Påpekande till Sveriges regering och riksdagens politiska partier.

De extrema kostnadshöjningarna för svenska elkonsumenter, särskilt i elområde SE 3 och 4 och den debatt som detta framkallat ger anledning till ett förtydligande av sakfrågan:

Enl. Lissabonfördragets beslutsordning ingår elmarknaden i det som är ‘delad befogenhet’, dvs. EU och den aktuella medlemsstaten ingår ett avtal där befogenhetsordningen fastställes, i praktiken att medlemsstaten inordnar sig inom EUs generella regler. Under tiden som avtalet gäller är medlemsstaten skyldigt att följa de regler som EU infört. Så är det för Sverige.

Beslutsordningen innebär att Sverige närsomhelst kan inleda en förhandling för att ändra dessa regler. I praktiken kan Sverige därför inleda förhandling att låta Sverige undantas från EUs regelverk – att Sverige måtte undantas från regeln att upplåta export inom 70 % av tillgängligt effektutrymme från aktuella förbindelsekablar.

Effektproduktion inom Sverige har inget med effektbehov inom elområde 4 att göra. Elområde 4 ingår t.ex. inte i Sveriges effektproduktion/effektbehov överhuvud taget. Elområde 4 ingår i ett effektproduktions/effektbehovsområde som innefattar Litauen, Polen, Tyskland och elområde 2 Danmark.

Därför kan den absurda situationen uppkomma att Sveriges övriga elområden har effektöverskott som exporteras medan elområde 4 har effektunderskott och i förlängningen måste acceptera begränsningar, läs nedsläckning intermittent för enskilda abonnenter eller områden p.g.a. effektbrist inom det område som elområde 4 tillhör.

Prissättningen för el inom ett elområde bestäms av s.k. marginalprissättning inom NordPool. Detta är efterfrågestyrt (auktionsförfarande) och har inget med produktionspriser i genomsnitt att göra inom Sverige. Det innebär att prissättningen inom ex.vis elområde 4 är betingat av förhållandet effektbehov/effektproduktion inom Nordeuropa (Tyskland, Danmark m.fl.). En kontroll av Nord Pools aktuella priser bekräftar detta. Därför blir priserna skyhöga även inom elområde SE4 när vindfläktskraften fallerar och Tyskland har släckt ner alla kolkraftverk och nästan alla kärnkraftverk (utom tre) p.g.a. ‘klimatutsläppsgrunder’.

Vad är då slutsatsen?
1. Sverige kan i nödsituation egenmäktigt avsäga sig följsamhet till EUs regler enligt nuvarande beslutsordning, om hörsamhet till Sveriges medborgares behov inte sker. Det innebär också att Sverige kan besluta om att landet som helhet ska betraktas som ett och samma elområde, vilket är logiskt m.h.t. effektproduktion med lejonparten inom de två norra elområdens och dito effektbehov i de mer tätbefolkade två södra elområdena. Regeringen har det fulla ansvaret härför. Sverige kan också ‘kapa exporten av el i de nuvarande kablarna’, om behov därav finnes för att säkra elförsörjningen inom landet.
2. Prissättningen kan ändras på det sätt som skett i Frankrike, med ett inhemskt pris och ett för export utan att EU kan inlägga veto däremot.

Varför driver inte den svenska regeringen detta?
A. Den nuvarande ordningen maximerar exploateringen av medborgarnas pengar. Svenska Kraftnät, SVK, kan ta ut elöverföringsavgift vid överföring från effektöverskottsområden till effektunderskottsdito. Det blir stor pengar allteftersom priserna höjes. Elnätsföretagen inlevererar avgiften/dessa pengar till SVK via abonnemangspriserna, varvid staten direkt tjänar moms på dessa pengar.

B. Därför premierar fortsatt staten elproduktion i norr och bryr sig föga om att skapa elproduktion, särskilt reglerbar sådan i söder. Det beräknas att enbart under detta år SVK uttagit avgifter om >35 miljarder kronor och mer än 100 miljarder under de senaste fem åren, oräknat moms direkt till statens inkomstkonto.

Hushållen och företagen i södra Sverige kommer att drabbas svårt under det kommande vinterhalvåret om det nuvarande systemet för fördelning av vårt lands elproduktion kvarstår. Läget kan inte kallas annat än katastrofalt och våra politiker bär det fulla ansvaret för detta. Temporära bidrag utgör ingen lösning eftersom problemen kommer att kvarstå under många år och därmed undandra alla berörda från möjligheten att ha en långsiktigt hållbar planering för sina liv och verksamheter.

Ett slopande av elområdesindelningen i Sverige kombinerat med slopad moms och energiskatt samt begränsad export för energiproduktionen är därför nödvändigt. Jag uppmanar därför även alla väljare att i kommande riksdagsval noga betänka och överväga de åtgärder som riksdagspartierna föreslår för att lösa situationen och lägga sin röst därefter.

Peter Krabbe

Förräderiet

Vår framtida fastighetsmarknad? Bostadslösa i USA.

Bakgrund

De ekonomiska krafterna i världen har under minst hundra år kämpat för att kunna ta total kontroll över först industriländerna, sedan utvecklingsländerna för att i slutänden kunna styra oinskränkt över en global värld. Det har gått dåligt, trots två världskrig, den ryska revolutionen, bildandet av Nationernas Förbund och senast FN med alla sina underavdelningar som Världsbanken, BIS, Internationella Valutafonden IMF, Världshälsoorganisationen WHO dussintals andra organ och hemliga samfund har man inte lyckats få ett genombrott för sina tankar.

När FN signalerade sin Agenda 2030 med de förföriska flosklerna fri rörlighet, global kulturblandning, ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga och samverkande religioner fick världens moralpredikande statschefer bråttom att ta fram pennan för att skriva under sina heliga försäkringar om de stred för en ny, bättre värld, kanske i förhoppningen att bli omvalda några regeringsperioder extra, kanske i förhoppningen att kunna avgå från sina krävande poster som mångmiljonärer. För att hela det växande storindustriella komplexet och världens finanssystem stod bakom agendan visste alla. Man visste också att den som förde fanan högt skulle belönas och att den som vägrade bara hade alternativet att försvinna.

Redan under det sönderfallande nazityskland bildades en organisation för att föra ut det tyska guldet och andra dyrbarheter till Schweiz, Den skulle ledas av den judiska familjen Schwab och få politiskt stöd genom det som skulle bli CIA i USA. Sedan dess har denna organisation utvecklats till att bli en veritabel torped för den eftertraktade globalismen. Eftersom de starka ekonomiska krafter som förenades redan när Federal Reserve bildades i USA år 1912 av främst judiskt ägda banker hade insett att en stark stat var ett plågsamt hinder för deras ekonomiska expansion, var det nya upplägget att skapa en ekonomi där även staterna styrdes av de finansiella krafterna. Bara på så sätt kunde man kontrollera regeringar, domstolar rättsväsende, poliskår, opinionsbildning, utbildning och krigsmakt.

Organisationen skulle få namnet WEF World Economic Forum och har fortfarande sitt säte i Schweiz och deras ledare är ännu efter mer än 50 år Klaus Schwab.

WEF finansieras genom ägande av det globala finanskapitalet och drar dels upp riktlinjerna för framtidens politiska och ekonomiska rörelse, New World Order, eller som man kallar det idag The Great Reset, dels utbildar man de politiska ledare som man vill skall ta över rollen att styra staterna i önskad riktning. Ett flertal av dem är idag statschefer i ekonomiskt viktiga länder. WEF är därmed själva modellen för ett totalitärt styrelseskick där den internationella storindustrin styr och dikterar villkoren för världens statsbildningar. Demokrati i den bemärkelsen vi känner den idag kommer därmed att försvinna. Världen kommer att styras av de ekonomiskt starkaste bolagen, vars styrelse de själva väljer. Ledande bland dessa investmentbolag är Black Rock, Vanguard och State Street. De äger i sin tur en majoritet av världens övriga bolag och verksamheter och äger dessutom varandra.

Situationen idag.

I den traditionella kommunismen styr staten stenhårt över både ekonomi, företagande och socioekonomiska villkor och över statens verktyg som polis, rättsväsende och krigsmakt. I exemplet Ryssland utgör främst Putin den verkställande statliga makten medan ett stort antal oligarker – privatpersoner som byggt upp miljardförmögenheter – äger merparten av de rent ekonomiska verksamheterna. I fallet Ukraina har landets oligarker tillsatt Zelensky som en marionett i syfte att få kontroll även över staten. Detta har man lyckats med genom sina möjligheter att finansiera och marknadsföra sin kandidat och genom att äga media och TV-stationer. Samma scenario utspelades i Frankrike när Macron valdes till president. Båda är utbildade av WEF.

Den politik som The Great Reset driver innebär att globala investmentbolag som Black Rock köper upp alla konkurrerande verksamheter och skapar monopol inom sina respektive områden, som alla är kärnverksamheter i samhället som jordbruk, livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion, media, transporter och råvaruförsörjning som energi, skog, och metaller.

Den gemensamma nämnaren är produkter som staten behöver för att kunna administrera ett land, dvs ett enkelt handelsförhållande där staten måste köpa och monopolet säljer och sätter priset efter eget tycke. På så sätt har man nyckeln till statskassan, bra exempel är vaccinindustrin och energikällor som olja och gas. Staten finansierar sina inköp genom att reglera skattetrycket mot medborgarna. Det är en enklare process än att bedriva mödosam detaljhandel med enskilda. Förutsättningen är att man har politiker och tjänstemän i staten som – mot riklig belöning – spelar samma spel. Detta tillhandahåller WEF, inte de allmänna valen.  

Efter att Zelensky tillsattes som president i Ukraina upphävde han den lag som hindrade utländska bolag från att köpa jordbruksmark i Ukraina. Efter bara några år äger de amerikanska storbolagen närmare 30% av Ukrainas jordbruksarealer. Fortsättning lär följa. Samma process pågår i USA där allt större arealer läggs under monopolen. Syftet är att kontrollera utbudet och sammansättningen av livsmedel samt att styra prisutvecklingen. I Holland försöker man genom obekväm lagstiftning driva bönderna i konkurs med samma syfte, att få storbolagen som ägare till ett jordbruk som försörjer en stor del av västvärlden med grönsaker och växtförädling. Det är svårt för den fattige att argumentera mot den som står med matskålen.

Även inom finans- och fastighetsbranschen är det nu skördetider. Genom att mångdubbla räntorna kan man sätta privata fastighetsägare i konkurs och överta deras fastighetsinnehav till priser man själv bestämmer. Det gör man regelbundet efter medvetna perioder med låga räntor, som inbjuder till skuldsättning. Från WEF ljuder budskapet att vi inte skall äga något, framför allt inte hus och bostäder vilket annars skulle ge oss ekonomisk stabilitet. Istället skall vi hyra av deras fastighetsbolag och vara beroende av deras hyressättning.

Om inte höjda räntor räcker för att sätta fastighetägare på obestånd – det finns ju sådana som är skuldfria – kan man använda elförsörjningen, som få husägare kan göra sig oberoende av. Sedan staten välvilligt överlåtit ansvaret för elförsörjningen till monopolbolagen, kan vi nu tvingas välja mellan att betala ockerpriser för elen eller att sitta i iskalla hus med en brasa på golvet för matlagning. Staten anser nämligen inte längre att elförsörjningen är ett nationellt intresse utan en handelsvara. Den kan säljas till högstbjudande. Kommande vinter lär vi få se mångdubblade elpriser. Betydande privata förmögenheter kan då lyftas över till E.ON och andra globala monopolföretag. Mer om detta nedan.

Att införa förmögenhetsskatt och fastighetsskatt samt upphäva arvsrätten är åtgärder som ligger inom samma koncept, men det lär vänta tills valet 2030, om det då fortfarande finns privat ägande kvar. Tänk dock på att fyra år är en kort tid och löften är till för att brytas – om man är belönad politiker.

När Trump blev vald till president i USA 2016 innebar det att effektivt hinder för krafterna bakom globalismen som beskrivits ovan. Trump visste sedan länge vad som pågick och stoppade merparten av deras aktiviteter. Han hann dock aldrig komma till rätta med korruptionen i domstolar och parlament och lyckades därför aldrig heller få rätsida på det omfattande valfusk som förde Demokraternas och Deep States marionett Biden till makten. Hans beslut att låta USA lämna WHO var ett streck i räkningen för planerna att genom pandemier ge det av Bill Gates kontrollerade WHO överhöghet över alla FN-nationers hälsopolitik, en metod som genom nedstängningar av småföretagarnas näringsliv och de enskildas rörelsefrihet var nyckeln till det kaos som behövdes för att påskynda genomförandet av The Great Reset. Med Trump ur leken tas detta beslut nu istället till hösten och USA är åter i WHO.

Om någon tror att Zelenskys beslut att tvinga in Ryssland i en krigssituation genom att köra över Minskavtalet och hota med en invasion av Donetsk, Luhansk och Krim var en tillfällighet, så glöm det direkt. Ryssland är den främsta bromsklossen för WEF, trots att Putin var elev hos Schwab för några decennier sedan. Istället för att bli en lydig lärjunge som Macron, Merkel och Trudeau, insåg han tillsammans med tillika lärjungen Orban att vansinnet höll på att bryta löst och gick motsatt väg istället. Så kan det också gå om man vet för mycket och är rak i ryggen.

Kriget i Ukraina har som syfte att få Putin att inse att WEF/ NATO/ EU/Deep State är starkare och att han skall lyda order och lämna över nycklarna till Ryssland. Dessutom vill man lamslå energileveranserna, något som bara drabbar oss själva, men det ingår ju också i syftet, att styra jordbrukets leveranser av diverse sädesslag på världsmarknaden och kunna bygga upp basen för ett biologiskt krig mot ryssarna genom alla USA-styrda biolabb som har lagts nära den ryska gränsen. Resultatet blir nu istället att kriget förintar oss själva – västkoalitionen kommer inte att vinna kriget. Det asiatiska blocket blir istället ännu starkare och vårt beroende av alla produkter därifrån ännu tydligare – när vi inte får dem längre.

Morgondagen och det svenska valet.

Om ni orkar så skall vi ta några rader om det som jag ser som mest akut och samtidigt mest dolt av media i valdebatten, nämligen elförsörjningen i Sverige. Kräv svar från politikerna om detta!

Indelningen av Sverige är gjord i fyra elområden, där elen nästan är gratis i Norrland och hutlöst svindyr i södra Sverige, trots att vi talar om samma land. Samtidigt har man genom lagändringar släppt handeln med el helt fri. Det är inte längre genom riksdagsbeslut ett nationellt intresse att förse svenska medborgare med el. Små lokala elbolag som det tidigare Sydkraft i Malmö har därmed kunnat växa till globalistjättar som E.ON med verksamhet över hela världen och med uppgiften att skapa ännu ett monopol. Därmed har man fått ännu ett verktyg för att genomföra WEF:s politik – own nothing and be happy.

Många elkonsumenter klagade bittert över de gångna vinterns elpriser som innebar chockhöjda utgifter för boendet. Staten delade nådigt ut några tusenlappar som kompensation och för att döva sitt dåliga samvete. Pengarna strömmade nämligen in i floder till statskassan genom 25% moms på alla elräkningar utan att politikerna höjde på ögonbrynen. Sänka momsen? Nej då. Sänka energiskatten? Nej då, det blir snart bättre. Blir det så?

Låt oss se efter. Förra höstens stigande elpriser skyllde man på kriget i Ukraina, trots att det inte ens hade börjat. I själva verket berodde prisbilden på att vi saknade energi genom att vi med Miljöpartiet och en oansvarig statsminister vid makten skrotade merparten av vår egen energiförsörjning innan ett fungerande alternativ fanns på plats. Sol och vind i all ära, men den räcker ju inte till en bråkdel ens av våra behov. Hur kan man vara så obotligt korkad att man inte inser konsekvenserna av sina beslut? Det blir ju inte heller bättre av att vi skickar ut den lilla elproduktion vi har på en internationell elbörs, att handlas av högstbjudande!

Under våren lugnade sig priserna något, trots att vi nu hade ett krig i Ukraina och tack vare att ryssarna fortsatte att leverera gas till EU och trots att vi som tack skickade vapen, ammunition och stridsledning till Ukraina i syfte att utplåna just ryssarna. Är det då lugnt nu?

Nej priserna på elen har de senaste månaderna stigit i jämn takt och elpriset är idag högre än det var under krisen i december och januari. Vi märker det inte eftersom det är sommar och vi inte använder värmen – än. Låt oss ta ett par exempel:

Vid ett års tillbakablick ser vi att priserna på el (E.ON / SE4) låg under 1 kr/kWh fram till augusti 2021, då priserna började stiga i snabb takt. Medelvärdet för året fram till idag blev 1,70 kr med en markant topp under december till 2 kr och 52 öre. Vi har haft i det närmaste en fördubbling inom ett år. Trenden under sommaren visas genom maj månad 1,83 kr och juni månad 2,34 kr. Redan där värden som ligger i nivå med toppen i december 2021! Juli visar en mindre nedgång till 1,70 kr men prognosen för det kommande året kan vi utläsa genom ettårsavtalet för fast pris i augusti 2022: 5 kr och 51 öre/kWh.

Om E.ON inte räknar med att förlora inkomster det kommande året så kan vi då räkna med att man planerar för prishöjningar till nivån över 5 kr/kWh. Detta pris för med sig påslag genom de sex variabler man använder för att räkna fram slutpriset – främst moms 25% och energiskatt – om 30-40 % och ger slutpriser på fakturan som kommer att ligga runt 7 kr/kWh. Relatera detta till er egen elförbrukning och fundera på vem ni skall rösta på i valet!

Slutsatsen blir att om inte staten ingriper så kommer vi att få elräkningar under den kommande vintern som är fem gånger högre än 2021.  För mitt eget villaboende kommer det att innebära att elräkningar som pendlat runt 7.000 kr/ månad kommer att förvandlas till en årskostnad runt en kvarts miljon. Det handlar inte precis om att diskutera prishöjningar på mjölken, den kan vi vara utan, men uppvärmning av våra bostäder och el till spisar, ugnar, tvättmaskiner och (!) billaddare kan vi inte vara utan om vi vill leva ett normalt liv.

Tilläggas kan att E.ON är bara en av många aktörer i branschen, priserna sätts på en börs som kallas Nord Pool och styrs av de intressenter som denna artikel beskriver. Eftersom man insett att en historisk återblick av det slag som jag gör här motverkar deras syfte, har man nu under sommaren beslutat att inte längre publicera historiska data om sina elpriser. Vi skall inte längre kunna dra slutsatser om bakgrund och utveckling. Känns det bra?

Vad handlar då allt detta om? Jag hoppas att det framgår av det jag skrivit ovan att man nu spelar på alla tangenter till det instrument som skall, en gång för alla, bryta vårt motstånd mot införandet av ett nytt totalitärt system, avskaffa demokratin och göra oss alla till medellösa, lydiga slavarbetare i ett av ekonomiskt intressen toppstyrt samhälle som de själva kallar shareholders capitalism, de som äger produktionsmedlen skall också äga samhället och alla som vistas där.

Detta kommer att få som konsekvens att merparten av den nuvarande befolkningen långsiktigt avlivas som useless eaters, allt för planetens bästa, och att transhumanism och elektronisk styrning av de kvarvarande blir obligatorisk. Programmet skall vara genomfört till år 2030, så nu har man bråttom.

Jag betvivlar att det finns något svenskt parti som förstår situationen och – ännu mindre – vill göra något åt den, men kanske en valdebatt kan öppna ögonen på någon och åtminstone få fram politiker som inser att hela den svenska fastighetsmarknaden kommer att gå i konkurs om man inte återtar kontrollen över energidistributionen, bygger ny kärnkraft och tar bort skatterna på el tills situationen är under kontroll igen. För det blir den väl? Vad tror ni?

Blev det för långt? Jo. men det är fyra år till nästa val, det är också ganska långt…

Peter Krabbe

Uppdatering 2022-08-12:

Nu går det undan i backarna! Dygnspriserna på spotmarknaden blir allt märkligare. Låt oss se vad som händer just nu!

Sverige är indelat i fyra prisregioner, från SE1 längst i norr till SE4 i söder. Prisskillnaderna mellan dessa regioner blir större för var dag. De styrs av elbörsen Nord Pool, som distribuerar el till hela Centraleuropa. Jag skall beskriva prisutvecklingen med data från augusti 2021, december 2021 och augusti 2022. Priser i svenska kronor/kWh. Dygnsmedelpris.

                                           SE1            SE2         SE3       SE4

2021-08-08                       0,27            0,27         0,27       0,27

2021-12-20                       0,59            0,59         3,09       3,09

2022-08-08                       0,048          2,60         2,60       2,90

2022-08-12                       0,035          0,32         2,62       4,47 

Den observante läsaren ser direkt att från att ha varit en jämn fördelning mellan elområdena för ett år sedan och med blygsamma priser har elområde norra Norrland för en vecka sedan plötsligt fått elen praktiskt taget gratis medan övriga SE2 och 3 fått sin taxa tiodubblad. SE4 (Götaland) ligger kvar på vinterns toppnivå, något över de övriga.

De senaste tre dagarna har SE1 fått ytterligare sänkning, SE2 också sänkts till föregående års nivå, SE3 ligger kvar på en tiodubblade nivån medan SE4 nu rusar iväg mot nya höjder, en nästan tjugodubbling av elpriset jämfört med förra året.

Det som händer den 12:e augusti är att timtaxan för natten, som tidigare varit räddningsplankan för dem som kan lägga delar av sin konsumtion där, nu höjts till nivåer lika med eller över dagstaxan!

Med en höjning för exempelvis kl 3-4 från 5 öre till 4 kronor för samma timme har man dragit undan mattan för dem som exempelvis trott att man kan ladda elbilen till ett förmånligt pris.

Alla kan dra sina egna slutsatser av detta, mina är att serverhallarna i Norrland skall slippa betala på främst Götalands bekostnad. Slopandet av nattaxan visar också att man inte tänker låta någon komma undan, pratet om tillgång och efterfrågan är bedrägeri, avregleringen av elmarknaden har varit ett bedrägeri och de politiker som godkänt detta är antingen förrädare eller totalt inkompetenta att styra vårt land. Vänligen se till vid valurnorna om en månad att de aldrig mer sätter sin fot i riksdagshuset eller regeringskansliet!

Peter Krabbe

Lugnet före stormen…

foto och copyright: Emilie Langdal

Så börjar då sommaren gå mot sitt slut. Kanske har den inneburit en väg tillbaks till lugnet för många, trots bistra Covid-varningar på de flesta officiella sidor har friheten varit påtaglig i hela Europa. Fritt fram att vistas på hotell, restauranger och uteserveringar – skräcken för virus har lagt sig och livet återgår så smått till det normala. Medvetenheten om att denna uppblåsta pandemi har haft andra syften ökar och till och med de folkvalda börjar skruva på sig när hoten om död och svår sjukdom känns alltmer avlägsna.

I Frankrike förlorade Macron sin majoritet i nationalförsamlingen och tjurar även över sitt förlorade anseende. Som vingklippt president har han fem svåra år framför sig, inga beslut kan tas utan komplicerade förhandlingar. Den första sessionen i nationalförsamlingen upphävde direkt hans planer att införa skärpta krav på vaccin-pass och restriktioner, något som skulle bädda för genomförandet i EU-parlamentet till hösten av WHO:s proklamerade globala beslutsrätt över all hälsobevakning under FN:s flagga, naturligtvis med Bill Gates mysande bakom ridåerna. Tedros på WHO hade redan vässat pennan för att pandemiförklara det nya påhittet Monkeypox, trots att det är konstaterat ofarligt för en överväldigande majoritet av befolkningarna. Är då Gates bakväg till global kontroll därmed stängd? Det får vi se i Bryssel till hösten, men utan EU lär det bli svårt att dra åt strypsnaran ännu en gång.

I Sverige närmar vi oss nästa riksdagsval utan att vi märker så mycket av det. Har intresset svalnat efter Magdalenas beslut att dra in Sverige i NATO? Det som skulle kunnat bli en valfråga – NATO eller inte NATO – rann spårlöst ut i sanden. Hur många sossar lämnar partiet efter detta? Är socialdemokraterna nu ett borgerligt parti, berett att dela regering med moderaterna? Är miljöpartiet borta för alltid, nu när alla förstår att vi saknar energiförsörjning på grund av deras utopier om fossilfri energi? Blir Vänsterpartiet de nya sossarna? Kommer muslimerna in på scenen genom ett eget parti? Blir KD eller Liberalerna det nya bondeförbundet efter att centern har övergett dessa sina grundare?

Överraskningarna kan dugga tätt i detta val, som uppenbart inte förmår intressera så många. Trenden från Frankrike kommer säkert att bli tydlig även här – det lägsta valdeltagandet någonsin. Vad finns det mer att diskutera än om pensionerna skall höjas med 100 eller 500 kronor i månaden?

Beslutet som skall börja gälla under hösten att slopa garantipensionen för bosatta utomlands är glädjande men samtidigt förvånande eftersom det stoppar missbruket genom invandrare som saknar arbetsrelaterad pension och därför flyttar hem med svensk garantipension så fort som avierna börjar komma i brevlådan. Begreppet utlandssvensk får nu en ny innebörd eftersom utvandrade etniska svenskar sällan har eller kommer att få garantipension. Klarar sossarna att täta fler hål i sin sjunkande skuta utan att förlora sina väljargrupper?

Den viktigaste frågan i sammanhanget är om ett ständigt sjunkande valdeltagande är en del av planeringen eller inte. I jämförelselandet Frankrike går man nu under 50%, efter att ha haft ”normala” siffror runt 75%. Detta kan enkelt fabriceras genom mediatystnad. När valdeltagandet blivit tillräckligt lågt har man mandat att inställa valprocessen eftersom den inte är representativ och därmed missvisande. Idealet i den nya världsordningen är att eliten själva väljer sina ersättare och en okunnig allmänhet skall inte bry sig. Därmed blir makten fullkomlig och oantastlig. En förstärkt polismakt och krigsmakt garanterar dess fortbestånd. Styrningen av EU går alltmer i denna riktning, samtliga toppar i ledningen utses genom interna urval utan besvärande inblandning, parlamentet får nöja sig med att säga ja eller nej. Därför har vi ett EU som i snabb takt lämnar demokratins bana och går i totalitär riktning. Detta ser vi nu med all tydlighet när EU går in med sanktioner mot Ryssland som inte kan ses som något annat än krigshandlingar och därmed äventyrar allas vår säkerhet. Vem frågar sig om Tysklands förra försvarsminister, Ursula van der Leyen, är rätt person att leda hela EU i en krissituation som dagens? Vem har rekryterat henne som ordförande för EU-parlamentet? Vems intressen företräder hon? Sin mans vaccinfabrik eller ditt och mitt?

Sommarens väderkaos har överraskat många. Tragedier har utspelats i följderna av skogsbränder, översvämningar, stormar, hagelskurar och extremtorka. På lägre höjd susar brandsläckningsplanen fram, på högre höjd generar sig inte chemtrailsflygen längre, mödan att dölja sina rutnät på himlen som metrologerna snällt fortsätter att kalla ”höga slöjmoln” kan man bespara sig. Alla kan ju konstatera att det är för varmt, eller hur? Var glada att solen försvinner och den härliga svalkan breder ut sig. Att vi hostar så vi nästan spyr när det sällsynta regnet tvättar rent de övre luftlagren och vrider ur trasan framför våra näsor får vi väl finna oss i. Det är ju för vårt eget bästa. Dessutom finns det ju inte. Det har regeringen sagt…

Sommarens chockhöjningar på drivmedel har fått oss att ställa bilen hemma och promenera ut i naturen istället. Det var väl bra? Samtidigt har bilprovningarna fått order att underkänna så många bilar som möjligt så att vi inser att alla äldre bilar skall skrotas så fort som möjligt. Vi behöver ju nya elbilar istället. Men hur skall regeringen klara sig när det inte längre går att beskatta bensin och diesel? Ju mer man höjer energikostnaderna desto mer tjänar staten, för skatten skall ju vara procentuell. Men elbilar går ju på el som också skall produceras, så det löser man nog med tredubblad skatt på elkonsumtionen – när alla bytt till en elbil. Vi håller ju redan på att lära oss att el kan man inte ta för givet. Den säljer man till högstbjudande.

Finns det då någon anledning att känna optimism inför framtiden i nuläget? Vi vet ju alla att allt är Rysslands fel, så om Ryssland förintas så kanske allt blir bra igen? Kanske bäst då att dra igång det där kärnvapenkriget som så länge legat klart i mapparna hos NATO och i Pentagon? Ett krig är väl inte så farligt? Bara krypa ner i bunkersen några dagar så fixar Biden resten. Sedan kan man slänga ut kineserna i Kinesiska sjön, så är ju globalismen klar och genomförd. Det finns alltid några bomber kvar för Kim och för mullorna. Visserligen strök det med några miljarder människor, men det fanns ju faktiskt för många. Med vaccinerna har vi sett till att det inte skall hända igen. Det där barnafödandet, menar jag.

En mer mödosam väg framåt vore att hjälpa varandra till ökat välstånd genom utökad fredlig handel, ekonomiskt och tekniskt bistånd, utbildning och fostran till att respektera andra människors rätt till självbestämmande och frihet, sin egen etnicitet och sina traditioner, sin trygghet i en sedan årtusenden invand hembygd och att respektera att alla varken kan tycka lika eller vara lika. Men det blir nog för svårt. Eller?

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: