Bakom stängda dörrar…

Alltför många människor tror fortfarande att pandemins uppkomst och åtgärderna därefter i form av ”vaccinationer” och nedstängningar är en isolerad, slumpmässig företeelse som drabbat världen som en total överraskning. Ingenting kan vara mer felaktigt. I själva verket är allt som hänt i nutid planerat och regisserat sedan flera decennier bakåt i tiden. Newsvoice publicerade i våras en artikel författad av Margareta Skantze, som på ett utmärkt sätt visar historiken i denna för oss så omstörtande verksamhet. Dess aktualitet är mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen mer aktuell än någonsin. Det är hög tid att vi alla förstår vad detta egentligen handlar om, därför återpublicerar jag Margareta Skantzes artikel här och hänvisar också till den ursprungliga publiceringen i Newsvoice.

Därmed över till Margareta Skantzes berättelse:

Dagens globala vaccinmarknad har byggts upp under drygt 30 år

De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet. Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:

November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram.

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”.

Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014:  The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn. Planen omfattar fem olika delmål. Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme. De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår.

2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer. Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder. Organisationen finansieras av EU. En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.

April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare. Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa. Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare. Värdar för motet är Bill and Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan.  Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market. Bilderna kom i själva verket från Indien. Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill and Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen. Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN. Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först.  Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen.

De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid

I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten. De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället. De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen. I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.

Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia. Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.

Text: Margareta Skantze

Det är lätt att se att samarbetet mellan Bill Gates, Klaus Schwab och WHO är grunden för detta projekt, vars huvudsyfte är att med hjälp av privat kapital få en global organisation som WHO, styrd av FN, att genom sina avtal med medlemsländerna tvinga igenom en världsomfattande vaccinationsagenda. Denna tvingande funktion hade inte gått att åstadkomma av privata ekonomiska intressen utan hjälp av de avtal som världens länder i god tro undertecknat med FN och dess dotterfunktioner. För första gången i historien ser vi hur marknadsekonomiska intressen köper in sig i ideella organisationer som FN, WHO – och vi kan inkludera EU, även om det ideella intresset i EU är tveksamt – och använder dessa som en dörröppnare för sina planerat vinstgivande projekt.

Kan vi då inte lita längre på FN och dess fredsbevarande roll, etablerat efter det krigiska 1900-talets våldsamma inledning? Svaret är tyvärr nej. I kraft av de bittra erfarenheterna från nationalstaternas sammandrabbningar föddes tanken på en global styrning där nationalstaternas inflytande och därmed krigsbenägenhet kunde begränsas, vilket kan ses som en god tanke och gav oss först Nationernas Förbund, sedan FN. Men baktanken var att via frivilliga, potentiellt fredsskapande avtal binda upp nationalstaterna juridiskt för framtida bruk. Det som framställdes av media som goda intentioner var i verkligheten tvingande avtal. När enorma mängder kapital numera samlats i diverse foundations, varav Melinda och Bill Gates Foundation är den numera mest aktiva, var det dags att ta över styrningen av de ideella organisationerna genom oemotståndliga donationer, vilket vi ser i exemplet ovan med gates 250 miljoner dollar årligen till WHO. Genom att utnyttja lagstiftning kan man tvinga nationalstater att köpa produkter som aldrig tidigare efterfrågats, förutsatt att man kan fabricera ett skenbart motiv som ger den ideella organisationen ett moraliskt alibi.

Att skapa en pandemi är därför ett exempel på detta tillvägagångssätt – WHO kan utlösa krisläge, därefter införs nationellt vaccintvång , läkemedelsbolagen tillhandahåller produkten och sätter priset själva, nationalstaterna har bara att verkställa och betala ur nationernas kassor eller låna av Världsbanken. På så sätt förflyttas kontrollen över nationalstaternas ekonomi till de privata storbolagen, som alla ägs av investmentbolag som Vanguard och Black Rock. Pandemin är bara en början, därefter kommer livsmedelssektorn, energisektorn med olja, gas och el, fastighetssektorn och utbildning/forskning, tills all samhällsstyrning ligger i storbolagens hand. Vi har då vad de själva kallar Corporational Communism, ett totalitärt system där demokratin är avskaffad och individens enda roll är att lyda och styras, eller om problem uppstår, avskaffas.

Margareta Skantzes artikel är viktig eftersom den visar på den långsiktiga planeringen bakom det vi upplever i nutid. Men jag kan garantera att den planeringen pågått i minst 150 år, vi har inte förstått det eftersom den pågått BAKOM STÄNGDA DÖRRAR.

Peter Krabbe

Är stubinen tänd nu?

Internationella domstolen i Haag

December 6, 2021
International Criminal Court
Office of the Prosecutor
Communications
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
EMAIL: otp.informationdesk@icc-cpi.int
BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
(TREATY OF ROME STATUTE, ART. 15.1 AND 53)

Subject of complaint:

 • Violations of the Nuremberg Code
 • Violation of Article 6 of the Rome Statute
 • Violation of Article 7 of the Rome Statute
 • Violation of Article 8 of the Rome
 • Violation of Article 8 bis3 of the Rome Statute
  Based on the extensive claims and enclosed documentation, we charge those responsible for
  numerous violations of the Nuremberg Code, crimes against humanity, war crimes and crimes
  of aggression in the United Kingdom, but not limited to individuals in these countries.

 • Perpetrators: Prime Minister for the United Kingdom BORIS JOHNSON, Chief Medical
  Officer for England and Chief Medical Adviser to the UK Government CHRISTOPHER
  WHITTY, (former) Secretary of State for Health and Social Care MATTHEW HANCOCK,
  (current) Secretary of State for Health and Social Care SAJID JAVID, Chief Executive of
  Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) JUNE RAINE, DirectorGeneral of the World Health Organisation TEDROS ADANHOM GHEBREYESUS, Co-chair
  of the Bill and Melinda Gates Foundation WILLIAM GATES III and Co-chair of the Bill and
  Melinda Gates Foundation MELINDA GATES, Chairman and Chief executive officer of
  Pfizer ALBERT BOURLA, Chief Executive Officer of AstraZeneca STEPHANE BANCEL,
  Chief Executive Officer of Moderna PASCAL SORIOT, Chief Executive of Johnson and
  Johnson ALEX GORSKY, President of the Rockefeller Foundation DR RAJIV SHAH
  Director of the National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) DR ANTHONY
  FAUCI, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum KLAUS SCWAB,
  President of EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK

 • Victim(s): THE PEOPLES OF THE UNITED KINGDOM

 • Applicants:
  Hannah Rose – Lawyer and human rights activist
  Dr Mike Yeadon – Qualified life science researcher with a degree in biochemistry in toxicology, and
  a research-based PhD in respiratory pharmacology, former Vice President and Chief Scientist of
  allergy and respiratory research at Pfizer
  Piers Corbyn – Astrophysicist and activist
  Mark Sexton – Retired Police officer
  John O’Loony – Funeral Director and activist
  Johnny McStay – Activist
  Louise Shotbolt – Nurse and human rights activist
  Legal representation and election of domicile
  The applicants will be represented for the purposes of this procedure by Hannah Rose
  Email: hannahroses111@hotmail.com
  Consequently, all subsequent correspondence shall be sent only to the email address given above. Any notification within the meaning of the Statute of the Court addressed in this way will be considered valid.

Mr Prosecutor,
1 This communication and complaint is provided to the office of the Prosecutor pursuant to the
United Kingdom’s accession to the International Criminal Court’s Rome Statute deposited with
the Secretary-General of the United Nations on October 4, 2000.

2 We have tried to raise this case through the local English police and the English Court system
without success, we have been unable to even get the case registered either with the police or
with the court after several attempts. The statute for the ICC declares that “The ICC is intended
to complement, not to replace, national criminal systems; it prosecutes cases only when a State
is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution (Article
17(1)(a)). This is such a case which is why we are addressing the ICC directly.

A. BACKGROUND


3 The Corona virus ‘vaccines’
are an innovative medical treatment, which have only received temporary Authorisation under
Regulation 174 of the Human Medicine Regulations Act (2012). The long-term effects and
safety of the treatment in recipients are unknown. It is important to note that the Corona Virus
‘vaccines’ are the world’s first introduction to the synthetic m-RNA technology and all
previous immunisations worked in a totally different manner, by way of introducing a
deactivated or weakened virus to the body to trigger a natural arousal of the immune system
against it. As detailed by Dr Mike Yeadon, the risks anticipated by this innovative medical
treatment are hereby enclosed as Appendix 1 to this request. All Phase 3 COVID-19 vaccine trials are ongoing and not due to conclude until late 2022/early 2023. The vaccines are, therefore, currently experimental with only limited short-term and no long-term adult safety data available. In addition, they are using a completely new mRNA vaccine technology, which has never previously been approved for use in humans. The mRNA is effectively a pro-drug and it is not known how much spike protein any individual will produce. Potential late-onset effects can take months or years to become apparent. The limited
children’s trials undertaken to date are totally underpowered to rule out uncommon but severe
side effects.
5 The Covid-19 ‘vaccines’ do not meet the requirements to be categorised as vaccines and are in
fact gene therapy (Appendix 8). The Merriam-Webster dictionary quietly changed the
definition of the term ‘vaccine’ to include components of the COVID-19 m-RNA injection.
The definition of vaccine was specifically changed due to the Covid-19 injection on February
th 2021. Dr Mike Yeadon, joint applicant on this request, asserts that claims calling the Covid19 injections a ‘vaccine is public manipulation and misrepresentation of clinical treatment. It’s
not a vaccination. It’s not prohibiting infection. It’s not a prohibiting transmission device. It’s
a means by which your body is conscripted to make the toxin that then allegedly your body
somehow gets used to dealing with it, but unlike a vaccine, which is to trigger the immune
response, this is to trigger the creation of the toxin.’ MRNA uses the cell’s machinery to
synthesize proteins that are supposed to resemble the SPIKE protein of the virus, which is what
it uses to enter cells via the ACE2 receptor. These proteins are then identified by the immune
system, which builds antibodies against them. The real concern is that these proteins could
accumulate in the body especially in regions of high concentration of ACE2 receptors, such as
the gonads. If the immune system then attacks the location where they accumulate, then you
could be dealing with an auto-immune condition.

PCR Tests
A review from the University of Oxford’s Centre for Evidence-Based Medicine (Appendix 2)
found that the standard PRC test is so sensitive, that it can detect old infections by picking up
fragments of dead viral cells. Originally developed to detect the presence of DNA and RNA in
biological samples, even its Nobel Prize-winning inventor Kary Mullis declared that PCR was
never intended to diagnose a disease. It simply detects the presence of specific genetic material,
which may or may not indicate infection. As Dr. Kary Mullis put it, the PCR technique can
find almost anything in anybody. The PCR test uses amplification cycles to find viral RNA.
The sample is repeatedly chemically amplified to increase the RNA copies until they can be
detected. Each “cycle” of amplification doubles the number of molecules in a sample. If you
run enough cycles, you can effectively find a single molecule of any substance. Public Health
England (PHE) policy confirms that the cycle threshold should be set around 25.6 and if the
machine must run more than 25 to 35 cycles (Appendix 2a) to get the sample to the test’s Limit
of Detection, there isn’t enough virus in the sample to matter clinically.

Figure 1 (see PDF)

We have information from freedom of information requests that as many as 40-45 cycles are
being carried out (Appendix 3, 3a, 3b, 3c) which is too many because it increases the chance
of a positive result even without coronavirus RNA being present in the original sample – hence
the ‘asymptomatic’ individuals. In addition to being completely unreliable the PCR tests also
contain carcinogenic ethylene oxide. (Appendix 48)

Covid is a biological weapon – Gain of function research
Chinese Virologist Li-Meng Yan was among the first researchers to study covid-19 in China
after she was enlisted to investigate the origin of the virus by superior Leo Poon. Dr Li-Meng
Yan and her team published a report (Appendix 4) claiming that the novel coronavirus was
developed “as a laboratory product created by using bat coronaviruses ZC45 and/or ZXC21 as
a template and/or backbone.” The report states that “ZC45 and ZXC21 were discovered
between July 2015 and February 2017 and isolated and characterized by the aforementioned
military research laboratories.” It also says that when a non-military lab, the Shanghai Public
Health Clinical Centre, published a Nature article reporting “a conflicting close phylogenetic
relationship between SARS-CoV-2 and ZC45/ZXC2 rather than with RaTG13, was quickly
shut down for ‘rectification.’” The report also accuses several publications of bowing to
political pressure or of experiencing “conflicts of interest” so as not to publish findings that
differ from the natural origin theory. “The existing scientific publications supporting a natural
origin theory rely heavily on a single piece of evidence – a previously discovered bat
coronavirus named RaTG13, which shares a 96% nucleotide sequence identity with SARSCoV-2,”.
8 The National Institutes of Health (NIH) in the USA has admitted to funding of gain of function
research on bat coronaviruses at China’s Wuhan lab – despite Dr Anthony Fauci repeatedly
denying this. In a letter to Republican James Comer (Appendix 5), NIH’s principal deputy
director A. Tabak, blamed EcoHealth Alliance – that funnelled US funds to the Wuhan lab –
for not being transparent about the work it was doing. British scientist Peter Daszak who runs
EcoHealth is accused by Tabak of failing to comply with the terms of the grant. As recently as
November 2021 Fauci was accused of lying about gain of function research after documents
obtained by the intercept (Appendix 6) detailed grants given to EcoHealth Alliance for bat
coronavirus studies. The $3.1 million grant was awarded for a five-year period between 2014
and 2019. After the funding was renewed in 2019, it was suspended by the trump administration
in April 2020. The grant directed $599,000 to the Wuhan institute of Virology for bat
coronavirus research.
9 British Professor Angus Dalgleish and Norwegian scientist Dr. Birger Sørensen, published a
report in the Quarterly Review of Biophysics (Appendix 7) and claim that the coronavirus’s
spike protein contains sequences that appear to be artificially inserted. They claim they had
‘prima facie evidence of retro-engineering in China’ for a year – but were ignored by academics
and major journals. Dalgleish is a professor of oncology at St George’s University, London,
and is best known for his breakthrough creating the first working ‘HIV vaccine’, to treat
diagnosed patients and allow them to go off medication for months. While analysing COVID19 samples last year in an attempt to create a vaccine, Dalgleish and Sørensen discovered
‘unique fingerprints’ in the virus that they say could only have arisen from manipulation in a
laboratory. They said they tried to publish their findings but were rejected by major scientific
journals which were at the time resolute that the virus jumped naturally from bats or other
animals to humans. Even when former MI6 chief Sir Richard Dearlove spoke out publicly
saying the scientists’ theory should be investigated, the idea was dismissed as ‘fake news.’

10 Graphene hydroxide

Dr Andreas Noack is a German chemist and one of the EU’s top graphene experts, carbon
expert and doctored in the field of activated carbon whereby for his doctoral thesis he converted
graphene oxide into graphene hydroxide. Professor Dr Pablo Campra comes from the
university of Almeria, and alongside Dr Andreas Noack he examined the covid ‘vaccines’ for
the presence of graphene oxide with the Micro-Raman Spectroscopy, the study of frequencies.
According to both doctors, the vaccines don’t contain graphene oxide but do contain graphene
hydroxide. On November 23, 2021, Dr Andreas Noack released a video explaining what
graphene hydroxide is and how the nano structures injected into the human body act as ‘razor
blades’ inside the veins of ‘vaccine’ recipients. Dr Andreas goes on to explain how due to the
nano size of the graphene oxide structures they would not show up on an autopsy as
toxicologists can’t imagine that there are structures that can cut up blood vessels causing people
to bleed to death on the inside so they would not be looking for them, given their atomic size.

11 On 18th November 2020 Dr Andreas Noack was on a ‘livestream’ on YouTube discussing the
dangers of the Covid-19 ‘vaccines’ when he was arrested on camera by armed German police
(Appendix 41). On 26th November 2021, just hours after publishing his latest video about
graphene oxide and graphene hydroxide (Appendix 42) he was attacked and murdered.
12 We request a full investigation be done into the inclusion of Graphene hydroxide in the
Covid-19 ‘vaccines’ and into the assassination of Dr Andreas Noack.

13 Inflated Covid figures
The number of covid-19 cases have been artificially inflated due to the inaccuracy and
unreliability of the PCR testing and the number Covid-19 deaths in the UK have been massively
artificially inflated due to the fact that a covid death is recorded if an individual died for any
reason within 28 days of a positive Covid-19 test (that was confirmed with the inaccurate and
unreliable PRC tests). These deaths are being recorded as Covid-19 regardless of whether
Covid-19 was the factual cause of death.

14 A Freedom of Information request (Appendix 43) shows us that between March and June 2020
the total number of Covid-19 related deaths in England and wales with no pre-existing health
conditions was 4,476.

Table 6A (see PDF)

15 However, the Covid-19 deaths for the same period were recorded at 49,607 (Appendix 44)

16 We submit that a further way that the Covid-19 statistics have been artificially inflated is by
the ‘rebranding’ of the common influenza, pneumonia and other respiratory infections as covid
-19. Epidemiologist Knut Wittowski, the former head of biostatistics, epidemiology and
research design at Rockefeller University claims ‘there may be quite a number of influenza
cases included in the ‘presumed Covid’ category of people who have Covid symptoms (which
influenza symptoms can be mistaken for), but are not tested for SARS RNA’. Those patients he
argued, ‘also may have some SARS RNA sitting in their nose while being infected with
influenza, in which case the influenza would be ‘confirmed’ to be Covid’.
17 Data from the ONS (Appendix 45) showed that deaths in 2018 from influenza and pneumonia
amounted to 29,516 and in 2019, was 26,398. However, deaths in 2020 for influenza was
recorded at just 394 and pneumonia at 13,619. (Appendix46).


18 John O’loony, a joint applicant on this request is a funeral director running his own funeral
home in Milton Keynes. He has testified (Appendix 47) that as a funeral director he saw ‘a
massive effort made to deliberately inflate Covid death numbers. Cancer patients and stroke
victims and even one guy that was run over all ended up with Covid on their death certificate’.
18a We submit that the misrepresentation of covid cases and covid deaths warrants a full
investigation by the Court.

19 Ineffectiveness of masks
The World Health Organisation (WHO) has admitted that there is no evidence available on the
usefulness of masks to protect non-sick individuals (Appendix 9). In addition to hypoxia and
hypercapnia, breathing through facemask residues bacterial and germ components on the inner
and outside layer of the facemask. These toxic components are repeatedly breathed back into
the body, causing self-contamination. Breathing through facemasks also increases temperature
and humidity in the space between the mouth and the mask, resulting in a release of toxic
particles from the mask’s materials. A systematic literature review estimated that aerosol
contamination levels of facemasks including 13 to 202,549 different viruses. Rebreathing
contaminated air with high bacterial and toxic particle concentrations along with low O2 and
high CO2 levels continuously challenge the body homeostasis ,causing self-toxicity and
immunosuppression. (Appendix 10)

20 Alternative treatments
Dr. Peter McCullough is an internist, cardiologist, and professor of medicine at Texas A and
M College of Medicine. He has completed his bachelor’s degree at Baylor University and has
completed his medical degree as an Alpha Omega Alpha graduate from the University of Texas
Southwestern Medical School in Dallas. He also completed his internal medicine residency at
the University of Washington in Seattle, his cardiology fellowship – including service as Chief
Fellow – at William Beaumont Hospital, and his master’s degree in public health at the
University of Michigan.

21 Hydroxychloroquine
The most widely studied and utilized drug in all of COVID-19. It basically has three
mechanisms of action. It reduces the viral entry through endosomes. It helps work as a zinc
ionophore. And zinc actually works to impair the RNA-dependent polymerase. And lastly, it’s
an anti-inflammatory. It changes the overall profile of cells so there’s less inflammation.
259 supportive trials, 385,000 individuals and Hydroxychloroquine is like I say, our mainstay
in COVID-19 treatment. We have large studies as outpatients demonstrating hazard ratios here,
much less than one, implying a 50% reduction in hospitalization and death from outpatient
studies. We have a very large study from Iran where there’s been, as you can see here, 28,000
individuals, they treat about 25% of their high-risk patients with a short course of
Hydroxychloroquine plus other drugs, 30% reduction in hospitalization and death (Appendix
15)

22 Ivermectin
Another drug that impairs viral entry to the nucleus also has some properties against the spike
protein. We have 60 trials with Ivermectin, a much smaller amount of information than
Hydroxychloroquine, but that’s still substantial. And here, Ivermectin has favourable hazard
ratios for both inpatient and outpatient use, about a 70% reduction in mortality. (Appendix 16)

23 Favipiravir
Available in five countries overall, it’s like oral Remdesivir. Remdesivir is currently
approved in Japan as a treatment for patients infected with SARS-CoV-2, the virus that causes
COVID-19. Outside of Japan, Remdesivir is an investigational, unapproved drug.
A report in the New England Journal of Medicine in May concludes that the broad spectrum
antiviral medication developed by the biopharmaceutical company Gilead Sciences was
superior to placebo in shortening the time to recovery in adults hospitalized with COVID-19
and who had evidence of lower respiratory tract infection (Appendix 17).

24 Corticosteroids
This is a mainstay of inpatient treatment. A meta-analysis suggests a 30% reduction in
mortality. Inhaled Budesonide, known in the United States as Pulmicort, a randomized trial
called the Stoic Trial. There was an 87% reduction in hospitalizations with inhaled
Budesonide. So we have positive data for both oral and inhaled steroids (Appendix 18).

25 Colchicine (off label)
Colchicine is an anti-inflammatory drug. The largest, highest quality, randomized prospective
double-blind placebo-controlled trial. This was coordinated at Montreal Heart Institute. Over
4,000 outpatients with symptomatic COVID-19, and among those who were confirmed
positive, a 25% reduction in hospitalization and death (Appendix 19)

26 Clade x and Event 201 Scenario
In May, 2018, the WEF partnered with Johns Hopkins to simulate a fictitious pandemic dubbed
‘Clade X’ (Appendix 12) to see how prepared the world be if ever faced with a catastrophic
pandemic. A little over a year later, the WEF once again teamed-up with Johns Hopkins, along
with the Bill and Melinda Gates Foundation, to stage another pandemic exercise called
‘Event 201’ in October, 2019 (Appendix 13). Both simulations concluded that the world wasn’t
prepared for a global pandemic. A few short months following the conclusion of Event
201, which specifically simulated a coronavirus outbreak, the World Health Organization
(WHO) officially declared that the coronavirus had reached pandemic status on March 11,

27 “The next severe pandemic will not only cause great illness and loss of life but could also
trigger major cascading economic and societal consequences that could contribute greatly to
global impact and suffering” — Event 201 pandemic simulation (October, 2019)
27a Since then, just about every scenario covered in the Clade X and Event 201 simulations has
come into play, including:

 Governments implementing lockdowns worldwide
 The collapse of many industries
 Growing mistrust between governments and citizens
 A greater adoption of biometric surveillance technologies
 Social media censorship in the name of combating misinformation
 The desire to flood communication channels with “authoritative” sources
 A global lack of personal protective equipment
 The breakdown of international supply chains
 Mass unemployment
 Rioting in the streets

28 After the nightmare scenarios had fully materialized by mid-2020, the WEF founder declared “now
is the time for a great reset” in June 2021.
29 We submit that it is highly unlikely, to the point that it is unbelievable, that this is purely
excellent forecasting, planning, and modelling on the part of the WEF and partners that
Clade X and Event 201 turned out to be so prophetic.

30 Agenda 21/30 and the Great Reset Agenda
“The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and
reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future” — Klaus
Schwab, World Economic Forum
31 The so-called “great reset” promises to build ‘a more secure, more equal, and more stable
world” if everyone on the planet agrees to “act jointly and swiftly to revamp all aspects of our
societies and economies, from education to social contracts and working conditions.”
(Appendix 11) But it wouldn’t have been possible to contemplate materializing such an all-
encompassing plan for a new world order without a global crisis, be it manufactured or of
unfortunate happenstance, that shocked society to its core.

32 Together, the Johns Hopkins Centre for Health Security, the World Economic Forum, and the
Bill and Melinda Gates Foundation submitted seven recommendations for governments,
international organizations, and global business to follow in the event of a pandemic (Appendix
14). The Event 201 recommendations call for greater collaboration between the public and
private sectors while emphasizing the importance of establishing partnerships with un-elected,
global institutions such as the WHO, the World Bank, the International Monetary Fund, and
the International Air Transport Organization, to carry out a centralized response. One of the
recommendations calls for governments to partner with social media companies and news
organization to censor content and control the flow of information.
33 According to the report,
“Governments will need to partner with traditional and social media companies to research
and develop nimble approaches to countering misinformation. National public health agencies
should work in close collaboration with WHO to create the capability to rapidly develop and
release consistent health messages. For their part, media companies should commit to ensuring
that authoritative messages are prioritized and that false messages are suppressed including
though [sic] the use of technology.”

34 Censorship
Throughout 2020, Twitter, Facebook, and YouTube have been censoring, suppressing, and
flagging any coronavirus-related information that goes against World Health Organisation
(WHO) recommendations as a matter of policy, just as Event 201 had recommended. Big tech
companies have also deployed the same content suppression tactics during the 2020 US
presidential elections — attaching “disputed” claims on content that question election integrity.
The UK government and governments around the world are using the ‘pandemic’ to crack
down on free expression and access to information. From the onset of Covid-19, political
considerations have clashed with concerns about public health and free expression. Authorities
have blocked legitimate websites and ordered the removal of unwanted content. Officials have
reinforced these controls by criminalising more categories of online expression and arresting
journalists, activists, and members for public speaking about the government’s performance.
15
To suppress unfavourable health statistics, critical reporting and other COVID-19 content the
UK government has blocked websites or forced users, social media platforms, or online outlets
to delete information. There has been an unprecedented assault on the freedom of doctors to
care for their patients, and Dr Robert Malone, the INVENTOR of the RNA vaccines has been
de-platformed on all social media for speaking out against the covid injections. Some academic
journals are blocking the publication of studies showing the effectiveness of drugs such as
Ivermectin and hydroxychloroquine. Smear campaigns are being waged against any doctors
and scientists who challenge the WHO narrative on Covid-19 and the Covid-19 ‘vaccines’. We
are in a situation where governments and global NGO’s have seized control of the medical
profession.

B. THE NUREMBERG CODE

C. THE ROME STATUTE

D. REQUEST FOR THE OPENING OF AN ENQUIRY

153 WE WANT TO REPEAT: It is of the utmost urgency that ICC take immediate action,
taking all of this into account, to stop the rollout of covid vaccinations, introduction of
unlawful vaccination passports and all other types of illegal warfare mentioned herein
currently being waged against the people of the United Kingdom by way of an
IMMEDIATE court injunction
.

För innehållet i punkterna B- D, appendix, bildmaterial och referenser hänvisas till bilagd PDF. Den inlämnade akten omfattar 44 sidor. / Peter Krabbe

Mamma mia

Ursula von der Leyen vill tvångsvaccinera oss..

Så återgår vi då till allvaret igen, vi har ju ändå både Lucia och Jultomten kvar att glädja oss åt lite längre fram. Men molnen drar ihop sig snabbt nu, så även tiden krymper. Vad är det då som händer?

Mest anmärkningsvärt är att mullret från EU:s ledning tilltar vad gäller upphävandet av medborgarnas fria rättigheter enligt gällande internationella konventioner. Stödet är uppenbart till länder som vill införa tvångsvaccinationer av sin befolkning.

Österrike går i täten och Tyskland ligger startklara. Frankrike lär komma innan Macron lämnar. Italien lär inte heller vänta med lite uppmuntran från Ursula von der Leyen. Grekland är också på väg. I samtliga fall kommer dryga bötesstraff att drabba dem som inte vill ta sin dödsspruta frivilligt. De som vägrar skall ruineras ekonomiskt. Där finns alla möjligheter hos staten genom konfiskation av bankkonton, indragning av pensioner eller genom skatteavdrag. Grekland hävdar att bötesbeloppen skall användas i sjukvården! På så sätt tvingas de som vägrar sprutan att finansiera vaccinering av medmänniskor som saknar motståndsvilja, kanske vänner och släktingar. Maken till cynism har vi aldrig tidigare sett i ett modernt samhälle.

Har de nordiska länderna större moralisk styrka att stå emot, eller faller även vi som de sista stående käglorna?

Allt detta passar bara alltför bra ihop med målsättningen i The Great Reset – du skall bli lycklig genom att inte äga någonting, staten vårdar dig tills du blir onyttig eller för kostnadskrävande, sedan får du den slutliga sprutan. Men du kommer inte att veta vilken som blir din sista.

EU har stora problem med att medlemsländerna inte går i takt. När ett land tvångsvaccinerar bjuder ett annat på Ivermektin istället. Exempelvis skiljer sig två länder med samma dödfrekvens åt genom att det ena – Belgien – har 87% vaccinerade utan alternativ, medan det andra – Slovakien – har 54% vaccinerade men Ivermektin till försäljning på sina apotek. Ett facit som Ursula inte vill se trots att det tillhör EU:s egen statistik (ECDC nov. -21).

Är den kommande vinterns säsongsinfluensa sista chansen för hälsomyndigheterna att klassa allt som flyger i luften som nya Covid-varianter? Det nya Omicron från Sydafrika (ditforslat av utländska diplomater av okänd härkomst) lär inte skrämma någon, av lokala läkare bedömd som den mildaste varianten hittills. Men försöka duger ju?

Istället börjar vår härförare Ursula von der Leyen dra i trådarna till projektet HERA, som skall leda till den slutliga integrationen av EU-länderna under samma fana: Gemensam statsledning, utrikespolitik, valuta, kultur (?) och övriga samhällsfunktioner, inklusive polis och militär. Kort sagt – det är dags att slutföra projektet EU genom att slopa nationalstaterna och skapa den pusselbit som skall infogas i det globala systemet.

Hera är namnet på äktenskapets gudinna, men finns det någon som tror att detta äktenskap kommer att bli lyckligt? Det saknas medborgarstöd för alliansen, därför skall vi lära oss att lyda genom utövandet av ekonomiskt våld – det både berikar statskassan och trycker ner vår oppositionslusta i skosulorna. Den är blind som inte ser sambandet mellan konstruerad pandemi och behovet av att få oss underkastade statens överhöghet. Ett tvångsäktenskap – behöver vi finna oss i det? Med en tredjedel av Europas befolkning fortfarande i mentalt hyfsat skick är svaret – NEJ.

Underkastelsen är nödvändig för att – mot befolkningens vilja – ansluta EU till globalismens program.

Ursula von der Leyen är född i Tysklands politiska överklass och har gått den ovanliga vägen från gynekolog till Tysklands försvarsminister. Hon har sin ekonomiska utbildning vid det av Rothschild grundade London School of Economics och har fram till 2019 suttit i styrelsen för Klaus Schwabs WEF. Det går inte heller att bortse från det faktum att hennes man är VD för det amerikanska bolaget Orgenesis, som arbetar med medicinsk forskning inom området cell- och genterapi. Eventuella kopplingar till vaccinationsindustrin borde därför utredas närmare. Målsättningen går därför knappast att ta fel på och vi kan förvänta oss att i Merkels frånvaro nu styret går rakt mot målet. Valet av henne till ordförande för EU-kommissionen visar också att den översta ledningsgruppens globalistiska intressen bevakas noga från intrång av oliktänkande. Så är det också tänkt, den innersta kärnan väljer sig själva och de folkvalda får i bästa fall sitta på åskådarbänken. Detta kommer att bli en bitter erfarenhet framöver.

Med sjubarnsmammans änglalika moderlighet kan Ursula lätt förleda oss att tro på EU som den lyckliga familjen, med sig själv i högsätet. Men blir hon en mamma som sätter dödssprutan i sina barn? Allt tyder nu på att det är så det kommer att bli. Okunskap eller politisk härdsmälta, det återstår att se.

Från Kina kommer oroväckande notiser om ett närmande mellan den kinesiska vurmen för transhumanism och det judiska etablissemang som figurerar i spekulationerna om världsstyret. Alltmer forskning och tankeutbyte sker gemensamt, något som blivit uppenbart genom händelserna i Wuhan.

Tankesmedjan Taihe Institute bildades 2013 i Beijing och har forskningscentra både i USA och i Tyskland. Förutom representanter från Kinas politiska skikt deltar eliten från globalismen, transhumanismen och WEF tillsammans med kinesisk militärledning. I kretsen nämn Trumps förre kampanjledare Mark Meadows och Thorsten Jelinek från WEF.

Jag har ofta undrat vad som fick Xi Jinping att besöka WEF och Klaus Schwab i Davos, men det börjar klarna. Ett enande mellan västvärldens globalister och kommunisterna sker i samarbetet med att genom transhumanismen marginalisera den enskilda människan och införa ett gemensamt totalitärt system, där individens inflytande och intressen en gång för alla är utplånat. Till detta hör att godtyckligt kunna bestämma befolkningens antal och sammansättning, det är där vi är nu och EU har som nämnts ovan hoppat på tåget. Skillnaden mellan Kinas kommunism – där staten styr över både företag och befolkning –  och västvärldens globalism – där storföretagen istället styr över både staten och befolkningen (corporate capitalism) – är i praktiken liten. Det handlar egentligen bara om huruvida självvalda politiker eller oligarker skall styra samhället. Eller ytterligare förenklat – Rothschildklanen eller Xi Jinping med kamrater.

Det mesta tyder nu på att man diskuterar lösningar som syftar till en konsensus utan blodspillan, det pågående tredje världskriget planeras från laboratoriegolvet, att offren kommer att bli fler än någonsin tidigare kommer vi knappt att märka på annat sätt än att vi inte känner igen dem som vi möter på gatorna och att det inte längre är självklart att vi blir förstådda på vårt eget språk. Detta är den nya världsordningen!

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: