Är kampen mellan det Goda och det Onda evig och nödvändig för en balanserad utveckling? Vad säger egentligen historien?

Offergåvor eller skatt

 

Föregående artikel om Ondskans skafferi ger fler nya frågor än svar. Ta gärna del av det rikhaltiga materialet i kommentarsfältet! Låt oss ändå försöka med en sammanfattning och kanske en försiktig hypotes om vårt förflutna!
Vi nutidsmänniskor har mycket svårt att föreställa oss att civilisationer har existerat långt tidigare i historien. När vi ser fysiska bevis som exempelvis pyramiderna försöker vi begränsa dessa mäktiga upplevelser till en tidsrymd som vi kan förstå. Med hjälp av religiösa skrifter baxas dessa monument in i en form av närtid som är hanterlig. Vi fås därmed att tro att vår existens ligger i ett intervall inom de senaste 5- 8.000 åren. Så är det naturligtvis inte.
Pyramiderna kan ha byggts under en tid som ligger från 10- 30.000 år sedan. Det som då blir nödvändigt är att acceptera att bygget skett under civilisationer som vi inte ens kan föreställa oss har existerat. Många lever också i föreställningen att de tidiga människorna gick omkring som apor i naturen för bara 10.000 år sedan. Kanske hade det också varit så fortfarande om inte något märkligt hade hänt. Utvecklingen gick långsamt för de tidiga människorna. Klimatet var bra i den lilla delen av världen som inte täcktes av de enorma polarisarna (1). Både djur och människor hade det bra, trots att en stor del av världen var okänd för dem. (2) Det fanns inget behov av att påskynda utvecklingen.
Men så, för kanske 40.000 år sedan, kom besökare från andra planeter för att utforska vår jord. Kanske hade man dessförinnan observerat jorden från Månen eller Mars, kanske hade man kommit längre ifrån, från andra solsystem. Våra besökare var nöjda med vad man såg och beslöt sig för att här ville man bygga en ny kultur. Man tog sig formen av människa (3), där fanns de bästa förutsättningarna för utveckling och en villig arbetskraft som kunde läras upp till de dagliga sysslorna. Ledaren tog sig namnet Amilius (4) och förklarade för de förundrade människorna att han var en Gud. Amilius följeslagare sågs också som gudar, tillsammans lovade de att förmedla kunskap och fantastiska förändringar till alla människor med hjälp av sin medhavda teknik – flygande farkoster (5), nya okända material att bygga med och tillverka redskap av, hur man kunde framställa mat och nya grödor och hur livet kunde bli som en fantastisk dröm.
Men människorna måste lova att lyda sina nya gudar, underkasta sig deras krav genom att besöka det nybyggda templet och lära sig den nya lagen – den Endes Lag. I gengäld skulle Amilius sprida kunskap och intelligens genom att han och de andra gudarna skulle välja de vackraste jungfrurna för att föda halvgudar, som i sin tur skulle föda människor med en kunskap som man aldrig tidigare hade sett. Dessa skulle få styra samhället under gudarnas och halvgudarnas överinseende. Amilius inkarnerade sig i människoform som Adam tillsammans med sin hustru Eva. De skulle ses som de första upplysta av de nya människorna. Långt senare skulle Amilius reinkarnera sig i läraren Jesus, när människorna började glömma den Endes Lag.
Under 15.000 år fungerade allt bra, man byggde städer (6) och utvecklade samhället inom alla områden. Den nya tekniken gjorde allt enkelt. På de högsta bergen byggdes landningsplatser för den interplanetära kommunikationen (7), där fick den hemligaste tekniken med rymdfarkosterna vara ifred för nyfikna människor. Man förklarade för människorna att bergen var gudarnas boning, dit hade människorna inte tillträde.
Med hjälp av de energiskapande kristaller som man hade haft med sig och den antigravitationskraft som var grunden för deras rymdfarkoster kunde man nu bygga upp ett system av pyramider över hela sitt kulturområde (8). De skulle tjäna som fysiska och oförstörbara kunskapsbanker om den nödvändiga astronomi som inte fick gå förlorad om naturkatastrofer skulle drabba jorden. Man var måna om sitt kosmiska samband, kanske skulle man bli tvungen att återvända i ett krisläge. Samtidigt kunde man skapa kultplatser, där människorna kunde lära sig respekt och lydnad inför gudarna.
Oron ökade inför de förändringar som man visste skulle komma. Temperaturen föll med flera grader (9) och inte bara gjorde livet svårare för människorna, detta medförde också slitningar i de tektoniska plattornas gränser som genomkorsade den atlantiska landmassan. Vulkanutbrotten blev allt fler och temperaturen var nu den lägsta på 500.000 år. Havsnivåerna började stiga och delar av kontinenten kom under vatten. Den atlantiska kontinenten förvandlades till fem öar, senare tre och förbindelserna med de amerikanska och afrikanska kontinenterna blev allt svårare. Människorna trodde att deras undergång närmade sig och började i protest åkalla Belial, som en bättre gud som inte krävde lydnad av den endes lag och tillät ett friare liv med mer njutning och större egenansvar. Varför inte njuta om vi ändå skall gå under?
Amilius visste vad som väntade. Han var den högste och ende riktiga guden nu för människorna och hade all kunskap. När köldperioden nått sitt bottenläge kommer värmen tillbaks, plötsligt och med förödande kraft. Detta berodde på jordens bana i förhållande till planeterna och solen och var välkänt för gudarna och de lärde (10). När värmen kom skulle iskalotterna över polerna börja smälta i snabb takt, haven skulle stiga och många landmassor bli översvämmade. Jordskorpan skulle häva sig där isen smälte och tryckas ner där vattnet samlade sig. Amilius beslöt nu att bygga de största pyramiderna, där all kunskap skulle samlas, i Egypten (11). Det var ett säkert område med närhet till bergsområden dit människorna skulle kunna fly undan vattnet.
Efter 10.000 år av kyla kom så värmen. Amilius sände bud till halvguden Noa att han skulle bygga en ark för att kunna rädda djur och människor undan de stora vattenmassor som förväntades. Han sände också de bästa av sina lärde till de egyptiska pyramiderna för att som överstepräster föra kulturen vidare.

Men nu hände något oförutsett. Ett inferno som aldrig tidigare skådats öppnade sig när himlen fylldes av glödande eldklot, jorden bombarderades av en kometsvärm som perforerade jordskorpan och fick aska och gaser att välla ut i en total förmörkelse (12). Resterna av de atlantiska öarna började sjunka ner i havet när de tektoniska plattorna bröts upp i sina fogar. Solen stängdes ute och kylan lade åter sitt förlamande täcke över människor och djur. Hungern satte in, både djur och människor dog av svält i massor. Amilius var bekymrad. Detta hade han inte kunnat förhindra. Han var ju bara en utomjordisk vandrare som ville göra gott för jordens människor.
Men värmen kom tillbaks, man stoppar inte processer som pågått under miljontals år. Lika snabbt som det blivit kallt blev det varmt igen. Vädrets makter var i uppror. Orkaner, stormfloder, översvämningar och skyfall avlöste vartannat, mer land lades under vatten och odlingar blev öken. Men istäcket drog sig tillbaks och världen blev större. Människorna flyttade norrut mot tidigare aldrig skådade marker, lövskogar växte upp och människorna spred ut sig och mångfaldigades.
Amilius förstod att de aldrig skulle kunna styra så många människor, utspridda över en så stor yta. Många av resenärerna drog sig tillbaks till månen, där de byggde ett nytt samhälle på månens baksida i avvaktan på att de besvärande kosmologiska förhållandena skulle ta slut (13). De 10.000 åren av värme skulle gå snabbt, därefter kunde man återvända till sina gamla områden igen. När polarisarna kom tillbaks skulle jordskorpan tryckas ner igen och lyfta upp Atlantis ur havet, när polerna trycks in putar ekvatorn ut. Allt blir som förr.
Amilius lärde fick nu uppdraget att sprida kunskapen om gudarna och halvgudarna över den nya världen, de skulle tillsätta präster och använda sin kunskap till att leda människornas växande civilisation mot strikt trohet och underkastelse under guden, Amilius, och den enda lagen. Men människorna blev allt fler och började tala olika språk. De flyttade till områden där ingen tidigare hade bott. Så låt då prästerna följa med, tala deras språk och ge gudarna namn som de känner igen! När den rätta dagen kommer så skall de förstå att det bara finns en gud, jag Amilius, och bara min lag. När isen växer och öknen börjar blomma igen så kommer de att förstå och lovprisa mig, som tar emot dem i det uppresta Atlantis igen.
Men människorna börjar tro att de kan styra sin egen utveckling under gudarnas frånvaro! De präster som hyllat Belial och det destruktiva levernet följde med till Egypten, till Babylon och till den nya kulturens centrum i Europa. De försöker styra klimatet för att förhindra kylan att komma tillbaks (14), trots att det är bestämt av vårt interplanetariska system, de försöker bygga egna rymdfarkoster för att ta sig till månen – som de förbjöds att besöka bergen trotsar de nu också förbudet att besöka månen (15), där Amilius närmaste nu finns i väntan på återkomsten. De tror att de kan besöka Mars, som en gång har lämnats. De tror att de själva är de nya gudarna och att den Endes Lag inte längre gäller dem! Men den eviga och outtömliga energin från vår sol har de ännu inte förstått, den kan de bara få av solens söner.
Amilius är bekymrad. De anhängare till Belial som skapade oro redan i det välordnade Atlantis fick tillgång till kunskaper av otrogna präster i Egypten, som de tog med sig till Babylon. Via inflyttade folkstammar spreds Belials läror till Svarta Havets stränder. Väl där låg vägen öppen till det nya landet i Europa, trots byggandet av tempel och kyrkor fick Belial ett växande inflytande. Till och med Amilius egna prästerskap lockas till skörlevnad och tvivlar i sin tro på den endes lag. Översteprästen, som kallar sig Påve, ger efter för Belials frestelser och glömmer den sanna tron. I sin stad Vatikanen bygger han en stor sal i form av ett reptilhuvud och håller mässor till Belials ära (16)! Amilius vet att några av hans följeslagare till Atlantis valde att ta reptilernas utseende istället för människans (17). Det var de som uppmanade människan att följa Belial istället. Nu hånar de öppet Amilius genom att visa sitt ursprung! Hans egna lärjungar finns nu i Norden, de som han valde att själv efterlikna. Och Amilius vet att när den stora kölden kommer tillbaks så flyttar de ner till den blommande öknen igen och krossar Belials falska prästerskap. Amilius tänker att han skall ge dem kunskaperna och verktygen för att åstadkomma detta. Men finns det tid?
Noter:
(1) Temperaturgrafen över de senaste 500.000 åren visar att istid är jordens normalsituation och att de korta, regelbundet återkommande värmeperioderna sällan är längre än 10.000 år.

klimatvariationer långsiktiga
(2) Istäcket täcker normalt polerna ända ner till Centraleuropa. Det är som mest 3.000 meter tjockt.

hancock istäcket
(3) Refererar till Cayces citat ”they built bodies for themselves”.
(4) Cayce använder namnen Amilius för de goda krafterna och Belial för de onda. Belial blir senare synonymt med Baal och satanismen.
(5) Vimanan som flygande farkost finns avbildad i många antika handlingar och reliefer. Rester av en vimana har grävts ut i en grotta i Afghanistan.

Vimana
(6) Det ännu outgrävda Richat i Västafrika (Mauretanien) kan vara en idealstadsplan för de städer som byggdes i Atlantiskulturen. Den motsvarar väl de beskrivningar som finns dokumenterade.

Richat 3

Richat 1
(7) De märkliga linjer och symboler i jätteformat i de Syamerikanska Anderna (Nazca), vars innehåll bara kan uppfattas från hög höjd, och som ännu inte har en godtagbar förklaring, kan ha sammanhang med tidiga rymdresor. Vår tidigaste flygplats?

Nazca Peru

Eller vad sägs om världens största reliefporträtt? Medicine Hat, Canada.

Medicine Hat Canada
(8) Pyramidbältet från förhistorisk tid täcker ett band runt hela jordklotet i den zon som då var tempererad och gav förutsättningarna för högkultur.
(9) Graham Hancocks temperaturgraf över se senaste 15.000 åren visar tydligt kometnedslagets effekter (Younger Dryas).

hancock temperaturkurva
(10) Milankovitchs cykler handlar om en kombination av de förändringar som reglerar jordaxelns lutning, dess skevning och de elliptiska planetbanorna runt solens variationer.

Milankovitch bild
(11) Keopspyramiden i Egypten ses som det mäktigaste byggnadsverket från äldre tid. Men när byggdes de och av vem?

keopspyramiderna
(12) Geologernas avgränsning av effekterna av kometsvärmen under Yngre Dryas. Vad som träffade Atlantis landmassa får vi veta först när marin arkeologi ger förutsättningarna för utforskning av havsbottnarna. Vad vi tydligt kan se är ett nedslagscentrum i väster och en spridning vidare österut.

YDB bild kometnedslag
(13) De amerikanska astronauternas besök på månen i Apolloprojektet gav följande censurerade dialog mellan Armstrong och markkontrollen: ”Det finns andra fartyg (rymdskepp) här, de är enorma!” Källa William Tompkins, som satt i markkontrollen. Filmen hemligstämplades, Tompkins skissade som en minnesanteckning.

(14) Att NASA inte skulle vara medvetna om att det naturliga temperaturförloppet kommer att innebära en temperatursänkning med 5- 8 grader under den närmaste framtiden är knappast sannolikt. Se grafen under not 1! En hypotes är därför att man arbetar med en förstärkning av den existerande elektrifieringen av jonosfären genom ett system för elektromagnetisk strålning. Därigenom skulle man kunna värma jorden uppifrån och undvika en ny istid. Det man nu kallar Global Warming skulle kunna vara effekten av en sådan elektrifiering genom HAARP. Förnekelse av verkliga agendor är snarare regel än undantag idag.
(15) Enligt Armstrong (se ovan) har man fått direkta hot från aliens på månen med innebörden att hålla sig därifrån. Det uppges vara den direkta orsaken till att Apollo-projektet lades ner.
(16) Påven i sin Audience Hall i Vatikanen med reptilen/ormen som tema för utformningen. Att detta representerar satanismen mer än kristendomen är välkänt av de flesta idag. Kan det ses på annat sätt än som ett ställningstagande?

Auidience Hall Vatikanen
(17) Skulpturer med reptiler i gudaroller är vanliga i de antika och förhistoriska framställningarna. Horyuji temple, Nara Japan. De nedersta har inhandlats av en anonym köpare och får inte längre visas….

reptilgudinnor 2

The Reptilian Statue at Horyuji Temple Nara, Japan_thumb[1]
Denna essä gör naturligtvis inte anspråk på att leverera den absoluta sanningen. Avsikten är att vidga vårt synfält, så vi kan ta emot även nya intryck och kanske få en bättre bild både av vår forntid, vårt ursprung och vad vi kan förvänta i framtiden. Vi har alltför lätt för att låsa fast oss i oföränderliga dogmer och existerande åsiktssystem. Det gör det svårt för oss att ta emot de nya sanningar som nu snabbt uppenbaras för oss. En sådan är vår relation till varelser från utomjordiska civilisationer, som trots att de konstaterats i uppemot 30.000 observationer står i konflikt med vår bibliska uppfostran. Ändå är det så att såväl Bibeln och andra heliga skrifter som existerande reliefer från vår forntid är fulla av noteringar och vittnesbörd som ofrånkomligen pekar i den riktningen.
Berättelsen om Atlantis finns detaljerat beskriven både i den djupt kristne siaren Edgar Cayce visioner från 1930-talet och i Platons skrifter Critias och Timaeus från c:a 400 f.Kr. Oavsett om man tror på dessa berättelser eller inte kan man lägga ut dem som ett spår att följa, det visar sig nämligen att det mesta är både logiskt och allt mer bekräftas av dagens forskning. Man kommer dock oundvikligen till en kollision mellan förekomsten av aliens och religionernas tolkning av begreppet Gud. I min tolkning ovan är Amilius, i egenskap av den nya, upplysta människans skapare, en alien som med hjälp av sin medhavda teknologi skapar en ny värld. Människorna uppfattar honom i sin överlägsenhet som en Gud och hans ättlingar som halvgudar. På den grunden sprider sig religionerna över världen.
Cayce ser istället Amilius som Guds skapelse (Adam) och ger ingen förklaring till hans bakgrund, mer än att Amilius tar mänsklig form (vilket han då inte har haft vid sin ankomst). Detta leder till en motsats till Bibeln. Istället för att Gud skapar människan till sin egen avbild, blir det faktiskt så att den Gud som tar plats gör sig själv till människans avbild. På så sätt kan gudar och halvgudar verka bland människorna i syfte att sprida kunskap och en hierarkisk ordning. Är då Amilius Gud själv eller bara Guds son (Adam och senare Jesus)? Därmed har vi ett fundament för fortsatta diskussioner och funderingar till vår existens.
Peter Krabbe

359 Responses to Är kampen mellan det Goda och det Onda evig och nödvändig för en balanserad utveckling? Vad säger egentligen historien?

 1. sociallycriticalbydefault says:

  Hela serien skulle göra en mycket intressant bok!

 2. Savalle says:

  Det som jag tycker är allra intressantast med din hypotetiska beskrivning, Peter, är den ständigt återkommande parallellen till Bibeln.

  Ingen människa förstår Bibeln, men vi som har gjort omfattande studier av Böckernas Bok är fyllda av den djupaste respekt i alla hänseenden och dimensioner.

  Allra starkast intryck Bibeln gör på mig är kärleksbudskapet, ljuset och hoppet.

  Bibeln ger förklaring till varför lidande, ondska, död… finns.

  Genom Jesus Kristus kommer den fullkomliga världen att nå jorden.

  Markens förbannelse, döden… – allt det tidsbegränsade, kommer att upphävas,

  Hela det Gamla Testamentet i Bibeln pekar fram mot befrielsen genom Jesus Kristus.

  Jesus Kristus levde som människa här bland oss för att med sin offerdöd återge människorna, jorden, och allt på den, sin ursprungliga fullkomlighet, vilken förverkades genom Adams beslut att utpröva Ondskans väg.

  Här är ytterligare ett oerhört upplysande föredrag av Walter Veith om vår verklighet i det eviga perspektivet:

  ((206 – The Revelation of Jesus Christ / Total Onslaught – Walter Veith)

  • peterkrabbe says:

   Jag instämmer i detta, Savalle. Det jag ser som svagheten i Bibeln är skapelseberättelsen, som knappast någon modern människa kan se som rimlig. Allt annat är vederhäftigt skildrat med alla sina detaljerade dialoger och förkunnelser. Hur skall vi då kunna veta vad som hände före och efter Adam och Eva? Där ser jag Cayces berättelser som logiska. Om Amilius i Cayces berättelse är Gud själv eller en Guds son som inkarneras i personer som Adam och Jesus är egentligen bara en fråga om man accepterar tanken med reinkarnation eller inte. Så vitt jag förstår gör inte våra religioner det, vilket skapar ett problem. Är också tanken på att Gud skulle kunna vara en utomjordisk invandrare orimlig? Om ja, hur uppstår då begreppet Gud i en relativt outvecklad civilisation? Om inte, så förlorar man kanske tanken om Guds ständiga närvaro i våra liv och styrningen av våra öden. Men om det finns andra krafter som vill försäkra sig om denna möjlighet? Är inte det ett skäl att vara försiktig?

   • Savalle says:

    Skapelseberättelsen, Peter, är förunderlig, så som den framställs i Bibeln. Fiskargubben säger att Bibeln inte är en historiebok. Men ändå är så mycket historia i Bibeln.

    Bibeln är allegorisk och mycket är symboliskt och förkortat.

    Gud talar till vårt hjärta, inte till vårt förstånd.

    ”12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.”
    (1 Korinthierbrevet 13:12)

    Djävulen / Lucifer beskrivs på sätt och vis som en utomjordisk invandrare:

    7Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, 8men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. 9Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.
    (Uppenbarelseboken 12:7_9)

    Bibeln säger inte någonting om inkarnation. Kanske är det så, kanske inte.

    Hur uppstår begreppet Gud:

    ”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.”
    (Romarbrevet 1:20)

    I en intervju på YouTube, som var uppe här på blobben för halvannat år sedan, berättade en kvinna som varit gift med en hög militär inom förbandet SEAL, US Navy, om jag minns rätt, om systematiken för att skapa mördar-maskiner av människor. Hon gav ett mycket trovärdigt intryck på mig. Hon berättade att hennes före detta man öppnat sig för henne och delgivit henne sådant som han var förbjuden att yppa.

    Han var yrkesmördare och han redogjorde för hur yrkesmördare inom och utanför den militära organisationen utbildades.

    Det handlade om att bli övertygad om att det inte finns någon allsmäktig Gud. Ateism, existentialism, nihilism var viktiga moment i utbildningen. Sexuell perversion var en annan viktig faktor för att forma samvetslösa mördare.

    Jag ska se om jag kan hitta denna intervju igen. Rsken finns att den censurerats bort.

    Bibeln säger att det onda tillåts för en tid för att vi ska få ta ställning.

    • Jag gissar att du menar Kay Griggs. Kay är på väg att berätta något intressant om Eisenhower när det gäller dessa märkliga sexuella riter höjdarna ställer upp på när det blir initierade i olika sällskap, men reportern/filmaren börjar prata om annat och Kay tar inte upp tråden igen. Synd, för det hade varit intressant att höra.
     Part 1 – https://www.youtube.com/watch?v=2t4VwuXoiHQ
     Part 2 – https://www.youtube.com/watch?v=NdSFJct_mFs
     Part 3 – https://www.youtube.com/watch?v=GijTS6gqZhM
     Part 4 – https://www.youtube.com/watch?v=ZEZsxse2ZrE

     • Savalle says:

      Toppen, Second Opinion, javisst menar jag henne!

      Dessa intervjuer borde varje medarbetare till Ondskan ta del av!

      När en person som tjänat Ondskan aktivt och orsakat oerhört mycket lidande inser att han blivit grundlurad, ska han be Gud innerligt om förlåtelse och sträva efter att gå trappan upp som leder till liv:

      12Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. 13Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. 15Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.
      (Uppenbarelseboken 20:12-15)

      19Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om!
      (Uppenbarelseboken 3:19)

     • Savalle says:

      Ännu en gång: Tack så enormt mycket, Second Opinion, för dessa så oerhört viktiga intervjuer med Kay Griggs!

      Jag tycker att komperativt, associativt, intuitivt sökande är ytterst fruktbärande i letandet efter sanningen.

      Följ med på en sådan liten ”resa”!

      Jämför första intervjun med Kay Griggs, efter 15 minuter, med en annat oerhört klargörande video, nämligen efter 16 minuter här:

      (934 – The Beamable Sustainable Princes / Rekindling the Reformation – Walter Veith)

      Först tyckte jag att den långa, långa inledningen till detta historiskt så klargörande föredrag om Vatikanens makt över England, USA… var tröttsamt långtråkig, men i skenet av intervjun med Kay Griggs blir plötsligt allt så intressant och fråge-väckande.

     • Savalle says:

      Vilken modig och fin kvinna! Jag undrar om hon fortfarande lever och om hon mår väl.
      Hon inspirerar med sin tro på sanningen och sin synbarligen orubbliga vilja att stå upp för den.
      Gode Gud hjälp oss alla att få kraft och mod, såsom hon utstrålar, när det blir värre.

   • mslorber says:

    Hej Peter,

    Jag heter Martin och arbetar tillsammans med Sture på översättningen av Jakob Lorbers stora verk The Great Gospel of John. Jag har följt din blogg i ungefär ett och ett halvt år och det ger mig väldigt mycket, inte minst uppskattar jag kommentatorsfältet där människor med olika bakgrund och tro få komma till tals. På detta sätt fick jag Jakob Lorber introducerad för mig för ungefär ett år sedan. Jag hade kommit till vägs ände i Bibeln, jag läste vad det stod, men jag förstod ändå inte. Då såg jag att Fiskargubben talade om Lorber i positiva ordalag. Med visst mod gick jag då vidare och läste Stures översättningar. Hos Lorber mötte jag samma röst som jag kände igen från evangelierna. Ett efter ett fick jag svar på mina frågor, och i den resan befinner jag mig fortfarande.

    Det här var lite bakgrund. Jag hade egentligen inte tänkt kommentera på din blogg, i frågor som rör Lorber gör Sture det mycket bättre. Jag har kanske kommit tre-fyra procent på vägen att bli en expert på Lorber. Jag är alltså en novis.

    Men jag läste att du såg skapelseberättelsen som Bibelns svaga länk. Och därför vill jag ge en kort sammanfattning av Jesus utläggning av densamma. I Lorber handlar inte 1 Moseboken om den fysiska skapelsen av himmel och jord. Himlen, i 1 Mos, betecknar det andliga och Jorden det naturliga. Bibeln börjar: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.”

    Gud såg det fruktansvärda mörkret i vår världs materiella djup, och säger: ”Ljus, bli till!”. Det börjar då dagas inom oss, och Gud ser hur gott ljuset är i vårt mörker. Det sker en uppdelning inom oss, dag och natt skiljs åt. Genom dagen, känner vi igen hjärtats tidigare mörker. Denna skapelse i människan kommer alltså ur människans kvällning. Guds ljus, som Han tänder i människornas hjärtan är den morgon som tillsammans med den föregående kvällen åstadkommer den första sanna dagen inom människan.

    Sedan förklarar Jesus för Lorber den andliga betydelsen av varje dag i skapelsens sju dagar. ” Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser:” (1 Mos 1:24). Meningen av detta är de goda gärningar sprungna av kärlek i en levandegjord människa. För precis som det frö som läggs i Jorden snart spirar och frambringar mångdubbelt med frukt, precis så verkar de rätta tankemönstren om de placeras i hjärtats livgivande jord.

    I slutet av denna redogörelse (som är cirka sex kapitel) ställer Jesus då frågan: ”Och hur blev människan en invånare på denna Jord? Var det verkligen endast ett människopar som skapades, som i 1 Mosebok, eller placerades människor av olika färg, form och karaktär samtidigt på denna Jord?” (GGoJ II kap 62) På detta svarar Jesus:

    ”På en sådan inte helt orimlig fråga kan Jag endast säga som Jag sade tidigare, nämligen: om du är genomsyrad av änglarnas visdom, då skall du i en återblickande mening även kunna spåra hela den naturliga skapelsen från den rent andliga meningen som Moses talar i 1 Moseboken, och du* skall upptäcka att den naturliga skapelsen i motsvarande vidsträckta perioder naturligtvis uppstod nästan exakt i samma ordning som det berättas i 1 Moseboken – med uppkomsten av det första mänskliga paret som grovt räknat faller in i samma period, och deras test och förökning som i slutändan, utom några få undantag, gömda i motsvarande bilder, följer precis samma ordning som den som berättas i den utbredande texten i 1 Moseboken.”

    Det är detta som är det fantastiska med Lorber-manuskripten. Utan att ändra på en enda stavelse ur Skriften ger Jesus oss den andliga uttydningen. Det är alltså inte helt olikt det som Jesus lärjungar och de första kristna upplevde.

  • Savalle says:

   inahst

   Jag anser att Vatikanen och sionismen samverkar och jag anser även att frimureriet och andra mer eller mindre hemliga sällskap är ett av deras viktigaste medel för infiltration och maktövertagande.

   Här är ett ytterst väldokumenterat och avslöjande föredrag om frimurarorganisationerna:

   (Freemason Priesthood of Babylon & Egypt by Walter J. Veith)

   • Savalle says:

    Hoppsan!

    Nu gjorde jag lite fel igen… Denna kommentar var avsedd för Lars Berns blogg…

    Men i och för sig har den ju relevans även här med sin anknytning till gnostisism, kabbala, satanism…

 3. peterkrabbe says:

  http://www.piahellertz.com/Manlandningen.pdf?fbclid=IwAR1gjckX94HSzFYg6tAih1czKuecVAAfkGce2hsC0XK2MKAspERdLJmeXr8

  Pia Hellertz har skrivit en omfattande och mycket belysande sammanfattning om månlandningen. Jag inser att det är svårsmält, men William Tompkins vittnesmål om observationer av aliens – som omedelbart censurerats – får betraktas som trovärdiga. Sannolikt kommer allt mer av tidigare hemligstämplat material att läggas ut under den närmaste framtiden, inte minst beroende på att de aktuella ögonvittnena nu är gamla och har ett behov av att förmedla sina kunskaper innan de går bort, trots alla sekretessförbindelser.
  Man kan fråga sig med vilken rätt USA:s regering mörklägger all information om kontakter med utomjordiska existenser. Är vi för dumma för att få lov att hantera kunskapen?

  • heraldikern says:

   Den länken leder ingenstans?

   • peterkrabbe says:

    Fungerar på min dator infalla fall. Försök söka via Pia Hellertz boksida, där finns många intressanta sammanfattningar av kontroversiell litteratur. En unik genväg för dem som inte orkar med engelska texter eller omfattande litteratur!

 4. Tack för en mycket omfattande och tankeväckande artikel!
  Antagligen är vi för smarta för att inte dra slutsatser av information om ET vilket skulle avsevärt försvåra för de som vill styra och kontrollera oss.
  De som kontrollerar historien kontrollerar utvecklingen in i framtiden.

 5. peterkrabbe says:

  Allt som skrivs idag om aliens och UFO:n betraktas som pseudovetenskap och nonsens. Man måste fråga sig varför och vem som har intresse av att det förblir så. Kanske ger det då också svaren. Jag har själv sett UFO:n och är trygg i förvissningen att jag kan bedöma det jag ser rätt och kan ha det som grund för fortsatta analyser. Alla har inte den erfarenheten och jag har full förståelse för att man då vägrar ta till sig fenomenet. Ändå tror jag att detta snart kommer att bli vedertagen kunskap, när Pentagon släpper hittills hemligstämplat material. Den kunskapskälla som man trott sig ha militära fördelar av har snart spelat ut sin roll, samtidigt som vi genom vårt eget steg ut i rymden provocerar fram en ökad nyfikenhet från främmande civilisationer som ofrånkomligen leder till ökande konfrontationer.

  Under skrivandet av denna artikel har jag stött på oväntat stort motstånd genom att bilder och länkar raderats i min dator och all kommunikation över internet försvårats. Det är frustrerande. Ett exempel är gudastatyerna från templet i Nara, som avlägsnats och inte längre kan visas för allmänheten. Just dessa bilder har raderats fem gånger i min dator utan min medverkan, vilket är anmärkningsvärt. Det som annars förvånar mig mest är påvens ödlehall med sin bisarra fond, där det som borde föreställa Kristus på korset mest liknar en ödla i profil. Det finns många bilder där påven gör satanisttecknet med högerhanden. Varför reagerar inte världens kristna mot detta märkliga skådespel?

  • Savalle says:

   Stor del av världens ”kristna” organisationer har underordnat sig den katolska kyrkan.

   Det som sanningssökande människor gav sitt liv för under reformationen – reaktionen mot katolska kyrkans avlatshandel – ges nu bort av ledare inom kyrkliga samfund som inte alls följer Bibeln.

   Det är förräderi.

  • Fanvet says:

   Peter, Jag tycker din blogg är fantastisk bra och intressant. Det är högt i tak, kommentarerna håller hög nivå, och jag vill tacka dig och alla andra som kommenterar! Som du påpekade tidigare, så är det ju naturligtvis så att den officiella historiebeskrivningen delvis är friserad, delvis felaktig. På frågan varför vissa uppgifter hemligstämplas, så kanske man kan spekulera i att de onda med makt och kunskap naturligtvis vill trycka ned oss, och att avslöjanden skulle få oss att ställa flera frågor. Samtidigt kanske sk initierade med stora kunskaper och som står på det godas sida, anser att flertalet av oss, i alla fram tills nu, inte varit mogna att kunna hantera viss information, beroende på kulturella och religiösa livsåskådningar. Men, kanske har vi nu nått därhän att det kommer att börja sippra fram mer och mer ljus.

 6. En annan says:

  Kul, von Dänickens tankar om forntiden uppe igen att filosofera över, nu nästan 50 år senare med helt nya insikter ock tekniska möjligheter. Minns att jag slukade hans böcker, gillade hans spekulationer om att besökarna kunde flyga!
  Hans böcker år också rikt illustrerade, kan rekommenderas.

 7. Arga gubben says:

  Herren är den andre Adam. Han gav liv, som den förste. Adam bör ha varit religionsuppenbarare och jag tror att det också är en muslimsk tanke. Herren har Gud till fader och det kallar några kristna för inkarnation, men Swedenborg säger emot. En fader inkarnerar inte i sin son. Herren fick kämpa med sitt människoarv på modersidan och föddes för första gången i Betlehem. Ingen annan har Gud till fader förrän vi kommer till tro. Vi går från den naturliga människan till den andliga. Däri ligger evigt liv, men det är också sant att alla människor kommer till någon del av nästa värld. Den evigheten är nedlagd i oss och vi bör därför tänka över våra vägar. När Swedenborg besöker helvetet får han veta att invånarna alltid har varit där. I Himlen är det likadant, men det finns en plats till. De som kan reformeras samlas på den nedre jorden, vad det nu betyder. Där befinner sig en prominent person, vars namn jag inte nämner.

  Jag vet att ufos finns, men tror dem vara sentida kopior av forntida teknik. Swedenborg gör stor sak av mänskligt liv på andra planeter, men hävdar att teknisk utveckling är ett undantag i skapelsen. Jag tror dock att några andra planeter har utvecklad teknik i detta stora universum. Som jag förstår det, är det vår uppgift att sprida det glada budskapet till människor vi inte ens kan identifiera ännu.

  Minns ni när utomjordingar obducerades? Den videon spreds av CIA. Vad tycker vi om den avsändaren? En av de bästa ufofilmerna togs över Mexico city 1992. Man kan se hur de roterar med en obalans och det är typiskt för den teknik jag har lagt lite tid på att studera. Obalansen är hemligheten.

  Peter, någon har också infesterat min dator, men det är lugnare nu. Stäng av routern och spara allt på ett usbminne. SÄPO stängde av nätet och gick tillbaka till skrivmaskiner. Ryssarna gjorde likadant och gick tillbaka till kurirer. Gack du och gör sammaledes, så att säga. En usbkurir.

  Jag tänker på Mjölner och väntar på Sture.

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   jag har varit långt borta och har varken kunnat läsa eller kommentera på flera veckor – och ligger lite efter i läsningen av alla kommentarer, som jag ännu inte hunnit med. Jag får försöka kommentera ändå.
   Jag uppskattar väldigt mycket Peters försök att bredda denna debatt. Ändå håller jag inte riktigt med eftersom det rör sig om en hel del spekulationer, som byggs upp utifrån arkeologiska fynd. Sådana är naturligtvis viktiga, men de förblir spekulationer – mer eller mindre välgrundade.
   Tror jag på UFOs? Jo, det gör jag. Däremot är jag inte lika säker på att de skulle vara aliens och komma från andra planeter. De skulle lika gärna kunna vara en del av den hemliga teknologi, som den amerikanska militären i dag besitter – med obegränsade forskningsresurser. I antik litteratur kan man hitta liknande exempel på ”flygande tefar”. Men detta innebär ju inte automatiskt att denna teknologi kom utifrån utan kan lika gärna vara en teknologi som fanns på den tiden, med som nu förlorats.
   Överhuvudtaget förstår jag inte varför man blandar in ”aliens” i debatten om Guds existens. Det löser ju inte problemet. Om vi nu inte tror att människan på jorden av sig själv skulle kunna skapa denna teknologi utan behövde hjälp utifrån – hur kan man då förklara att dessa ”utomjordingar” har skapat denna teknologi på sin andra planet. Behövde de också hjälp med detta – och fick hjälp av andra ”extraplanetära” existenser.
   Jakob Lorber-manuskripten beskriver att hela universum är fullt av liv precis överallt, miljarder planeter innebos av mänskligt liv. Jesus berättar också att människan reinkarnerar tusentals gånger, men ofta med flera hundra år mellan reinkarnationerna (ibland oftare). Dessa själar kan då komma från andra planeter och inkarnera på jorden eller från jorden inkarnera på andra planeter. Därför att i den andliga världen finns det inga avstånd. Om det nu finns högre utvecklade civilisationer på andra planeter, vad är det då som säger att denna ”själ” inte skulle kunna ta med sig denna kunskap hit?

   • peterkrabbe says:

    Ditt sista stycke leder till frågan om Gud bara finns för människorna på jorden eller för alla tänkbara existenser i vårt solsystem. I det senare fallet blir det ju logiskt med reinkarnation interplanetariskt och därmed finns ju egentligen inga aliens, alla själar rör sig fritt i samma system. Därmed kan ju också kunskap överföras från mer utvecklade civilisationer på andra planeter till mindre eller senare utvecklade. Om Adam är en reinkarnation från en högre civilisation, är då alien eller utomjording rätt begrepp? Är det en åtgärd som en Gud i en vidare bemärkelse skulle kunna genomföra?
    En civilisation som har ett tidigare startdatum bör ju ha kunnat förvärva kunskaper under längre tid och därmed ha en mer utvecklad teknik att förmedla.

    • Sture says:

     @ peterkrabbe,
     du är på rätt spår. Gud är ett universellt medvetande som sträcker sig över hela universum. Och själsligt rör vi oss över hela universum utan tidsfördröjning. Det finns säkert planetära system som är väldigt utvecklade, men i Lorbermanuskripten hävdas ändå att jorden har en väldigt central roll i mänsklighetens utveckling. Jag kan varken bejaka eller förneka.

     • mats says:

      Peter, det är sant att frågar man en Jude i dag så är detta med treenighet ett argument som de ofta för fram emot Kristendomen. I själva verket tror jag är det är en efterhandskonstruktion. I själva verket är det extremt pinsamt för dem att de dödade den Messias som de väntade o fortfarande väntar på. För rabiner har det alltid handlat om att behålla makten o kontrollen över sin flock.
      Det här är inget nytt o säkert tillrättalagt men bra

      Sture, tror du på reinkarnation? Sånt här får mig att starkt tvivla på Lorber, Jag tror du postade denna video om Enoch, om jag minns fel ber jag om ursäkt. Jag har svårt att få ihop detta med Lorbers reinkarnation. Läser man Wikipedia, som dock ofta har fel, så sägs Lorber förespråka Universalism. Kan ha missuppfattat men betyder inte det att ”alla” till slut kommer till räddning från helvetet?
      För övrigt så må jag säga att det verkar gå väldigt bra på andra sidan Atlanten. Vinden har vänt o även de som bara följer MSM bör kunna se att de flesta argument som förts fram emot Trump fallit platt till marken. The deep state är verkligen på defensiven

   • peterkrabbe says:

    Alla försök att skildra vår historia bygger på spekulationer, även om jag inte tycker pm ordet i denna bemärkelse. Vi kan aldrig vara säkra på vad som hänt förr, antingen det handlar om gårdagen eller för tio tusen år sedan. Vi kan bara försöka använda de pusselbitar som vi kan se med egna ögon för att lägga ett sannolikt pussel. Därför är arkeologi viktigt, det är där vi finner våra pusselbitar, antingen det handlar om byggnadsrester, stentavlor och reliefer eller papyrusrullar. I bästa fall kan vi med försiktighet också tolka en muntlig tradition.
    För många kristna är det enkelt genom att man anser att all sanning finns i Bibeln. Så är det inte för alla. Även om jag har en kristen grundsyn kräver jag mer fakta än en enda skrift och dess berättelse om ett tidsspann som ändå utgör en mycket begränsad del av vårt jordklots totala existens. Jag tycker därför att det är viktigt att gå vidare och åtminstone försöka få rimliga förklaringar till de omvälvande naturkatastrofer och periodiska förändringar som vi alltmer har möjlighet att klarlägga genom dagens forskningsinsatser. De temperaturgrafer som vi numera får från borrkärnor i polarisarna är en ny form av arkeologi. Den kunskapen ställer nya frågor som vi måste försöka besvara.

    • Sture says:

     @ peterkrabbe
     allt det som du här beskrivit om arkeologi och tidsperioder och vikten av att ta fasta på detta tycker jag är viktigt – och riktigt. Jag är inte någon som bara hävdar att Bibeln har rätt utan jag vänder på varje sten.
     Mycket av de bibliska texterna är säkert gudomligt inspirerade, men Gud har inte korrekturläst och korrigerat dem. De innehåller felaktigheter. Och framförallt – de är skrivna i symbolisk form och Jesus hävdar t. ex. i Lorbermanuskripten att ingen människa idag kan tolka Bibeln på det sätt som Moses tolkade den. De förstår helt enkelt inte symbolspråket. Och detta är min invändning mot de kristna som hävdar att man skall tro på allt som står i Bibeln. ”Men hur vet du att du förstått den symboliska innebörden?”, svarar jag då. Vi måste ha en öppen inställning och lita på vårt eget omdöme och inte bli några slags robotar.

   • Arga gubben says:

    Tack, Sture! Jag visste inte att Lorber talar om liv på andra planeter. En afrikan fick mig att förstå att människan alltid har funnits. Swedenborg utvecklar saken och beskriver liv på andra planeter. Jorden är ung och livet kan ha kommit hit som en evig lag.

    Swedenborg var ett av de två vittnena och det ser ut som om Lorber var det andra. De ska komma till liv igen och skrämma upp jordens invånare. De står plötsligt upp i vårt Jerusalem. Vafalls, har vi inte lyckats ta död på deras läror?, säger eliten.

    Jag kämpar med reinkarnationen, som du vet, men om katolske Lorber talar om den har jag kommit något lite närmare. Posta din blogglänk igen och undervisa. Lorber skrev för eftervärlden, medan Swedenborg verkade under det farliga prästväldet. De böcker han publicerade är annorlunda än de opublicerade och jag har inte varit redo att ta emot dem.

    Lorber talar om det folk som förbereds i det stora landet i väster. Vad menar han?

  • Sture says:

   Peter Krabbe skrev om de monoteistiska religionerna judendom och Islam och hävdade sedan att kristendomen inte är en monoteistisk religion eftersom den talar om ”treenigheten”. Detta är en missuppfattning av Jesu lära.
   Gud beskrivs av Jesus Kristus i Lorber-manuskripten som ett levande, kärleksfullt, individuellt ”medvetande” som sträcker sig oändligt i alla riktningar över hela universum och genomtränger varje atom – och känner till och är medveten om allting. Det heter i Bibeln t. ex. att Gud är medveten om varje hårstrå på vårt huvud. Det är inte så lätt att förstå att det kan finnas ett ”medvetande”, som inte har någon kropp och inte kan ses av någon – och som dessutom är ”medveten” om allting. Men det är många andra saker som jag inte förstår. Jag förstår inte vad mitt eget medvetande är för någonting, jag förstår inte vad mina tankar eller mina känslor är ur rent materiell eller fysisk mening. Och jag förstår inte hur jag, när jag talar på Facetime med en nära släkting från USA, samtidigt kan befinna mig i mitt eget kök och i hennes kök i precis samma ögonblick utan fördröjning. Så rätt mycket i vår skapelse är underligt.

   • peterkrabbe says:

    Sture, min beskrivning av kristendomen som baserad på treenigheten är ingenting som jag hävdar, utan är återgivet efter en judisk författare som ser detta som en orsak till rådande schism mellan kristendomen och de två andra nämnda. Det kanske förklarar saken. Själv har jag ingen åsikt i frågan eftersom mina religionskunskapen är begränsade. Det ger mig samtidigt större frihet att ifrågasätta.

    • Sture says:

     @ peterkrabbe,
     jag skrev detta, inte så mycket för att kritisera dig, som att kritisera den ståndpunkten, som jag vet hävdas av judendomen och islam – och de är väldigt hätska i sin kritik just på den punkten. Jag får be om ursäkt om någon uppfattade det på annat sätt.
     Däremot kan vi diskutera treenigheten, som för mig i väldigt många år framstod som väldigt ”blurrig”. Och frågar man organiserat kristna människor idag, så tror jag inte att man får särskilt klargörande svar – annat än att de tror på ”treenigheten”. Det gör ju jag också, fast nu på ett annat sätt.
     Ursprunget är ”medvetandet”, varifrån kommer det och vad är detta för någonting? Friedrich Engels hävdade att ”medvetandet” uppstår vid ett visst stadium av ”materiens utveckling” (???!!!). I den kristna skapelseberättelsen enligt Lorber hävdas att ”det kärleksfulla universella medvetandet” är alltings ursprung, det är detta som är Gud.
     Och om man symboliskt försöker beskriva detta så är ”kärleken” = Fadern. När Gud säger om sig själv att JAG ÄR, så betyder detta ”KÄRLEKEN ÄR”, dvs. kärleken finns, det är detta som finns, allt annat skulle kunna beskrivas som illusioner – till skillnad från de bestseller-författare som hävdar att kärleken är en illusion. Enligt denna skapelseberättelse så är kärleken universums ursprungliga substans, som aldrig kan förgöras. Ur kärlek kommer visdom (=sonen). Ingen ond människa kan vara vis – även om de kan vara intelligenta, förslagna och sluga. När man har kärlek i sitt bröst och visdom i sitt huvud så får man en oerhörd kraft (=den helige Anden), dvs. då kan man åstadkomma vad som helst.
     Treenigheten betyder alltså inte tre olika personer, som judendomen och islam tror utan ett sätt att beskriva att Fadern är i Sonen och Sonen är i Fadern och tillsammans utgör de en oemotståndlig kraft.

  • Sture says:

   Att Gud är ett helt universellt kärleksfullt medvetande (den helige Anden, helig kommer från hel) utan något egentligt centrum, har fått konsekvenser. Buddha, som genom idog meditation, kunde lämna sin kropp och förflytta sig till de andliga sfärerna, upplevde således aldrig att det fanns någon ”Gud”, och därför räknas inte heller buddhismen som någon religion eftersom de inte har någon Gud. När Moses kommunicerade med Gud så upplevde han meddelandena via en ”brinnande” buske, och det hette att ingen hade ”sett” Guds ansikte.
   Även Lucifers beteende är knutet till detta faktum. Lucifer var Guds allra första skapade själ, som själv fick förmåga att skapa andra själar. Jesus Kristus beskriver för lärljungarna i bildlik form hur det gick till när Lucifer gjorde uppror mot Gud ungefär så här: Tänk dig arbetare på en stort gods, som vet att det finns en ägare till godset. Men eftersom denne ägare till godset aldrig visar sig (= det universella, osynliga medvetandet) så uppkommer efter en tid misstanken att denna ägare egentligen inte existerar och man börjar spekulera om man inte helt enkelt kan ta över godset. Så har Lucifer resonerat och han vill sätta sig själv på Den Högstes tron. Och därför sparkades han ut från den andliga världen och drog med sig en tredjedel av änglarna till den fysiska och materiella världen, vilket är Ondskans orsak i världen.

  • Sture says:

   Allt detta ändrades med Jesu uppträdande på jorden. Gud ville inte längre bara vara osynlig utan ville vara någonting som människorna kunde ta på och direkt kommunicera med. Judas Iskariot frågar därför i Lorbermanuskripten om detta och säger ungefär: ”Hur kan du som är innesluten i denna begränsade kroppsliga form samtidigt vara överallt i Universum och känna till allting” (han hade förundrats över Jesu kunskaper om allting överallt). Jesus svarar honom att om inte solen nådde utanför sitt skal – hur skulle man då kunna se denna, (dvs. solens strålar har ett centrum från vilket strålarna utspringer.). När jag är i Jesus Kristus (= Människosonen) så är jag i mitt centrum av min varelse (= Guds son), säger Gud. Det vill säga att Gud har numera ett centrum, men når likväl överallt.
   Detta upplevde inte Buddha eftersom detta arrangemang inte var uppfunnit då. Men från och med nu möter man alltid Jesus Kristus när man ber om att få möta Gud. Och så kommer det att vara i all framtid. Gud har inget eget ansikte, som en gammal man med grått skägg utan finns bara i Jesu gestalt (i trettioårsåldern). Och Jesus Kristus visar sig som Guds skepnad både för de på jorden – och för de på den andliga sidan, vilket Nära döden Upplevelserna kan vittna om. Och därför är detta också svaret på den fråga som Peter Krabbe ställde: vilken religion är den rätta? Den rätta religionen är den religion där man kan samtala med sin Gud som med sin fader, broder och vän. Och denna religionen Kristi lära (även om den blivit mycket vanställd av makthungriga präster).
   Ni som läser detta – gör ett experiment: Gå in på YouTube.com. och skriv ”I met Jesus”, ” I spoke to Jesus”, ”Jesus spoke to me” och liknande, ni får fram hundratals berättelser om man också räknar med det som publicerats i bokform. Gör sedan om samma med Jehova och Allah. Ni kammar noll. Det har jag gjort. Och därför är det sant att ”man bara kan komma till fadern genom Jesus Kristus”

 8. Arga gubben says:

  Något att tänka över.

  Apollo, Bluffen FÖRKLARAD av fysiker Brage Norin

  • Hej Arga gubben. Jag lägger till några extra filmlänkar på detta tema.

   Det är 2019 och det finns fortfarande folk som tror att vi har varit till månen. För mig går gränsen vid månlandningen, jag finner det inte meningsfullt att prata med någon som tror på detta. (Jag har mer förståelse för att folk inte kan ta till sig att skolskjutningarna i USA är fejk).

   Förutom satt det inte ens går att landa på månen har Scott Henderson kollat upp Buzz Aldrins reseersättningar tiden före den officiella ”månlandningen” och han åkte ofta ut till Norra Arizonaöknen.

   På en av arkivfilmerna från inspelningarna i Arizonaöknen kan man när de zoomar ut se Buzz Aldrins bil parkerad under ett enklare skjul. (Buzz ville väl ha nära till inspelningsplatsen). Att en golfboll kom med i bild på en av månladningarna, var för att de fördrev tiden mellan tagningarna med att slå lite bollar. De fick också göra kortare uppehåll med inspelningarna när helikoptrar flög förbi – hade kanske inte sett så trovärdigt ut med helikoptrar på månen. Varsågod för dem som fortfarande tror på sagor, de flesta klipp är inte så långa – bara Jim Fetzers.

   En sak till månen är semitransparent (du kan själv observera detta) – man kan se moln förflytta sig och man kan se stjärnor passera bakom månen – vad ska man landa på? – Månen verkar inte ens vara en solid kropp.

   Apollo Moon Landing Lost Film – Behind The Scenes
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=9YXKBAWHA2GH

   The True Story Of Capricorn One – MGTV History Archives
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=WMO6GW1RWK31

   Apollo 11 Astronauts Talk With Richard Nixon From the Surface of the Moon
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=N4YGWXD7D61N

   NASA Astronaut Don Pettit ”We Can’t Go Back to The Moon, That Technology Was Destroyed”
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=XK85OB1AAXNB

   Apollo 17 Faked Liftoff from Moon ~ Who Shot the Film?
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=6D8659H2GWNS
   ”Leaving the Moon, Watching at Home”: https://airandspace.si.edu/

   Astro-NOT Buzzed Aldrin Comes Clean ~ “We Never Went to the Moon“
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=U3UBA2OBU138

   Buzz Aldrin Admits To NASA Moon Landing Hoax To A Young Girl
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=9XRMBHOSK787

   Where is the Lunar Rover?
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=82USSX3M6X3B

   Where are the Mars Rovers?
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=GK6H339KO6RM

   NASA Going Nowhere Since 1958
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=68NMN7KGWD3N

   Elon Musk Space X Starman
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=367W8S7RGH2O

   Elon Musk
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=B6MS6A2R58YM

   What’s next for Elon Musk’s SpaceX rocket
   https://153news.net/watch_video.php?v=YD1KA2SN2Y4R

   JIM FETZER ”How we Know we Didn’t Go to the Moon”
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=4Y51SMMRO2WS

   JIM FETZER TAKE:2 ”How we Know we Didn’t Go to the Moon”
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=5YGU4XAW9H56

   Leaked Moon Landing Footage Shows Hoax
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=6GG4Y6NK7NWG

   By the way… The phones were better in 1969
   Do you still believe we went to the moon?
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=RUHRUY4NROH2

  • Savalle says:

   Fiskargubben, du skriver i en kommentar ovan ”Jag tänker på Mjölner och väntar på Sture.”

   – Jag med. Och jag skulle även glädja mig mycket om Brage Norin kom tillbaka.

   • AnnaF says:

    Tyvärr Savalle! Brage Norin kommer aldrig tillbaka! Personligen känner jag en djup saknad och sorg! Det var för tidigt………

    https://tillminne.se/ad/9135292

    • peterkrabbe says:

     Tråkigt! Alla krafter behövs i kampen. Märkte på hans sätt att hålla föreläsningen här på tråden att han inte mådde bra. Mina tankar går till familjen.

    • Savalle says:

     Tack, Anna, för denna information. Jag känner också djup saknad och sorg. Brage Norins krönikor följde jag på andra plattformer här på internet innan han började skriva kommentarer här hos Peter och oss.

     Jag lärde mig väldigt mycket av honom. han hade djup insikt och jag kände att jag nåddes av ett mycket gott hjärta. Han var, likt så många andra av oss, mycket nedtyngd av ondskan i världen.

     Han var en av oss, en byggsten i Jesu andliga tempel, det tredje templet, en sanningens förkämpe!

     Jag hoppas enormt på en återförening med honom och alla andra skapelser Gud har givit mig av sin kärlek, insikt och värme genom.

    • Hans föreläsning om månlandningen lyssnade jag på för ett år sedan och jag tyckte han var bra som föreläsare. Verkligen engagerad.

  • Erik Forsman says:

   Alla hans argument till trots som föreläsaren tar upp att månlandningen var omöjlig, så räcker grundskolans fysiklektioner i färsk minne för att kunna räkna ut att Eagle aldrig hade nog med energi att varken bromsa in på månen än mindre energi att accelerera upp till moderskeppet. Detta då rörelseenergin ökar kvadratiskt med hastigheten.

   Newtons första lag (tröghetslagen) är det enda som krävs här, och den lagen säger att massan förblir i ett vilotillstod (eller likformig rörelse framåt) endast om summan av samtliga krafter som verkar på massan är lika med noll; eller, eller att inga krafter verkar över huvudlaget – som typ i yttre rymden. Massan har i detta tillstånd ingen accelerationen. När Eagle lösgjorde sig från moderskeppet var dess hastighet ca 6000 km/h och dess vikt ca 15 000 kg. En massa kan alltså inte ändra sin hastighet av sig själv dvs: accelerera eller bromsa in och den kraft Eagle skulle behöva för att bromsa in alltid omvänt omvänt proportionell mot massans rörelseenergi. Man kan också säga att rörelseenergin hos en massa är lika stor som arbetet som krävdes för att nå den hastigheten och därför krävs det omvänt proportionell lika mycket energi för att bromsa in samma massan ner till noll. Nu talar vi om massans rörelseenergi i vakuum. Betänk då att summan av hastigheten i kvadrat och 6 000 i kvadrat är 36 gånger mera än 1 000 i kvadrat, vilket motsvarar ungefär tre Boeingplan 747 som färdas med hastigheten 1 000 km/h.

 9. Everything’s a lie, and that’s the truth!

  Jag tror ju fortfarande att vi lever Under the Dome. Jag tror inte vi kan lämna jorden. Att hemliga sällskap vill få oss att tro att det finns liv på planeter – är bara för att vi inte ska känna oss betydelsefulla som människor. En Guds skapelse. They want to hiding God! Vi ska vara en liten obetydlig prick i universum. (Big Bang och Evolution är en av de största lögnerna).

  Vi ska komma ihåg att mycket av vår historia är lögn (Titanic, Antarctic Treaty System, Gulf of Tonkin, Månladningen, Columbine, Branch Davidians Waco Texas, Alfred P Murrah Building Oklahoma city, 9/11 WTC). Mycket vi fått lära oss är inte lögn – men det är inte viktigt händelser. Om det finns ET’s så tror jag inte de kommer utifrån, jag tror de finns här på jorden.

  The Titanic movie being made to cement the fairy tale makes me think of how NASA sent the first teacher to space and had every child in school sitting in front of a television in the classrooms to watch it blow up and cement the fairy tale of space! Always after (and starting with) the children. The same tactics they used on us. https://153news.net/watch_video.php?v=5GR8SOR4OSMU + https://153news.net/watch_video.php?v=U3UBA2OBU138

 10. Rolf Löfgren says:

  Boken Den tolfte planeten av Zecharia Sitchin, beskriver historien på ett liknade sätt, som du gör ovan.
  Sitchin bygger sin bok på omfattande studier av de gamla sumeriska lertavlorna.

 11. Jag vill också kommentera Jeffrey Epstein – the fall guy. Robert Steele säger i en VLTV intervju att det inte finns något system som NSA inte har lyckats knäcka enligt Bill Binney.

  Så då finns infon tillgänglig om man bara vill ha den. Hur enkelt som helst kolla alla ingående och utgående samtal till Epsteins telefon – lyssna av dem ordentligt. Vill de hade de kunnat åtala alla pedocriminals – problemet är att viljan inte finns – då de som är inblandade sitter i senaten, i juryn, som domare, polisledning med mera – detta är anledningen till att dessa pedonätverk inte klaras upp.

  NSA avlyssnar och spelar regelbundet in samtal, de kan också plocka fram meddelanden från datorer, även raderade. All info finns att plocka fram om viljan också finns. Epsteins jobb med att leverera minderåriga till eliten ersätts av någon annan och vi har Business as usual!

 12. Loa says:

  Den översta ormgudinnan t.v. är från Sumer, eller snarare al Ubaid, 4000+ f.Kr.

 13. Loa says:

  Jag förstår inte:
  ”… temperaturen var nu den lägsta på 500.000 år. Havsnivåerna började stiga …”

  • peterkrabbe says:

   Jag är kanske lite otydlig här. Som man kan se på Humlums långa temperaturgraf blir det stadigt kallare under hela den istid som föregår vår nuvarande värmeperiod. Denna istid är ovanligt lång, närmare 100.000 år. På Hancocks korta graf tycks köldperioden avslutas med ett större vulkanutbrott (dippen) för att under närmare tusen år följas av den temperaturhöjning som kunde förväntas, egentligen långt tidigare. Det är under denna period som havsnivåerna börjar stiga. Värmeperioden hade redan nått sin topp och pågått under ytterligare tusen år när kometsvärmen kom och avbröt utvecklingen. Sedan följer en berg- och dalbana med först återgång till istid och sedan direkt en återgång till den redan inledda värmeperioden. Där får vi samma scenario igen, med först frusna ismassor och sedan upptining med förnyade havsnivåhöjningar. Havsnivåvariationerna vid dessa övergångar lär handla om 100- 400 meter i kulturområdet, uppe hos oss kanske 50 meter.

 14. Off Topic – men jag snubblade över detta
  Child protection or child trafficking? A Norwegian nightmare (CBN – 700 Club, 2019)

  Are child welfare services in Norway doing more harm than good? And why are even US citizens at risk of losing their children? CBN News report on ”The 700 Club” from 18. July 2019.

  Help free the American children mentioned in this documentary. Please sign these petitions:

  Norway seized this child. Help free Tyler: 19-month-old Tyler from his mother Amy, an American citizen. Amy was accused of still nursing Tyler. Doctors told Amy that 19-month-old Tyler should weigh 10 kg (~22lb) instead of 9.6 kg (~21 lb). According to growth charts, 9.6 kg is a completely normal weight for a boy Tyler’s age. https://citizengo.org/en/node/161492

  American children kidnapped by Norway’s Barnevernet:
  In September 2018, a Christian family moved to Norway from the United States. Less than a year later, on May 20th, the children were forcefully kidnapped by Norway’s notorious Child Protective Services (Barnevernet).
  The mother, Natalya, is an American citizen. Her husband is Lithuanian. Their three children, ages age 7 to 11, were born in the US and are American citizens.
  https://citizengo.org/en-eu/sc/171781-sign-american-children-kidnapped-norways-barnevernet

  ………………………………….

  Henning Wiite intervjuar Conny Andersson om Anna-fallet

  Stockholms Tingsrätt 14 maj 2019: https://vimeo.com/337575776
  Stockholms Tingsrätt 15 maj 2019: https://vimeo.com/337577937

  Institutional Child Abuse – Alfred Webre, Conny Andersson & Ole Dammegard – The Case: ’Anna’
  https://153news.net/watch_video.php?v=2A4R7UXH2N9G

 15. Detta verkar pågå överallt. I Egyptien slaktas kopter. Mycket mildare här hemma, men vänta… I Sverige får man driva med kristna (utställningar, texter och filmer), kristendomen och Jesus men inte med ni vet vilka….

  Google Gestapo – Advertising on Youtube… Keyword ”Christian” not okay, ”Muslim” okay.
  We ran the exact same ad with the keyword ”Muslim” & it was approved but ”Christian” was not.
  THE REAL WAR HAS ALREADY BEGUN… https://www.youtube.com/watch?v=zFhhmagxvs0

  • ragnhild says:

   Får meg til å tenke på denne bemerkningen:
   ”..Islam är en gammal föregångare till dagens totalitära psyop-ideologier, skapad av ”vår elits historiska förfäder”. Men det är en annan, lång historia. Det är helt i sin ordning att muslimer och extremvänster samarbetar, för de är skapade och kontrollerade av samma krafter, för samma slutmål.
   Sakset fra tlarsson64SE.wordpress.com – artikkel datert 11. juli 2018 om ”postmodernism-psyop för global teknokrati”. Se blogginnehaverens (p.s.)/artikkelslutt-kommentar . Denne (kommentaren) er igjen et tilsvar til Julia Caecars 29.mars 2018-artikkel om ”skitstøvelen Karl Marx”.

   Intressant blogg/tlarsson64SE. Les gjerne nyere artikler, ikke minst om 5G. Deborah Tavares uttalelser om planlagt urbanisering av befolkningen for lettere kontroll og ødeleggelse av folks helse får for meg fornyet kraft: Rockefeller/Rothschild-initiert prosjekt som videreføres med mulig teknologi til deres store glede. Who else?!!!!

   Vi kan vippe disse ”udyrene” av pinnen straks, men da må sannheten fram. Takk til deg Peter Krabbe, fantastisk info du byr oss. Stor takk, det er mat for alle oss som stiller spørsmål som krever gode nok svar – for deretter å søke flere. for det er klart at som du også antyder – vi stopper ikke opp. Vi fortsetter…

   Takk – ALLE!

 16. Erik Forsman says:

  Har läst en del av Joseph P. Farrell. Det finns mycket att säga om hans teorier. Han är en researcher och följer bara bevisen. Vad gäller just meteornedslagen har han en teori att avancerade civilisationer har funnit betydligt mycket längre på jorden,än vad main stream forskar vill hävda – fler hundra miljoner år tidiga – och påhängen är att han tror att alla dessa meteoritnedslag var resultatet av intergalaktiska civilisation på något sätt uppfunnit en teknologi för att utnyttja alla sessa himlakroppar som far runt och styrt dem i syfte att använda dem i ett intergalaktiskt världskrig.

  Detta finns bland annat framlagt i hans bok: ”Giza Death Star Deployed”.

  • Visserligen OT. Men samma man. Den här lyssnade jag på för 2 år sedan. Jag tyckte den var intressant, bästa gästen de haft på showen.
   Dr Joseph P Farrell joins Conspiracy Or Not Here We Come #23
   The Madrid Circular – https://www.youtube.com/watch?v=k7Welz6C5pU

   The Madrid Circular; A European Mandate for Geo-Political Nazi Ascendancy & Tensions Escalation
   If you haven’t heard of the Madrid Circular, it is likely that you haven’t read the book: The Third Way -The Nazi International, European-Union & Corporate Fascism” by the scholarly gentleman researcher named Dr Joseph P Farrell. This book is a continuation of his masterful investigation into not only Nazi secret weaponry, but also the historiography of the secret societies, personages & political machinations of the Third Reich; not only this, but the FACT of the continuation of the Nazi empire into underground & corporate extension phases, which were very deliberate, meticulously crafted maneuvers which were put into effect largely by Martin Bormann once it became clear that the Nazis would lose the shooting phase of World War 2. http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1198014/pg1

   • Erik says:

    Ja…Second Opinion. Tror att jag har lyssnat på allt vad youtubeklipp heter som stavas Joseph P. Farrell, och Nazi-spåret är spektakulärt. Anser att de flesta så kallade alternativa historiska rösterna endast efterapar vad någon annan redan har framfört (man känner lätt igen släktskapet) sällan att man hör något nytt men med Farrell är det annorlunda, och oftast ganska udda. Detta kanske beror på att han gör egna efterforskningar och intervjuer emedan de flesta andra bara inspireras av andra. Det är väl så mänskligheten är beskaffad: Sticker en siare ut, springer alla efter och upprepar vad denna sagt, om bara mängden av följare är positiva. Flockbeteendet styr i alla högsta grad alla så kallade alternativ till main stream.

 17. peterkrabbe says:

  Tack för synpunkter så här långt, en bra blandning av för och emot. Berättelsen är en hypotes och jag tänker inte stånga pannan blodig för att försvara den, syftet är som jag skrev att vidga debatten och försöka se sammanhangen i ett längre perspektiv.

  Savalle och Second Opinion trampar på den ömma tån genom att ifrågasätta månlandningen. Utan Tompkins observationer inga aliens på månen! Vi vet alla genom SO:s länkar att alla kritiska moment filmades i den amerikanska öknen innan avfärd. Detta är knappast något bevis mot månlandningen, jag hade gjort detsamma om jag hade varit projektledare. Med miljarder i satsningar och hela världen som åskådare måste allt se ut att ha lyckats, allt annat vore otänkbart. Självklart har man då en back-up inspelad och klar att sätta in i sändning om något skulle gå helt på tok. Vem vill ta risken att visa världen döende amerikanska astronauter på månen? Bryt och sätt in filmen istället och let the show go on! Alla felaktiga skuggor och andra detaljer härrör säkert från filmerna. Man kan då undra om något verkligen gick fel, eftersom de cirkulerar i de verkliga sändningarna. Detta är också bakgrunden till Tompkins hotfulla aliens i området.
  Det kan också vara så att NASA läckt ut Tompkins berättelse för att få ett motiv till det avbrutna projektet – istället för kostnadsaspekten. Hemligt – men vi måste lyda aliens direktiv…
  Månliknande stenar finns säkert överallt på jorden, så dessa kan man nog plocka ihop överallt.

  Brage i all ära, men han är nog ganska liten i relation till världens raketforskare. Dessutom tycker jag inte om hans debatteknik att ideligen hävda att alla som inte tycker som han är idioter. Det finns alltid fler möjligheter än vad en enskild människa kan föreställa sig.

  Läs gärna Pia Hellertz fina sammanställning om månlandningen (länk ovan), längre tror jag inte vi kan komma idag.
  Jag håller också med En Annan om att Erich von Dänikens böcker är oerhört intressanta och läsvärda. En sann föregångsman inom forskningen som tyvärr var före sin tid och fick utstå mycket hån och förakt från en värld som inte ville tänka logiskt.

  • Erik Forsman says:

   Man har kanske besökt månen, men inte med den veteranteknik som då existerade. Det är ett tänkbart alternativ.

  • Eclipse says:

   Pia Hellertz text var mycket intressant. Det lutar åt att vi har varit på månen, då. Och att tv-serien ”V” från åttiotalet är baserad på verkligheten…

   Hörde på radion i samband med femtioårsjubileet att analyser av månstenarnas isotoper visar att de är identiska med jordens och att forskarna tolkar det som att jorden och månen bildats efter en kollision. Man kan ju tänka sig en enklare tolkning också, eller vad säger Second Opinion? 🙂

   I astrologin är Månen tecknet Kräftans härskarplanet. Cape Canaveral 9:32, 16 juli 1969: Månen befann sig i sideriska Kräftan, i tolfte huset för exil, isolering och bosättning i fjärran länder. Kräftans symbol ser ut som 69 (föreställer två bröst då det är Moderns och hemmets tecken).

   • Ang ”bildats efter en kollision”. Ingen säger det bättre än Richard D Hall. För de som tror att jorden blivit till av en explosion. Det är lika troligt som att man gör en hög av metaller och annat material och spränger högen – och vips där står en komplett Boeing 747.
    ………………..
    Big Bang is a Freemason lie… Same with Gravity
    Folk glömmer bort att både Big Bang och Gravity are unproven theories

    • Eclipse says:

     @Second Opinion
     Fast nu hörde jag Brage Norin nämna i sitt föredrag att det är bevisat att jordens satellit månen bildats av rester efter en kollision mellan jorden och en annan himlakropp. En snabb googling leder till Giant-impact hypotesen eller Big Splash. Den andra himlakroppen kallas Theia och de senaste rönen är att jorden vid tidpunkten för kollisionen bestod av magma även på ytan och därför slungades mer av jorden än Theia ut i rymden och bildade en omloppsbana av cosmic debris som med tiden bildade månen. Därför är isotoperna snarlika.

     Du har förstås inte den uppfattningen.

     Jag tänkte mig att man analyserat fejkade månstenar och då missat den uppenbara slutsatsen att de kommer från jorden. Men det finns tydligen månsten som landat naturligt på jorden i form av meteoriter.

     Sedan tycker jag man trycker för mycket på Buzz Aldrins påstådda erkännande i intervjun med åttaåringen. Han säger ju i nästa andetag att vi behöver ta reda på varför månresorna upphörde. Varför skulle han erkänna med en filmkamera i ansiktet när han vid andra tillfällen slår folk på käften vid frågan om han varit på månen? Samma sak med Silverstein WTC7 ”We decided to pull it.” Pull it är inte slang för demolering och det kan ju helt enkelt betyda avbryta räddningsinsatsen. Det bevisar ingenting. Däremot är det uppenbart av många andra skäl att 9/11 var en false flag.

     Bland de bästa bevisen för fejk är väl att bilderna från månen har exakt samma bakgrund och perspektiv oavsett motiv samt filmen där man täcker över jordklotet med ”passepartout” i rymdraketens kabin för att ge intryck av avstånd.

     Celebrating 50 years of never going to the moon.

     Men William Tompkins, då? Fast då infinner sig frågan, om utomjordingar uppmanade besökarna att hålla sig borta från månen, varför åkte man då tillbaka sex gånger utan att bli attackerad? (Och som en ren händelse var det otursnumret Apollo 13 som drabbades av tillbud).

     Fotnot: Folk i gemen verkar inte ha en aning om att ingen besökt månen sedan 1972. Flera jag har pratat med tror att andra länder också har varit där och att Fuglesang och grabbarna varit ute i yttre rymden. Folk blir paffa när man tar ett större cirkelformat föremål som jordklotssubstitut och pekar någon centimeter ovanför ”jordytan”; det är här uppe de håller till, månen är tusen gånger längre bort.

     • William Tompkins – Secrets Space Program…
      I can tell you the secret… There is NO SPACE PROGRAM. That’s the secret!

      Folk som ljuger gör långa blinkningar / blundar stundtals länge – då de ljuger. Kolla in Tomkins intervjuer – han sluter ögonen ofta, ofta.

      • Savalle says:

       WOW!

       Jag ser en person framför mig i minnet i vit rock en dag när jag mådde väldigt illa och sökte hjälp. Han lyckades nästan med att ta kål på mig.

       Det var, så som jag ser det, en (som man så felaktigt ordspråkligt uttrycker det) ulv i fårakläder.

       Jag vet nu mer om hans bakgrund och bevekelsegrund.

       Han satt där länge med sina slutna ögon och sedan släppte han ut orden genom tändernas stängsel…

  • Eltervåg says:

   Peter. Det är svårt att förstå den tidsperioden du presenterar här. Hur kan vi föreställa oss tiden innan den moderna människan och hur den uppstod? Du har gjort en bra syntes i presentationen. Jag vill inte försöka skada denna. Som du påpekar, det beror också på vad vi kan tänka oss, vad vi kan acceptera. Ingen liten uppgift alls.

   Jag har inte heller en klar och koncis förståelse, fastän jag har studerat Cayces readings och läst några böcker baserat på samma. Å andra sidan kan jag säga samma sak om min egen kropp, och hur den fungerar. Samspelet mellan ande, medvetandet och själen?
   Hur förstår en mystiker detta, eller en pragmatiker, eller en intuitiv, eller en fysiker?
   Jag kan bara säga, fantastiskt arbete, Peter!

  • Eltervåg says:

   Johannes 3:13
   Tron i icke, när jag talar till eder om jordiska ting, huru skolen I då kunna tro, när jag talar till eder om himmelska ting?

 18. One Small Lie For A Man – One Giant Hoax For Mankind

  Min simpla punktlista
  * Jim Fetzer räknade antal foton som tagits på månen med antal timmar ASTRO-NOTerna vistas där och de skulle ha varit tvugna att ta en bild var 15:e sekund för att komma upp i det antalet.
  * Månlandskapet ser exakt likadant trots att de befinner sig flera kilometer längre bort när de kör med the Lunar Rover – de har gjorts överlappningar för att säkerställa att bakgrunden är densamma. (= De byggde bara en bakgrund för Front Projection Screen)
  * 2012 medgav National Agency of Space Actors (NASA) att Van Allen Radiation Belt gjorde de omöjligt med bemannade farkoster, då ingen skulle överleva att passera fältet. (Men 1969-1972 överlevde alla ASTRO-NOTer).
  * Presskonferencen 13:30 sekunder tidskodad ( https://www.youtube.com/watch?v=XtKWpcc0gnI&feature=youtu.be&t=13m30s ) De tre ASTRO-NOTerna ser ut som om de varit med om ett gisslandrama.
  Dessutom Niel Armstrongs Shut Up Elbow till Michael Collins när han börjar tala om att han inte såg några såg några stjärnor – https://www.youtube.com/watch?v=vwPYl7a9Yuk
  * Bart Sibrel erbjöds 100 000 US Dollar av CIA för att gå ut i TV och säga att han hade fel om månlandningen. Om Sibrel var helt ute och fabulerade skulle Corruption Intellience Agency ignorerat honom.
  * Både Bill Nye och Neil DeGrasse Tyson är Actors – då mennar jag riktiga skådespelare – IMDb = Internet database of films, and movie professionals (actors, directors, screenwriters etc) – och har egen IMDbPro-profil. https://www.youtube.com/watch?v=KcqFDUJsBE0&feature=youtu.be&t=36s
  * Oviljan från ASTRO-NOTerna är lägga handen på bibeln och svära att de varit på månen. (Bara 1 av 12 gjorde det. Buzz Aldrin svarade med en rak höger, en annan ville ringa CIA).
  * NASA (deras egna uppgifter) kan inte åka tillbaka till månen för att ritningarna till måndräkterna har kommit bort.
  * Farkosten ser att vara gjord av aliminiumfolie och tejp.
  * Trots att de påstås sitta i en raket kan de tala med Houston och de hörs klart och tydligt – och inget ljud från raketen.
  * De testflög 3 veckor innan och farkosten kom inte ens upp 100 meter i luften innan den kraschade. Som att de då hade vågat skicka upp tre stycken till månen och livesända det när inte ens en enklare test hemma lyckades. En livesänd störtning med tre döda livesänt – skulle inte tro att de tog den risken.
  * Vi har också stillbilder med samma motiv som ”livefilmen” där de i filmen har stängd ryggväska men på stillbildsfoto taget samtidfigt – uppknäppt på ena sidan = två tagningar av samma scen.
  * När en ASTRO-NOTen ramlar, ser man att han dras upp av en vajer för snabbt dvs innan hans kompis hinner hjälpa honom upp.
  * På ett universitet i Ohio har det i årtionden funnits en belöning (minns ej beloppet) för den som kan bevisa att månladningen ägt rum. Flera har provat, många trodde det skulle bli lätt att få ut pengarna. Men ingen har fått pengarna. NASA har inte heller provat få belöningen. Ett stalltips är att: The money remains in the bank
  * Straight from the horse’s mouth. AstroHolic Buzz Aldrin svarar en flicka när hon frågar varför de dröjt så länge med att åka tillbaka till månen: https://153news.net/watch_video.php?v=9XRMBHOSK787
  * Som att någon skulle åka över Atlanten med båt, sedan skulle det gå 50 år utan att någon försökte igen.
  * Dessutom, titta själv månen är SEMITRANSPARENT – man kan se igenom den, man ser både moln och stjärnor passera bakom månen – och även om folk påstår sig gå på moln så tror jag inte att man kan landa på ett moln. Månen är ingen solid kropp.
  * Nixons telefonsamtal till Buzz Aldrin och Niel Armstrong när de var på månen ( The phones were better in 1969 ) https://153news.net/watch_video.php?v=N4YGWXD7D61N
  * BOOK. We Never Went to the Moon: America’s 30 Billion Dollar Swindle by Bill Kaysing https://www.amazon.com/We-Never-Went-Moon-Americas/dp/0879473886
  Bill Kaysing. The 1974 self-published book We Never Went to the Moon by Bill Kaysing was the first lengthy discussion on the topic committed to paper. Kaysing, who died in 2005, was a technical writer at space contractor Rocketdyne in the 1950s, which led some people to think that Kaysing knew what he was talking about when he insisted that the Moon landings were actually filmed at a production studio in Area 51.

  Jag stannar där, men kan komma upp med lika många fler punkter.

  Jultomten är ju mer trovärdig än månlandningen

  Follow the money… NASA, National Agency of Space Actors, kostar skattebetalarna i USA $56 million A DAY. Här har ni svaret varför de fabricerar månfärder, Mars-besök, ISS (International Space Simulation) https://153news.net/watch_video.php?v=97KGSXH91M9W , med mera. Detta är en kassako för staten. (Min teori är att dessa pengar läggs på USA:s krigsmaskineri i stället).

  NASA Going Nowhere Since 1958 – https://153news.net/watch_video.php?v=68NMN7KGWD3N

  En av de bättre om månladningen enligt mig. Bart Sibrel on SGT Report (2/18/18)

 19. Lennart says:

  Tack Peter, för ännu ett intressant inlägg med tillhörande bilder!

  Jag säger som Savalle, att parallellen till Bibeln är slående och instämmer med hans kommentarer. Jag har läst och läser Bibeln och har ytliga kunskaper om andra religioner och forntida kulturer. Inget kan mäta sig med Guds ord i Bibeln, den innehåller allt vi behöver veta för att bli räddade från det onda.

  Skulpturerna i bild är avgudabilder av satan, den gamle ormen från urtiden. Bibeln nämner Gud, satan, människor, demoner och änglar. ”Utomjordingarna” är inte vad de utger sig för att vara, de är bedragare, manifestationer av demoner, sägs i denna film;
  ”Alien Intrusion: The Grand Deception of the End Times”:

  Den värld som fanns före den bibliska Floden gick under på grund av människornas ondska. På floden följde istiden.

  Beträffande de höga åldrarna är de en följd av evolutionsläran som förutsätter just höga åldrar i ett försök att ge det osannolika, evolution från fisk till människa genom slump och tid, en skenbar sannolikhet. Av en mängd olika mätmetoder väljer man då ut dem som ger höga åldrar och utelämnar dem som pekar på en ung jord och en Skapare ”ur intet”. En ålder för jorden på cirka 10 000 år är inte alls osannolikt. T.ex. mutationshastigheten hos människa och djur ger en maximiålder för livet i denna storleksordning, liksom trycket i oljekällor och radioaktiva dateringar grundat på ljushastighetens avtagande. Geovetaren Mats Molén redogör för olika åldersbestämningar i sin bok; ”Vårt ursprung? – Om universums, jordens och livets uppkomst samt historia.”

  • Savalle says:

   Bibeln:

   8Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
   (Andra Petrusbrevet 3:8-9)

 20. mslorber says:

  Peter, jag postade ett stort inlägg i förmiddags. Det har inte blivit publicerat. Har det fastnat nånstans eller har det blivit refuserat?

 21. Arga gubben says:

  Den som har en av Henry Kjellssons böcker ska vara glad. Han var ingenjör på SAAB och skrev om forntidens teknik i minst två böcker. Jag undrar vad han gjorde på jobbet. Studerade han ufos? Hade vi hittat ett? Vi hittade ju en V2 raket.

  Bibelns berättelse om forntidens namnkunniga män var svår att förstå innan vi fick modern teknik. Enok, Henok, for iväg nånstans och Elias också. Kjellsson berättar att ett sanskritord betyder luftexpansion. Det kunde inte översättas förrän vi hade begreppet. Är det nu vi ska få veta vad som hände? Bibeln nämner gudasönerna med en mening vi behöver kunna ta emot. Hesekiel nämner en farkost med ett hjul inuti ett hjul. Jag tänkte på det när jag fick höra talas om en modern evighetsmaskin.

  När vi säger amen säger vi egentligen Ammon. Han var en egyptisk gud och hans präster var skattegiriga. Var Ammon Mammon? Kan någon av oss hebreiska?

  Jag vänder och vrider på gudasönerna. De danska och japanska kungahusen hävdar gudomligt ursprung. Jag tolkar det så att deras förfäder var människor upphöjda till gudar. Tor, ryske Bogatyr och andra. Frö och Freja som kanske de första. Indierna slogs mot asvin. Vilka var de? Varför säger vi svin, svinja på ryska?

  Steiner anade en ond krafts ankomst och sade att det skedde för att vi skulle lära oss mer. Denna kraft, Ahriman, stod för materialism och penningvälde och skulle börja synas omkring år 2000. Jag ser den och är säker på att den faller. Kunskaperna tillväxer över hela världen och skjuter upp som bambuskott på oväntade platser. T.ex. här.

  En person säger att Dick Cheney har märkliga egenskaper. Med en blick kan han göra folk sjuka. Det nämndes i samband med de härskande ödlorna.

  • Mo says:

   Här en lättillgänglig bakgrund.

  • Dick Cheney är en riktigt ondskefull man. Han utsatte Cathy O’brien för Hunting games. Psykopaternas tidsfördriv att släppa loss folk och låta dem springa för livet och när de hinner ikapp offret så blir de våldtagna (eller dödade).

   En annan psykopat och satanist är Michael Aquino (Temple of Set) som skar Cathy O’brien i underlivet. Hon har i en video visat ärren. Idag kom det upp en video om denna man.
   THE FACE OF EVIL….
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=U1B4SSR88DS2

   Michael Aquino höll till på Fort Bragg.
   Fort Bragg, North Carolina is a military installation of the United States Army and is the largest military installation in the world (by population) with more than 50,000 active duty personnel.

   Intressant att Ted Gundersons stora case gällde Fort Bragg. Läkaren Jeffrey MacDonald som anklagades för att ha mördat sin fru och sina två döttrar. Ted Gunderson gjorde en intervju med
   Helena Stoeckley som ingick i en satanistgrupp som även sålde narkotika – och trots att hon erkände att det var hennes satanistgrupp som mördat Jeffrey MacDonalds fru och barn dömdes han. Ted Gunderson berättade att bevis försvann, ändrades eller fabricerades.

   Helena Stoeckley and Greg Mitchell, both now deceased, repeatedly confessed to the murders of Jeffrey MacDonald’s family. Jeffrey MacDonald is a former American physician and United States Army officer who was convicted in 1979 of murdering his pregnant wife and two daughters in February 1970.

   MacDonald Case, Comments by Ted Gunderson

 22. Arga gubben says:

  Jag tänker på att Sovjet inte sade ifrån om månlandningen. Vi kan vara säkra på att den studerades intensivt i Moskva. Istället satsade man på Mars och det gör man fortfarande, men skjuter på landningen. Propaganda finns där också och hoppet kanske ska hållas levande.

  Det besvärliga med månlandningen är svårigheterna. Astronauterna hade inte många sekunder på sig att byta landningsplats och de krafter som behövdes var enorma. Jag är inte fysiker, men jag ser problemen och van Allen.

  De som säger sig veta hävdar att stjärnorna inte syns där ute, men de syns tack vare vår atmosfär. Om det är sant, måste en rymdresa styras från jorden. Hubble visar stjärnor, men de är färglagda på ett kul sätt.

  Jag var på sjön och struntade i månlandningen. Det går inte att säga säkert vad som hände. Den tidens teknik och ett nedlagt månprogram? Misstänkta fotografier? Å andra sidan, varför skrek inte Moskva?

  Hörru, Vladimir Vladimirovitj. Vad vill du? Varför berättar du inte om månlandningen och 911? Det är inte läge. Jaså, Vova. Ja, gubbe.

  Någon har redan sagt att forntidens teknik inte hade samma svårigheter. Det Peter skriver kan vara sant. Vi har i alla fall börjat försöka nysta fram sanningen i denna Minotaurus’ boning. Någon gick in med ett nystan för att kunna hitta ut.

  • De i toppen visste att månlandningen var fejk. Så här funkar det – på toppen håller Eliten i hop. Det är bara titta på The Antarctic Treaty. Skapat 1961 och 54 länder är overens om att ingen äger denna yta – inget land gör heller anspråk på att utvinna kol eller andra naturtillgångar där. Trots att Admiral Richard Byrd berättat om vilka rikedomar som fanns där. Alla är överens om allt sedan 1961 – troligt Not. Här tror jag faktiskt att många svar finns på Eltitens agerande. Detta område är så hårt bevakat av militär att du blir nerskjuten om du vägrar vända om. Folk har provat. Här döljer de någonting för oss. Jag har ju en teori om vad.

   Angående varför de inte sa någonting från Sovjet om den fejkade månladningen – de satt nog lugnt i båten med sin egen fejkade ”Yuri Gagarin became the first human to journey into outer space”.
   Yuri Gagarins dotter har erkänt på videoupptagning att detta var fejk.

   Inte är det bara USA:s Space Agencies som fejkar grejer, även Ryssland och Kina –
   och Kinas är kvalitémässigt sämst av alla.
   Chinese Space Programs Exposed
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=UY64O1KNSAD9

   Den här kom också upp idag. NASA + TOY STORY
   ** https://www.youtube.com/watch?v=xGVsAReGamQ

   • Arga gubben says:

    Ja, hur var det med Gagarin? Du kan vara något på spåren. De som minns Laika behöver veta att hunden var död när den kom tillbaka till jorden. Tiken var en infångad gatuhund. Nationalhjälten Gagarin dog i en olycka och kan inte vittna.

    Den kvinnliga kosmonauten var fabriksarbeterska. Hon nådde säkert rymden, men utnyttjades i propagandan. Ryssland ärvde jordens mest avancerade rymdprogram, men besöker inte Mars. Det kan bero på att landets uppbyggnad prioriteras ekonomiskt, men också på att svårigheterna är väl kända.

    Jag delar dina misstankar om Antarktis, men kanske inte av samma anledning. Jag funderar också på Nordpolen.

    • ”De som säger sig veta hävdar att stjärnorna inte syns där ute, men de syns tack vare vår atmosfär. Om det är sant, måste en rymdresa styras från jorden. Hubble visar stjärnor, men de är färglagda på ett kul sätt.”.
     – Om NASA hade hade försökt ha med stjärnor i månlandningsfilmen så hade det blivit krångligt att få stjärnorna i rätt position, det var lättare att använda en svart bakgrund. Varför skulle inte stjärnorna synas om man var på månen, de syns klart och tydligt från jorden. Så där har du svaret.

     Straight from the horse’s mouth¨… Vi har Yuri Gagarins dotter som på videoupptagning berättar att Yuris rymdresa var fejk.
     Vi har Buzz Aldrin som svarar en flicka som frågar varför det gått så lång tid utan att vi åkt tillbaka till månen. Under 2 minuter, se denna… Because we didn’t go there. Zoey interviews Buzz Aldrin at the National Book Festival in Washington, DC, on September 5, 2015: https://153news.net/watch_video.php?v=H3RDN37KM1GY

     Vi har Richard D Hall som förstorat upp NASA:s biler från Mars och hittat gnagare, järnvägsslipers och valrossben på Mars:
     https://153news.net/watch_video.php?v=GK6H339KO6RM .

     Inget land har varit till Mars – NASA medgav redan 2012 att de inte kunde åka till Mars pga Van Allen radiation belt. NASA Going Nowhere Since 1958: https://153news.net/watch_video.php?v=68NMN7KGWD3N

     Spola fram till 11:20 – för det inleds med Kennedys tal. Titta på bilden 29:29 in – är det någon som på full allvar tror att denna farkost tagit folk till månen.
     The New JFK Show #241 NASA WTF! What Have You Done? https://153news.net/watch_video.php?v=3G8XD3D7A7HY

     Vi har Russianvids som tydligt visar att Space X är teater. Elon Musk Space X Starman:
     https://153news.net/watch_video.php?v=367W8S7RGH2O

     Russianvids har för flera år sedan visat att Challenger Disaster var fejk. Idag såg jag en jättebra kortare dokumentär om den händelsen (länk längst ner). Jag rekommenderar alla att se denna video. (Och som jag sagt tidigare – NASA skjuter inte upp några raketer i yttre rymden. Se på uppskjutningarna, de går uppåt ett tag för att sedan går neråt och landar i havet.

     Riktigt bra 25 minuters dokumentär om hur NASA mjölkar skattekollektivet på pengar. MYCKET SEVÄRD

     Challenger Disaster

     • Eclipse says:

      Alltså, det här med Challenger… Det är ju rena rama bevis och inte bara teorier. Otroligt!

      Kommer ihåg Jean-Michel Jarres låt till minne av sin vän Ron McNair, som alltså lever.

      Pricken över i är att flera av dem vid konfrontation påstår att de är tvillingar till de avlidna. Alla har behållit sina namn och klättrat vidare på samhällsstegen. Det enda som behövs är att regimmedia inte gör sitt jobb.

      • Tvillinglögnen är Plan A, när den inte funkar är Plan B att avsluta samtalet.
       Hittar Youtube denna tar det bort den – den ligger även på 153 så jag länkar till samma video där. När man länkar till 153 blir det bara en länk – videon syns inte.

       + att jag länkar till en till video där Bush är på besök på NASA Space Center – men det intressanta sker i bakgrunden då en astronaut filmas framför en blue screen.
       Sedan presenteras detta för allmänheten som om de är uppe på ISS International Space Center. Vilken teater och den kostar 56 million US dollar / year. Skattemedel!
       + I mitt namn länkar jag till: NASA Going Nowhere Since 1958

       When Dead Astronauts Are Resurrected
       https://153news.net/watch_video.php?v=5H1K4ROWDG34

       NASA ⁄ ISS AstroNot Tim Peake Blue Screen. TOTALLY BUSTED!!!
       https://153news.net/watch_video.php?v=44B66WSW564O

      • NASA – Management by Deception… Skulle bli en fin slogan.

       Denna låt har jag missat. En låt tillägnad hans döda vän – som jag har sagt tidigare: Allt är teater. En låt till minne av någon som fortfarande lever. Som en insider på NASA sa:
       We lied about everything!
       – Det är nog det enda sanna som sagt av en NASA-anställd. Straight from the horse’s mouth:
       ** https://153news.net/watch_video.php?v=DM3UAWBXKSSN

       Moon landing, Space Shuttle Challenger disaster, Mars rover, International Space Station, Space X Starman, Space Shuttle – ja, till och med tomten är ju trovärdigare än alla NASA:s projekt.

       NASA Astronaut Don Pettit ”We Can’t Go Back to The Moon, That Technology Was Destroyed”
       ** https://153news.net/watch_video.php?v=XK85OB1AAXNB

       Kolla in bilderna: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour – 5 raketuppskjutningar. Samma bild…
       The Space Shuttle Program was a Fake: http://mileswmathis.com/shut.pdf

       I den tyska dokumentären undrar de på slutet vad pengarna använts till. Jag tror ju (bara spekulation) men att dessa 56 million US Dollar går till krigsmaskineriet. The Military Industrial Complex. Som Chip Tatum säger: US Army – The biggest terror tool in the World!

       Folk tror ju att de här International Space Station’s är på riktigt också. Allt NASA producerar är teater, Computer Generated Image och Green Screen. Nothing is real!
       Helt allvarligt folk… NASA now has Pizza delivered to the ISS by Domino’s – Jag länkar i mitt namn till en som tittat på detta Pizza-party in Space.

       Ett annat intressant klipp om Pizza party i rymden – teater för miljoner!
       Space Pizza
       ** https://153news.net/watch_video.php?v=6SHGSYDAK2U1

  • ”Jag är inte fysiker, men jag ser problemen och van Allen”.
   Ställ bara frågan: Är detta ens möjligt? Är detta sannoligt?

   Jag tycker inte alls att detta med månladningen är en gåta huruvida den ägt rum eller inte. Mycket enkelt – eftersom NASA själva medgav 2012 att de inte kan passera Van Allen bältet – då folk inte överlever det och därför inte kan åka till Mars – gällde det även 1969. Case closed.

   Samma sak med Sandy Hook. Här påstås 20 kvinnor över 35 år vara mödrar till barnen som dog i en skolskjutning i Connecticut. Sannolikheten för att en hel 6-års skolklass har 20 mammor som är över 35 år går faktiskt att räkna på. Och det har Carl Herman gjort – och det är otroligt osannolikt. Lyssna gärna på hans jämförelser 1h och 12 minuter in i klippet och omkring 6 minuter framåt. Genom denna beräkning kan vi se att detta event är rena teatern (Gun Grab Road Psyop). Och det finns massor med andra bevis – video i mitt namn.

   Carl Herman: 1h 12 min – It is more likely to find a class with 20 kids whose all mothers are left-handed (och det här var inte ens det tydligaste exemple).
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=4K14H3H1OSBK

 23. Mora@Nisse says:

  Tack Peter och som vanligt lysande.
  Själv har jag kommit till insikt om att det verkligen finns ondska i vår värld, ren och svart ondska. Ondskan representeras av andra krafter än jordens människor för jordens människor är i grunden goda. Tyvärr har de onda krafterna tagit människans skepnad och lyckats nästla sig in på alla makt positioner där de kan göra som mest ont och komma undan med det då de skyddar varandra. Denna ondska är det som Trump administrationen uppbackad av militärens underrättelse tjänst nu rensar ut, inte bara i USA utan i hela världen. De som följer Serial Brain 2 är väl insatta och vet vad jag talar om. Faktum är att de onda ”människorna” ser ut och beter sig på ett speciellt vis så för de insatta är de ganska lätta att identifiera. Kunde vi bara få alla jordens människor att inse detta så kunde vi ganska snabbt göra av med de onda.

 24. Eltervåg says:

  Det tycks mig vara tydligt att vi har för olika uppfattningar för att komma till en gemensam slutsats rörande människans ursprung och vad människan är.
  Om man anser att en började existera i denna kroppen, med en eventuell evig tillvaro i framtiden; så kan inte den komma överens med någon som tror på reinkarnation.
  Jag tillhör de som tror på reinkarnation. Jag existerade även innan jorden bildades, och är endast på besök på jorden.

  Striden mellan det Goda och det Onda började inte på jorden. Är denna strid evig och nödvändig? Jag tillhör inte de som tror att den måste fortgå evigt, för en balanserad utveckling. Ty målet är ju att återvända till källan, att vara ett med de kreative krafterna, eller Gud, och vara en vän och medarbetare.

  Tack än en gång Peter för att du låter alla komma till tals. Och jag tror även människor som följer bloggen utan att kommentera kan hitta något som de kan hålla med om, och kanske även fundera över. Detta breda spektra i olika uppfattningar visar ju att man inte är ensam; vare sig man tror eller inte

  • Savalle says:

   Min vän i fjärran och broder i kampen för sanningen, Eltervåg, du skriver:

   ”Striden mellan det Goda och det Onda började inte på jorden. Är denna strid evig och nödvändig? Jag tillhör inte de som tror att den måste fortgå evigt, för en balanserad utveckling.”

   När det gäller synen på ondskans existensberättigande anser jag att många förvirrade människor är influerade av New-Age-tankar:.

   Yin och Yang, svart och vitt som golvet i frimurarloger, svart och vitt som påven och jesuit-generalen, svart och vitt som Satan och Lucifer…

   Ondskan finns bara en begränsad tid:

   25Vargen och lammet betar tillsammans,
   lejonet äter hö som oxen.
   Och jord är ormens föda.
   Ingenstans på mitt heliga berg
   sker något ont eller vrångt,
   säger Herren.

   (Jesaja 65:25)

   • Eltervåg says:

    Savalle, du har nog mer rätt än jag anar, och du är också min vän.
    Sannolikt så är många av oss vänner och bekanta på något vis. Precis som det visade sig att många som samlades rundt Edgar Cayce var det. Fast vi har inte förmån att kunna fråga någon om hur det ligger till

  • Eltervåg says:

   Jag vaknade i morse och tänkte, jag har börjat i fel ände. För frågan, vad är medvetande? är viktigare. Och det finns dokumenterad forskning på nära döden upplevelser. Jag läste en Dr. Raymon Moody bok under senare delen av 80-talet. Och en bok av Dr. Ian Stevenson för ungefär 10 år sedan. Så det är ju en tanke som jag inte tycker överraskande eller underlig.
   Men alla har ju inte kommit i kontakt med liknande material.
   Raymon Moody

   Peter Fenwick

   En personlig berättelse: Jag hade en bror som var två år yngre. Jag träffade inte honom på 17 år, men vi talade på telefon ibland. Även när han för 4 år sedan skickades in på sjukhus då han höll på att dö, och fick två liter blod, enligt min systers berättelse. Sommaren för två år sedan fick jag lust att se honom igen. Min syster hade “inte” tid, och tackade nej till att följa med och hälsa på honom.
   Han bodde på sjukhem (då han var handikappad och kunde inte ens sitta i rullstol längre). Han hade varit tekniskt intresserad i många år. Så han berättade om sin bärbara dator. Efter en timme sade jag åt honom, skit i den, du kan ju inte använda den.
   Jag är här för att tala med dig om vad som händer när du dör. Han var inte förtjust, och trodde inte alls på nåt jag sade. Men jag tog inte illa upp, för hans undermedvetna kunde åtminstone vara mottagligt. Det slutade med att han skickade mig på dörr. Precis då kom en sköterska in med kaffe och kakor. Jag berättade för henne vad som hade hänt med skratt. Min bror frågade henne hur det var möjligt att bröder kunde vara så olika, det händer bara inte!
   Så jag fick åka hem igen, och det var en lång resa för han bodde långt in i Norge.
   Jag talade om för min syster direkt att han hadde blivit upprörd och slängt ut mig.
   Hon slutade å tala med mig. Tre månader senare meddelade hon mig att han dog två veckor efter jag besökte honom. Jag är glad han är fri, för jag skulle inte önska någon ett liv som han hade de senare åren.
   Min syster berättade för mig för en månad sedan att hon ångrar hon inte följde med, och att en av hennes vänninor hade dött på samma sjukhus som hon låg på när hon opererades sista gången. Hon hade bett min syster hälsa på henne, men min syster hade inte gjort det. Så nu har två människor som stod henne nära dött, och hon ville inte träffa de.
   Jag har tålamod, kanske en dag min syster åter igen kommer att börja tala med mig. Men jag antar hon först måste börja tycka om sig själv och andra människor.

   • Savalle says:

    Tack, Johannes, för att du delar med dig av dessa upplevelser! Vad fint att du besökte din bror och försökte hjälpa och stödja honom. Det är viljan att försöka göra gott som är viktig. Vi är ännu inte fullkomliga.

    Jag kommer att tänka på ett Bibel-ord, som jag har refererat till tidigare här, eftersom jag tycker att det är så trösterikt och hoppingivande:

    1Allt har sin tid,
    det finns en tid för allt som sker under himlen:
    2en tid för födelse, en tid för död,
    en tid att plantera, en tid att rycka upp,
    3en tid att dräpa, en tid att läka,
    en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
    4en tid att gråta, en tid att le,
    en tid att sörja, en tid att dansa,
    5en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
    en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
    6en tid att skaffa, en tid att mista,
    en tid att spara, en tid att kasta,
    7en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
    en tid att tiga, en tid att tala,
    8en tid att älska, en tid att hata,
    en tid för krig, en tid för fred.
    (Predikaren 3:1-8)

    Jag hoppas jättemycket att din syster börjar tala med dig igen. Det är bra att ha tålamod. Det är en gudomlig egenskap.

  • peterkrabbe says:

   Johannes, berätta gärna vad du upplevt genom den existens du tror att du är reinkarnerad ifrån. Jag tror att man normalt bara kommer åt sådana minnen under hypnos, när nuet är utestängt. Man kan ha känslor av igenkänning i olika situationer utan att kunna förstå sammanhanget – dejavue (redan sett på franska) och grubblar över varför. Man kan också ha klara bilder i fullt medvetande eller drömmen, men det är nog mer sällsynt.

   • Eltervåg says:

    Jag flyttade till Sverige i slutet av Januari 1990. Då jag fick jobb i Fjällbacka, Bohuslän. Någon gång på hösten råkade jag nämna på en rast att jag hade en känsla av att jag hade levt i området, men kunde inte säga vart då jag inte kunde känna igen något ställe. En av mina arbetskamrater frågade då varför? Det fanns inte skog, men det är ju träd och skog över allt, svarade jag. Då berättade han att tidigare hade det varit som jag sade, bland annat på grund av skeppsbyggande. En lärare började ta med sina elever ut och plantera träd någon gång på mitten av 1800-talet.
    Jag vet fortfarande inte vart det kan ha varit.

    Under åren 1994-95 studerade jag mina drömmar, och skrev ner dem. Jag har en dröm bok på 100 sidor fylld av nedtäcknade drömmar.
    Onsdag 15 Februari 1995 hade jag en drömvision (nedtecknat 03:10). Jag återger texten som jag skrev ner den.

    Som gränsvakt stod jag där
    Uppe på en kulle, spanade
    Spanade ut över gröna marker
    Såg de komma i samlad trupp

    Såg ett vers om broderfolken
    Som bröder var men slogs ändå
    Över dikten syntes två flaggor
    Som vision över vision

    Än det ena, än det andra
    Rött och vitt, gult och blått
    Ensam stod jag där
    Överlämnad men ej flyende

    In jag ville till skydd
    Men dörren blockerad var
    När jag in i stugan steg
    Där de stod och väntade

    Till gulvet jag föll
    En svärdet drog men högg mig inte
    Stack mig gjorde han
    Rakt genom hals och nacke

    Raspigt kändes bladet
    När det i min strupe sjönk
    Något jag ville säga
    Men kunde ej tala

    Förr dog jag gjorde
    Där på trädgolvet
    Bröder, bröder
    Dock fiender ändå

    “Bröder, bröder, dock fiender ändå” var början på dikten jag såg, och det enda jag kunde minnas. Och detta är vad jag tror, mitt förra liv. Jag minns några liv innan detta också.
    I samband med livet som soldat, så minns jag inte mycket. Men jag minns att vi gick ofta och långt. Ingen aning om min familje situation. Men jag menar jag dog vid 28 års ålder, kanske rundt 1815-1818?

   • Eltervåg says:

    Mitt första minne tog sig uttryck när jag var 15 år. Fast jag visste inte det då.
    Sedan den åldern har jag låtit nageln på vänstra lillfinger vara lång. Även min mor retade mig för det, särskilt då jag inte kunde redovisa för, varför?
    Många år senare lärde jag genom Edgar Cayces Readings att det var kännetecknet för Esséerna. Fast jag inte har något medvetet minne från den tiden, så fövånar det mig inte. Jag hade ju studerat bibeln, de pseudoepigrafiska och apokryferna, och även astrologi vid 18-20 år ålder. Och senare hade jag studerat allt jag kunde komma över om Dödshavs-rullarna.
    När jag såg film om Jesu liv, så fick jag ibland en stark känsla av att några saker återgavs fel. Och när jag läste om hur lärjungarna sov när han var i trädgården och bad, så fick jag åter en mycket stark känsla. En känsla av hur de inte förstod Honom. Och hur ensam Han var på grund av detta.
    Vem jag var den gången har jag ingen klar uppfattning om. Men jag är övertygad jag levde då.
    En av mina yngre systrar kallade mig Tito när hon var barn. Och när jag pluggade religion på Göteborgs Universitet så mende en äldre elektriker som också studerade, att jag hade hetat Timoteus. Det är underligt, och jag vet inte hur jag ska förstå detta. Där är jag nog på samma ställe som Arga gubben. Ska jag tro jag het Timoteus? Ingen aning.
    Detta är något som jag inte har berättat för människor som jag känner. Fast det livet är nog det som helt klart har störst inverkan på vem jag är och vad jag gör. Minnet är inte klart och tydligt på något vis, men effekten er klar och tydlig för mig.
    Det är som att försöka minnas när jag var 4 år. Jag minns två händelser från den åldern, och inget mer.

    • Eltervåg says:

     Jag hade fel, i min kommentar rörande Jesus i trädgården. Intuitionen vaknade till liv och berättade för mig att sorgen var min, inte Herrens. Jag kände sorg över att inte förstå Honom.

     Intuitionen är något jag litar på till fullo. Den aktiveras när jag samarbetar med andra människor. De perioder när jag är ensam och inte möter människor så är det mycket sällan att intuitionen berättar något för mig. Den hjälper mig att förstå genom mentala bilder, och varnar också om jag har fel.
     Jag hade inte kommit till insikt varför jag har känt sorg rörande Herrens bönestund i trädgården. Den insikten fick jag först när jag valde att berätta om den.
     Då jag har ett djupt förtroende för Peter och några på den här bloggen. Och jag har ingen fruktan för de som inte kommer uppskatta min berättelse.

     I sammanhängen så vill jag nämna Sokrates. Han berättade att hans Daimon lät honom vet när han hade fel, men var tyst annars. Edgar Cayce sade Sokrates kom till insikt genom meditation, och Swedenborg genom studerande.

    • Mo says:

     Eltervåg, när cirkeln bryts tar ändlösheten slut.

     • Eltervåg says:

      Hej Mo. Jag förstår inte vad du menar?

      • Mo says:

       När livet är tungt kan reinkarnationen upplevas som en ändlös cirkelgång men till slut när vi gjort vårt jobb så upphör vandrandet och då kommer vi till vårt harmoniska ursprung. Så ungefär tänker jag.

       • peterkrabbe says:

        Ungefär så resonerar också Jan Erik Stigdell i sin länk om reinkarnationen. En ond cirkel som vi behöver komma ur. Jag har tvärtom sett reinkarnation som något positivt, ett sätt att bygga upp vår kunskap genom nya erfarenheter för att bli fullkomnade. Ett löfte om fortsatt liv på jorden. Förvisso är detta inte alltid positivt för alla, kanske är jag bara lyckligt lottad…

        • Eltervåg says:

         Tack Mo och Peter. Då är jag med.
         Och jag håller med er båda. Dessutom tror jag några väljer att återvända, även när de inte måste. I ett försök att hjälpa och påminna de som letar efter svar, och som känner sig vilsna.

         • Mo says:

          Peter och Eltervåg, era sätt att tänka är bra. Jorden är så vacker och skulle kunna bli vårt slutmål. Vi blir starkare om vi tänker så. Först som pensionär har jag känt mig fri att låta min egen känsla styra över förnuftet.

 25. Arga gubben says:

  Treenigheten var en stötesten för mig när jag var ung. Swedenborg lärde mig hur det ligger till. Några trosbekännelser ger intryck av tre gudar på tre troner. Fadern är i Sonen som själen är i kroppen och Hans verk, den Helige Ande, flödar från Hans händer. På det sättet kan vi se upp till Herren. En enda Gud. Att skada Herrens verk förlåts inte, men någon möjlighet finns. Paulus vände om och byggde det tredje templet, dvs. oss.

  Oredan började i tidig kristen tid. Vi hade flera konkurrerande gudsbegrepp.

  Att komma Honom riktigt nära, eller snarare när Han kommer riktigt nära, kan fälla oss till marken. Det är bibliskt och det finns flera moderna berättelser om det. Han är solen i Himmelen, ljuset och kärleken, men vi ser Honom också som den människa Han är. De som möter en ängel möter på sätt och vis Herren. Det är inte alltid Herren själv som kommer utan mellanhand. Birgitta satt i Sankt Paulus Basilika och undervisades av en ängel. Moses fick bara se Herren på ryggen. Paulus fick se tredje Himlen och kom långt, men inte till det allra innersta.

  Nu är det så illa att sökarna har svårt att hitta fram till Herren. Ordets nycklar finner inte alla och de famlar fram i blindo som förlorade får. Ordets nycklar gömdes också i Juda land, säger Herren. Vi kan vänta ett snart Herrens ingripande. Jag tror att Han redan har börjat.

  • Lennart says:

   Bara läs Bibeln och läs den för att bli frälst. Då visar Herren sig som den levande och närvarande guden som låter sig finnas av den uppriktige.

   Treenigheten behöver inte vara en stötesten för den som läser Skriften med öppet sinne och under bön. Den finns där. Som i första Mosebok om skapelseberättelsen, där Herren säger ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika” (1 Mos 1:26). Den allsmäktige talar i plural, Gud är här ett ”vi”.

   Går vi sedan till berättelsen om hur Jesus döptes av Johannes, framträder på nytt de tre gudomspersonerna: En röst hörs, Faderns röst; ”Denne är min älskade Son” och; den Helige Ande sänkte sig ned över Jesus som en duva (Matt.3:16-17).

   I Missionsbefallningen säger Jesus ”Mig är given all makt i himlen och på jorden” och vidare att dopet sker i den Treenige gudens namn (grundtexten anger singular) som är Faderns, Sonens och den Helige Andes namn (singular) (Matt. 28:18-19).

   • Arga gubben says:

    Lennart, det finns många goda kristna som inte ser treenigheten som jag gör. Jag har alltid försökt förstå vad jag läser och tog glatt emot Swedenborgs undervisning när jag fick den till slut. Bibelstudiet tar aldrig slut och nu försöker jag förstå mig på forntidens namnkunniga män. Jag lät den saken vila i många år och Peter Krabbe gav mig en spark i baken. Förstår du vad du läser?, ungefär så sade Herren. Eller, hur läser du?

    C. S. Lewis gick på djupet som få i sina böcker. Han var en högutbildad kristen och kunde inte annat. Han analyserade helvetets verk på jorden och gjorde upp med dualismen. Hans böcker om liv på andra planeter är fantasifulla, men på rätt spår. Senapskornet syrar hela degen. Det kunde man se på sekulära svenskar när det kristna inflytandet ännu var starkt. Faktiskt ser jag det ännu idag när de existentiella frågorna diskuteras på bloggarna. Folk funderar och det är att använda förnuftet. Tron ska inte vara blind, den ska ha ljus. Det finns också andra vägar, varav kärleken är den främsta. Den drar till sig sanningar med sin dragningskraft, attraktionskraft.

  • Eclipse says:

   På tal om Heliga Birgitta och reinkarnation. Jag är lite bekant med en sierska i min hemstad och hon har sedan 20-talet år varit vän med en f d riksdagskvinna som varit Birgitta i tidigare liv. Hon blev kallad till parlamentet i London för att undervisa om meditation och mindfulness.

 26. Vi verkar ha ett nytt staged event ikväll i Kalifornia. Grävarna är snabba.
  Garlic Festival Shooting
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=M11YOSNX38U1

  Garlic Shooter and Victims – Appear to NOT EXIST
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=SA123NBNN39A

  Här kan ni göra en jämförelse med event som vi VET ÄR STAGED. Se hur föräldrarna agerar. Trovärdigt, Not. Tänk er in i situationen, skulle ni prata så här?
  I lost My Son
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=42YSX2X1G454

 27. Mjölner says:

  Bäste Peter Krabbe, alla vänner och bloggdeltagare. I dessa tider med klimatångest, tonårsflickor som kan se gaser i atmosfären, utses till ny Messias och kanske kunna gå på vattnet över Atlanten, måste jag tyvärr upphöra att kommentera på nätet. Min kära hustru är orolig och rädd att mina kommentarer skall orsaka oss och den övriga familjen obehag eller problem som kan bli svåra att hantera. Tyvärr, så är det. Jag måste naturligtvis respektera hennes farhågor. Kommer givetvis följa bloggen. Har mailkontakt med Savalle och kommer att genom honom kanske ge en eller annan synpunkt på det elände som är under uppsegling.
  Tack alla NI och farväl! Många hälsningar, jag kommer sakna Er, Mjölner.

  • Eltervåg says:

   Det är en sorgens dag när människor som du Mjölner inte kan vara med i samtalen.
   Jag önskar dig och din hustru allt väl. Guds frid vare med er.
   Hälsningar Johannes

  • Savalle says:

   Mjölner, vår käre bror och medkämpe för sanningen, du har gett oss enormt mycket: förståelse, insikt, specialkunskaper…så mycket värdefullt!

   Och du har inspirerat genom din tuffa, härliga kämpa-anda.

   För mig är det en ära att få förmedla information och insikt till läsarna här från dig.

   Du är med oss i förtsättningen också, även om vi inte längre får läsa dina kommentarer.

   Vi vet att du uppmärksamt följer våra diskussioner och vi tänker på varandra.

   Tack så enormt mycket!

  • peterkrabbe says:

   Tack Mjölner för din medverkan hittills. Jag säger hittills, för ingen orkar mentalt leva under ett ständigt ökande samhällsförtryck i längden. Så du kommer säkert tillbaks. Men jag förstår att engagemanget kan splittra familjen, där är du inte ensam. Det gäller de flesta av oss som går i täten, familjen oroar sig för sin säkerhet och vill hellre leva ett liv i lugn och ro med goda relationer till barn, barnbarn, grannar och vänner. Det är så värdegrunden knäcker allt psykiskt motstånd. Det är enligt ritningarna.
   Du är alltid välklommen tillbaks när det pockar på. Vi kämpar på ett tag till. Om fem år är striden avgjord, därefter finns ingenting mer att tillägga om vi inte lyckats vända utvecklingen innan dess. Den yngre generationen bryr sig inte. Vi äldre finns bara kvar i form av efterlämnade skrifter i bokhyllan. Sedan kommer bokbålen.
   Nej, nu spottar vi i nävarna! Framåt kamrater!

   • matte5958 says:

    Mot bakgrund av den för varje dag uppskruvade censuren så får vi tyvärr utgå från att bloggar liknande Peter Krabbes och andra kommer stängas ner.

    Man slår nu blint och med alltmer desperata bortförklaringar mot alla som framför någon avvikande mening från rådande massinvandring, folkutbyte och förtryck.

    Vart tar vi alla då vägen ? Dråpslaget kan komma som en blixt från klar himmel närsomhelst.

    Med förskräckelse så kan man tänka sig (om vi inte får stopp på eländet) att folk med avvikande åsikter hämtas utan förvarning och spärras in.

    ALL kommunikation mellan människor avlyssnas och registreras som telefonsamtal, mail och kanske tom samtal om man har mikrofoner i närheten.

    Peter; du talar om fem år som gräns för när slaget är avgjort, kan du delge oss hur du tänker om tidsgränsen.

    • peterkrabbe says:

     Matte, kampen hårdnar mellan dem som driver det totalitära system som jag kallar globalismen och de demokratiska krafter som värnar om nationalismen. Demokrati är omöjligt utan nationalstater, det är där som närdemokratin formas. Ett globalt system är samtidigt lika självklart totalitärt och styrt av en elit som utser sig själva som makthavare. EU visar allt mer att detta totalitära system är målsättningen, man skäms inte ens för att berömma kommunismen. Brexit är ett resultat av att man uppmärksammat förlusten av demokrati. Öststaterna har plågsamma erfarenheter av totalitära system och har plötsligt insett att detta är på väg tillbaks, man hade hoppats på en utveckling mot frihet, demokrati och ekonomisk tillväxt, men ser nu tecken på motsatsen.
     De socialliberala krafter i EU som driver enstatsprincipen har fått arbeta ostört under föregående femårsperiod, men ser efter det senaste valet att marginalen krympt väsentligt, det är med en hårsmån som man behållit majoriteten. Det har man lyckats med genom att inkorporera De Gröna i sitt manifest. Dessa är fortfarande så naiva att de inte förstår att klimatrörelsen ingår i det politiska spelet om makten. Ett antal faktorer under kommande femårsperiod kommer därför att avgöra vår framtid:
     – Ett fullbordat Brexit kommer att bli en tankeväckare för övriga medlemsstater, man inser nu att EU inte längre bygger på frivillighet utan tvång – förlust av den nationella demokratin.
     – Utan britterna i EU kommer pressen att bli hårdare mot de nationalistiska staterna i Östeuropa, fascismen i EU kommer att visa sitt oförfalskade ansikte. Diskussioner kommer att ta fart i Italien, Ungern, Polen m.fl. stater om att lämna EU för att bilda ett handelsblock med Ryssland istället. Framtiden finns i österled.
     – Klimatrörelsen kommer att avslöjas för allt fler som en megabluff i syfte att införa ett globalt skattesystem och omfördela välståndet i världen.
     – Nästa EU-val år 2024 blir avgörande för Europas framtid. Om nu tillsatta galenpannor får fortsätta att driva en Europafientlig agenda med ökad invandring och urholkad ekonomi kommer resultatet att lysa i eldskrift inför nästa val. Ett nationellt inriktat styre får en sista chans att reparera skadorna. Enda hotet mot en sådan utveckling är kvalificerat valfusk, vilket då också innebär slutet för all demokrati.
     – Trump har en ny valrörelse framför sig. Om ”demokraterna” skulle vinna står vi inför ett nytt världskrig, om Trump klarar en period till går globalisterna ner för räkning. Allt utgår från USA och den politiska sionismen.
     – Macron i Frankrike sitter i tre år till. Han blir aldrig omvald. Istället kommer han att satsa på en ordförandeplats i EU efter van Leyden. Om inte globalisterna förlorar nästa EU-val och nationalisterna kan välja en egen ordförande är EU ohjälpligt förlorat. Macron är en handplockad torped för den sionistiska rörelsen och det största hotet mot demokratin i Europa. Frankrike är det första landet i EU som kommer att bli en fasciststat. Låt oss hoppas att fransmännen åtgärdar problemet.
     – Merkel skall avgå som kansler i Tyskland. Tyskarna börjar få nog av de allierades översitteri och förvanskade sanningar om 1900-talets krig. Den yngre generationen kommer att ansluta sig till Östblocket och distansera sig från ett Frankrike som alltmer blir en skuggstat till Israel.
     – Vi i Sverige är hopplöst förlorade till socialliberalerna. Till globalisterna i Sverige hör dessutom även moderaterna och KD. Det finns inget hopp för Sverige. Nästa val 2022 kommer att styras genom kvalificerat valfusk om det skulle visa sig att folket kommit till insikt och vill rädda sitt land.
     Så inom fem år kommer vi att veta om vår kultur överlever eller inte. Ja, du bad om en kommentar – här är den!

     • Loa says:

      Du har en klar kristallkula; tack!
      ‘förvanskade sanningar’ – elegant.

     • Mo says:

      Om EU överlever kanske vi inte behöver nationalstaterna med den traditionella strukturen. Några pläderar för en återgång till ett feodal liknande system. Då skulle tex södra Sverige kunna sammanföras i en region(kanske tillsammans med gamla svensk områden i Baltikum), väster, öster och norr i vardera en. Fördelen skulle kunna vara att det underlättar utvecklingen av lokal demokrati. Samtidigt tror jag att Stockholmsområdet är lite rädd för en sådan utveckling eftersom det skulle beskära makt och resurser härifrån. Riksparlamentets upplösning ? Min upplevelse är att man därför har försökt att koncenterara utveckling och befolkning framförallt till Stor Stockholm, detta var Reinfeldts dolda agenda anser jag. M:s inställning att Stockholmare är smartare än lantisar är välkänt vid det här laget. För socialdemokratin skulle en splittring troligen innebära dödsstöten och de har under aktuell regeringsperiod gjort vad de kan för att tillföra landsbygden en klassisk socialdemokratisk bidragsberoende politik av den variant de utvecklat i tex Malmö.

      • peterkrabbe says:

       Från början var det en bärande del av EUs fredstanke att stärka förbindelserna mellan kulturellt angränsande och sammanhörande regioner, oavsett nationsgränser. Mycket av bidragsbesluten baserades på detta, vägar broar och järnvägar. Vi i Skåne hade hellre tillhört en region omfattande Danmark och Norra Tyskland och sluppit Stockholm. Det var ett önsketänkande.
       Hela det tänkandet försvann med invandringen utifrån och federalismen. Nu gäller öppna gränser globalt för mesta möjliga kaos. Globalismen har visat tänderna och den lokala regiontanken är som bortblåst. Detta kan nationalismen återskapa, det är de kulturellt sammanhörande som är viktiga, inte sentida gränsdragningar.

       • Mo says:

        Jag håller med dig om att den kulturella samhörigheten är viktig och däri kanske 3 kronor inte varit så lyckligt. Skåne har väl aldrig känt sig riktigt som svenskar, i huvudstadsregionen finns många Sverigefinnar och Finlandssvenskar, Göteborgs stora hjärta omfattar väl till del Norge ? Och hur det blir i framtiden är svårt att föreställa sig, kanske ett stor Balkan.

  • Ja, regimen som styr vill väl helst hänga ut alla som inte rättar sig efter och uppskattar den aldrig definerade värdegrunden, statsfeminism och Pride-jippon på dagis och den återkommande Vi-har-10-år-på-oss-att-rädda-klimatet-skrämselpropagandan. Är du och vinglar i utkanten av denna stig så riskerar du att liksom Jim Olsson att få ett hembesök av maktens lakejer som står i dörröppningen och högläser kommentarer du skrivit på en blogg.

   Vi ska skrämmas till tystnad – det är det konceptet de använder. Jag förstår Mjölners hustru efter alla uthängningar man sett, typ Marcus Birro, Katerina Janouch, Ingrid Carlqvist och nu senaste åren med en inkvisition patrull som anmäler pensionärer för hets mot folkgrupp om de har fräckheten att skriva någonting ofördelaktigt om den nya adeln (även om det är sant). Mjölner är nog med i bakgrunden gissar jag då han säkert inte kommer att kunna hålla sig ifrån att läsa på bloggen.

   Men Mjölner om du ändrar dig framöver är dialogrutan öppen för dig. Bara skriva ner dina tankar och posta.

  • mats says:

   Tråkigt då en av de som varit med länge slutar. Vi ger en härlig blandning av åsikter med ganska högt till tak, vi strävar alla för ett bättre Sverige. Kom tillbaka om o när du kan

  • Loa says:

   Det var tråkigt! Jag minns du skrev mycket upplysande och bra saker efter förra ”valet”, bl.a.

  • Mo says:

   Mjölner, vad fint att höra av dig, din slagkraftiga debatt har varit så viktig för oss. Ibland behövs den avskilda tystnaden för läkningsprocessen men till slut blir tystnaden mörkrets livlösa fångenskap och då har kraften återkommit för kamp. Vi väntar på dig.

   https://www.darksword-armory.com/medieval-weapon/viking-jewelry/mjolnir-pendant/

  • Jag fyller på med denna.
   Helt riskfritt är det inte att exponera lögner. Jag exemplifierar här med ett färskt exempel på et video som kom upp i veckan.
   Jim Fetzer är 78 år och nu dras han inför rätta för att han i en bok visat att en pojkes dödscertifikat är förfalskat – han har använt två experter som tittat på detta och konstaterat att det rör sig om förfalskningar. (Plural). Ja, State of Connecticut, har producerat 4 dödscertificat på samma individ, där filnumret på det ena dokumentet saknas och två dokument uppvisar olika filnummer. Gällande Social Security number så saknas det på ett dokument, på ett annat är det svärtat. Dessutom är adressen där dödsfallet ska ha ägt rum felstavat och hemadressen på den döda pojken är en annan i ett dokument.

   Jim Fetzer trodde att han skulle ha möjlighet på rättegången att lägga fram bevis för att skolan som pojken ska ha skjutits i 2012 var stängd redan 2007. Men han fick inte lägga fram bevis. En annan som också dragits för rätta för samma fall är Wolfgang Halbig, också en äldre man som nämns på slutet i denna intervju. Syftet är nog att skrämma upp andra personer från att i offentlighetens ljus exponera denna lögn. Även Jim Fetzers böcker har nu blivit bortplockade från Amazons utbud.

   Peekay of Australia, interviews Jim Fetzer on the latest developments in the lawsuit brought against him by ”Lenny Pozner” for defamation, which, as Jim explains, was a logical absurdity from the beginning. Thorough and detailed explanation of where things now stand, where he and Mike Palecek confront a trail for as much as $1,000,000 damages over a death certificate they had never seen or commented upon prior to be served with Plaintiff’s Complaint.

   The Sandy Hook ”Pozner v. Fetzer” Lawsuit
   https://153news.net/watch_video.php?v=KH2KA9GGUS72

   • Loa says:

    Är Peekay Truth tillbaka?!

    • Både Ja och Nej. Sedan Peekay blev arresterad efter att ha ringt till sjukhuset i Melbourne och försökt få prata med en som skadat sig i den påstådda bilattacken har han hållt låg profil.

     Peekay blev inspirerad av Robin från HowISee TheWorld som gjorde två lyckade samtal till sjukhus – här är ett av dem när Robin enkelt kan visa att en masskjutning bara är en drill som presenteras i media som en verkligt händelse (vilket MSM gör återkommande) : https://153news.net/watch_video.php?v=O9R1UXA92A3U )

     Peekay fick ytterligare ett besök av polis som frågade om han gjort filmer om bilattacken på Bourke Street. Han medgav att han gjort några filmer, men att hans Youtube-konto var raderat. Polisen visade upp en av Peekay’s filmer som någon annan hade laddat upp (vilket inte Peekay kan styra över). Någon i Tyskland hade kopierat filmen.

     Peekay gjorde ett mycket bra jobb med att bryta ner denna teater på Bourke Street. Han har brutit ner andra event också och jag kan länka till ett av dem i mitt namn (Glöm inte att se den, det är en av mina favoriter).

     Syftet med arresteringen var ju förståss att skämma ut honom inför grannarna. De skrev också i tidningarna i Melbourne om att han ringt till sjukhuset. I samband med detta lämnade hans kvinna sedan 6 år tillbaka honom. Egentligen, vad var han anklagad för? Att ha ringt till sjukhuset och för att gjort filmer som avslöjade den officiella versionen av Melbourne Car Attack var bullshit. Är detta olagligt??? Polisen pratade också om att han kunde tvingas genomgå en psykiatrisk undersökning. Så här gör makten när de blir avklädda – de attackerar den som avslöjat dem. Maj 20017: Här intervjuar Ole Dammegård Peekay efter arresteringen:
     ** https://153news.net/watch_video.php?v=SSK66K387RKN

     Peekay har gjort en 12 h grundlig nerbrytning av NZ-eventet och har också låtit Fetzer intervjua honom om det. Sedan har Peekay intervjuat Jim Fetzer om att Fetzer står åtalad för att ha publicerat i sin bok att ett dödscertifikat är fejk (Vilket Fetzer har rätt i satt det är fejk). Denna bok: http://www.reformation.org/NobodyDiedAtSandyHook.pdf
     Denna video: https://153news.net/watch_video.php?v=KH2KA9GGUS72

     Så Peekay är tillbaka lite försiktigt men inte fullt ut. By the way, det här är Peekay’s mest populära video – ( 2013 Los Angeles International Airport shooting – Kallad LAX Shooting):
     How Stiff Can You Be: https://153news.net/watch_video.php?v=H9DA374GGX5A

     Flera av Peekays videos har arkiverats av någon som kallar sig Hoaxland. Superbra kanal.
     https://153news.net/view_channel.php?user=hoaxland
     + Glöm inte att se Peekay-videon i mitt namn.

     • Loa says:

      O ja. Jag har sett alla de andra från Stockholm också. Prima underhållning,
      En fin insats att du håller rätt på allt.

 28. The world leading expert on False Flags…

  Jag vill tipsa folk som bor i Skåne att om de har möjlighet att se Ole Dammegårds föreläsning i Limhamn 28 augusti (klockan 18-22) . Jag länkar till anmälningsformuläret. Jag och en bekant har bokat – det kostar 295 kr.

  OLE DAMMEGÅRD I LIMHAMN – 28 AUGUSTI 2019
  Wednesday, August 28, 2019 at 6:00 PM – 10:00 PM UTC+02
  Terror – på den globala scenen
  Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61, 216 14 Limhamn, Skåne Län, Sweden
  040-15 52 70, michael@limhamn.fh.se

  Aktuella evenemang
  Datum Plats Rubrik
  2019-08-28 Malmö Ole Dammegard
  http://www.2000tv.se/anmalan/

  INFORMATION: Datum: 28 augusti 2019. Tid: kl 18:00 – ca 22:00. Plats: Limhamns folkets hus, Malmö.
  Inträde: 200 kr för medlemmar. 295 kr för icke medlemmar. Betalning sker i förskott. Övrigt: Fika ingår.
  OBS! Det går att betala ett reducerat pris för medlemskap vid entrén och samtidigt få medlemspris på denna föreläsning och kommande föreläsningar.

  ***** Anmälan: Anmälan sker i första hand genom formuläret på denna sida. I mån av tid tar vi även emot anmälningar på telefon 070-423 09 50.
  http://www.2000tv.se/anmalan/anmalan_dammegard.php
  Återbetalning. Det går inte att få biljettpriset återbetalat. Om du får förhinder att komma på föreläsningen får du maila oss.

  Vägbeskrivning. Kommer du utifrån Malmö är det enklast att köra på den yttre ringvägen (E20) och ta av mot Limhamn vid Hyllie avfarten (innan Öresundsbron).
  Bussförbindelser. Buss nr 4 och 33 stannar vid Limhamns centrum.

  Inspelning / fotografering. Inspelning av ljud och bild samt fotografering är inte tillåtet i den lokal där föreläsningen äger rum så länge inget särskilt tillstånd har utfärdats av föreningens styrelse.

 29. Arga gubben says:

  Jag är rysk ockupant och bygger upp länder. Det gillar de inte, så jag lämnar dem ifred. Nu har de det svårt. Ukraina tankar och Baltikum mår dåligt under Bryssel. Den här fina videon hånas på olika sätt av rysshatare. Det finns sanning i den och det är oförlåtligt. Sverige byggde universitet i sitt imperium, ett kulturbygge värt att minnas. Nordens folk har mycket gemensamt. Vi påverkade också dagens östra Tyskland och det lämnade viktiga spår i egentliga Sverige.

  Я Русский Оккупант I’m a Russian Occupant

  Bra att Mjölner mår bra. Jag förstår hans hustrus oro, men bryr mig inte mycket själv. Kvinnors oro är legio. Värre är åsiktsskillnader som ofta beror på olika information. Det är därför den censureras och därför familjer inte går i takt.

 30. istayfree says:

  En annan tradition om skapelsen och vad det sedan blev av den framgår ur gamla lertavlor med kilskrft från fr.a. Sumer. Därtill hör de s.k. Anunnaki. Istället för ett långrandigt upprepande hänvisar jag den intresserade till följande länkar:

  Klicka för att komma åt AnnE.pdf


  Klicka för att komma åt Yanti.pdf


  Klicka för att komma åt Anpop.pdf


  Klicka för att komma åt AnunnaEng.pdf


  Jan Erik Sigdell: Reign of the Anunnaki, https://www.innertraditions.com/reign-of-the-anunnaki.html

  • peterkrabbe says:

   Så välkommen till bloggen, Jan Erik Sigdell! Dina artiklar är mycket intressanta i detta sammanhang och något att fundera över, särskilt för våra religionsvetare på bloggen. Jag ser fram emot en givande dialog!

   • Pappa Rudolf says:

    Mycket intressant, om jag inte missminner mig har jag läst detta på Henning Wittes blogg för en tre, fyra år sen. Av just Jan Erik Sigdell.
    Vore trevligt om den svenska versionen hittade hit.

  • Eltervåg says:

   Jag har nu läst texterna Jan Erik. Tack så mycket!
   En del av det du beskriver känner jag igen. Origenes var faktisk min favorit när jag pluggade på universitet.
   Men det här med Archonterna är något jag inte kan förstå, och Jehova. Du presenterar det något förenklat och på så vis mycket mera hanterbart. Det verkar på mig som du förstår detta bortom min förmåga.
   Gilgamesh träffade Utnapishtim efter hans vän Enkidu hade dött, om jag minns rätt.

   Tyvärr lyckades jag inte alls lära mig hebreiska, men jag studerade nya testamentet på grekiska. Det är en fördel att läsa ursprungstexterna.
   Jag gillar inte heller allt Paulus skrev. Det är dock nytt för mig att se honom i det ljus du presenterar. Och kyrkostriderna i Antiokea och Nikea var ett sorgens kapitel där mycket förlorades i mina ögon.

   Det ska bli intressant att se om jag överhuvud taget kommer förstå, eller hålla med din bild om hur det hela ligger till. Du har gjort ett fantastiskt arbete, utan tvekan

 31. peterkrabbe says:

  Jan Eriks berättelser om Anunnaki ger mig anledning att bifoga denna sammanställning om vilka utifrån kommande civilisationer som är verksamma på vår jord, allt enligt NASA. Kopplingen av judarna till Anunnaki är intressant, inte minst därför att den är lanserad av NASA. Kanske är vi här nära fortsättningen till dagens satanism? Jag kan se Anunnaki med den sumeriska civilisationen som parallell med exempelvis Arturiens i det angränsande Atlantis och att där ligger den egentliga begynnelsen till motsättningarna mellan Gott och Ont. Mycket att fundera över…

  “A scientist from NASA’ file declassified, 6 alien forms have a project on planet earth:
  1_The ANUNNAKI: they lives in the planet Nibiru, they look like human beings too, they came there are about 250 000 years on earth in Babylon and they are the ancestors of the Jewish people, they want to colonize our planet through the Jews.
  2_The GREY: they live 3 planets in the Orion system are also malicious as the Anunnaki, and they work with Jews in Area 51 in the United State.
  3_The DRACONIENS: they are reptiloids, they are malicious, they live in a planet a bit away from us in our solar system, they work with the American and Russian secretly.
  4_The VENUSIENS: they live on the ”Venus” planet, they are benevolent, they look like human beings except that there are very evoluated spiritually as they are in 7th dimension, they work with a lot of people on earth, their goal is to transform our planet as the planet Venus.
  5_The PLEADIENS (ARTURIENS): they are members of the constellation of the Pleiades (the star Pleiades group) they are different luminous forms, they represent the center of our galaxy because their natural electromagnetic energy happens to all the planets, they want good for our planet and watch it
  after having incarnate in large numbers of human being body recovered for the planet earth.
  6_The SIRIENS: they belong to the star Sirius ORION system, they have angelic forms they are benevolent and they are still visiting our planet for centuries, they want to intervene again to establish their system.”

  • En intressant förteckning!
   I boken ‘Utomjordingar finns bland oss; det kosmiska arvet’, utgiven av organisationen AIC, författad av dess grundare Dr Sandor A. Markus (vår tids levande Mästare/världslärare, den kosmiska urkällans utsände emissarie med uppgift att bl.a., enligt min förståelse, undervisa den nuvarande människan om de kosmiska sammanhangen för att befria vår inneboende själ att nå sin gudomliga hemvist) beskrives de utomjordiska intelligenser, som medverkat i skapandet av människan och som ännu influerar skeendet på vår jord. Ett par kommentarer därur betr. den ovanstående listan:
   • Intelligenser från Draco var först att kolonisera jorden: de medverkade i skapandet av de första homoida raserna; deras inflytande finns ännu.
   • De grå: det finns negativa sådana, förknippade med Orion, härstammande från Zeta Reticuli, en planet i rombiska nätet, som dimensionellt kastades ur sin forna plats vid omfattande kärnexplosioner, då benämnd Apex; varelserna överlevde under marken och förändrades genetiskt. Dessa negativa varelser har medverkat i överföring av teknologi till såväl USA som Ryssland.
   • En avgränsad, särskild delras (som inte är förknippade med Orion) av de grå är välvilligt inställda och medverkar i den fortsatta utvecklingen av människan genetiskt.
   • Sirianer, Arkturianer liksom jord-Lyraner har haft ett avgörande inflytande på människans genetiska kod.
   Organisationen AIC vilar på gnostisk grund och representerar också mahayanabuddismen.

   Bibelns Genesis (den första delen i den judiska Toran, GT) är, enligt hur jag uppfattar framlidne Z. Sitchin, en ‘tafflig historisk beskrivning’. Jag har stor respekt för de kommentatorer, som gärna vill se Genesis (och andra tidiga böcker i GT) som allegorisk framställning, som kräver särskild andlig förståelse. Även den andliga förståelsen skulle kräva en strukturerad kod. Själv tror jag att de människor som skrev Toran hade förlagor vars kosmiska och praktiska uttydning de av naturliga skäl inte kunde förstå. Det vimlar nog av felöversättningar och betydelseglidningar efterhand som texterna översatts till grekiska och hebreiska med tidens benägna hjälp också, om vi får tro Sitchin.
   Vidare berättas i Atra-Hasis eposet (så kallat efter den som berättar), som @istayfree refererar till, händelser före, under och efter ‘syndafloden’, i sådan form att det skulle kunna vara Noah själv som berättar. Sitchin gör följande sammanlikning: Atra-Hasis kan vara en transkription av Hasis-Atra, som i Berossus texter på grekiska är Xisistros. Denne är den 10:e Chaldean King, som styrde jorden före syndafloden. I Bibeln omnämns Noah som just den 10:e patriarken före syndafloden.

  • peterkrabbe says:

   Om man funderar vidare över NASAs lista kan man faktiskt göra en geografisk fördelning också med hjälp av gamla skrifter. Venusianerna kan man koppla till Mayafolket genom att deras kalender bygger på det 584 dagar långa året på Venus. I Incarikets mytologi berättas att” gudarna kom ner till dem från stjärkonstellationen Plejaderna,” alltså Arturiens.
   De egyptiska pyramiderna är utlagda i relation till stjärnbilder, där Sirius är central. Det finns en egyptisk kalender som utgår från Sirius med cykler om 32.000 år. Alltså i detta fallet Sirianerna.
   Anunnaki är kopplade till den sumeriska kulturen sedan lång tid tillbaks.
   De Grå är fysiskt förebilden för filmen ET och är de enda fysiskt dokumenterade sedan UFO-kraschen i Roswell, USA, då fyra individer varav tre direkt omkomna kunde tas om hand och dokumenteras. Hela det aktuella området är sedan dess avspärrat av militär till allmänhetens stora förargelse.

   • Loa says:

    Vincent Malmstrom har en annan förklaring till Mesoamerikas kalender på 260 dagar (om det är den du avser), som är lika självklar som genial. Den började på sydkusten, tog sig till Olmec och sedan Maya.
    Malmstrom är professor em i geografi. Resultatet av hans fältarbeten:
    Cycles of the Sun, Mysteries of the Moon: The Calendar in Mesoamerican Civilization (UT Press 1996)

 32. Lennart says:

  Jag har letat upp några sidor för den som är intresserad av hur biblisk kristen tro förhåller sig till reinkarnation, ”New Age” och spiritism. Vad jag förstår talar Bibeln om inkarnation och pånyttfödelse. Däremot inte om reinkarnation, att själen återföds i en ny kropp. Det som talar starkt emot reinkarnationstanken är bland annat att Kristus efter uppståndelsen från de döda visade sig för lärjungarna i sin egen kropp, där de kunde både känna och se spikhålen i Jesu händer och fötter.

  Den första länken är reformatorisk/luthersk och den andra reformert/Zwingli och Calvin.

  https://www.biblicum.se/?s=reinkarnation

  http://bibelfokus.se/search/node/reinkarnation

  Här är en viktig länk för den som är intresserad av frågor som rör vetenskap, ursprung och skapelse. Den håller såväl en hög akademisk som enkel naturvetenskaplig nivå:

  https://genesis.nu/

  En tro på reinkarnation verkar kunna vara den andliga motsvarigheten till tron på evolutionen. Så om man undersöker bevisen för respektive evolution och skapelse, kanske också tron på reinkarnation kan ses i ett nytt ljus.

 33. Arga gubben says:

  Vi lider. Dina tårar är också mina och min lycka är din.

  Heintje ( TV-Show ) – Deine tränen sind auch meine ( 1970 )

 34. Eltervåg says:

  Har ni sett nyheterna i dag om det nya trossamfunnet som godkänns?
  ”Satanistiska samfundet har godkänts som ett trossamfund av Kammarkollegiet”

  https://www.friatider.se/pk-satanister-godk-nns-som-trossamfund

  Alla som fortfarande tror på Gud är viktigare än någonsin. Om det finns 10 i en stad så kan den sparas; när Abraham vädjade för Sodom. 1 Moseboken 18:32

  • Eltervåg says:

   Har du tittat på psalm 82? Jag har sagt ni är gudar, Johannes 10.
   Och Melkisedek som välsignade Abraham efter han hade slagit Sodom? 1 Mosebok 14:17- Jesus svarade ju att om Abraham hade varit deras fader, så hade de inte velat döda Honom, Johannes 8:39-.

 35. OT. How Alan Dershowitz Bullied Rape Victims To Protect Epstein (2015)
  “Children from other countries as young as 12 years old”
  What else are they burying about the Epstein story? Meet Alan Dershowitz and what people used to know in 2015 and have forgotten in 2019.
  https://153news.net/watch_video.php?v=4A724N8UMUMO

 36. 111 kommentarer – Grattis Peter och TACK för en gedigen redogörelse, mycket intressant! Nu förstör jag de jämna, elr ojämna, siffrorna med min kommentar men det blir ju iaf SOS-numret 😉 Ville bara nämna Rudolf Steiner i sammanhanget som några av er kanske känner. Han har genomför en systematisk forskning med inte bara de yttre sinnena utan inre spirituella förmågor, han kallar det andlig forskning, möjlig för alla och som han beskrivit i många böcker och föredrag. Jag har ägnat stor del av mitt liv med att praktisera/studera hans forskningsresultat. Vill bara tipsa om den kanalen som för mig känns så rätt!

  • Arga gubben says:

   Det är bra, Cornelia. Visst minns jag Järna som det var i min ungdom.
   På den här bloggen kan vi tala om en delvis okänd man och hans verk.

   Steiner växte upp i den centraleuropeiska kultursfär som också producerade Tesla, Böhme, Lorber och Schauberger. Där gick ett musikbälte från Tyskland ned till Italien, ett unikt bälte. Steiners barndom var speciell. Då formades han, en son till en järnvägsanställd. Hans vetgirighet gjorde att han läste två olika linjer på gymnasiet samtidigt. Hans avhandling var ovanlig, men den godkändes och då öppnades flera dörrar. Tyska der Stürmer var ute efter honom och hans efterföljare lämnade landet före kriget.

   Ett av hans viktigaste praktiska verk var att han botade en pojke med vattenskalle. Han fick ordning på några judiska barn med svårigheter i skolan. Hans arkiv är läsvärt. Det enda jag ännu har delvis svårt med är reinkarnationen, men den är inte en frälsningsgrundande tro. Det är min erfarenhet att Herren ger oss det vi är redo att ta emot. Det ordnar sig. Jag vill bara inte beträda den andliga världen med en inställning jag inte har Bibelord på. Jag kan inte lägga till eller dra ifrån, men du ska veta att jag har funderat.

 37. Janne says:

  Det är verkligen horribelt med den extrema ondska som tilltagande råder i världen! Fr.a. genom satanismen med dess fruktansvärda ritualer med bk.a. offer av barn. Sexuellt missbruk är ju redan ett offer till satan och än mera så när barnet efteråt slaktas!
  Kanske kan denna text kasta litet förklarande ljus:

  Klicka för att komma åt Yanti.pdf

 38. Min favorit: Johnny Cirucci

  * Barack Obama’s shocking ties to this Mystery Religion—and it’s not Islam.
  * How American politics have been rigged and who has the power to control every level of your government.
  * All of America’s external threats—illegal immigration, pandemics, terrorism— orchestrated by the same people.
  * Who was really behind 9/11 and how they have far worse planned.
  * America’s top leaders from both Parties bow to this secret power.
  * The worst days in America can all be traced back to them.
  * American Patriots have been framed and murdered by them.
  * Assassination is their specialty.
  * Hidden history uncovered! The Communists and Nazis owe them their origins.
  * “Another lone gunman” lie with a twist you’ve never heard: the real story behind Abraham Lincoln’s death.
  * The chilling reality of “mind control”: LSD, satanism and the CIA…and who is behind it all.
  * The death of the dollar and destruction of the Middle Class: all carefully planned.
  * The “Alien Agenda”: a coming world deception completely controlled by them…—with help from another realm.
  * Signs that a nation you never would suspect is secretly fighting the New World Order and proof that Resistance is Rising!

  Illuminati Unmasked by Johnny Cirucci – PART 1-3

  • Eclipse says:

   ”So who’s really ruling the world, the jews or the jesuits?”

   Jag gjorde som du, laddade ner hemma och lyssnade på jobbet.

   Vad är Ciruccis åsikt om (jesuitutbildade?) Trump? Föreläsningen verkar ha några år på nacken.

   Swebbtv bortsopat från nätet, då sanningen är förbjuden i diktaturer. Mollgan J drar åt tumskruvarna. Hoppas verkligen att de kan flytta programinnehållet till en annan plattform. Det finns bara ett övergripande politiskt mål i Sverige och det är maximal invandring från tredje världen. Och inte kan man hoppas på militärkupp heller, med en sådan ÖB. Jesuitutbildad..??

   • ”So who’s really ruling the world, the jews or the jesuits?”
    The Jesuit Order – The Jews är bara skyltfönstret.
    Johnny Cirucci tror inte att Trump kommer att: Draining the swamp
    Sant, föreläsningen är inte ny, men en bra sammanställning

   • ” Det finns bara ett övergripande politiskt mål i Sverige och det är maximal invandring från tredje världen”.
    – Exakt. Det är Kalergi-planen som utspelar sig framför våra ögon.

    Kalergi’s Plan to Genocide Europeans, Hour 1 – Brandon Martinez
    ** https://153news.net/watch_video.php?v=O2KO9BWW9925

    Kalergi Plan, Hour 2 – Zionist Globalism – Brandon Martinez
    ** https://153news.net/watch_video.php?v=5DK52HK28AOS
    ————————————————
    Politikerna är inte ”naiva” – de vet precis vad de gör. Annie Lööf och Löfven blir nog rikligt belönade för sin insats att förstöra Sverige.
    Kanske var det därför som SwebbTV raderades eftersom de redogjordes där hur många invandrare vi tagit emot i år – tror det var 61.000 som nämndes, trots att politiker låtsas som om invandringen begränsats. För mycket sanning i programmet – vilket oroar etablissemanget.

    Några rader om dagens SwebbTV-program:
    Vi går vidare och tar oss för pannan när vi dels konstaterar baserat på Migrationsverkets siffror att invandringen ökar samtidigt som SVT presenterar en rörig sammanställning som indikerar motsatsen. Vi benar på ett avspänt sätt ut att det som spelar roll är hur många som kommer till Sverige och inte hur man kategoriserar dem som kommer hit. Det är kort sagt en lek med ord i syfta att vilseleda och bedra det svenska folket.
    ————————————————

    Stöd Swebbtv på olika sätt:
    – Skicka dina tips eller förslag på ”inskickade klipp” till info@swebbtv.se
    – Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad
    – Se alla våra program på vår hemsida http://www.swebbtv.se och berätta för andra
    – Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.
    Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

 39. Lassekniven says:

  @ istayfree
  Dina egenskrivna artiklar som du refererar till i dina båda kommentarer är mycket intressanta men svåra för mig att ta till mig såsom varande vetenskapsman. Det samma gäller Peters aktuella krönika och hans kommentarer samt även övriga kommentatorers kommentarer. Jag måste hålla mig på den nivå som vetenskapen tillåter mig som människa.

  För mig som troende kristen krånglar jag inte till det utan gör det lätt för mig genom att vara barnslig då Jesus säger ”tro som ett barn, samt var inte vidskeplig. Tro och förtrösta på Gud, den allsmäktige ende Guden, Fadern, tro ock på Mig. Älska din nästa såsom dig själv och följ Guds bud”, vilket inte alltid är lätt för en syndig människa men då kommer nåden in, den underbara obegripliga nåden. Om man någon gång själv givit nåd i det man exempelvis har låtit nåd gå före rätt så kan man ana Guds existens, Guds Ande genom Jesus Kristus.
  Jag skall köpa din bok Reign of the Annunaki, dina övriga böcker är på tyska och min gamla skoltyska klarar inte det.
  Känner du till boken om Urantia (uratia.se)? Den gamle danske filosofen Martinus har ju också hypoteser om universum.
  Själv har jag blivit alltmer intresserad av partikelfysik. Neutrinerna är ju spännande både ur fysikalisk synpunkt och esoterisk.
  Trevligt att du har hamnat på Peters fina blogg.

  Vänligen
  Lassekniven
  Civilingenjör CTH, 1958-1962, E-sektionen.
  Leg.,läk. Med.Dr.
  Pensionerad professor i neurokirurgi

  • Savalle says:

   Jag har precis samma inställning som du, Lassekniven. Min tro är mycket ett barns tro, Jag har fått tillbaka min barnatro.

   Men när jag tänker efter…

   När jag ser en fågel, en hjort, en människa – hur skulle allt detta underbara ha kunnat uppstå av en slump?

   Människans inre känsla för moral och kärlek – vad vittnar det om?

   Djurens enormt mycket större instinktiva vishet än människors – varför?

   Bibeln ger svar på de frågor jag ställer.

   Skapelsen är skapad.

   Jesuiterna ligger bakom så enormt mycket desinformation. Det är deras specialitet. Det är ett elitförband på det intellektuella planet.

   Ateismen, big bang, evolution, historieskrivning, arkeologiska fynd, religionsläror – påhitt.

   • Helt riktigt Savalle, mycket disinfo i toppen på pyramiden.
    God save us from religion!
    Gällande arkeologiska fynd, vill specifikt peka ut dinosarier, de har naturligtvis aldrig funnits. De hittar en tand sedan bygger de 3 meter långa eller höga varelser, från en enda tand. Och de dinosarier som visas på museeum är inte ens av riktiga skelett – allt är modeller. Everything is a lie and that’s the truth!

    Länkar till en 25 minuters video som exponerar NASA’s lögner (i mitt namn).

   • Eltervåg says:

    Jag kan inte heller begripa vad som diskuteras. Det som rör det jordiska om man kan säga så är en ting, men det himmelska? Andra civilisationer bland stjärnorna?
    Inte så att jag inte tror att det finns liv, för det vet jag väl.

    Jag vet vart jag befann mig innan jag återkom till detta livet. Dock kan jag inte på något sätt förstå det i jordiska termer. Det rör ju dimensioner bortom de jag känner. Tid, rum och tålamod.
    Jag kan bara vara medveten om hur den tillvaron påverkar mig i vissa avseenden.

   • Lassekniven says:

    Nej Savalle, det är ingen slump. Det finns en plan. Jag höll just på att avsluta ett långt inlägg till dig. Plötsligt försvinner alltihop. Märkligt. Nu orkar jag inte att skriva om det.
    Plötsligt drabbas jag av en oändlig längtan efter en vovve. En aprikosfärgad storpudel. Men jag är väl för gammal. Denna ras är så trevlig. En hanhund och den skulle heta Baltzar.

    • Savalle says:

     Vad synd, Lassekniven, att inlägget till mig försvann!

     Jag är fullständigt övertygad om att vi är helt övervakade när vi skriver här på internet. Många gånger när jag skrivit något eller bifogat något som jag ansett vara synnerligen viktigt har det försvunnit. Både Fiskargubben och jag har tidvis inte kunnat posta något alls här på Peters blogg, som är den kunskapskälla som kommit allra längst i sökandet efter sanningen.

     Peter har ibland hittat kommentarer som – istället för att invänta granskning – försvunnit direkt ner i papperskorgen när vi postat. Kanske går detta inlägg från dig, Lassekniven, att återvinna där för Peter igen…?

     Jag förstår din längtan efter en aprikosfärgad storpudel. De är jättefina! Det är en hundras som jag tycker skulle passa jättebra för dig. De är mycket kloka och modiga och trogna.

     Igårkväll satt jag tillsammans med kära och nära grannar ute i deras trädgård. Hundarna där kom gång på gång och satt hos mig. De känner att jag tycker väldigt mycket om dem.

     Du skrev en gång här, Lassekniven, att du iakttar människor och ser vad det är de utstrålar från hjärtat, ungefär så uppfattade jag det att du menade, även om du använde andra ord.

     Igårkväll när jag satt där med mina vänner och pratade, mötte jag många gånger hundarnas blickar.

     De var fulla av kärlek.

     Tänk om vi människor kunde se på varandra så!

     Bibeln säger att Ondskan regerar nu. Gud tillåter det för en tid. Människan får utprova denna form av styre.

     Ondskan manipulerar, orsakar lidande för människor och djur, predikar att vi ska vara själviska…

     Detta har gjort att så många människor vilseförts mot en destruktiv riktning i sina liv, vilket fört till att tilliten till våra medmänniskor sjunkit i takt med förvillelsen.

     Vi lever nu i en tid av stor förvillelse, men en förändring gör sig alltmer tydlig.

     Diskussionen här på tråden är väldigt viktig.

     Helt skilda synsätt presenteras. Det är bra för att belysa allt.

   • Jesuit educated Roman Catholic Priest Georges-Henri Lemaitre created the Big Bang Theory
    ** https://www.youtube.com/watch?v=pPlhb2DXG5Q&feature=youtu.be&t=1h50m15s

 40. peterkrabbe says:

  Jag beklagar om mina senaste artiklar skapar oro och besvikelse bland mina kristna och bibeltrogna vänner. Jag skriver i förvissningen att ni alla med ert höga intellekt och öppna sinne orkar diskutera även kontroversiella frågor, må vara att de kanske upplevs som en mindre jordbävning.
  Detta är ju ändå inget nytt, det finns gott om texter i både Bibeln och andra religioners skrifter som är helt entydiga i beskrivningen av gudar, halvgudar eller änglar och mänskliga kvinnor som föder deras barn. Även jättar förekommer flitigt i texterna. Gudarna och deras närmaste håller till i bergen, dit människorna inte har tillträde, inte ens Moses får se Guds ansikte, bara ryggen. Den som ser hans ansikte måste dö.
  Nya testamentet är mer lättillgänglig läsning, men måste man inte kunna se även Gamla testamentet som vederhäftigt för att kunna ta till sig det Nya? Kan man se Gamla Testamentet som vetenskapligt eller handlar det om ett symbolspråk som är så komplicerat att normala människor inte kan förstå det? Sture återkommer ofta till detta, men jag kan inte se någon annan logik än att prästerna vill ha ett eget tolkningsutrymme som ingen annan kan ifrågasätta. Under mer än tusen år har de katolska mässorna hållits på ett språk som ingen utom prästerna själva förstår. Vad vill man dölja eller förstår man inte själva vad skriften egentligen avser? Resultatet blir att själva påven till slut, i mediernas nya ljus, framstår som satanist. Jag kan inte se annat än att detta motverkar religionens budskap och möjligheter att spridas.
  I våra tidigare diskussioner har vi värderat en andlighet som växer hos den enskilda människan, inte genom präster och kyrkobyggnader. Jag tilltalas därför av tanken på att det finns fler dimensioner än de vi normalt uppfattar som människor. Våra syn- och hörselintryck är oerhört begränsade och långt underlägsna flertalet däggdjur. Vår hjärna är till stor del outnyttjad. Vad är syftet med detta? Det finns en hel värld av sinnesintryck utanför vårt eget medvetande. Är det då orimligt att andra varelser kan röra sig i vår värld, men i ett energiregister som vi inte kan uppfatta, inte se, inte höra? Där finns också vår andlighet och kanske är det just därför vi inte får mer än en högst begränsad insyn i dessa förbjudna frekvensområden. Som att kunna känna värmen men inte kunna se den.
  Jag tror att vi måste vara öppna för nya tankar och intryck för att kunna möta framtiden. Annars blir den utveckling som kommer istället ett vapen mot oss som vi står maktlösa inför. Ett vapen i Ondskans tjänst.

 41. hllviken says:

  VÄRLDSHÄRSKARNAS NÄTVERK

 42. Savalle says:

  Fiskargubben säger att han inte vill gå utanför Bibeln. Jag har samma inställning. Kolossalt enorma försök – visar sig alltmer nu – har gjorts och görs med syftet att förvrida, förfalska, förringa Bibelns budskap.

  Det finns så ofattbart mycket ”information” i omlopp för att uppnå detta.

  Katolska kyrkans ledning är inte på något sätt kristen. Det är en fasad.

  Det finns många katoliker, muslimer buddister, ateister… som eftersträvar att leva enligt Jesu Ord:

  Du ska älska din nästa som dig själv och älska Gud av hela ditt hjärta.

  Att älska Gud är att sträva efter att vara sannfärdig, kärleksfull, rättfärdig.

  När det gäller Bibelns budskap om vad döden är vill jag hänvisa till dessa båda länker som uppvisar stor samstämmighet och även i hög grad avspeglar mina tankar:

  (222 – The Mystic Realm of Death / Total Onslaught – Walter Veith)

  https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/vad-%C3%A4r-sj%C3%A4len/

  (Vad är själen?)

 43. Janne says:

  Mina korta kommentarer med ett flertal länkar tycks faktiskt ha utlöst något av en liten lavin av nya kommentarer. Jag kommer att behöva en hel del tid för att gå igenom dem!
  Till dess vill jag gärna hänvisa till följande
  Nathaniel J. Merritt „Jehovah Unmasked!“: https://thegodabovegod.com/wp-content/uploads/2016/12/Jehovah-Unmasked.pdf
  Anu-Yahweh – The True Devil – The Impostor God: https://www.enkiptahsatya.com/41-anu-yahweh-the-true-devil.html
  Karlheinz Deschner: “Kriminalgeschichte des Christentums” i 10 band (i detta sammanhang viktigast är första bandet), Rowohlt, Reinbek bei Hamburg.
  samt på min webbsida (på tyska, ännu inte översatta till engelska)
  http://www.christian-reincarnation.com/Schutz.html

  Klicka för att komma åt ChristWider.pdf


  Sedan over 40 år har jag (nu pensionerad) utövat s.k. regressionsterapi och med god framgång genomfört flera tusen regressioner. Bara i undantagsfall av nyfikenhet men vanligen för att söka förklaringar och lösningar på personliga problem. Många av alla de problem som människor har finner en förklaring i en snarare traumatisk upplevelse i ett tidigare liv eller i barndomen (då vanligen förträngt) som man då kan lösgöra sig från. Man kan t.ex. ha höjdskräck därför att man i sin senaste föregående inkarnation ramlada ner från ett berg och slog ihjäl sig. Det torde vara klart för var och en att ett sexuellt missbruk i barndomen (särskilt när det är förträngt) har starka negativa efterverkningar.
  Därvid kom jag med tiden att ha att göra med fall av besättning. Klienten visade sig inte komma ensam, utan ha en negativ andevarelse eller en döds själ hängande på sig. Detta förefaller medeltidsmässigt men är en mångfaldigt konkret upplevd erfarenhet, inte bara för klienten utan också för mig. Jag fick lära mig att hantera sådana fall och befria klienten från detta främmande inflytande, vilket oftast leder till en ganska radikal förbättring! Jfr. http://www.christian-reincarnation.com/AttSouls.htm. I samband därmed efterforskade jag vad som fanns att finna av litteratur och webbsidor om sådana fall samt tillvägagångssätt för att hantera dem. Därtill ägnade jag mig också åt den Gnostiska Kristendomen som ju förkastades av Konstantin och inte fick ingå i den kyrka som han grundade. Samtidigt källforskning i relationen mellan reinkarnationslära och kristendom resp. kyrka (jfr. http://www.christian-reincarnation.com/PDF/ChristRein.pdf). Således har jag några årtionden av växande erfarenheter som naturligtvis inte passar in i vetenskapens prokrustessäng, men den ”sängen” behöver sannerligen utökas och förbättras på otal vis för att anpassas till verkligheten.
  I samband med besatthet av negativa entiteter, men också karmiska sammanhang, uppstod naturligtvis frågan om varifrån all den oerhörda ondska kommer som alltmera härskar i vår värld. Jfr. länkar ovan. Den Gnostiska Urkristendomen gav en förklaring i att Jahveh inte är den gode gud som han utger sig för och att ondskan fr.a. uppstod i hans region i skapelsen. Som man kan läsa i mina länkar är han snarare den entitet som ville upphäva sig över den verkliga skaparguden (av kanaaniterna kallad El Eljon) och därför måste lämna den ursprungliga skapelsen, varefter han inrättade sin egen värld i skumrasket av en separerad och mindre ljusfylld värld, som vi nu lever i. Det är ju självklart att teologi och kyrka värjer sig på all vis mot sådana insikter, vilket också kan ses som ett tecken på att det trots allt kan vara sant… De bibeltrogna kyrkokristna läser ju tydligen Bibeln så att det har skygglappar och färgade glasögon så att de slipper se allt oerhört som står på de många bloddrypande sidorna i det Gamla Testamentet. Men de sidorna finns det många av…
  Jag kommer nog att återkomma med mera om allt detta.
  Vi lever idag i en värld som invaderas av migranter som egentligen söker att med tiden ta över makten i Europa. Naturligtvis skall verkliga flyktingar ha hjälp, men hur många är verkliga? Hur många är egentligen opportunister? Det verkar att vara på liknande vis i den för oss osynliga världen genom att människor som är besatta blir allt flera. För 30 år sedan stötte jag mest på enskilda fall, med tiden blev de allt flera. Man må undra hur många politiker som omedvetet styrs av negativa entiteter. Det tycks som om vi lever i spännings fältet mellan goda och onda makter som kanske förbereder sig för armageddisk kamp om makten över mänskligheten.
  Jan Erik Sigdell (alias Janne och istayfree)

  • Arga gubben says:

   Herren låter oss dra till oss onda eller goda andar med våra val. En makthungrig person leds på fel väg. Herren upprätthåller alltid balansen mellan gott och ont så att vi är fria att välja. Vi talar om den Allsmäktige. Bibeln är något förändrad, men huvudbudskapet finns där. Om Ordet perverteras får vi ett nytt så att vägen hålls öppen.

   Swedenborg lägger tid på att förklara vad Paulus egentligen säger. Flera citat har missförståtts och ibland av protestanter. Jag vet hur svårt det kan vara att förstå Paulus. Man kan sitta med en enda vers i två timmar och bara skrapa på ytan. Jag upptäckte snart att han citerade Septuaginta, inte den hebreiska texten. Jag avundas de som kan grekiska.

   Problemet med minnen är att vi inte kan skilja på egna och andras i den andliga värld vi redan lever i. Jag har också minnen, men vems? Jag har dock respekt för sökare av alla slag. Jag var en själv och undersökte reinkarnationen. Antroposoferna var intressanta och jag besökte Järna. En tyska berättade egna sagor för förståndshandikappade barn och jag har gjort likadant med mina. Jag fick också specialkunskap om Steiner.

   Den första kristendomen drog åt olika håll. Det fanns iranska influenser t.ex. Det där försökte kyrkan göra upp med, men Nicea var ingen höjdare. Det förekom förföljelser i Frankrike. Prästväldet i Sverige försökte utrota pietismen. De brittiska missionärer som kom till Sverige skiljde inte på hedningar och kristna influerade från öster. Detta hände sig när latinet återinplanterades från de brittiska öarna och bör ha haft samband.

   Biskop Giertz översatte flera intressanta apokryfer. Han var inte rädd för att forska. Vi fick Septuaginta innan den hebreiska texten något omarbetades. Tack vare Guds försyn. Vi talar om den Allsmäktige och Allvetande. Den allestädes närvarande. En makt så stor att några vill förminska den med läror jag inte kan ta emot. Herren eller en hög ängel visade mig en gång otrolig makt.

   Jag hinner inte läsa in allt. Ju äldre jag blir, ju mer har jag att göra.

 44. Are PSYOPS legal in Sweden?
  https://153news.net/watch_video.php?v=1231SK1XR94W

  ……………………………………………………………………………………

  Google Gestapo slår till igen. Endast MSM röster ska tydligen höras. Inte bara att man nu tvingas att finansiera statspropagande via skattsedeln – de släcker ner alternativa sädningar.
  Google äger Youtube.

  Swebbtv nuked at Youtube!!!

  Den som försöker se något av de hundratals program med miljontals visningar som SwebbTV producerat genom åren möts av en svart ruta och texten ”Videoklippet är inte längre tillgängligt eftersom det YouTube-konto som är associerat med videoklippet har avslutats.” https://samnytt.se/swebbtvs-youtube-kanal-nedslackt-flera-ars-programmaterial-utraderat/

  Svensk Webbtelevision. Lördagsintervju 34 med Lars Enarson – Har klimatet blivit kyrkornas nya religion?
  I Lördagsintervju 34 med bibellärare Lars Enarson ställer vi oss frågan: Har klimatet blivit kyrkans nya religion …

 45. Swebb-tv har blivit ett hot mot etablissemanget.

 46. Kära Swebbtv-tittare,

  Många av er har säkert redan märkt att Swebbtv inte längre går att nå på Youtube.

  Kl 16.45 idag fick vi ett mail fån Youtube att vi brutit mot reglerna för communityn och att vårt Youtube-konto därför avslutats.

  Det är första gången vi får denna typ av information från Youtube med synpunkter på vårt innehåll. Det har inte heller förekommit synpunkter på upphovsrättsbrott eller annat liknande.

  Därför är vi lika undrande som ni tittare vad detta handlar om. Om det är något speciellt program som det finns synpunkter på kan man ju vänta sig ett påpekande eller i värsta fall att man tar bort detta program. Men nu har de alltså beslutat ta bort alla våra hundratals program utan närmare förklaring.

  Tack vare er har våra program fått en allt större spridning. Vi har pendlat runt 1 miljon visningar och 200.000 visningstimmar per månad den senaste tiden. De senaste 90 dagarna har vi haft 3-400.000 unika tittare enligt Youtubes statistik. Vissa program har kunnat mäta sig med SVTs tittarsiffror.

  Vi har varit väldigt glada för detta och bärs upp av er hängivenhet och uppskattning för programmen. Vi får mängder med bevis på detta vilket är ovärderligt. Även alla generösa bidrag från er tittare är avgörande! Vi har aldrig haft någon nämnvärd kritik av våra program, vilket också har varit positivt.

  Så vad är det då som har hänt?

  Vi har kritiserat politiken i frågor som rör klimatlarmen, massmigrationen och familje- och könsfrågor. Även hälso- och läkemedelsfrågor har avhandlats som kan stöta sig med starka intressen. Troligen har kritiken skapat oro bland våra makthavare och regeringen har ju tydligt aviserat att de vill strypa det fria ordet. Det är inte så länge sedan regeringen kallade till sig både Google och Facebook för att få dem att ta itu med detta.

  Svensk Webbtelevision har utgivningsbevis som ska utgöra ett skydd mot klåfingriga makthavare. Däremot finns inget skydd mot att samma makthavare utövar påtryckningar mot de sociala medieplattformarna och tvingar fram denna typ av avstängningar. Dessutom är ägarintressena starkt associerade med de internationella finansintressen som vi emellanåt kritiserar.

  Vad gör vi nu?

  Vi har kopior av allt material lagrat så det bör inte vara någon större svårighet att återskapa vårt arkiv med hundratals program. Däremot behöver vi tänka över hur vi ska göra detta tillgängligt utan att behöva ta hänsyn till politiska eller andra intressen.

  Google har missbrukat sin dominerande ställning för att stänga ner Swebbtv. Jag tror att de har begått ett misstag.

  En annan komplikation är att de är närmast omöjliga att nå. Det finns ingen att prata med. Ingen som kan förklara vad som pågår. Bara ett anonymt meddelande om att vi brutit mot reglerna för communityn. Det är inte en fungerande affärsrelation. Det är dessutom ett hån mot våra 100.000-tals tittare som möjliggör Youtube.

  Kanske kan detta kan vara ett startskott för att på allvar skapa en mediekanal för video där vi inte är beroende av en nyckfull plattformsoperatör. Vi kommer undersöka alternativen. Vi kommer självklart också kontakta Google för att be dem korrigera sitt misstag.

  Tills vi är uppe igen finns vi på vår hemsida Swebbtv.se samt med mail från info@swebbtv.se när vi har något nytt att berätta. Vi finns också på Facebook.

  Med Vänlig Hälsning

  Mikael Willgert och Swebbtv-teamet

  • Mo says:

   En sorgens dag för yttrandefriheten och demokratin. Sanningen blir stötande för regeringen med stödpartier C+L, order från högre befäl, något annat är svårt att se. ” Hets mot folkgrupp ” flosker som används i alla möjliga sammanhang, den kommunistiska diktaturens kännetecken. När de så oblygt visar sin egen agenda att riva ned motståndet blir svaret motsatsen det växer. Vi förstår nu att Sverige är viktigt för globalisterna, landet tillhör dem och skall användas för att lätta på trycket från sociala oroshärdar runt om i världen som följer efter deras härjningar.

 47. Kjell Holmsten says:

  Bibeln, Kristendomen? och Judendomen om detta med slavar och hur goyim kan och får behandlas.
  ”När en man säljer sin dotter som slav, kommer hon inte att befrias efter sex år som männen är. Om hon inte behagar mannen som köpte henne, kan han tillåta henne att återköpas. Men han får inte sälja henne till utlänningar, eftersom det är han som bröt kontraktet med henne. Och om slavflickans ägare ordnar henne att gifta sig med sin son, kanske han inte längre behandlar henne som en slavflicka, men han måste behandla henne som sin dotter. Om han själv gifter sig med henne och sedan tar en annan hustru, får han inte minska hennes mat eller kläder eller inte sova med henne som sin fru. Om han misslyckas på något av dessa tre sätt kan hon lämna som en fri kvinna utan att göra någon betalning. (Exodus 21: 7-11 NLT)”

  Finns många här som är troende kristna, själv är jag en icke troende kristen? Tror att andligheten är hos mig livet ut och att man återföds men har ingen religion att känna mig trygg i, är en vilsen själ.

  http://www.renegadetribune.com/christians-are-required-by-the-bible-to-be-good-goyim-slaves/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: