Bakom stängda dörrar…

Alltför många människor tror fortfarande att pandemins uppkomst och åtgärderna därefter i form av ”vaccinationer” och nedstängningar är en isolerad, slumpmässig företeelse som drabbat världen som en total överraskning. Ingenting kan vara mer felaktigt. I själva verket är allt som hänt i nutid planerat och regisserat sedan flera decennier bakåt i tiden. Newsvoice publicerade i våras en artikel författad av Margareta Skantze, som på ett utmärkt sätt visar historiken i denna för oss så omstörtande verksamhet. Dess aktualitet är mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen mer aktuell än någonsin. Det är hög tid att vi alla förstår vad detta egentligen handlar om, därför återpublicerar jag Margareta Skantzes artikel här och hänvisar också till den ursprungliga publiceringen i Newsvoice.

Därmed över till Margareta Skantzes berättelse:

Dagens globala vaccinmarknad har byggts upp under drygt 30 år

De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet. Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:

November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram.

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”.

Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014:  The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn. Planen omfattar fem olika delmål. Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme. De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår.

2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer. Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder. Organisationen finansieras av EU. En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.

April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare. Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa. Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare. Värdar för motet är Bill and Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan.  Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market. Bilderna kom i själva verket från Indien. Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill and Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen. Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN. Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först.  Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen.

De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid

I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten. De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället. De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen. I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.

Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia. Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.

Text: Margareta Skantze

Det är lätt att se att samarbetet mellan Bill Gates, Klaus Schwab och WHO är grunden för detta projekt, vars huvudsyfte är att med hjälp av privat kapital få en global organisation som WHO, styrd av FN, att genom sina avtal med medlemsländerna tvinga igenom en världsomfattande vaccinationsagenda. Denna tvingande funktion hade inte gått att åstadkomma av privata ekonomiska intressen utan hjälp av de avtal som världens länder i god tro undertecknat med FN och dess dotterfunktioner. För första gången i historien ser vi hur marknadsekonomiska intressen köper in sig i ideella organisationer som FN, WHO – och vi kan inkludera EU, även om det ideella intresset i EU är tveksamt – och använder dessa som en dörröppnare för sina planerat vinstgivande projekt.

Kan vi då inte lita längre på FN och dess fredsbevarande roll, etablerat efter det krigiska 1900-talets våldsamma inledning? Svaret är tyvärr nej. I kraft av de bittra erfarenheterna från nationalstaternas sammandrabbningar föddes tanken på en global styrning där nationalstaternas inflytande och därmed krigsbenägenhet kunde begränsas, vilket kan ses som en god tanke och gav oss först Nationernas Förbund, sedan FN. Men baktanken var att via frivilliga, potentiellt fredsskapande avtal binda upp nationalstaterna juridiskt för framtida bruk. Det som framställdes av media som goda intentioner var i verkligheten tvingande avtal. När enorma mängder kapital numera samlats i diverse foundations, varav Melinda och Bill Gates Foundation är den numera mest aktiva, var det dags att ta över styrningen av de ideella organisationerna genom oemotståndliga donationer, vilket vi ser i exemplet ovan med gates 250 miljoner dollar årligen till WHO. Genom att utnyttja lagstiftning kan man tvinga nationalstater att köpa produkter som aldrig tidigare efterfrågats, förutsatt att man kan fabricera ett skenbart motiv som ger den ideella organisationen ett moraliskt alibi.

Att skapa en pandemi är därför ett exempel på detta tillvägagångssätt – WHO kan utlösa krisläge, därefter införs nationellt vaccintvång , läkemedelsbolagen tillhandahåller produkten och sätter priset själva, nationalstaterna har bara att verkställa och betala ur nationernas kassor eller låna av Världsbanken. På så sätt förflyttas kontrollen över nationalstaternas ekonomi till de privata storbolagen, som alla ägs av investmentbolag som Vanguard och Black Rock. Pandemin är bara en början, därefter kommer livsmedelssektorn, energisektorn med olja, gas och el, fastighetssektorn och utbildning/forskning, tills all samhällsstyrning ligger i storbolagens hand. Vi har då vad de själva kallar Corporational Communism, ett totalitärt system där demokratin är avskaffad och individens enda roll är att lyda och styras, eller om problem uppstår, avskaffas.

Margareta Skantzes artikel är viktig eftersom den visar på den långsiktiga planeringen bakom det vi upplever i nutid. Men jag kan garantera att den planeringen pågått i minst 150 år, vi har inte förstått det eftersom den pågått BAKOM STÄNGDA DÖRRAR.

Peter Krabbe

Är stubinen tänd nu?

Internationella domstolen i Haag

December 6, 2021
International Criminal Court
Office of the Prosecutor
Communications
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
EMAIL: otp.informationdesk@icc-cpi.int
BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
(TREATY OF ROME STATUTE, ART. 15.1 AND 53)

Subject of complaint:

 • Violations of the Nuremberg Code
 • Violation of Article 6 of the Rome Statute
 • Violation of Article 7 of the Rome Statute
 • Violation of Article 8 of the Rome
 • Violation of Article 8 bis3 of the Rome Statute
  Based on the extensive claims and enclosed documentation, we charge those responsible for
  numerous violations of the Nuremberg Code, crimes against humanity, war crimes and crimes
  of aggression in the United Kingdom, but not limited to individuals in these countries.

 • Perpetrators: Prime Minister for the United Kingdom BORIS JOHNSON, Chief Medical
  Officer for England and Chief Medical Adviser to the UK Government CHRISTOPHER
  WHITTY, (former) Secretary of State for Health and Social Care MATTHEW HANCOCK,
  (current) Secretary of State for Health and Social Care SAJID JAVID, Chief Executive of
  Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) JUNE RAINE, DirectorGeneral of the World Health Organisation TEDROS ADANHOM GHEBREYESUS, Co-chair
  of the Bill and Melinda Gates Foundation WILLIAM GATES III and Co-chair of the Bill and
  Melinda Gates Foundation MELINDA GATES, Chairman and Chief executive officer of
  Pfizer ALBERT BOURLA, Chief Executive Officer of AstraZeneca STEPHANE BANCEL,
  Chief Executive Officer of Moderna PASCAL SORIOT, Chief Executive of Johnson and
  Johnson ALEX GORSKY, President of the Rockefeller Foundation DR RAJIV SHAH
  Director of the National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) DR ANTHONY
  FAUCI, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum KLAUS SCWAB,
  President of EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK

 • Victim(s): THE PEOPLES OF THE UNITED KINGDOM

 • Applicants:
  Hannah Rose – Lawyer and human rights activist
  Dr Mike Yeadon – Qualified life science researcher with a degree in biochemistry in toxicology, and
  a research-based PhD in respiratory pharmacology, former Vice President and Chief Scientist of
  allergy and respiratory research at Pfizer
  Piers Corbyn – Astrophysicist and activist
  Mark Sexton – Retired Police officer
  John O’Loony – Funeral Director and activist
  Johnny McStay – Activist
  Louise Shotbolt – Nurse and human rights activist
  Legal representation and election of domicile
  The applicants will be represented for the purposes of this procedure by Hannah Rose
  Email: hannahroses111@hotmail.com
  Consequently, all subsequent correspondence shall be sent only to the email address given above. Any notification within the meaning of the Statute of the Court addressed in this way will be considered valid.

Mr Prosecutor,
1 This communication and complaint is provided to the office of the Prosecutor pursuant to the
United Kingdom’s accession to the International Criminal Court’s Rome Statute deposited with
the Secretary-General of the United Nations on October 4, 2000.

2 We have tried to raise this case through the local English police and the English Court system
without success, we have been unable to even get the case registered either with the police or
with the court after several attempts. The statute for the ICC declares that “The ICC is intended
to complement, not to replace, national criminal systems; it prosecutes cases only when a State
is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution (Article
17(1)(a)). This is such a case which is why we are addressing the ICC directly.

A. BACKGROUND


3 The Corona virus ‘vaccines’
are an innovative medical treatment, which have only received temporary Authorisation under
Regulation 174 of the Human Medicine Regulations Act (2012). The long-term effects and
safety of the treatment in recipients are unknown. It is important to note that the Corona Virus
‘vaccines’ are the world’s first introduction to the synthetic m-RNA technology and all
previous immunisations worked in a totally different manner, by way of introducing a
deactivated or weakened virus to the body to trigger a natural arousal of the immune system
against it. As detailed by Dr Mike Yeadon, the risks anticipated by this innovative medical
treatment are hereby enclosed as Appendix 1 to this request. All Phase 3 COVID-19 vaccine trials are ongoing and not due to conclude until late 2022/early 2023. The vaccines are, therefore, currently experimental with only limited short-term and no long-term adult safety data available. In addition, they are using a completely new mRNA vaccine technology, which has never previously been approved for use in humans. The mRNA is effectively a pro-drug and it is not known how much spike protein any individual will produce. Potential late-onset effects can take months or years to become apparent. The limited
children’s trials undertaken to date are totally underpowered to rule out uncommon but severe
side effects.
5 The Covid-19 ‘vaccines’ do not meet the requirements to be categorised as vaccines and are in
fact gene therapy (Appendix 8). The Merriam-Webster dictionary quietly changed the
definition of the term ‘vaccine’ to include components of the COVID-19 m-RNA injection.
The definition of vaccine was specifically changed due to the Covid-19 injection on February
th 2021. Dr Mike Yeadon, joint applicant on this request, asserts that claims calling the Covid19 injections a ‘vaccine is public manipulation and misrepresentation of clinical treatment. It’s
not a vaccination. It’s not prohibiting infection. It’s not a prohibiting transmission device. It’s
a means by which your body is conscripted to make the toxin that then allegedly your body
somehow gets used to dealing with it, but unlike a vaccine, which is to trigger the immune
response, this is to trigger the creation of the toxin.’ MRNA uses the cell’s machinery to
synthesize proteins that are supposed to resemble the SPIKE protein of the virus, which is what
it uses to enter cells via the ACE2 receptor. These proteins are then identified by the immune
system, which builds antibodies against them. The real concern is that these proteins could
accumulate in the body especially in regions of high concentration of ACE2 receptors, such as
the gonads. If the immune system then attacks the location where they accumulate, then you
could be dealing with an auto-immune condition.

PCR Tests
A review from the University of Oxford’s Centre for Evidence-Based Medicine (Appendix 2)
found that the standard PRC test is so sensitive, that it can detect old infections by picking up
fragments of dead viral cells. Originally developed to detect the presence of DNA and RNA in
biological samples, even its Nobel Prize-winning inventor Kary Mullis declared that PCR was
never intended to diagnose a disease. It simply detects the presence of specific genetic material,
which may or may not indicate infection. As Dr. Kary Mullis put it, the PCR technique can
find almost anything in anybody. The PCR test uses amplification cycles to find viral RNA.
The sample is repeatedly chemically amplified to increase the RNA copies until they can be
detected. Each “cycle” of amplification doubles the number of molecules in a sample. If you
run enough cycles, you can effectively find a single molecule of any substance. Public Health
England (PHE) policy confirms that the cycle threshold should be set around 25.6 and if the
machine must run more than 25 to 35 cycles (Appendix 2a) to get the sample to the test’s Limit
of Detection, there isn’t enough virus in the sample to matter clinically.

Figure 1 (see PDF)

We have information from freedom of information requests that as many as 40-45 cycles are
being carried out (Appendix 3, 3a, 3b, 3c) which is too many because it increases the chance
of a positive result even without coronavirus RNA being present in the original sample – hence
the ‘asymptomatic’ individuals. In addition to being completely unreliable the PCR tests also
contain carcinogenic ethylene oxide. (Appendix 48)

Covid is a biological weapon – Gain of function research
Chinese Virologist Li-Meng Yan was among the first researchers to study covid-19 in China
after she was enlisted to investigate the origin of the virus by superior Leo Poon. Dr Li-Meng
Yan and her team published a report (Appendix 4) claiming that the novel coronavirus was
developed “as a laboratory product created by using bat coronaviruses ZC45 and/or ZXC21 as
a template and/or backbone.” The report states that “ZC45 and ZXC21 were discovered
between July 2015 and February 2017 and isolated and characterized by the aforementioned
military research laboratories.” It also says that when a non-military lab, the Shanghai Public
Health Clinical Centre, published a Nature article reporting “a conflicting close phylogenetic
relationship between SARS-CoV-2 and ZC45/ZXC2 rather than with RaTG13, was quickly
shut down for ‘rectification.’” The report also accuses several publications of bowing to
political pressure or of experiencing “conflicts of interest” so as not to publish findings that
differ from the natural origin theory. “The existing scientific publications supporting a natural
origin theory rely heavily on a single piece of evidence – a previously discovered bat
coronavirus named RaTG13, which shares a 96% nucleotide sequence identity with SARSCoV-2,”.
8 The National Institutes of Health (NIH) in the USA has admitted to funding of gain of function
research on bat coronaviruses at China’s Wuhan lab – despite Dr Anthony Fauci repeatedly
denying this. In a letter to Republican James Comer (Appendix 5), NIH’s principal deputy
director A. Tabak, blamed EcoHealth Alliance – that funnelled US funds to the Wuhan lab –
for not being transparent about the work it was doing. British scientist Peter Daszak who runs
EcoHealth is accused by Tabak of failing to comply with the terms of the grant. As recently as
November 2021 Fauci was accused of lying about gain of function research after documents
obtained by the intercept (Appendix 6) detailed grants given to EcoHealth Alliance for bat
coronavirus studies. The $3.1 million grant was awarded for a five-year period between 2014
and 2019. After the funding was renewed in 2019, it was suspended by the trump administration
in April 2020. The grant directed $599,000 to the Wuhan institute of Virology for bat
coronavirus research.
9 British Professor Angus Dalgleish and Norwegian scientist Dr. Birger Sørensen, published a
report in the Quarterly Review of Biophysics (Appendix 7) and claim that the coronavirus’s
spike protein contains sequences that appear to be artificially inserted. They claim they had
‘prima facie evidence of retro-engineering in China’ for a year – but were ignored by academics
and major journals. Dalgleish is a professor of oncology at St George’s University, London,
and is best known for his breakthrough creating the first working ‘HIV vaccine’, to treat
diagnosed patients and allow them to go off medication for months. While analysing COVID19 samples last year in an attempt to create a vaccine, Dalgleish and Sørensen discovered
‘unique fingerprints’ in the virus that they say could only have arisen from manipulation in a
laboratory. They said they tried to publish their findings but were rejected by major scientific
journals which were at the time resolute that the virus jumped naturally from bats or other
animals to humans. Even when former MI6 chief Sir Richard Dearlove spoke out publicly
saying the scientists’ theory should be investigated, the idea was dismissed as ‘fake news.’

10 Graphene hydroxide

Dr Andreas Noack is a German chemist and one of the EU’s top graphene experts, carbon
expert and doctored in the field of activated carbon whereby for his doctoral thesis he converted
graphene oxide into graphene hydroxide. Professor Dr Pablo Campra comes from the
university of Almeria, and alongside Dr Andreas Noack he examined the covid ‘vaccines’ for
the presence of graphene oxide with the Micro-Raman Spectroscopy, the study of frequencies.
According to both doctors, the vaccines don’t contain graphene oxide but do contain graphene
hydroxide. On November 23, 2021, Dr Andreas Noack released a video explaining what
graphene hydroxide is and how the nano structures injected into the human body act as ‘razor
blades’ inside the veins of ‘vaccine’ recipients. Dr Andreas goes on to explain how due to the
nano size of the graphene oxide structures they would not show up on an autopsy as
toxicologists can’t imagine that there are structures that can cut up blood vessels causing people
to bleed to death on the inside so they would not be looking for them, given their atomic size.

11 On 18th November 2020 Dr Andreas Noack was on a ‘livestream’ on YouTube discussing the
dangers of the Covid-19 ‘vaccines’ when he was arrested on camera by armed German police
(Appendix 41). On 26th November 2021, just hours after publishing his latest video about
graphene oxide and graphene hydroxide (Appendix 42) he was attacked and murdered.
12 We request a full investigation be done into the inclusion of Graphene hydroxide in the
Covid-19 ‘vaccines’ and into the assassination of Dr Andreas Noack.

13 Inflated Covid figures
The number of covid-19 cases have been artificially inflated due to the inaccuracy and
unreliability of the PCR testing and the number Covid-19 deaths in the UK have been massively
artificially inflated due to the fact that a covid death is recorded if an individual died for any
reason within 28 days of a positive Covid-19 test (that was confirmed with the inaccurate and
unreliable PRC tests). These deaths are being recorded as Covid-19 regardless of whether
Covid-19 was the factual cause of death.

14 A Freedom of Information request (Appendix 43) shows us that between March and June 2020
the total number of Covid-19 related deaths in England and wales with no pre-existing health
conditions was 4,476.

Table 6A (see PDF)

15 However, the Covid-19 deaths for the same period were recorded at 49,607 (Appendix 44)

16 We submit that a further way that the Covid-19 statistics have been artificially inflated is by
the ‘rebranding’ of the common influenza, pneumonia and other respiratory infections as covid
-19. Epidemiologist Knut Wittowski, the former head of biostatistics, epidemiology and
research design at Rockefeller University claims ‘there may be quite a number of influenza
cases included in the ‘presumed Covid’ category of people who have Covid symptoms (which
influenza symptoms can be mistaken for), but are not tested for SARS RNA’. Those patients he
argued, ‘also may have some SARS RNA sitting in their nose while being infected with
influenza, in which case the influenza would be ‘confirmed’ to be Covid’.
17 Data from the ONS (Appendix 45) showed that deaths in 2018 from influenza and pneumonia
amounted to 29,516 and in 2019, was 26,398. However, deaths in 2020 for influenza was
recorded at just 394 and pneumonia at 13,619. (Appendix46).


18 John O’loony, a joint applicant on this request is a funeral director running his own funeral
home in Milton Keynes. He has testified (Appendix 47) that as a funeral director he saw ‘a
massive effort made to deliberately inflate Covid death numbers. Cancer patients and stroke
victims and even one guy that was run over all ended up with Covid on their death certificate’.
18a We submit that the misrepresentation of covid cases and covid deaths warrants a full
investigation by the Court.

19 Ineffectiveness of masks
The World Health Organisation (WHO) has admitted that there is no evidence available on the
usefulness of masks to protect non-sick individuals (Appendix 9). In addition to hypoxia and
hypercapnia, breathing through facemask residues bacterial and germ components on the inner
and outside layer of the facemask. These toxic components are repeatedly breathed back into
the body, causing self-contamination. Breathing through facemasks also increases temperature
and humidity in the space between the mouth and the mask, resulting in a release of toxic
particles from the mask’s materials. A systematic literature review estimated that aerosol
contamination levels of facemasks including 13 to 202,549 different viruses. Rebreathing
contaminated air with high bacterial and toxic particle concentrations along with low O2 and
high CO2 levels continuously challenge the body homeostasis ,causing self-toxicity and
immunosuppression. (Appendix 10)

20 Alternative treatments
Dr. Peter McCullough is an internist, cardiologist, and professor of medicine at Texas A and
M College of Medicine. He has completed his bachelor’s degree at Baylor University and has
completed his medical degree as an Alpha Omega Alpha graduate from the University of Texas
Southwestern Medical School in Dallas. He also completed his internal medicine residency at
the University of Washington in Seattle, his cardiology fellowship – including service as Chief
Fellow – at William Beaumont Hospital, and his master’s degree in public health at the
University of Michigan.

21 Hydroxychloroquine
The most widely studied and utilized drug in all of COVID-19. It basically has three
mechanisms of action. It reduces the viral entry through endosomes. It helps work as a zinc
ionophore. And zinc actually works to impair the RNA-dependent polymerase. And lastly, it’s
an anti-inflammatory. It changes the overall profile of cells so there’s less inflammation.
259 supportive trials, 385,000 individuals and Hydroxychloroquine is like I say, our mainstay
in COVID-19 treatment. We have large studies as outpatients demonstrating hazard ratios here,
much less than one, implying a 50% reduction in hospitalization and death from outpatient
studies. We have a very large study from Iran where there’s been, as you can see here, 28,000
individuals, they treat about 25% of their high-risk patients with a short course of
Hydroxychloroquine plus other drugs, 30% reduction in hospitalization and death (Appendix
15)

22 Ivermectin
Another drug that impairs viral entry to the nucleus also has some properties against the spike
protein. We have 60 trials with Ivermectin, a much smaller amount of information than
Hydroxychloroquine, but that’s still substantial. And here, Ivermectin has favourable hazard
ratios for both inpatient and outpatient use, about a 70% reduction in mortality. (Appendix 16)

23 Favipiravir
Available in five countries overall, it’s like oral Remdesivir. Remdesivir is currently
approved in Japan as a treatment for patients infected with SARS-CoV-2, the virus that causes
COVID-19. Outside of Japan, Remdesivir is an investigational, unapproved drug.
A report in the New England Journal of Medicine in May concludes that the broad spectrum
antiviral medication developed by the biopharmaceutical company Gilead Sciences was
superior to placebo in shortening the time to recovery in adults hospitalized with COVID-19
and who had evidence of lower respiratory tract infection (Appendix 17).

24 Corticosteroids
This is a mainstay of inpatient treatment. A meta-analysis suggests a 30% reduction in
mortality. Inhaled Budesonide, known in the United States as Pulmicort, a randomized trial
called the Stoic Trial. There was an 87% reduction in hospitalizations with inhaled
Budesonide. So we have positive data for both oral and inhaled steroids (Appendix 18).

25 Colchicine (off label)
Colchicine is an anti-inflammatory drug. The largest, highest quality, randomized prospective
double-blind placebo-controlled trial. This was coordinated at Montreal Heart Institute. Over
4,000 outpatients with symptomatic COVID-19, and among those who were confirmed
positive, a 25% reduction in hospitalization and death (Appendix 19)

26 Clade x and Event 201 Scenario
In May, 2018, the WEF partnered with Johns Hopkins to simulate a fictitious pandemic dubbed
‘Clade X’ (Appendix 12) to see how prepared the world be if ever faced with a catastrophic
pandemic. A little over a year later, the WEF once again teamed-up with Johns Hopkins, along
with the Bill and Melinda Gates Foundation, to stage another pandemic exercise called
‘Event 201’ in October, 2019 (Appendix 13). Both simulations concluded that the world wasn’t
prepared for a global pandemic. A few short months following the conclusion of Event
201, which specifically simulated a coronavirus outbreak, the World Health Organization
(WHO) officially declared that the coronavirus had reached pandemic status on March 11,

27 “The next severe pandemic will not only cause great illness and loss of life but could also
trigger major cascading economic and societal consequences that could contribute greatly to
global impact and suffering” — Event 201 pandemic simulation (October, 2019)
27a Since then, just about every scenario covered in the Clade X and Event 201 simulations has
come into play, including:

 Governments implementing lockdowns worldwide
 The collapse of many industries
 Growing mistrust between governments and citizens
 A greater adoption of biometric surveillance technologies
 Social media censorship in the name of combating misinformation
 The desire to flood communication channels with “authoritative” sources
 A global lack of personal protective equipment
 The breakdown of international supply chains
 Mass unemployment
 Rioting in the streets

28 After the nightmare scenarios had fully materialized by mid-2020, the WEF founder declared “now
is the time for a great reset” in June 2021.
29 We submit that it is highly unlikely, to the point that it is unbelievable, that this is purely
excellent forecasting, planning, and modelling on the part of the WEF and partners that
Clade X and Event 201 turned out to be so prophetic.

30 Agenda 21/30 and the Great Reset Agenda
“The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and
reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future” — Klaus
Schwab, World Economic Forum
31 The so-called “great reset” promises to build ‘a more secure, more equal, and more stable
world” if everyone on the planet agrees to “act jointly and swiftly to revamp all aspects of our
societies and economies, from education to social contracts and working conditions.”
(Appendix 11) But it wouldn’t have been possible to contemplate materializing such an all-
encompassing plan for a new world order without a global crisis, be it manufactured or of
unfortunate happenstance, that shocked society to its core.

32 Together, the Johns Hopkins Centre for Health Security, the World Economic Forum, and the
Bill and Melinda Gates Foundation submitted seven recommendations for governments,
international organizations, and global business to follow in the event of a pandemic (Appendix
14). The Event 201 recommendations call for greater collaboration between the public and
private sectors while emphasizing the importance of establishing partnerships with un-elected,
global institutions such as the WHO, the World Bank, the International Monetary Fund, and
the International Air Transport Organization, to carry out a centralized response. One of the
recommendations calls for governments to partner with social media companies and news
organization to censor content and control the flow of information.
33 According to the report,
“Governments will need to partner with traditional and social media companies to research
and develop nimble approaches to countering misinformation. National public health agencies
should work in close collaboration with WHO to create the capability to rapidly develop and
release consistent health messages. For their part, media companies should commit to ensuring
that authoritative messages are prioritized and that false messages are suppressed including
though [sic] the use of technology.”

34 Censorship
Throughout 2020, Twitter, Facebook, and YouTube have been censoring, suppressing, and
flagging any coronavirus-related information that goes against World Health Organisation
(WHO) recommendations as a matter of policy, just as Event 201 had recommended. Big tech
companies have also deployed the same content suppression tactics during the 2020 US
presidential elections — attaching “disputed” claims on content that question election integrity.
The UK government and governments around the world are using the ‘pandemic’ to crack
down on free expression and access to information. From the onset of Covid-19, political
considerations have clashed with concerns about public health and free expression. Authorities
have blocked legitimate websites and ordered the removal of unwanted content. Officials have
reinforced these controls by criminalising more categories of online expression and arresting
journalists, activists, and members for public speaking about the government’s performance.
15
To suppress unfavourable health statistics, critical reporting and other COVID-19 content the
UK government has blocked websites or forced users, social media platforms, or online outlets
to delete information. There has been an unprecedented assault on the freedom of doctors to
care for their patients, and Dr Robert Malone, the INVENTOR of the RNA vaccines has been
de-platformed on all social media for speaking out against the covid injections. Some academic
journals are blocking the publication of studies showing the effectiveness of drugs such as
Ivermectin and hydroxychloroquine. Smear campaigns are being waged against any doctors
and scientists who challenge the WHO narrative on Covid-19 and the Covid-19 ‘vaccines’. We
are in a situation where governments and global NGO’s have seized control of the medical
profession.

B. THE NUREMBERG CODE

C. THE ROME STATUTE

D. REQUEST FOR THE OPENING OF AN ENQUIRY

153 WE WANT TO REPEAT: It is of the utmost urgency that ICC take immediate action,
taking all of this into account, to stop the rollout of covid vaccinations, introduction of
unlawful vaccination passports and all other types of illegal warfare mentioned herein
currently being waged against the people of the United Kingdom by way of an
IMMEDIATE court injunction
.

För innehållet i punkterna B- D, appendix, bildmaterial och referenser hänvisas till bilagd PDF. Den inlämnade akten omfattar 44 sidor. / Peter Krabbe

Julstämning

Finns det några snälla skribenter här? Inte, då får ni inga julklappar och inte heller någon julmat! Har ni inte tagit sprutan heller så kan ni vara helt säkra på att jultomten uteblir. Han är nämligen vaccinerad och kan inte riskera att bli smittad, för det är ju bevisat att är man så gammal och dessutom vaccinerad så dör man på fläcken om någon andas i närheten. Att komma genom skorstenen är ju inte att tänka på när det saknas handikapplift, med det är ju de där amerikanska tomtarna som sysslar med det. Här i Sverige vadar tomten fram med sin lykta i meterhög snö, varm och go efter att ha suttit en stund i stallet tillsammans med alla djuren. Lite hösnuva må väl vara, det behöver ni inte vara rädda för, tomten har numera vaccinpass. Så sluta tramsa med QR-koder vid dörren, annars får ni skaffa er egen julklappssäck! Basta!

Eftersom jag är en elak skribent uppmanar jag alla tomtar att stanna hemma i skogen. Barnen skall istället ha en spruta i röven, det har regeringen bestämt. De vuxna skall inte heller tro att de skall ha roligt i jul och äta julmat, dricka öl och snaps eller träffa tjocka släkten. Vi befinner oss i en allvarlig kris, då håller ni flabben och slutar skratta! Hör ni det! Sluta skratta!

Vi får nu istället lysa upp vår tillvaro med det första adventsljuset. Om fyra veckor är vi fullt upplysta, kanske med lite hjälp av Lucia. Sedan gör julgranen sitt till och våra liv flödar i upplysning. Borta är alla sorger och problem. Kanske upptäcker vi att någon har låst dörren utifrån, men julskinkan räcker ju ett tag till, så varför bekymra sig? Skönt att vara hemma. Tomtar finns så det räcker på loftet.

Där utanför är det lite glest på gatorna, de flesta lär vara i huvudstaden för att demonstrera mot julen, eller var det kanske mot sprutorna? Skit samma, sprit i snapsglasen eller i handflatorna kvittar lika. Det smakar lika illa. Tur att vi har grisen, den får vi i alla fall ha för oss själva. Och sillen, den har väntat länge nog i tunnorna. Till nästa jul har den blivit surströmming, så bäst att äta nu. Men ålen får vi låta bli, den blir så störd av vårt 5G att den inte hittar till Sargassohavet för att åla av sig. Gröt får vi äta. Lämnar vi lite får vi ris á la Malta också. Till de som inte vet kan vi viska att det heter riz à l’amande egentligen, mandel på franska och inte alls kommer från Malta. Men gott är det tillsammans med lite körbärsvin eller jordgubbskräm från sommaren.

Så glöm alla virus och spikproteiner, de finns inte på julbordet, och unna er ett julfirande tillsammans med familj och vänner, inte vill vi att även de skall ta slut! Och visst får vi skratta!

Peter Krabbe

The Great Awakening

Ursäkta att det mesta i denna krönika är på engelska, men det blir tyvärr nödvändigt av praktiska skäl. Videon som är huvudobjekt denna gången har engelskt tal och är dessutom textat på engelska, så den bör gå att förstå av de flesta. Dess innehåll är så chockerande och samtidigt så viktigt att den är ett måste för alla mina läsare.

Många har undrat vem som ytterst ligger bakom The Great Reset, bortsett från pianisten vid pianot – Klaus Schwab – det är inte han som har skrivit musiken. Videon ger ett tydligt svar på detta och ger dessutom en kristallklar bild över politikernas roll som marionetter i detta pågående drama. Jag får varna för att videon kan ge känslor av hopplöshet och resignation inför ett scenario som redan kan tyckas fullbordat, men rubriken, som samtidigt är avslutningsord i videon, syftar till att ge krafter för att vi skall orka stoppa eländet innan det är för sent. En motbild.

Vi kan inte göra mycket åt det centraliserade ägandet av industri, ekonomi och varuproduktion, men vi kan arbeta för att kapa förbindelserna till de av våra politiker som är korrumperade och inte kan motstå de erbjudanden de ställs inför från oligarkerna. Dessa kan nämligen inte klara sig utan att ha kontrollen över statens maktmedel – polis och militär. Vi har själva makten över de folkvalda än så länge och måste inse att de som inte fullgör sitt kontrakt mot folket på grund av egen ekonomisk vinning SKALL UT UR VÅRA FOLKVALDA FÖRSAMLINGAR OMGÅENDE. Detta är vår enda chans att stoppa den nya totalitarismen från att helt behärska våra samhällen.

Därmed över till David Sorensens och Tim Gielens lysande sammanställning av världens ondska:

Dear Friends for Freedom,

for months I have been announcing it, and now it’s finally here. The most important documentary you will ever watch.


MONOPOLY
Who owns the world?Here are some comments from viewers on Rumble:

”This is the best true documentary that I’ve ever seen.”

”This will change the world!!!!!!!”

”AWESOME!!!!! GREAT JOB!!!!!!!!! ”

“Should be required viewing by all humans on earth.”

“What a brilliant documentary.”

“This is simply one of the top 5 most important videos ever produced and seen.”

“This is the shot that needs to be heard around the Globe!”

“THIS!!!!! Thank you!!!!!”

“This is a brilliant piece of work.”


If there is ONE video you will ever watch this year, let it be this one.

www.stopworldcontrol.com/monopoly


David Sorensen
StopWorldControl.com
Watch MONOPOLY now! ›
Links Not Working?
If the links in this email don’t work, try this:
1) Select the link
2) Copy it
3) Open your internet browser
4) Paste the copied link in the address bar
5) Hit enter

THIS IS THE LINK YOU SHOULD COPY AND PASTE INTO YOUR BROWER:
🏼
http://www.stopworldcontrol.com/monopoly

Med förhoppningen att länkarna fungerar och att videon rullar på som den skall,

Peter Krabbe

När konturerna klarnar…

Vakna nu Joe, vi jobbar ju för samma boss och har mycket att göra!

När jag nu befinner mig i Frankrike finns det all anledning att kasta ett öga på uppladdningen inför det franska presidentvalet, inte minst för att få grepp om prognoserna både för Sverige 2022 och EU de kommande åren.

Man kan utan tvekan påstå att det första stora slaget om globalismens framtid på bekostnad av nationalismen kommer att stå i Frankrike, dess fokus kommer lika säkert att vara på frågan om Macron kommer att få ett nytt uppdrag på ytterligare fem år eller inte.

Valet kommer att hållas under april 2022.
De flesta känner nog till de enorma demonstrationer mot Macron som plågat både Paris och andra franska städer de senaste åren, först genom Gula Västarna, en folkrörelse mot den ekonomiska politiken, sedan genom ett församlat folk mot Covid-restriktioner och – i bakgrunden – en totalkollaps av den franska nationen till förmån för den globala omställningen genom WEF:s The Great Reset. Fransmännen i gemen är oerhört mycket mer pålästa och medvetna om denna agenda än vad som är vanligt i exempelvis Sverige. Därför går miljoner fransmän ut på gatorna varje lördag i oändliga demonstrationståg mot Macron och hans politik.

Ett presidentval i Frankrike liknar inte nämnvärt det amerikanska, där två partier i interna val utser sin kandidat till den nationella omröstningen. Istället är primärvalet öppet för alla som har goda idéer eller ekonomiska möjligheter att delta, ibland sponsrade av etablerade partier, ibland av andra intressen.

De två kandidater som får flest röster gör sedan upp i andra omgången om presidentposten och får då hoppas på stöd från de redan utslagna.

I valet för fyra år sedan vann Macron över Marine Le Pen med 53% mot 47%, en knapp seger trots att hans parti LREM bildades först efter valet. Som sponsorer hade Macron den judiska lobbyn med Rothschilds Bank, där han arbetat några år och mediekoncernen Le Monde med judiska ägare, snarlikt Bonniers.

Globalismen fick därmed en rivstart med ett förödande resultat för fransmännen, som får allt svårare att klara sin ekonomi. Att Covid-restriktionerna utnyttjats maximalt för att krossa små och medelstora företag förstår fransmännen bättre än de flesta, de bakomliggande medicinska aspekterna vet alla som läser min blogg är en påklistrad fasad för att täcka över globalismens omfördelning av de ekonomiska tillgångarna från den enskilde till storföretagens aktieägare, grundbulten i globalismens ideologi att de internationella storföretagen och de sammankopplade finansinstituten styr staten i egenskap av dess totalitära maktmedlet med polis och militär.


Att tvinga alla att ta sprutan, oavsett de medicinska riskerna och eventuella effekterna, ingår i globalismens depopulationstanke och strävan efter totalkontroll över befolkningen och är därför väsentligt för Macrons uppdragsgivare. Under slutet av oktober skall parlamentet ta beslut som kan förlänga restriktionerna, även för hotell och restaurang, till efter sommaren 2022! Detta trots att dessa är på väg att avskaffas i övriga länder! Man kan inte se detta som annat än en maktdemonstration och ett sätt att straffa protesterande fransmän. Med ett sådant scenario ligger det nära till hands med utförsäljning av utlandsägda fastigheter och en totalkollaps av både fastighetsmarknaden och turistindustrin. Allt enligt protokollet…

Att Macron eller någon likasinnad sitter kvar vid makten är därför fundamentalt för globalisterna för att klara tidsplanen 2030. Macron visste redan från början att han gav sig in på ett livsfarligt uppdrag och deklarerade direkt sin ambition att lämna posten efter den första perioden. Därefter skulle enligt planerna Macron sättas in i EU för slutuppdraget – att krossa resten av nationalstaterna och upplösa gränserna. Vi kan utgå ifrån att Merkel och de globaliststyrda befattningshavarna i EU redan satt fram stolen åt Macron.

Såå roligt, lille Emmanuel, att få ha dig i EU!

Men låt oss återvända till presidentvalet och se hur detta skall gå till! I de första opinionsundersökningarna har Macron genom sitt parti 25% av rösterna. Socialisterna och ekologisterna är redan uträknade i detta val med knappt 10% vardera som mest. De konservativa LR (republikanerna) kan räkna med 13- 28% beroende på vilken kandidat man väljer att satsa på. Marine Le Pen ligger på 18% samtidigt som en ny högerkandidat hotar med 14%. Eric Zemmour är f.d. journalist på Le Figaro och kan genom sin närliggande politik ta de röster som Marine Le Pen hade behövt. Han är partilös och man kan då undra över vem som finansierar. Att minska Le Pens underlag är fundamentalt för Macron. I samma riktning verkar det faktum att Florian Philippot hoppat av från Le Pens parti RN och startat ett eget med det uppriktiga namnet Les Patriotes. Samtidigt har i dagarna Macrons tidigare premiärminister Philippe anmält sig som kandidat med ett nystartat parti som kallar sig Horizon. Totalt deltar ett tiotal kandidater i primärvalet, två skall gå vidare till andra omgången.

Om man istället ser till potentiella block så har högern 30- 35% av rösterna, den församlade vänstern 20-25%, republikanerna (moderaterna) 20-25% och Macrons parti (rent globalistparti) 25%. Om de övriga blocken hade enats om en kandidat redan i första omgången hade Macron varit ett minne blott. Men delat på tiotalet kandidater når ingen upp till Macrons nivå och frågan blir därför vem av dessa tio som skulle kunna utmana honom i slutomgången.

Ännu fler kandidater kan fortfarande anmäla sig, men få har bakgrund och karisma nog att konkurrera. Om Cabalen (hypotes) sponsrar fler högerkandidater i syfte att splittra och försvaga nationalisterna sitter Macron kvar. Att hans parhäst Philippe startar ett stödparti för Macron kan bara tolkas som att Macrons parti La Republique En Marche förenas genom ett Vers till l’Horizon (republiken på väg mot horisonten). Macron vill vinna första omgången för att framstå som en segrare, värdig att ta över EU. Genom att lämna över till Philippe före eller efter slutomgången kan man samla alla röster, även från dem som hatar Macron och är livrädda för vad som utmålas som högerextremister.

Medias påverkan på väljarna är extremt hög i Frankrike, vilket också medfört att två stora industrisyndikat med judiska ägare gör i stort sett vad de vill med politiken. Dessa syndikat innehåller banker och tillverkningsindustri och ståtar alltid med en mediekoncern som kronan på huvudet.

Den judiska familjen Dassault (Bloch före namnbyte) styr mediekoncernen Le Figaro, med en vänsterinriktad politik. Därifrån kommer journalisten Eric Zemmour med uppdrag att spela högerprofil i syfte att ta blåögda väljare från Le Pen.
Den likaledes judiska storbossen Alain Minc (Minkowski före namnbyte) styr mediekoncernen Le Monde (motsvarar DN +Wallenbergs i Sverige) och skryter med att personligen ha tillsatt Macron 2017, något som ingen idag betvivlar.
Det är Dassault och Minc som i praktiken styr Frankrikes politiker mot globalismens fullbordande på folkets bekostnad. Den som gräver kommer att hitta samma mönster i Sverige. Men ingenstans är processen så tydlig och genomförs så hänsynslöst som i Frankrike.
Politikernas belöning blir betalning genom tilldelning av aktier i globalisternas storföretag och banker. Hur många politiker som är nyblivna aktieägare i Pfizer lär ni aldrig få veta, men det är så man tömmer statskassor idag. Säkert och sekretessbelagt.

Slutsatsen blir att Europas mest hatade politiker och värsta globalist med politisk makt både kan fortsätta att plåga Frankrike och samtidigt bli det nya hatobjektet för oss alla som är kvar i EU. Konsekvenserna kommer vi inte ens att kunna drömma om – detta skall jag återkomma till.

Jag tror att många känner igen detta från den svenska politiken. Vi har ett 25% parti i SD, ytterligare en 25% i M+KD, en 25% i S och en släng med sleven i V och Mp. I mitten tronar Bilderbergarnas drottning Annie Lööf med statsministeruppdraget i ögonvrån. SD försvagas genom AfS. Eftersom vi saknar president väljer riksdagen statsminister, vilket kanske är bättre än det franska upplägget. Kvarstår dock det faktum att SD aldrig skulle kunna få regeringsuppdraget, inte ens med 40% av rösterna bakom sig. Detta är samma problematik som för Le Pen. Ingen vill samregera, man är ensam om sin politik. Återstår en allians M+ C+ S med Annie som Sveriges Macron. Alliansen kan vi mer korrekt döpa till Globalisterna, så är spelet slutspelat. Politiken är redan samordnad, bara petitesser skiljer aktörerna åt och pensionerna står Cabalen för.

Skulle något mot förmodan gå åt fel håll så har man numera lärt sig hur datorerna skall hanteras, så ingenting riskeras i onödan. Det är min personliga uppfattning att valresultatet redan är klart, både i Frankrike och i Sverige.

Jag tror också att det just därför blir fler utträden ur EU de kommande åren. Polen har redan börjat röra på sig och stora delar av Östeuropa kommer säkert att följa efter i takt med att de ekonomiska lockropen från Kina och Ryssland blir mer konkreta. Man har redan lärt sig vad ett totalitärt system innebär och vill inte ha det igen. Mer om detta längre fram…

Peter Krabbe

Om detta skola vi icke hava en åsikt…

Då kommentarsfältet på min blogg sedan midnatt lördag 24.00 är blockerat för mig och jag därför inte kan svara på eller moderera inkommande post lägger jag – tills problemet är löst – ut detta svar som en separat artikel. Tror någon att det finns ett samband?

Magnus, jag kan bara konstatera att det finns två helt olika åsikter här på bloggen om huruvida viruset existerar eller inte. Jag hävdar varken det ena eller det andra, eftersom jag inte har tillräcklig medicinsk kunskap att bedöma frågan.
Hela vaccinationskampanjen bygger däremot på förekomsten av ett virus som gör oss svårt sjuka eller får oss att dö. Detta för att vi skall fås att tro att det är livsnödvändigt att ta sprutan, något som enligt min mening har ett annat syfte, nämligen att injicera ett medel att påverka och styra våra hjärnfunktioner med. Vad vi vet nu är att ett sådant medel är grafenoxid, som har just dessa egenskaper.
Det totala antalet avlidna är inte väsentligt högre under pandemiåren än jämfört med tidigare år. Detta indikerar, vilket vi också vet, att det förekommer falsk information från våra myndigheter om vilka som dör av Covid och varför. Läkare får betalt för att skriva Covid på dödsattesten trots att man egentligen dör av en konventionell sjukdom och statistiken förfalskas. Människor avlivas medvetet genom att välja fel behandlingsmetod, vilket ökar de påstådda dödstalen i Covid.
Man kan därför konstatera att pandemin är skapad med hjälp av en styrd media för att få igång vaccinationerna i syfte att få den elektromagnetiska mottagare på plats i våra hjärnor som behövs för att till stånd en långsiktig (inom tio år) depopulation av vår värld, sammantaget med beteendeförändringar hos dem som överlever.
För att genomföra detta underlättar det ju att ha ett virus, vars effekter blir påtagliga för befolkningen, men det hade gått ganska bra ändå eftersom injektionerna orsakar större skada än viruset självt. Detta förutsatt att man får fart på det påstådda vaccinationsprogrammet. Om viruset finns eller inte är därför inte huvudfrågan, det är innehållet i sprutorna och dess påverkan på våra kroppar som är det.
Det är också min åsikt – utan att kunna bevisa det – att de mediciner som Ivermectin som nu förbjuds av Cabalen eliminerar de skadeverkningar, som exempelvis blodproppar som orsakar dödsfallen, som är förutsättningen för depopulationen. Ivermectin dödar parasiter i kroppen och då också de grafenoxidbärande maskar och nanopartiklar som avses ta livet av oss. Men detta är bara en hypotes – än så länge.

Peter Krabbe

Ett ljus i mörkret.

Så var det dags för Lucia igen. I det av invandring plågade Ronneby visar man upp Lucior av det slag som vi alla egentligen vill se – våra vackra, blonda och unga ljusbärare i en tid som inte bara behöver lysas upp rent fysiskt, utan också politiskt. Heder åt detta modiga initiativ! Inte ett spår av mångkultur i denna, vår kanske mest svenska tradition. Jag ser det gärna som ett svar till de obskyra krafter som tidigare försökt anlägga mordbrand i Ronnebys vackra medeltidskyrka. Rör inte vår kultur, den hindrar inte andras från att också få plats – var och en skall kunna ha rätten till sitt eget val men alla behöver inte trängas på samma ställe. Basta!

Inte bara Lucia tänder ett ljus i mörkret. Vi går alla med tändstickor i fickan för att se ljusen flamma i kyrkor, på kyrkogårdar och i våra egna stugor, fladdrande lågor som sedan urminnes tider skänkt trygghet och värme åt de små grupper av människor som behövt skyla sig mot mörkrets hotfulla och förmodade ondska och frostiga kyla. Årets mörkaste dag närmar sig. Det är nu vi behöver varandra, mer än vanligt. I vår fysiska eller imaginära grotta samlar vi krafter och mod för att möta det nya året med alla sina utmaningar. Kommer allt att förbli som förut?

Det vet vi redan, att så blir det inte. I själva verket kommer allt att förändras – om vi låter det ske. Kanske orkar vi ändå inte hålla emot? Men i takt med att ljuset återkommer ökar också våra krafter och vårt enda val blir att kämpa vidare för en tillvaro som vi själva får bestämma över. Låt oss göra det tillsammans, låt oss besegra ondskans krafter och bygga fundamentet till en värld utan våld, förtryck, korruption och maktmissbruk. Vi måste tro på att vi kommer att klara det…

När Lucia blåser ut sina ljus gör jag sammaledes och släcker skrivbordslampan för att få lite julefrid och mer tid för familjen. Jag önskar därför alla mina läsare en riktigt God Jul och en trevlig Nyårshelg, så löser vi världens problem under det nya året istället. Då har kanske också amerikanarna enats om vem som skall styra deras land och fransoser och britter har satt Nordsjöns fisk i rätt nät. Jag tänker på Cleese och hans fiskdans…

Peter Krabbe

Ett val för USA – eller oss alla?

Presidentvalet i USA närmar sig alltmer. Medan vi i Sverige försöker bearbeta våra egna surdegar Palmemordet och Estoniaförlisningen i en evig kamp mot ett tigande etablissemang, står på andra sidan Atlanten det avgörande slaget om demokratins vara eller icke vara. Invektiven och lögnerna haglar i båda riktningarna, samtidigt som poströstningen är i full gång. Både här och där har vi en situation där 51% av befolkningen kommer att styra resterande 49%. Där har vi demokratins ömma tå. The Winner takes all. Man skulle kunna tycka att en bättre demokrati skulle innebära att parterna försöker hitta långsiktiga samarbetslösningar i det breda mittfältet och att vinnaren sätter sin egen profil i det lite mer marginella ytterområdet. Att man inte genomför större ändringar utan åtminstone två tredjedels majoritet?

Detta resonemang finns tyvärr bara inom försvarspolitiken, av naturliga skäl, ett militärt försvar kan inte minska och öka som en jo-jo i takt med valresultaten. Personal- och materialanskaffning måste vara långsiktiga och visa en oföränderlig målsättning utåt. Av någon märklig anledning inser man inte att invandringspolitiken, polismakten och rättsväsendet måsta ha samma märke, en stabil långsiktig inriktning med en större konsensus än 51%. 

I själva verket är det så att behovet av en majoritet minskar radikalt när de överstatliga styrorganen, EU, FN och i viss mån USA, istället erbjuder den back-up som saknas nationellt.

När Löfvén inte får stöd för sin invandringspolitik här hemma reser han ner till Bryssel istället och kommer hem glad i hågen – där är vi överens om allt! Om Trump mot förmodan skulle bli snuvad på segern genom förväntat valfusk försvinner den broms på utvecklingen som hittills fått vår demokrati att åtminstone finnas på pappret. Att kommunismen – i sin moderna form globalismen – har stöd internationellt kan vi knappast förvåna oss över med tanke på snedfördelningen av välfärden globalt. Men är vi beredda att offra det samhälle i relativ balans som vi själva byggt upp under seklernas gång för att bli en kugge i den internationella kommunismen? Att förlora vår – i internationella sammanhang betydelselösa – välfärd som en ren symbolhandling för att visa solidaritet mot övriga världen?

Kan vi inte istället lyssna på de länder i Östeuropa som levt under kommunism i femtio år och försöka förstå deras dyrköpta erfarenheter? Jag tror att det är svårt för många att förstå att den politik som alltmer sprider sig över vad som vi betraktar som en gediget kapitalistisk västvärld faktiskt är en kommunism, som inte nämnvärt skiljer sig från den politik som vi alltid avskytt som den sovjetiska, totalitära regimen.

I kommunismen har staten monopol över företagsamheten, landets råvaror och folkets vilja. I globalismen har de utvalda globala storföretagen monopol över den gränslösa företagsamheten, jordklotets råvaror och det utvalda folkets vilja. Enda skillnaden är att de globala storföretagen styr även staten, istället för tvärtom. Vem styr då de globala storföretagen? Är det fortfarande någon som inte vet?

Om deras marionett Joe Biden vinner valet i USA lär ni i så fall få veta det snabbare än vad ni anar. Om tio år skall deras projekt vara genomfört globalt. FN blir den enda och överstatliga makten, styrd av ett noggrant urval av lydiga tjänstemän, den nya adeln, med feta magar och tunga plånböcker. Tro inte att ni kan bli en av dem, för de väljer bara varandra och har era åsikter registrerade i sina datorer. Alla allmänna val blir nu avskaffade och eliten vet bäst, både om och hur ni skall leva. I den årliga pandemiutgåvan sorteras de som är svaga och kostnadskrävande bort, så samhället blir lönsamt. Framtiden säkras genom att fostren besiktigas och får sina gener korrigerade och tankejusterande elektronik inopererad. Ni kan ansöka om att få föda barn om ni fullgjort era skyldigheter gentemot samhället och styrkt att ni är till nytta. Äktenskaplig rasblandning blir obligatorisk förstås, rasbegreppet är ju historia numera. Äktenskap med staten är förstås ett alternativ, då kan ni hämta ut ett barn ur den statliga fosterbarnsbanken om ni kan visa att ni är könlös.

Nåja, jag skall inte skylla allt detta på Biden, den stackaren. Alla blir vi ju gamla och lite senildementa, även om flertalet inser sina begränsningar och väljer en lugnare ålderdom än att vara president. Problemet är kanske att det vi kallat Deep State med Biden vid rodret blir Real State, inte bara over there utan överallt.

Finns det då ingenting positivt i kikarsiktet? Jo, naturligtvis de färska nyheterna om att Trump räddats undan Covid 19 genom den nya mirakelmedicinen från Regeneron, REGN-COV2, som med hjälp av syntetiska antikroppar ger ett snabbt tillfrisknande. En euforisk Trump lovar på stående fot samma medicin till alla amerikaner kostnadsfritt, något som skulle kunna slå undan benen på hela den politiska vaccinationsagendan, inkörsporten till var mans hälsotillstånd genom hotet om obligatorisk vaccination och påföljande vackra framtid som jag skisserat ovan. Bill Gates torde vara nära hjärtstillestånd efter beskedet som skulle kunna få hans vaccinationsindustri att sjunka ner till börsernas dyngbotten, investerade miljarder puts väck! Efter den senaste månadens debatt om vacciner lär inte många nappa på erbjudandet om frivillig vaccination.

Trumps läkarteam lär få gå med livvaktsskydd under överskådlig tid. Detsamma gäller säkert för ledningen av Regeneron, i alla fall om de vägrar sälja verksamheten till Gates Foundation för nedläggning och total utplåning…

Spännande dagar återstår därmed fram till valet i USA. Glöm dock inte att vi är inte bara åskådare till en teaterpjäs, det handlar i högsta grad även om vår egen framtid och vårt eget lands politik. Vi har två år kvar till vårt eget val. Blir det sista gången vi kommer att kunna påverka?

Peter Krabbe

Forum Krabbe, november 2019.

Forum bild november

 

Så faller då löven på nytt. Naturen går till vila. Mörkret tätnar omkring oss. Inte bara fysiskt, vi väntar modstulet på alla katastrofer som utlovats – den ekonomiska världskollapsen som skulle komma i november, skiftet från Global Warming till den smällkalla vintern, havens stigande nivåer som skulle dränka oss alla, bilarna som inte får köras längre, skogarna som brinner, kyrkorna som rivs eller bränns ner och mycket, mycket annat.

Min senaste artikel om sionismen skrämmer många. Vi är ju inga antisemiter. Varför får vi inte vara ifred i vår tro på allas oändliga Godhet? Ingen kan väl vilja oss något ont? Kan inte den där gamla historian få ligga på sin skräphög och komposteras till ny näring för framtidens lyckosamhälle? Måste vi veta allt?

Demokratin rinner ut, som de sista rännilarna i badkarets avlopp. Vad kommer istället? Friskt vatten eller giftbägarens bittra vätska? Vem vågar smaka på det Nya?

Men nej, vi tänder våra ljus och ser fram emot den väntande VINTERFESTEN och Mångkulturens alla välsignelser. Tryggheten har vi ju i att vara tillsammans. Eller har jag missuppfattat något?

Peter Krabbe

Det sovande folket. Har vi vaknat ännu? Jaså, inte det….

Artikeln om det sovande folket skrev jag på bloggen för tre år sedan. Sedan dess har arbetet i FN fortgått oavbrutet, med stort engagemang från Sveriges regering. Den nya regeringen 2014 utsåg, nästan som en förolämpning mot det svenska folket, en minister invandrad från Iran, Ardalan Shekarabi, till att bistå i utarbetandet av FN:s Agenda 2030 med tonvikt på utökad och fri migration till Sverige i synnerhet och EU i allmänhet. Nu efter 2018 års val läggs FN:s förslag till migrationsramverk fram för undertecknande av medlemsländerna den 10 december i år. Händelsen har påpassligt uppmärksammats av Samhällsnytt i en dagsfärsk artikel. Frågan som nu inställer sig är vilken regering Sverige kommer att ha den 10 december och hur den då kommer att agera i samband med det planerade undertecknandet? Kommer kanske till och med tillsättandet av en ny regering att fördröjas för att Löfvén skall kunna avsluta sitt deltagande i arbetet med bibehållen gloria på huvudet?

Ta del av FN:s förslagstext och studera konsekvenserna för den fortsatta migrationen till Sverige här och mer lättfattligt i Samhällsnytts artikel här! Bakgrunden får ni i en repris av min artikel från oktober 2015 nedan:

Det sovande folket:

logga FN liten

FN:s logga för en ny framtid. Är vi överens om målen – och medlen?

Varför välja Reinfeldt boktitel från 1993 som titel för denna artikel? Jo, den passar förskräckande bra för att beskriva utvecklingen även under de senaste 15 åren. Man sover bra när tystnaden är total. Att jag nu skriver min allvarligaste och sorgligaste artikel i oktober 2015 är heller ingen tillfällighet. Vi har nu fått ta del av rapporten från FN:s toppmöte i New York 25- 27 september och kan därmed konstatera att den sista pusselbiten fallit på plats. Även om tystnaden består kan vi nu åtminstone se en bild, en bild som visar hur vår framtid kommer att se ut. Frågan är om vi vill öppna våra ögon för att se den bilden, eller om fortsatt dvala är att föredra för den personliga fridens skull?

Historien börjar egentligen vid FN:s toppmöte i Rio år 1992. Då antogs den första agendan för en hållbar utveckling, Agenda 21, avsedd för det 21:a århundradet. Agendan kan tyckas harmlös och mest inriktad mot förbättringar i miljö, hälsa och klimat. FN:s underavdelningar bildades för det fortsatta arbetet, exempelvis IPCC för klimatfrågan. Det viktigaste var ändå det som aldrig skrevs ner, de nya resonemangen kring radikala förändringar för att rädda planeten från undergång, tankar som formulerades i de mäktiga men osynliga Romklubben och Bilderberggruppen. Dess medlemmar var aktiva i resonemangen och lade grunden för en dold agenda som innehöll aparta inslag som införandet av en världsregering och en minskning av jordens befolkning till en femtedel av den dåvarande. Från Sverige var Anders Wijkman en förespråkare för dessa tankar.

Jag har skrivit om detta tidigare och bra analyser har gjorts av Lars Bern och Karl-Olov Arnstberg, men det sovande folket har avfärdat detta som konspirationsteorier. Vi vet nu att stora delar av såväl den tidigare borgerliga regeringen som den nuvarande socialdemokratiska är starkt påverkade av de tankar som utvecklats inom FN ur Bilderberggruppens argumentation, något som förklarar den rörande samsyn som finns inom 7-klövern. Reinfeldt är naturligtvis huvudaktör och har under sina åtta regeringsår fört Sverige långt in på den vägen tills folket vaknade vid valet 2014. Genom decemberöverenskommelsen har man ändå lyckats föra uppdraget vidare till nuvarande regering.

Vad är det då som är så förskräckligt i sammanhanget? Är det inte bra att FN bekämpar svält och fattigdom i världen? Jo, så har vi säkert alla uppfattat FN:s roll globalt. Men låt oss se på vad som i själva verket hänt. Tyvärr måste jag plåga er med en lite längre artikel denna gången, men håll ut!

FN har sedan 1992 haft återkommande konferenser på temat hållbar utveckling ungefär vart tionde år och möten i mindre skala i stort sett varje år. Under denna process växer omfattningen av engagemanget och höjdpunkten är den nu avhållna konferensen i New York med påvens medverkan. Den får den pretentiösa titeln Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development, eller förkortat 2030 Agenda. Man anser sig därmed ha kommit fram till receptet för hur världen skall räddas undan undergång och sätter tidpunkten 1 januari 2016 som startpunkt för Time for action!

Sammanfattat kommer vi 2030 enligt FN att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Detta om 15 år! Den som tror på FN:s målsättning bör nog ta sig en extra funderare, tyvärr hör vår regering i Sverige till den troende kategorin. Förvisso har man arbetat länge med förberedelserna och vissa ”problem”, som yttrandefriheten är redan under åtgärdande. En skenande övervakning av internet och censur av bloggar och den fria kommunikationen på sociala medier är redan påtagliga. Press och media har fått strikta regelverk för att vi lugnt skall kunna sova vidare. Att Sverige under ledning av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, som nu återvänder efter uträttat värv, skall vara vägledande pilotstat i omvandlingen kan vi lätt förstå. Detta kan få komiska effekter, som när Löfvén tvingas justera flyktingpolitiken efter SD:s modell till mer hjälp i närområdet efter UNHCR:s direktiv.

I scenariot ligger också FN:s klimatmöte i Paris under december, där IPCC skall fastlägga det regelverk som skall gälla för de 196 stater som undertecknat 2030 Agenda. Detta kommer att ske utan problem, eftersom förbindelsen redan är utfärdad. I artiklarna 31 och 32 förbinder staterna sig att med legal status godkänna UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, ersätter IPCC vars namn blivit skamfilat) som beslutsfattare i klimatfrågan. Detta är en intressant punkt eftersom Sverige redan under lång tid hållit fast vid IPCC:s direktiv i all samhällsplanering, trots att det idag är bevisat att koldioxidhypotesen är felaktig, de underliggande datormodellerna visar fel värden och att faktaunderlaget är felaktigt och manipulerat av NASA och NOAA (Obamas forsknings- och statistikenheter). Enligt den norske klimatprofessorn Ole Humlums utredning har mätresultaten för temperaturhöjningen förfalskats till att visa en ökning som med 0,2 grader (av totalt 0,8 grader över 100 år) överstiger den verkliga bara under de senaste sju åren!

Här kommer dock det viktigaste:

I artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom egen lagstiftning och budgetarbete arbeta för genomförandet av ”the effective implementation of our commitments”. De nationella regeringarna skall alltså vara direkt underställda FN:s överhöghet och kommer att kunna jämföras med en kommunstyrelse i fortsättningen. Detta betonas också i artikel 47, där det fastläggs att de nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan, medan övervakningen av att så sker skall utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och något man kallar ”The Economic and Social Council”. Är det någon som känner kalla kårar utefter ryggraden?

I artikel 25 stadgas att länderna skall stå för livslång omsorg om alla, oberoende av kön, ålder, ras, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder m.m. för att bli likvärdiga medborgare. Den som förvånats över att EU-migranter inte avhyses genom att länsstyrelsen upphäver sådana kommunala beslut, kan nu förstå bakgrunden. Detsamma gäller för delad välfärd gentemot flyktingar, som skall tas omhand i det land de själva väljer. Invandringen behandlas också i artikel 29, där det konstateras att ”vi” erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle. Vi erkänner också att den internationella migrationen är en mångdimensionell realitet av stor betydelse för utvecklingen av länder involverade i ursprung, förflyttning och mottagande. Migrationen är således enligt FN–styret enbart positiv och till glädje för de länder som är mottagare. Basta! Den kommer också att vara bestående under de kommande 15 åren tills lyckotillståndet infunnit sig på jorden!

Naturligtvis finns det delar av konventionen som är positiva. En sådan är det 5:e huvudmålet, att ge flickor och kvinnor likställdhet i alla sammanhang. Att problemet som sådant ligger i de muslimska länderna gör detta mål till ett luftslott. Islam kommer aldrig att ge upp sin religiöst baserade syn på kvinnors ställning i samhället. Agendan ger därför också många möjligheter att komma förbi det 5:e målet genom hänvisning till kulturella särintressen.

För att inte trötta ut er alltför mycket återkommer jag med fler analyser inom kort, säkert tillsammans med andra krönikörer. Genom media kommer ni inte att få mycket insyn och vår 7-klöverregering lär inte heller anstränga sig med att förklara sambanden. I detta inlägg vill jag främst peka på det för Sveriges del totalt omvälvande skiftet från en folkvald demokrati till en tjänstemannastyrd världsorganisation utan insyn eller genomlysning. Under perioden fram till 2030 kommer nationerna att få spela en roll som närmast kan liknas vid det självstyre som vi idag har på kommunal nivå. Som bekant håller även detta redan på att naggas i kanten. Hanteringen av den manipulerade klimatfrågan och hoten om internering av skeptiker i USA (Hansen) kan tjäna som exempel på de möjligheter som FN:s tjänstemän ser i framtiden.

Kvarstår att utreda vilka bestraffande åtgärder som FN-styret kommer att tillämpa gentemot de nationer som vägrar lyda, trots sin signatur på konventionsdokumentet, hur de nationer skall hanteras som genom en oppositionell folkvilja vill lämna FN-samarbetet och framför allt hur de befolkningar skall hanteras som vägrar överge sin ekonomiska standardnivå till förmån för en global inkomstutjämning.

Sov gott!

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: