Corona del 3 – konsekvensbeskrivningen som borde funnits…

coronavirus bild

 

Medan svenska myndigheter agerar som yra höns i hanteringen av den pandemi som nu bär namnet Coronaviruset, kan de tyska myndigheterna lugnt luta sig tillbaks i förvissningen att de åtminstone vet vad som händer och vad som kommer att hända. Bakgrunden är den riskanalys och konsekvensbeskrivning som upprättades av den tyska riksdagen (Bundestag) i december 2012, rapport 17/12051 Risikoanalyse Bevölkerungsschutz Bund.

Ja, i sju år har man varit medveten om och kunnat planera för det som nu händer –  en pandemi baserad på virusformer som under lång tid periodvis återkommit. I ett katastrofscenario går man igenom vad som händer vid ett utbrott av ett SARS-Coronavirus CoV, i en form som man kallar Nya Coronaviruset. Det nya innebär konkret ökad smittspridning mellan människor på ett sätt som inte varit vanligt tidigare och med främst lungpåverkan och ökad dödlighet som följd.

Vi skall därför istället se på tyskarnas konsekvensbeskrivning i tre avseenden – virusets egenskaper, dess tidsmässiga sjukdomsförlopp och dess konsekvenser för samhället.

Var och en kan jämföra nedanstående med vad som händer i Sverige och vår omvärld idag och dra sina slutsatser om tillståndet i vårt eget land.

Egenskaper:

–         Viruset har en inkubationstid om tre till fem dagar, men kan variera från två till fjorton dagar.

–         Alla infekterade insjuknar.

–         Symptomen är feber, torrhosta, andnöd, lungförändringar (vid röntgen), frossbrytningar, yrsel och muskelsmärtor.

–         Dödligheten är genomsnittligt 10%, barn och ungdomar har 1% dödlighet medan 65 år+ närmar sig 50% (se även tidsförloppet)

–         Sjukdomsperioden uppgår för yngre till en vecka, för äldre till tre veckor på sjukhus eller i svåra fall upp till 60 dagar.

–         Smittan sprids först när sjukdomssymptomen har uppstått.

–         Inga verksamma mediciner är kända, ett vaccin tar minst ett år att framställa, förmodligen mer.

–         Tillgängliga skyddsåtgärder är skyddsmasker, skyddsglasögon, skyddshandskar för personskydd och avgränsning, isolering och karantän mellan grupper av människor.

–         Smittspridningen är värst inom hushållen, sjukhusmiljön och i offentliga sammanhang som transportmedel, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.

Spridningen kommer huvudsakligen att ske inom Asien, Nordamerika och Europa. Den bör uppstå i Asien under februari och har spridits till Europa under april (i det verkliga fallet ligger tidpunkten ett par månader tidigare, se nedan).  Smittan uppstår i Sydostasien hos vilda djur (fladdermöss konstaterat) som bär viruset naturligt och överför det till människan (fladdermusjägare/ forskare). Två infekterade personer som reser in till Tyskland är tillräckligt för att infektera större delen av befolkningen. Varje smittad människa smittar efter tre dagar tre nya individer, som i sin tur efter ytterligare tre dagar smittar nio nya individer och fortsatt. Efter 30 dagar har då 59.000 människor smittats och den kommande månaden stiger antalet astronomiskt. Utvecklingen kan bara brytas genom isolering av smittade eller karantän för större befolkningsgrupper. Ökningstakten minskar successivt genom att tillfrisknade utvecklar immunitet och avlidna inte längre smittar.

Tidsmässigt sjukdomsförlopp:

corona diagram 2

Som framgår av diagrammet ovan pågår pandemin under tre år, fördelat på tre ”vågor” av sjukdomsfall. Anledningen till att pandemin fortsätter är att viruset muterar och immuniteten efter den första vågen upphört. Processen börjar då på nytt men med lägre frekvens. Antalet insjuknade är under det första året 8%, det andra 4% och det tredje närmare 3%.  Observera att grafen för antalet dödsfall börjar relativt sent under den första vågen för att sedan stiga genom ackumulerade dödstal till totalt 10%  av de smittade efter tre år. Det är alltså först vid denna tidpunkt som man kan bedöma det verkliga genomsnittliga dödstalet för populationen. För Sveriges del kan man konstatera att risken finns för 1,5 miljoner infekterade och 150.000 avlidna under hela perioden. De som försöker bagatellisera pandemin genom att jämföra med antalet avlidna i andra sjukdomar kan lämpligen ta till sig denna samlade bild istället, den visar lite bättre allvaret i situationen.

Vid en jämförelse med den verkliga, pågående pandemin ser vi att det finns en upparbetningstid om ett par månader innan utbrottet tar fart. I fallet Kina har utbrottet skett i december 2019 och toppen tycks vara passerad under mars. Om man väger in upparbetningstiden i Kina är vi tillbaks till oktober 2019, då många internationella händelser inträffade i Wuhan. Detta är den verkliga startpunkten för pandemin, inte utbrottet i december, vilket påverkar diskussionen om utsläppet var planerat eller inte. Vi i Europa har också en eftersläpning i förhållande till Kina om 1- 2 månader att beakta i tidsgrafen.

Konsekvenser för samhället:

I konsekvensbeskrivningen har tyskarna också bedömt hur samhället påverkas av en pandemi. Man betonar särskilt vikten av relevant och korrekt information från myndigheterna, åtlydnaden av nödvändiga åtgärder är helt beroende av allmänhetens acceptans av krisläget och behovet av åtgärderna. Där har ”vi” mycket att lära i Sverige, som snart gjort sig till åtlöje i hela världen för sina märkliga besked och obefintliga förebyggande planering. Man kan inte påstå annat än att händelserna i Kina var ett övertydligt meddelande om vad som komma skulle. Kan detta missförstås av de ansvariga för rikets säkerhet?

–         Inom energisektorn bedöms inga problem föreligga, gällande elförsörjning, gas- och oljetillgångar.

–         Tele- och informationsteknik drabbas inte heller.

–         Inom transportsektorn drabbas främst flygtrafiken på grund av sitt höga beroende av specialiserad personal, frånvaro av sjuka och riskgrupper innebär ökat fokus på flygfrakt och minskat för persontransporter. Detsamma gäller allmänna transportmedel som tåg, busstrafik och transport av varor och förnödenheter, som ofta är av internationellt slag.

–         Sjukvårdssektorn är naturligtvis värst drabbad. Varken personal- eller materialresurser kommer att vara tillräckliga för att klara en pandemi. Provisoriska extrasjukhus måste inrättas och personalen utökas. Dessutom drabbas personalen av frånfälle genom sjukdom och utmattning. Även hanteringen av avlidna innebär ett stort problem med infektionsrisk. En planering behövs för utökning av extrainsatt personal och beredskapslager av skyddsutrustning och apparatur (i Sverige saknas uppenbarligen sådan planering helt, i Tyskland har man välfyllda lager). Relevanta vacciner kommer att ta tre år att utveckla och kan inte påverka den akuta situationen.

–         Vattenförsörjningen beräknas inte påverkas.

–         Näringslivet kommer att drabbas genom brist på arbetskraft i personalintensiva verksamheter. Livsmedelsförsäljning försvåras genom brist på transporter och åtkomst till livsmedelsbutiker.

En viktig fråga är upprätthållandet av lag och ordning när allt fler blir hempermitterade från sina arbetsplatser, skolor och fritidssysslor på grund av karantänsbestämmelser. Brist på varor och livsmedel kan snabbt leda till anarki, stölder och misshandel. Sjukhus och apotek kommer att kräva bevakning. Kommer också politiker att behöva personskydd? Ett samhälle som har nedgraderat sin ordningsmakt har ett dåligt utgångsläge i en pandemi.

 

Min kommentar:

Sverige följer inte omvärldens strategi med snabba insatser för att få ner topphöjden från figurens 8%. Detta motverkar andra länders insatser, det går inte att försöka skapa en annan kurva än den visade genom passivitet. När grannländernas befolkning tillfrisknat är Sveriges fortfarande sjuk och kommer att bli isolerad från omvärlden. Detsamma gäller när svenskarna är friska och grannländerna gått in i sjukdomsfas två. I en värld där vår regering är rabiat globalistisk vägrar vi plötsligt ansluta oss till omvärldens strategier. Är vi klokare eller, mer sannolikt, katastrofala idioter? För katastrofalt är det när så många människor får sätta livet till på grund av dåliga regeringsbeslut.

Om Tyskland har haft förstånd att i god tid ta fram en vetenskapligt väldokumenterad plan för detta tillfälle, varför har inte Sverige gjort detsamma? Är det faktum att närmare 150.000  svenskar riskerar att dö av Coronaviruset innan nästa val det avgörande skälet för att låtsas som ingenting? Vi såg det inte komma? Men med lite planering, välfyllda lager av medicinsk utrustning, apparatur för andningshjälp, ett system för att kalla in extrapersonal från studenter och pensionärer, snabbkonvertering av tömda lagerhallar eller idrottshallar till sjukhussalar, och framför allt en handlingsplan fastställd i förväg för omedelbar aktion när det händer, skulle kanske 100.000  människoliv ha kunnat räddats.

Vad vi kan vara säkra på är att detta är bara början, det ena viruset kommer att avlösa det andra under överskådlig tid. Så kanske det är dags att börja fundera?

Peter Krabbe

139 Responses to Corona del 3 – konsekvensbeskrivningen som borde funnits…

  • Savalle says:

   Fascisternas utrensningar i skuggan av en fiktiv pandemi…?

   • Ivan says:

    Många hårda miljöaktivister är överlyckliga över atmosfären av rädsla som Covid-19 har skapat; för dem är det ett instrument för att förverkliga drömmen om ett samhälle som följer klimatalarmistenes dogma.
    Frank Furedi är författare och social kommentator är en emeritusprofessor i sociologi vid University of Kent i Canterbury. Författare till How Fear Works :The Culture of Fear in the 21st Century skriver: “Medan du är livrädd för Covid-19, är vissa klimatalarmister överlyckliga. För dem är rädsla en möjlighet.
    https://www.rt.com/op-ed/484627-covid-climate-alarmists-fear/

    “Vissa tror att pandemin är en chans att göra om samhället och bygga en bättre framtid”, hävdar en förespråkare för klimatalarm. Så om du trodde att Covid-19 är en global pandemi av katastrofala proportioner, tänk igen!
    I väst arbetar hårda miljöaktivister övertid för att framställa Covid-19 som återbetalning för alla elände som människor har orsakat på planeten. De hävdar att den globala uppvärmningen, artsutrotning, uppkomsten av superbugs och ätandet av kött på något sätt är direkt eller indirekt kopplat till utbrottet av den nuvarande pandemin. De ser på rädslan och ångesten som genereras av den nuvarande folkhälsokrisen som en möjlighet att främja budskapet om, om vi inte accepterar deras dogma, mänskligheten kommer att utrotas.
    De är positivt överlyckliga över det tillfälle som skapas av den klimaträdsla som är allomfattande över hela
    världen. “Vi har försökt i flera år att få människor ur det normala läget och i nödläge, säger entusiasten Margaret Klein Salamon, som är chef för förespråkningsgruppen The Climate Mobilization.
    Hon tillade att “vad som är politiskt möjligt är grundläggande annorlunda när många människor kommer i nödläge – när de i princip accepterar att det finns fara, och att om vi vill vara säkra måste vi göra allt vi kan”.
    Att hålla människor i ett tillstånd av rädsla för vad de eufemistiskt beskriver som “nödläge” är målet för Klein Salamon. “Nu är utmaningen att hålla nödläge aktiverat om klimatet”.
    Det är ett annat sätt att upprätthålla och institutionalisera ett klimat av rädsla är det huvudsakliga målet för denna rörelse. Ur detta perspektiv är Covid-19 inte så mycket en tragisk folkhälsofråga utan ett instrument för att förverkliga drömmen om ett samhälle som går i enlighet med den miljömässiga dogmen om misantropisk eländighet.
    Klimatalarmister har myntat uttrycket “mänsklig påverkan” för att föreslå att vad människor har gjort mot planeten per definition är helt förstörande. De hatar människors påverkan på världen så mycket att många av dem vill dramatiskt minska antalet barn som är födda.

    Tillbaka på 1600-talet förutsåg den engelska filosofen Thomas Hobbes den gröna politiken av rädsla i sin klassiska text, The Leviathan. Hobbes hävdade att det är bra när människor är rädda. Varför? Eftersom människor i deras rädsla lät sig lätt underkasta sig en absolutistisk härskare i utbyte mot hans skydd.
    Man behöver inte en doktorsexamen i filosofi för att förstå att klimatalarmistisk politik leder direkt till dörren till Leviatan.
    Enligt klimatalarmistisk berättelse är det att vara rädd för ditt liv det önskvärda tillståndet att vara i. Som Klein Salamon antydde, ” vi måste lära oss att vara rädda tillsammans och komma överens om vad vi är livrädda för”!
    Varför? Eftersom kollektiv rädsla kommer att tvinga regeringar att agera!

  • Loa says:

   Det skrev jag om i förra tråden.
   Det betyder att de flesta är döda, men en del som haft två telefoner (arbetar långt bort) avslutat ena abonnemanget. De blev arbetslösa, eller har inte råd.
   https://stillnessinthestorm.com/2020/03/qanon-article-21-million-fewer-cellphone-users-in-china-may-suggest-a-high-ccp-virus-death-toll/
   Normalt liv i Kina bokstavligen kräver en mobiltelefon.
   “Dealing with the government for pensions and social security, buying train tickets, shopping … no matter what people want to do, they are required to use cellphones.”
   Vad beträffar dödsfallen har Edge of Wonder 3 mars gått igenom de olika – monstruösa – sätten detta bl.a. skett på:
   Coronavirus: Did the CCP Just Call The Coronavirus a Bio-Weapon? [Part 4]
   https://www.youtube.com/watch?v=ta8Mm_6hRrg&feature=emb_title Från början, missa inte punkt 7…

 1. Savalle says:

  ORDO AB CHAO – frimurarnas ökända valspråk.

 2. Savalle says:

  I rapporten talas det om många ”Vermisste”, försvunna personer.

  Vi får hoppas att vi som kritiserar etablissemanget och som är aktiva för att söka och sprida sanningen inte får påhälsning av någon dödsskvadron.

  Det börjar likna det omsjungna hemska.

  (Elegi för Salvador Allende)

 3. Savalle says:

  Följande analys av den tyska statliga dokumentationen från 2012 som denna krönika bygger på är oerhört viktig, anser jag:

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=204365

  (Must See: Coronavirus, Noahide Laws, End Time – What’s Up. Walter Veith & Martin Smith—March 22, 2020)

  • peterkrabbe says:

   Det som gör den tyska utredningen skrämmande är att man tvingas konstatera att det saknas medicinering. Som vi många gånger diskuterat här på bloggen så finns det ju numera effektiva motmedel som av politiska skäl inte får användas. Jag tänker då på vitamin C, kininpreparaten och kolodialt silver, med vars hjälp man hade kunnat minska dödligheten radikalt. Allt bara för att vissa krafter väntar på att kunna tjäna en förmögenhet på vacciner, som sannolikt redan ligger färdiga för att användas när efterfrågan är på topp. Vad man har tänkt lägga in i vaccinerna därutöver kan vi bara fortsätta att fundera över.
   Samtidigt blir det allt tydligare att pandemin bara är en pusselbit i spelet om den globala makten. Det har redan kommit krav på en världsregering för att lösa en kris som varken varit oväntad eller naturlig. Det är nu dags att analysera helheten. Finns det någon som tror att de ”frikostiga” lånen till näringslivet mot 6% ränta har någon annan funktion än att knäcka småföretagen en gång för alla? Företag som idag går nätt och jämt ihop har ingen chans att fortsättningsvis släpa på ett nytt skuldberg. Jag tror att finansvärlden skrattar gott – förutsatt att de inte själva hamnar på bårhuset…

   • Mo says:

    Småföretagen får inte heller bli bidragsberoende, socialdemokraternas ofria patentlösning. Bättre med tillfälligt lån som kan tas över av samhället som orsakade krisen när denna är överstånden. Varför skall staten ansvarsbefrias ? Alternativet kanske blir att småföretag flyr och startar upp på annat håll när solen går upp igen.

   • Savalle says:

    Ja, precis, och detta pandemi-spektakel för osökt tankarna till Riksdagshusbranden 1933 i Berlin, nazisternas MAKTÖVERTAGANDE.

    Och när jag ser fascismen flamma upp så här kommer jag att tänka på odjurets huvud som såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men vars sår hade läkt från Uppenbarelseboken 13 i Bibeln:

    Och jag såg ett odjur sti­ga upp ur ha­vet. Det ha­de tio horn och sju hu­vu­den och på si­na horn tio kro­nor och på si­na hu­vu­den hädis­ka namn. Odju­ret jag såg lik­na­de en le­o­pard, och dess fötter var som en björns och dess gap som ga­pet på ett le­jon. Och dra­ken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess hu­vu­den såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödli­ga såret ha­de läkts. He­la jor­den greps av be­und­ran för odju­ret och följ­de det, och man till­bad dra­ken för att han ha­de gett odju­ret mak­ten, och man till­bad odju­ret och sa­de: ”Vem är som odju­ret? Vem kan stri­da mot det?”

   • Mo says:

    Förstå mig rätt, jag anser att företagen har bäst förmåga att se vad ett livskraftigt företag behöver för att överleva. Statliga bidrag kan missbrukas och användas för att styra in i fållan. Men samtidigt krävs statlig reglering så att oseriösa aktörer ej får fäste, men det skall väl helst regleras innan krisen kommer. Men det kan förstås vara ett bra tillfälle att slå ut dem ?

   • hllviken says:

    ⚔️ ⚔️ ⚔️ ⚔️ ⚔️ 📶 📶 📶

    Jag lyssnade på Wake up Globe ––
    många människor på olika håll i Sverige har observerat militära trupprörelser och nedsläckt Internet om nätterna!
    ⚠︎ ⚠︎ ⚠︎ ⚠︎ ⚠︎

    🖥 💻 🖥 💻 🖥 💻

    • hllviken says:

     🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸

     USA: ≈ 1 miljon reservister har inkallats.

   • Loa says:

    På Vetenskapens värld i SVT denna vecka berättas entusiastiskt om kommande coronavaccin. Icke namngiven, ej ens institut, forskare kommer till tals (innanläsning), försökspersoner injiceras och är glada. Vaccinet ”började i januari och tas fram förvånansvärt snabbt”, till tjugitjuett, som det heter.
    Mer i nästa program: ”Kampen mot corona”, mån 30 mars.
    Läkemedelstester mot corona planeras i Sverige
    https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/lakemedel-testas-mot-corona

   • kjellgholmsten says:

    Jag minns vad Ronald Reagan sa under sin tid som president. Det värsta orden han visste var ”Jag kommer från myndigheterna, jag är här för att hjälpa”. Där har ni det tron på vad myndighetspersoner säger eller ”experter” i Matrixen som Jon Rappoport skriver om på sin blogg. Jag kallar dem för Xperter och ingenting annat, de är inbillade i den västerländska medicinska vetenskapen, den nya religionen.

    När det gäller synen på sjukdom har jag en annan förklaringsmodell när det gäller virus. För det första, det finns inga virus som kan existera utanför en levande organism.
    Jag tror att den medicinska vetenskapen har medvetet vilseletts av onda penningstinna krafter från första början.
    Bara detta med smitta? Infektion, en överförbar sjukdom, ett virus?

    Kroppen reagerar på gifter och undernäring. Gifter från bakterier är kroppens egen reaktion på gifter som producerar virus för att lösa upp det överskott av toxiner som yttrar sig i olika symtom som ex. hosta, snuva, frossa, feber osv.
    Virus produceras från en sjuk och förgiftad kropp inte tvärt om.

    Smitta är en infektion och ingenting annat.
    Tester av COVID-19 säger att alla tester är 50% Coronavirus?

    Och hur är det med dödstalen, har de ökat i Europa eller i Kina? Nej det har de inte! Allt är en psyyoooppps! Likadan som tidigare Pandemier, eller epidemier. Lögnen finns där men ni vill inte se den. Men det finns andra kristna troende människor som inte går på denna lögn. Och det är denna man, lyssna på honom och svara mig gärna på denna kommentar.

    Vänliga hälsningar
    Kjell

    • Savalle says:

     Tack, Kjell!

     Din kunnighet när det gäller hälsa och sjukdomar är en välsignelse för oss alla. Och jag skulle vilja citera vad en annan enormt kunnig person, som ofta skriver här, Göran Åkesson, nyligen skrev på Lars Berns blogg:

     ”Själv är jag benägen hålla med Peter Götzsche, som menar att ‘vi har en panikpandemi, där logiken är det första offret’.”

  • hllviken says:

   ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️

   Walter Veith påpekade att undantagstillstånd kan utnyttjas till att inskränka medborgarnas rättigheter och frihet.

   Åren 1991-92 ändrade Bush-administrationen så att vid kristillstånd kan Noahidelagar införas.
   I USA. Sedan är det lätt att införa det i flera länder.

   http://www.noahide-academy.com/noahide-world/noahide-laws-recognized-by-governments/

   http://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-joint-resolution/104/text/enr

   I ett land där Noahidelagar gäller:

   🕎 Talmudisk judendom bestämmer över alla.

   Kristendom betraktas som avgudadyrkan och halshuggning är straffet för det. 🔕 ⛪️

   Målet är en global diktatur som styrs från Jerusalem.

   🔱 🔱 🔱

   🥶 🥶 🥶 🥶 🥶

   • Savalle says:

    Ja, jag har också kommit till den slutsatsen att den globala diktatur som är på väg att införas är planerad att styras från Jerusalem – och förmodligen även från Astana / Nur Sultan.

    Därför var det så viktigt att skapa staten Israel.

    Kristendomen bekämpas, framför allt i det fördolda.

    Globalisterna är satanister. Deras religion poppar upp överallt, halvdolt i teaterföreställningar, film – men även öppet numera.

    Vi har diskuterat fram och tillbaka vilka som ytterst ligger bakom dessa planer. Min inställning är att Vatikanen har en ledande roll. Men vem styr där? Kopplingen till Nur Sultan pekar mot Khazar-judar vilka fullständigt dominerar adeln, finanseliten, den politiska eliten.

    Bibeln:
    Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.
    (Uppenbarelseboken 2:9)

    Deras satanism har uråldriga anor: Baals-dyrkan i Babylon, Egypten, Kanaan…

    Enligt min åsikt spelar jesuitstyrda hemliga sällskap en enormt viktig roll i verkställandet, frimurare, tempelriddare…

    Se gärna den utförliga dokumentärfilmen om jesuiter som jag bifogade i den förra tråden!

    Vi måste belysa ondskans nätverk.

 4. Peter! Så då tror du att lösningen är vaccin när det kommer! Eller redan finns. I min värld är det inte så farligt. Känner ingen som har corona. Däremot vet jag att varje år får folk en vanlig influensa. En del – dom flesta vaccinerar sig – vilket i min värld man absolut inte ska göra. Då kommer vi in på det här med kläder. De som har ätit mycket medicin, tagit mycket antibiotika och vaccinerat sig blir ett större offer för coronan (eller för en vanlig influensa). Så måste det vara. Det enda man har är sitt immunförsvar! Tack och lov för det.

  Om tyskarna kände till coronan redan 2012 kan man undra om viruset – eller vad det är – är naturligt eller skapat. Förra året dog 505 människor i den vanliga säsongsinfluensan i Sverige.
  I Italien dör det många äldre människor i influensa varje år. En del dör av en vanlig förkylning.
  Hur många har dött av corona i Italien? Det vet man inte. Man bara antar att det är corona om det inte svara mot det vanliga dom testar mot. Då läggs det liksom i slaskhögen Corona eftersom hela världens media surrar om det.

  Under asiaten 1957 smittades 312 000. Lika många ungefär under honkong -68. Frågade vän av ordning- Daniel Svensson – om han kunde ta fram hur många som dog under dessa pandemier. Under flunsasäsongen 2017/2018 dog 1 012 människor på en månad i Sverige. Svensson räknar:

  1 012 döda på en månad av vanlig influensa för två år sedan. Det gör att man lätt kan räkna med cirka 2 000 döda i Sverige per år av influensa. Det blir 200 per miljon invånare. Det finns 7 200
  miljoner människor på jorden (7, 2 miljarder), det blir 200 x 7200 = 1,44 miljoner människor som dör på jorden, varje år, av VANLIG influensa! 😉

  Så vad är det som sker när nu alla tittar åt samma håll! Det talas om en total nedsläckning – EMP – mellan 31 mars och 10 april. Vi ska lägga alla våra device i plåtlådor helst i källaren. Va! Det tror jag inte! Då försvinner ju allt dom roffat åt sig under flera hundra år! Kanske dom har underjordiska städer där dom kan klara och gotta sig. Men hur går det då med prediktionen 500 miljoner människor på jorden! De ska ju vara herrar och vi – the sheeple – ska ju slava.

  Nu får vi bara var 50 personer som träffas! Vad blir nästa steg? Total karantän av alla?

  Bakom coronan döljer sig ett globalt slaveri
  Pia Hellertz: Slutspelet för det som sker nu är ett kontantlöst samhälle, en digital valuta, landsomfattande avstängning, aktiemarknads-stängning, en världsregering, en världsvaluta, en ny världsordning och mycket mer. I videon sägs att kontanter sprider smitta. Se en kommentar under videon.
  13 minuters video –

  Tror bestämt George Orwells samhälle är här nu!
  ”If cash carries viruses
  What about food or clothes, shoes,and all other tangible items like cellphones, computers etc.
  They want total control of humanity
  This is slavery”

  Savalle! ”I rapporten talas det om många ”Vermisste”, försvunna personer.” Jag räds inte smittan. Jag räds att bli en sån som bara försvinner för att jag är obekväm för makten.

  • peterkrabbe says:

   Nej, jag tror inte att vaccin är lösningen, det var den tyska regeringen som tyckte det 2012. Vaccinet är istället nyckeln till vår totala förslavning, vi har ingen aning om vad som sprutas in i våra kroppar den vägen. Istället har vi alternativa mediciner som jag skriver om till Savalle som vi måste få tillgång till. Dessa kände man inte till 2012 och vill fortfarande inte veta någonting.
   Jag tror inte att detta är en vanlig influensa utan ett mycket medvetet sätt att både skapa panik för att öppna för världsregeringen och ett sätt att tidigarelägga döden för de äldre som man anser belastar samhället ekonomiskt och ideologiskt. Vi äldre är de sista motståndarna mot den nya världsordningen, när vi tystnat finns det inte många som kan ta över.

  • Savalle says:

   Helena, jag är inte heller rädd för smittan. Det är övergrepp från de ondas lakejer som jag befarar. Vi behöver förankra oss i nätverk som utgår från pålitliga människor i vår närhet och bilda kontaktmöjligheter som är oberoende av internet.

   Jag återpublicerar här en kommentar från förra krönikan:

   I följande video redogörs för en övning, finansierad av bland annat Bill Gates. Den ägde rum i oktober förra året och gäller en pandemi orsakad av ett corona-virus.

   Efter sju minuter talas det om censur på internet för att undvika desinformation!

   (Did Bill Gates & World Economic Forum Predict Coronavirus Outbreak? An Inside Look May Shock You!)

 5. Reblogga detta på morganstankar och kommenterade:
  När kommer en riktig beredskap i Sverige som även innefattar livsmedelsförsörjning i krishantering

 6. Men det här måste väl vara ett olycksfall i arbetet. Daily Mail propagerar för C-vitamin! Tänk en solgul apelsin och lite tallbarr som man kan koka te på!

  New York hospitals are treating coronavirus patients with high dosages of VITAMIN C after promising results from China

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8149191/New-York-hospitals-treating-corona-patients-6000-milligrams-VITAMIN-C.html?fbclid=IwAR0-p_1YvT15hVCgXl1mU5EiBSBXst3TcC9GsuC5UN1fmNais5zWbtOqI7M

  • peterkrabbe says:

   Det här tror jag är viktigt, en desperat opinion kan tvinga fram användningen av de alternativa medicinerna trots protester från Big Pharma! Kommer att revolutionera hela cancervården!

  • peterkrabbe says:

   Det kan vara lockande att dra igång 5G samtidigt som pandemin pågår, eftersom symptomen kan skyllas på virus istället för strålning. Vi har ännu inte svar på frågan om den kraftiga utbyggnaden av 5G i Wuhan är kopplad till pandemin på något sätt, samverkande eller maskerande. Kanske dyker det upp mer fakta längre fram, strålningen lär ju bestå även när pandemin är över.

   • Savalle says:

    Och i de värst drabbade delarna av Italien massvaccinerades 40000 människor gratis kort tid före utbrottet.

    Så här skriver Anna Böhlmark, chefredaktör för AlmaNova, på Lars Berns blogg:

    Är det bara en tillfällighet att strax innan coronasmittan bröt ut i Bergamoprovinsen (den mest drabbade med 781 döda) genomförde sjukvården en gratis massvaccinering på 40 000 invånare?
    Eller finns det ett samband mellan vacciner och ett sämre immunförsvar?
    Hur kommer det sig att Lombardiet som har Italiens i särklass bästa sjukvård har i särklass flest smittade fall?
    Läs hela artikeln:
    http://almanova.eu/vad-du-bor-veta-om-coronaviruset/

  • Not CO2 says:

   Pandemin har redan fått smeknamnen ”telephone-disease” och ”5G-flu”.

 7. Mo says:

  Lite statistik från FHM. Intressant könsskillnad avseende intensivvård. Blir män sjukare eller ser vi en positiv särbehandling utifrån kön. Vad säger Sture ?

  https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

  • savalle says:

   Mo, här är ett utdrag från en kommentar på Newsvoice av hälsoprofilen Ingemar Ljungqvist:

   ”Det visade sig att bland de första döda av Corona var flera somalier. Ett epidemiologiskt fenomen som måste ha sin förklaring. Jag tror att det i främsta rummet beror på att denna etniska minoritet i Sverige lider brist på D.vitamin.”
   https://newsvoice.se/2020/03/torsten-sandstrom-samhalle-riskhysteri/

   Stor del av alla de migranter som kommit till Sverige är ju unga män med mörk hy. I vårt numera så solfattiga land är det ur vitamin-D3-synpunkt en nackdel för dem.

   Dessa män har ju en viktig uppgift att uppfylla för statsmakten så de prioriteras kanske när det gäller livräddande behandling i vården…?

 8. hllviken says:

  Nationalekonomen, officeren Carl Norberg om krisen:

 9. Arga gubben says:

  Jag har i flera år föreslagit att studenter ska få sina studielån avskrivna om de tjänar stat eller kommun i minst två år. Det är en värnplikt till allas bästa, men ingen lyssnar. Dagsverken höll kommunernas kostnader nere fram till 50-talet och alla ställde upp.

  Om somalier drabbas hårt kanske det beror på det semitiska arvet. Mers härjade förfärligt i Arabien.

  En av Hagenbos bästa videor. Så många tror att Corona bara ger en vanlig förkylning. Sanningen är att den ger cementlungor och att döden kan vara plågsam. I det här fallet nog den andliga döden.

  Daria Zhinkevich 25-03-20

 10. Eclipse says:

  Aktuellt i SVT nyss. Inslag om genvaccinforskning på Karolinska Institutet. Professor Matti Sällberg hoppas kunna testa vaccin på människor inom tre år. Framförallt riktat mot riskgrupper och vårdpersonal.

  Lila slips och lila vaccin…

 11. AnnaF says:

  Tack Peter för sammanställningen ang. Coronaviruset! Det finns mer oklarheter och detökar ju längre tiden går.
  Jag kopierar in en Kommentar från bloggen TheSaker som är verkligen tankeväckande, inte minst den suspekta spridningen med Covit-19. Läs och bedöm själv.:

  John on March 27, 2020 · at 7:20 pm EST/EDT

  ”Train travel tells a story about COVID-19.

  It is obvious that the story we are being told about the COVID-19 epidemic is wrong.

  Everyday 34 trains leave Wuhan for Shanghai.
  These trains usually carry 600 or 1200 passengers.
  Let us assume that only 50 passengers on each train travel from Wuhan to Shanghai.
  For simplicity, we assume this whether the trains carry 600 or 1200 passengers.
  So every day 34 * 50 = 1,700 people from Wuhan go to Shanghai.
  The virus circulated in Wuhan for roughly 40 days before the authorities took action.
  Therefore 34 * 50 * 40 = 68,000 people from Wuhan end up in Shanghai.
  These 68,000 + those arriving by plane + those arriving by automobile, result in 353 confirmed cases of Covid19.

  More than 68,000 Chinese from Wuhan visit Shanghai resulting in 353 cases of Covid19.

  Everyday 35 trains leave Wuhan for Beijing.
  These trains usually carry 600 or 1200 passengers…..

  More than 70,000 Chinese from Wuhan visit Beijing resulting in 442 cases of Covid19.

  Everyday 37 trains leave Wuhan for Chongqing…..

  More than 74,000 Chinese from Wuhan visit Chongqing resulting in 576 cases of Covid19.

  Everyday 84 trains leave Wuhan for Guangzhou…..

  More than 168,000 Chinese from Wuhan visit Guangzhou resulting in 1,357 cases of Covid19.

  Over the same time period, around 1000 Chinese from Wuhan arrive in Iran.
  These are supposedly responsible for 12,729 confirmed cases.

  Over the same time period, around 1000 Chinese from Wuhan arrive in Italy.
  These are supposedly responsible for 21,157 confirmed cases.

  Gathering the summaries together we have:

  68,000 Chinese from Wuhan visit Shanghai resulting in 353 confirmed cases.
  70,000 Chinese from Wuhan visit Beijing resulting in 442 confirmed cases.
  74,000 Chinese from Wuhan visit Chongqing resulting in 576 confirmed cases.
  168,000 Chinese from Wuhan visit Guangzhou resulting in 1,357 confirmed cases.
  1,000 Chinese from Wuhan visit Iran resulting in 12,729 confirmed cases.
  1,000 Chinese from Wuhan visit Italy resulting in 21,157 confirmed cases.

  How come visitors from Wuhan to major Chinese cities have almost zero transmission rate?

  How come visitors from Wuhan to foreign countries have a very high transmission rate?

  Wuhan is in the middle of China.

  Why did the disease spread massively overseas but hardly spread at all to the major Chinese cities?

  How is that possible?

  It seems the disease is being deliberately spread.

  The confirmed cases are those reported on March 16, 2020.”

  https://thesaker.is/extraordinary-g20-leaders-summit-statement-on-covid-19/

 12. AnnaF says:

  och inte minst…….hjärtligt tack Mo, Ragnhild och Savalle!

 13. JohanW says:

  Kanske lite positiva nyheter??
  Sedan inatt förekommer rykten som vill visa på att FED är på väg att nationaliseras.??
  Värt att hålla en litet öga på iaf..

 14. matte5958 says:

  Säkert många här som liksom jag noterat ”uppsvinget” för nationalstaten i vågorna av corona.

  Det pratas bara om vad som respektive NATIONALSTAT vidtager för åtgärder mot viruset, vilka restriktioner som man inför NATIONELLT nivå.

  Jag har inte sett eller hört någon rapportering om vad EU gör, eller vilka åtgärder EU kommer att genomföra mot corona.

  Oerhört positivt mitt i pandemin är ju detta – folk ser och hör att det är den sedan länge dödsdömda NATIONALSTATEN som står för åtgärder som skall skydda och värna medborgare i respektive nation – inte överstatliga organisationer.

  Det måste vara en svår motgång för globalisterna och EU-förespråkarna, och en källa till glädje och hopp för oss nationalister och demokrater !

  • peterkrabbe says:

   Det är en mycket överraskande förändring både i media och på regeringsnivå. När SVT sänder Coronaextra finns en svensk flagga i textraden vid sidan om SVT2, har aldrig sett tidigare. Alla regeringsrepresentanter bär en svensk flagga på kavajuppslaget istället för sosserosen. Bakom alla myndighetspersoner vid presskonferenser finns numera en eller flera svenska flaggor uppradade bakom podiet. Man tror inte sina ögon – en flagga som hittills varit näst intill förbjuden! Jag undrar hur länge detta skall bestå. Inspirationen kommer helt klart från Trump och andra nationalister i världen.

   • Loa says:

    När president Trump ”vände” och deklarerade National State of Emergency 13 mars m.a.a. coronapandemin, så drog han verkligen fördel av sina nya befogenheter. 1-0! Han skall ha deklarerat att Google är en ‘public utility’ (vilket de ju är) och tog över kontrollen och satte 1700 dataingenjörer på att återställa algoritmerna, vilket märktes 16 dennes!
    Daniel Lee
    https://www.youtube.com/watch?v=jWwzvG3Hvo4 vid 2 min.
    Tecken i skyn?
    General Flynn har bytt twitterbild till en brinnande gul himmel.
    Amerikanska kändisar i ”coronakarantän” publicerar desperata bildklipp med lätt kryptiska meddelanden. De ser tärda ut – adrenochrome-abstinens?
    ‘Sjukhusskepp’ har satt kurs på New York och Los Angeles. Ska de sedan sätta kurs mot Guantanamo..?
    En annan frihet på nätet som märks är att kunna knappa in ‘Administrative Court Facility Guantanamo Bay’ och få en detaljerad google map!
    10 april åker Trump på påskhelg (4.10.20 är Trumps initialer, för er som håller på med sånt 🙂 )
    11 – 12 april lär det hända mycket stora saker, enligt X22 Report och StormIsUponUs.

   • Loa says:

    TRUMP HAR NATIONALISERAT FEDERAL RESERVE!
    Den ingår hädanefter i Treasury dpt.
    X22 Report • 2133a
    27 mars 2020

    It’s Happening, Restructure Activated, [Fed] Is Now In The Economic Crosshairs
    16 miljoner ‘dela’ på ett dygn..

 15. Sanos says:

  These people are sick!
  Nothing can stop what is coming.
  Nothing.

  Do not fear.
  Q

 16. Arga gubben says:

  – Jag lutar åt vänster.

  – Du är smittad av röda Corona.

  – Jag lutar åt höger.

  – Fascist!

  – Äh? Jag funderar på vad Wallenbergarna håller på med.

  – Hets mot folkgrupp!

  – Jag får ingen vård om jag blir sjuk.

  – Rätt åt dig. Du tjänar ju Ryssland.

  – Nu anklagas jag för att tjäna Kina.

  – Ja, du är skum.

  – Jag är kristen.

  – Tack för bekännelsen!

  En familjemedlem har börjat hosta och är orolig. Ett av mina barn ser denna svåra tid som begynnelsen på stora framgångar för den ljusa sidan. Ungefär som Wakeupglobe. Hon tror på Gud, men vandrar inte helt och hållet på min väg. Som familjefader vill jag inte vara diktator och överstepräst. Jag sökte länge på slingriga vägar och kom fram till Herren till slut.

  ”En illegal invandrare med corona som behöver intensivvård kan komma att prioriteras före en äldre svensk medborgare. Det är innebörden av de prioriteringsprinciper som landets sjukvård använder när allt fler intensivvårdsplatser fylls upp av coronasmittade patienter.
  – Prioriteringsprinciperna säger att vi ska prioritera utifrån medicinska behov och att alla människor har lika värde, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.”

  https://nyheteridag.se/papperslosa-kan-prioriteras-i-coronavarden-fore-svenska-medborgare/

  Videon är översatt till svenska.

  (Svenska / Swedish) THRIVE: What On Earth Will It Take?

  • Mo says:

   Arga gubben, det har pågått länge, åtminstone hela 2000-talet. Prioritering efter behov och allas lika värde. Och fyller du hela tiden på med dem som har stora behov så blir det mindre över till dem som har skapat värdet i landet. Det gäller inte bara sjukvården utan nu även bostäder och utbildningssystemet. Vi åläggs arbeta längre, snart till 70 år, för att fylla på de tomma ladorna. Politiker som Isabella Lövin, försvarar systemet med att är orättvist att några föds i fattiga länder. Men då vore det väl rättvisare att angripa problemen där ?

 17. Savalle says:

  Här redovisas det hur många högt kvalificerade experter på epidemiska sjukdomar anser att Covid-19 inte är värre än en vanlig influensa:

  http://www.peaceinspace.org/

  Vad är det i så fall som orsakar så många dödsfall nu på vissa platser i världen, där Covid 19 sägs härja?

 18. Mo says:

  Savalle, det kanske helt enkelt är befolkningstillväxten som har nått ett kritiskt värde. Blir vi fler på jorden och andelen äldre ökar så dör fler i absoluta tal. Oroande blir om de äldre ses som en belastning för den alltmer rörliga unga delen. Medias sätt att peka ut 70+ som en vårdkrävande grupp blir missvisande. Av aktuella sjukdomsfall 3447 utgör 70+ åringar 1069. Antal avlidna i 70+ gruppen är 94 personer. Om du ställer detta i relation till att det finns 1,6 milj personer > 70 år i Sverige så förstår man att detta faller inom normal dödlighet. Tvärtom skulle jag vilja påstå att 70+ i Sverige är en frisk grupp som tar väldigt liten andel av de totala resurserna. Varför vill media peka ut oss som en smitthärd ? det är oroväckande. Vi får inte vika i våra krav gällande anständiga trygghetsboenden mm. Hellre resurser för friskvård och samvaro än tvångsvaccination även om jag kan förstå att 1,6 milj vaccinationsobjekt är en guldgruva för vaccinationsindustrin. Dessutom vi är de sista som månar våra egna.
  Angående vår tidigare diskussion avseende olika färgers symbolvärde så ser man nu tydligt att media färglägger en hel del bilder. Troligen signaler till ett fåtal.

  • Eclipse says:

   Babel går i SVT2 nu. Programledaren Jessika Gedin har en mörk magentafärgad polotröja under grå kostym. Före programmet var det någon reklam för att swisha pengar till Corona-hjälp med text och färgparti i magenta. Ett av inslagen i programmet var hemma hos Magnus Betnér där kameran vid ett tillfälle stannade vid en turkos skrivmaskin av märket Smith Corona. Nu är det ett inslag om preppers.

  • Savalle says:

   Mo, för eugenikerna har befolkningstillväxten för länge sedan nått och överskridit ett kritiskt värde och de gör allt de kan för att snarast möjligt åstadkomma den reviderade summan som de inristat på sina stenar i Georgia: ”Maintain humanity under 500,000,000”.
   https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

   • Mo says:

    Savalle, vi måste lära oss att leva i harmoni med naturen, inte exploatera Tellus på det sätt som sker idag. När människan förstår och älskar vår planet såsom sig själv kommer rovdriften att upphöra. Vi kommer att frivilligt begränsa den destruktiva befolkningstillväxten som i grunden har drivits av egoistiska kapitalistiska krafter där evig tillväxt har varit ledordet. Våra politiker har piskat på med sina årliga BNP-mätningar. Konsumtionssamhällets andliga tomhet. Vi behöver andrum för eftertanke, vad är viktigt för vårt välmående ? Jag kan tycka att mycket av krav som kommer ifrån miljörörelsen är riktigt men ledningen har varit fel. För mig låter du som en person som är ett gott föredöme i dessa avseenden.

    • Mo says:

     Savalle, lite färglära: Blanda rött och grönt blir brunt, rött och blått blir lila/violett, blått och grönt blir turkos/medelhavsblå.
     Blanda blått och gult DÅ blir det grönt.

     • Savalle says:

      Helt underbart med denna färglära, Mo!

      Och när det gäller befolkningstillväxten har varje land, som kommit ut ur extrem fattigdom och misär, planat ut och nått ett jämviktsläge. så om det inte hade funnits mycket mäktiga krafter som eftersträvar sådana hemska förhållanden hade vi förmodligen inte haft någon stor tillväxt av befolkningen någonstans.

      Ytterligare en artificiell faktor som har betydelse i detta sammanhang är naturligtvis politiska och religiösa ledare som påbjuder eller förbjuder: Turkiet och Kina har drabbats av sådan manipulation.

      När det gäller miljörörelsen så har stor del av den infiltrerats och blivit sina ursprungliga ideals motsats, tyvärr.

      Ja, jag själv lever rätt föredömligt när det gäller att visa hänsyn till omvärlden. Jag krigar inte med fosfor-bomber, napalm eller uran-baserade granater. Jag bränner inga hus eller bilar. Jag äter inga syntetiska mediciner. Jag tvättar min tvätt med tvättnötter, vatten och bikarbonat. Jag köper hållbara begagnade kläder. Jag komposterar. Jag går och cyklar ofta. Jag lever nästan helt vegetariskt med hänsyn till djuren. Jag strävar efter att vara omtänksam mot medmänniskor, djur och natur. Och jag försöker att ge av min insikt och min kärlek till alla som jag anser förtjänar det.

      • Mo says:

       Omtänksamheten tror jag är det viktigaste. Att tänka till en stund över sin egen situation och hur man kan bidra för att avlasta den negativa påverkan på vår miljö. Även det lilla kan ha betydelse. Men det får inte urarta i totalitära restriktioner som begränsar din glädje. Det skall finnas system där du känner glädje i att kunna bidra, frivilligheten. Men det blir svårt i ett samhälle där det handlar alltmer om att ta för sig för egen del och den egna gruppen. Om några anser att de skall få gasa på med sin BMW i stadsmiljö, hur meningslöst blir det då inte för andra att trängas på bussen.Vi hamnar gång på gång i det mångkulturella samhällets misslyckande. När inte omtänksamheten blir vägledande följer i stället förbud och repressalier som drabbar oss alla.
       Läste idag om att Mona Sahlin ångrar sina utspel mot SD, mobbningen socialdemokraternas fulaste vapen. Det partiet har för längesedan förlorat sitt hjärta.

       • Savalle says:

        Ja, omtänksamhet är det viktigaste. Vi människor ska vara omtänksamma mot varandra.

        Och vi ska vara omtänksamma mot djuren. Alla vi som levt nära hundar, katter, grisar, hästar… – vi vet hur starka känslor de har. Och vi kan med stor sannolikhet extrapolera detta till många, många andra djur, stora och små. Därför ska vi också vara omtänksamma mot djuren!

        Och vår omtänksamhet ska även gälla hela naturen.

        Under nuvarande förhållanden med förgiftning genom chemtrails, industrijordbruk och mängder med syntetiska ”mediciner” blir de som gasar på med en lyxig bil jämförelsevis som en droppe i havet.

        Det pågår en oerhört kraftig förgiftning som har statsmakternas godkännande – och kanske är den tilltagande elektrosmogen genom WiFi och 5G den värsta förgiftningen av alla…

        Vi ska älska vår nästa som oss själva och Gud av hela vårt hjärta, sade Jesus till oss.

        Och det betyder att vi ska vara omtänksamma mot våra medmänniskor, mot djuren och mot naturen, för därigenom möter vi Gud.

 19. hllviken says:

  Är Q, 4chan och Anonymous sanna?

 20. Eclipse says:

  Oerhört intressant video som visar vad som står i ”Covid action platform” på World Economic Forum.org. (Där låst bakom inloggning). Det handlar om Agenda 2030 och ett gradvis införande av en världsregering. Permanent social distansering med VR som den nya verkligheten, ”hållbarhet”, transhumanism, total övervakning och ID, förbud mot nyttjande av naturresurser, halverat klimatavtryck/person, m m, m m ingår i deras vidriga vision för framtiden. Handlingsplanen är utformad som en cirkel med ca femtio rubriker som går varvet runt som spikar (precis som Coronaviruset med sina proteinspikar fästa i ett lipidmembran) där varje rubrik döljer ytterligare tvåhundra nivåer med synopsis, objektiv, strategier, rapporter och videor för varje tänkbart samhällsområde där globalt styre ska införas. ”Babies born in 2030 will all be designed, enhanced or augmented.” Maten vi ska tilldelas blir 34 gram insekts- eller labratorieskapat protein i veckan och 36 gram kolhydrater var tredje vecka?!!

  * * * * *

  Nytt videoinlägg av David Icke. Det finns inget specifikt test för Covid-19. Testerna ger utslag för alla Coronavirus, som det finns mängder av och som de flesta bär på. Det ger heller inte utslag för nivån av virus, vilket avgör om man blir sjuk eller inte. Pandemin är alltså fejk!

  Imperial College levererade de förväntade dödstalen på en halv miljon britter, en siffra som nu skrivits ned till fem tusen. Det förstnämnda fick Boris Johnson att beordra nationell lock-down. Men man kan nu hävda att siffrorna skrivs ner *tack vare* karantän. Imperial College låg också bakom den onödiga masslakten och förstörelsen av över sex miljoner nötkreatur, får och grisar under mul- och klövsjukan i Storbritannien 2001. Då som nu blev resultatet ekonomisk ruin. De förutspådde också ett värstascenario på 65000 döda under svininfluensan 2009. 457 britter dog.

  * * * * *

  Bill Gates säger att de i-länder som är välstyrda kommer att kunna lätta på nedstängningen av samhället till sommaren.

  * * * * *

  I ljuset av detta undrar jag då bara över de videoklipp där sjukvårdspersonal berättar om krigsliknande situationer, 24-timmarsskift, självmord, folk dör som flugor……….?

 21. Loa says:

  Kina har ingen hand i viruset, vilket verkar logiskt eftersom det redan från början visade sig designat för asiatiska människor.
  George Webb: Two DoD Suspects as Patient Zero
  https://phibetaiota.net/2020/03/george-webb-two-dod-suspects-as-patient-zero-pbi-but-were-they-actually-gladio-or-zionist-biodrops/
  Lyssna på George Webb! En grävande medborgarjournalist, så grundlig att man tydligen bör ha hängt med dagligen under flera år.. Han ger en tydlig härledning av viruset – patient 0 – dess bearbetning och framför allt dess spridning. Jag citerar RDS’ beröm:
  ” the “root” attackers in Wuhan could have worked for one or more of three parties: US DoD, NATO Gladio, or the Zionists directly. Benny Benassi is very possibly a Mossad officer or Zionist agent born in Milan, and George does a lovely job of tying him, Milan, clothing, and Chinese workers in both Milan and Wuhan together.”
  Covid-19 har spridits på de militära olympiska spelen i Wuhan i oktober, sista dagen för maximal effekt, via de i Milano uppsydda festkläderna, är George Webbs slutsats.
  Hur KAN någon vara så gemen?! När man ser kraftsamlingen och glädjen för denna manifestation.
  ”Friendship through sports” är dessutom mottot.
  Opening ceremony of 2019 Military World Games in Wuhan, China

 22. Eclipse says:

  Stalltips från mig:

  Federal Reserve kommer inte att förstatligas. Snälla främmande, USA:s judiske finansminister Steven Mnuchin kommer från Goldman Sachs och är medlem i Skull & Bones.

  Inget speciellt kommer att hända till påsk.

  Coronakrisen kommer inte att mattas av före slutet av maj.

  ”The longer the goy stays home, the longer the debt to the )00 grows.”

  Ingen EMP-attack kommer att släcka ner Internet.

  Den 31 mars ser jag att det är tre exakta konjunktioner på horoskopkartan. Mars och Saturnus är i gradexakt konjunktion, på kvällen till och med på bågminuten (60-dels grad). Samtidigt är Jupiter och Pluto i gradexakt konjunktion samt även Månen och Norra Noden (en viktig punkt i horoskopet, där månens bana korsar ekliptikan). Månen rör sig fort, så på bågminuten exakt är konjunktionen klockan 20:11. Till yttermera visso befinner sig Venus graden intill den ondaste punkten på stjärnhimlen, satansstjärnan Algol.

  Men förmodligen händer ingenting, eller bara något litet, som t ex nya restriktioner. Senast något ”skulle hända” var den 22 mars, då inget inträffade förutom ett meningslöst tal av Landsfadern.

  Däremot är det intressant att ödespunkterna Norra Noden/Södra Noden står i sideriska Tvillingarna/Skytten (från mars 2019 till sept 2020). Tvillingarna har med luftvägarna och kommunikation att göra, medan Skytten representerar vidgade horisonter och fjärran länder. NN och SN kallas Rahu och Ketu i indisk astrologi. Rahu symboliseras av ett drakhuvud sittandes i en vagn dragen av åtta svarta hästar. Ketu är den halshuggna delen (indikerar ofta förluster) och så passande då att den står i Skytten nu när flyget ligger nere och gränser är stängda.

  • Loa says:

   Mars på Saturnus låter inte bra.
   Tillämpar horoskop sommartid..?

   • Eclipse says:

    @Loa Ja, sommartiden sköter horoskopprogrammet automatiskt. Jag använder den sideriska zodiaken, vars nollpunkt infaller i mitten av april. I den västerländska astrologin använder man sig ju av årstiderna i stället för stjärnhimlen. Därför är Solen nu i Vädurens tårtbit av himlen, enligt västastrologerna. I själva verket befinner den sig fortfarande i Fiskarna. Detta eftersom jordaxelns lutning wobblar över en cykel på 26000 år. När grekerna för två tusen år sedan knöt vårdagjämningen till Vädurens första grad sammanföll den tropiska och den ursprungliga sideriska zodiaken, men inte idag.

  • Loa says:

   ”inget hände” 22 mars..
   Från nasa.gov

   11 min. Från ca 6+

 23. Mo says:

  Amerika börjar massproducera labtester för Corona

  https://nyheteridag.se/plus/amerikanskt-foretag-borjar-massproducera-prov-for-corona-5-miljoner-tester-i-manaden/

  Svenska politiker hänger på och pressar regeringen

  https://nyheteridag.se/kristersson-satter-press-pa-lofven-masstester-kan-radda-liv-och-stoppa-massarbetsloshet/

  Absolut, vi behöver testa fler för att förstå hur epidemin uppträder i Sverige, analysera resultatet och följa upp med största öppenhet.
  Men vi behöver inte handla från USA när vi producerar tester i närområdet. Vi skonar miljön från långa transporter, skyddar oss själva mot beroende och importerad arbetslöshet.

  https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/24/bioteknologiforetag-i-abo-borjar-tillverka-coronatest

 24. Har varit lite upptagen med två nummer av ”Attack mot Kaos” som jag delar ut i byn och skickar ut till listor som jag tillverkade en gång i tiden. Blev först lite betänksam av krönikan men efter att ha läst kommentarer förstår jag att vi fortfarande är på samma sida.

  Det första numret är utdelat i byns postlådor: http://www.syntes.be/attack/pdf/1-2020.pdf Tror ni kan hitta något nytt där. Det andra numret är inte klart och jag tackar för David Icke. Skall titta på den och om möjligt infoga den.

  Till sist detta är ingen pandemi utan ett världskrig. Om detta tror jag alla är överens

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 25. kjellgholmsten says:

  Ok, Jag tjatar hela tiden om att vi är hjärntvättade i hur vi blir sjuka. Jag använder KS själv dagligen det funkar men inte mot virus så var det med det. Virus är inte det som experterna säger att det är.

  Se videon om varför vi blir sjuka och jag lovar hon är ärlig i sitt uppsåt att avslöja Hollywood förlåt propaganda hypen vi går igenom nu. Efent 201 säger väl en del. Se video, hela

 26. Arga gubben says:

  En italienare tror att Corona leder till revolution. Då flyr påven. Nostradamus skrev att britterna kommer att lida och skälla. Kanske vi får ändring också i Sverige. Statsministern ser bekymrad ut och anlitar influencers för att förbättra sitt rykte. Han påstår sig inte ha testats. Hästen travar.

  En person säger att barn smittar mer än vuxna. Småbarnsföräldrar bör förbereda sig.

  ”Antalet döda i corona i Sverige stiger inte alls lika snabbt som det gjorde i inledningsskedet i Italien, hävdade Anders Tegnell i fredags. Men statistiken visar något annat. Den svenska utvecklingen är i själva verket värre än den italienska, och nu får utspelet kritik av en professor vid Karolinska Institutet.”

  https://www.friatider.se/otacka-kurvan-visar-dodssiffran-okar-snabbare-i-sverige-i-italien

  Ta hand om era husdjur.

  BRUSSELS (Sputnik) – Laboratory staff in Belgium have confirmed a case of COVID-19 transmission from human to animal, after a man who contracted the disease also infected his pet cat, a representative of the country’s coronavirus reference laboratory confirmed on Friday.

  https://sputniknews.com/europe/202003271078728437-belgium-confirms-case-of-covid-19-transmission-from-human-to-cat–national-centre/

  Lilla Island har råd att testa, men inte Sverige.

  ”Det för tidigt att säga om mutationerna gör viruset mer eller mindre farligt för människor. Dock har företaget upptäckt att en person drabbats av två varianter av viruset samtidigt. Möjligen indikerar detta att den muterade varianten gjort viruset mer smittsamt, säger Stefánsson.”

  https://samnytt.se/norge-foljer-island-borjar-testa-symtomfria/

  Lite uppmuntran. Jag hörde sången på 50-talet och flickan sjöng den 1969. Det var Heintse-tider, barnatider.

  Wilma – Tulpen aus Amsterdam ( live ) ( 1969 )

 27. Savalle says:

  En enormt kunnig och omtänksam läkare talar här om skydd och bot för Covid-19:

  (Dr Klinghardt’s latest discoveries on COVID-19)

 28. Arga gubben says:

  Jag har aldrig förut sett ett skördefält så redo att skördas, men var är skördearbetarna?
  Jag köpte mig en hustru och gifte mig med en ko? Istället för ”I married a wife and bought me a cow”? Jag kan inte komma till banketten och vill inte sitta med de andligen fattiga? Jag är kristen och har pengar. Tidningen Dagen och SKR är mina bästa vänner. Förresten, hör jag från USA att jag inte behöver bättra mig!

  Sådan är situationen i den svenska kristenheten, men det blir ändring. Den andliga statskuppen ägde rum i Solna för några veckor sedan. Vi kommer att få se ledarbyten i land efter land och det har redan börjat. Ryssland, Ungern och USA. De röd-gröna är körda och det gäller också delar av oppositionen. Vi får se vad som händer med de stora tidningsdrakarna. SVT?

  Se på en solförmörkelse. Varken solen eller månen kan ses, men vi ser solens krona. Så är det i vår tid. Solen står för kärleken och månen för tron. Herren visar sig som solen i Himmelen. I denna förfärliga tid saknas båda, men Herrens krona visar sig. Sätter han den på Sverige och får hela världen att häpna?

  Denna sång är kristen, som jag förstår det.

  Sissel – You Were Always on My Mind

  ”Så skall Kristus som en enda gång offrats för att bära mångas synder, för Andra gången utan synd bli synlig för dem som väntar honom.” Heb.9:28

  Han är synlig idag för några som ännu vandrar på jorden. Se fötterna, som ännu vandrar på Hans befallning.

  Mark 4:12. för att de ska se med sina ögon och ändå inget se, och höra med sina öron och ändå inget förstå, så att de inte omvänder sig och får sina synder förlåtna.

  Våra makthavare.

  Apg 8:22. Omvänd dig därför från din ondska och be till Gud att det du tänkt i ditt hjärta må, om möjligt, bli dig förlåtet.

  Porten heter trång och vägen heter smal.

  • eva-marie says:

   ”Little things I should have said and done, I just never took the time . . .”

   Så känns det ofta , Arga gubben. Visst kan den fina sången ses som en kristen sång. Jag tror Sissel är troende också.

   Det är omvälvande tider vi lever i och många kanske söker ngn högre mening nu. I en hast har så mycket förändrats. Det är lätt att känna sig vilsen, när det man tog som självklart plötsligt inte är det längre.
   Och alla som mister livet i denna farsot. Alla anhöriga.

   Samtidigt så undrar jag hur mycket som är sant av det vi hör och läser om detta virus.
   Jag har en form av astma, men är inte orolig för egen del.

   Tack för dina ord och fina sånger. Den tyska flickans sång känner jag igen också- så charmigt-och fint ! Från en lite ljusare tid på många sätt.

   PS! Jag hoppas och tror ni har påverkat många kristna samfund efter ert möte i Solna. Några har säkert fått sig en tankeställare.

   • Arga gubben says:

    Ja, eva-marie, Sissel är kristen och förstår vad sånger egentligen säger. Vi är många som har satt Herren i andra hand och förstår det senare. Nu vet jag att åtminstone en person läser mina inlägg.

    Vi hade tro på framtiden på¨den tiden och det var naturligt att släppa fram barnen. Nu far de illa istället. Så vi behandlar barn och gamla. Till våren får vi tulpaner från Amsterdam och jag anar våren både andligen och fysiskt. Den vackra vårsolen lyser på oss, om vi ock har aprilväder.

    Många söker högre mening nu och det säger andra också. Både kristna och sökare tänker om. Vad är meningen med livet? Ska jag ta fram den där gamla boken? Vem kan förklara vad jag läser? Var ska jag börja? Med Johannes evangelium, kärlekens språk kan förstås av alla.

    Det vi får höra om Corona är starkt censurerat, men viruset är farligt. Du och jag är i riskzonen, men vi har båda hopp. Tänk på alla som inget hopp har. Hur de har lurats och långsamt börjar förstå det.

    Minst en församling lämnade SKR efter Solna.

    • eva-marie says:

     Arga gubben. Verkligen glädjande att en församling lämnat SKR efter ert möte ! Ett gott tecken för vårt land i denna tid. Församlingarna bör bli självständiga igen och sluta springa efter påven.

     Jag läser alltid inläggen här och dina hoppar jag definitivt inte över.

     Johannes i Nya Testamentet är nog ett bra förslag att börja läsa i, som du skriver.
     Även Psaltaren i GT innehåller många fina och tröstande Psalmer / dikter.

     Som Paulus skriver, så kan människan treva sig fram mot Gud fastän ” Han inte är långt borta från någon enda av oss ”

     • Savalle says:

      Jag tror att vi är många som läser och gläds över dina inlägg, Arga Gubben.

      Och vad glädjande att minst en församling har tagit avstånd från Katolska kyrkan!
      Skulle gärna vilja veta vilken / vilka!

 29. Savalle says:

  Jag har skrivit tidigare om MMS, som kanske är en av de viktigaste metoderna för att bekämpa sjukdomar som orsakas av mikrober. Här är en artikel om MMS från 2013:

  https://newsvoice.se/2013/07/roda-korset-forsenar-framgangsrik-metod-mot-malaria/

 30. Jag tackar för den information som getts här.

  Idag skickade jag in Attack mot Kaos, 2-2020, till trycket. Inom en vecka kan jag dela ut den i byn. Till skillnad från tidigare kommer jag skicka ut den på nätet innan byborna fått den.http://syntes.be/attack/pdf/2-2020.pdf.

  Förhoppningsvis hittar ni en del nya tankar. Den som vill kan själv trycka upp den för utdelning. Det är viktigt att nå ut till vanligt folk.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 31. Mo says:

  Hur har det gått med socialdemokratins lockrop vid valet då det utlovades Europas lägsta arbetslöshet 2020. Nu kommer varningar från Magdalena Andersson, arbetslösheten kommer att stiga till 9% efter Coronans härjningar, andra spår ännu högre siffror.

  https://www.dagensps.se/entreprenor/foretag/arbetslosheten-har-fordubblats-i-krisen/

  Men man frågar sig vad som är en följd av vad i dessa virus tider, vilket kom först ? Visst blir Coronan en godtagbar förklaring för många, politikerna slipper skamvrån och vi kan blunda för de verkliga orsakerna till arbetslösheten. Här kan man läsa om att arbetslösheten har ökat successivt sista året i landet. Artiklar publicerade före corona utbrottet i Sverige.

  https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/handelsbanken-sverige-enda-eu-land-dar-arbetslosheten-okar_762225.html

  https://omni.se/arbetslosheten-fortsatter-stiga-okar-pa-bred-front/a/4qJq8g

 32. Arga gubben says:

  Kvinnan sägs vara ett medium och talar som Wakeupglobe. Det stämmer att det ljusa sidan vinner i vår tid, det ser jag på ett kristet sätt. Annars undrar jag över de dolda åtalen. Vi har väntat länge, men jag hoppas att de offentliggörs och att Trump sätter dit några i Norden. Ni får själva utvärdera artikeln.

  https://zoeland.se/viktigt-meddelande/

  Corona påminner oss om vår dödlighet och ekonomiska problem får folk att tänka. Våldsbrotten skakar redan om oss. Svåra problem kan leda till andligt tänkande.

  Stefan ser bekymrad ut. Han vet mer än vad vi gör och jag gissar att mycket hemlighålls. Det är inte sant att bara de med underliggande sjukdomar drabbas hårt. Inte sant att barn inte dör. Troligen inte sant att bara en person är smittad på Regeringskansliet. Tre läkare är smittade.

  Ledarsidorna har en artikel om Hallengren och Smittskyddet. Hon utfärdade de regler Tegnell följer! Den värdelösa ministern ska inte försöka gömma sig bakom Tegnell. Nu vet vi att han inte är virolog.

  ”Jag skulle tro att det är mellan en halv och en miljon som är smittade. Men jag blir glad om det är två miljoner, säger matematikprofessorn Tom Britton.

  Samtidigt visar en ny brittisk studie att omkring 322 000 svenskar kan ha varit smittade den 28 mars.”

  https://www.expressen.se/nyheter/professorn-nara-en-miljon-svenskar-kan-ha-smittats/

  Britterna säger att dödligheten är mindre än befarat. Italienarna att den är underskattad.

  • Eclipse says:

   Zoë, hon brukar också vara i Solnahallen…

   ”Zoë har sin akademiska utbildning inom naturvetenskapen, där hon har en Fil. Mag. i ämnet neurokemi (hjärnans kemi) från Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Hon har bl a arbetat inom forskning på Karolinska Sjukhuset med rening av DNA, för framtagande av DNA vacciner, och för AstraZeneca inom Alzheimer-forskningen.”

   Visst vore det helt fantastiskt om det hon förmedlar i videoklippen stämmer. Men hon får sin information från David Wilcock, suck… Nu har de ropat varg i tio år, så jag tänker inte ens ge dem en sista chans utan satsar hellre på mina stalltips. Har jag rätt så swishar alla som tror på Q en hundring till mig efter påsk, okej? 😁

   Zoë säger dessutom att viruset är på riktigt och jag säger DET FINNS INGA VIRUS.

   Men för all del, jag kan ha fel.

   Lars Bern misstänker att Coronadöden beror på att många av de drabbade har för låga kolesterolnivåer p g a de allestädes närvarande och vedervärdiga statinerna.

   • kjellgholmsten says:

    Håller med dig, det finns inga virus. L. Bern har bara hälften rätt.
    Här en bra artikel som beskriver vad sjukdom och influensa är för någonting. Vill ni inte läsa denna så får ni skylla er själva. Gnäll inte sedan när ni tvingas att vaccinera er.

    https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/?owa_medium=feed&owa_sid=

    • kjellgholmsten says:

     En video som tar upp detta med virushoaxen. https://www.youtube.com/watch?v=ctvt0ansKkw

    • Eclipse says:

     För att förtydliga: det som kallas ”virus” finns, men det är i själva verket hjälpsamma artefakter som är ett resultat av celltillstånd då toxiciteten är för hög för att kroppens goda bakterier ska kunna bryta ner allt avfall. ”Virus” har så specifik funktion att de inte ens överförs mellan olika organ. De ”smittar” inte eftersom de inte kan överföras person till person.

     Enda sättet för ”virus” att orsaka sjukdom är genom labbmodifiering och injicering.

     Det finns inget specifikt test för Covid-19. Det som testas är förekomsten av virus, men inte specifikt vilket och inte nivån, vilket avgör om man blir sjuk. Det som händer nu är att en mängd befintliga symptom läggs i slaskhinken diagnos: Corona.

     Skulle vara intressant att höra vad Peter, Sture, Lassekniven m fl säger om detta. Undertecknad kan och vet ju inte ett skit om detta egentligen.

     Men jag hade i varje fall rätt om 31 mars: ”inget speciellt kommer att hända förutom ytterligare restriktioner”. Samt att vi får räkna med åtminstone två månader innan det vänder. Månader, inte veckor, säger Löfven nu.

     Kabalen vill väl att det ska ta år, tills alla mindre företag är utraderade och alla useless eaters ställt sig i kö för att få det dödliga vaccinet.

 33. Mo says:

  Äntligen förstår politiker att våra skattepengar skall gå till de äldres omsorg inte rakt ned i miljardäres fickor. Efter vanvård på Frösunda omsorgs äldreboende i Lomma vill lokalpolitiker ta tillbaks driften i kommunal regi.

  https://www.sydsvenskan.se/2020-03-20/debatt-om-den-sjuka-aldrevarden-i-kommunfullmaktige-frosunda

 34. Mår dåligt! Har tittat på denna film. Här får vi svaret på vilka som låg bakom Auschwitz, mordet på Kennedy, 9/11 och varför väst invaderas av muslimer. Och svar på vad som händer nu. De en procenten som suger ut oss! Sverige har 33 000 hemlösa som staten skiter i! Allt du behöver veta får du här. A must see film! Sprid till alla!

  • Eclipse says:

   A Rich Man’s Trick har jag sett förut, men originalet kanske inte finns kvar på Tuben? Kollade i alla fall igenom hela igen, så pass bra är den, speciellt JFK-delen. Den har ju ett litet fel (eller sex miljoner?), nämligen det att Conolly inte har ett enda negativt ord att nämna om bolsjevikerna och kommunismen. Var de en gräsrotsrörelse helt utan bakomliggande finansiärer som reste sig mot tsarväldet? Det blir ett ganska stort grus i dojjan där.

   Sedan vet jag att George Bush sr. är en skurk, men det är någonting med den här bilden som inte övertygar. Hållningen är rätt, handen i fickan likaså. Men jag får inte ihop det med munpartiet. Mannen på fotot från 1963 påminner mer om skådespelaren Ryan Reynolds i uppsynen. Bush har en spetsigare näsa och mer utskjutande överläpp och haka. Men fotot är i och för sig suddigt och skuggat.

   • Eclipse! Vad makten är rädd är att människorna går ihop sig och välter pyramiden. Alltså måste vi splittras hela tiden. Och nu har dom lyckats. Vi kan inte samlas! Nu är det diktatur. Deras mål är världskommunism. Vi lever nu i ett teststeg. När han pratar om ryska revolutionen reagerade jag också. Men frånsett det är filmen bra. Första gången jag fick se JFKs kropp på båren. Med kulhål i halsen och med ett stort sargat huvud på höger sida. Usch! Så sorgligt. Den här kommentaren under filmen är passande:
    kpop
    They start lying ten minutes in when they claim that the russian revolution was poor people rising up and it made rich people fearful, total lie. The bolsheviks were funded by the richest people on the planet, enslaved a nation.

    • Eclipse says:

     Helena, om du mådde dåligt av A Rich Man’s Trick, så kommer du få mardrömmar av denna. Det kan inte bli vidrigare.

     Exosomer heter de artefakter som ”viruset” egentligen är. 5G, rädsla och stress skapar också toxicitet som triggar immunsystemet att bilda dem.

     Jag tänkte posta Ickes video i en separat kommentar, men det känns som att vi talar för döva öron.

     • Eclipse! Nej! De nog är många som förstår det här med viruset och 5G bland oss vakna. Men visst känns det hopplöst. Kanske man skulle mejla Tegnell & Co! Även om dom håller med skulle dom inte kunna göra något. Nu visar dom rika eller kabalen eller vad vi ska kall dom sin makt. De kan stänga ner hela världen och gör det. Kolla medierna! Hur dom mässar och ältar samma sak. Hur många har dött? Faktum är att det hela är överdrivet. En kille som går förbi Rosenlunds sjukhus varje dag skriver att det är helt tomt. Ingen kö till akutexpeditionen dom har utomhus. En annan som kör taxi och som anmält sig att köra en coronabuss i Västmanland fick inte en enda körning. En journalist skrev från Baltimore och ett sjukhus där som skulle vara fullt med sjuka var tomt. Någon borde starta en grupp som kan vittna om sånt här.
      5G som sänder på 60 Ghz verkar vara särskilt sjukframkallande. Tesla upptäckte den strålen som ska vara synnerligen ren eller hur det stod. Något sjukt är det! 5G i Wuhan, Iran och Italien som är nerlusat med antenner. Milano är rena testbädden. Plus vaccineringen av 40 000 mot hjärnhinneinflammation säger en hel del. Gratis vaccin dessutom. Ett plus till som aldrig nämns i media är att norra Italien har 300 000 kinesiska gästarbetare! Wow! Som åker hem kors och tvärs mellan varven. Corona är en kuliss som gömmer ett kontantlöst samhälle och ett chip i handen. Orwell varnade oss. Men vi kommer att bli slavar. Och vi som skriver som vi gör, som förstår vad som pågår kommer inte att kunna använda våra digitala pengar på våra konton. Vi kommer att bli outcasts! Kanske satta i läger och sen eliminerade på något sätt. Inte kul! Nej! Inte på en fläck! Se den här filmen! Kort och koncist.

      • Kanske den här länken är bättre.

      • Sture says:

       @ Helena Palena,
       du gottar dig i pessimism;”Men vi kommer att bli slavar. Och vi som skriver som vi gör, som förstår vad som pågår kommer inte att kunna använda våra digitala pengar på våra konton. Vi kommer att bli outcasts! Kanske satta i läger och sen eliminerade på något sätt.”

       Det kommer inte att gå så. Varför sprider du denna pessimism? Tror du att människorna blir starkare av detta i sitt motstånd?

       Det finns en Gud, och det finns en Jesu återkomst – och det är snart. Ägna dig åt åt att sprida optimism och kraft istället för dessa destruktiva tankar.

       • Beklagar Sture men Helena sprider inte pessimism utan sanningen. 5G är till för kontroll. De stundande obligatoriska massvaccineringen är till för att stoppa in mottagare/sändare. Endast om folk begriper sådana enkla fakta kan det stoppas.

        Du Sture däremot sprider defaitism. Detta ställer dig på samma sida som ondskan. Ditt prat om gud och jesus är bara trams och till för att folk ska sitta still i båten. Inse att vi är elektriska varelser och därför mycket mottagliga för radiovågor och därmed lika lättstyrda som drönare.

        Jag har själv råkat ut för en bank, Tjustbanken, som beslutat över mitt företags ekonomi därför att jag, som person, säger sanningen. Helena är inte pessimist utan snarare en kämpe. Kom med beröm istället för klander.

        Sture om inte folk som du vaknar kommer vi hamna i ett värre helvete än det Helena skriver om.

        Med vänlig hälsning
        Mikael Möller

        • Savalle says:

         Vi är alla kämpar för den sanning vi tror på. Ingen av oss vet, men vi strävar efter att söka sanningen. Vi alla vill ha ett gott samhälle som präglas av omtanke, rättfärdighet och sanning.

         Låt oss inte strida inbördes.

         Vi ska hålla ihop trots de olikheter i synsätt vi har.

         Bara det faktum att vi är aktiva här visar att vi i grunden är optimistiska. Vi kämpar med kraft för det vi tror på.

       • Sture! Det finns en Gud skriver du! Inte i min värld. Så när det gäller vår framtid och ormarna och deras ränker kommer man inte långt med förtröstan på en gud. Se bara vad dom gjorde i Sovjet och Maos Kina! Nej jag är realist och tackar Mikael för att han förstår allvaret i det som sker. Och vi får tacka Peter också som driver denna blogg. Det är ett stort jobb när man har så många som kommenterar. Idag fick jag en hälsning från WordPress som tackade för att jag använder deras plattform och så informerade dom mig om att jag startade denna dag för 13 år sen. Det var ju kul! Så jag vet hur det är att ha många som kommenterar. Det var mer förr. Det är några kvar. Skönt eftersom man måste hålla koll och svara och ha sig.
        Idag fick jag denna hälsning från Kalle Hellberg – en annan som förstår vad som pågår:
        William Engdahl beskriver vår verklighet och den förestående världsordningen, det är ingen slump att vi drabbas av coronavirus, den var planerad.

 35. eva-marie says:

  Vår tid känns verkligen speciell på många sätt. Sjukdomar, och nu denna ständigt omtalade Covid-19. Jag tänker på de unga och barnen som växer upp i dag. Vad kan de hoppas på?

  I min barndom talade vi ofta om atombomben som när som helst kunde förinta oss alla. Men jag minns inte att vi var överväldigat förtvivlade över det. Det var en kuslig realitet , nästan på samma sätt som ” Svarta Damen ” som vi var rädda att möta när det var mörkt. ( En skröna om en ondsint dam helt klädd i svart )
  Någon sa en gång, att barn har ” något ”, en egenskap som skyddar dem från att helt och fullt kunna ta in tråkiga och illabådande budskap. Personligen tror jag det är ett skydd ovanifrån som ger dom en möjlighet att vara barn och kunna leka.

  ” It was so good to be young then ”

  • Mo says:

   eva-marie, vad fint, här kommer mer ” under valv där evigt unga barn av saligheten bo ”

   • eva-marie says:

    Roligt att du tycker om sången jag la ut Mo.

    Den här är också så fin med text av Dan Andersson! En riktig klassiker. Jag minns hur överväldigad vi blev av den när kom ; både melodi och text.

 36. Per-Olof Persson says:

  Coronaviruset är en statskupp skriver Martin Armstrong i sin rapport ”Coronavirus & Next Great Depression” på 159 s och kostar 9,95 dollar.

  Jag har läst de första sidorna och Armstrong menar att den globala eliten har förstått att slutet har kommit för det som kallas ”Modern Monetär Teori” – att ständigt sänka räntan och att ständigt öka utlåningen för att kunna lösa ”alla” problem. När exempelvis räntan är noll är det inte möjligt att sälja statsobligationer på en privat marknad.

  Således uppkommer nu en depression som blir värre än den 1929 och slutet har kommit för välfärdssystemen. Samtidigt passar den globala eliten på att ta över makten.

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/coronavirus-next-great-depression-2/

 37. Arga gubben says:

  Sanningen kryper fram. Lilla My i Mumintrollen, vår arga lilla Greta, kan ha smittats av Corona. Må det gå henne väl.

  ”Julies syster har för Le Parisien berättat att hon inte hade några tidigare sjukdomar.

  – Vi måste sluta tro att detta bara påverkar äldre. Ingen är oövervinnlig mot detta virus, har systern sagt.

  Men för 125 av dem blev tillståndet kritiskt. Av dem var 60 procent fem år och äldre. 40 av dem var under tolv månader gamla.”

  https://www.expressen.se/nyheter/barnen-som-dott-i-coronaviruset-/

  Vi är tillsagda att berätta det här för alla. Hela jorden skakas av en stark Hand.

  ”While praying this morning, God gave me a vision.
  He showed me a great, world-wide mobilization.
  I saw myself strolling along a beach. Suddenly, there sounded a loud boom, which became stronger and more massive.

  The foundation of todays society will be so shaken that the people will lose all that they have acquired, and saved up till now. Every infrastructure and welfare will collapse with time.

  You are to live and continue to declare my works. Arise, go home and tell your loved ones. Let them know that the coming of my son is very close at hand, at the doorstep. I am setting everything in motion in order to take my people home, and I am now stripping them of everything that is holding them back, or blocking them.

  And then said the Lord to me: for you, my children, who fear my name, this is the day of my mobilization. For you my sun of salvation arises, with which I gather my true children, and bring them together. Go, my son, and tell this everyone you can reach.”

  https://www.tapatalk.com/groups/endtimes/god-s-call-to-mobilization-sent-to-sos-t552.html

  Det är vår i luften och minnena kommer tillbaka.

  LET´S TWIST AGAIN – Chubby Checker | ZUMBA

  • Mo says:

   Arga gubben, Lilla My älskar oordningen men hon är modig, ärlig och pålitlig. Motsatsen till de mörka krafternas frampiskade kaos…

   Nu träder politiker fram med sin budgivning, mer eller mindre resurser. Vem vet vad som är riktigt, vem lurar till felaktiga beslut. Har politikerna blivit en del i det söndrande kaoset ?
   Det enkla är många gånger det bästa, munskydd och handskar är basalt för att skydda personalen. Så när Svenonius vill spara på munskydd har hon inte personalens men plånbokens bästa för ögonen. Vem vill hon ge när resurserna inte längre räcker ? Politiker som saknar kunskap är definitivt en kostnad för mycket.

   https://nyheteridag.se/med-moderaterna-sag-det-inte-komma-heller/

 38. Savalle says:

  Jag vill åter framhålla följande genomgång av Dr Klinghardt när det gäller Corona.

  Han framhåller att malariamedicinen Chloroquine phosphate (500 mg 2 gånger om dagen i 10 dagar) haft 100 % framgång hos hans patienter med corona-orsakade lungangrepp och han framhåller även att anti-parasitmedicinen Alinia ( (nitazoxanide) är mycket verkningsfull.
  Han ger många råd om hur man kan skydda sig.
  Även han betonar vikten av högdosering av vitamin C.

  (Dr Klinghardt Corona interview Klinghardt Institute March 2020)

  Här är samma genomgång på tyska:

  (INK Corona Vortrag März 2020, Dr. Klinghardt)

 39. Savalle says:

  Sjukhuset EvergreenHealth i Kirkland i USA har har många döda i Corona:

  Kirkland är en av fem städer i USA som har fullt utbyggd 5G och enligt Dr Klinghardt (Se min föregående kommentar!) är detta kanske det första sjukhuset i USA med fullt utbygd 5G.

 40. Ivan says:

  Världshälsoorganisationen (WHO) får nu 80 procent av sin budget från öronmärkta donationer. Med detta utövar givarna stort inflytande – och tar ofta med sig sina egna ekonomiska intressen.
  I samband med koronakrisen bör det nämnas att Världshälsoorganisationen WHO finansieras av den amerikanska miljardären Bill Gates .
  https://www.nyhetsbanken.se/2020/03/who-finansieras-av-bill-gates.html#more

  Förmodligen den mest avvisande upplevelsen som jag hittills har hört om Corona är den som går: Det är bara – eller främst – de gamla och redan sjuka som dör från Covid-19 – och de hade inte så länge att leva i alla fall. ”
  https://www.rt.com/op-ed/484696-eugenics-social-darwinism-coronavirus/

  Den brittiska kommentatorn Toby Young, som tidigare har förespråkat det han kallade ”progressiv eugenik”, sa ”att spendera 350 miljarder pund för att förlänga livet för några hundra tusen mestadels äldre är en ansvarslös användning av skattebetalarnas pengar.”
  Vad anser han som en ”ansvarsfull användning av skattebetalarnas pengar? Invaderar Irak? Bomba Libyen? Rädda bankirerna?
  Ska människor över 70 år känna sig skyldiga för att de ville hålla sig levande i Corona-åldern?
  Sir David King, Blair / Brown-regeringens tidigare vetenskapliga rådgivare (och tidigare senior vetenskaplig rådgivare för UBS Bank), uppmanade människor över 90 år att hålla sig borta från sjukhus för att undvika ”överbelastning”. De 90-åringar som antagligen har betalat miljoner,om inte miljarder under sin livstid genom skatter och socialförsäkringsavgifter.
  Det är inte bara de väldigt gamla som de nya sociala darwinisterna. Det är också de som har ”underliggande hälsotillstånd”. Coronavirus tar en hög andel av dessa människor, säger vi, så varför så stor väsen? De var sjuka ändå! Men människor med ”underliggande hälsotillstånd” kan leva meningsfulla, kvalitetsliv under lång tid.
  Idén att i en pandemi är livet för dem med underliggande hälsotillstånd är helt motbjudande för alla som har en moralisk kompass.
  De flesta människor är förvånade över den helt hjärtlösa eugenikisten och den sociala darwinistiska ideologin och trodde att de hade sett slutet på det för flera decennier sedan. Men det är tillbaka och ”mainstreamed” – och i det långa loppet utgör det utan tvekan ett lika stort hot mot samhället som det eländiga coronaviruset självt.

  • Mo says:

   Ivan, mycket viktiga synpunkter. De äldre har inte bara rätt till att ta del av samhällets resurser och till en anständig behandling inom sjukvården. Deras överlevnad är livsviktigt för ett samhälles moraliska kompass. Med sin långa erfarenhet och förmåga till eftertanke bidrar de till harmoni och lugn så att inte det ungdomliga övervåldet tar över.

 41. kjellgholmsten says:

  Jacob Nordangård mer sunt förnuft än de flesta inom den ”alternativa” blogg rörelsen.

  https://www.technocracy.news/technocratic-agenda-dominates-covid-19-panic/

  • peterkrabbe says:

   Kjell, för andra gången tvingas jag nu redigera bort förolämpningar från din sida. Om bloggen inte motsvarar dina behov så vänligen skicka dina alster till någon annan istället. Du är inte oersättlig.

 42. Arga gubben says:

  En sex veckor gammal bebis dog av Corona och man kan smitta när man har tillfrisknat. I vissa länder är det förbjudet att cykla och det tyder på att viruset är luftburet. Jag tvekade att posta den här informationen. Folk ska inte skrämmas upp, men å andra sidan ska de ha korrekt information.

  ”De två anställda hade varit hemma från jobbet på grund av förkylningssymptom. När de återvände till sjukhuset för att börja jobba igen var de symptomfria, och testades då för viruset.

  – Det här är ett bekymmer. Rester av coronavirus finns kvar i kroppen trots att symptomen är borta. Vi måste kunna testa att man har antikroppar mot coronavirus, förklarar chefsläkaren Christer Printz till SLA.

  Har vi vårdat en patient som varit dålig och den tillfrisknar, så vet vi inte med hundraprocentig säkerhet att den inte är smittbärare efteråt, säger han till tidningen.”

  https://www.expressen.se/gt/sjukhuspersonal-var-smittade-av-corona-/

  En herre vid namn !?!!# retar mig mycket, Översätt på Yandex, den är bäst.

  ”I New York har läkaren Vladimir Zelenko framgångsrikt behandlat 699 coronasmittade patienter med en cocktail bestående av hydroxiklorokin, zinksulfat och antibiotikumet azithromycin – där samtliga patienter tillfrisknade efter behandlingen.

  Att 100 procent av patienterna tillfrisknade och ingen avled eller ens behövde respirator får sägas vara sensationellt. Zelenko säger själv att han såg symptom på andnöd försvinna på bara några timmar efter att patienterna medicinerats.

  https://nyadagbladet.se/halsa/sensationella-coronagenombrottet-patienter-framgangsrikt-behandlade-med-hydroxiklorokin-och-zink/

  ”Vänstern har blivit en kapitalistvänster, en vänster som försvarar ’västs’ färgrevolutioner och imperialistiska krig i Mellanöstern som något slags progressiva insatser. Huvudsaken för denna pseudovänster är att försvara globalkapitalismens liberala demokrati mot kritikerna av denna ordnings invandrings- och mångkulturpolitik – ett försvar som ibland till och med omfattar företrädare för de extremreaktionära, fundamentalistiska former av islam som ’väst’ sedan länge tagit i sin tjänst”, skriver filosofen Jan Olof Bengtsson.

  https://www.exakt24.se/verklig-och-overklig-fascism/

  • Sture says:

   @Arga gubben,
   ”I New York har läkaren Vladimir Zelenko framgångsrikt behandlat 699 coronasmittade patienter med en cocktail bestående av hydroxiklorokin, zinksulfat och antibiotikumet azithromycin – där samtliga patienter tillfrisknade efter behandlingen.

   Att 100 procent av patienterna tillfrisknade och ingen avled eller ens behövde respirator får sägas vara sensationellt. Zelenko säger själv att han såg symptom på andnöd försvinna på bara några timmar efter att patienterna medicinerats.”

   Jag tror att detta varit en fejkrapport – även om den togs in på FoxNews. Att en enstaka läkare träffat och behandlat 699 corona-patienter är helt orimligt. Jag har följt denna debatt om hur hydroxiklorokin verkar genom att släppa in zink i cellen, som blockerar virusets verkningsmekanism – och det lät bestickande. Men man har på svenska sjukhus slutat med hydroxiklorokin eftersom det inte alls fungerade som utlovats (100% botade) och dessutom orsakade en mängd biverkningar.

 43. Sture says:

  denna video från X22Report är intressant. Den handlar om en intervju med Zach Vorhies, som under många år arbetade med data på Google – och älskade sitt arbete och atmosfären där. Speciellt roligt var det att få arbeta med ett företag vars målsättning var att få människorna att växa i kunskap om praktisk taget allting.
  Efter valet 2016, då Trump vunnit, infann sig dock en annan stämning, som först var svår att ta på. Men det blev fler och fler små tecken som tydde på att man ändrat målsättning till att bekämpa Trump istället för att upplysa folk. Men det var dock i början bara en obehaglig känsla. Efterhand kunde han dock peka på ett och annat uttalande från högsta ledningen. Han märkte att vissa saker, som var helt sanna fick beteckningen ”fake news”, som skulle censureras. Eftersom han hade tillgång till log in lite överallt började han undersöka detta. Kopierade bland annat 950 olika mycket avslöjande dokument om Googles agenda, som han sände till Project Veritas. Men de var inte särskilt intresserade utan trodde att detta var en fälla. Efterhand gick det upp för Project Veritas att detta var helt sant. Samtidigt började Zach förstå att Google förstått och de började koppla in advokater, som skulle dra åt tumskruvarna och förstöra hans liv. Så länge som han behöll dokumenten, så skulle Google tjäna på att fånga in honom, förstöra hans liv och till och med låta mörda honom. Återstod att lämna ut dokumenten så fort som möjligt – till så många som möjligt. Då skulle ett mord bara vara avslöjande och därför rädda hans liv.
  Han skickade dem till Justitiedepartementet. Det dröjde inte många minuter innan ett helt Squat team + två militärhelikoptrar omringade hans hus. Efter att ha barrikaderat sig några timmar förstod han att det bästa vore att lämna huset med armarna över huvudet. Han blev tagen åt sidan och förhörd men så fort Squat Teamet förstått att han var ”Whistleblower” mot Google släpptes han och Squat Teamet åkte hem.
  Trump administrationen satte sedan åt tumskruvana på Google vilket innebar att Google fått lämna ut alla sina algoritmer för censur och därför vid en tidpunkt har släppt på alla censur – I USA. Detta påstår i alla fall X22Reports reporter och Zach själv. Jag tycker dock att denna censur finns kvar i Sverige. Men i alla fall en delseger. Google kan inte, som avsetts, vara tungan på vågen emot Trump valet 2020.

 44. Sture says:

  Dr. Cheng, en kinesisk/amerikansk doktor rapporterar här om en konferens i Kina där en överläkare, dr. Mao rapporterat om högdos Intravenöst Vitamin C på corona patienter. Där har man botat samtliga 50 patienter på relativt kort tid, med doser som varierat mellan 10 – 20 gram per dygn i 7-10 dagar. Denne doktor har sedan 10 år med stor framgång använt dr. Paul Mariks formula på patienter med septisk chock och kirurgisk sårläkning, och det var därför naturligt för honom att använda samma formel fast i högre dos. På de svåraste fallen använde man 50 gram per dygn.
  Medverkande på konferensen var internationella deltagare från bl. a. Japan och USA och flera andra länder. Detta har nu gått ut som en rekommendation till samtliga sjukhus i Shanghai-distriktet och flera andra distrikt, och kommer säkert snart att gälla hela Kina. Man rapporterar att man nu genom denna behandling fått kontroll på COVID-19 och de nya smittofallen utgörs av utifrån kommande patienter, varför alla resenärer till Kina dirigeras via Shanghai.
  Dessa rapporter om Shanghai har tidigare av s. k. ”fact checkers” angetts vara ”fake news”. Detta förnekas av dr. Cheng, som verkar ha koll. För oss som har lite koll om vår verklighet, verkar det istället vara så att många ”fact checkers” kör med ”fake news”.
  De svenska doktorerna ligger naturligtvis långt efter, och frågan är hur många patienter som hinner dö innan man efter sommaren kommer att snappa upp detta.

  • Eclipse says:

   Det ligger förstås inte i livsmedels- eller läkemedelsindustrins intresse att informera befolkningen om vikten av ett starkt immunförsvar. Därför är det enbart löjeväckande att höra från våra omtänksamma myndigheter att vi måste stänga ner hela samhället och sänka världsekonomin för att ”skydda våra äldre”. Sedan när har makthavarna någonsin brytt sig om de äldre? Det är införandet av nya globala kontrollmekanismer som ligger i elitens intresse. Precis som efter 9/11 så kommer inte alla av dessa åtgärder att dras tillbaka när denna episod är över. Och så är man ett par steg närmare den teknokratiska fascistutopin.

   Hur pålitligt är PCR-testet för Covid-19 specifikt?

   Relaterat:

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_Willner

   Var och en får dra sina egna slutsatser.

 45. Arga gubben says:

  Hallengren och Tegnell säger att de inte är ansvariga. Det är så man identifierar klåpare. Fria Tider har mycket mer i flera artiklar.

  Statsministern pöser när han studerar opinionsundersökningarna. Nu tror han att han kan fortsätta rädda Sverige från svenskarna. Expressens Nyhetsdygnet bjuder på intressanta nyhetsfragment. Försvarsministern vill ha en censurmyndighet. Regeringen slänger mer pengar på tidningarna.

  Någon säger att skydd bara kan köpas in mot faktura och det fungerar inte i Kina.

  ”Sverige har inte tillräckligt med tester av den enkla anledningen att Folkhälsomyndigheten inte har beställt det.”

  https://www.friatider.se/specialist-varnar-katastrof-om-sverige-inte-stanger-ner

  ”Två veckor har gått sedan Bobergsgymnasiet i Ånge kommun övergick till distansundervisning. En modell som nu har utvärderats med oväntat positiva resultat.

  – Väldigt många elever är närvarande, faktiskt fler än innan, vilket kan bero på att man även kan vara med om man är lite krasslig, säger rektor Per Håkansson till Sundsvalls Tidning.”

  https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/rivstart-for-utefikat-hos-kristine-har-marks-knappt-krisen/

  Det kan hända att den här kvinnan tog ned den första febertoppen. Då får kroppen panik och den andra febertoppen är mycket farlig.

  ”Till en början var det inte så farligt: lite ansträngd hosta, en allmän trötthet och feber. Efter ungefär sex dagar började hon till och med känna sig som sig själv igen, bortsett från att hon då också fått lite ont i halsen. Sedan – efter två, tre dagar – kom det tillbaka. Då i full kraft och avsevärt mycket värre än de första sex dagarna.”

  https://www.expressen.se/nyheter/qs/kvinnorna-raddar-andra-plagas-nu-sjalva-svart/

  ”Man kan säga ”alla var gamla och sjuka” eller ”alla hade rökt”. Men så var det ju inte. Det var även yngre som dog. Det var vårdpersonal som blev exponerad för extremt höga doser av virus på grund av att de inte hade skyddsutrustning.”

  https://www.expressen.se/nyheter/qs/kvinnorna-raddar-andra-plagas-nu-sjalva-svart/

  ”Hon säger att personalen fått tydliga restriktioner om att de inte får prata med journalister, men att hon känner att ”hon måste ut med det här”. Därför vill hon vara anonym.

  Droppsmittan går runt så mycket där att det blir som en luftsmitta också.”

  https://www.expressen.se/nyheter/qs/kvinnorna-raddar-andra-plagas-nu-sjalva-svart/

  Lugna er. Dödsdagen är noga bestämd, men alla Herrens tjänare tas inte hem.

  Jesaja 60:1-2 Mörker kommer över jorden. Men över dig uppgår min härlighet! Mitt ljus!

  Psalm 91: Dwelling In The Secret Place

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: