Demokrati – ett förlegat begrepp?

Innebär vårt uppdrag att leda EU under detta halvåret att vi överger vår nationella demokrati för andra syften?

Man kan lugnt påstå att det politiska etablissemanget är i gungning, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Kanske måste vi börja ifrågasätta vad demokrati egentligen innebär? Den senaste utvecklingen, där vi faktiskt står inför ett hot om ett nytt och förödande världskrig, har satt fokus på vem som bör vara beslutsfattare i en sådan situation och i vad mån väljarna skall ha en vetorätt mot beslut som med stor säkerhet kan innebära död och förintelse inte bara för vårt land, utan för hela vår nuvarande civilisation.

Frågan är naturligtvis aktualiserad av kriget i Ukraina. I fallet Sverige har en ny regering efter bara ett halvår lagt den politik som var grunden för valet i malpåse för att egenmäktigt poppa upp som krigshetsare och USA-lakej i en global konflikt som ligger ljusår från svensk vardagspolitik. NATO-frågan har förvisso funnits på agendan en längre tid och i båda de politiska blocken, men den har på kort tid förvandlats från en teoretisk diskussion till dödlig verklighet. Alla beslut tas nu av ett litet politiskt skikt, fjärran från väljarnas inflytande.

Vi måste fråga oss hur och varför det blivit så. Varför har vi inte fått veta vad som planeras i vårt regeringskansli, trots att allt måste ha varit grundligt förberett och genomtänkt på hög nivå sedan länge? Oroligheterna i Ukraina var välkända redan 2014 när socialdemokraterna tog över makten i Sverige. Det amerikanska intresset att få igång ett krig i Ukraina borde ha varit väl känt av våra politiker, inte minst genom senatorn John McCains och den från Ukraina härstammande biträdande utrikesministern Victoria Nulands uppmärksammade agerande på plats. I Sverige börjar samtidigt arbetet med en NATO-anslutning förberedas genom undertecknandet av Värdlandsavtalet, som var steg nr 1 i inträdet i NATO.

Under ett riksdagsarbete sedan dess i total mediaskugga ändras svenska lagar så att utländsk militär personal skulle kunna integreras i det svenska samhället genom undantagsbestämmelser rörande skatter, tullar, juridisk immunitet, etablering av baser och utländsk överhöghet över militärt intressanta områden i Sverige. Inte någon gång ifrågasätts denna politik av de folkvalda trots att den helt avviker från vår traditionella alliansfrihet. Vi vet nu genom Angela Merkel i Tyskland att det Minskavtal som undertecknades då främst avsåg att ge Ukraina tid att rusta upp sin armé inför ett anfallskrig mot Ryssland, den tidigare partnern i Sovjetunionen. Allt på beställning av USA och i syfte att krossa motståndet mot ”den liberala världsordningen”, som nu de flesta i världen vet att USA är ett skrämmande exempel på, ett land med en ekonomi i totalt kaos, skuldbelagt långt ovan skorstenen, med sociala problem, utslagning och droger och arbetslöshet bortom räddning.

Om inte våra regeringspolitiker då, efter alla ministermöten inom EU, kände till vad som komma skulle, måste jag ifrågasätta deras kompetens. Omvänt, om man känt till det måste jag ifrågasätta den demokratiska processen. Har vi väljare någon anledning att uppfatta ett Ryssland som ett militärt hot, bara för att man har ett ouppklarat territorialanspråk på Ukraina med rötter i Sovjetunionen? Ett Ryssland som genom sina leveranser av gas och olja till EU har den största förtjänsten av vår tillväxt de senaste tio åren?

Magdalena Anderssons lågmälda och oväntade intresse för NATO innan valet medförde programenligt att de borgerliga fanatikerna kunde ta över NATO-frågan med full kraft efter ett val där den knappast existerade som debattämne. Socialdemokraterna skonades från huvudansvaret och Kristersson blev vår nye Napoleon. Det vi måste fråga oss är om frågan om krig eller fred i vårt land kan tillåtas avgöras av ett parlament som uppenbarligen struntar helt i vad väljarna anser i frågan? Eller vore det inte rimligt att hålla en folkomröstning om vi skall delta i USA:s krigsorganisation eller inte? Kanske någon tycker att det har vi inte tid med nu när det redan råder krig i Ukraina, men som jag skriver ovan har frågan legat på bordet ända sedan 2014 utan att diskuteras offentligt.

Konsekvensen blir att hela det politiska systemet måste ifrågasättas. Partisystemet släpper bara igenom ja-sägare i sitt urval, blivande yrkespolitiker som hellre lyfter en fet lön än kontroversiella frågor. Allmänheten avskärmas från de politiska huvudfrågorna genom mörkläggning och fokus på enkla frågeställningar som valfläsk.

I regeringskretsar är urvalet ännu snävare. Frågor som inte debatterats under valen kan hanteras godtyckligt av ministrar som till stor del är okända för väljarna. Under de numera försvunna tider då vi hade en pressbevakning som följde riksdagsarbetet från olika partipolitiska sympatisörer kunde man få en framtvingad debatt som fungerade som ett styrinstrument för väljarna. Detta är ett minne blott genom att hundratals tidningsägare slagits samman till två samspelta ägare som nu styr opinionen inte bara hos väljarna utan också i regeringskretsar. Mediadrevet är ett dödligt vapen mot den som vågar ha en avvikande åsikt. En växande alternativmedia räcker inte till än på länge och är i slutänden beroende av internets administratörer och finansmarknadens sponsorer, samma aktörer som de opinionsstyrande mediaägarna i papperspressen är lierade med.

Ett fåtal politiker på toppen i vår administration avgör nu själva om vi alla skall leva eller dö, för det är vad det handlar om i nuläget. Deras personliga åsikter om vad som är sant eller falskt i den globala debatten leder till beslut som vi väljare omöjligen kan påverka på annat sätt än att fly landet. Vi har en statsminister, regering och riksdag som inte ens vet vad globalism är eller innebär. Detta är en skrämmande situation. Vem vill åka i en bil som körs av en förare som är blind? Vem vill styras av en statsminister som inte vet vad den kamp om global kontroll av mänskligheten som ha själv deltar i innebär i verkligheten?

Vi har en lång väg att vandra tillbaks till en fungerande demokrati. Den bygger på att politiker lyssnar på sina väljare och att media förmedlar väljarnas åsikter på ett ärligt och konstruktivt sätt. Tyvärr tror jag att den vägen redan är blockerad, demokratin tycks redan vara förpassad till historien.

Peter Krabbe

141 Responses to Demokrati – ett förlegat begrepp?

 1. Av en händelse har i stort alla nationella politiker kommit ut som senila,pajaser,inkompetenta, galningar o dyl.
  Som vanligt finns ” lösningen ” innan problemen nu i form av OWG och CBDC mm.

 2. Jonas says:

  Tack Peter, en klockren analys av läget. Så frågan blir då hur vi så snabbt som möjligt avsätter det politiska korrumperade etablissemanget? Skendemokartin är ju ingen väg att gå så våra röster betyder ingenting i sammanhanget. Själv tror jag att vi måste gå hela vägen dvs. läget i vårt land måste nog bli så illa att vi tvingas gå igenom ”skärselden” innan folk vaknar upp. Skrämmande men tror att det är denna väg vi måste vandra för majoriteten av svenska folket sover lugnt vidare.

  • Jari Norvanto says:

   ”majoriteten av svenska folket sover lugnt vidare”

   Cirka trettio år efter att Reinfeldt skrev pamfletten Det sovande folket.

   • Jonas says:

    Men så är det, hade ett snack med min granne idag och hon är fullvaccinerad, hatar Donald Trump och anser att Nato är det bästa för oss.

    • Jari Norvanto says:

     👍Det är väl den sortens konformism eller ‘sociotropi’ som förklarar kollektivets vansinne, som flera filosofer berört. Desto viktigare att ledarskapet och den s k maktstrukturen är omdömesgill, rättrådig och lojal med den definierade allmänheten, såsom en nation eller stat. Men det är inte så det ser ut. Makt attraherar fel sorts personer och majoriteten av allmänheten är inte kapabla, eller saknar intresset, att detektera oegentligheterna eller genomskåda den politiska retoriken och det massmediala narrativet.

 3. Vetenskapsdyrkan och Darwin. Darwins teorier om Survival of the Fittest, och synen på människan som enbart en form av däggdjur, ledde till önskan om ”renrasighet”, och möjligheter att kunna skapa rent vetenskaplig socialisation?

  Alltså att kunna snabba på det som ändå ansågs vara själva naturens ordning?

  Alltså att just främst de starkaste, de friskaste, de mest produktiva, de vackraste och de mest intelligenta, osv., m.m., själva reproducerade sig, och att de svagaste, de sjukaste och de minst begåvade då sorterades ut och bort.

  Detta registrerades vetenskapligt inom naturens ordning bland alla flockdjur, och skulle även då på effektiv vetenskaplig väg antas kunna vara detsamma bland djurarten människa. Kanske försöka att även åstadkomma konstgjorda fortplantnings-fabriker?

  Som om människan verkligen vore ett djur som kunde inordnas i olika ”avelsprogram”, och industriell sortering?

  Där skulle då bortsortering, insortering och utsortering anses behöva ske, precis som olika avelsprogram hade tillämpats inom djurhållning sedan 1800-tal, bland hästar, får, kor, hundar och övriga tamdjur.

  (Det Darwinistiska tänkandet vill överföras på människor samhällen utan att vilja att se på människan på något annat sätt än som ett djur bland andra djur. Inte vilja anse att människans ”naturliga” identifiering och styrning, främst är till kultur, (och kulturella ideal deklarerade med ord), snarare än identiteter som slaviska ”djur” som enbart är underställda instinkter eller reflexmässiga reaktioner, vilket skiljer människa från djur på ett existentiellt och kulturellt plan.).

  Detta dyrkade vetenskapstänkande utvecklades som en slags vetenskapshysteri?

  S.k. vetenskaplig social ingenjörskonst, s.k. samhällsvetenskap. En vetenskapsdyrkande kommunistisk samhällssyn tilltroddes kunna åstadkomma större effektivitet i samhället i stort genom att förmå skapa bättre s.k. människomaterial och kunna uppnå större vinster totalt, med hjälp av mer friska, mer intelligenta och mer sunda människor överlag.

  Nu verkar dock en samhällsvinstökning vilja ändras till att mer produktivitet vara inställd på att kunna minska en befolkningsökning över lag?

  Jorden verkar ha krympt och en önskan om att kunna förminska en befolkningsökning över hela jorden, verkar vara mer dominerande på den samhällsvetenskapliga ingenjörskonstfronten?.

  Det är onekligen drastiska tider.

  • Jonas says:

   Darwins evolutionslära har idag förkastats av de ”riktiga” forskarna” de säger att det är omöjligt med en sådan evolution. Utvecklingen tycks ha gått trappvis dvs. helt plötsligt uppstår en ny livsform, de säger att Homo Sapiens helt plötsligt tycks ha uppstått för ca 30-40 tusen år sedan och vi har ingen koppling till någon evolutionsutveckling från aporna. De säger också att Homo Sapiens DNA är som världens längsta mening, den är ett program som styr oss och alla program har en programmerare / skapare.

   • Educaremm says:

    Ja, evolutionsläran i sig är nog ifrågasatt redan från början.

    Men, tesen om ”The survival of the fittest”- ? Alltså den teorin, medförde ändå ett tänkande om en ständig konkurrens och överlevnadsduglighet och
    ickeöverlevnadsduglighet?

    Det medförde framväxt av ”den vetenskapliga social-ingenjörs-konst-arten”, att vilja förbättra människorna i nationen och göra dem friskare och sundare och befria både individer och samhället från s.k. ”skadliga” livs-former?

    (Dvs s.k. befria från grava sjukdomar, lidanden och ärftliga brister osv.,)

    Detta sågs som någonting både humant, modernt, vetenskapligt och därmed som någonting ”gott” att göra, men vilket efteråt chockade människor just i sin avskyvärda massindustriella utformning!

    F.ö. finns passager i GT om att ”De ofullgångna skall du föra bort”, som antagligen medfört att man genom hela historien har ”avlägsnat” och avlivat gravt handikappade människor på det ena eller det andra sättet.

    Särskilt i samhällen som har sett gravt skadade barn som ett slags Guds straff, för brott mot Guds Lag och vilka Gud då menades ha straffat med sjukdom osv. Detta ”bortförande” av sjuka barn skedde då i mindre skala.

    De ”storindustriella avlivningar som skedde i vetenskapliga industriella former”, i t ex det vetenskapsdyrkade väst, även i USA, men i krigets Tyskland i andra världskriget, i extrema former.

    Dessa industriella kommunistiska och nationalsocialistiska strävanden efter större effektivitet i nationen genom större produktionskraft och därmed högre vinstkapacitet med friskare och mer kompetenta människor, mer intelligenta och mer produktiva, det antogs då följa ”naturens ordning”?

    I naturen ansågs svaga, sjukliga och lidande människor och de gravt utvecklingsstörda av olika slag, lida nöd och vara oförmögna till självständiga och produktiva liv och därför vara ”mer humant” att ”mer barmhärtigt” avliva. (!)

    Darwins ”grundsyn” blev populär?

  • Jari Norvanto says:

   ”Alltså att just främst de starkaste, de friskaste, de mest produktiva, de vackraste och de mest intelligenta, osv., m.m., själva reproducerade sig, och att de svagaste, de sjukaste och de minst begåvade då sorterades ut och bort.”

   Har för mig att Pol Pot och hans röda khmerer gjorde det omvända. Socialismen på det hela taget har en fallenhet för fulhet (är det en förmåga eller är det frånvaron av estetiskt sinne; jag tror det är en kombination, med en aktiv anstrykning av förfulning, förutom talanglöshetens hyllande och verkande för medelmåttighet).

   • Educaremm says:

    Jari Norvanto

    Ja, FÖR intelligenta människor (med glasögon?!), och FÖR utvecklingsstörda,(=totalt oförmögna, s.k. levnadsodugliga?), ansågs väl kunna störa en stor och jämlik jämställdhet i befolkningen, som helhet?

    Dvs., en stor och i princip då (kanske) lika ”talanglös s.k. medelmåttig” folkmassa som då kunde hylla sig själv och hylla varandra såsom ”kamrater” och såsom främst ”jämställda”.

    Detta främst kanske för hela nationens möjlighet att kunna genomföra de socialistiska och kommunistiska s.k. jämlika och jämställda ”arbetare-ideal” där alla skulle bidra lika mycket och på liknande vis utan att avvika från en dyrkad och jämnt fördelad ”medelmåttig medelmåttighet”. (!)

    Kanske.

    • Jari Norvanto says:

     Det är något mycket anstötligt och naturvidrigt att inte belöna efter förtjänst; det bäddar för fripassagerare och demoraliserar dem som kan eller vill något. Sen skinna de produktiva genom hög skatt, som fördelas till nomenklaturan och dess klienter. Dumbing down.

     • Det slog mig att de kommunistiska idealen om att; – Den som inte arbetar skall heller inte äta”, nog också ursprungligen är bibliska och nytestamentliga (?), ideal.

      Vill man kunna kontrollera en slavbefolkning, (en ”djurbesättning”?), så behöver man nog försöka att skapa så mycket bråk sinsemellan, för att avleda från uppror?
      Då behöver man förmodligen riktigt nära högmodet, girigheten, avunden, vreden och även i viss mån lättja, kättja och frosseri, för att skapa ständiga bråk som avledande manövrer? Detta så att en folkarbetsstryka, en mass-slav-befolkning, som i kommunistiska Kina eller Sovjetunionen, då i princip kontrollerar sig själv genom att ständigt bevaka varandra och fokusera på olika brister och tillkortakommanden.

      I de kommunistiska länderna kunde man väl även på sina håll förmå barn att anmäla sina egna föräldrar för eventuella brister av olika slag förhållande till själva läran, vilket väl kan anses som ett slags socialingenjörsmässigt konststycke av extra extrema slag.

 4. Roger P says:

  Saxat ur en video på tuben som svar.

  Kommunisterna var tidiga med detta..

  -Dream Diction-

  In May 1919 at Dusseldorf, Germany, the allied forces discovered a copy of these ‘Rules’. They were first printed in the United States in the ‘Bartlesville (Oklahoma) Examiner-Enterprise’ the same year, 1919. Almost 20 years later, in 1946, the attorney general of Florida obtained them from a known member of the Communist Party, who acknowledged that the ‘Rules’ were then still a part of the Communist program for the United States.
  Read NUMBER 8 below which applies to the subject of this thread. The Marxist Perspective on Crime, regards crime as a natural outgrowth of the capitalist system and how the criminal justice system works for the benefits of elites, therefore Marxists subvert society by saying that real justice can only be achieved by encouraging the poor to steal from the rich and then pressuring the justice system to be lenient with criminals which further encourages crime. This is what you see going on in New Zealand today.
  ”COMMUNIST RULES FOR REVOLUTION.
  In May 1919 at Dusseldorf, Germany, the allied forces discovered a copy of these ‘Rules’. They were first printed in the United States in the ‘Bartlesville (Oklahoma) Examiner-Enterprise’ the same year, 1919. Almost 20 years later, in 1946, the attorney general of Florida obtained them from a known member of the Communist Party, who acknowledged that the ‘Rules’ were then still a part of the Communist program for the United States.
  1. Corrupt the young, get them away from religion. Get them interested in sex. Make them superficial. Destroy their ruggedness.
  2. Get control of all means of publicity.
  3. Get people’s minds off their government by focusing their attention on athletics, sexy books and other trivialities.
  4. Divide the people into hostile groups by constantly harping on controversial matters of no importance.
  5. Destroy the people’s faith in their natural leaders by holding the latter up to contempt, ridicule and obloquy.
  6. Always preach true democracy, but seize power as fast and as ruthlessly as possible.
  7. By encouraging government extravagance, destroy its credit and produce fear of inflation with rising prices and general discontent.
  8. Foment unnecessary strikes in vital industries, encourage civil disorders, and foster a lenient and soft attitude on the part of government toward such disorders.
  9. By specious argument cause the breakdown of the old moral virtues, honesty, sobriety, continence, faith in the pledged word, ruggedness.
  10. Cause the registration of all firearms on some pretext, with a view to confiscating them and leaving the populace helpless.”

  Look around you today and see how many of these rules are being implemented today? Can any thinking person deny that communists are not behind the chaos that is wrecking the nation states of the developed world. Can anyone seriously belief that it is just a coincidence that all the same things are happening in every country all around the world?.
  As Aleksander Solzhenitsyn said: ”All the apparent differences among the communist parties of the world are imaginary. All are united on one point, your social order must be destroyed.”

  Men folk sover vidare till TVs barnprogram för vuxna.

 5. Pingback: Demokrati – ett förlegat begrepp? | Varjager's Weblog

 6. levai13gmxcom says:

  Återigen har vi en kristallklar och korrekt illustrerad analys av dagens verklighet! För att den verkliga förändringen ska kunna ske måste sjukdomen diagnostiseras och efter detta botemedel!

  ”Skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati så röstar man först och lyder sedan order. I en diktatur behöver man inte spilla tid på att rösta.”
  Charles Bukowski

  “Problemet med världen är att de intelligenta personerna är fulla av tvivel, medan de dumma är fulla av självsäkerhet.”

  Charles Bukowski

  Charles Bukowski lämnade oss med kontroversiella och djärva citat som perfekt representerar den ruttna sidan av samhället.

  • Aristotele , 2500 years ago wrote a book about the constitution of Greece. He wrote, All these constitutions call themselves democracies but all really oligarchies

   • Mo says:

    Demokrati har varit elitens nöje och födkrok även i Sverige. Förutsättningarna är satt under förändring. Maktens svart på vitt och vitt på svart splittras till sitt färgspektrum. Blir resultatet olikhetens anarki , omvandling till harmoni eller kommer vi att överväldigas av ett totalitärt mörker.

 7. Dan Persdon says:

  Ligger mycket i detta. Något vi naturligtvis misstänkt länge. Men vi trodde aldrig…

 8. jesslar53 says:

  När hör Schwabbens dröm om AI och hur man skall in i folks undermedvetna blir man skrämd
  Detta är något som Elon också drömmer om, blir deras drömmar verklighet då verkar det vara slut med frihet och mänsklighet vi blir cybers .

  • Ron says:

   Men ingen är beredd att stampa sönder sin egen mobiltelefon.
   Alltför många är redan totalberoende av denna lilla helvetesmaskin.

   Ytterst få är beredda att bojkotta ”allmänna val” (de är en total bluff, det går inte att påverka ett endaste skvatt). Men folk röstar ändå, skänker bort makten över sig själva, och ger legitimitet till politiska skurkar att göra precis som de vill – och ovanpå detta ska man sen betala ”skatt”! För vad?

   Vad är det man betalar ”skatt” för? Trygghet? Är ni trygga?
   Vård, skola, omsorg? Hur är vården? Hur är skolan? Hur är omsorgen?

   Vad betalar ni för?

 9. Rune N says:

  ”Konsekvensen blir att hela det politiska systemet måste ifrågasättas. Partisystemet släpper bara igenom ja-sägare i sitt urval, blivande yrkespolitiker som hellre lyfter en fet lön än kontroversiella frågor. Allmänheten avskärmas från de politiska huvudfrågorna genom mörkläggning och fokus på enkla frågeställningar som valfläsk.”
  —————————
  Ja, det är det stora felet!
  Partierna är ju stängda för människor som vill uträtta något.
  Jag kan inte sätta upp mig på en partilista för att kunna ställa upp nästa val.
  Peter kan inte det heller och inte heller någon annan.
  I nuvarande system måste kandidaterna godkännas i de etablerade partiernas valberedningar. Och där godkänns bara ja-sägare.
  Det enda som återstår är att bilda nya partier och det är en mångårig och mycket trög process.

  • Jari Norvanto says:

   ”Det enda som återstår är att bilda nya partier och det är en mångårig och mycket trög process.”

   Och dessa kommer att bli som Åttaklövern: toppstyrda och värdegrundsbejakande… Eller finns det alternativ till oligarkins järnlag? I den mån det ens är önskvärt.

 10. Astrid says:

  Det intensiva hetsandet skadar oss i vårt inre; människor blir ”utom sig”.

  Nutidens ondska avser sänka människan så djupt som till att inte vara människa och föra henne så långt in i tekniken att en befrielse syns omöjlig.

  Vi hotas av Förintelse.

 11. Jari Norvanto says:

  ”Kristersson blev vår nye Napoleon”

  Det finns stora skillnader mellan dessa, inte minst att Napoleons litenhet var en överdrift.

  ”Partisystemet släpper bara igenom ja-sägare”

  Det gäller även MSM och random arbetsplats, eller i princip varje kollektiv. Det är där individer blir till monster, en smula lobotomerade men inte mindre agiterade.

 12. Loa says:

  Här var det Nej-sägare!

  Klimatideologernas bilförbud i EU stoppas – Italien och Tyskland säger nej
  2023-03-04
  https://www.vaken.se/klimatideologernas-bilforbud-i-eu-stoppas-italien-och-tyskland-sager-nej/

  Italien och Tyskland, som båda har stora bilindustrier, sätter käppar i hjulet för EU:s hårresande försök att förbjuda nya bensin- och dieselbilar från år 2035.
  Förbudet skulle egentligen ha röstats igenom redan den 7 mars, men skjuts nu fram.
  Vibilagare.se påpekar, angående nyheten, att Tyskland har ”en enorm infrastruktur uppbyggd kring tillverkningen av förbränningsmotorer”.
  Utan Tyskland kan förslaget inte gå igenom.

 13. Henrik H says:

  Vi har ingen demokrati här i Sverige och vårt samhälle kommer att gå under precis som alla andra i historien har gjort då vanstyre och dekadens har tillåtits gå tillräckligt långt. Det är ingen mening att rösta vart fjärde år i ett spektakel som är ren teater med pajasfigurer på scenen. Vår konstitution i form av grundlagar är alldeles för svag och de som har lyckats tillskansa sig makten gör vad de vill eller styrs av globalistiska penningintressen eller ren djävulskap som inte går att motstå.
  Förändringen måste komma från folket i form av uppror och det kommer inte att inträffa förän förhållandena blir outhärdliga. Krig, svällt och ren missär. Vi är inte där än. Hopplöshet är bara förnamnet vad jag känner.

 14. peterkrabbe says:

  https://morklaggning.wordpress.com/2023/03/05/sondagskronika-slaget-om-bachmut/

  I mitt förra inlägg fick Karl-Olof Arnstberg kritik för att sväva på målet och undvika att ta ställning i Ukraina-kriget. Nåväl, nu har han läst på tillräckligt för att vara TYDLIG i sin bedömning, vilket vi tackar för! Analysen är nu kristallklar och vi är förenade i den kampanj för upplysning om kriget som är ABSOLUT NÖDVÄNDIG för att vår regering skall nyktra till och förstå verkligheten! Nu väntar vi bara på att DN skall inse fördelarna för Sverige att INTE vara medlem i NATO (hopplös ironi)!

  • Jonas says:

   Jepp, Karl-Olov har definitivt läst på och insett vad denna konflikt egentligen handlar om, all heder åt honom 👏👏👏

  • https://edwardslavsquat.substack.com/p/russias-great-reset-facing-reality?utm_medium=email

   Den stora bilden , tänk på den stora bilden Helge för fan.
   Vilken uppenbarligen är att Ryska regimen även den är puppets åt ” dem ”
   Great reset med cbdc och digital id mm även för Russkie på G.
   Lite förvånande att alla verkar säkra på atombombens existens , stort förtroende för TV n , militären och politrukerna tydligen.

   • peterkrabbe says:

    Jag kan instämma i att det kan tyckas märkligt att Putin hade den inställsamma attityden mot WEF så sent som 2021, men diplomatisk hövlighet och kontaktskapande uppförande kan vara en förklaring. Hans tidiga historia tillsammans med Schwab har jag lättare att förstå, jag själv hade inte samma perspektiv på WEF då som nu. Världen var i en fas av förändring och det gällde att hålla alla dörrar öppna. Alla kom till Davos, även Kinas ledare. Globalismen var inget etablerat begrepp på det sätt som gäller idag, och Schweiz som neutral mötesplats var ett begrepp.
    Kina ligger långt framme vad gäller kontroll och övervakning av sin befolkning och som framtida partner till Ryssland är det kanske inte så förvånande att ryssarna tar efter. Kina är ju dessutom förebilden för demokraterna i USA. Den stora skillnaden är att staten, inte oligarkerna, har kontrollen över sin befolkning. Finanssystemen över världen kommer att likriktas, annars fungerar inte samarbetet.
    Bortsett från detta så tror jag att Putin lärt sig mycket av Ukraina-krisen och att vi får se helt annorlunda attityder fortsättningsvis. De kommer inte att vara till vår fördel. Vi har bränt våra skepp och har en mycket dålig prognos. Det är bara att beklaga eftersom EU och Ryssland tillsammans hade kunnat bilda den verkliga motpolen till det anglosaxiska imperiet. Detta är också den verkliga bakgrunden till NATO/USA:s politiska intåg i Ukraina – att splittra en konstellation som USA inte hade kunnat matcha i längden.

     • peterkrabbe says:

      Visst är det så – alla maktsymboler i vårt nuvarande samhälle kommer från romarriket. Frimurare, jesuiter, katoliker, fascister, sionister, alla är av samma skrot och korn.
      Sedan kan jag inte tycka att dubbelnaturen Waggamann/Slavsquat tillför så mycket. En ny Bert Sundkvist? Ingen tror att Ryssland är framtidens Wonderland, problemen inrikes är stora eller större än på många andra ställen och globaliseringen är i flertalet fall orsaken. Det förändrar inte det faktum att Ryssland har rätten att styra sig själva i en värld fritt från amerikanskt inflytande. Det gäller även oss i EU. Den enda likheten mellan USA och det där omhuldade romarriket är den överdimensionerade krigsmakten, i sig själv ett tecken på att samhället är så ruttet att det inte kan stå på egna ben – utan tvångsinsatser och bedrägerier. I likhet med romarriket kommer därför också den amerikanska hegemonin att falla inom kort. Att Sverige i det läget istället närmar sig USA är sinnessjukt. Hela EU i övrigt sjuder av motstånd och demonstrationer mot NATO.

    • Jo klart att den ryska björnens riddare och president fd taxichaffis putte vet att visa diplomatisk hövlighet mot kung klasse av landet Wef.
     Troligen fick putte en körning till Kiev med presidenttalangscouten klasse som hade hört talas om en nytänkare i pianospelande varvid ytterligare en presidenttalang upptäcktes.

 15. jesslar53 says:

  Nu är man igång igen med att införa vaccinpassports ”Redacted”.
  Dags att vi klär oss varmt och går ut och visar vad vi tycker om det.

 16. Mo says:

  Viktigare än någonsin är fredsförhandlingar i Ukraina när Europas gränser ansträngs på nytt. Att göra Erdogan till Sveriges skyddsängel är att sätta fårakläder på ulven. Ska Sverige som enda land i Norden stå utanför NATO så blir vi den isolerade ön för Turkiets nödlösningar på deras egna problem. Viktigare än någonsin är sammanhållningen i Skandinavien.

 17. Det är gräsligt det som sker! Och ytterst planerat. Putin är med i spelet. Sorry men det är min tolkning. Kissinger är Putins mentor. Carl Bildt sprang alltid upp till den nestorn när han var i New York. Det skröt han om ibland. De spelar ut väst och öst mot varandra. Sovjet var ett projekt med kommunistiska förtecken. EU är samma upplägg men med kapitalistiska. Det föds mindre barn. Folk är sjuka. Allt enligt planen.
  Ulf C och Pål J är små män. Lättstyrda. Nästan pajasliknande. Anne-Marie Pålsson kallade tillställningen Knapptryckarkompaniet i sin bok med samma namn. Partipiskan som gäller. Toppstyrda partier. Men man får inte ge upp! Om var och en går emot så har dom ingen chans! Mo! Nu har min bok kommit ut. Tyvärr kan jag inte lägga bilder i kommentarer så ni får skutta till inlägget och slå en flukt!

  https://parnassen.wordpress.com/2023/03/06/nu-ar-boken-har-hoger-finare-an-vanster/

  • peterkrabbe says:

   Lycka till med din boklansering! Själv har jag alltid tyckt att om man inte står på både vänster och höger ben så ramlar man förr eller senare omkull….

  • Mo says:

   Stort Grattis ! Hjärtat finns där det skall iallafall. Jag gjorde genast en bok beställning för att vara på den säkra sidan. Det gick bra på Adlibris, jag hade ändå en beställning väntande där och då slipper jag fraktkostnaden.

   • peterkrabbe says:

    Rhoda Wilson får nog lära sig att skilja på äpplen och päron. Wall Street styrs inte av nazister utan av judiska sionister. Det gäller hela den amerikanska ekonomin, inklusive Federal Reserve. Att dessa sionister trodde att de skulle kunna utnyttja Hitler för att ta över industrialiseringen av Tyskland efter WW1 är en annan sak, som de bittert fick ångra. Klaus Schwab var inte nazist utan jude med ambitionen att klara sig levande ur WW2 genom att förråda sina judiska fränder som istället skickades till dödslägren, en värsta sortens överlöpare. Han klarade sig genom att vara schweizisk medborgare och pappans vapenleveranser till Tyskland. Naturligtvis en lämplig adept för CIA att plocka upp…
    Den globala storindustrin är inte heller nazister utan opportunister som stödjer det politiska system som ökar deras förtjänster, oavsett vilket. Detta är tyvärr ömsesidigt eftersom alla -ister vill tjäna pengar på industrialisternas framgångar. Schwabs meriter är att vara jude, rövslickare under övervintrade nazister, adopterad av CIA och industrialist med säte i Schweiz. En oslagbar kombination.

 18. Jonas says:

  En sak har jag under hela Ukrina konflikten tyckt vara märklig, det är varför Ryssland inte slagit till med tunga artilleriet. Kanske inte från start för många påstår att de ville gå försiktigt fram och inte offra så många civila och inte totalförstöra Ukraina men redan i höstas borde det stått klart för Ryssland att det inte kommer att bli någon fredsförhandling. Skulle tro att Ryssland hade kunnat besegra Ukraina på ett par månader om de hade velat. Stundtals känns det som ett spel för gallerierna vilket är hemskt att säga när så många oskyldiga blir offer.

  • peterkrabbe says:

   Man skall inte glömma att Ryssland och Ukraina under sjuttio år varit brödraländer inom Sovjetunionen. Det är ungefär som om vi skulle gått in och krossat Finland för att de väljer en annan allierad. Det finns en opinion i Ryssland också, naturligtvis, och Putins maktposition är beroende av folkets stöd. Det är ju inte folkets i Ukrainas fel att USA intrigerar på regeringsnivå. Putin är tydlig med att om Rysslands egen säkerhet hotas av yttre krafter (NATO) så brakar det löst på allvar. Inte förr.

   • Mo says:

    Har både USA och Ryssland varit direkt involverade i konfliktområdena i östra Ukraina sedan 2014 ?

    • peterkrabbe says:

     Formellt sett har det rått en krigssituation mellan Ukrainas regering och de ukrainare som bott i de östra provinserna, kallade separatisterna. Den verkliga situationen är att USA aktivt stött Ukrainas regering och medverkat till att upprusta krigsmakten sedan 2014 med avsikt att påtvinga landet medlemskap i NATO, en åtgärd som Ryssland knappast kunnat uppfatta som annat än ett militärt hot mot Ryssland, något som det också avsetts att vara. Läs Armstrongs artikel (Pelle) som beskriver Victoria Nulands och John McCains agerande på plats i Ukraina 2014. Dessa två amerikanare är det direkta upphovet till kriget i Ukraina. Victoria Nuland är bördig efter judiska föräldrar som utvandrat från Ukraina.
     Det har funnits en aktiv frontlinje mellan Ukraina och separatistområdena i öster sedan 2014. Separatisterna har fått passivt stöd från Ryssland. Det nuvarande kriget är en eskalering av dessförinnan rådande krigstillstånd. Utbrytarprovinsernas platser i det ukrainska parlamentet har stått tomma sedan 2014 i protest mot vad de kallar en annektering av ett självständigt territorium. Denna självständighet erkändes av Ryssland efter en folkomröstning, som naturligtvis hånades av väst som fejkad.

   • Mo says:

    Ska man uppfatta det så att USA genom WEF och deras utbildning av young global leaders har givits möjlighet att intrigera på regeringsnivå i flertalet länder i väst ?

    • peterkrabbe says:

     Visst är det så. Värst i Kanada där Schwab öppet skryter med att ha kontroll över minst halva regeringen. Gäller även för Tyskland, Frankrike. Finland och mycket talar för att även Sverige är berört.

  • Loa says:

   Matthew Books meddelande för mars (Matthew Ward kanaliseras av sin mor):

   March 1, 2023
   Light vs dark battle; needless fears;
   https://www.matthewbooks.com/march-1-2023/

   The Deep State, the cabal, Shadow Government, One World Order and neo-Naziism need low vibrations for their very survival, and they are lashing out at the growing opposition by creating fear however they can. They know this low-vibrational sensation is potent and contagious; the fear of one person reaches everyone nearby and they spread it wherever they go.

   But the peoples don’t know that and they don’t know their fears, which stem from scary old predictions PUT BACK IN CIRCULATION or outright lies reported repeatedly by Illuminati-controlled mainstream media, are needless!
   (…)
   The cleansing mission Russia undertook in Ukraine is ending more than half a century of the Illuminati’s heinous activities in that country. As essential as this mission is to the light forces, there is a deep sadness about it. Most Ukrainian troops and civilians don’t know about the pervasive evildoing ensconced in their country, often strategically established in basements of apartment complexes, hospitals and schools, so they don’t understand why Russian troops are attacking those places. They don’t know either that atrocities blamed on Russian troops are the work of Illuminati-paid mercenaries. People in the two countries share the same ancestral roots, culture and history, and it is tragic that people who weren’t enemies now are killing each other.

  • peterkrabbe says:

   En mycket bra artikel från Martin Armstrong! Den ger hela bakgrunden till USA:s utrikespolitik, inte bara vad gäller Ukraina. Den stora judiska invandringen till USA från Tyskland och Östeuropa under 1900-talet har verkligen satt sina spår. Märkligt nog har dessa grupperingar numera helt tagit över utrikespolitiken i landet. Det finns en röd tråd från Blinken till Victoria Nuland och hennes krets och vidare till Zelensky och hans judiska oligarker i Ukraina. Ryssland är målet. Personer som Kissinger och Soros är närmast historia nu, men har lagt ut mattan för sina efterföljare. De judiska bankirerna på Wall Street är motorn i systemet och det judiska mediaetablissemanget är smörjoljan. Jag beklagar djupt denna utveckling eftersom dessa personer hade kunnat göra stora insatser för sitt land om de hade haft ett annat fokus för sitt agerande. Nu är det bara den vanlige amerikanen som kan skapa förändring genom att rösta bort krigshetsarna och inse att världen mår bättre om var och en sköter sitt….

   • ceskyraj says:

    Peter, så rätt så med det, att judisk invandring till USA från bla. a. öststaterna, har skapat världens oligarki som vill oss andra illa. En av dem är fd utrikesminister Albright, som föddes i en judisk familj i Prag. Hennes far var diplomat i London och under början av kriget emigrerade till USA. Hon fick blod på sina händer (nu är hon avliden), när hon var aktiv i bombning av Serbien. I Kosovo berikade hon sig. Genom stöd av deras kriminella grupper, kom hon över landets IT industri och landets struktur. Detta glömde inte Serber boende i Tjeckien. Vid lansering av sin bok i Prag, mötte hon deras stora protester i en bokhandel och fick fly under polisens beskydd. Med sådan bakgrund, agerade många andra under och efter WW2. Så gjorde även Soros, som kommer från samma grupp. Född i Ungern, sysslade han under WW2 med skumma saker. Som administrator i ett försäkringsbolag hade tillgång till register med judiska klienter. Resten kan ni tänka ut själva. Själv kom han och hans familj undan. Liknande historier finns även kring personer som flydde hit från Polen. Då, som senare, när liknande grupp med bl.a. Sarnecki (fd på Bra) kom hit. Alla dessa formar i nya länder ett behagligt liv efter sina egna normer. Det är på oss alla, om vi tillåter dem härska och förstöra världen.

   • peterkrabbe says:

    Har inte kommit fram. Skicka igen så ser vi om den stoppas utifrån, annars tar vi det en annan väg. Detta är kärnfrågan. Fler kan läggas till…

    • ceskyraj says:

     Peter, då försöker jag skriva på nytt. Det var efter din text om att en del judiska migranter kom till USA från östländer. Jag är född i Tjeckien och skrev om fd USAs utrikesminister Albright, numera död. Hon föddes i judisk familj i Prag. Fader var diplomat och tjänstgjorde under 30-ti talet i London. Med Hitlers invasion av Tjeckoslovakien, emigrerade familjen till USA. Vid USAs bombning av Serbien fick hon blod på sina händer och med hjälp av kontakter med kriminella grupper i Kosovo, blev hon ägare av landets IT struktur. Senare vid lansering av sin bok i Prag, blev hon påmind av detta av Serber bosätta i Tjeckien och fick fly från bokhandel. Soros som är född i judisk familj i Ungern, under WW2 som försäkringstjänsteman hade tillgång till judiska klienters register. Slutsats av detta kan alla tänka ut själva. Från Polen till Sverige kom en del judiska migranter bl.a. Sarnecki, tidigare verksam på BRA. Hans inställning och bortförklaringar kring migranternas våld i samhälle känner vi till. Med det vill jag säga, att denna folkgrupp som dessa personer jag nämnde hör till, utnyttjade inte ärliga metoder under sitt liv. Den metoden används även av dagens globalister.

   • Jonas says:

    Tror inte ”att rösta bort” krigshetsarna i usa eller för den delen Sverige kan fungera i våra helt genomkorrumperade system. Dessa henar måste med våld kastas ut för de lär inte gå frivilligt.

  • Loa says:

   Col. Macgregor: Ukraine has been DESTROYED and there’s nothing left
   2 mars 2023

   14 min.

   Ukrainian president Zelensky just admitted that American troops will be needed to keep Ukraine from total collapse. At the same time NATO announces Ukraine will become a member of the alliance before too long. This is a non-starter for Russian President Putin. Colonel Douglas Macgregor joins Redacted host Clayton Morris for the very latest developments.

   • peterkrabbe says:

    Det är uppenbart att slutet närmar sig för Ukraina. Det leder vidare till en ännu värre situation eftersom NATO insisterar på att det som blir kvar av landet skall ingå i NATO, vilket är grundorsaken till kriget. Om Ryssland tvingas ta västra Ukraina i syfte att antingen införliva hela landet med Ryssland eller skapa en försvarsunion mellan Sovjets kärnländer Ryssland, Belarus och Ukraina får vi en ny spelplan som är svår att se konsekvenserna av. Vi kan utgå ifrån att EU inte ger sig in i ett krig mot en sådan allians och det är tveksamt om USA vågar ensamma utan stöd från hela NATO, särskilt som Kina nu visar musklerna till Rysslands förmån.
    Stoltenberg är en knähund till Biden-administrationen och har totalt misslyckats med att lugna ner situationen, kanske tror han att han skall hinna lämna sitt uppdrag innan det hettar till på allvar, men i nuläget är han en pajas. Överallt i Europa demonstreras det MOT NATO, något som döljs av svenska media. Klockan tickar på inför det amerikanska presidentvalet och det vore otroligt om inte amerikanarna säger ifrån inför kampanjen. Priset för ett WW3 är alltför högt för att neo-consen skall kunna behålla makten. Men judarna i Washington är oberäkneliga och kan hitta på vad som helst för att slippa stå där med ett förlorat NWO-koncept, så nära men ändå inte framme. Vi går mot en turbulent vår…

    • Loa says:

     Peter, du menar väl (endast) ”Om Ryssland tvingas ta östra Ukraina” ?
     Eller kanske inte, när jag läser igen. Då blir Polen besvärligt.

     • peterkrabbe says:

      Utgångsscenariot är att Ryssland tar över separatistprovinserna militärt eftersom Zelensky vägrar ge dem självständighet. Därefter skall de vara självständiga – vilket redan proklamerats – men kommer naturligtvis att vara helt beroende av ekonomiskt stöd från Ryssland. Samtidigt gäller för Putin att Ukraina skall vara alliansfritt = stå utanför NATO. Det går inte Zelensky med på eftersom det innebär att NATO:s robotramper inte kan flyttas fram närmare den ryska gränsen. Det gör inte heller USA som har huvudintresset för provokationen.
      Eftersom NATO vägrar ge upp Ukrainas anslutning är det inte tillräckligt för Ryssland att Donetsk m.fl. är självständiga, militärt gör det ingen skillnad. Det militära hotet mot Ryssland kvarstår.
      För Ryssland återstår då inget annat än att ta hela Ukraina, erövra Kiev, avsätta regeringen och sparka ut Zelensky för att gör en omorganisation av landet, kanske med blicken mot den gamla kartan där Ryssland hade HELA östra Ukraina medan det västra Ukraina tillhörde Polen. För Ryssland handlar det om att ha ett tillräckligt skyddsavstånd till NATO:s gräns, inte om att styra västra Ukraina. Både Polen, Ukraina och Österrike-Ungern har möblerats om ett flertal gånger under de senaste 200 åren. Nu har vi ett förnyat kallt krig som ger andra ingångsvärden i detta stackars drabbade avsnitt av Centraleuropa, alltid i gränslinjen mellan öst och väst. Det gäller att hitta en ny lösning som kan vara bestående under åtminstone ett par generationer framåt. Under tiden kanske man kan sparka ut USA ur Europa, avskaffa NATO och få även Västeuropa att inse att framtiden för detta område ligger i en fredlig samverkan där det nya Asien kommer att spela en viktigare roll än det angloamerikanska imperiet…

    • Mo says:

     Starka krafter i USA vill lämna Ukraina, ingen vill ha ett nytt Afghanistan. Ryssland vill fredsförhandla men det förutsätter att Ukraina garanterar sin neutralitet. Stoltenberg vill att Ukraina skall ingå i NATO och därmed blir det fortsatt krig som kräver fortsatta vapen leveranser. Europa vill ha fred. Är det Stoltenberg som är problemet ?

   • Mo says:

    Det ofrånkomliga slutet närmar sig, ingen vill ha ett ww3. Bidens och Stoltenbergs dagar är räknade. Nu får vi blicka framåt med siktet inställt på fred och omvandling av krigsmaskinen NATO.

    • Jonas says:

     Men vi har ett STORT upp/utrensningsarbete framför oss innan vi kan få fred. Korrumperade förr_dare ska identifieras och ställas inför rätta, detta är ett måste för fortsatt och långvarig fred.

     • Mo says:

      Absolut, i ett rättslöst samhälle utvecklas våld och kriminalitet. Ett stort och tungt men nödvändigt arbete som är fredens förutsättning.

      • jesslar53 says:

       Menar du då Sverige ???

       • Mo says:

        Ja det menar jag. En viktig orsak till att Sverige har den högsta gängkriminaliteten med skjutningar i Europa är vår förlorade rättskänsla. När passerar vi gränsen till inbördes krig som i sin tur leder till ingrepp utifrån via världspoliser som NATO ?

 19. Roger P says:

  En timme av ditt liv förändrar allt?
  Bästa jag sett på länge.

  https://frihetsnytt.se/president-bukele-vastvarldens-ekonomiska-framgang-ar-en-bluff/

 20. Fråga apropå inläggets titel: Hur utvecklas och upprätthålles demokrati bäst?
  Det kan vara på plats att som en del i detta fundera över Sverige kontra Ungern m.a.a. Sveriges NATO- ansökan.
  Enligt mångas uppfattning, min egen inkluderad, minskar det demokratiska uttrycket starkt i Sverige. Nästa patetiskt upprätthålls myten om Sverige som demokratiskt fäste i just jämförelse med Ungern. Jag går inte in på alla dess motsägelser utan riktar blicken på Sveriges resp Ungerns historik.

  • Sverige: landet har varit utan krig i 200 år och haft en ensartad socialdemokratisk hegemoni med vissa tidsmässiga undantag under de senaste nittio åren. Oförstörd industriutveckling lade grunden för välfärd till folket. Med intryck från Palme fick S högmodssjuka och ville framhålla Sverige som föregångsland i nästa alla discipliner. Resultatet ser vi idag. Fråga: kan demokrati utvecklas under lång tids kontinuerligt ökande välfärd och ett ledningsskikt som lider av såväl ‘välfärds- som godhetssjuka’?

  • Ungern: landet och dess folk har varit utsatt för många umbäranden de senaste hundra åren. Några exempel:
  a) Upplösningen av Österrike-Ungern efter första världskriget: enligt Trianonfördraget den 4 juni 1920 mellan ententen och tidigare dubbelmonarkins Ungern stadfästes Ungerns nya gränser, vilket innebar att >70% av Ungerns tidigare yta försvann med samtidig förlust av antalet medborgare (>60%).
  b) Under andra världskriget utfärdade den tjeckoslovakiske presidenten Edvard Benes från exil i London de s.k. benesdekreten. Enligt dessa, ännu i kraft enligt undantagsparagrafer i Lissabonfördrag för Tjeckiens räkning, kunde t.ex. all egendom tas från etniska tyskar och ungrare, eftersom de senare räknades till Nazitysklands kollaboratörer, övriga inskränkningar för ungrare omnämnda.
  c) Ungernrevolten: den 4 november 1956 gick sovjetiska pansartrupper till anfall mot folket i Budapest, efter folkresning och demokratiförsök riktat mot landets kommunistdiktatur. Revolten krossades men frigörande från Sovjetunionen skedde i samband med dess fall. OBS, att FN inte ingrep 1956 till förmån för ungarna.
  Resultatet av dessa historiska händelser ser vi idag: Ett Ungern som kämpar för sin egen demokrati och rättighet som självständig nation väl i medvetande vad som historisk utspelats. Det nya hotet heter EU, där Sverige inte aktar för rov att ställa sig mot Ungern i viktiga frågor.

  Ur detta är mitt svar på den ställda frågan; hur utvecklas och upprätthålles demokrati bäst? lätt insedd. Jag avstår från att formulera detta strikt för att bjuda in till reflektioner.

  • peterkrabbe says:

   Man kan bara rekommendera alla med bristande kunskaper i historia att googla på Europas karta 1914, kanske förstår man då att det nuvarande Ungern är en liten rest av stormakten Österrike-Ungern, ett av Europas största länder och i paritet med det likaledes mäktiga Tyskland. I likhet med Tyskland styckade de allierade upp dessa två stormakter geografiskt till ett pussel av småstater i syfte att minska deras framtida inflytande. Förutsättningen för att en större, centralstyrd struktur som EU skall kunna bestå är att de ingående pusselbitarna är små och var för sig obetydliga. Därför uppmuntrar EU småstater att delta i en låtsasdemokrati, typ den rullande ordförandeposten som Sverige nu har under några månader, för att ge intrycket att man deltar i beslut som redan är fattade på högre nivå.
   Ungern befinner sig i denna situation, att försöka hävda sina nationella intressen i en situation där de som styr EU idag är desamma som slaktat landet efter WW2. Självfallet vill de återupprätta åtminstone något av sin förlorade heder och självkänsla genom att kämpa emot de beslut som syftar till total utplåning av nationaliteten. Det är patetiskt att Sverige som seglat in i välståndet på en räkmacka istället ser ett EU som spelplan för den svenska förträffligheten, där vi kan låtsas vara ledare. Att mobba länder som Ungern är ett uttryck för denna mentalitet. Man skäms.
   Kommande generationers politiker formas nu redan i förskolan till den roll som det totalitära samhället föreskriver. Nationell självkänsla och identitet skall utplånas. Rätt åsikt och värdegrund är obligatorisk för att få en plats i samhällsstyrningen. Därmed är demokratin i praktiken avskaffad, oavsett hur många val vi har.
   En huvudfråga (naturligtvis informell och odebatterad) i EU är att minska den inhemska befolkningen maximalt och ersätta den befolkningsandelen med invandring från tredje världen. Ungern motarbetar detta genom att ge ekonomiskt stöd till inhemska mödrar som skaffar barn, det skall vara lönsamt för både familjen och landet att öka den egna befolkningen. I Frankrike (Macron) gör man tvärtom genom att nu straffa barnafödande mödrar med lägre pensioner på grund av frånvaro från arbetet. Fransmännen spyr galla över sin inkuppade globalistpresident, tillika WEF-elev. Samtidigt visas afrikaner överallt i media i syfte att få fransmännen att acceptera detta som det normala. När France2 intervjuar ”folket på gatan” är det till 90% afrikaner man tillfrågar om tillståndet i Frankrike. Kameramännen klipper för att få in så många afrikaner som möjligt på varje bildruta. Om man inte går ut på gatan själv och ser efter så tror man att man har landat i Afrika istället. Detta är trender från ett av EU:s kärnländer, vi har det snart i Sverige också.

 21. Loa says:

  Snacka om efter-blivet. Ikväll tisd. 7 mars Aktuellt kl.21 ”breaking news” om attentatet mot Nord Stream. Artikel från New York Times, minsann, kommenteras av tv:s hjärntrust. Måste ses. Sans-löst.
  Från 1.03
  https://www.svtplay.se/video/8WAMNvL/aktuellt/ikvall-21-00?position=51&id=j36q9za

 22. På förekommen anledning…
  Under ‘Valet som gick upp i rök’ lämnade jag en kommentar den 7:e februari kl18:23 med inledningsfrågan: ‘Början på slutet’?, avseende injektioner med giftsprutor med hänvisning till den thailändske Kung Rama Xs meddelande, att han avsåg kräva Pfizer på miljardbelopp för att ersätta skadade thailändare, efter det att hans dotter, princessan B, fallit omkull vid hundrastning och i koma, ännu obotad, 24 dagar efter tredje boosterinjektionen.

  Nu meddelar Putin, att han beordrat förstörelse av alla injektionslager i Ryssland samt meddelat förbud mot fortsatta s.k. Covid-vaccinationer. Den springande punkten blev lik den som Rama X upplevde, nämligen att en dotter till Putin fått HIV två veckor efter den tredje injektionen. Trots egen ovaccinerad protest tog dottern injektionen och måste enligt uppgift leva fortsättningsvis under stark medicinering för att hålla AIDS borta. I tillägg till denna slutligt utlösande faktor har ryska läkare kunnat verifiera en starkt ökad allmän HIV-frekvens hos befolkningen efterhand som injektionerna fortsatt i landet, från 16000 fall/år genomsnittligt 2015-19 till 63000 dito under 2022.
  Det meddelas också att Putin beordrat exekution av 130 vetenskapsmän, som varit ansvariga för kreerandet av Sputnik-vaccinet.

  Återigen: ytterligare ett initiativ avseende ‘början på slutet?’
  När ställs ansvariga politiker, ‘vetenskapsmän’ och fysiologer i Sverige inför skanket?

  • peterkrabbe says:

   Det krävs tydligen att någon i den styrande eliten drabbas av injektionernas skadeverkningar för att det skall hända något politiskt. Vi vet att många av dem är ovaccinerade, bl.a. Frankrikes hälsominister! Andra är räddade av placebo, avsedda för eliten. Sputnik har ju tydligen tagits fram i samarbete med Astra-Zeneca, vars produkt förbjöds för vissa grupper. Kanske skulle Putin leta efter syndare även där? Du har rätt i att det säkert leder en röd tråd även till Stockholm. Är det därför det är så bråttom med NATO?

  • Loa says:

   Denna nyhet https://realrawnews.com/2023/03/putin-orders-destruction-of-all-covid-19-vaccines-in-russia/ är tyvärr från RRN (Real Raw News) vilkas sanningshalt är bokstavligen blandad. Där finns både äkta intel och påhitt. Agnar och vete.

 23. ludwig.S says:

  Jag hesiterade ganska länge att skriva om vad jag tycker om demokratin, eftersom även de bästa – för mig mycket uppskattade – debattörer, bloggare skriver att vi i Sverige/Europa/Västvärlden inte har riktigt demokrati. Men jag hävdar att det vi har är demokrati, någon annan variant inte existerar och har aldrig existerat. Att folket kan/ska styra sig själva är nonsens. Det är som att tro att en bil utan en förare kan köra sig själv. (Även förarlösa bilar är programmerade av människan.) Man säger att vi har representativ demokrati genom valda ombud. Jag valde bara en gång någon som vann. Det var Carl Bildt som blev statsminister, och på den tiden gick Nordbanken i konkurs p.g.a. fiffel. Han sade att visserligen det var kriminell verksamhet som ledde till katastrofen, men ”vi” valde att inte väcka åtal. Han tog våra skattepengar och räddade banken. Efter det slutade jag att rösta. Men jag kommer också ihåg att när sossarna vann någon gång och gjorde precis tvärtom vad de har lovat Kjell-Olof Feldt sade att en politiker har rätt att ljuga. (Se Platon om väktarnas rätt.)
  Det är vad demokrati är: lögn, bedrägeri, svek, taktik, spelreglarna är skapade av politikerna själva som får sina uppdrag – inte från folket, utan – från bankirerna, från frimurarlogen. Allt annat är bara cirkus åt folket. Flerpartisystemet är ett effektivt medel för att söndra ett folk, ställa grupper, individer, familjemedlemmar mot varandra, medan de som drar trådarna skrattar. Politikerna sitter vid samma bord.
  En ungersk f.d. bankman med lång erfarenhet på Deutsche Banken sade för många år sedan att i bankvärlden existerar ingen demokrati.
  Den idealiserade demokratin skulle innebära att alla som har rätt att rösta skulle äga fullständiga och relevanta informationer om de viktigaste samhällsfrågorna utan att vara vilseledda, inte påverkade av lobbyister, eller direkt korrumperade egoister.
  När jag i början på 70-talet (då jag fortfarande levde i Ungern) blev beordrad tillsammans med mina kolleger att inställa mig på ett informationsmöte som arrangerades av Partiet (jag hade en viss position i stadens kulturliv utan att vara medlem) fick jag höra att Ungern lånade mycket pengar från ”utlandet” (IMF?) och vi måste börja betala tillbaka med hög ränta, sade politruken. Och för att undvika en revolt typ1956 oktober, Partiet överväger att införa flerpartisystem i vilket vi ska dela oss i olika partier och kontrollera vidare det politiska livet. Det lät för mig väldigt absurt, vi fick inte prata om det och jag glömde alltihop tills det blev demokrati i Ungern i slutet av 80-talet. Då levde jag redan här med min familj och det blev så som politruken sade.
  Till slut: jag läste någonstans att den moderna demokratin härstammar från illuminaterna och frimurarna. De är internazister, de är mot nationerna.

  • Ron says:

   Jag slutade också rösta vid exakt samma tillfälle (efter Bildt/Nordbanken) och kommer aldrig att rösta igen så länge jag lever.

 24. Magnus says:

  Ja, demkrati betyder idag inte demokrati precis som ordet hållbar inte längre betyder ”går inte sönder”. Propagandan försöker konstant skapa opinion för maktens agendor, om de inte lyckas så använder dom propagandan för att skapa en tro om att dom har opinionen med sig.

  Vad gäller Ukraina, Ryssland och Putin så har propagandamegafonerna skapat ett hat mot Ryssland och Putin och en bild av Ukraina och Zelenskyj som helgon. Nu mer och mer fakta presenteras om att sprängningarna inte är utförda av Ryssland så börjar propagandamegafonerna sprida ut alternativ om att sprängnongarna är utförda av grupper som hatar Putin. Med detta grepp så normaliserar dom sprängningarna. De försöker skapa ett tankemönster hos massan som att sprängningarna var av godo. PR strategerna på underrättelsetjänsterna mindfuckar nu massorna. Något dom alltid gör. Men nu mer än vanligt.

 25. Pappa Rudolf says:

  Apropå Darwin, det dök upp en podd i flödet, har glömt bort vad den heter, men dom skulle intervjua en snubbe som kallar sig Forntida astronauter.
  Fick visst stort genomslag. Har nu en podcast med samma namn, även ett Instagram konto, samma namn.
  Har väl en 20 avsnitt nu på cirka 20 minuter. Finns där poddar finns. Även gett ut en bok.
  Han har blivit utsatt för hot av kristna fundamentalister.

  • Jonas says:

   Jepp, själv tror jag människan som är så avsevärt skild från andra djur med sin ”intelligens” kommer utifrån. Jag baserar detta på att av alla de miljontals djurarter som finns och har funnits på jorden så står HomoSapiens ”intelligens” långt ifrån andra djurarter. Varför är det bara människan som har denna ”intelligens” ???? Varför har evolutionen ( som jag förkastar ) eller skaparen av allt liv på jorden bara gett människan denna ”intelligens” . Sannolikheten säger att det liv som utvecklats naturligt på jorden troligen också hade skapat andra livsformer med samma intelligens eller högre intelligens så därför tror jag människan är en livsform som kommer utifrån rymden eller möjligen ett genetiskt experiment utfört av högre intelligens från rymden. Enligt aboriginernas folktro så är den intelligenta människan skapad av utomjordingar i ett genetiskt experiment. Finns en forskare i Australien som tillsammans med sin son ( har glömt deras namn ) har intervjuat gamla aboriginer som berättat om just detta.

 26. jesslar53 says:

  Demokrati ?? Det som utspelar sig nu i USA gällande Jan 6 ”attacken på Capitol Hill
  visar det sig att till och med politiker ljuger inte bara media, Nä demokrati skrämmer mig när det nämns så följs det ofta av bomber och elände,

 27. Loa says:

  Fauci Hid Damning Emails from CDC, Gave $9M Grant to Scientists After Recanting Lab Leak Theory
  March 8, 2023
  https://www.westernjournal.com/fauci-hid-damning-emails-cdc-gave-9m-grant-scientists-recanting-lab-leak-theory/

  Jan. 31, 2020, email from Scripps Research Institute virologist Dr. Kristian Andersen to Dr. Anthony Fauci, then-director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Andersen said he and several of his colleagues believed the virus could be manmade.
  Andersen wrote “some of COVID-19’s features look possibly engineered.” He added, “The genome is inconsistent with expectations from evolutionary theory.”
  (…)
  Immediately, Fauci took steps to shut down the conversation about the lab leak theory among members of the science community.
  (…)
  Within days of this call, several of the virologists, including Andersen, wrote a paper that supported the zoonotic theory of origin.
  The paper was published in Nature Medicine on Feb. 16, 2020. In August 2020, Andersen announced his lab received an $8.9 million research grant from NIAID.

  Left out of the loop entirely was then-Centers for Disease Control and Protection Director Dr. Robert Redfield.

  .

  NOT MAKING HEADLINES – FAUCI’S DARKEST DAY – CAUGHT IN BRIBERY SCHEME TO SAVE HIS SKIN – Repeatedly Lied on COVID Origins – PAID OFF DOCTORS – Former CDC Chair Dr. Redfield Testifies, Confirms All (VIDEO)
  March 9, 2023
  https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/not-making-headlines-faucis-darkest-day-caught-in-bribery-scheme-to-save-his-skin-repeatedly-lied-on-covid-origins-paid-off-doctors-former-cdc-chair-dr-redfield-testifies-confirms-all-v/

  Jim Jordan: – and then three months later, shazam, they get $9 million bucks from Dr. Fauci!

 28. Jonas Hertzell says:

  Hej Peter. Du skriver ”uppenbarligen struntar helt i vad väljarna anser i frågan”. Om vi skulle rösta i idag om medlemsskap i Nato, tror du inte ja skulle vinna? De flesta jag känner har nu blivit natofrälsta (vi måste gå med annars kommer ryssarna ta oss). Om när jag påpekar att det viktigaste är att det blir fred, då tycker de flesta jag håller på ryssarna. Vänligen Jonas i Bromma

  • peterkrabbe says:

   Det som kan göra skillnad i ett val om NATO-medlemskap är att, precis som i riksdagsval, BÅDA sidorna har möjlighet att i media och på andra sätt sprida information om sina alternativ inför valet. Debatter mellan parterna måste hållas även i TV och PK-media. Detta förekommer inte i nuläget. Tvärtom har riksdagen/regeringen mediamonopol och tystar medvetet all opposition mot deras redan tagna beslut. Vi på sociala medier når inte fram och motarbetas i vår informationsspridning.
   Flertalet har inte den insikt i frågan som behövs för att bilda sig en uppfattning på egen hand. Därför är opartisk information helt avgörande för hur man hade röstat. Ett val garanterar att den informationen kommer fram.

  • Mo says:

   Jag tror som du att om vi skulle rösta idag så skulle JA sidan får ett överlägset majoritets stöd. Detta eftersom vi i praktiken har ett mediamonopol med ett fåtal stora aktörer, inte minst statliga SVT, som i praktiken styr åsiktsbildningen i Sverige. Det har möjliggjorts genom vår långa politiska historia av socialdemokratisk demokrati som utgår ifrån en modell med ett starkt utvalt och begränsat ledarskap som toppstyr den stora massan in i deras tankefållor. Styrningen har blivit ännu effektivare genom sammankoppling till beteende vetenskapliga institutioner som har kartlagt människors biologiska och sociala konstruktion.
   Alternativ media har smutskastats, pekats ut som konspiratorisk och opålitlig. Människor idag är med rätta oerhört rädda för att hamna i fel fålla där du mobbas ut och isoleras.
   Demokratin i Sverige är så oerhört eftersatt och lågt prioriterad. Det som skulle behövas är en rikstäckande, accepterad, fristående, samman hållande aktör dit olika intresse grupper kan nå fram med sitt budskap. Då skulle många organisationer kunna samverka kring en angelägen fråga tex NATO medlemskap, som sedan skulle kunna utvecklas till ett medborgarinitiativ. Modellen finns på EU nivå men vi har hamnat så långt efter.

   https://europa.eu/citizens-initiative/_sv

   https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_sv

  • Mo says:

   Om NATO motståndet växer sig starkt i Europa, är det något man inte önskar sig så är det krig. Då kanske vägen till förändring skall gå via ett medborgarinitiativ genom EU. Därifrån kanske tom avveckla NATO ? Det krävs 7 länder, svenska organisationer skulle kunna hänga på.

 29. ludwig.S says:

  Ett väldigt nyttigt inlägg som vänder sig till de flesta människor idag som vill gärna tro att ”våra” politiker är våra, medan de jobbar åt anti mänskliga aktörer:

  • Loa says:

   The Lockdown Files
   Läckta av hälsominster Matt Hancocks spökskriverska…

   British newspaper The Telegraph obtained more than 100,000 WhatsApp messages sent between ministers, officials and others. They are released to the public as The Lockdown Files. These messages show how governments use scare tactics to force compliance and push through lockdowns.
   https://www.telegraph.co.uk/news/lockdown-files/
   .

   “When do we deploy the new variant? We frighten the pants of everyone! – British Government
   https://stopworldcontrol.com/variant/
   .

   psychological terrorism campaign involving RELEASING variants to maximize fear and lockdown compliance
   https://www.naturalnews.com/2023-03-06-uk-health-ministers-leaked-messages-reveal-truman-show-psychological-terrorism-campaign-covid.html

  • Jonas says:

   Härlig Engelsk dialekt, har precis tittat på en 5 säsongs polisserie som utspelar sig på Shetlandsöarna, jag älskar deras accent. Nu är nog Neil Oliver Skotte men närmsta granne i norr är just Shetlandsöarna som sagt en härlig accent.

   Neil Oliver som jag ofta tittar på undrar ”where is the outrage”
   Tyvärr är det fortfarande så att stasi/lögnmedia håller 80% av folket i ett järngrepp, hör detta på jobb varje dag. Än värre är att folk överlag verkar helt ointresserade av hur samhället ser ut och utvecklas, de verkar inte bry sig i alla fall inte i Sverige. Tror inte någonting händer åtminstone förrän vanliga hederliga och hårt arbetande människor riskerar att förlora sina bekvämligheter och sina hem men då är det kanske försent. Tycker mig dock se ett litet uppvaknande och jag kopplar detta till de extrema elpriserna som tycks ha fått vissa att ifrågasätta vad det är som händer. Självklart upplyser jag dagligen mina kolleger och jag kallas skämtsamt för ”foliehatten” vilket säger allt om deras mentalitet men jag bär den stolt så de kan inte tysta mig med detta epitet.

 30. Loa says:

  Så tar vi övervakningen från ett nytt angreppshåll

  Nästa överstatliga EU-beslut: digitala körkort ersätter fysiska
  10 mars 2023
  https://samnytt.se/nasta-overstatliga-eu-beslut-digitala-korkort-ersatter-fysiska/

  ersätts med en digital app i telefonen. Att köpa en smart telefon för tusentals kronor blir obligatoriskt för alla fordonsförare. ”Mycket lättare” anser EU-kommissionen.

 31. Astrid says:

  Också kungahusen i Europa (eg resp hov) har kapats till att verka politiskt partiskt för USA och NWO mot Ryssland.

  Ett stöd för Ukraina/USA/NATO/EU innebär ju ett stöd för USA:s unipolära världsordning där agendan är att alla länder, även de mäktiga och stora, ska med tvång underordnas USA:s lilla judiska oligarki, om jag förstått planerna rätt.

  Den extrema digitalisering man menar ska möjliggöra genomförandet, ställer djupa existentiella frågor som får liten uppmärksamhet: ”Vad är en människa – egentligen?”

  Den av människan omdanade människan kopplad till tekniken, är inte längre skapad av Gud. Hon kan inte inordna sig i de andliga lagbundenheter som råder och Kristus undervisade om med löftet: ”Den som följer mig vinner evigt liv.”

  Tänkvärda är också Anton Kimpflers ord: Utan förbindelse med den andliga världen är allt förgäves.”

 32. Loa says:

  Bagdad Jörgen

  Expert i SVT: Ryskt övertagande av Bachmut ett tecken på att Ukraina vinner kriget
  11 mars 2023
  https://www.friatider.se/expert-ryskt-overtagande-av-bachmut-ett-tecken-pa-att-ukraina-vinner-kriget

  • Benny says:

   Haha, ja i fulmedias värld där allt förvrängs till propaganda så är även militära katastrofer en seger! Den numera berömda segelbåten som lögnaktigt påstods ha använts i sabotaget mot NS1 och 2 seglar vidare på fulmedias hav av lögner. Frågan är hur många lögner MSM har råd med till innan majoriteten slutar läsa skiten? Att slå i folk att man med en segelbåt utan någon som helst utrustning för djupa dyk som dekompressionskammare och annan nödvändig hårdvara använts i sabotaget får ens tankar att gå till Goebbels och hans propagandaministerium. MSM fungerar likadant i västvärlden och styrs på kommande av globalisterna vilket torde vara uppenbart för de flesta numera. Ännu en ”konspirationsteori” som visade sig vara alldeles sann alltså…

  • Loa says:

   March madness begins as Rockefeller/Biden horror show implodes
   By Benjamin Fulford
   March 13, 2023
   https://benjaminfulford.net/2023/03/13/march-madness-begins-as-rockefeller-biden-horror-show-implodes/

   What happened with the $209 billion SVB is insiders withdrew all their money from the bank only to have Janet Yellen step in to replenish their funds.

   This whole sideshow was meant to divert attention from much bigger news of the bankruptcy of the UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION and with it the entire Khazarian mafia control grid.
   (…)
   They are cut off not just from gold but from oil too. That is what was behind the announcement by Iran and Saudi Arabia that they were going to start a military alliance in cooperation with China.

   This means the Rockefeller petro-dollar has been consigned to the dustbin of history.

 33. Mo says:

  Skriande behov av arbetskraft i Tyskland. 1,98 milj lediga platser under kvartal 4 2022.Blir det flyttlass från Sverige ?

  https://www.iab-forum.de/iab-stellenerhebung-4-2022-neuer-rekord-mit-198-millionen-offenen-stellen/

 34. jesslar53 says:

  När bankdirektörer , fondmäklare, presidenter, politiker går ut och meddelar att dina pengar är säkra på ditt konto, din pension kan du lita på att den är säker, Då är det nog dags att undra vad som kommer att ske för om allt är så bra varför behöver man tala om att allt är så bra , ingen fara ???

  • Mo says:

   De är rädda för bankrun. Å andra sidan kan du inte lägga elektroniska pengar i madrassen, det handlar väl mer om vilket bank konto som kan vara säkert. Nu börjar pengakompressionen och utslagningen av banker ? Finansiella instrument och obligationsmarknaden är kanske det största orosmomentet. Man kan fundera över hur mycket som finns kvar av de 1,5 biljoner i kreditgarantier som utfärdades av Anders Borg och Sveriges regering i samband med finanskrisen 2008. Det måste väl ha varit goda marginaler även efter att Swedbank räddats från konkursen. Nu sätter inflationen stopp för ytterligare pengaflöde i Sverige, alltid något positivt. Men frågan är hur svenska kronan skall kunna stå emot om den stora flykten till säker hamn kommer igång. Det ser bättre ut för Euron, det är ändå fördelen med en stor valuta på en avreglerad marknad.

 35. ludwig.S says:

  Det går verkligen inte bra för Europa och världen:

  • Mo says:

   Det positiva skulle vara om protesterna är ett motstånd till NATOs aggressiva militarism och kampen för demokratin mot totalitära maktstrukturer. Oroligt är förstås om någon vill se en historisk repris på vad som tidigare drabbat Europa dvs uppladdning till ww3.

 36. Loa says:

  Tucker: America is funding a leader who is targeting Christianity in Ukraine
  March 15, 2023
  2 min.
  https://www.foxnews.com/video/6322589210112
  Zelensky stänger ortodoxa kyrkor och kloster, arresterar präster och nunnor, slänger ut munkar ur ett 1000-talskloster. Han önskar ett ”andligt oberoende” för Ukraina.

  • peterkrabbe says:

   Föga förvånande. Jag har otaliga gånger skrivit att detta handlar om extremistiska judars försök att driva ut de kristna ur det gamla judiska Khazarien, Ashkenazys hemtrakter sedan 1000-talet. Det är ingen tillfällighet att både Zelensky och Blinken är judar, inte heller att de som fört dem till makten också är judar. Ingen vill veta av detta faktum som styr den globala politiken idag. Jag beklagar, men det är dags att öppna ögonen. Man kan inte gömma sig för verkligheten.

   • peterkrabbe says:

    Jag tror inte att man behöver oroa sig för storskaliga attacker från muslimer mot våra kyrkor. Den muslimska terrorn är småskalig och oorganiserad, man kan mörda en präst eller oliktänkande i kyrkan eller riva ner krucifix, spontana reaktioner från enskilda. De stora attackerna som vi såg med Notre Dame i Paris organiseras av judiska intressen i syfte att håna och förminska kristendomen, syftet är att splittra samhället och skapa en ateistisk plattform för sionismen. Det är detta vi ser påbörjat i Ukraina. Judendomen ruvar fortfarande på sin hämnd och revansch efter att ha förlorat kampen om romarriket till kristendomen och därmed sina positioner i västvärlden de senaste två tusen åren. Man tror sig nu ha möjligheter att vända på pannkakan genom NWO. Det är vår skyldighet att se till att detta misslyckas om vi vill behålla begreppet demokrati fortsättningsvis.
    I Paris bidrar man till detta genom att återställa Notre Dame till ursprunget, ett arbete som beräknas vara klart till nästa år och inför olympiaden i Paris, en dubbel manifestation. Vi måste visa att vi är mentalt starkare!

 37. Astrid says:

  Ja, vi behöver vara ”starka i anden”.

  Enligt Rudolf Steiner utgör Kristustilldragelsen centrum för hela jordutvecklingen, mysteriedramat för över 2 000 år sedan som var så betydelsefullt att en ny tideräkning infördes.

  Något av det viktigaste nu tycker jag är att förhindra WHO att bemäktiga sig juridisk makt över oss, när nästa ”pandemi” proklameras.

  En vanlig influensa kan leda till nedstängning, inlåsning och hemska injektioner.

  Åtgärd efter åtgärd avser att steg för steg robotisera människan. Det blir ett utplånande av det inre livet med egna tankar och känslor. Allt det som gör oss till unika individer.

  Att manipulera människan inifrån är ett ännu starkare vapen än propaganda och hjärntvätt.

  Det är ett krig mot människan själv. Kriget i Ukraina är ett krig om NWO. Om de onda krafterna vinner står vi inför att förgöras som människor.

 38. matte5958 says:

  Peter; läser just nu att Macron tvingar igenom pensionsreformen och kringgår parlamentet. Hur är det möjligt för det första och blir det revolution nu ?

  • peterkrabbe says:

   Det finns en undantagsbestämmelse i konstitutionen som ger presidenten möjlighet att fatta beslut mot parlamentets vilja, den är avsedd att användas vid krigstillstånd och andra extremhändelser där landets säkerhet är hotat. Den har tidigare knappast använts alls, men sedan Macron kom till makten har han kringgått demokratins spelregler ett tiotal gånger, vilket naturligtvis retat gallfeber på fransmännen. Ingen trodde att han skulle våga göra det igen, men nu har det ändå blivit så. Resultatet väntar vi på att få utvärdera under kvällens lopp.
   Många utomstående bedömare, även jag, anser att Frankrike inte har råd att behålla den låga pensionsåldern, eftersom man ekonomiskt går med ett växande underskott. Huvudfrågan är därför om Macron genom sitt tillvägagångssätt nu har upphävt demokratin och infört diktatur istället, en berättigad fråga rörande en globalistpresident som fuskat sig till makten. Kommer man att acceptera detta eller går landet mot en revolution? Jag skall återkomma när jag vet mer om stämningarna i landet.

   • peterkrabbe says:

    Den sannolika fortsättningen kommer att bli en förtroendeomröstning mot regeringen i Nationalförsamlingen, något som lika sannolikt kommer att leda till att regeringen får avgå. En regeringskris är dock knappast ett önskescenario med tanke på krisen i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i världen. Den kommande helgen kommer att bli händelserik och strejkerna trappas upp med konfrontationer som följd. I Paris pågår en sophämtningsstrejk vilket innebär att gatorna är fulla av stinkande sopberg och en växande råttpopulation. Myndigheterna går nu in med våldsaktioner mot sophämtarna och beordrar ut sopbilarna med polisens hjälp. Vi får se hur detta slutar, sista ordet är inte sagt än….

 39. Mo says:

  Frankrike skakas av protester från både höger och vänster flanken efter Macrons odemokratiska utspel. Frankrikes nya pensionslagar drevs igenom i parlamentet utan omröstning genom åberopandet av författnings paragraf 49,3.
  Våldsamma demonstrationer i hela landet och franska fackföreningar planerar nya stora strejker i protest mot beslutet.

  https://svenska.yle.fi/a/7-10030768

  • Jonas says:

   Undrar hur långt det ska gå innan polis och militär ställer sig på folkets sida, försämringarna drabbar väl dem också?

   Fram tills för några år sedan kunde jag själv pensionera mig vid 62 vilket var min plan men nu har de korrupta bastarderna lagt till 3 år och inga protester i vårt land alls.

 40. jesslar53 says:

  OT; Diehold foundation,,, ytterligare information om kommande väder ,, Nova,,

 41. peterkrabbe says:

  Frankrike demonstrerar – uppvärmning inför lördagen!

 42. Tur att fransmäns finns! Kan inte franska. Inte så förtjust i språket. Märkvärdigt på något vis. Men fransmännen fick nog och startade det som kallas Revolutionen. Heja! Det var under Franska revolutionen som vänster och höger växte fram inom politiken. Skriver om det i min bok. Här lite om utsugningen:

  Utsugna bönder
  Frankrike var ett jordbrukssamhälle, 80 procent av det tredje ståndet levde på landsbygden. Hela skattebördan låg på bönderna. Det fanns omkring en miljon livegna, men de flesta ägde små lotter på något hektar eller var arrendatorer. En bonde som tvingades betala de obligatoriska statliga skatterna och var dagsverksskyldig både till staten och jordägaren kunde dessutom bli tvungen att betala väg-, bro-, flod- och färjeavgift till jordägaren, som också tog betalt för upplåtande av torgplats och för användande av mått och vikter. Han tvingade bonden att mot betalning använda godsets vinpress, bakugn och kvarn. Bonden fick inte äga skjutvapen, och hans vallhundar kunde få hälsenorna avskurna för att de inte skulle jaga godsägarens villebråd. Kaniner och duvslag var adliga privilegium, men djuren skulle utfordras av bonden, gratis. På många orter måste bonden också betala för godsägarens domstol, fängelse och fångvaktare. I vissa landsdelar återstod bara omkring 20 procent av lönen för de fattiga bönderna, då alla avgifter var betalda.

  • Jonas says:

   Ungefär samma som idag, tänker då närmast på hur mycket av vår lön som betalas i skatt, inte bara löneskatt utan hela kedjan med konsumtion och skatt på energiförbrukningar osv. Vi är livegna löneslavar fast nu till staten i stället för den lokala godsägaren. Det är inte många av oss som äger våra boenden och våra bilar, de flesta är nog skuldsatta till max och detta har staten uppmuntrat.

   • Ja! Vi är hårt hållna. Måndag, tisdag, onsdag och halva torsdagen jobbar du åt staten. Halva torsdagen och fredagen jobbar du åt dig själv. Eller på en hundring går 750 kr till staten. Resten får du behålla. Håll i hatten!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: