(K)valet

Rädda Sveriges och våra egna ekonomier NU –

förpassa sossar och miljöpartister till historien!

Förlorad välfärd får vi aldrig tillbaks. Rösta för en

bättre framtid för våra barn och barnbarn, utan

korrumperade politiker, monopolister och globalister!

Valet är ert – kvalet är vårt!

Påpekande till Sveriges regering och riksdagens politiska partier.

De extrema kostnadshöjningarna för svenska elkonsumenter, särskilt i elområde SE 3 och 4 och den debatt som detta framkallat ger anledning till ett förtydligande av sakfrågan:

Enl. Lissabonfördragets beslutsordning ingår elmarknaden i det som är ‘delad befogenhet’, dvs. EU och den aktuella medlemsstaten ingår ett avtal där befogenhetsordningen fastställes, i praktiken att medlemsstaten inordnar sig inom EUs generella regler. Under tiden som avtalet gäller är medlemsstaten skyldigt att följa de regler som EU infört. Så är det för Sverige.

Beslutsordningen innebär att Sverige närsomhelst kan inleda en förhandling för att ändra dessa regler. I praktiken kan Sverige därför inleda förhandling att låta Sverige undantas från EUs regelverk – att Sverige måtte undantas från regeln att upplåta export inom 70 % av tillgängligt effektutrymme från aktuella förbindelsekablar.

Effektproduktion inom Sverige har inget med effektbehov inom elområde 4 att göra. Elområde 4 ingår t.ex. inte i Sveriges effektproduktion/effektbehov överhuvud taget. Elområde 4 ingår i ett effektproduktions/effektbehovsområde som innefattar Litauen, Polen, Tyskland och elområde 2 Danmark.

Därför kan den absurda situationen uppkomma att Sveriges övriga elområden har effektöverskott som exporteras medan elområde 4 har effektunderskott och i förlängningen måste acceptera begränsningar, läs nedsläckning intermittent för enskilda abonnenter eller områden p.g.a. effektbrist inom det område som elområde 4 tillhör.

Prissättningen för el inom ett elområde bestäms av s.k. marginalprissättning inom NordPool. Detta är efterfrågestyrt (auktionsförfarande) och har inget med produktionspriser i genomsnitt att göra inom Sverige. Det innebär att prissättningen inom ex.vis elområde 4 är betingat av förhållandet effektbehov/effektproduktion inom Nordeuropa (Tyskland, Danmark m.fl.). En kontroll av Nord Pools aktuella priser bekräftar detta. Därför blir priserna skyhöga även inom elområde SE4 när vindfläktskraften fallerar och Tyskland har släckt ner alla kolkraftverk och nästan alla kärnkraftverk (utom tre) p.g.a. ‘klimatutsläppsgrunder’.

Vad är då slutsatsen?
1. Sverige kan i nödsituation egenmäktigt avsäga sig följsamhet till EUs regler enligt nuvarande beslutsordning, om hörsamhet till Sveriges medborgares behov inte sker. Det innebär också att Sverige kan besluta om att landet som helhet ska betraktas som ett och samma elområde, vilket är logiskt m.h.t. effektproduktion med lejonparten inom de två norra elområdens och dito effektbehov i de mer tätbefolkade två södra elområdena. Regeringen har det fulla ansvaret härför. Sverige kan också ‘kapa exporten av el i de nuvarande kablarna’, om behov därav finnes för att säkra elförsörjningen inom landet.
2. Prissättningen kan ändras på det sätt som skett i Frankrike, med ett inhemskt pris och ett för export utan att EU kan inlägga veto däremot.

Varför driver inte den svenska regeringen detta?
A. Den nuvarande ordningen maximerar exploateringen av medborgarnas pengar. Svenska Kraftnät, SVK, kan ta ut elöverföringsavgift vid överföring från effektöverskottsområden till effektunderskottsdito. Det blir stor pengar allteftersom priserna höjes. Elnätsföretagen inlevererar avgiften/dessa pengar till SVK via abonnemangspriserna, varvid staten direkt tjänar moms på dessa pengar.

B. Därför premierar fortsatt staten elproduktion i norr och bryr sig föga om att skapa elproduktion, särskilt reglerbar sådan i söder. Det beräknas att enbart under detta år SVK uttagit avgifter om >35 miljarder kronor och mer än 100 miljarder under de senaste fem åren, oräknat moms direkt till statens inkomstkonto.

Hushållen och företagen i södra Sverige kommer att drabbas svårt under det kommande vinterhalvåret om det nuvarande systemet för fördelning av vårt lands elproduktion kvarstår. Läget kan inte kallas annat än katastrofalt och våra politiker bär det fulla ansvaret för detta. Temporära bidrag utgör ingen lösning eftersom problemen kommer att kvarstå under många år och därmed undandra alla berörda från möjligheten att ha en långsiktigt hållbar planering för sina liv och verksamheter.

Ett slopande av elområdesindelningen i Sverige kombinerat med slopad moms och energiskatt samt begränsad export för energiproduktionen är därför nödvändigt. Jag uppmanar därför även alla väljare att i kommande riksdagsval noga betänka och överväga de åtgärder som riksdagspartierna föreslår för att lösa situationen och lägga sin röst därefter.

Peter Krabbe

Forum Krabbe, september 2019

Forum bild 1

Dags då att gå vidare till september månads forum. Med 275 kommentarer under augusti får vi nog anse att gränsen är nådd för överskådlighet och möjligheterna att återkoppla till förda resonemang. Därför vänder vi nu på bladet.

Min förhoppning är att det tunga materialet med bibelreferat inte skall skrämma bort dem som vill se mer aktualiteter. Vi behöver båda, men försök hålla balansen i utbudet. Det viktigaste är att de bibeltrogna finner sig i berättigad kritik utan att hävda någon form av ensamrätt till sanningen, annars fungerar inte diskussionen. Vad som är den absoluta sanningen vet ingen. Det kan bara framtiden berätta.

Mewe – ett alternativ till Facebook?

Mewe

Idag har jag försökt ordna anslutningar till ett konto i Mewe. Vi är många skribenter som ser det som nödvändigt att möta Facebooks tilltagande censurverksamhet med andra alternativ. Detta sett inte minst mot bakgrund av den kommande lagstiftningen från EU om upphovsrätter m.m. som är framtagen för att lamslå alla oppositionella bloggar och medier som står utanför Main Stream Media, dvs den statskontrollerade propagandamaskinen i sionismens namn.

Att denna opposition växer lavinartat framgår inte minst av Macrons beslut att i Frankrike förbjuda inte bara antisemitism, utan också antisionism. Därmed skulle det vara förbjudet att motarbeta införandet av New World Order och nämna vilka som ligger bakom projektet, eftersom dessa företeelser sammanfaller. Att antisemitism kan få beklagliga följder, särskilt mot oskyldiga enskilda som aldrig haft några politiska ambitioner, är helt klart. Men att förbjuda kritik mot den politiska sionismen är detsamma som att förbjuda kritik mot valda delar av det politiska etablissemanget, och är självklart raka spåret mot ett totalitärt system. Att Macron väljer att ta detta steg visar på desperation. Nytt mod har Macron fått på sitt senaste möte med CRIF, den mäktiga judelobbyn i Frankrike som motsvarar AIPAC i USA – båda organisationerna anser sig vara världens verkliga ledare.

MeWe:s grundare Mark Weinstein är själv jude, i likhet med Facebooks Zuckerberg och Bill Gates. Det finns därför skäl att ifrågasätta projektets framtid, kanske är det ett sätt att fånga upp dem som nu överger Facebook i syfte att behålla läsarna inom det egna lägret? Eftersom jag hoppas på att det finns goda tankar inom varje människa tycker jag ändå att det finns skäl att ge Weinstein en chans att visa att vi alla faktiskt kan samverka utan onda baktankar. Därför kommer min blogg nu att aviseras ut på Mewe tillsammans med många kollegor som Lars Bern, Thomas Gür, Mons Krabbe, Jessica Stegrud m.fl så får vi se hur det utvecklas och om vi kan göra åsiktspoliserna arbetslösa.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: