Är sionismen och fascismen motstridiga eller kompatibla ideologier?

 

Netanjahu 2   Hitler_and_Mussolini_June_1940 2

 

En bloggläsare bad mig göra ovanstående jämförelse efter att ha läst en artikel, där den amerikanske författaren noterat att demokratin är under upplösning i USA. Författaren Eric Zuesse har bl.a. skrivit böcker om Holocaust.

Efter att ha läst lite ur Zuesses artikel står det helt klart att hans bristfälliga argumentation rörande Europas 1900-talshistoria inte är något som jag vill använda min blogg för att sprida. Jag återger ändå mitt svar här, eftersom själva diskussionen har ett allmänt intresse. Zuesse börjar ganska hoppingivande med en analys av ideologier, vars beteckningar missbrukas alltmer idag av människor som inte förstår deras innebörd.

Han konstaterar korrekt att USA som demokrati kan ifrågasättas och att den begränsade grupp som vi kallar Deep State styr landet, vilket i praktiken gör det till en diktatur. Detta förhållande relaterar han märkligt nog helt till andra världskrigets nazism och Hitlers medarbetare.

Det är riktigt att många tyska forskare och industrimän överfördes till USA efter kriget genom operation Paperclip och bl.a. färdigställde atombomben och stod för många andra projekt, som annars hade saknat nödvändig kompetens. Alla framstående tyskar var inte nazister bara för att man arbetade för att återbygga ett starkt Tyskland efter det första världskriget. Det var riskfyllt att ta avstånd från Hitler under den tiden. När Zuesse talar om nazismen som en rasistisk fascism blir det uppenbart att han är förespråkare för den judiska offerrollen. Den innebär att judarna alltid är oskyldiga offer, trots att de under tretusen år sällan har lyckats prestera en harmonisk samlevnad med sina respektive värdsamhällen.

Sionismen uppstod under 1800-talet i spåren av den franska revolutionen och utvecklades under de sionistiska världskongresserna i Basel från 1897 till att slutligen – efter långa förhandlingar – lyckas genomföra Englands upplåtelse av marken i Palestina till en judisk nationalstat.

Den formaliserades efter det andra världskriget genom bildandet av Israel. Tillståndet gavs till den judiske brittiske bankiren Walter Rothschild genom den s.k. Balfour-deklarationen 1917 och anses vara en byteshandel för att få med USA i det första världskriget. Rothschilds finansierade mycket av markköp och uppbyggnad i det nya landet och även Hitler samarbetade så att ett par hundra tusen judar kunde lämna Tyskland för att resa till Palestina, vilket är mindre känt.

Samma judiska bankirkretsar som var verksamma i att starta det första världskriget, den ryska revolutionen genom judiska bolsjeviker, bilda Palestina och starta det andra världskriget utgör idag kärnan i det amerikanska Deep State.

Det är därför ytterst förvånande att Zuesse pekar på nazister, bara för att USA stödjer nynazister i Ukraina, något man gör för att underminera det ryska inflytandet. Hela hans artikel är full av omvända påståenden i syfte att förändra tidsperspektivet i förhållandet orsak – verkan.

USA har idag den största populationen judar i världen vid sidan om Israel, cirka 6 miljoner i vardera fallet. De har ett fast grepp om både finansmarknaden, storföretagen, militären och utrikesdepartementet. Den judiska lobbyorganisationen AIPAC koordinerar det amerikanska samarbetet med Israel och det judiska intresset i Mellanöstern. Ingen amerikansk president kan bli vald utan stöd från AIPAC. I USA styr sionismen tillsammans med den likaledes judiskt dominerade neokonservatismen.

När man talar om New World Order, en rörelse som har sitt ursprung i krafterna ovan, inser inte alla att det handlar om ett totalitärt system på global bas.

Zuesse försöker framställa rörelsen som en demokratisk sammanslutning av nationer med bibehållet självstyre. Detta är otroligt naivt, eller i bästa fall självbedrägeri. Rörelsens syfte är att lägga världens råvarutillgångar under ett diktatoriskt styre och att kunna lägga industrin där den billigaste arbetskraften finns, att sälja industrins varor fritt över världen utan restriktioner och att omfördela kapital så att den växande medelklassens inflytande minskar relativt den styrande eliten. För att genomföra detta måsta man avskaffa de nationella intressena. Genom att bilda världsomfattande monopol kan prissättning och varutillgång styras efter politiska önskemål. Så fungerar redan den finansiella sektorn idag. Inget land eller region skall kunna vara självförsörjande, därför kan man genom monopolen lägga olika förnödenheter i olika världsdelar som då blir beroende av varandra. I Sydamerika läggs exempelvis idag odlingar av sojabönor ut över stora arealer för export, vilket innebär att småbönderna tvingas köpa livsmedel istället för att odla för husbehov.

Zuesse utmålar Hitlers Tyskland som en imperiebyggande nation med syfte att skapa världsherravälde. Återigen är det just detta som sionismen står för, både då och idag, vilket Zuesse borde veta.

Alla judar är inte sionister och man kan hoppas att trenden går i riktning mot fredlig samlevnad istället. Men i politiken finns den genom att först skapa judisk kontroll över Mellanöstern, där Iran står på tur, och i slutänden global kontroll med Jerusalem som andligt centrum.

Tron på judarna som Guds utvalda folk sitter djupt, kombinerat med en övertro på sin egen intelligens och förmåga. Judarna utgör bara ett par procent av USAs befolkning, samtidigt som en tredjedel av alla amerikanska mångmiljonärer är judar. Det som saknas är självkritik och insikten om att för att bli tolererad i ett samhälle måste man samarbeta och visa hänsyn även till andras åsikter och värderingar. Detta gäller väsentligen acceptansen av kristendomen.

I ett avsnitt i sin text spyr Zuesse galla över Hitler, som anklagas för att hata judar i en omfattning som fått honom att starta andra världskriget med enda syfte att utrota världens judar. Där förlorar han hela sin trovärdighet och visar sina bristande insikter.

Idag vet de flesta att sionismen under slutet av 1800-talet hade tre primära syften – att störta tsarväldet i Ryssland som då hade den största populationen judar, att bilda den judiska staten och att fullfölja den ryska revolutionen med Tyskland som nästa offer.

Det första världskriget försvagade Ryssland ekonomiskt och militärt till att bli ett lätt offer för revolutionen, som leddes av judar och finansierades av judiska bankirer i New York. Även i Tyskland försvagades landet kraftigt och kejsar Wilhelm föll till fördel för en republik. Under hela 1920-talet gjordes ekonomiska attacker mot Tyskland med superinflationen 1924 och börskrascherna några år därefter, vilka också styrdes från bankirerna på Wall Street. Syftet var att ta över all fast egendom i Tyskland för en spottstyver. En av spekulanterna var blivande presidenten Roosevelt (United European Investors Ltd/ Franklin D Roosevelt, VD och största enskilda aktieägare). De första förfrågningarna om mark i Palestina gick under kriget till Tyskland och dess allierade Turkiet, som vägrade. England var mer positivt inställda, vilket fick sionisterna att ge hela sitt stöd till de allierade England/ USA för att få löftet om Palestina i utbyte.

När Hitler kom till makten var Tyskland ekonomiskt utblottat och landet hade förlorat en tredjedel av sin yta. Skadestånden som de allierade hade dikterat var enorma. Tyskar fördrevs från de områden landet förlorade i fredsavtalet. Revolutionsförsök från judiska aktivister (Rosa Luxemburg, Curt Eisner m.fl.) hade tidigt genomförts i både norra och södra Tyskland men slagits ner av frikåren. Såg Hitler judarna som ett hot mot Tyskland? Ja, otvivelaktigt. Men låt oss skilja på politik och rasism.

Sionismen var i tjugotalets Europa liktydigt med den sovjetiska kommunismen. Den var inte lokal, som Zuesse försöker hävda i sin artikel, utan internationell. Därför sjunger vissa än idag Internationalen. Kommunismen skulle spridas först i hela Europa, sedan till övriga världen. Motståndet blev fascismen, en motståndsrörelse av samma slag som erövrarens – en totalitär makt med kraft att samla statens alla resurser till sitt försvar. Diktaturerna i Tyskland, Italien och Spanien, senare också i Grekland och Portugal, räddade Europa undan kommunismen. Nåja, de delar av Europa som inte gavs till just de sovjetiska kommunisterna efter kriget. Kanske skall vi vara lite tacksamma för tidigare generationers lidande i syfte att behålla åtminstone Västeuropa fritt? Det var inte givet, eftersom både England och Frankrike hade starka sionistiska krafter aktiva. Och hur ser framtiden ut, när globalismen pockar på att genomföra den totalitära agenda som man nu väntat på i sjuttio år på att få kraft att fullfölja?

För att återgå till den inledande frågan kan man konstatera att alla regimer som styrs av en mindre intressegrupp får fascistoida drag.

Detta är vanligt under perioder av konflikter eller stark förändring, när beslutsfattandet måste centraliseras för att en nation eller en agenda behöver försvaras. Verklig demokrati är bara tillämplig under perioder av fred och balans, som en sorts vardagsadministration. En sådan period har vi haft i västvärlden under efterkrigstiden. Men västvärlden har fått sällskap av växande ekonomier i det nya, kristna Ryssland och Asien, där merparten av världens befolkningstillväxt finns. Man får då problem med användningen av alla –ismer, som kanske var historiskt relevanta men inte passar dagens politiska utveckling. Är Kina en fascism och är Indien en demokrati? Finns det fortfarande kommunism, eller behöver vi nya definitioner? Vill vi ha religiösa diktaturer?

Sionismen har en särställning genom att den specifikt gynnar den judiska staten. Dess krav på elitstyre hade möjligen kunnat fungera om den hade en elit som var representativt sammansatt och nyanserad, men havererar när den ensidigt gynnar det judiska intresset. Den dominerar nu västvärlden genom sin makt över både politiker och media. Dess fortsättning är formulerad genom globalismen, men den lär aldrig hinna komma över tröskeln till det snabbväxande Asien, innan de nya system som formas där fått fotfäste.

Det som förvånar är därför att sionismen insisterar på att implementera sin ideologi i västvärlden, trots att de borde inse att de aldrig kan nå ända fram. De tunga systemförändringar som vi själva står inför mot denna bakgrund är avskaffandet av kristendomen, införandet av mångkulturen med fokus på att minska den vita rasens inflytande samt att försvaga medelklassens ekonomiska ställning genom nedläggning av arbetsplatser och socialt understöd. På den andra sidan har vi stärkt finansmakt genom banker och skuldhantering, utökade företagsmonopol och kontroll av individens förehavande i preventivt syfte. Detta är sionismens paradgrenar.

Likheterna med fascism är slående och det förvånar därför inte att rekryteringen av fascismens hjärnor från det tidiga 1900-talet är påtaglig även till sionismens kammare. Den som har penningen i sin hand kan också lätt köpa politiken, något som Rothschilds tidigt konstaterade.

Sionismens främsta vapen är att stämpla meningsmotståndare som antisemiter. Tillsammans med det inflytande man redan har skaffat sig över media och viktiga befattningshavare kan man lätt förstöra livet för vem som helst, som får denna stämpel på sig. Därmed havererar hela det politiska systemet, genom att sionismen som politisk företeelse aldrig får ifrågasättas. Det judiska inflytandet får aldrig nämnas, trots att det är känt av alla. Detta är ett stort problem i dagens samhälle. Politik och statsskick måste få diskuteras i en rättsstat. Istället går vårt land motsatt väg, där pensionärer åtalas för texter på internet samtidigt som religiösa extremister får härja ostraffat.

Enda vägen framåt är att västvärldens judar på eget initiativ löser upp sin klanstruktur och ansluter sig till de nationella målsättningarna i de länder där de bor och verkar, istället för att se sig som en från det övriga samhället separerad grupp med en avvikande agenda.

Enligt en amerikansk undersökning (Hammer et al) ingicks under de senaste två tusen åren bara en halv procent av äktenskapen i den judiska gruppen med icke-judar. Detta håller nu på att förändras, åtminstone i USA, där närmare hälften av äktenskapen numera sker över religionsgränsen. Det är en positiv trend, som tyvärr motverkas av att Israel beredvilligt delar ut israeliska pass till alla judar utanför Israel. Dubbla nationstillhörigheter bör inte vara tillåtna i regering och riksdag av uppenbara lojalitetsskäl. Kanske är det dags att välja sida…

Peter Krabbe

74 Responses to Är sionismen och fascismen motstridiga eller kompatibla ideologier?

 1. Pingback: Sionismen – Sverigekanalen Dalarna

 2. matte5958 says:

  Jag kan komplettera Peters beskrivning av sionismen :
  https://lassewilhelmson.wordpress.com/vad-ar-sionismen-3/

  Deep-state är som Peter beskrivit den tumör i samhällskroppen som inte försvinner vid ett byte av regering. Här är dess ursprung:
  https://motpol.nu/atland/2009/08/14/frankfurtskolan-och-68/

  Ruskiga sammanslutningar som arbetat mot vår förslavning under lång tid. Men anden nu ute ur flaskan – hoppet finns fortfarande!

 3. hllviken says:

  Juden Henry Makow har tagit kraftigt avstånd från Zionismens brott mot mänskligheten:

  http://www.henrymakow.com

 4. Arga gubben says:

  Tyskarna var inte fel ute när de försökte rädda sitt lidande land, men en ful typ ledde dem fel. Läger, tvåfrontskrig och elände. Den fula typen upprepar nu sitt experiment i Sverige. Klimatfascismen kommer tillbaka. Lyssna på texten! Framtiden tillhör mig, säger Greta. Fosterland, ge oss ett tecken! Det gröna! Se den fula typen.

  Tomorrow belongs to me! (With Lyrics)

  Detta berör de kristna. Jag håller inte med om allt, men det här är ett av de bättre försöken att förstå sig på ändetiden.

  The Rapture Of The Church And The Revealing Of The Antichrist

  • peterkrabbe says:

   Det kanske skall påpekas att sången är från Hollywood-produktionen av Cabaret från 1972 och inte från 1930-talets verklighet….

  • Per Randevik says:

   ”Seven years tribulation” finns inte i Bibeln. Vedermöda och är inte samma sak som Guds vredes domar. Kristna har i alla tider fått gå igenom vedermödor, men skall inte hamna under dommen. Pretribläran är den falska grundstenen i den ”kristna sionismen”.

   https://www.faithfulwordbaptist.org/att_full_swedish.html

   • Arga gubben says:

    Det är bra att du tar upp det där. Det var först i år jag hörde sju år nämnas, utan att förstå varför. I Uppenbarelseboken nämns 42 månader, dvs. 3,5 år. Jag minns inte på rak arm vad Daniel säger, men hans bok är förseglad. Herren hänvisar dock till Förödelsens styggelse i den boken.

    Vi ska vara försiktiga med tider i Bibeln. 3,5 är ett ofullständigt tal och 7 ett fullständigt. Himmel och jord ska brinna, sjunger man i en sång av Lewi Pethrus. Vi får en ny jord och en ny Himmel. Jorden är en symbol för församlingen. Den kommer att skapas om och då får vi som följd en ny Himmel. Herren ger oss inte en fullständig vedermöda, men det är sant att de kristna har lidit i århundraden. Den speciella vedermöda Uppenbarelseboken talar om handlar om falsk religion i den yttersta tiden och där är vi nu. Kapitel 18 och 19 i Uppenbarelseboken talar om den och om ett nytt Gudsord som botemedel. Hör basunen.

    Swedenborg säger att den yttersta domen ägde rum på 1750-talet. Falska himlar slängdes ned och då släpptes både goda och onda krafter lösa, som jag förstår det. Vi fick en stor antikristlig revolution i Frankrike, penningvälde och överdriven nationalromantik. Förfärlig globalism och massdöd under radarn. Maten, medicinerna, självmorden, knarket och aborterna. Spriten, porren och kriminaliteten. Den andliga döden är värst. En av våra lesbiska kvinnliga biskopar säger att Jungfru Maria blev våldtagen av ett spöke och lilla Greta är Guds sändebud. Herren ingriper när det är svårt att treva sig fram till Honom och nu är det svårt för många. Scofields Bibel sägs ha fört många fel och det blev värre efter kriget. Hur kan kristna vilja ha ett tredje tempel i Jerusalem när vi troende är Herrens tempel på jorden? I det himmelska Jerusalem är Han själv templet och det templet smyger ned till oss. I den nya konstiga kristendom vi har idag kan man bli frälst och sedan fortsätta som förut. Man tror, men behöver inte lyda Ordet eller åtminstone försöka, svårt som det är. Man får älska pengar, Mammon, utan att skämmas, men Gud och Mammon går inte ihop. Pingströrelsen censurerade en gammal läsarsång när pengarna kom in i församlingen. De kom in stort och en man predikade om miljoner. Falsk lyckokristendom.

    Staten måste godkänna Biblarna i Kina och Israel och i Kina måste hemförsamlingarna registreras. Kommer snart till Sverige, om Morgan Johansson får som han vill. Han har ingen aning om Vem han har emot sig.

    Röken från Babylon stiger upp i evigheters evigheter. Ingen eld brinner i evighet, men en sol kommer nära och Herren är den eviga solen i Himmelen. Här göms hemligheter.

    Vi fick också de fantastiska frikyrkorna och ett slut på prästväldet.

    • Sture says:

     Arga gubben,
     tack för de fina orden nedan. Tyvärr har jag varit väldigt upptagen och inte haft tid att kommentera på länge och så kommer det att vara ytterligare några veckor. Läser kommentarerna idag och kan inte låta bli att åter inskjuta ett parti av Lorbers ”Johannes Stora evangelium”. Det gäller bok 14 (av 25) och kapitel 72 i denna bok (av hundra vardera).

     Du skrev: ”Jag minns inte på rak arm vad Daniel säger, men hans bok är förseglad. Herren hänvisar dock till Förödelsens styggelse i den boken.”

     Så här svarar Jesus de som tycker att många profetior är obegripliga – att även detta fyller en viktig funktion. Här finns också i vers 13 hans på flera ställen upprepade profetia om att mänskligheten om 2000 år kommer att skicka brev till varandra över hela jordklotet med blixtens hastighet (= E-mail), nedskrivet av Jakob Lorber mellan åren 1851-64. Lyssna:

     72. Herren förklarar historien om Daniel

     [1] Sade en av de tjugo som var en skriftlärd i templet: ”Herre, eftersom alla ting är kända för Er och också är möjliga för Er, skulle Ni kunna förklara profeten Daniel lite för oss, särskilt hans sjunde kapitel! Denna förunderliga siare ger verkligen en säregen förklaring till sin syn av de fyra djuren, men förklaringen är lika svävande som den bild han såg vilken fyllde siaren med fasa. – Skulle vi inte av Er kunna få en närmare förklaring till denna vision ”?
     [2] Jag (=Jesus, min. anm.) sade: ”Åh, förvisso, men också när det gäller det så är detta inte den rätta platsen, eftersom dessa människor endast vet mycket lite eller inte ens något om våra skrifter. Dessutom har ni också trängt in i er, säg, översinnliga ande alldeles för lite och har ännu blivit för lite ett med den för att förstå Daniels vision och begripa den i grunden. Ty även om ni snävt skulle förstå de första två djuren, skulle ni inte kunna förstå de två sista, eftersom deras väsen och vad de åstadkommer bevaras för framtiden. Hur skulle man för ert fortfarande materiella sinne kunna förklara något som inte ens har inträffat ännu på denna jord och endast kommer att ske efter många århundraden från och med nu?
     [3] Det enda jag kan berätta för er är att de fyra besynnerliga djuren inte betyder fyra sida vid sida befintliga riken, av vilka från det sista ytterligare tio nya riken kommer att uppstå enligt de tio hornens antal, på vilket ytterligare ett elfte horn växte fram i mitten på djurets huvud, vilket orsakade att tre av de tidigare hornen slets bort från djuret. Utan snarare betecknar det fyra stora efterföljande folk-perioder från mänsklighetens början på jorden, vilka forntidsstudier kräver en hel del kronologisk historisk kunskap. Och för att förstå dess framtid behövs ett helt öppet andligt öga, vilket kan se bortom tid och rum i ljusets ljus och livets liv.
     [4] Ni förstår, som sådant kommer sista djuret att ha tänder av järn och sluka allt omkring sig och det elfte hornet har ögon som mänskliga ögon och en mun och talar stora saker!
     [5] Ja, jag säger er att det oundvikligen kommer att tilldraga sig på det här sättet, men även om jag försökte tyda det för er lite grann, så skulle ni förstår lika lite av Min förklaring som faktiskt Daniel i grunden kunde förstå den upplysning som av Anden gavs till honom.
     [6] Daniels hängivna själ var ganska väl lämpad för att se sådana visioner som i en livlig dröm. Men han kunde inte förstå dem, eftersom hans översinnliga ande som kommer från Gud inte kunde och ännu inte har blivit ett med hans själ, eftersom jag ännu inte var där kroppsligen för att göra en sådan fullständig förening möjlig. Detta fullständiga enande blir först då fullt möjligt, när jag har bestigit Mitt gamla och därefter även Mitt nya hemland.
     [7] Utifrån detta kan ni helt klart förstå att min tolkning av hela det sjunde kapitlet absolut inte skulle vara till någon nytta för er. ”
     [8] Nu sade Petrus: ”Men Herre, om vi vid ett annat tillfälle kommer att vara helt ensamma igen, kan Ni ge oss några tips om det! Ty nu säger jag till mig själv: Profeterna, nämligen de fyra stora, har skrivit ner en hel del, precis som Moses, Elias, David och Salomon, men för vem? Med undantag för oss, har ingen skriftlärd förstått dem ordentligt hur klok han än är. Och också vi förstår mycket lite av dem. Och de som kommer efter oss kommer säkert inte att bli så mycket klokare. Och ändå är dessa böcker skrivna för mänskligheten och inte för några andra varelser. Vilken nytta har folket av dem om de aldrig kommer att förstå dem? ”
     [9] Jag sade: ”O, där misstar Ni Er grovt! Om den inre andliga visdomen i dessa böcker skulle ha skrivits så att varje sinne i naturen skulle förstå dem vid första anblicken, så skulle människor snart lägga dem åt sidan och inte ens titta på dem längre. Vilken nytta skulle de då ha av dem?
     [10] Men böckerna som sådana rymmer omfattande andlighet från det enklast skapade till det djupaste himmelskt gudomliga och kan därför aldrig helt förstås av något sinne i den materiella världen, utan endast av människans rena, fullt utvecklade översinnliga ande.
     [11] Själva den bristande förståelsen av sådana skrifter uppväcker det andliga i människan och påvisar för honom vad och hur mycket han fortfarande saknar för att fullända sitt liv. Han kommer därför att ofta ta sådana skrifter i sina händer och fundera på dem, varvid det ena eller det andra då och då kommer att framstå klarare för honom. Om han sålunda genom sin möda och sin nit skulle finna lite andlig upplysning, kommer han att anstränga sig mer och mer i sina studier av de inre, andliga sanningarna och kommer på så sätt att förvärva mer och mer upplysning och också uppnå en närmare förbindelse till sin inre, översinnliga ande. Och han kommer då också att kunna förse sin medmänniska med ett klarare ljus vilket kommer att vara mycket fördelaktigt för dem.
     [12] Men detta skulle aldrig ske, om dessa skrifter skulle ha delgivits rent bokstavligt; och om det skulle ha delgivits på det sättet, så skulle inte något andligt och himmelskt-andligt ha kunnat bli inneslutit i de ord som jag ganska ofta redan visat er.
     [13] Vad skulle ni säga om jag berättar för er att strax efter 2000 år, räknat från och med nu, så kommer Min lära för det första att vara i ett mycket sämre skick än den värsta hedendom nu är och kommer att vara ännu värre än det allra dummaste som fariséerna nu påbjuder i Jerusalem, som inte kommer att bestå längre än 50 år från och med nu?! Vad skulle ni säga om jag avslöjar för er att folket vid denna tid kommer att uppfinna och framställa stora konstgjorda ögon varmed de kan titta in i stjärnhimlens stora djup och kommer att göra helt andra beräkningar än egyptierna gjorde?! Ja, människorna kommer att göra vägar av järn och kommer att med hjälp av eld och ånga åka i vagnar tillverkade av järn, lika snabbt som en skjuten pil flyger genom skyn! De kommer att kriga mot varandra med skjutvapen gjorda av järn och kommer att transportera sina brev med hjälp av blixten till hela världen. Och deras fartyg kommer att, utan segel och åror, glida fram på de stora världshaven genom kraften från eld, lika snabbt och lätt som en örn glider genom luften, och ytterligare tusen och åter tusen saker om vilket ni inte kan ha någon aning.
     [14] Och ni förstår, allt detta innefattas i det fjärde djuret och kan inte förstås av er, eftersom ni inte heller kan förstå det som Jag just nu har förklarat för er! Men i anden kommer ni att kunna förstå allt detta inom kort och ni kommer inte att kunna ge någon annan förklaring till någon än den som Jag har givit er vid just detta tillfälle. Icke desto mindre skall Jag senare vid ett lämpligare tillfälle ge er en närmare förklaring om detta. Men för idag har vi gjort rätt och bra tillräckligt och önskar sålunda få vår kroppsliga vila! ”
     [15] Med detta blev även denna kväll avslutad och alla gick för att få den nödvändiga vilan; ty enligt tiden var det redan ganska sent. Endast de fem prästerna och Jored samtalade under ganska lång tid i ett annat rum med varandra om allt de hört, sett och som ägt rum.

     • Arga gubben says:

      Det Lorber säger är sant. Även änglarna får lära sig mer om Ordet och det tar aldrig slut, säger en av dem. Den tidsperiod vi nu lever i är kolossen på lerfötter. Ett rike utan kraft, ett rike som snart faller. Ett rike utan förstånd och utan stöd från ovan. Jag drar undan fötterna på dig!

      Judarna är Guds utvalda folk för att de envist skulle bevara Ordet. På andra sätt är de inte bättre än andra. De tjänade väl fram till ungefär 700-talet då Ordet förvanskades för att motarbeta kristendomen. I Sin Nåd hade då Herren gett oss grekiska Septuaginta. Det finns en lång lista på diskrepanser.

      Den som funderar på Himmelen kan belönas med en lagerkrans, säger Swedenborg. Fullt förstånd krävs inte. Strävan räcker och strävan att dela med sig. Strävan att lyda.

      • eva-marie says:

       ”Farther along we`ll know more about it.
       Farher along we`ll understand why.
       Cheer up my brother
       live in the sunshine.
       We`ll understand it all
       by and by.

       Tempted and tried we`re
       oft made to wonder
       why it should be thus
       all the day long .
       While there are others
       living about us
       never molested
       though in the wrong .

       When we see Jesus
       coming in glory,
       when He comes down
       from His home in the sky,
       then we shall meet Him
       in that bright mansion.
       We`ll understand it all
       by and by.

       (Några rader ur en amerikansk sång /psalm som spelats in av många artister. På youtube kan man hitta sången med hela texten, som är längre än de här raderna. Bl a med en Brad Paisley. Bra versioner utan text finns också. En lite mer ”upphottad” version med ”The Flying Burrito Brothers” är också bra. Och en jättecharmig liveversion med tre små flickor i kyrkan ;
       ”The Peasall Sisters”. Dom sjunger dock bara en liten del av texten. )

       • eva-marie says:

        West Creek Harmony har en bra inspelning av sången ( ”Farther along ” ) med lite mer text och fin video. Även Dolly P, Linda R och Emmilou H har gjort gemensam inspelning av sången.

  • Mo says:

   Arga gubben, är inte sionismen Återkomstens förutsättning ?

   • Mats says:

    Som sas, pre trib rapture är inte biblisk lika lite som teorin om ett tidsgap innan den sista veckan. De 70 veckorna kom alla i rad.
    Sen är det bibliskt att Gud hämtar hem de tjuriga judarna till landet. Inte direkt för att de förtjänar det utan för att han åter för världen ska visa vem som bestämmer, se Hes 36.
    Det finns ingen judisk GT tro att man ska dominera världen påtvingad judendom.
    Däremot finns en mängd Satanister som vill driva igenom slutet, men på deras sätt. Satan ska dyrkas från Jerusalem.
    Någon har sagt att den verkliga eliten ser sig bokstavligen som ättlingar till Ormen o Kain.

   • Arga gubben says:

    Klokt, Mo. Det måste du ha fått från ovan! Herren ingriper först när det onda blir synligt och då använder Han mänskliga redskap. Han tar egna initiativ, men Han vill också att vi ska se problemen och börja be som aldrig förr. Det gör vi nu på Hans initiativ. Vissa problem kan inte lösas förrän vi vaknar och nu vaknar även sekulära tänkare. Den onde behöver också redskap och de står ju på rad.

    Det som övergår världen är förfärligt. Förödande nationalism har vi sett i Europa och också i Israel. Några tycker att alla andra människobarn är slavar. Kapitalismen och politikerväldet gör oss till slavar och jag hörde nyligen att V gillar kapitalismen. Nu är det bara vi som talar om staten och kapitalet.

    Tack för dina fina sånger, Mo. Månens är förnuftets ljus i mörkret och solens kärlekens i ljuset. Dagen kommer.

    Så här stod det för någon dag sedan.

    ”Förslaget har redan väckt diskussion och kritik, dels för att meningen att Sverige bör lämna EU har tagits bort, dels för skrivningar om positiva effekter av kapitalismen.

    Nu kommer också kritik för att frågan om hedersförtryck inte tas upp på allvar.”

    https://www.expressen.se/nyheter/hedersfortryck-ingen-fraga-for-vansterpartiet/

    Artikeln har nu censurerats. Makten skriver om historien som i 1984. Någon datorkunnig kanske kan hitta den ursprungliga artikeln i ett arkiv. Detta ska inte få passera.

    https://www.expressen.se/nyheter/hedersfortryck-ingen-fraga-for-vansterpartiet/

    Till Sture. Tack för ditt stora arbete! Må alla besöka din blogg och se vad du och andra har åstadkommit.

    • Mo says:

     Du gubbe sprider ljus med ordet !
     Aldrig blir ljuset så tydligt och vägledande som i skenet från månens silverskiva i den kolsvarta natten. Solen är stark och värmer men kan även brännas och ljuset blir inte lika stort utan kontrasten. Otydligheten blir störst i skymningen, då är det svårast att skönja vad som är ljus och mörker. Där befinner vi oss sedan en tid, men vi banar vägen in i mörkret och tydligheten urskiljer sig.
     Våra politiker blir allt otydligare, vet de själva vad de vill. Tack och lov räknas kvinnors röster och många män värnar sina döttrar. Så vems heder går förlorad i detta röstspel.
     Rädslan för ordet växer i samhället och försvinner ut i oändlighetens tystnad. Med ordet skapades människan, vad blir kvar i tystnaden ?

 5. hllviken says:

  Så styr Israel världen:

 6. Maria Eliasson says:

  Deep state håller sitt grepp om det mesta. Det är dags att vakna ur mind controllen och protestera mot allt som är fel. Härom dagen krockade bussen jag åkte med till jobbet. Busschauffören körde in i bilen framför, den hade stannat för rött. Hon behövde tolk för att förstå vad bilisten sa. Arbetsförmedlingen erbjöd 3 veckors kurs för att bli bussförare förra hösten till arbetslösa. Nu ser vi resultatet.

 7. Richard says:

  ”Det judiska inflytandet får aldrig nämnas, trots att det är känt av alla”

  Nej, tyvärr är inte det judiska inflytandet känt av alla. Jag vet flera dissidenter som i övrigt förstått mycket som inte känner till detta. Jag har t.o.m. blivit beskylld för ”antisemitism” (ett propaganda-ord i paritet med ”rasist”, ”främlingsfientlig”, o.s.v.) av en annars väldigt långt gången fritt tänkande dissident.

  Det verkar som den propagandan och dess tankehindrande tabun gått djupare och sitter hårdare än andra. Så tyvärr är inte judiskt inflytande känt av alla; inte ens hos många vilka man borde kunna förvänta sig skulle ha sådan insikt.

 8. matte5958 says:

  Deep-state fenomenet är den bas som gör globalisterna trygga i att de kommer kunna driva igenom sin agenda 2030 och alla dess konekvenser. Men dom kanske börjar bli lite för självsäkra och styva i kroken ?
  Nu går man oblygt ut med vad man egentligen tycker och efter vilka normer man arbetar. Det tror jag är ett misstag! Folk har kommit för långt i sitt uppvaknade, eller vad tror ni ?”

  https://www.nordfront.se/fore-detta-cia-boss-tacka-gud-for-den-djupa-staten.smr

 9. Èmil David Alexander says:

  Hej. Varför erbjuder Israel pass till oss Syrianska Araméer! Deger oss pass om vi kan åker dit men vi har ingen rätt att bo där.

  Är det för att ta våra äkta marker till dem??

  Med vänlig hälsning, Emil Hadad
  ________________________________

  • AnnaF says:

   Du erbjöds israeliskt pass gentemot villkorslös lojalitet mot den judiska saken! Att betala för lojaliteten är inget okänt begrepp för judarna! Oavsett din kulturella, nationella identitet eller var du bor eller vad du identifierar dig med är ditt judiska pass bara en ensidig lojalitetsdokument mot judarna utan att de ger dig några rättigheter……..Det är en affär som normalt tackar man nej till!

 10. Pingback: Är sionismen och fascismen motstridiga eller kompatibla ideologier? – Bakom kulisserna

 11. AnnaF says:

  Sionism och fascism är byggd på samma ideologisk grund men skiljt sig markant i utövandet. Fascism -vad vi hittills känner till genom historien- är ultranationalistisk och förtryckande av den egna nationen, mot oliktänkanden inom nationens gränser med infört totalitarism mot landets medborgare.

  Sionismen däremot en ultranationalistisk ideologi med upphöjandet av den egna nationen, dess befolkning och överlägsenheten mot andra nationer och folkslag som sionister föraktar och betraktar som fienden! Fascismen begränsas inom en viss geografisk gräns men sionismen (med judarnas intresse i Centrum) växer ohämmat över alla gränser och länder. Tendensen till fascism är väldigt tydligt i Europas nutidspolitik där sk. nationalstater inom EU har påbörjat en massiv förföljelse mot de egna medborgarna som har en avvikande åsikt eller vägrat finna sig inom de dogmer som statsmakter har satt upp som obestridligt mål! Kulturmarxisism är en form av fascism som de flesta fortfarande inte har förstått!
  Politisk sionism tillsammans med fascism är en dubbel börda för alla nationer som strävar efter suveränitet och varken vill underkasta sig någon form sionistisk, global makt eller utkämpar en hopplös kamp mot de egna inhemska makthavarna som i sin fascistiska iver kväver all tankefrihet och sund individualism. Den politiska sionismen har vuxit över alla kända -ismer där Israels suveränitet och det judiska folkets okränkbarhet sattes upp mot andra nationer och deras folkslag, kultur och rätten att bevara sin existens i den Ursprung och Kultur som inte än har inlämmats i en global och odefinierbar sörja. Politisk sionism och fascism är den styrande inom västvärlden och USA – därmed cirkeln är sluten…….
  Citat av Peter:
  ”Enda vägen framåt är att västvärldens judar på eget initiativ löser upp sin klanstruktur och ansluter sig till de nationella målsättningarna i de länder där de bor och verkar, istället för att se sig som en från det övriga samhället separerad grupp med en avvikande agenda. ”

  Det ovanstående skulle ha varit den optimala för alla inblandade men jag är ytterst tveksam hur detta skall gå till…..Det första steget är att världens vita befolkning (det är vi som har förlorat värst våra rötter) skall börja indentifiera sig själv med sina egna och samtidigt överger den kosmopolitiska strävan som har lockat så många utan att hitta något värde eller tyngd i den fria men identitetslösa tillvaron. Judarnas identitet med sina egna är starkare än någonsin men detta är bara tillgång inom den egna stammen. Där det judiska tankesättet har fått fotfäste eller lockat till sig anhängare har det spridits splittring, hat, konflikter och en förvirrande identitetslöshet …….Att stärka sin egen gruppidentitet genom att försvaga eller förinta andras har blivit ett faktum! I en värld där kulturella identiteter förstörs inte ens judar har en chans att bevara sitt! Den extremt agressiva och synliga dominansen handlar just om detta! Judarna har förmodligen första gången i sin existens måste konfronteras med nya villkoren för den egna överlevnaden. ”Leben und leben lassen”!

 12. Loa says:

  ”Diktaturerna i Tyskland, Italien och Spanien, senare också i Grekland och Portugal, räddade Europa undan kommunismen.” – Hear, hear!
  Varför hörde man aldrig under kalla kriget den aspekten på Tyskland?
  Och låt mig påminna om vikingarna i österled som tusen år tidigare stoppade khazarerna i vår riktning..

 13. Berg says:

  ”I följande kapitel av Gulagarkipelagen beskriver Alexandr Solzjenitsyn hur Stalin och sovjetstaten använde grovt yrkeskriminella för att terrorisera befolkningen. De laglydiga avväpnades, fråntogs i det närmaste rätten till självförsvar och uppmanades i gengäld att inte vara ute sent, bära dyra klockor eller pengar. Officiellt hade det mesta av brottsligheten avskaffats i sovjetstaten och tryggheten var oöverträffad. Brott som trots detta drabbade civilbefolkningen avskrevs ofta av rättsväsendet. Den kvarvarande kriminaliteten berodde enligt ”Den Enda Sanna Läran” på samhällsklyftor och socioekonomiska faktorer. Det gällde dock inte klassfiendernas brott mot staten, som straffades skoningslöst. Medierna informerade dagligen om den starka ekonomin men det var sparsamt med rapportering om brott, signalement och domar”.

  https://www.mises.se/2019/10/23/de-socialt-narstaende/

 14. hllviken says:

  Världshärskarnas egna ord

  • Loa says:

   Svårsmält och upplysande, tack.
   Om den historiska förbindelsen Sovjet – Israel. Alla dess ledare har varit polska/ryska kommunister.
   https://phibetaiota.net/2019/11/jeff-rense-the-communist-fascist-zionist-alliance/
   ” the roots of Zionism in Russia and Poland, and its projected expansion into China, with the intention of subverting China, as it has subverted and destroyed Russia and the United States of America.”
   Sätter onekligen ‘One Belt, One Road’ i ny dager..
   (This is a private email from Brendon O’Connell to Jeff Rense. 23/6 -18.)
   ” Israel is a Jewish Bolshevik creation. From start to finish. Just as Soviet Russia was. And just as the United States has become.
   Israel was a creation designed to give more than a national homeland for Jews (…) – it was a crime bunker and entry point for Soviet Communist penetration of the United States under the cover of a Biblical Israel, which Christian Americans fell for and continue to fall for.
   There is no difference between Zionism (Jewish Nationalism) and Bolshevism {Jewish Internationalism).”

   • hllviken says:

    Det börjar klarna för mig.

    Vi har blivit helt förda bakom ljuset, enligt min mening.

    Vi = icke-judar. Eller mer korrekt: icke-fariséer.

   • Sture says:

    @ Loa,
    men det är just därför som det är så viktigt att förstå vad denna kamp handlar om. Den går flera tusen år tillbaka i tiden, men den kommer nu att få ett slut – vilket är ”the End of Times” för dessa brottslingar. Det är därför det står så i Bibeln.

    Denna kamp skapade en dramatisk vändning i världshistorien då Jesus Kristus lät sig korsfästas av dessa brottslingar – för att sedan återuppstå och skapa den mäktiga kristna rörelsen. Men detta förutsades redan i Jesaja, 700 år före Jesu födelse, därför att det i den andliga världen planerades långt i förväg. Jesu ”Second Coming” har också planerats långt i förväg och vi är snart där. Detta kommer också att skapa en dramatisk vändning i världshistorien. Detta som kallas ”Det Nya Jerusalem” och som inte alls har med staden Jerusalem att göra.
    I Lorbercitatets vers 6 ovan till Arga Gubben talar Jesus om ”Mitt gamla och därefter även Mitt nya hemland”.
    Dessa länder tolkar jag som Israel (=det gamla) och USA (=det nya). USA kommer alltså inte att falla på samma sätt som Ryssland och Tyskland gjorde och som de planerar skall ske också för Kina. Många, kanske de flesta, länder kommer att falla tungt, och jag befarar att Sverige är ett av dem. Men USA kommer att stå upp.
    USA är det land som de främst ville skulle falla och det är därför som de anlagt politiken att via the Deep State (på initiativ av Henry Kissinger) överföra USAs tillgångar till Kina, som ett sätt att krossa USA, som ledare för den fria världen. Men här kommer de att gå på pumpen. Därför att Jesus Kristus/Gud har bestämt så. Hit men inte längre. De kommer att lida sitt totala nederlag – men tyvärr kommer de kanske att dra med sig många folk i detta fall. Jag vågar inte spekulera om detta – men jag hoppas att så inte blir fallet utan att det finns en annan utväg.

    • Loa says:

     Tack, Sture!
     Jag som intresserar mig för det jordiska uttrycket, tycker om att lyssna på /läsa Webster G. Tarpley: Roten till vårt onda är förkroppsligat i oligarker /’venetianare’. SÅR SPLIT.
     http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/venices-war-against-western-civilization/
     Scrolla ner till ‘Origins of the Venetian Party in the Ancient World’. Här får man ståpäls av hans dissekering av kända skeenden.
     ”In the pre-Christian world around the Mediterranean, oligarchical political forces included Babylon in Mesopotamia. The “whore of Babylon” condemned in the Apocalypse of St. John the Divine is not a mystical construct, but a very specific power cartel of evil oligarchical families. Other oligarchical centers included Hiram of Tyre and the Phoenicians. The Persian Empire was an oligarchy. In the Greek world, the center of oligarchical banking and intelligence was the Temple of Apollo at Delphi, whose agents included Lycurgus of Sparta and later Aristotle.”
     (…)
     Rom
     Bysans
     VENEDIG
     ”Over the next four centuries, Venice developed as a second capital of the Byzantine Empire through marriage alliances with certain Byzantine dynasties and conflicts with the Holy Roman Empire based in Germany. The Venetian economy grew through usury and slavery. By 1082, the Venetians had tax-free trading rights in the entire Byzantine Empire. The Venetians were one of the main factors behind the Crusades against the Muslim power
     (…)
     Venetian intelligence assisted Genghis Khan as he attacked and wiped out powers that had resisted Venice. The Venetians caused the death of the poet and political figure Dante Alighieri,
     (…)
     The ultimate sabotage was the Ottoman conquest of Constantinople in 1453, which was assisted by Venetian agents and provocateurs.
     (…)
     the decision of Venetian intelligence to create the Protestant Reformation. The goal was to divide Europe for one to two centuries in religious wars, that would prevent any combination like the League of Cambrai from ever again being assembled against Venice.
     (……..)
     Finally, by about 1800, after three centuries of subversion, French society had been degraded to the point that Frenchmen were willing to submit to the dictatorship of a foreigner – of a Venetian. The cabal of the libertines had set the stage for the Revolution, the Terror, and for Bonaparte. France’s most famous dictator turned out to be a post-1380 Genoese Corsican and therefore a de facto Venetian.”

  • Arga gubben says:

   Den som vill uttala sig om Putin bör ha lagt år på att studera honom och det har jag försökt göra. Han har offentligen sagt att bolshevismen var judisk, men aldrig fördömt det judiska folket. Klokt. Hur mycket vet en västerlänning om Putin? Det ryska språket är svårt och folk får bara veta att det är fel på honom. Det är lätt att ledas fel om denne store man, vars främsta prioritet är hans älskade Ryssland. Vad säger han om Sovjet? Den som inte förstår katastrofen vid fallet har inget hjärta och de som vill ha tillbaka Sovjet har inget förstånd. Ja, ni har väl alla hört att han säger så? Hä.

   Ja, men de judiska oligarkerna? Några jagades ut och andra stödjer honom. De judiska ledarna? År 2014 åkte de till Kiev och skällde på extremisterna. Mäktiga oligarker motarbetar Putin i väst och de som böjer sig för honom motarbetas. Firtasj och Akhmetov i Ukraina är inte judar och det är de som hängs ut. Putin var sträng mot oligarken Deripaska och han demoniseras av amerikanska demokrater.

   Israel balanserar mellan stormakterna på ett klokt sätt. Rysktalande Sharon besökte ofta Putin. Det är klart att Jerusalem inte gillar att muslimska ledare står på kö i Moskva. Det har de gjort i flera år och det är möjligt att Moskva har fått till ett bra avtal om vapenförsäljning. Putin är pragmatisk och tjänar bara sitt land. En miljon rysktalande israeler måste han också tänka på. En klok svensk ledare skulle tänka på de som utvandrade till USA. De lär vara runt 10 miljoner idag.

   Parisavtalet är inte bindande och pragmatiske Putin skrev på det. Greta är inbjuden att tala i den ryska Duman. Ja, det vet väl alla?

   Jag får inte heller aviseringar och inte heller från Swebb-TV.

   • Mo says:

    Jag håller med dig, Putin är alldeles för intelligent för att gå i någons ledband, han är klok nog att inte heller skaffa sig fler fiender vid gränsen. Vad säger AnnaF ?

   • Lassekniven says:

    Arga gubben, kloka ord …as usual. Du har helt rätt i att de flesta svenskar har en massa åsikter om både Putin och Trump utan att ha någonting på fötterna. En massa tyckande utan vare sig kunskap eller klokskap. Hade dessa människor tagit till sig vad som är skrivet både i Ordspråksboken och Psaltaren och anammat denna enorma visdom hade de förmodligen uttryckt sig annorlunda.
    Jag gillar Wittgensteins påstående ur Tractatus logico philosophicus: ”Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.”
    Sedan är det ju så att Putin och Trump är enormt smarta individer och som sådana osentimentala men det måste väl världens två viktigaste ledare vara. Båda månar om sina fosterländer. Men så olika de är som personer. Jag gillar Putins lågmäldhet men mellan skål och vägg är han nog inte att leka med. Vilken eller vilka politiker månar om vårt fosterland?
    Vi ber för Sture som ger sig iväg till Indien för att under två veckor,på frivilligbasis, deltaga i operationer på svårt missbildade barn. Storartat.

    • peterkrabbe says:

     Stures arbete inom Smile-projektet är fantastiskt. Det handlar ju inte bara om kosmetiska operationer utan om att ge människor som är utstötta ur samhället på grund av urgamla värderingar och fördomar en helt ny tillvaro som fullvärdiga människor. Sture är vårt eget lilla helgon och vi är stolta över hans insatser!

   • AnnaF says:

    Kloka ord Gubben! Det är ett sant nöje att studera Putin! Hans reaktioner -när det finns möjlighet till iakttaglese- är en öppen bok med stora variatoner i kroppspråk, ansiktsutryck och framförallt ögonen som är ibland full av värme, tillit eller en blick som signalerar starkt avståndstagande. Han är ryss och emotionell med stor självbehärskning där det intellektuella alltid har överordnad betydelse framför simpla känsloytrande! Han representerar det ryska sinnet när det är som bäst. Väst förstår inte Putin och inte heller ryssarna som folkslag. De flesta -som ansåg sig vara lite mer intellektuell- hade läst rysk klassisk litteratur men aldrig förstått djupet i det existentiella som ryska författare var mästarna att förmedla.
    Ryssland har aldrig varit präglad av upplysningstidens filosofier och det västerländska sättet att tänka som har sina rötter just i upplysningstiden! Rysslands kultur är en renodlad inhemsk ”produkt” och ryskheten är djupt rotad i den utvecklingen utan större influenser utifrån.
    Och här har vi de ryska judarna! En del av Ryssland men ändå inte! En hat-kärlek som varken ryssar eller judar kan göra mycket åt. Oavsett var ryska judar bor har de flesta aldrig klippt navelsträngen och därför hatar de så intensivt Ryssland eller bevarar hellre den ryska-judiska identiteten och blir därmed aktiva kritiker till sionismen och dess följder………
    Väst förhållande till Ryssland och judar är en märklig historia! Att vara jude i Ryssland var varken exklusivt eller främmad. Det är en tusenårig relation med stark bindning men också full av konflikter. Vem bär skulden för dessa konflikter undrar man? Tja ……ryssarna vill leva i den egna kulturen och har ringa intressen att forma om världen efter deras behov men det kan man knappast säga om den ”långvariga Partnern” som drar runt överallt och med en narcissists/psykotisk envishet kräver att världen skall avbildas efter vad de anser vara det högst stående av allt……..Nämligen sig själv!
    Jag känner alldeles för djupt både den judiska och ryska tankesättet,kulturen och det är svårt att inte ha synpunkter i frågan.
    Judarnas påverkan har varit kännbar både i Ryssland, Osteuropa och Väst/USA! Den stora och avgörande skillnaden däremot hur dessa olika delar av världen hanterade detta och hur mycket dominans som tillåtits utövas utan att utkräva ansvar, moral i gengäld!

    • Lassekniven says:

     AnnaF och Arga gubben
     Är det inte så att i den ryska rot-kulturen så ingår double faces eller two faces hur man nu vill uttrycka det? Från äktenskapet ända upp till den högsta politiska nivån. Den stora klassiska ryska litteraturen visar väl detta, exempelvis Bröderna Karamazov. Under det att vi svenskar är enklare med one face för det mesta, utom när vi ljuger men ljuga är en annan sak än two faces.

     • AnnaF says:

      @Lassekniven!
      Jag förstår inte riktigt vad du menar med double faces eller two faces men jag antar att du menar hyckleri, dubbelnatur som inte kan finnas– enligt mig- utan lögner, bedrägerier! De hör ihop i en tjusig bukett med illaluktande ”blommor”

      Det är en del av mänsklig natur och finns mer eller mindre överallt! De ryska klassikerna blottade just den ynkliga mänskliga egenskapen och utan att leverera moraliska lösningar, har överlämnat ansvaret för bedömningen eller ställningstaganden för innehållet på läsarna efter vilken riktning den egna moraliska kompassen styrde till ! Dessa typer av karaktär analyser är sällsynta idag och inte heller finns större efterfråga i en konsensus styrd kultur!
      Lögner är alltid lögner och även den finns ständigt närvarande i livet. Lögner har inte förändrats däremot attityder, normer som klassar vad lögn är och i vilken omfattning lögnen skall tolereras. Jag skulle inte peka ut särskilda nationer eller kulturer för större eller mindre benägenhet för att ljuga, bedra men jag själv klassificerar lögnarna i grader nämligen de som har fortfarande förmåga att skämmas eller de som ljuger hejdlöst utan att känna den minsta skuld för detta.
      Vi har mer än two faces och de flesta använder dessa väldigt skickligt för att dupera andra och skaffa fördelar! Jag har sett en utmärkt pjäs för många år sedan av Harold Pinter: Fastighetsskötaren. Det är det sanna mänskliga naturen –med många svaga, starka karaktärer och tillhörande ”faces”!

      • Mo says:

       Historian är full av dubbla ansikten och lögner, det är därför det är så svårt att veta vad som egentligen hände. I 1800-talets England fanns starka kristna rörelser som arbetade för restorationen av Israel. Märkligt nog sammanföll det tidsmässigt med det sammanfallande osmanska riket.

       Det finns flera avsnitt för den intresserade.

     • Arga gubben says:

      Lasse, du kanske tänker på maskirovka, ett lurendrejeri under sovjettiden. Då tänker du på KGB och GRU, inte det ryska folket. Ja, du kan också tänka på västerländska underrättelsetjänster. En britt lurades att hjälpa Sydafrika, men han tjänade Israel. Jag antar att andra länder också utnyttjar folk på det sättet.

      Jag är inte ryss och har aldrig bott i landet, men jag har haft tillfälle att studera den ryska folksjälen något litet. De flesta är rakryggade. De som växte upp under sovjettiden tenderar att inte tala mycket om politik och kan vara misstänksamma mot ryssar de möter i utlandet. De bygger ofta sitt lilla Kreml med staket och fördragna gardiner. Ett nedärvt behov efter massor av elände. Det står ett kreml, en tillflykt, i många ryska städer.

      Den ryska folksjälen är i grunden kristen, men något skadad av kommunismen och vanskötseln efter murens fall. Putin försöker omskapa den. Västerlänningar misstros ibland. En svensk misstogs för tysk och fick höra att han återigen skulle besegras. Här behövs helande.

      Problemet i själen är offerkänslan. Den ser vi också i Serbien och den är farlig. Att vara offer är att inbjuda till angrepp.

      Jag har talat med ryska judar och de kan inte alla släppa banden med moderlandet, sådan är den ryska kulturen. En av dem var ute efter Putin redan för tjugo år sedan, men hon återvände till sitt land. En sade mig att några av de som kallar sig judar bara gör det för att få ett bättre liv i Israel. En annan, som gömde sig som muslim, började gråta när vi talade om den siste tsaren! Det är komplicerat.

      Jag talade med ett flyktingbarn från det brinnande Berlin. Hon hade ett inbränt nummer och bara en syster kvar i livet, men hon längtade till Berlin. Jag var med i synagogan under hennes begravning med en toppluva på huvudet.

      Så, Lasse, det finns mycket de flesta västerlänningar inte vet om det stora Ryssland och att ”out of Russia comes the hope of the world”, som Cayce säger. Andra generationens ryssar i utlandet kan också ha det svårt att förstå det land deras förfäder lämnade. De förstår inte att deras tänkande formats i västerlandet.

    • Loa says:

     Hat-kärlek..?
     Från ”Den judiska Sovjetunionen”, skrivet av signaturen Ragnar på bloggen Motpol. Artikeln från 2007 börjar med den ryska revolutionens judiska dominans (enligt amerikanska och engelska ögonvittnen) och övergår i historik:
     ”Berättelsen om Rysslands fall börjar inte med den misslyckade kommunistkuppen år 1905, utan år 1793 i Polen.
     Renässansen på 1400- och 1500-talen nådde aldrig riktigt fram till Polen, där handeln var ett nästan totalt judiskt monopol – så judisk var ekonomin, att mynten trycktes både på polska och hebreiska. Den ekonomiska förnyelse som började i Italien, med effektivare handel genom uppfinnandet av sådant som företag, dubbel bokföring och ett modernt bankväsende, passade inte in i det judiska landskapet, där man istället delade upp handeln broderligt inom stammen. Polen nådde sedan aldrig ikapp sina grannar ekonomiskt, och hade därför fått lämna över territorium till Preussen, Ryssland och Österrike-Ungern vid två tillfällen.

     År 1793 delades det svaga Polen en tredje gång, styckades slutgiltigt upp mellan Preussen och Ryssland, och det ryska imperiet övertog därmed världens största judenhet. Till en början begränsades judarna till ett område stort som halva Västeuropa, mellan Krimhalvön och Östersjön, och i mer än ett sekel levde sju miljoner judar – halva världens judiska befolkning – i det här området, där deras kultur utvecklades i ett nätverk separat från de ryssar som de levde bland.

     När de tilläts röra sig fritt i hela Ryssland kom judarna att dominera stora delar av ekonomin, och de skaffade sig tidvis monopol i handeln med alkohol, tobak och detaljhandel. Tsarernas försök att integrera dem i det ryska samhället ledde till en rad misslyckanden. Man kan inte integrera den som inte vill integreras. Och varför skulle de vilja det? Det var mycket mer lönsamt att förbli en del av judenheten. Kusin Isak var alltid en bättre kontakt än Ivan.
     Tsar Alexander I (1777-1825) gjorde dråpliga försök att intressera judarna för jordbruk, med diverse förmåner åt det hållet. Att (…) kroppsarbete var dock närmast en hebreisk dödssynd. Tsar Nicholas I (1796-1855) tvingade judarna att göra värnplikt som alla andra, och förbjöd dem att bära sin speciella klädsel. Inte heller det hade någon effekt.
     År 1804 tilläts judarna gratis skolgång, en enorm lyx när de flesta ryssar aldrig hade sett insidan av en skolsal. Följden blev att de sju miljonerna judar blev den bäst utbildade gruppen i Ryssland – men den hårda skolbänken gjorde dem inte mer ryska. Alla de åtgärder som prövades gjorde istället att de kom att hata de ryska tsarerna än mer, precis som de själva hatades av det ryska folket, som hade vissa invändningar mot vad de ansåg vara ockerpriser och monopolfasoner.
     En dag år 1848 publicerade så juden Karl Marx sin skrift ’Det kommunistiska manifestet’. Äntligen hade man ett vapen mot den hatade adeln! Den adel som stod i vägen, den adel som höll de högsta tinnarna som judarna inte kunde nå. Kommunismen var i hebreiska händer en bruksanvisning: ”Hur man använder massorna för att ersätta en gammal elit med en ny elit.” Det var nästan något romantiskt över det hela. Man satte genast igång med att pröva sitt nya verktyg i praktiken.”

     Obs. att länkarna till texten numera är raderade. Varken författaren eller bloggen kan därför nås för kommentarer.

     • peterkrabbe says:

      nationellyttrandefrihet.wordpress.com is no longer available.
      Såg denna text med anledning av ditt inlägg. Ett tecken i tiden? Skall vi skratta eller gråta?

       • peterkrabbe says:

        Det är bra att Sjunnesson startat sin nya blogg i syfte att sätta fokus på yttrandefriheten och de rörelser som hotar den. Frågan är bara om den kommer att få någon större betydelse. I det aktuella inlägget föreslår lobbyorganisationen Article 19 att ett land skall kunna kräva censur i ett annat, i strid mot där gällande lagstiftning. Vad man tänker på är i vanlig ordning att sionisterna, som i exempelvis Tyskland har full kontroll över berättigad kritik mot Förintelsens orsaker och konsekvenser, skall kunna förbjuda alla resonemang om ämnet i exempelvis Sverige, som har en mer liberal lagstiftning i just detta fallet. Konkret, att ett land som Tyskland som inte drar sig för att sätta 90-åriga kritiker i fängelset, också vill kunna göra detsamma med svenska medborgare…

     • AnnaF says:

      Mycket informativ och helt överensstämmer med historien. Tack Loa! Jag hade tillgång (tyvärr försvann i mängden av sparade material) till engelskspråkiga -men ursprungligen polska historiska bloggar- som ännu mer detaljerad återberättar de ovanstående.
      Det låter lite konstigt med formuleringen ”hat-kärlek” men det är närmast att kunna beskriva en patologisk infantil och dysfunktionell relation mellan människor eller grupper som måste leva eller väljer att leva i en sorts symbios utan att ha förmågan att frigöra sig! Den befrielsen ligger enbart på psykologisk nivå, har inte mycket med fysisk avstånd att göra!
      Att förstå det konstiga begreppet har jag alltid börjat att iaktta ”hataren” och gå bakåt till ”hatobjekten”!
      Patologisk känsla av hat (mobben) kan inte hållas ”levande” utan en objekt man projicerar sitt hat över! ”Kärlek” i detta fallet bara en sjuklig bindning -en form av självhat, oförmåga till en mental oberoende- som måste föras över på utomstående med destruktivitet, kaos och lidande som följd för alla inblandade!
      Det finns ett folkslag som byggde hela sin identitet med denna paradoxala, fientliga ideologin!
      Och den ideologin har blivit en del av den västerländska civilisationen. Frågan är bara om vi överlever eller låter vi oss bli manipulerade till självutplånande. Det är vi som är ”hatobjekt” och belastad med ”hataren” som inte är villig att bryta sitt beroende!

 15. Loa says:

  Någon mer som inte får Peters (m.fl.) aviseringar längre?
  http://blueshift.nu/den-pagaende-nedstangningen-av-yttrandefrihet-pa-internet/

 16. Lassekniven says:

  Den sjätte november 1632 låg dimman tät över Lützen. Den förste av Vasa-ättens krigarkungar föll där han stred längst fram i främsta ledet. Varför kunde han inte hållit sig några led bakom istället och överlevt. Det är alltid intressant att fundera över vad som hade hänt om olika historiska händelser gått annorlunda. Exempelvis om Gustav II Adolf överlevt. Hur hade den svenska historien ändrats eller vad hade hänt om Karl den X:de tagit Köpenhamn efter det han hade gått över bälten i januari 1658. Han stod ju bara några mil från Köpenhamn men fick fel underrättelse från sin säkerhetstjänst och sina spioner att staden var väl betäckt vilket lär ha varit fel. Dock blev ju fredsförhandlingarna i Roskilde i februari 1658 mycket framgångsrika.
  Vad säger du Peter som kan din historia.

  • peterkrabbe says:

   Lassekniven, de flesta krig är inte vad vi som läst historieböcker trott dem vara. Vad gäller Karl X Gustav var han ett lydigt redskap för stormakterna i Europa. Öresund var ett lås för stormakternas handel med Östersjöområdet, exporten till England, Holland och Frankrike var stor av produkter som koppar, stål, trä och tjära och från Skåne specifikt hästar och oxar. Problemet var att Danmark tog ut en tull för alla fartyg som passerade Öresund.
   Under 1630-talet tredubblade Danmark tulltarifferna, vilket även drabbade den svenska exporten. Axel Oxenstierna klagade hos stormakterna, som också var bekymrade över förhållandet. Av Danmarks statsinkomst kom som mest två tredjedelar från Öresundstullen.
   Karl X Gustav fick stormakternas tillåtelse att angripa Danmark för att skapa en riksgräns genom Öresund som bröt danskarnas kontroll över handeln. Holländarna assisterade med sin örlogsflotta som 1643 stängde in den danska vid Fehmarn och framtvingade freden i Brömsebro, som gav Sverige tullfrihet i Öresund. Danmark försökte slå tillbaks 1657 med en krigsförklaring mot Sverige, men som vi vet slutade det med Karl X Gustavs intåg söderifrån och freden i Roskilde 1658.
   Fredsförhandlingarna sköttes väsentligen av Holland, England och Frankrike och innebar för kung Karl att han fick Skåne, enligt planen, men tvingades att lämna Själland. Ett helsvenskt Öresund sågs inte som bättre än ett heldanskt. Danmark fick dock behålla rimliga tullavgifter, tullen avskaffades inte förrän 1857 efter att England och USA(!) vägrat att betala tull.
   Avslutningsvis kan man konstatera att stormakterna fick sin vilja igenom, medan både Danmark och Sverige led svårt ekonomiskt av att få betala krigskostnaderna. Vi var inte så stora som vi trodde…

 17. hllviken says:

  De senaste 100 årens krig – vems är felet? Holger Strohm säger sin mening:

  • peterkrabbe says:

   Tyskarna har snart levt i 75 år under segrarmakternas förnedring och påstådda skuld. Kanske tar det 100 år, men förr eller senare kommer Tyskland att återta sin position som Europas ledande land. Den historia som Strohm förmedlar är väsentligen densamma som jag själv försöker ge kunskap om här på bloggen. I rättvisans namn skall sanningen fram. Det finns också en historia som handlar om de miljontals tyskar som fick sätta livet till under 1900-talet, utan att ha haft det minsta med politiska beslut att göra. Min familj hörde till dem – och jag pratar inte om judarna…

   • hllviken says:

    Jag är själv ursvensk men jag älskar det tyska folket.

    Som barn under 1950-60 talet fanns många invandrade tyskar i min omgivning. De var glada, vänliga, hjälpsamma, arbetsamma, kompetenta och de uppskattade den svenska öppna famnen som visats dem.

    Jag har även bott i Tyskland flera år som vuxen. Det var mestadels positiva erfarenheter för min familj. Tyskarna är beundransvärda som alltid reser sig upp igen efter så många hårda slag.

   • Mo says:

    Jag tror oxå att Tyskland kommer att återta sin ledande position, Wall Street maffians förtryckande grepp om landet kommer att brista. Inget kan i längden hålla tillbaks en stark och kompetent vilja. Här ses bilden av det framtida Europa tydligt, tillväxtpotentialen finns på öst sidan. Tyskland har genom sina relationer via forna Östtyskland varit med och satsat på uppbyggnaden efter kommunismens fall och det kommer att stabilisera regionen. Sveriges position är däremot inte särskilt upplyftande.

    https://www.europaportalen.se/2019/11/kylig-hostprognos-sverige-spas-nast-lagst-tillvaxt-i-eu

 18. Arga gubben says:

  Vi är inte kallade att följa utvecklingen. Vi är kallade att leda den!, så säger Lars Enarson och han talar sanning. I denna video är han mer inkluderande än förut. Vi troende är olika. Min färg är blå, trons färg, men jag ser också det vita ljuset, det allomfattande ljuset, från höjden, när Herren smyger ned på de mest oväntade platser.

  Jag har varit mycket betungad av det som händer svenskar och andra människobarn på jorden och då påmindes jag om vad Paulus sade: Kasta alla edra bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om eder. Min börda minskade drastiskt.

  Herren helar på flera sätt. Andligen och kroppsligen. På 60-talet blev en kantor med ett för kort ben helad och slapp halta. Det börjar i det andliga och det gäller också Sverige. När vi rätar upp oss ändras allt och ondskan kastas av.

  Herre, du visar mig mina fel. Plågsamt att se. Det är så jag frälser dig. Tack. Herre, ditt kristna Tempel ser ju ut att rasa? Jag bygger upp det igen.

  Nu tänker jag mycket på Lorber, Steiner och Cayce, män med olika färg. För Herren är en dag som tusen år och detta är tredje dagen. Några av oss anar denna återkomst när vi som bäst behöver den.

  ELDAR ÖVER SVERIGE! | Ny utveckling! | Lars Enarson

  Gud skapade modern först och sedan kom Fadern. Kvinnorna behöver vinnas.

  #114 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn

 19. nils says:

  Den tyska krigsmaskinen som byggdes upp inför ww2, var till mycket stor del finansierad av amerikanska intressen, ej blott judar som texten anger – eller var Henry Ford jude ?
  Prescott Buch startade en speciell bank för finansieringen. De stora amerikanska företagen byggde fabrikerna, tyskland skulle knappast stå på krigsfot utan det stora amerikanska kapital som industriin saknade. Koch industri och Standard oil stod för framtagande av tekniken att utvinna bensin ur kolet – utan den tekniken skulle krigsmaskinen inte komma i rullning. GM och Ford stod för motorer och teknik, transportmaskinen var av amerikanskt ursprung i sin helhet. Likaså var både IBM med logistik och Honywell inom reglerteknik, General Electric var också där, liksom den kemiska industrin (krigets kemi).
  Utan amerika skulle något ww2 aldrig uppstå, och där var inte enbart judar som finansierade denna krigsmaskin. En märklig hänvisning som jag stött på var att under de stora bombarmador mot Tyskland i kriget slutskede, så utraderades i princip all tysk industri, men amerikanska investeringar stod till stora delar kvar, medan BMW’s fabriker utraderades helt t.ex.
  Henry Ford är en historia i sig med sin antisemitism och judehat, men var med att bygga krigsmaskinen.
  Nej, enbart judiska intressen var det inte.

 20. nils says:

  En lite tydligare förklaring omkring ovanstående fakta. Tar med citat från :
  Ur, ”Wall Street and the Rise of Hitler” by Anthony C. Sutton.

  p21
  [The] build-up for European war [WWII] both before and after 1933 was in great part due to Wall Street financial assistance in the 1920s to create the German cartel system, and to technical assistance from well-known American firms … to build the German Wehrmach.
  … The contribution made by American capitalism to German war preparations before 1940 can only be described as phenomenal.
  p27
  [The] interplay of ideas and cooperation between Hjalmar Schacht [Hitler’s financial advisor] in Germany and, through Owen Young, the J. P. Morgan interests in New York, was only one facet of a vast and ambitious system of cooperation and international alliance for world control. As described by Carroll Quigley, this system was ”… nothing less than to create a world system of financial control, in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole.”
  This feudal system worked in the 1920s, as it works today, through the medium of the private central bankers in each country who control the national money supply of individual economies. In the 1920s and 1930s, the New York Federal Reserve System, the Bank of England, the Reichsbank in Germany, and the Banque de France also more or less influenced the political apparatus of their respective countries indirectly through control of the money supply and creation of the monetary environment. More direct influence was realized by supplying political funds to, or withdrawing support from, politicians and political parties in the United States, for example, President Herbert Hoover blamed his 1932 defeat on withdrawal of support by Wall Street and the switch of Wall Street finance and influence to Franklin D. Roosevelt.
  Politicians amenable to the objectives of financial capitalism, and academics prolific with ideas for world control useful to the international bankers, are kept in line with a system of rewards and penalties. In the early 1930s the guiding vehicle for this international system of financial and political control, called by Quigley the ”apex of the system,” was the Bank for International Settlements [BIS] in Basle, Switzerland. The B.I.S. apex continued its work during World War II as the medium through which the bankers – who apparently were not at war with each other – continued a mutually beneficial exchange of ideas, information, and planning for the post-war world.
  p31
  Two cartels, I. C. Farben and Vereinigte Stahlwerke, produced 95 percent of German explosives in 1937-38 on the eve of World War II. This production was from capacity built by American loans and to some extent by American technology.
  The I. G. Farben-Standard Oil cooperation for production of synthetic oil from coal gave the I. C. Farben cartel a monopoly of German gasoline production during World War II. Just under one half of German high octane gasoline in 1945 was produced directly by I. G. Farben and most of the balance by its affiliated companies.
  … American assistance to Nazi war efforts extended into other areas. The two largest tank producers in Hitler’s Germany were Opel, a wholly owned subsidiary of General Motors (controlled by the J. P. Morgan firm), and the Ford A. G. subsidiary of the Ford Motor Company of Detroit. The Nazis granted tax-exempt status to Opel in 1936, to enable General Motors to expand its production facilities. General Motors obligingly reinvested the resulting profits into German industry. Henry Ford was decorated by the Nazis for his services to Naziism. Alcoa and Dow Chemical worked closely with Nazi industry with numerous transfers of their domestic U.S. technology. Bendix Aviation, in which the J. P. Morgan-controlled General Motors firm had a major stock interest, supplied Siemens & Halske A. G. in Germany with data on automatic pilots and aircraft instruments. As late as 1940, in the ”unofficial war,” Bendix Aviation supplied complete technical data to Robert Bosch for aircraft and diesel engine starters and received royalty payments in return.
  In brief, American companies associated with the Morgan-Rockefeller international investment bankers – not, it should be noted, the vast bulk of independent American industrialists – were intimately related to the growth of Nazi industry… General Motors, Ford, General Electric, DuPont and the handful of U.S. companies intimately involved with the development of Nazi Germany were – except for the Ford Motor Company – controlled by the Wall Street elite – the J. P. Morgan firm, the Rockefeller Chase Bank and to a lesser extent the Warburg Manhattan bank.

  /slut citat.
  Det är lätt att glömma bort denna orsak till att kriget kunde bli möjligt. Men i grunden finns ju finansiering via storbankerna där naturligtvis.

  • Mo says:

   Varför skall bankerna frias från ansvar ? Utan pengar inga krig.

   http://www.oikonomia.info/?p=38526

   • peterkrabbe says:

    Bra sammanfattat bortsett från språkfelen av Christer Brandt, men man får väl ursäkta en tysk (?). Tilläggas kan att Roosevelt var medlem i Grand Orient med graden 32 (näst högsta). Beträffande den tyska inflationen var den betydligt större än vad Brandt beskriver. Man kan illustrera med att det som kostade en (1) Mark i januari 1913 kostade i november 1923 istället 1.000.000.000.000 Mark. Det var då som min farmor och hennes bröder blev fattiga.
    Naturligtvis är det som du skriver, att utan banker så skulle det inte finnas några krig. Första världskriget hade inte kunnat påbörjas utan de enorma krediter som amerikanska banker ställde ut till både England och Frankrike. Inte ens Rothschild förmådde leverera kapitalet ensam, även om han gjorde vad han kunde. Krigens historia är också bankernas historia.

 21. Lennart says:

  Tack för denna läsvärda och informativa bloggpost.

  En finländsk professor och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin har skrivit om skuldfrågan till WWII. Han konstaterar med viss försiktighet att när /Operation Barbarossa/ inleddes stod Röda armén i anfallsposition, men att Hitler anföll först, alltså i förekommande syfte, utan att ha lyckats avsluta kriget i väster.

  ”Många frågor är alltjämt obesvarade rörande Sovjets planer och agerande 1941. Viktiga ryska arkiv har förblivit stängda. Då Tyskland slutligen gick till angrepp mot Sovjetunionen den 22 juni 1941 hade man inledningsvis enorma framgångar, eftersom Röda armén märkligt nog stod utpräglat offensivt grupperad i framskjutna positioner, inte defensivt med stort djup i försvaret. Några försvarslinjer att tala om hade man inte byggt. Gick alltså Stalins egna planer i kras då Hitler tog initiativet och anföll först?”

  Han säger också att Ryssland under Putin har gått tillbaka till den gamla sovjetiska synen på WWII. Det kanske förklarar en fråga jag funderat på, nämligen varför inte Ryssland gör upp med myten om ”Förintelsen” som topprider Väst. Varför vill inte Ryssland under Putin befria Väst från detta sionistiska gissel som Sovjet var med om att lansera?

  https://kkrva.se/nar-borjade-andra-varldskriget-vem-bar-skulden/

  • peterkrabbe says:

   Händelserna inför andra världskrigets utbrott hör nog till historiens mest vågade pokerspel, med enorma insatser. De egentliga kombattanterna var Tyskland och Sovjet, ett krig dem emellan hade legat i luften ända sedan revolutionen. Tyskland ville ha tillbaks de förlorade områdena i Preussen och Sovjet ville expandera västerut i kommunismens namn. Båda ville undvika ett tvåfrontskrig, Sovjet hade Japan i öster att tampas med och Tyskland befarade repressalier från Frankrike och England.
   Resultatet blev icke- angreppspakten Molotov- Ribbentrop pakten där länderna förband sig både att broderligt dela Polen sinsemellan och att förhålla sig neutrala vid angrepp från tredje part. När Polen var avklarat hade båda länderna planer på att lösa sina problem i öster respektive väster utan problem med yttre inblandning för att därefter utplåna – sin avtalspartner!
   En vecka efter avtalets undertecknande gick Tyskland in i Polen. Sovjet skötte sitt. Därefter var det dags för Hitlers hämnd på Frankrike. Frankrike hade en judisk socialistisk premiärminister 1936/37, Leon Blum, vilket också provocerade Hitler. Vad han inte hade räknat med var att England skulle förklara krig mot Tyskland på grund av Polen-invasionen. Hitler befann sig plötsligt istället i den situation han hade velat undvika, med ett tvåfrontskrig hotande. Sovjet hade tänkt samma tanke – att anfalla Tyskland som Hitler hade tänkt anfalla Sovjet vid lämpligt tillfälle.
   Att ha gemensam gräns mellan Tyskland och Sovjet var naturligtvis ohållbart. Hitlers order till sina generaler blev: Utrota den judiska och kommunistiska intelligentian i Sovjet omgående. Tyskland tänkte inte bli kommunistiskt, lika lite som Sovjet tänkte bli nazistiskt.
   Hitler såg som sin enda chans att slå ut Sovjet snabbt för att sedan kunna ta kampen mot England. 1941 inledde han Operation Barbarossa. Det gick inte som han hade tänkt sig, inte ens vädrets makter stod på hans sida. Fortsättningen känner vi alla väl till.
   Hitler förlorade sitt pokerparti. Stalin höll masken. Men vem tog hem potten? Det gjorde man på andra sidan Atlanten, där krigsindustrin gick på högvarv och ekonomin blomstrade. Är någon förvånad?

 22. Pingback: Svar angående judefrågan | corneliadahlberg

 23. Sabine says:

  Tack för din text. Detta är svåra frågor med oändliga komplikationer.
  ”Enda vägen framåt är att västvärldens judar på eget initiativ löser upp sin klanstruktur och ansluter sig till de nationella målsättningarna i de länder där de bor och verkar, istället för att se sig som en från det övriga samhället separerad grupp med en avvikande agenda.”

  Det låter som en viktig väg framåt. Och det är lätt att hålla med. Men i Tyskland var många Judar helt integrerade, gifta med icke-judar, och många hade tjänat inom militären under första världskriget. Många hade blivit kristna. Inte hade dem nytta av det, utan också de hamnade i lägren eller fick fly. Just ödet av kristna av judisk börd spelade en stor roll i den antifaschistiska kampen som bl.a. Bonhoeffer och Niemeyer förde inom ”Bekennende Kirche”. Bonhoeffer dödades för detta. Niemeyer hamnade i Sachsenhausen (men överlevde).
  Jag tänker ofta på hur lika situationen för säkulära eller liberala muslimer i Sverige och Tyskland är nuförtiden. När Islam tar över kommer dem att straffas för att de har upplöst sin klanstruktur och anslutit sig till de nationella målsättningar – alltså integrerat sig.
  Men om det skulle bli en aggressiv baklash mot Islam i Europa: hur säker kan en fredlig muslim vara att någon sorterar ut och skona dem i stridens hetta?
  Många Muslimer är nog fullt medvetna om detta och det hämmar impulsen att ”lämna klanen”.
  För att återgå till Judarnas situation:
  Den växande islamiska antisemitism i Europa låser just nu fast Judar i sin loyalitet mot Israel som blir en möjlig räddningsplanka. Jag tror inte att alla Judar som lämnar Europa för Israel är glödande Zionister.
  …och naturligtvis är detta del av den zyniska zionistiska kalkylen. Precis som Judeförföljesen i Tyskland passade väldigt bra ihop med Zionisternas planer då.

  Komplexiteten av problemen gör mig illamående.

  • peterkrabbe says:

   Sabine, det är relevanta funderingar! Men man måste sätta in nazismen i sitt rätta tidsperspektiv. Redan 1905 gjorde Trotsky sitt första revolutionsförsök i Ryssland. Det misslyckades. Därefter reste han till New York för förnyad planering tillsammans med ett antal judiska bankirer. Det andra försöket genomfördes med Trotsky och Lenin efter att första världskriget försvagat både Ryssland och Tyskland, år 1917. Långtifrån alla vet att de ledande ryska bolsjevikerna var judar, liksom ett dominerande inslag i de bildade revolutionsråden och efterföljande administration. Dess syfte var inte bara att störta tsaren, utan också att sprida den kommunistiska internationalen över världen. Tyskland stod på tur.
   Dessförinnan hade den franska revolutionen banat väg för ett ökande inflytande för sionismen i Västeuropa. Under 1920-talet hade den judiska emancipationen gett ett dominerande inflytande inom både finans, handel och administration, även i Tyskland. Juden Curt Eisner utropade en kommunistisk regim i Bayern 1918, men mördades året därpå av en tysk nationalist. Detta står inte i våra historieböcker. De judiska bankernas valutaspekulationer mot den tyska valutan 1923/24 kostade min familj 50 miljoner. Vi var inte ensamma.
   Hitler bars fram av en skräck för det öde som väntade, både från det kommunistiska öster och det finansiella väster, båda krafterna styrda av sionismen. Man menade att nu får det vara nog. Det drabbade även de judar som de facto var opolitiska och väl integrerade, ribban sattes över deras huvud – alla skulle ut. Detta var beklagligt, men så uppfattade man sin situation då. Det är därför jag skriver att judarna måste släppa sin agenda för världskontroll om allas vår tillvaro skall kunna normaliseras. Judarna behövs i vårt samhälle, men måste då också visa tolerans inför vår kristendom och vår kultur. Det går inte att fortsätta spela ut sin offerroll, som man gjort efter andra världskriget. Förintelsens offer måste ställas mot de hundratalet miljoner döda kristna som offrats i de nittonhundratalets krig, där sionismen finns med som provokatör. Varken nazismen eller fascismen hade uppstått om inte sionismens krafter hade dränkt Europa i ett blodbad. Antisemitism har en orsak. Den kan inte utrotas om inte dess orsak först åtgärdas.

  • peterkrabbe says:

   Det är svårt att jämföra muslimers situation i Europa med judarnas. De senare saknade länge ett eget geografiskt hemland och var fram tills Israel bildades hänvisade till sina respektive värdländer. Därav en kamp om territorium, som i judarnas fall var kombinerad med att man bara var intresserad av att arbeta inom utvalda yrken. Detta ledde till en koncentration inom de utvalda områdena som blev direkt hotfull för värdlandets invånare av konkurrensskäl.
   Muslimerna har god tillgång på egna hemländer och kan när som helst resa dit igen. Ekonomiska skäl gör att man stannar. Då måste man också acceptera en anpassning till värdlandets kultur, eftersom denna är bärare av välståndets funktioner. Det är i det läget ett dåligt alternativ att skapa friktioner i tron att man kan gå genvägar till ekonomiskt inflytande genom kriminalitet. Det kan bara misslyckas. Har någon sett judar som utövare av gatuvåld, knarkförsäljning och kvinnovåld? De har valt en annan väg.
   Det enda hotet mot muslimer som vill lämna klanen kommer från deras egna religiösa ledare. Den bästa tjänst vi kan göra dem är att utvisa de agitatorer som vill förhindra deras assimilering i våra länder.

   • de Rais says:

    ”Har någon sett judar som utövare av gatuvåld, knarkförsäljning och kvinnovåld? De har valt en annan väg.” Ja stora delar av maffian i Usa var judar , porrindustrin där och i stora delar av världen styrs av judar (våldföring), och mycket av knarket finansieras av judebanker och maffian!
    Bara en randkommentar! De flesta som nämns av metoo rörelsen är av judisk härkomst!
    Annars verkar du påläst om det mesta.

    Annars läs här: https://www.darkmoon.me/2017/the-life-of-an-american-jew-in-racist-marxist-israel/

 24. lyraliv says:

  Stort Tack !! Detta har varit och är otroligt upplysande för mig

 25. Åke i Sörmland says:

  Eftersom politik är ett uttryck av emotioner, bör man titta på produkten av en ideologi och inte på dessas etiketter. Alla dessa politiska schatteringar ovan nämnda är den gemensamma nämnaren mer förstörelse än uppbyggnad. Detta gäller på livet alla plan.
  I Sverige idag har vi en politikerklass som är rakt av destruktiv för invånarnas livskvalitet. Enda skillnaden mellan partierna är takten i raserandet.
  Marxistens trick här är att baka in konservatism i destruktionen vilket är en lögn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: