av de dödliga överlevt? Ingen skulle överleva förstörelsen!”

    • Arga gubben says:

     Jag läste religionshistoria långt innan jag avgjorde mig. Gilgamesh och Gita fick mig att tänka till och Koranen också till viss del. Jag fick ingen ordning på det där förrän jag började läsa Swedenborg. Herrens uppenbarelser har avlöst varandra och efterlämnat skrifter som delvis återfinns i Bibeln. Forskare har hittat utdrag ända borta i östra Asien och skyller på kristna, men det håller inte. Saken rapporterades i bara en artikel och begravdes snabbt. När vi läser Job kanske vi läser en bok som är 10.000 år gammal. Ungefär när Atlantis föll?

     Det är fullt tillåtet att diskutera, tolka och kritisera Bibeln. Förståndet är en Gudagåva och ska respekteras. Det som inte är tillåtet är att ändra Ordet. Det har tyvärr gjorts vid minst två tillfällen. Jag håller mig därför till den atanasiska trosbekännelsen, inte den niceanska.

     Grymheterna i GT förklaras delvis av Swedenborg och även av en norrländsk pastor, som konverterade till ortodoxa kyrkan. Den senare var ett ljus före mitt avgörande. Det är tillåtet att läsa enligt bokstaven och lika tillåtet att försöka utforska Ordets inre andliga betydelse. Att som Bunyan gå från illiterat till att skriva fantastiska böcker med viktiga budskap. Pilgrimen behöver vägledning.

     Floden kom fysiskt när några gigantiska issjöar bröt igenom isvallen. En i Nordamerika, en i Skandinavien och kanske ännu en i Ryssland. De kom vid olika tillfällen och dränkte land i Svarta Havet. De överlevande sökte sig till grannländerna och övergav sin gamla religion. Minnesmärken begravdes med stort arbete i Turkiet. Byggnader har hittats i havet vid Turkiets kust. Den tidens församling hade förlorat sina sanningar, sin andning, och utplånades så att en ny skulle kunna ta över. Detta är en ständigt pågående process på två olika sätt. Vi fick protestantismen, pietismen, frikyrkorna och andeväckelsen. Nu anar jag att vi kan vänta en ny uppenbarelse, men jag är inte profet. Jag har svårt att hitta en fungerande församling. Några finns, men vi har olika teologi. Kristendomen är illa ute.

     En israelisk utrikesminister sade att kristendomen är paulinsk, men det är bara sant på det sättet att han fick fart på evangelisationen. Som boklärd arbetare kunde han Skriften och såg Herren i GT. Han togs i tjänst när ingen annan ställde upp. Känns det igen idag? Var är våra skriftlärde? Nä, vi tjänar bra på att vara PK. Nä, vi vill inte tjafsa med de otrogna. Vi vill glömma Lazarus under bordet och våldtagna ”Lazarussa”. Låt dem leva på brödsmulor eller köpa bakelser.

 28. mats says:

  Jag tycker inte man ska ändra i bibeln. Tills viss del görs det ju framförallt i engelskan där det ständigt kommer nya översättningar. Kan vara ok att byta ut gamla ord som ej förstås men tycker det vore fel att t.ex. införa det politiskt korrekta hen. De flesta tror att ordet är direkt inspirerat av helig ande o därför blir det svårt för en troende att göra stora förändringar. Människor var med, man bestämde vilka texter som skulle tas bort osv. Apokryferna finns ej med i icke katolska biblar. Jag tror att de böcker Gud vill ha med är med.
  Jag kan ha fel men som jag minns det så var dödandet av andra stammar o folk i bibeln en historiebeskrivning av vad som hade hänt där Gud uppmanade eller gick med på detta. Ser man framåt så kommer jag inte ihåg några generella uppmaningar till att döda några folk. Koranen o haditernas uppmaning till dödande av otrogna är mera generellt o gäller än i dag
  Varför var det då så mycket dödande av olika stammar o folk. En förklaring tror jag ligger i att onda änglar hade förmåga att para sig med människor och föröka sig o på så sätt få in korrumperat dna, en stor del av ”folken” var bokstavligen då satans söner. Det är i alla fall vad jag tror. Sen är väl Torah Moseböckerna ? De behöver inte ändras. Det är i Talmod o muntliga traditioner som judarna gått vilse. De bygger inte på Guds ord

  • Sture says:

   @ mats,
   jag tror att du har helt rätt om antalet böcker i evangelierna. I Lorbermanuskripten beskrivs hur de apokryfiska skrifterna kom till på hundra- och tvåhundratalet, då det var extremt mycket rykten i omlopp. Dessa rensades ut på kyrkomötet i Nicea 425 e. Kr. och man beslöt att bara bevara Johannes, eftersom han var Jesu mest älskade lärljunge och den som ”förstod” det andliga, Matteus, eftersom han skrev ner händelserna fortlöpande, Lukas, som några år efter händelserna for till Palestina och för Teofilus i Atens räkning intervjua människor som varit med om de dramatiska händelserna kring Jesu död och Markus, som antagligen fått detta från Paulus.

   Varifrån hade då Paulus fått sina uppgifter? Det är mera oklart. Men jag förmodar, med den kännedom jag har om Nära Döden Upplevelser, att Paulus fick veta oerhört mycket vid det tillfälle då han slogs medvetslös av blixten och då fick en sådan upplevelse. Och den bestod säkert av mycket mera än bara orden: ”Saulus, varför förföljer du mig?” Jag kan absolut inte se den motsättning till den ursprungliga kyrkan som ”istayfree” här målar upp. Det är ju Paulus som ÄR den ursprungliga kyrkan.

   • Savalle says:

    Paulus förföljde först de kristna, men blev troende och en mycket viktig människa i Guds uppsåt.

    Paulus har skrivit ett flertal av Nya Testamentets böcker, bland annat Korinthierbreven.

    Här är ett utdrag ur det första brevet till församlingen i Korinth:

    131Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. 2Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. 3Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

    4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 6Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 7Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

    8Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. 9Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. 10Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

    11När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

    13Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

    (1 Korinthierbrevet 13:1-12; Bibel 2000)

    • Sture says:

     @ Savalle,
     det skulle vara intressant att av Istafree och Göran Åkesson få förklarat för sig på vilket sätt dessa Pauli ord bryter mor den ”ursprungliga kristendomen”.

   • Mo says:

    Sture, du har tidigare förklarat det kristna begreppet treenighet. Här kan du läsa om en annan tolkning som anser att treenigheten inte är en biblisk lära utan en infuens från hednisk tid, de stora gudarnas triad som infördes i kristendomen troligen av katolska kyrkan.

    https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/1101989303

   • istayfree says:

    Riktigt. Paulus är den ursprungliga kyrkan, men inte den ursprunliga kristendomen!

   • istayfree says:

    Det är snarare en fråga om vad Paulus har utelämnat men som fanns med i den urkristendom de lyckliga kunde lära sig direkt av honom. Paulus skapade snarare en PK-kristendom.

 29. Kommentarerna om gott och ont löper över ett brett fält.
  Himlens och jordens skapelse med invånare sker på 6 dagar och Herren vilar och betraktar sitt verk på den 7:e, enligt 1:a Moseboken. Enuma Elish, som jag ser som en beskrivning av hur solsystemet kom till är avfattad på 6 lertavlor + en 7:e, där en 7:e tillägnas dyrkan av Herren, i den babyloniska versionen Marduk, i den assyriska Assur. Zachria Sitchin har utförligt och med vetenskaplig stringens tolkat himlastrider mellan goda och onda gudar och medlöpare i de sumeriska texterna i Enuma Elish (EE), som en trolig astrofysisk beskrivning av solsystemets tillkomst och strukturering, med planeten Nibiru/Marduk som omstörtande kraft. Likheten 6 dagar + en 7:e och 6 lertavlor + en 7:e är slående. Samma ursprung?
  Tyvärr har ‘himlastriderna mellan goda och onda gudar’ i EE troligen influerat en del texter i GT. Ovan har nämnts Enoks bok, Uppenbarelseboken m. ev. flera.
  Själv är jag övertygad om att ‘striden mellan det goda och det onda’ därför inte har något som helst att göra med tidigt timade himlastrider mellan gudar, kastade hit och dit och ner på jorden. Orsakerna finns att söka på annat håll.
  Tyvärr tror jag också att tidiga översättningar av Bibeln har fått bestämma senare tiders benämningar och uttydningar. Ett enda exempel. I skapelseberättelsens intro i Bibeln nämns på svenska Himlen. I Toran anges på hebreiska för detta ord Ta’hom, som syftar på Tiamat och således den plats där denna planet befann sig, mellan Mars och Jupiter. Följdbetydelsen är enorm, som jag ser det.

  Det vi i dessa tider ser som strid mellan det goda och det onda anser jag har andra förklaringar, men de abrahamitiska religionerna har ett delansvar, inte bara genom historisk bekrigning utan också genom att de undertryckt människans kosmiska sammanhang. Att vara rädd för Guds straff och genom dyrkan försöka blidka för befrielse har samverkat till att hålla människan under kontroll, och materiellt bunden, något som olika ‘krafter’ utnyttjat och utnyttjar.

  Fundera gärna på innebörden av dessa ord, vars ursprung tillskrivs Jesus:
  • I äro alla Gudar
  • Som Du sår får Du skörda
  • Sök sanningen inom Er själva och sanningen ska vara Er uppenbar.
  Betydelsen?

  • Savalle says:

   En av dina maximer som ”tillskrivs” Jesus, enligt dig, Göran, är:

   ”I äro alla Gudar”

   Vad finner du för källor som vidimerar detta för dig?

   • @Savalle
    Jag är inte lika kunnig som Du vad gäller bibelcitat. Min källa är den undervisning jag genomgått inom AIC. Den mest direkta referensen tror jag finns i Joh. 10:31-, när judarna ville stena Jesus och han påminner dem om Lagen (‘den kosmiska lagen’; min anm.):…’I äro alla Gudar’.
    Den sista maximen blev inte riktigt korrekt angiven i slutet, som ska låta:….’och sanningen ska göra Er fria’.
    Fundera gärna vidare på innebörden av alla mina ovanstående maximer!

    • Savalle says:

     Tack, Göran, för denna referens.

     Jesu ord i Johannesevangeliets tionde kapitel skulle jag vilja sätta i sitt sammanhang, men först är det belysande att betrakta skriften som Jesus citerar:

     Psalm 82 i Bibeln enligt Bibel 2000:

     1En psalm av Asaf.

     Gud står i gudaförsamlingen,
     i gudarnas krets håller han dom.
     2”Hur länge skall ni döma orättfärdigt
     och ta parti för de skyldiga?
     3Ge de svaga och faderlösa deras rätt,
     låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa,
     4rädda de arma och svaga,
     befria dem ur de ondas våld!

     5De vet ingenting, förstår ingenting,
     de vandrar i mörker.
     Jordens grundvalar vacklar.

     6Jag säger: Ni är gudar,
     alla är ni den Högstes söner,
     7men ni skall dö som människor dör
     och falla som furstar faller.”
     8Gud, grip in, håll dom över jorden,
     ty alla folk är din egendom.

     Är inte detta ord om människor som upphöjt sig själva till Gudar?

     Och nu skulle jag vilja ge hela sammanhanget när Jesus utslungade dessa ord mot dem som ville döda honom genom att återge hela det tionde kapitlet i Johannesevangeliet:

     Liknelsen om fåren och den gode herden

     101”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2Men den som går in genom grinden är fårens herde. 3För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. 4När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. 5Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” 6Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.

     7Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. 8Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. 10Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

     11Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. 13Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. 14Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, 15liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. 16Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. 17Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. 18Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.”

     19De orden gav upphov till ny oenighet bland judarna. 20Många sade: ”Han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom?” 21Andra sade: ”Så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda?”

     Judarnas otro
     22Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, 23och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. 24Då omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” 25Jesus svarade: ”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. 26Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 27Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. 30Jag och Fadern är ett.”

     31Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. 32Jesus sade till dem: ”Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?” 33Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.” 34Jesus sade: ”Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? 35Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas. 36Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son. 37Om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig. 38Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.” 39De försökte återigen gripa honom, men han kom undan.

     40Sedan begav han sig på nytt till den plats på andra sidan Jordan där Johannes först hade döpt. Där stannade han, och många kom till honom. 41De sade att Johannes visserligen inte hade gjort något tecken men att allt som han hade sagt om Jesus var sant. 42Och många kom där till tro på honom.

     Jesus kom till jorden som människa för att friköpa människosläktet från ofullkomligheten, döden, förbannelsen som drabbade hela jorden genom Adam.

     Judarna var ett utvalt folk ända fram till att Jesus uppfyllde och fullkomnade lagen. De hade väntat på en helt annan Messias. De ville fortsätta att vara utvalda. Men Jesus öppnade vägen för alla.

     Mycket i Bibeln är oerhört att förstå och det finns en mening med det.

     ”Det där med ”Guds vägar äro outgrundliga” kommer från Paulus brev till Romarna, fast det är svårt att se varför i texten i Bibel 2000:

     Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.
     Romarbrevet, kapitel 11 vers 33
     Det är lättare att spåra ursprunget i 1917 års översättning:

     O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!
     Romarbrevet, kapitel 11 vers 33″

     http://humanistbloggen.blogspot.com/2015/02/guds-vagar-ar-outgrundliga.html

    • AnnaF says:

     citat: ”och sanningen ska göra Er fria”

     och ”lögnen skall döma Er till en evig själlös vandrande utan hemland, dömda till kampen för bevarandet av lögnen och dyrkandet av den enda belöningen i form materialistisk ting utan andlig innehåll” (obs: bara mina egna tankar)

 30. Lennart says:

  Gnosticismen

  ”Om judekristendomen betecknar en sammanblandning av judiskt och kristet, innebär gnosticismen en förening av hellenistisk religion och kristendom”. Bengt Hägglund: ”Teologins Historia”.

  ”Gnosticismen är det gemensamma namnet på flera olika riktningar under de första kristna århundradena. De avser – såvitt det gäller den kristna gnosis – att infoga kristendomen i ett allmänt religionsfilosofiskt system, där de viktigaste elementen äro vissa mytiska och kosmologiska spekulationer, en sträng dualism mellan andens och materiens värld, en allmän frälsningslära, där andens befrielse från materien är målet, en kult med mysterier och andra sakramentala handlingar, en asketisk eller libertinistisk etik”.

  ”Kyrkofäderna äro ense om att härleda gnosticismen från Simon Magern (Apg. 8), men i övrigt variera deras uppgifter.

  ”..gnosticismen finns redan vid kristendomens framträdande som en allmänt religiös strömning, en spekulativ frälsningslära med inslag från flera olika religioner. Den kommer från Orienten och har tagit arv av babylonisk och persisk religion… och apostlarna möta den hos Simon Magern”.

  Slut citat men det finns mycket mer. Kampen mot gnosticismen präglade det första århundradets kyrkofäder, nämligen Irenaeus, Tertullianus och Hippolytus.

  Jesu slutord till apostlarna i Missionsbefallningen innehåller löftet om att vara med dem och deras kyrka ”alla dagar intill tidens slut”. Dessa Jesusord tillsammans med löftet on ”Hjälparen”, den Helige Ande som är tredje personen i gudomen, är garanten för att den oförfalskade läran bevarades och fördes vidare av reformatorerna och finns tillgänglig in i vår tid.

  • istayfree says:

   Man har allt sedan Nicaea 325 (och faktiskt redan litet tidigare) sökt smutskasta gnosticismen som irrlära. Men om man studerar dess egna texter, och inte bara de etablerades möda att försvara kyrkans diktatur mot gnosticismen, kan man dra slutsatsen att den uppstod i den inre kretsen kring Jesus och sedan spred sig, varvid dock litet olika riktningar uppstod med tiden. Sålunda kan vi betrakta den som den ursprungligaste kristendomen. En av de som kände gnosticsmen bäst torde vara Antonio Orbe i Spanien som skrev ett omfattande arbete ”Cristología Gnóstica” (i två band). Det där med att smutskasta avvikande uppfattningar är ju populärt i politiken men också i trosfrågor. En höjdpunkt i gnosticismens utveckling var Katarerna i södra Frankrike som av kyrkan utrotades somm irrlärare i ett veritabelt folkmord i andra häften av 1100-talet. De var enligt min mening de mest kristna människor som har varit på den här planetensedan mordet på Jesus.

   • @istayfree
    Jag är enig med Dig att gnostisismen representerar den urkristna inriktningen. Den bekämpades av den ‘kristna kyrka’, som såg makt över människor som förmer än andlig utveckĺing. De stackars katarer, 70.000 som fick sätta livet livet till för sin ‘rätta tro’, lämnar för alltid ett outplånligt sår i den efterhand alltmer repressiva kyrkan.
    Tyvärr nämner Lennart den kanoniserade biskopen Ireanius som en ‘kyrkofader’. På egen hand bestämde han själv för alltid vad som skulle ingå och inte ingå i böckernas bok. Hans frenetiska hat mot gnostiker kan bara förklaras av hans hybris om självrättfärdighet. För mig är han knappast en kyrkofader, snarare en agent för den destruktiva kraften vad gäller upplysning och andlighet.
    Utan att för dens skull hålla med om allt som Markion, bannlyst och dödad av den ‘kristna kyrkan’, ett av biskop Ireanius särskilda hatobjekt, framförde, är jag enig med hans uppfattning att GT inte har någon plats i den kristna kanon, som borde vara vägledande. Vad har judarnas heroiska saga/historia om sin egen rättfärdighet att göra i en kristen kanon. Dessutom är Genesis, enl. min tidigare analys en tvivelaktig/felaktig astrofysisk historia. Markions urval av vissa andra böcker, som borde ingå i en sant kristen kanon har också mitt stöd.

   • Sture says:

    @ Detta är en ganska förvirrad diskussion, som jag inte tror kom att leda någonstans. Jag skall därför inte ge mig in i den utan istället berätta vad Jakob Lorbermanuskripten säger om kyrkomötet i Nicea år 325.
    Jakob Lorber dog i augusti 1864 efter att ha i 24 år ha skrivit ner vad den inre rösten – som sade sig vara Jesus Kristus dikterade (24.000 handskrivna sidor). Jakob Lorber var en helt okänd person för en större krets och vad han höll på med visste bara en liten krets vänner. Och ingenting publicerades före hans död utan först 1877.
    Den 18 mars 1864 fick han detta meddelande:

    Mottaget från Herren genom Jakob Lorber den 18 mars, 1864.

    Herren:
    1) ”Man bör känna till att evangelisten Matteus togs emot av mig när jag stötte på honom som skatte-indrivare på min resa till Kis, där han tjänstgjorde för Rom stationerad halvvägs mellan Kapernaum och Kis. På grund av detta mottagande, så förebråddes Jag av folk, för att Jag beblandade mig med skatte-indrivare – och syndare.

    2) ”Eftersom denne Matteus var duktig på att skriva och inte ville ge sig av ifrån mig, godtogs han av Mig som skribent för att skildra enbart faktiska händelser, medan Min Johannes skulle skriva ner Ordet, det vill säga det som jag undervisade om. Ibland skrev Matteus för sig själv ner de mera andliga delarna av mina predikningar varefter han bad Johannes om rättelser; Matteus hade gott minne för fysiska ting, men ett dåligt sådant för Min andliga förkunnelse.”

    3) ”Under den tid han reste med Mig, så visste han endast lite om Mina familjeförhållanden, och det han visste fick han reda på av Jakob, Simon och Johannes vid olika tillfällen; ändå skrev han inte ned detta direkt utan först ett par år efter min återuppståndelse, då han invaldes som lärljunge i Judas Iskariots ställe. När han var färdig med sammanställningen av sitt evangelium, så tog lärljungen-evangelisten Matteus med sig detta på sin resa till de sydöstra delarna av Asien.

    4) ”Därefter framträdde det fem olika evangelieförfattare som kallade sig Matteus, i Jerusalem, Galiléen, Samarien, Tyre och Sidon. Den i Sidon var utan tvekan den av de fem, som var mest accepterad. Vid det stora kyrkomötet i Nicea, förklarades de andra fyra som apokryfiska och förkastades, eftersom de skilde sig så mycket . . . även inbördes. Det från Sidon ansågs som möjligen äkta, fastän även detta till delar är apokryfiskt trots det faktum att författaren verkligen ansträngde sig för att framlägga berättelsen så korrekt som möjligt.

    5) ”I verkligheten skrev han fjorton evangelier, inte bara ett, och alltid i enlighet med vad låtsande ögonvittnen avslöjat för honom. På basis av dessa fjorton, skrev han ett femtonde som enligt många expertomdömen var det sannaste och viktigaste. Denna pseudo-Matteus, vars riktiga namn var L’Rabbas, är författare till vårt nuvarande Evangelium enligt Matteus. Det ursprungliga och äkta kan fortfarande återfinnas i en viktig stad i bergen långt bort i syd-östra Indien bland en stor samling av alla slags böcker och manuskript, som kanske är den största och rikaste samlingen på jorden sedan biblioteket i Alexandria brann ner. Den består av flera miljoner böcker och manuskript, vilka tyvärr inte är tillgängliga för andra än de höga prästerna, som lyder under den allra högste Brahmans auktoritet. Bara burmeserna har en äkta men kraftigt förkortad kopia.

    6) ”Ni skulle också gärna vilja veta vad det blev av aposteln Matteus i dessa Indiens länder. Han hade fått ganska mycket stöd där, men tilläts inte att utsträcka sin undervisning till andra utanför prästerskapet. När han blev gammal fick han möjlighet, ledd av Min Ande, att fly till Burma, där han undervisade burmeserna om all visdom. För dem skrev han det tidigare nämnda förkortade evangeliet. I några av de bättre hävderna kallas Matteus fortfarande för ‘Indiens Apostel’.

    7) ”Utifrån denna information kan man nu lätt förstå Matteus evangeliums karaktär i vår Bibel. Likaså kan man bättre begripa vad som sägs i det 13:de kapitlet, där det i verserna 55-56 heter: ‘Är inte detta snickaren Josefs son? Heter inte hans mamma Maria ? Och är inte James och Joses, Simon, Judas och Johannes hans bröder ? Och finns inte alla hans systrar hos oss ? Varifrån fick då denne man sin visdom ?’ För att värdera detta korrekt, så måste man veta vad som nämns i Johannes evangelium, nämligen att Jag en gång kom till Nazaret och där i synagogan undervisade och utförde många under. När till och med Mina lärljungar och apostlar började kritisera Mig yttrade Jag: ‘Ingen profet kommer att födas i Galiléen’, eller med andra ord, en profet är ingenstans mindre uppskattad än i sitt fäderneland. Därefter lämnade Jag Nazaret för att aldrig mera återvända.

    8) ”När det gäller Mina så kallade ‘bröder och systrar’, så var de Josefs barn från hans första äktenskap, inte barn till Maria, vars enda barn Jag var. ‘Systrarna’ var inte ens Josefs döttrar utan hans fattiga släktingar; de kallades på detta sätt eftersom det var i enlighet med Josefs och Marias vilja. Tre av dessa bröder reste med Mig, nämligen James, Simon och Johannes. Två stannade hemma för att fortsätta med Josefs verksamhet och tog hand om Maria, tills Jag överlämnade henne i Johannes händer.

    9) ”Man kommer att finna samma skenbara motsägelser i Lukas evangelium. Femtio år efter Mig skrev denne evangelist också Apostlagärningarna. Hans evangelium är en sammandrag av det som han fann ut genom en noggrann undersökning om Mig och apostlarna. Allt han skrivit sände han till Teofilus i Aten, som sedan skrev ett evangelium utifrån Lukas evangelium och i detta införde ett antal felaktigheter, särskilt i bokstavlig mening, genom att göra några tillägg, utifrån vilket det sedan växte fram alla slags motsägelser, som till exempel angående Min högst tyranniska funktion vid den så kallade ‘yttersta domen’, vilket inte alls står i överensstämmelse med det enda, fortfarande mest riktiga, korta Johannes evangelium; ändå ger det en andlig upplysning om vilken vi skall lära i nästa Meddelande, tillsammans med andra saker. Låt detta räcka för idag. Amen.”

    • Savalle says:

     Sture, jag tycker att det är oerhört intressant med Jakob Lorber. Genom dig har jag fått kännedom om det oerhört omfattande budskap som Lorber efterlämnade.

     Jäg har ännu inte tillräcklig kunskap för att kunna ta ställning, men jag tycker att allt jag läst utstrålar kärlek, vishet.

     Du och Martin översätter Jakob Lorber till svenska. De översättningar jag läst är mycket välgjorda, men ”James” är det inte Jakob på svenska?

     • Sture says:

      @ Savalle,
      ja, det är Jakob, på svenska.

      Jag upptäckte det precis innan jag publicerade detta att jag inte ändrat detta – och ändrade det på ett ställe, men inte på de andra. Jag ber om ursäkt.
      När det gäller evangelierna, så är de i stort sett korrekta (förutom den massiva förfalskningen om ”Domen på den Yttersta Dagen”) och har haft en enorm betydelse för kristendomens utbredning och allt detta fört med sig för hela vårt nuvarande samhällsstruktur. Hade inte kristendomen funnits så hade vi fortfarande befunnit oss där muslimerna befinner sig idag, ingen vetenskap, ingen välfärd och ingen kärlek mellan människorna. Och därför skall man uppskatta allt det som kristna människor, inklusive katoliker utfört.

      Annat förhåller det sig med den katolska kyrkan och även i viss mån även den evangeliska kyrkan idag. Det är en maktstruktur som använder ”det goda” som enskilda katoliker och evangeliker gör för att skaffa sig egen makt och göra ”det onda”, fast i det fördolda. Titta vilken splittring och vilka krig de skapat och vilka rikedomar de samlat på sig. Och det har de gjort nästan ända från början och den katolska kyrkan kallas därför för ”Babylons sköka” av Jesus. Däremot vill jag inte gå så långt som ”Istayfree” och påstå att Konstantin inte var kristen. Han hade konverterat till kristendomen, något som måste skyllas på hans egen mor, som konverterat tidigare. Förändringen kom nog lite senare.
      Man måste förstå hur kristendomen växte fram (≈ 3% per år), vilket beskrivs väldigt fint i de många böcker som skrivits av professorerna i historie-sociologi Rodney Stark och Alvin J. Schmidt (oberoende av varandra), t. ex. Rodney Starks ”The Rise of Christianity”. Där framgår att vid tiden för Konstantins konverteringen så hade kristendomen blivit så utbredd i hemlighet att mer än 50% hade blivit kristna. Och det var inte de fattiga som styrde detta utan de rika, t. ex. Konstantins mor.

      • Savalle says:

       Walter Veith, som jag gång på gång refererar till här för att jag anser att han har utomordentligt stora kunskaper inom en rad områden som direkt berör eller som tangerar Bibeln, säger om både enskilda katoliker och enskilda muslimer att de i regel är föredömen för oss alla i sin gudstro, sin innerlighet och sin strävan att leva rätt.

   • Sture says:

    @ istayfree

    Jag skall gå vidare på denna diktamen om kyrkomötet i Nicea som beskriver det jag tror är den absolut värsta förvanskningen av Jesu lära:

    DEN YTTERSTA DOMENS DAG

    Mottaget från Herren genom Jakob Lorber den 19 mars, 1864.

    Herren:

    1) ”Igår nämnde Jag att den besynnerliga ‘yttersta domen’ åberopas i Matteus evangelium (L’Rabbas) och särskilt i Lukas evangelium. Denna ‘yttersta dom’ fick många människor att vända sig bort ifrån Min förkunnelse för att utveckla sin egen doktrin utifrån rent förnuft baserat på vars och ens mentala förmåga och sprida detta till andra, inklusive hur man i enlighet med denna skall handla och leva. De ville inte längre höra talas om lärorna och profeterna på skräckens dag; ty, utan att vara orättvisa, sade de: ‘Hur kan en oändligt vis, evig Gud, från vars skapelser i stort och smått man bara kan förnimma kärlekens andetag, ha kallat det stora antalet människor till liv med det enda syftet att tortera dem i evighet på den andra sidan efter en kort livstid på den fysiska jordklotet, som hur som helst består av död och elände – att tortera dem för de synder de har begått i sina kroppar här på jorden ?’

    2) ”Sannerligen, säger Jag eder, sådant skulle inte vara möjligt ens för den mäktigaste och ondskefullaste tyrannen i världen. Många av er känner säkert till från antikens, medeltidens och nutidens historia, att ytterligt häftiga tyranner i slutet blev rädda för sig själva. Många av dem tog till flykten av inget annat skäl än en sådan ökande själv-rädsla och de gick sedan vanligtvis sin undergång till mötes. I anslutning till detta vill Jag lägga till uppgiften att – efter en viss tids tyranniskt herravälde – blev ett sådant avskum av mänsklig ondska mer och mer besatt av onda, upphetsade demoner, vilka de måste tjäna som redskap för dessas uppammade demoniska hämnd emot ett folk.

    3) ”Om en domare skulle döma dessa tyranner, som staplade den ena grymheten ovanpå den andra, till evigt helvete, så vore han en större tyrann än de. Hur skulle då Jag, som en sådan sträng domare, i min kropps svåraste smärta, kunnat be Fadern, den eviga Kärleken inom Mig, om att förlåta alla dessa, som anbefallit Min korsfästelse och sedan verkställt den, därför att de inte visste vad de gjorde ? Ingen av fariséerna, som börjar med Översteprästen, Kaifas – och bödlarna, som gjorde fast Min kropp på korset, visste Vem de egentligen hade att göra med. Trots alla mina gärningar och min förkunnelse, så ansåg de Mig först och främst vara en ledande magiker från esséernas skola (denna idé spökar fortfarande), vilken de hatade omåttligt, och för det andra vara en judisk rebell, som gav romarna tillfälle att beröva judarna deras frihet och slutligen till och med deras religiösa kult. Mina fienders antal ökade med Mina unders mäktighet.

    4) ”När det gäller bödlarna: de flesta romerska soldater var legosoldater, som samlats ihop från det romerska rikets alla nationer. Ju grymmare och hjärtlösare de visade sig vara vid fältslag och små avrättningar, desto mera uppskattade blev de av romarna. En barmhärtig romersk soldat skulle tett sig som en verklig absurditet för romarnas stridslystna sinnelag. Ur detta kan man dra slutsatsen att den normala romerska legosoldaten visste ännu mindre än Mina ärkefiender vad de sysslade med; och därför kan man här än en gång fråga sig om det verkligen skulle varit rättfärdigt och riktigt, i enlighet med Min gudomliga Visdom, om man fördömde alla dessa män för vad de hade gjort emot Mig och kasta dem i en plågsam och smärtsam evig helvetes-tortyr. Fördömde Jag tjuven på vänster sida om korset för att han hånade Mig? Det står inte skrivet någonstans; men Jag försäkrade den andra tjuven, som kände igen Mig som en rättfärdig människa och som förebrådde tjuven på vänster sida för hans hån, att denne alltjämt skulle vara med Mig i paradiset den dagen, fastän han hade stulit och mördat. (Paradiset är inte Himlen, utan ett tillstånd av frid):

    5) ”Var någonstans finns då denna så förskräckligt skildrade ‘domens dag’, när kanske bara en decilliondel människor skulle komma in i Himlen och alla andra komma till helvetet ? Hur kunde den Ende, Som skrev ner äktenskapsbryterskans skuld i templets sand, och som vid ett annat tillfälle i närvaro av många syndare högljutt utbrast: ‘Kom till Mig, alla ni som sliter och bär tunga bördor, och Jag skall ge er vila!’- verkligen! Hur kunde denne Ende ha predikat om en sådan skräckens dag ? En skribent, som gav uttryck för att bara till hälften tro på Mig, sade: ”Mästare, jag förstår att Du undervisar rättfärdigt och riktigt. Man kan inte ha något emot det som Du förkunnar om; ändå sade Du, att vem som än tror på Dig och lever som Du lär kommer att ha evigt liv, även om han dog för hundrade gången i denna värld. Men tänk nu på de nationer och folk på denna jord som kanske inte hört någonting om Dig och Din förkunnelse inom de närmsta 2000 åren eller så: hur kan de tro på Dig och leva i enlighet med Din förkunnelse ? Kommer dessa nästan oräkneligt många människor att gå in i evig död, bara därför att de inte kunde tro på Dig och följa Din förkunnelse ?

    6) ”Eftersom det var natt pekade Jag med två fingrar på himlavalvet, som var fullt med stjärnor, och sade: ‘Titta där ! Detta är Min Faders hus! Inom detta ändlöst stora hus finns det många boningar. De som varken hade några tillfällen att lära känna Mig eller eller att lyssna till Mina ord kommer säkert att i detta stora hus erbjudas en möjlighet som är meningsfull för deras eviga liv. Oroa er därför inte för den, som nu eller senare inte kan lära av Mig; ty Min Fader känner dem alla. Genom Sin Kärlek och Visdom har Han inte skapat ett enda liv till evigt förfall utan till evig återuppståndelse. Din fråga var dåraktig, även om den tycktes vara vis. Fördömde jag den dåliga hovmästaren, som ni i större eller mindre grad kan liknas vid – på grund av hans dåliga uppassning, eftersom han förde sin herre bakom ljuset och ändå gjorde en god handling mot dennes gäldenärer, fastän han visste att hans herre skulle avskeda honom ? Jag sade inte då: ”Handla inte som en sådan hovmästare’, utan ‘gör som han gjorde; och dessa som ni har hjälpt andligen och fysiskt å Mina vägnar, kommer någon dag att ta emot er i sina himmelska boningar’.

    7) ”Hur ter sig den förskräckliga ‘yttersta domens dag’, som skrevs av de två hämnd-evangelisterna, sådana som ‘L’Rabbas’ ( i stället för Matteus) och Teofilus ( i stället för Lukas) i ljuset av sådan undervisning ? Dessa två har syndat mångfaldigt emot Min kärlek och visdom. De mest chockerande sakerna hände efter det stora kyrkomötet i Nicea på den grekiska sidan och ännu mera på de romerska Ärkebiskoparnas sida. De gjorde sig stor möda att i livliga färger måla upp den yttersta domen, skärselden och helvetet. Genom att låna från det hedniska ‘Tartarus’ och den gamla judiska ‘Sheol’, framställde de Mig som de välkända ‘Aakus’, ‘Minos’ och ‘Rhadamantus’ i en person, vilka företrädde domstolen för avlidna själar. Därför skulle jag tvingas döma obevekligt och obarmhärtigt, fördöma och för evigt kasta alla dem i helvetet, som inte lyder föreskrifter och anvisningar från den så kallade ‘Helige Fadern’ i Rom.

    8) ”Härmed har Jag tillräckligt visat, att varken Jag eller någon av mina genuina evangelister någonsin kunde ha hittat på sådana läror; ty Jag är inte den barmhärtigaste kärlek idag men i morgon full av värsta hämndlystnad, obeveklig obarmhärtighet och önskan om evig bestraffning och tortyr för Mina barn på grund av deras synder, för vilka de i det stora hela ofta inte har en hundradels del i den aktuella skulden. Jag har inte kommit för att öka det som gått förlorat utan att i all kärlek söka efter det och föra det tillbaka till ljuset, för att det inte skall vara förlorat för alltid. Jag har kommit till jorden som en Frälsare för de sjuka – inte för de friska. Borde Jag ha gjort de sjuka ännu sjukare än de redan är ? Det skulle passa ihop med fariséernas och särskilt Roms många så kallade ‘Heliga Fäders’ lära och inställning, men inte alls med Mig, vilken som människa aldrig lät Mig kallas ‘god mästare’ av andra. Jag sade ‘Varför kallar ni Mig ‘god’ ? Ingen är god utom Gud allena. Kalla ingen människa på jorden din ‘Fader’; ty man har bara En Fader i himlen, och ingen är helig förutom er Gud !’

    9) ”Vad skall man därför tro om en sådan anspråksfull ‘Guds ställföreträdare på jorden’, som låter sig tilltalas med ‘Helige Fader’ eller ‘Ers Helighet’; och vad skall man göra med den ‘yttersta domens dag’, som föregås av en särskild dom, skärseld och helvete, och som i första hand framförs av prästerna ? Jag skall säga så här mycket: genuina och äkta är inte ‘Hans Helighet’, de underlydande ‘Eminenserna’, Petrus tron i Rom (vilken stad Petrus aldrig besökte); äkta är inte skärvorna från korset på vilket Jag korsfästes, vilka av mycket förnuftiga skäl inte kan återfinnas någonstans på jorden; Falsk är också Min mantel, som ofta visats upp i Trier i Tyskland, och oäkta är benen från de tre kungarna som visats i Köln eller de tre järnspikarna som förvaras i Milano (det finns så många av dem i alla romerska och grekiska kyrkor att man skulle kunna bygga en liten järnväg med dem). Jag behöver inte säga mer ! Ni kanske också känner till att man upptäckt mer än tre huvuden av Johannes Döparen och också att i den grotta, där Jag påståtts ha fötts, så hittas det i den hela tiden förstenad mjölk från Min moder Maria, vilken säljs till pietetsfulla pilgrimer tillsammans med många andra ‘heliga reliker’.

    10) ”Lita därför endast på evangelisten Johannes evangelium; ty hans evangelium och uppenbarelse skrevs med hans egen hand. Jag har visat er vad som är fel i Matteus och Lukas evangelier. Näst efter Johannes bör man beakta Markus; ty allt som han ger i korthet har tagits från aposteln Paulus. När det gäller den högst förskräckliga ‘domedagen’, som förväntas komma vid all tids slut, behöver Jag inte säga något mera. Amen.”

  • Savalle says:

   Om Simon Magern:

   ”Simon Magus, Simon magikern eller Simon trollkarlen är en biblisk figur. Han är en samarisk religiös ledare och finns omtalad i Apostlagärningarna 8:9-24.

   Enligt olika tidigkristna författare, exempelvis kyrkofadern Irenaeus, var Simon den förste gnostikern och ledde en egen sekt där han själv spelade en gudomlig roll.”

   (Wikipedia)

   9Men där fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort 10och fick alla med sig, hög som låg, och de sade: ”Han är Guds kraft, den som kallas Den stora kraften.” 11De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster. 12Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvinnor. 13Simon kom själv till tro. Han blev döpt och vek sedan inte från Filippos sida, och han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde.

   14Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes, 15som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. 16Ty ännu hade Anden inte kommit över någon av dem, de var bara döpta i herren Jesu namn. 17Men nu lade apostlarna sina händer på dem, och de fick helig ande.

   18När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Anden förmedlades erbjöd han dem pengar 19och sade: ”Ge denna makt åt mig också, så att den jag lägger mina händer på får helig ande.” 20Men Petrus svarade: ”Förbannelse över dig och dina pengar, om du tror att du kan köpa Guds gåva. 21Du har ingen rätt till det vi förkunnar, ty ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. 22Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren, så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. 23För jag ser att du sprider bitter galla och snärjer med orättfärdighet.” 24Simon svarade: ”Be för mig till Herren, så att inget av det som ni har sagt drabbar mig.”

   ( Apostlagärningarna 8:9-24; Bibel 2000)

   Enligt Walter Veith är Simon Magus den Petrus, den ”klippa,” som den Romersk-katolska kyrkan bygger sin trosuppfattning på.

 31. Lennart says:

  Något om Bibelns gudomliga inspiration hämtade från Svenska Folkbibeln.

  Aposteln Petrus i 2 Petrusbrevet skriver:

  ”Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. 17
  Matt 3:17, 17:5.
  Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska Härligheten✱
  den majestätiska Härligheten Gud i hans majestät. Se Matt 17:5, Mark 9:7, Luk 9:35.
  : ”Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje.” 18 Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget.
  19
  Ps 119:105, Upp 2:28.
  Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan✱
  morgonstjärnan Jfr Upp 22:16, där ”morgonstjärnan” syftar på Kristus (se även 4 Mos 24:17).
  går upp i era hjärtan. 20 Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning✱
  har kommit till genom egen tolkning Annan översättning: ”är till för egen tolkning”.
  . 21
  2 Tim 3:16, 1 Petr 1:11.
  Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud”.

  Anledningen till att människornas Skapare sände Floden var ondskan.

  ! Mosebok. 6
  ”Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 6 Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. 7 Herren sade: ”Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta – både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem.”
  8 Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon”.

  • Mo says:

   Det är ju just detta som gör det så svårt för dem som uppfattar morgonstjärnan som den fallne ängeln Lucifer.

   http://www.bibeln.se/las/2k/upp#q=Upp+22%3A16

   • mslorber says:

    ”Gåtan” är lättare att lösa än du kanske tror.

    Ack, fallit har du från himlen,
    lysande stjärna, gryningens son,
    du har krossats mot jorden,
    du som betvingade folken. (Jes 14:12)

    Jesaja beskriver Satan som (en) lysande stjärna (obestämd form), ett tillstånd han hade innan han föll. Morgonstjärna används i Bibeln om änglarna när de jublade över jordens skapelse:

    Var fick dess grundvalar fäste,
    vem lade dess hörnsten,
    medan alla morgonens stjärnor sjöng,
    och gudasönerna jublade (Job 38:6-7)

    Jesus är DEN lysande morgonstjärnan (bestämd form). Satan var en morgonstjärna vars ljus slutade skina.

    Jag hoppas att kyrkan inte förfaller så till den grad att den nu börjar tillbe Lucifer/djävulen som gud.

    • Mo says:

     Min tanke var att man skall förstå att det finns så många tolkningar av morgonstjärnan, dels de ovan upptagna. I de gamla religionerna symboler för Venus och Ishtar( då i hennes egenskap som krigsgudinna ). Inom Judendom kan visst morgonstjärnan både stå för ljus/klarhet och vansinne ( jag är lite osäker på detta någon annan kanske vet bättre ). Morgonstjärnan, liksom mycket annat inom kristendomen blir därför utsatt för olika tolkningsföreträden där flera har rätt utifrån sin synvinkel, detta ger oss en alldeles speciell utsatthet vilket väl även kan ha betydelse för den intensifierade förföljelsen av kristna idag när andra religioner växer sig starka.

     • istayfree says:

      Exsultet-bönen i Vatikanen till påsk innehåller:
      Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
      ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum.
      Christus Fílius tuus,
      qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
      et vivit et regnat in sæcula sæculórum,

      där man översätter ”lucifer” med morgonstjärna! Se https://en.wikipedia.org/wiki/Exsultet.
      Dessutom vill man påstå att Kristus vore denna luciferiska stjärnas son!!!
      Ren blasfemi i Vatikanen, och det till påsken… Lucifer har tagit sin plats i Vatikanen…

      ”Morgonstjärnan” förekommer i två olika sammanhang i två betydelser i Bibeln: 1. Lucifer och 2. Kristus. Här blandas ljus och mörker…

     • Eltervåg says:

      Edgar Cayce sade tydligt i flera Readings att morgonstjärnorna (som mslorber påpekar i Jobs bok) var våra andliga tillvaro när jorden skapades. Vi var som vinden över vattnet, och sjöng lovprisning då vi visste att människan skulle skapas.
      Gud frågar ju Job om han kan ge svar på var han var vid den tiden. Men Job mindes inte och bad ödmjukt om ursäkt.

    • Sture says:

     @ mslorber,
     mycket upplysande. Jag har hamnat i diskussion med lärda akademiker som bestämt hävdat att med Morgonstjärnan skulle avses Jesus. Här får vi förklaringen – två betydelser.

     • Arga gubben says:

      Det finns en annan intressant skillnad mellan obestämd och bestämd form. Bibeln talar om flera antikrist, men bara en antikristen. Den senare är den som ställer till elände i vår tid. Jag kan inte grekiska och kan bara förmedla vad andra har sagt.

 32. NOLAbutterfly från New Orleans – Amerikansk Aleternativmedia
  MICROWAVES AFFECT WATER VAPOR

  New Orleans & the NWO ~ Schooled on School of Aspen
  https://153news.net/watch_video.php?v=11RGRHBW6AM8

  5G, Microwaves & HYPER Localized Weather ~ A MORE Inconvenient Truth
  https://153news.net/watch_video.php?v=Y48R41SNGB43

  • ragnhild says:

   Konsentrerte meg om siste lenke der. ”Der er ingenting SMART med våpen rettet mot, og i den hensikt å gjøre det av med mennesker” sies det her.. IKKE en eneste undersøkelse/rapport fra industrien kan bekrefte seriøst at 5G er harmløst.
   Jeg plukket også opp at gatelys vil bli ”bevæpnet” med dette satanistiske våpenet som 5G er.

   De kjemper med nebb og klør over i Uniten for å hindre disse U-menneskene som nå setter sine djevelske planer ut i livet. New Zealand gjøres også klar for innstallering.
   Obs. såkalt ”Localized Weater”, ref. lenken. Jeg synes noe her og nå i vest-norge minner meg på dette om i en langt mildere målestokk enn hagl opplevd sør i USA. Her: Brennende stille, høy varme for så plutselig omslag i været – iflg. meg geoengineering an mass.

   Når skal menigmann nås; de som IKKE kunne bry seg mindre. Katastrofen må nå dem først kanskje. Ikke første gang i menneskehetens historie.

   Takk for lenken. Den gir nok et bilde av et folks motstand mot å bli ofret på de onde menneskenes alter.

   Deres, disse nevntes forsøk på å produsere forklaringer, og at de derfor rent humanistisk søker motvirke oppvarmingen via sine eksperimenter er rent bisarre. Men det er jo føde for alle med djevelske gener – som vi vet. Var det 5000 eller 5 millioner råttene ville ha oss redusert til…

   • ragnhild says:

    Fra Stopthecrime.net med Deborah Tavares. Dette gir mening. Vi har lenge opplevd at våre politikere ikke lenger har den minste interesse for befolkningen vi trodde de var satt til å tjene. Så ikke, dessverre er vi ikke bare solgt – vi skal avhendes:

    Vær så snill lytt til dette – alle, og spre det.

    Er jeg den eneste Stavangerborgeren som tar dette inn. Om ikke, gi lyd. Og Einar Flydal – du som lader opp med solid advokat for å få stoppet smartmålerinnstalleringer hos de 30.000 som ennå ikke har blitt ofre her i Norge – les dette også du. Men du vet nok tilstrekkelig. Takk også du for ditt arbeid:
    einarflydal.com

    Takk til Deborah Tavares, en sjelden fighter på vegne av menneskeheten. Hennes researcharbeid og bevegelser nært og fjernt kan ikke underskattes. All ære til denne granskeren. NB hennes henvisninger til spesielt to youtubevideoer. Hun kan knapt overgås. Dette (første lenke) er ikke lett å ta inn. Som en dom som er felt, som vi ikke kommer til å kunne anke!!

    • ragnhild says:

     Fordi dommeren eller dommerne har forært sin lojalitet til de få (ref. første lenke) nevnt – iflg. Deborah 20 personer 😦

     Resten av establissementet er bare skuespillere i en teateroppsetning, ikke tilgjengelige. Men det har vi jo konstatert som nevnt.

 33. Mo says:

  Vi har tidigare diskuterat nationens vara eller icke. Skall vi se gränser om en trygghet som värnar vår kultur och egendom eller skall vi falla för globalisternas lovord om den gränslösa frihetens möjligheter på en internationell arena. När blir vi ett försvarslöst rov?

  http://www.bibeln.se/las/2k/jer#q=Jer+49%3A31

  • Lennart says:

   I Nya Testamentet finns inget löfte om ett geografiskt land, speciellt inte en judisk stat vilket många kristna sionister tror. Däremot finns löfte om Guds rike och det himmelska Jerusalem, för alla folk.

   Läs Apg. 17:26-27 om hur Gud skapade folken, för att de var för sig inom sina gränser skulle söka Gud och kanske treva sig fram till honom. Men nu lyder uppmaningen till alla att låta försona sig med Gud genom Jesus Kristus.

   Mo, du citerar svåra bibelavsnitt från Gamla Testamentet. Syftet var ytterst att bereda väg och förbereda Israels folk för den miljö där Guds Son skulle födas som världens Frälsare.

   Gränserna mellan folken är avsedda som värn mot ett sataniskt världsrike. Fosterlandet är Guds gåva till svenska folket men de styrande är Guds fiender och står under demonisk kontroll.

   Kristna uppmanas be för för ledare, politiker och makthavare. Kjell Sjöberg skrev också ett varningsbudskap till dem i början av 1980-talet. ”Låt varna er!”, hette hans bok. I manuskriptet medföljde Protokollen men förlaget tog bort detta och det var mycket som inte kom med.

   • Mo says:

    Lennart, du säger att det inte finns något löfte om ett geografiskt land för judarna samtidigt som du säger att fosterlandet är en Guds gåva till svenska folket. Men då måste denna gåva även omfatta judarna, de om några behöver den trygghet ett fosterland kan ge. Landsgränserna är förstås viktigt och expansion skall inte accepteras men man ska inte heller kräva återgång till 67 års gränser som Sverige med S gör. Israel har tagit ett stort ansvar för inflyttning av fattig befolkning både från Mellanöstern och Afrika vilket medför att dagens landyta är försvarbar. Däremot finns det stora omgivande landområden för den befolkning som vill se Israel utplånat. Palestina har blivit en bricka som utnyttjas i det politiska maktspelet av starka närliggande intressen.Sverige har öst in svenska skattepengar till Palestina som hamnat i korrupta ledares fickor istället för utveckling av landet och så är det dessvärre på många håll i världen. Europa och Sverige har tagit ett stort ansvar för inflyttning av befolkning från MENA länder och nu måste vi markera vårt behov av gränser och nationalism. Detta måste Israel acceptera och inte föra över sin konflikt till våra länder. En internationell judisk stat utifrån ekonomiska intressen stödjer jag däremot inte.

    • Savalle says:

     Mo, nationen Israels historia är djupt färgad av familjen Rothschilds agerande:

     (Rothschild created Israel, forcing the British government to sign Balfour declaration)

     • Mo says:

      Vi har diskuterat den komplicerade bakgrunden flera gånger här, det fanns flera intressen som ville rädda Israel till väst och det var ju inte första gången. Rothschild är den officiella välgöraren. Profetior skall uppfyllas men den som gräver en grop osv

 34. Aktuellt igen. Alla dessa masskjutningar i USA…

  Trump played by false flaggers?
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=1558RS1G2H54

  ……………………………………………………

  Här är det en som kommer med idéer om hur vi kan bryta oss loss från systemet

  A breakdown of the blueprint to the abundance paradigm.
  ”All it takes to read the blueprint is the ability to shift paradigms.”

  I AM anti-New World Order
  Do You Have the Balls?
  ** https://www.youtube.com/watch?v=k9qdua1yrzo

  Keeping the Laws
  ** https://www.youtube.com/watch?v=upWFOp0wVSU

  The Detailed Blueprint
  ** https://www.youtube.com/watch?v=gLs16zf3d2Q

  I Have a Blueprint
  ** https://www.youtube.com/watch?v=4mCBm5m9ck4

 35. Savalle says:

  Underbart vacker musik framförd på igbo-språket:

  (Various Worship Songs in Igbo Language)

  https://de.wikipedia.org/wiki/Igbo_(Ethnie)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Igbo_language

 36. Eclipse says:

  Joseph P. Farrell, doktor i patristik, diskuterar YHVH. Rekommenderas varmt.

  (Från 28:30 och framåt).

  • Savalle says:

   Den bästa tiden för mig i vuxen ålder var när jag var bosatt i Tyskland. Jag gillar direktheten, ärligheten och öppenheten för att diskutera hej vilt, utan själv-censur, utan återhållande band.
   Det fick bli ett åskväder. Men vi var vänner hela tiden. Detta saknar jag i Sverige.

   August Strindberg skrev ungefär så här i en av sina romaner (Jag citerar fritt ur minnet.):
   ” Han gick som om han naken banade sig en väg genom en skog av nässlor.”

   Så är diskussionerna tyvärr ofta här i Sverige, Både på internet och i grupp. Och någon blir väldigt lätt sårad…

   Jag tycker att Peter Krabbes blogg är ett unikum i så många hänseenden. Här får vi diskutera fritt. Vi angriper mycket hårt, men vi är vänner. Inget censureras. Inget är ”Off Topik”.
   Vi tillåts sväva ut i associationer – långt ut i det blå.

   Samtidigt är denna blogg den mest ordnade jag någonsin besökt.

   En stor eloge till dig, du så kloke Peter Krabbe.

   Och nu, efter denna associativa utsvävning, ska jag komma till sak:

   MIN TID I TYSKLAND

   De första åren där hade jag en chef som var fruktad av alla. Han var hård och han hade eldrött långspretande skägg. Men alla respekterade honom för hans stora kompetens och förmåga att styra rätt. Han hette Heinz i förnamn och han var en klippa. Jag trivdes enormt bra att arbeta under Heinz styre.

   Sedan skedde en omorganisation och jag fick en ny chef. Det var en riktig skitstövel och en gång provocerade han mig till den grad att jag stod framför honom med knutna nävar och han vek ner sig i sin feghet. Han var doktor i både teologi och filosofi.

   Sedan den tiden har jag mist all respekt för fina titlar.

   ”Joseph P. Farrell, doktor i patristik, diskuterar YHVH”

   Ytterligare en ”doktor” som pratar skit, enligt min mening.

   Maktens kreatur med fina titlar, utmärkelser, publikationer… så planteras lögnerna.

   Försöken att dra ner Bibelns Gud till den nivå som härbergerar Pan,Janus och hela raddan av tvehövdade, tvetungade representanter för det luciferiska väldet är pateriska.

   • AnnaF says:

    @Savalle! Den du beskriver här ovan är tydlighet, trygghet i ett samtal. umgänge när det är optimal! Den som är trygg i sin ställningstagande är även medveten om den mångsidighet som omger en med varierande tankar, känslor. Det lättkränkta har inget behov att höra annat än den som bekräftar den egna världsbilden (som är skapad ofta av andra) och inte oroar om den okända,. Du har rätt om svenskarnas lättkränkta natur och osäkerhet för att gå utanför en osynlig ram som har troligen tillkommit under namnet ”social ingenjörskonst” redan i 30-50 talet.
    Vi har fått en intressant fråga från några vänner här som visste att jag är inte infödd svensk men min man är det. De undrade om man kan lära sig de svenska sociala koder som är känd även utanför Sverige och tillsynes har präglat den svenska sinnet. De var även nyfikna hur jag har skött mig? Nej! svarade min man! Inte ens en del av etniska svenskar kan lära sig eftersom dessa koder har inte skapats för bättre förståelse mellan människor. Det har lett till missförstånd, dolda konflikter, ensamhet och sorgligt nog också isolering.
    Från början sådde man frön till omformning och en förväntad beteende, tankesätt men när frön grodde och blev kraftiga växter har makten uppnått sitt mål och kunde överlämna en hel Bibel av kodex till folket som har fortsatt fostra varandra till lydnad och framförallt tystnad! Grupptryck, censur av egna tankar och andras är vad även svenskarna själv upplever idag- inte utan grund!

    På frågan om mitt uppförande har han svarat: Min kära hustru har fixat allt galant förutom våran osynliga ramar! Hon befann sig konstant utanför och för en svensk som själv längtar utanför detta är det ett ypperligt sätt att påbörja en resa….till den okända!

   • Eclipse says:

    ”Maktens kreatur med fina titlar”

    Fast detta omdöme är ju så långt från Farrell man kan komma. Han är en fristående forskare som säger så här om amerikanska universitet:

    ”We have indoctrination mills where you are told what to think instead of how to think. (…) It’s all regurgitation of standard models. (…) If you want to know a subject, read the history of the subject from the primary sources. You don’t need a piece of paper from XYZ university to tell you that you know a subject.”

    Vidare:

    ”Trust your own mind. Just because somebody is in front of a classroom or has Ph D behind their name or is in front of a microphone on a major news channel does not mean they know what they’re talking about. It merely means that they’re a sock puppet repeating what their masters have told them to say.”

    Han skriver om samma ämnen som Peter Krabbe, om forntida högcivilisationer, 9/11, Kennedy mordet, hemliga sällskap, alternativ fysik, geopolitik, medvetande och mind control, Rotschild, Rockefeller, De Medici m fl, samt något som väl inte förekommer här på bloggen – det fullständigt spektakulära nazispåret kopplat till dessa ämnen. Alla uppgifter med fotnoter.

    Maktens megafon skulle knappast basunera ut att pyramiderna användes som resonansvapen, att asteroidbältet mellan Mars och Jupiter är resterna av en planet som sprängdes för 3,2 miljoner år sedan, att forntida händelser bevarats i kodform i alla våra mytologier,
    att Columbus reste till Amerika redan 1485, att det finns kartor från 1200-talet som kan spåras via Konstantinopel till Alexandria som är lika exakta som dagens satellitkartor och dessutom visar Sydpolen, att DNA-forskningen kommit fram till nästan exakt samma antal urmödrar som sumererna hävdade, att Harry Truman startade slush funds baserat på Japans ofantliga krigsbyte från de asiatiska länderna vilket utgör en svart budget på tusentals miljarder dollar till hemliga projekt o s v.

    Och så är han ortodoxt kristen också.

    • Savalle says:

     Jag kanske överreagerade, Eclipse…

     Jag ska erkänna att jag inte lyssnade särskilt länge på intervjun. För mig är Bibeln en helig bok. Jag vet inte hur mycket som kan ha förvanskats, men jag är övertygad om att det allra mesta är sant och att det är till vår vägledning. Jag är övertygad om att Gud och Jesus är ett: fadern och sonen, KÄRLEKEN. Det finns ingen ondska, ingen falskhet ingen osanning i dem.

     Det är upprörande och svårt för mig när detta ifrågasätts att lyssna.

     Katolska kyrkan med sina så lärda jesuiter och Opus Dei…har via manipulation av verkligheten förmedelst ”vetenskapliga fakta”, filosofi, -ismer…gjort allt som står i deras makt (som är ofattbart stor) för att bespotta och förvränga Bibelns budskap.

     • Eclipse says:

      Savalle, jag blev konfunderad av din skarpa kritik mot Farrell, så jag misstänkte att du inte lyssnade på hela utan stängde av när han trampade på en öm tå. 🙂

      Jag ger dig två citat från den senaste YouTube-intervjun med Farrell jag lyssnat på (Off-world money drain & financial reset), som du kanske kommer att godkänna:

      ”We are being literally suicided by the technocrats. They are attacking the three pillars right and left of Western civilization, which to me are Judaism and the idea of law, contract and so on, Christianity with the idea of reason, incarnate logos, humanity has divine status, and humanism. They want to get rid of the first two and keep the last one. And I’ve been saying for many years as a consequence of this that our problems are not political, they’re cultural.”

      ”The biggest fastest growing religion in Communist China is Christianity (…) so there’s good stuff going on.”

      Bifogar en spännande intervju med Farrell, 9/11 and the Nazi international:

      Samt Farrell kommenterar attacken mot Notre Dame:

   • peterkrabbe says:

    Tack Savalle för dina vänliga omdömen! Jag har sagt det förut och kan gott säga det igen – bloggen bygger på alla kloka och duktiga medarbetare. Den frustration jag upplevde för några år sedan, när det inte fanns någon möjlighet i tidningarnas monopolistiska värld att få in en kommentar eller ens en replik på artiklar som var uppenbart felaktiga och okunniga, vill jag inte återuppleva. Vårt livsrum skapas av rätten att diskutera och utbyta erfarenheter utan att behöva riskera trakasserier eller förföljelse för våra åsikter. Bara så kan vi utveckla oss själva och skapa nya relationer.
    Du kanske inte vet det själv, men du är bloggens flitigaste kommentator med snart 200 kommentarer. Din kristna grundsyn har satt sin prägel på bloggen, den skulle kännas fattig utan den människokärlek och de omsorger som du delger oss alla. Att vara hängivet kristen och samtidigt vara vidsynt, kunnig och tolerant är ingen självklar kombination. Ibland läser du mina tankar. Du skriver när jag själv är trött. Bara så orkar jag fortsätta.

    • Savalle says:

     Tack så enormt mycket, Peter, det är ett oerhört previlegium att här tillsammans med alla sanningssökande, uppriktiga, varmhjärtade människor få leta oss fram mot det det sanna, det rätta, det sköna.

     Dikten DET EVIGA av Esaias Tegnér
     (som publicerades 1810):

     Väl formar den starke med svärdet sin värld,
     Väl flyga som örnar hans rykten;
     Men någon gång brytes det vandrande svärd
     Och örnarna fällas i flykten.
     Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
     Det dör som en stormvind i öknen bort.

     Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
     Lugn står hon med strålande pannan.
     Hon leder igenom den nattliga värld
     Och pekar alltjämt till en annan.
     Det sanna är evigt: Kring himmel och jord
     Genljuda från släkte till släkte dess ord.

     Det rätta är evigt: Ej rotas där ut
     Från jorden dess trampade lilja.
     Erövrar det onda all världen till slut,
     Så kan du det rätta dock vilja.
     Förföljs det utom dig med list och våld,
     Sin fristad det har i ditt bröst fördold.

     Och viljan, som stängdes i lågande bröst,
     Tar mandom, lik Gud, och blir handling.
     Det rätta får armar, det sanna får röst,
     Och folken stå upp till förvandling.
     De offer du bragte, de faror du lopp,
     De stiga som stjärnor ur Lethe opp.

     Och dikten är icke som blommornas doft,
     Som färgade bågen i skyar.
     Det sköna, du bildar, är mera än stoft,
     Och åldern dess anlet förnyar.
     Det sköna är evigt: Med fiken håg
     Vi fiska dess guldsand ur tidens våg.

     Så fatta all sanning, så våga all rätt,
     Och bilda det sköna med glädje!
     De tre dö ej ut bland människors ätt,
     Och till dem från tiden vi vädje.
     Vad tiden dig gav må du ge igen,
     Blott det eviga bor i ditt hjärta än.

  • istayfree says:

   Som Eclipse citerade:
   ”We have indoctrination mills where you are told what to think instead of how to think. (…) It’s all regurgitation of standard models. (…) If you want to know a subject, read the history of the subject from the primary sources. You don’t need a piece of paper from XYZ university to tell you that you know a subject.”
   Först nu blev jag uppmärksammad på Farrel genom hans video https://www.youtube.com/watch?v=ObA0_usuMhM (också linkad till av Eclipse= där han talar om sin bok ”Yahweh The Two-Faced God”. Ännu har jag bara kunnat lyssna ”halvt” på vad han säger där, men kan så långt instämma helt! Jag har svårt att se och lyssna till videos som är längre än 20 minuter för man har ju så mycket annat att göra… Jag får nog skaffa mig hans bok.
   Ett vanligt problem tycks vara, att ju mera man är indoktrinerad, desto mindre kan man tänk själv. Sådant som man inte får betvivla skall just därför mötas med en lagom portion tvivel! Bibelindoktrinerade vågar väl för det mesta dock inte ifrågasätta…

   • istayfree says:

    Tavärr kan de ta upp till 5 veckor innan jag får boken där jag bor. Man jag lyssnade just till del 2 av intervjun med Farrell: https://www.youtube.com/watch?v=joVNaQLUf0A – återigen upplyftande. Farrell säger att bibeln blev gud snarare än att tvärtom guds ord blev bibel. Vi måste göra oss fria från en indoktrinering som blockerar självständigt tänkande och förbjuder ifrågasättande.

 37. Savalle says:

  När det gäller grymheter i Bibeln: Syndafloden, Sodom och Gomorra…

  Skulle du ha något emot att ett jätteregn kom och spolade bort alla sammanSVETSADE Förrädare som förstör Sverige???

  (Michael W Smith – Let it Rain)

  • Arga gubben says:

   Savalle, Rod Stewart kom med andliga budskap under radarn, men det förstår vi först i efterhand. Notera korssymbolerna i bakgrunden och Herrens förbund, regnbågen. Låt det regna en solig dag.

   Rod Stewart – Have You Ever Seen The Rain (Official Music Video)

 38. Suveräna grävare. Från 7 Augusti 2019. Cirucci Team exposing the Jesuit Order.
  + Pod Resistance Rising (April 2018): Cirucci och Dammegård länkat i mitt namn.
  ………………………………………………..
  POLICE = Purgering Oath Lying Imperial Catholic Enforcer
  ………………………………………………..

  Cirucci Team Brief, 07 August 2019: The Truth Behind The Police State
  Hela videon: https://www.youtube.com/watch?v=a_wf1DaKGX4

  *** Tidskodat. Om: The Darwin Evolution ***

 39. Funding has been terminated. 😦
  Nu verkar de vilja få bort 153News…

  153 som drivs av donationer fick för omkring 1 år sedan (om jag minns rätt) sitt PayPal-konto nedstängt.
  De gick då över till Patreon. Guess what. 2019-08-09 16:45:12 stängde Patreon ner kontot på grund av ”Harassement”.

  Harassement? Jag gissar att det heter så när man exponerar de senaste veckornas masskjutningarna i USA. Personen de påstår sköt folk utanför en bar i Daton Ohio dog redan 2014, men de använder hans namn. Dessutom hade Dayton Ohio en annons uppe om Role Player till ”The largest emergency and disaster response exercise in states history”. Det var alltså en stor övning som säljs in på TV som en riktig masskjutning.

  I El Paso kan vi se en man med sidofickor på byxorna gå in i varuhuset, men när han grips har han inga sidofickor. Byttte han byxer inne på Walmart? Bilden som kablats ut över världen som visar skyttens entré till Walmart, visar att bakom skytten på asfalten finns en målad ruta där det står ”STOP” – en sådan ruta saknas till entrén på Walmart El Paso. Folk har också pekat ut att bilderna tagna från insidan är från Dillard’s inte från Walmart. Ytterligare en besvärande omständighet är att en GoFundMe-sida skapades dagen INNAN skjutningen ägde rum (och var uppe i 3 dagar innan den togs ner men finns skärmdumpad). Vid presskonferesen efteråt kan en El Paso politiker inte hålla sig från skratt när han ska prata om den tragiska skjutningen på Walmart.

  På Gilroy Garlic Festival hör vi kvinnan som filmar ”kaoset” i slutet av filmen fråga någon: Are you in on this too? Vi hör även frågan: Is this real?, varpå en sköterska på plats skrattar samtidigt som hon säger: Yes. El Paso, Daytona och Gilroy – alla tre eventen är teater – i ett försök att kunna motivera Red Flag Laws och mer Gun Control – men målet är Total Disarming of America!

  ****** Patreon Terminates Our Account ******
  https://153news.net/watch_video.php?v=DXGM47HN23KG

  Sensible Coverage of the El Paso Shooting
  https://153news.net/watch_video.php?v=KN7MN2AWDW35

  All the world’s a stage – https://153news.net/watch_video.php?v=42YSX2X1G454

 40. Arga gubben says:

  Lars Enarson och hans vänner berättar om väckelse på väg och bön på nytt sätt för våra vilsna ledare. Jag är säker på bönesvar om Sverige och draken vet det också. Ser ni vilken ondska han släpper loss som svar? Den ena dumheten efter den andra och han förlorar. Det skulle inte förvåna mig om en nationalistisk kopia av Akilov dyker upp i Sverige för att makten ska få stopp på oppositionen.

  Det kommer inte att fungera. Så här sjöng man för omkring 30 år sen: ”Vi vill stå upp för Dig och proklamera Din seger. Vi vill stå raka och fasta i Ditt Ord.” Nu står 10.000 bedjare upp på ett nytt sätt och får stöd från hela Norden.

  Savalle har en intressant gåta om regeringen och en fästing och den har värdighet som en gammal sovjetisk anekdot. Humorn är allvarlig i vår tid och slår hårt mot makten. Savalle får berätta själv.

 41. peterkrabbe says:

  Denna senaste artikel har nu passerat 300 kommentarer och har kanske därmed gjort sitt för tillfället. Jag skriver därför några slutord som avrundning och låter tråden ebba ut under dagen. Ämnet är förvisso evigt och skulle säkert kunna fortsätta att debatteras ytterligare, men av praktiska skäl bör vi nog sätta punkt här. Materialet är så omfattande att det finns anledning att ta sig lite tid till genomläsning och eftertanke. Därefter kan vi återkomma.
  Mitt intryck som ”uppviglare” är att diskussionen tenderar att fokusera på detaljfrågor istället för de övergripande. Det är ju naturligt eftersom det finns ett bättre konkret underlag för Nya Testamentet och Jesus verksamhet än för bakgrunden till GT. Min bibelläsning inskränker sig till ren allmänbildning, så jag har ingen anledning att sätta mig som domare i frågan, bara att röra om lite så att problematiken blir synlig. För mig framstår Jesus som representanten för det som är den verkliga och sanna kristendomen, omsorgen om den enskilda människan och kärleksbudskapet. Jag hade känslomässigt kunnat önska att kristendomen började där, att Jesus är den ende Guden, inte bara sonen, med uppgift att styra mänskligheten åt rätt håll i en tid när andra krafter tenderar att ta över. Det hade räckt, islam börjar med Muhammed, judendomen med Moses. Religionernas gemensamma förflutna i GT vill man helst slippa. De första tio tusen åren f.Kr. är ett sammelsurium av myter, krönikor, lertavlor, hieroglyfer och helt vansinniga berättelser där ondskan dominerar, oavsett vem som har rollen som Gud. Grymheten är enorm och folkmord normalt. Gudar trängs med halvgudar, jättar och änglar. Människorna drivs som boskap och jagas som villebråd. Skräcken inför överhögheten präglar livet på ett sätt som får vår feodala medeltid att likna ett paradis i jämförelse. Jag är övertygad om att dagens ondska ligger inkapslad i detta skeende.
  Det som jag ser som högst naturliga naturgeografiska förändringar för 12- 14.000 år sedan, som istidens upphörande och därmed sammanhängande vulkanutbrott, jordbävningar och översvämningar, orsakade både av långa skyfall och av nivåförändringar i jordskorpan, utnyttjas till att öka människornas skräck inför gudarnas potentiella straff – lyd eller dö. Den muntliga traditionen ger ett diffust samband, medan mer sentida krönikeförfattare som Gilgamesh och Moses sätter detaljerna i berättelser som Syndafloden och Arken i uppfostrande syfte. Att traumatiska minnen från denna övergångstid sitter kvar är självklart, de inträffar bara med intervaller om 50.000 – 100.000 år. Vi står snart själva inför rekylen – återgången till den normala istiden. Solen lär inte gå att beveka.
  Måste Gud utropas som skapare av hela universum? Är det inte tillräckligt att Gud uppträder på ett befintlig jordklot i ett befintligt solsystem, i en befintlig galax, oberoende av andra ofattbart stora system? Det är ju där han har sin roll att spela, som vägledare för den mänsklighet som han säger sig ha gjort till sin avbild. Om Gud har samband med utomjordiska impulser eller inte kan vi lämna därhän, det saknar betydelse för relationen mellan Gud och människa. Men vi måste med hjälp av vårt växande kunnande om geologi och astronomi kunna skilja ut de händelser som Gud skapat från dem som prästerna valt att utnyttja i religionens tjänst. Dagens människor är inte lika lättskrämda och kanske vore det bättre att fokusera på fredlig samvaro människor emellan istället för domedagens straffsatser.
  Kanske skulle en modern kristendom som är frigjord från den tveksamma bakgrunden i GT kunna nå fler människor på jorden och därmed minska risken för den ultimata konflikten – ett tredje världskrig. Då krävs att både judendomen och islam överger sin syn på rätten till eget världsherravälde, konkret att ondskan i GT och egoismen i att anse sig som ensamt utvald av Gud förbleknar. Mänsklighetens Gud tillhör alla.
  Vi är många som tror att reinkarnation är verklig. Att kristendomen valt bort den kan bero på att den rubbar bilden av det eviga livet i paradiset som motpol till det svåra livet på jorden. Tanken på ackumulerad kunskap och själens successiva mognadsprocess genom reinkarnation motverkar kravet på underkastelse. I själva verket ger reinkarnationen oss informationer om vår förhistoria som vida överträffar de antika lertavlorna. Ett andlighetens internet…
  Under alla förhållanden tackar jag alla för en intressant diskussion och ett engagerat deltagande som trotsat alla förväntningar!

 42. Lassekniven says:

  Peter, jag ber om ursäkt men jag hade tänkt att lägga in denna kommentar tidigare. Ta bort den om du vill.
  Denna krönika med vidhängande kommentarer inklusive dina egna har nog varit den mest spännande hittills. Jag har bara gjort en kommentar eftersom jag inte har tillräckligt på fötterna för teologiteoretiska diskussioner.
  För mig är det enkelt då Jesus säger hela tiden MIN Fader i Himlen och då säger jag också Min Fader, Min allra käraste Fader och till Jesus säger jag Jesus Min Broder Min allra käraste Broder, håll min hand, nu och för evigt. Inga teologiska betraktelser utan enkelt rätt upp och ner.
  DÄRMED SLUT/Tack Peter.

 43. Jag vet att vi inte ska fylla på mer här – men något av vad de brukar kalla allmänintresse dök upp.

  No surprise here folks!

  Folk trodde att huvuden skulle rulla i Jeffrey Epstein-härvan. Jag sa från början att han kommer att bli The Fall Guy. Jag verkar ha fått rätt. Han kommer inte att vittna och Epsteins ”Black Book” är bara en telefonbok, att folk finns med i den boken är inget bevis för att de haft sex med minderåriga.

  Då Chip Tatum berättat att han flygit ut flera påstått döda höjdare ut ur USA, är jag inte ens säker på att Epstein är död. Förra själmordsförsöket kan ha varit en plantering i MSM.

  Det finns inget intresse att nysta i såna här härvor, för många höjdare inblandade. Och de håller ihop. De har hållhakar på varandra, för om en åker dit, riskerar alla att dras med. Hade de på allvar velat ha slut på child trafficking hade de kunnat lyssna av alla in och utgående samtal från Epsteins telefon som NSA samlat in. Det har också cirkulerat en video på the dark web från Jeffrey Epsteins källare med två kända politiker – hade rättsväsendet fungerat hade dessa två pedocriminals suttit på Guantanamo redan för ett år sedan då filmen dök upp.

  Jeffrey Epstein ,The Groomers, The Cover-Up, The Island & The Victims
  https://153news.net/watch_video.php?v=MUBO1HBW69RN

  Adrenochrome – https://153news.net/watch_video.php?v=1XMDBU1175WK
  ……………………………………………….

  Nya från idag. Published on Aug 10, 2019.

 44. The Honey Trap Master

  STAGE OR WAX BY HIS HANDLERS JEFFERY EPSTEIN ”DEAD” AT 66 IN 24 (6) HOURS OF DOC RELEASE

 45. Lassekniven says:

  Savalle, tack för att du citerar mig.

  Följande verser av Johannes säger väl allt:

  ”Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.” (Upp. 1:4-6, SFB15).

  Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

  1 Johannesbrevet 1:5-7

  MVH
  Lassekniven

  • Savalle says:

   Tack, Lassekniven, för dessa båda Bibel-ord av Johannes! De säger verkligen allt.

   Och det du skrev, som jag citerade, bär jag med mig nu.

   Kära hälsningar till dig min andlige bror / Savalle

 46. independentmind says:

  Jag har just preliminärt avslutat en någorlunda omfattande studie om ondskans härkomst:

  Klicka för att komma åt evil.pdf

  Väl sent men undersökningen tog långt tid och – bättre sent än aldrig…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: