Yttrande avseende detaljplan för Skanörs Centrum, etapp 1.

Sammanfattning:

Planförslaget är fyllt av goda målsättningar som tyvärr inte kommer till uttryck i det redovisade förslaget.  Åtgärderna framstår som ett desperat försök att rädda centrum- kommersen i Skanör genom att utöka en redan för stor ICA-fastighet in absurdum. Skanör behöver inte en galleria av Toppens modell utan en småskalig kvarterslösning med butiker i kontakt med gatunät och gångstråk i varierad miljö i enlighet med det koncept som Mellangatan representerar.

En ospecificerad nybyggnad som totalt blockerar den visuella infarten till Skanörs bevarandeplansområde fjärmar centrumområdet från stadskärnan på ett sätt som strider mot alla principer för god stadsplanering.

Parkeringslösningen är fullständigt katastrofal med utfart mot Falsterbovägens mest trafikerade avsnitt, 25 meter från korsningen med Södergatan och 35 meter från korsningen med Axelsons Torg.  Snedparkeringen inom området innebär rundkörning och backning mot körriktningen för alla fordon som skall lämna sin plats.

Planläggningen av Skanörs centrum måste ske i ett sammanhållet sammanhang, där trafiklösningar och bebyggelseområden kan överblickas för hela området. Utbyggnaden kan ske etappvis men planläggningen måste visa intentionerna i sin helhet för att lämpligheten av föreslagna åtgärder skall framgå. Planförslaget saknar all redovisning av hur resterande delar av området avses sammanfogade med det aktuella planområdet.

Planförslagets utformningsbestämmelser är praktiskt taget obefintliga, vilket ger exploatören fria händer att tolka den kraftigt utökade byggrätten på ett sätt som inte är förenligt med riksintresset för kulturmiljön.

Planförslaget har så stora brister att en omarbetning eller sammanläggning med kommande etapper är nödvändig.

Planförslaget:

Översiktsplanen

I ÖP anges att Skanörs centrum skall förnyas, vitaliseras och utvecklas. I planförslaget byggs redan undermåliga, befintliga strukturer på och permanentas därmed under överskådlig tid. Ombyggnaden av bibliotekshuset visar, trots de intentioner som framkom under arkitekttävlingen om centrum, att någon vilja till förnyelse inte finns. Resultatet är bedrövligt och ger varningssignaler i fråga om ICA-bebyggelsen.

Mark och vegetation

Planförfattaren tycks inte ha uppfattat att ICA-fastigheten ligger på en nivå 0,4 meter över Södergatan, vilket medför komplikationer när byggnaden dras fram till gräns mot gatan. Man får förutsätta att samma golvnivå som ICA nu har invändigt eftersträvas.

Bebyggelse.

ICA-byggnaden har nyligen försetts med en påbyggnad av butiker mot Södergatan. Av dessa återstår idag en fastighetsmäklare och en inredningsbutik. Nu föreslås ytterligare en påbyggnad samtidigt som byggnadshöjden ökas till 6 meter samt möjlighet till höjning av taknock till 8,5 meter. För motstående sida av Södergatan gäller höjden 4,4 meter.

Beskrivningen anger två våningar, men ingen planbestämmelse är införd i detta avseende. Det är fullt möjligt att inreda en tredje vindsvåning. Sektionen genom Södergatan visar samma höjd på bebyggelsen på båda sidorna av Södergatan. Ser ju bra ut, men stämmer inte vare sig med befintliga förhållanden eller angivna byggrätter. Det relativt nybyggda apotekshuset mittemot har en höjd om 3,8 meter och ICA kan byggas till 6,0 meter.

Historiken visar att de påbyggda butikslokaler som inte kan hyras ut på grund av för höga hyresförväntningar snabbt konverteras till invändig sammanslagning med livsmedelshallen. Denna är inte betjänt av stora fönster- och dörröppningar på grund av inbrottsrisk och varuexponering. Den optimala livsmedelshallen är fönsterlös. Om denna nya koloss skall kunna inlemmas i stadsmiljön behövs en bestämmelse som reglerar minsta tillåtna fönsterarea mot Södergatan. Ingen vill ha en 50 x 6 meters varuhusvägg mot Skanörs bevarandeplansområde. Denna typ av hänsynslös inplacering av varuhus i känsliga stadsmiljöer upphörde i övriga Sverige redan på 1980-talet. Förnyelse?

De dubbla entréerna, en mot Bäckatorget och en mot parkeringen, har diskuterats och beslutats redan för tio år sedan. Ändå har ingen vilja visats att genomföra idén, något som kräver en omfattande omplanering av logistiken i livsmedelshallen. Om planeringen skall bygga på detta bör ett säkerställande ske genom planbestämmelse.

Den överbyggda lastgården/ lagerbyggnaden i söder skall markeras med sitt rätta utseende på illustrationen, eftersom byggrätten finns på plankartan. Omfattningen av den tillåtna utbyggnaden blir annars missvisande.

Den föreslagna nybyggnaden innehåller inga utformningsbestämmelser förutom det yttre skalets gränser och beteckningen puts. Sydvästskånsk byggnadstradition är ett förslag i texten. Den malplacerade byggnaden ödelägger helt den idag finstämda infarten till stadskärnan med de båda tornförsedda sekelskifteshusen bankhuset till höger och tidigare posthuset till vänster. Sett från norr kommer detta bygge att trona i fonden av Mellangatan.  Placeringen och den obekanta utformningen gör att detta tillskott i detaljplanen inte är acceptabelt. Vitalisering?

Parkering.

Den befintliga parkeringen framför ICA anlades 1995 och fungerar alldeles utmärkt. In- och utfarterna från Södergatan och Bangången stör trafiken på Mellangatan/ Falsterbovägen minimalt och den dubbelriktade genomfarten ger god överblick över lediga parkeringsplatser. Parkeringsmanövrer sker avskilt i de korta tvärstråken och blockerar inte trafikströmmen i övrigt.

Det är därför obegripligt att den alternativa parkeringslösningen presenteras. Med utfart mot den sommartid överbelastade Falsterbovägen, enkelriktad körriktning och utfart från parkeringsrutor som kräver backning mot väntande cirkulationstrafik är detta ett gott recept för att skapa totalt trafikkaos. Trafik från Östergatan och Västergatan tvingas ut på Falsterbovägen för att nå kundparkeringen. Mellangatan blir därmed ytterligare överbelastad, trots att den nödvändiga parkeringsmöjligheten utefter gatans ena sida gör möten svåra att genomföra.  Närheten till korsningarna med Södergatan och Axelsons Torg komplicerar situationen ytterligare. Utveckling?

Ett alternativt centrum

Alternativen:

Det är en god sedvänja att inte kritisera utan att samtidigt peka på möjligheter till förbättringar. Sådana finns alltid. Även om många delmoment kräver merarbete och fortsatta utredningar måste man ha klart för sig att det nu handlar om att skapa ett långsiktigt utvecklingsbart centrumområde för de kommande hundra åren, inte bara om att försöka rädda ICA:s verksamhet som motor i centrumhandeln. Det finns även andra metoder att rädda ICA, som rätt prissättning, kvalitet på varusortimentet etc. Detta visade inte minst den legendariske handelsmannen Göransson, som drev samma butik till en av Skånes mest framgångsrika. Tillkomsten av Toppen påverkar ICA Skanör negativt om inte ovan angivna parametrar utnyttjas till sitt yttersta. Samtidigt är det uppenbart att det bara blir en viss sorts butiker som kan ha en framtid i Skanör, särskilt sådana inriktade mot turismen. En viktig förutsättning där är en lockande stadsmiljö, fjärran från galleriornas värld.

Situationen i Skanörs centrum är komplicerad, särskilt genom ICA:s markinnehav i vad man bedömer som bästa läget.  På lång sikt kan dock bedömningarna bli annorlunda. Den tidigare Solidar-butiken, numera Optimera, har tillgång till närliggande parkeringsytor i en betydligt större omfattning. Detta kan vara avgörande även för ICA:s tillväxt och omsättning i framtiden.  Dessa parkeringsytor vänder sig dessutom mot östra Skanör, där såväl nuvarande som framtida bebyggelse kommer att vara lokaliserad i allt större utsträckning. Tillfarterna är enkla och okomplicerade genom Nyvångsvägen/ Bangången eller Södergatan från stadskärnan (om denna förlängs) och kolliderar inte med sommarens intensiva badtrafik.  Samverkan kan ske med Bäckagården för nattparkering.

ICA är en given motor i centrumhandeln. Samtidigt är enda möjligheten att vidga centrum österut just att placera ICA där. En flyttning till andra sidan Bäckatorget är det effektivaste sättet att skapa liv i såväl torget som centrumområdet. Spegelvänd alltså hela planeringen över en axel genom stationshuset och skapa ett kombinerat bostads- och småbutikskvarter där ICA nu ligger istället.  Ett kvarter som är anpassat till Skanörs rutnätsplan, som ger ljus i fönstren även kvällstid och gör Bäckatorget till det som det skall vara – ett torg i mitten av alla aktiviteter, inte vid vägs ände. Kvarteret kan byggas i 2½ plan med mindre förhöjningar och innehålla butiker i bottenvåningen och lägenheter i de övre planen på traditionellt stadsbyggarmanér. Det kostar inte mer att riva ICA än att riva Optimerahuset. ICA kan bygga på billigare mark och få pengar över eller investera i det nybyggda kvarteret, hellre än att i all oändlighet kleta på butiker på sin i grunden hopplösa fastighet. Något problem för kunder att hitta till det nya ICA på andra sidan torget lär inte finnas, ICA är enda aktör i Skanör inom livsmedelshandel och ingen torde gå ovetande särskilt länge om dess existens.

Det finns alltså all anledning att stoppa det förhastade planförslaget till Skanörs centrum för att överväga alternativa möjligheter till verklig förnyelse. Det finns omvänt ingen anledning alls att grotta in ICA med sina parkeringsytor i stadskärnan när framtidens kunder och besökare till stor del kommer att bo på utbyggnadsområdet Skanörs Vångar.

Bifogade skiss visar hur en planering efter dessa kriterier skulle kunna se ut. Vänligen begrunda detta!

Peter Krabbe

Arkitekt SAR/MSA

Läs mer i Sydsvenskan:      http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/vill-vanda-pa-centrum/

%d bloggare gillar detta: