Kommer kommunstyrelsen att rädda Skanörs borgruin?

Efter ett par veckors semester är jag så tillbaks vid tangentbordet. Under tiden har jag kunnat fundera över reaktionerna på det utskick rörande hotet mot Skanörs borgruin, som jag nu gjort till såväl tjänstemännen inom Tillväxt och samhällsbyggnad som Kommunstyrelsens ledamöter. Min appell har också gått till ansvariga tjänstemän för kulturmiljön på länsstyrelsen.

Från tjänstemännens sida har detta besvarats med en gravliknande tystnad. Något annat var kanske inte att vänta. Att erkänna ett misstag eller en felbedömning hör tydligen till det svåraste som finns. Glada tillrop har däremot strömmat in från ledamöter i de politiska partierna, såväl moderater som socialdemokrater och miljöpartister. Detta är glädjande eftersom jag framhållit att frågan inte är politisk utan handlar om allas vår kulturmiljö. Glädjande är också att våra politiker, som ju alla bor och lever sina liv i Vellinge, står upp för vår miljö till skillnad från tjänstemännen, som i flertalet fall bor någon annanstans och uppenbarligen inte är lika intresserade.

Hårda ord kanske, men skall man arbeta under det ståtliga namnet Tillväxt och samhällsbyggnad bör man nog inse att det är en fördel att kunna hålla en dialog med kommunens invånare även vad gäller svåra frågor. Lyckligtvis är det politikerna som har uppdraget att sätta agendan för tjänstemännen och inte tvärt om, vilket skulle kunna tala för en lycklig lösning av problemet. Låt oss i alla fall hoppas det….

Nedan följer skrivelsen till kommunstyrelsen i sin helhet:

Till kommunstyrelsens ledamöter:

Under april 2013 tog kommunfullmäktige beslut angående handlingsprogram mot höga havsnivåer (2013/39, 130424 ). Detta handlingsprogram är bra utformat och väl genomtänkt i alla avseenden utom vad gäller dragningen av skyddsvallar i området norra Skanör, där Skanörs borgruin är belägen.
Trots ett flertal påpekanden har ansvariga på Tillväxt- och samhällsbyggnad valt att ignorera de synpunkter som jag i egenskap av Skanörsbo och tidigare medarbetare vid Stadsbyggnadskontoret framfört i syfte att rädda kulturmiljön i borgområdet undan förstörelse genom föreslagna dragningar av skyddsvallarna. Det är svårt att förstå detta, eftersom alternativa lösningar finns som är både billigare och enklare att utföra.
Jag är fullt medveten om att man som politiker inte kan sätta sig in i alla detaljer i ett förslag med den komplexitet som ”Höga havsnivåer” innebär och har därför redan innan beslutet togs i KF försökt uppmärksamma vissa politiker på problemet, dock utan resultat.
Min slutsats blir att den allmänna kunskapen om vad fornminnet Skanörs borg står för är otillräcklig och försöker därför åtgärda detta genom att nu publicera en rekonstruktion av borgområdet för att alla skall kunna förstå vilka kulturella värden som står på spel genom detta olyckliga beslut. Jag bifogar min rekonstruktion under namnet ” Historien om den medeltida borgen i Skanör” och hoppas att de hundratals timmar som jag lagt på detta skall motivera åtminstone en genomläsning från er sida. I förlängningen hoppas jag på att kommunstyrelsen förmedlar reviderade direktiv till stadsbyggnadsdirektören i syfte att prioritera andra alternativ för skyddsvallarna i denna del av Skanör.
Historien om Skanörs borg finns också publicerad på min blogg peterkrabbe.wordpress.com, där jag också publicerat en sammanfattande historieskildring över Falsterbonäsets historia i syfte att höja allmänhetens medvetandenivå om Falsterbonäsets kulturhistoriska värden. Bloggen läses för närvarande av ett par tusen besökare varje månad och läsarna kommer att kunna följa utvecklingen noga av såväl denna skrivelse som kommunstyrelsens fortsatta agerande. Frågan är inte politisk, utan handlar om hur vi skall skydda vår unika kulturmiljö, något som borde vara ett gemensamt intresse för alla som är bosatta i kommunen.
Som boende i Skanör sedan 40 år och aktiv samhällsplanerare med ett 40-tal upprättade detaljplaner för Vellinge kommuns räkning har jag anledning att reagera när misstag begås genom okunskap eller total ignorans. Jag har ingen ambition att skapa ett motpartsförhållande till min egen kommun, utan föredrar självklart ett för alla utvecklande åsiktsutbyte genom en konstruktiv dialog. Frågan om ett genomtänkt bevarande av fornminnet Skanörs borg är dock av så fundamental betydelse för Skanörs framtida attraktionsförmåga som bostadsort att jag inte kommer att tveka vad gäller att föra frågan vidare, om så behövs med pukor och trumpeter. Jag förlitar mig dock nu på att våra folkvalda politiker på eget initiativ kväver problemet i sin linda genom att utan dröjsmål ge nya direktiv till tjänstemännen i denna fråga.
Skanör den 12 september 2013
Peter Krabbe
Arkitekt SAR/MSA

Bilagor: Historien om den medeltida borgen i Skanör
Bilaga till Historien om den medeltida borgen i Skanör

%d bloggare gillar detta: