Hoten mot mänskligheten – luften vi andas. Del 4.

lithiumsprayning

 

I de föregående avsnitten har vi försökt förstå motiven för en så omfattande operation som att lägga hela vår himmel under ett av människor kontrollerat molntäcke och relaterat dessa, dels till den gamla agendan om depopulation, d.v.s. att helt enkelt minska antalet individer som lever på vårt jordklot till en nivå som passar dem som anser sig ha rätten att styra över oss alla, dels till den militära agendan baserad på elektromagnetisk strålning. Det strider nämligen mot allt förnuft att tanken att oupphörligt spraya kemikalier i atmosfären, som är grunden för allt liv, skulle vara motiverad för att hålla jordens temperatur nere någon eller några grader, vilket faktiskt är den officiella förklaringen till de vita linjerna i skyn. Hur länge skulle en sådan sprayning pågå? Några år, några decennier eller i all evighet och hur skulle den ackumulerade konsekvensen i så fall bli? Skulle vår planet överleva med ett lager aluminium liggande över allt land och alla hav?

Kanske kan en granskning av innehållet i chemtrailsen förklara om dessa utsläpp är vattenånga (som tvivlarna hävdar), värmereflekterande material (som myndigheterna hävdar) eller ingredienser som avsiktligt gör oss infertila, aborterande, sinnesslöa och tillräckligt sjuka för att gå en tidig död tillmötes?

 

Det finns en god överensstämmelse mellan amerikanska patentansökningar och utförda mätningar på mark och i vatten som visar att huvudingredienserna i chemtrailsen är aerosolföreningar av mikroskopiska aluminium- och bariumoxider, ofta i kombination med strontium och andra tungmetaller. Nu pågår också experiment med lithium, som har högre ledningsförmåga. En äldre metod baserar sig på silverjodid och man har också experimenterat med svaveldioxid och svart kolaska. Man har också kunnat påvisa fungicider och virus i utsläppen.

 

De contrails, bestående av iskristaller från utsläpp av vattenånga på viss höjd och under vissa temperaturbetingelser, som vi länge varit vana vid att se kan vi lämna därhän. De försvinner efter en kort stund och är sällan längre än vad ett finger täcker som hålls upp mot planets stjärt. Contrails har inget med chemtrails att göra.

Däremot finns det väldokumenterad forskning som talar för att nanopartiklar av aluminiumoxid skulle kunna användas som ett iskärnebildande och reflekterande material, med möjlighet att hindra solstrålning från att nå marken. Vad som dock inte är dokumenterat är dels nedfallets påverkan på människor och miljö, dels hur möjlig manipulation av dessa partiklar kan få nya användningsområden genom styrning med elektromagnetisk energi. Detta senare har vi redan avhandlat i föregående avsnitt, där den militära aspekten också kommer in i bilden – handlar det här i själva verket om en dubbel agenda för att förbereda framtidens stjärnornas krig, utvecklad under täckmantel av att motverka en global uppvärmning som egentligen inte finns längre? Eller som uppstår just genom den ökande strålningens energiinnehåll?

All forskning som berör levnadsförhållandena för människor över hela jordklotet måste naturligtvis förankras genom konsekvensanalyser. Vad blir det för påverkan på människors hälsa, djurens levnadsbetingelser, naturens överlevnad, kontaminering av livsmedel och vatten, luften vi andas m.m? Ingen offentlig rapport belyser dessa viktiga frågor trots att många miljoner ton aluminium sprutas ut i vår omgivning. Minsta lilla detaljplan i Sverige skall föregås av sådana konsekvensanalyser, här förändras hela vår miljö utan att vår regering säger minsta lilla pip. Denna tystnad är lika talande som ett offentligt meddelande: Här pågår förberedelser för militär biokemisk krigsföring som vi inte skall bry våra små hjärnor med! Detta styrks av det faktum att USAs försvarsdepartement DOD är huvudman för forskningen, allt mot bakgrund av deras uttalade agenda Owning the weather 2025. Merparten av sprayningen sker med hjälp av flygplan från US Air Force eller av dem inhyrda företag.

 

Konstaterad påverkan på människor av sprayningen och dess nedfall är hudbesvär, luftvägsbesvär, bihålebesvär, kronisk trötthet, huvudvärk eller migrän, långdragna förkylningar, halsont, torrhosta och infektionskänslighet. I de svårare fallen nämns cancersjukdomar, hjärtbesvär och kraftigt nedsatt immunförsvar. Aluminium påverkar genom nanopartiklarnas förmåga att förflytta sig i kroppen och till hjärnan och ses som en trolig orsak till bl.a. Alzheimers. Barium kan kopplas till Multipel Skleros och de trådliknande polymerer som används som ”fallskärmar” för kemikalierna och långsamt dalar ner till markytan har gett upphov till en egen sjukdom – Morgellans.

Även insekter, fåglar och djur påverkas av utsläppen av aluminium, liksom växtligheten. I dessa fall är det dock svårt att fastställa om orsaken är någon annan, exempelvis den ökande elektromagnetiska strålningen eller miljögifter som agroindustrin levererar direkt till markerna. Så arbetar också företag som Monsanto med genmanipulering för att göra grödor resistenta mot just aluminium! Det är knappast någon tillfällighet att depopulationens profet Bill Gates är storägare i Monsanto.

I detta sammanhang kan man notera att personer med amerikansk anknytning i hemlighet samlat in DNA-prover från ursprungsbefolkning i östra Ryssland utan myndigheternas vetskap. Det är inte en osannolik tanke att man forskar i möjligheten att utnyttja gentekniken även för det motsatta – att orsaka större skador på immunförsvaret hos människor med utvalt DNA. Men detta är min personliga reflektion.

 

Mainstream media, till och med SVT, har nyligen släppt ut små troskyldiga meddelanden genom sina leende TV-hallåor att man nu ”undersöker möjligheten att stoppa den globala uppvärmningen genom solreflekterande partiklar i atmosfären”. Oj, så bra det kommer att bli! Genom att uppmärksamheten som riktas mot de vita linjerna i skyn äntligen börjar bli omöjlig att ignorera, väljer man nu att försiktigt förmedla denna tjugo år gamla nyhet utan att röra om för mycket i dammet. Vad vi kan vara säkra på är att vad man än säger så kommer det att vara långt ifrån sanningen. Låt oss se närmare på de medicinska riskerna för oss människor!

 

Provtagningar som bekräftar kraftigt förhöjda värden av aluminium, barium, strontium, uran, arsenik m.m. har utförts i många europeiska länder, inklusive Sverige. Tidigast ute har man varit i USA och särskilt i Kalifornien, som är värst utsatt för sprayningar. Proven tas som både mark- och vattenprover, företrädesvis efter regnfall, som för ner kemikalierna till markytan. För att utesluta industriemissioner specialkonstruerades ett flygplan för insamling av luftprover direkt i luften efter sprayande flygplan. I Bayern i Tyskland har ett stort antal fasta mätstationer sedan lång tid tillbaks levererat uppseendeväckande mätvärden. De sammanlagda resultaten är entydiga och betonar risken för skadeverkningar från aluminium, barium och arsenik, främst mot hjärna, hjärtfunktion och lung- och andningsfunktion. Myndigheterna undviker att införa gränsvärden, eftersom man inte vill erkänna vilka riskfaktorer som skall belysas.

 

Mest skrämmande är ändå de medvetna utsläppen av luftburna virus, som olika influensavirus i sjukdomsalstrande och steriliserande syfte. De som inte tar direkt skada av virusen uppmanas att vaccinera sig istället, med många gånger ännu värre slutresultat. Demenssjukdomarna ökar lavinartat. I en uppmärksammad incident tvingades två av de gigantiska transportplanen AN-124, baserade på den amerikanska flygbasen Diego Garcia, ned i Indien och Nigeria efter att ha brutit mot flygbestämmelserna. Planen visade sig vara utrustade med kompletta system för spridning av 45 ton aerosoler i nanoform. Obekräftade uppgifter gör gällande att syftet var att spruta svininfluensaviruset H1N1 över dessa tätbefolkade regioner i Indien och Afrika. Att använda virus i syfte att skapa pandemier med dödsoffer som följd är en relativt ny verksamhetsgren som fått namnet bioterrorism. Tyvärr är det US Airforce och NATO som är terroristerna i det sammanhanget.

 

Som lika skrämmande kan man se de mikroskopiska trådformade polymerer som dalar ner från skyn, för att leta sig in i vävnaderna hos både djur och människor. Synliga skador visar sig som sår och utslag i huden, kallade Morgellans sjukdom. Dessa industritillverkade polymerer uppträder i samband med spridningen av aerosoler från chemtrailsplanen och antas ha uppgiften att hålla metallpartiklarna svävande så länge som möjligt. På vägen ner klumpar de ihop sig till spindelnätsliknande strukturer som fastnar på träd och buskar.

 

För de flesta som blir medvetna om vad som pågår i världen framstår dessa besinningslösa experiment som så vansinniga att de blir ofattbara. Finns det verkligen en agenda som syftar till att utrota en stor del av mänskligheten? Hur kan man få till synes normala människor att medverka i en sådan agenda? Är dessa verkligen säkra på att själva få tillhöra dem som skall sparas för den framtid som de själva anser är den rätta för vårt jordklot? I ett avslutande avsnitt skall vi försöka samla tankarna och fundera över allas vår situation. Och, för den som undrar, bilden ovan föreställer faktiskt ett flygplan och jag kan lova att det inte är contrails som omger det….

Peter Krabbe

Lästips: Maximilian Schnell/  De vita linjerna i skyn.

89 Responses to Hoten mot mänskligheten – luften vi andas. Del 4.

 1. ragnhild says:

  Verden er blitt kuppet av ondskap personifisert via en pervers, barbarisk ledelse. Følgerne, bl.a. våre politikere har sluttet seg til, og omfavner deres djevelske planer om verdensherredømme med en forslavet befolkning, tilknyttet et regime av pure EVIL.

  Innledende terror, som bolsjevikene sto for i 1917 kan være et bilde på hva som venter oss; Spesielt dissidenter/motstandere av intensjonen: ”slaver skal kjenne sin plass”. Men selv barn fikk kjenne terrorens sataniske utfoldelse, like foran foreldrenes åsyn/øyne.

  Vi ser hvordan tekniske framskritt har gitt ondskapens ”venner” mer ”sofistikerte” muligheter, som disse du Peter beretter om. Ingen, eller ytterst få i disse industriene stiller spørsmål ved udådene..

  Tenke seg; at luft vi ånder, vann vi drikker, mat som vi er avhengige av – alt som holder oss ved liv – det er deres uteksperimenterte nåtidens VÅPEN…. MOT menneskeheten som de karakteriserer som INNSEKTER. Dette synspunktet, denne holdningen har gjennomsyret kollektivistiske/kommunistiske og andre ideologiske regimer hvor til og med religion har hatt, og har en dominerende plass og rolle i å forsvare rene folkemord, nå utvidet til å gjelde ja, les: milliarder av ”unyttigheter”/MED-MENNESKER.

  POLITIKERE; HVA ER DERE LAGET AV…. Ja, VI vet at også det er en del av maktens agenda, raseri mot nettopp politikere. Så jeg ber dere ydmykt; TENK OM, TENK RETT – det gjelder også deres barns framtid. Jeg ber dere om å utgjøre en forskjell.

  Så mye falskhet, så mye unnfallenhet, slike mengder av ONDSKAP som dette omtalte her overgår vel det meste vi har sett. Når verden i tillegg til krig og terrorisering, ren sadisme – i tillegg blir et giftig sted å være, DA forteller det meg, at djevelens følgere ingen etiske grenser har. Ikke engang overfor sine egne barn. DE ofres gjerne på alteret, i håpet om at det gjør dem selv til GUD. Er dette deres ideoligiske DRIVKRAFT.

  Er det sistnevnte deres MÅL, bl.a. Scandinaviske POLITIKERE: Opphøyelse til GUDER via ofring av menneskeheten?

  Og på Oslo sitt universitet sitter en forsker og gleder seg til å være med på å forske på geoengineering/les: tukling/eksperimentering med været …… (dagbladartikkel – dvs. artikkel på zionistmediet; Dagbladet – et av de utallelige). Som vi vet er vestens (spes.) presse styrt av wallstreet-mediemoguler, eks. CFR medlem Murdoch. Der sitter også Kissinger og tenker sine djevelske tanker. De har alle (de er langt flere) millioner av drepte på sin samvittighet; noe de IKKE har, den samvittigheten ble dem ikke til del, derfor representerer de, og skulle forlengst blitt oppfattet som ”farligheter” personifisert og slik boikottet.

  ….. samtidig som hun, nevnte universitetsforsker; er ”engstelig for at folket ikke vil følge med”, hva i granskauen hun nå mener med det!

  • Savalle says:

   Tack, Ragnhild! Mycket kloka ord!

   Du skriver: ”DA forteller det meg, at djevelens følgere ingen etiske grenser har. Ikke engang overfor sine egne barn. DE ofres gjerne på alteret, i håpet om at det gjør dem selv til GUD.”

   Ja, det är ofattbart att människor är beredda att offra sina egna barn för att behaga makten.

   Men det är värt att lägga märke till att väldigt många av Europas högsta ledare inte har några egna barn.

   Här är ett utdrag ur Herald Sun:

   ”James McPherson, writing in the Washington Examiner, makes a remarkable observation: the leaders of Europe have no children. France’s Emmanuel Macron has none. Same with German Chancellor Angela Merkel, British prime minister Theresa May, Italian prime minister Paolo Gentilon, Holland’s Mark Rutte, Scotland’s Nicola Sturgeon, and Jean-Claude Juncker, president of the European Commission. Sweden’s prime minister Stefan Lofven has no biological children.The prime minister of Luxembourg is also childless.”

   http://www.heraldsun.com.au/blogs/andrew-bolt/dying-europes-leaders-have-no-children/news-story/9e0106b5ea1a6d05e39a57caf883db5d

   Och det finns betydligt fler barnlösa ledare här i Europa.

   Kanske ett urvalskriterium?…

   • peterkrabbe says:

    Bra iakttagelse! Kanske någon hade kunnat göra sig besvär med att undersöka förhållandet också vad gäller Sveriges regering och riksdag. Det kanske hade förklarat en del?

 2. annicaaktiv says:

  Allt det som händer oss varje dag är så fruktansvärt hemskt!!! Jag kan inte fatta varför inte fler vanligt folk vaknar upp ur sin sömn…jag blir ofta dumförklarad när jag pratar om detta. Bra inlägg Krabbe!!!

  • Savalle says:

   Ja, det är svårt att fatta.

   Jag tror att det handlar rätt mycket om mod!

   I en kommentar till den förra krönikan här av Peter återger Mariana en mycket tänkvärd fabel.

   En fabel är ju en saga där djuren speglar mänskliga egenskaper. Jag har lärt mig mycket om mig själv och andra människor genom att iaktta djuren. Två av de hundar jag har haft var tuffa vakthundar, men båda hade var sin svaghet. Den ena, Flaxa, var rädd för åskan och den andra, Pojken, var rädd för vatten.

   Pojken trillade i sjön när vi var ute och rodde en gång när han var liten valp och sedan under hela sitt liv var han väldigt försiktig med vatten.

   Men så en varm och solig sommardag på hans ålders höst kom vi till en sjö med kristallklart vatten och långgrund sandbotten och Pojken gick ut en bit i vattnet för att dricka. Jag gick också ut i vattnet lite framför honom och lockade honom att komma ut där det var lite djupare. Han gick försiktigt steg för steg och jag berömde honom hela tiden. Jag minns hur ögonen lyste och hur stolt han var!

   Just detta är mod – att övervinna sin egen rädsla! Det spelar ingen roll hur tuff en människa är i andra sammanhang, nästan alla har vi någon svaghet.

   Många människor är väldigt rädda för att erkänna att de har haft fel, även om de är modiga på andra sätt.

   Många är också väldigt rädda för att bli förlöjligade.

   Detta utnyttjas av dem som manipulerar oss. De bygger sin kontroll av oss på vår rädsla. Naturligtvis använder sig maktens maskineri av mer eller mindre uttalade hot, men de spelar också skickligt på vår rädsla för socialt utanförskap.

   Alla bör vi begrunda vad vi är rädda för, och sedan – när vi har identifierat vår rädsla – kan vi likt Pojken steg för steg övervinna vår rädsla.

 3. ivanbjorn says:

  Jag skulle vilja bidra till denna utmärkta artikelserie med en översatt version från ryska som handlar om på vilket sätt försvann Tartarien. Här behandlas havs och luftströmmar som medvetet manipuleras och deras påverkan på livet och välstånd.

  Citat ur artikel:

  ” Havsströmmar kan man nämligen styra! Havsströmmar styr man barbariskt genom oljeutsläpp eller genom undervattens kärnladdnings explosioner. För att detta ska fungera använder man strategiska punkter som t.ex. i början på strömmen, i skarp kurva, på stället där strömmen delar sig eller krockar med en annan ström. När den varma strömmen avstannar blir den delen av världen dit den inte når kallare och den andra delen från vilket inte frigörs värme blir överhettad. Det är precis den obalans som vi kan iaktta i Mexikanska bukten. Där föds Golfströmmen vars uppgift är att transportera överflödig värme från området och norrut. (På vilket sätt detta värme transporteras idag syns på NASA bilden)”

  Länk: https://ivansblogg.com/2018/02/24/pa-vilket-satt-forsvann-tartarien/#more-3339

  Sedan vill jag påpeka att plast polymerer nämns också i reportaget i Tv8 Spanien:

  https://ivansblogg.com/2017/06/09/debatt-om-chemtrails-pa-tv8-i-spanien/

  Citat: ”Ja, flygplan sprider dem. De sprutar ut allt möjligt och även dessa fibrer. Oftast sprider de nanoteknologi, men den kan man inte se. Men detta kan man se och vi lyckades att filma det.
  13:30
  Reporter:
  Vad består dessa fibrer av?
  Josefin:
  Detta kommer vi att veta efter analys. Jag hoppas att SEPRONA (skyddsmiljö förening) kommer att samla in prover för analys. En sak är självklar, att detta har något mål. Dessa fibrer faller ner på ett område som innehar ekologiska odlingar. Det ser ut så att det finns intressen som vill förstöra ekopotential i La Guarena. Det är självklart att detta för med sig konsekvenser. Självklart så påverkar detta även vår hälsa.
  Dessa fibrer faller ner på hyn och förorsakar hudsjukdomar, men fibrerna tar sig också in i kroppen och då är det svårt att läka det här. Det uppstod nya sjukdomar och en av dessa heter Morgellons. När dessa fibrer kommer in i kroppen så växer och förökas de. De livnär sig på syre och järn som finns i kroppen. Plötsligt har vi järnbrist. Det medför att man känner sig trött. Och man vet inte vad dessa Morgellons förorsakar i kroppen och hur de påverkar våra organ. I denna fråga samarbetar vi med ett amerikanskt institut som heter CARNICOM.”

 4. Alve says:

  Tror att jag nu fått förklaring på den mycket egendomliga röd-rosa färgen på himlen i somras efter en flygdag här. Jag skrev om detta på bloggen här men det var ingen som kommenterade då. Troligen passade man på att köra ett varv med Lithium i samband med flygdagen. (OBS hade troligen inget att göra med uppvisningarna). Det var på kvällen som himlen hade denna mycket egendomliga färg (jag har aldrig sett något liknande). Måtte någon/ något stå oss arma människor bi…

  • peterkrabbe says:

   Jag har inte sett det här än, men det är ju uppseendeväckande om det har börjat även hos oss. Lithium har betydligt större skadeverkningar än aluminium, men är en betydligt bättre ledare och därför ett självklart val för DOD. Den färgade natthimlen är kännetecknet. Om man lägger till att världens största tillgångar av lithium finns i Tibet/Kina får man ytterligare en pusselbit….

   • Alve says:

    Peter, detta var söndagen den 20 augusti 2017 på kvällen. Kan inte säga exakt tid men det var fortfarande ljust. Det luktade en del ”avgaser” som jag satte samband med det intensiva flygandet hela dagen. Flygaktiviteterna syntes över hela stan. Det ”färgsken” som jag såg senare på kvällen var i sydost men solen höll på att gå ned i väster. Det var därför jag la märke till det – jag upplevde det som så konstigt!. Färgen var inte heller som de färger man brukar se när solen går ned. Det var ”grumligt/skitigt” i orangeröd färgnyans. Jag har hyfsat bra färgseende eftersom jag målar en del. Klart udda i alla fall. Kanske det trots allt hade med flygningarna att göra? Någon som kan ge någon form av naturlig förklaring. Jag hoppas naturligtvis på det men den färg jag sett i länkar här ligger åt det hållet. Färgen tunnade ut strax innan det blev mörkt. Färgen kunde ses ca en timme skulle jag tro.

   • AnnaF says:

    Zimbabwe är på väg att bli ”global player” i utvinningen av Litium. Gamarna har börjat samlas runt Zimbabwes nya regering och det förklarar också varför antiglobalisten och ”diktatorn” Mugabe måste gå…….. De långvariga ekonomiska sanktioner troligen blir upphävda i framtiden (sanktioner som drabbar bara länder som har inte tillämpat den västerländska demokratin) och Zimbabwes plundring kan påbörjas med alla tänkbara krafter! Har sett nyligen en dokumentär i tysk TV där det visades de ofattbara förhållanden i dessa gruvor och det värsta slavarbetet i modern tid!
    https://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-126773.html

  • Anna says:

   Som jag minns flygdagen i Eksjö i höstas var himlen ovanligt frisk, utan chemtrails, den dagen. Jag tolkade det som att de som planerar sprayningen var väl medvetna om att många människor den dagen skulle samlas i Eksjö och iaktta himlen… Annars kan jag inte påminna mig någon enda dag med helblå himmel i Eksjö. Idag söndag t.ex, en dag med högtryck, men som vanligt är himlen sprayad, och det redan på morgonen, och snart har de vita strecken brett ut sig och blivit till slöjor som smutsar ned himlen. Jag blir mycket nedslagen av ondskan och den totala hänsynslösheten hos de människor som ligger bakom detta – under tiden som det korrumperade etablissemanget trumpetar ut att vi måste flyga mindre för att bromsa klimatförändringarna!

   • Alve says:

    Det var säkert OK himmel under dagen Anna, men detta uppträdde på kvällen när allt var tyst och lugnt. Det var dock ”avgaslukt” i luften. Helt rätt, slöjor framför solen idag, usch ja…

   • AnnaF says:

    @Anna
    Välkommen till bloggen! Jag har varit själv aktiv ett tag här med signaturen ”Anna” och jag vill förtydliga att ditt inlägg är inte skriven av mig. Jag ändrar gärna min signatur till ”AnnaF” och delar utrymmet med dig och ser själv fram emot ditt deltagande i fortsättningen.
    Mina inlägg bär en viss prägling av ”språkliga fel” eftersom svenskan är inte mitt modersmål så den som läser mig kommer snabbt identifiera mina språkliga ”fingeravtryck” även i framtiden. Trevligt att du hittade hit……….

    • Sture says:

     @ AnnaF,
     vi har noterat dina språkliga ”fel” – som är ytterst minimala, men ändå. Du talar åtminstone 4 språk, ryska (som är ditt etniska språk) samt ett slaviskt språk, kanske polska eller tjeckiska samt svenska och tyska eftersom du numera bor i Österrike.
     Jag blev faktiskt förvånad över en Anna som varit ”Eksjö”. Va, hon bor ju i Österrike.

     • Alve says:

      Ja, Sture jag blev också lite förvånad över Anna – varit här??? Men man vet aldrig var människor har sina ”kontakter” eller intressen t.ex se uppvisning med häftiga JAS-plan och mycket mera…
      Hej på er AnnaF och Anna!

    • Anna says:

     Tackar! Jag har i flera år läst Peter Krabbes blog, som jag finner mycket intressant och lärorik; inte minst är kommentarerna lärorika. Eftersom Alves kommentar handlade om Eksjö och jag bor i Eksjö kunde jag inte låta bli att dra mitt strå till stacken med mina reflektioner om himlen just på flyguppvisningsdagen.

 5. Sture says:

  @ Savalle
  jag byter nu fot och lämnar allt detta deprimerande som slår ner oss i skoskaften. Istället tänker jag fortsätta med min redogörelse för om och på vilket sätt Gud i så fall medverkar i det vi nu ser utspela sig.
  När vi väntade vårt första barn så sade en kvinna med en 6-årig son att ”nu kommer du att få den bästa kamrat du någonsin haft”. Jag mindes de orden.
  Varje kvinna har 400.000 ägg i sina äggstockar och varje man miljontals spermier. Utan att på minsta sätt förlora någonting av sig själva så kan de nu få hela människor tillbaka, människor som är en avbild av dem själva – och som växer upp till helt självständiga individer och skapar liv runt omkring dem.
  Hur är det att leva utan egna barn ? Svårt att föreställa sig men det går. Hur vore det att leva helt ensam på jordklotet – som en Robinson Kruse ? Säkert betydligt svårare. Men det är den bild som Jesus målar upp av Gud – det ”universella medvetandet”.

  2. Gud skapar alltså genom, av och ur sig själv andliga varelser som är en avbild av honom själv.
  Men att bli en ”avbild av Gud” kräver tid – säkert många liv.

  Boken ”The Aquarian Gospel of Jesus the Christ” (sv. översättning ”Evangelium för en ny tid”) från 1907 av Levi Dowling, f. 1844 har en del väldigt vackra passager om detta. Den uppges ha tillkommit genom en serie ”uppenbarelser”. Så här skrivs t. ex. i kap. 71, sid. 133-34.

  ”Staden Kapernaum låg vid Galiléens strand. Där hade Petrus sitt hem och Andreas, Jakob och Johannes bodde inte långt därifrån. De var fiskare och måste sköta sina nät. Jesus och hans moder övertalades att följa med dem och snart vilade de vid sjön i Petrus’ hem tillsammans med Filippus och Natanael. Nyheten spreds genom staden och längs stranden, att konungen av Juda kommit, och folket trängde sig fram för att trycka hans hand.
  Till dem svarade Jesus följande: ”Jag kan inte visa er konungen, om ni inte ser med själens ögon, ty denna konungs rike finns i själen. Varje själ är ett kungarike, och för varje människa finns sålunda en konung, vars namn är Kärlek. När denna kärlek blir den högsta makten i livet är den Kristus. Sålunda är Kristus konungen. Varje människa kan äga denna Kristus i sin själ, såsom Kristus finns i min själ. Kroppen är konungens tempel. Människor kan med all rätt kalla en helig man för konung.
  Den som renar sin mänskliga form, så att kärlek och rättfärdighet kan bo sida vid sida inom dess murar, han är konung. Jordens konungar kläda sig i praktfulla kläder och omge sig med prakt, så att människor må frukta dem.
  En Himlens konung kan ha en fiskares kläder, kan sitta på marknadstorget, plöja jorden eller skörda. Han kan även vara en slav i jordiska bojor eller en som av människor betraktas brottsling, dömd att försmäkta i en fängelsehåla eller dö på korset.
  Människor vet sällan vad andra människor verkligen är. De mänskliga sinnena uppfatta endast vad som synes vara. Men det som synes vara och det som verkligen är, kan vara helt olika. Den köttsliga människan ser endast den yttre människan som är människans tempel och tillber detta altare. Gudsmänniskan är ren i sitt hjärta . Med själens ögon ser hon konungen, och när hon höjer sig till Kristusmedvetande, vet hon att hon själv är konung, är kärlek, Kristus och Guds son. Ni män av Galiléen, bered er att möta er konung.”

  • Savalle says:

   Sture, jag missade att trycka på ”svara”, så mitt svar hamnade ett snäpp längre ner.

  • mariana says:

   @Sture Du skriver att människor inte uppfattas som dem,de egentligen är, att vi bara ser den yttre fasaden och aldrig ser deras sanna natur. Du ger oss en del exempel på detta. Jag vill tillägga att det också kan vara en gammal dement kvinna på ett äldreboende

   Under en tid arbetade jag på ett sådant boende med äldre gravt dementa. Vi gick ronder på natten och tittade till dem. Eftersom jag aldrig tjänstgjorde på dagarna, så hade jag ingen relation till dem på dagtid och visste inget mer om dem än deras namn i stort sett.

   En tjock gammal kvinna låg i en säng med en docka jämte sig. Jag hjälpte henne ur sängen för att byta hennes blöja. Den var genomdränkt av kiss och jag hade besvär med att hålla henne så hon inte skulle ramla samtidigt som jag försökte få henne att lyfta på benen så jag kunde byta både blöja och byxor. Jag tittade upp mot henne då jag var klar och våra blickar möttes.
   Den känsla av oändlig kärlek som sköljde över mig överrumplade mig totalt. Jag såg henne stå där med sin docka hårt tryckt i famnen och jag såg rakt in i hennes själ. Jag kan än i dag efter tretti år känna känslan av kärlek, då jag tänker på henne ibland.

   Vem var hon egentligen som kunde ge mig denna känsla av total kärlek bara genom att vi tittade på varandra.

   • Sture says:

    @ Mariana,
    själen och hjärnan är två olika saker. Hjärnan är själens instrument på samma sätt som pianot är pianistens instrument. En oerhört duktig pianist kan få ett pianostycke att låta förskräckligt om pianot är ordentligt ostämt och kanske till och med har några strängar som gått av. Den förskräckliga musiken beror då inte på att pianisten är dålig.
    Vi har samma situation för människor som drabbats av CP (cerebral pares). De håller armarna i kontrakturläge och går ryckigt och staplande och får inte fram de fina ljud och ord som de själva skulle vilja. Jag har alltid varit noga med att behandla sådana människor med största intellektuella respekt. Bakom de konstiga brölen kan dölja sig en själ med ett intellekt i absolut toppklass.
    Det kan förhålla sig på samma sätt med dementa, att hjärnan blivit såpass dålig att den inte längre kan förmedla det som själen vill få fram.
    Tack för att du berättade detta för oss.

    • mariana says:

     @ Sture jag gör ett försök för att se om du kan förklara detta för mig. Jag har aldrig fått någon förklaring, vem jag än har frågat. Jag var på en två-dagars kurs om bioenergihealing i slutet av 1990-talet. En kiropraktor från Norge höll i kursen och vi skulle ge energi till varandra. En kvinna, som jag aldrig tidigare hade sett, lade sig på en massagebänk och jag ställde mig bakom henne, uppe vid hennes huvud så hon kunde alltså inte se mig.Jag höll ögonen slutna för att koncentrera mig.
     Jag rörde inte vid henne, utan jag använde mig av mitt medvetande då jag började med att ”gå igenom” henne. Jag började högst upp på hennes huvud och fortsatte ner över kroppen. Då jag kom till hennes högra arm tittade jag för att se hur hon höll armen. Då jag konstaterat detta så ”kopplade ” jag på mitt medvetande igen och fortsatte ner över kroppen i tankarna.
     Då jag kom till knäna stängde jag av mitt medvetande och tänkte att detta är ju absurt ”hur kan jag bara inbilla mig att jag ska kunna påverka henne med mina tankar.”
     Jag fortsatte utmed hennes ben, men jag hade mitt medvetande avkopplat.
     Hon skulle sedan berätta om hon hade känt av någon energi. Det hade hon inte gjort vilket jag också varit övertygad att hon inte kunde gjort.
     Men, sa hon, och det är detta som jag inte fått någon förklaring till. ”Det ritades upp en bild inom mig av en människokropp med en massa svarta punkter. Bilden började uppe vid huvudet och fortsatte ner över kroppen, men bilden hörde upp vid höger armbåge ett kort ögonblick innan den fortsatte. Bilden ritades aldrig klart utan den stannade vid knäna. Det blev aldrig en hel kropp.”
     Hon hade alltså sett en bild ritas upp när mitt medvetande var påkopplat. Då jag ”stängde av” försvann bilden.

     • Sture says:

      @ Mariana,
      intressant berättelse du förmedlar. Att föra över bilder från den ena individen till den andra tror jag är en del av djurs kommunikation med varandra – det är i alla fall vad synska människor som kan kommunicera med djur berättar. Sådana människor kan också berätta om hur döda människor ger dem bilder när de kommunicerar. Så detta tror jag är en realitet.

      Det finns nu flera vetenskapliga centra i världen som studerar hur tankar från en människa sekundsnabbt påverkar en annan, ‘healing’ – även på långa avstånd, s.k. ‘remote healing’.

      Denna text inklusive video har jag lagt upp på min hemsida. Den kanske är intressant för dig.

      Professor Joyce Hawkes var chef på ett stort biokemi-laboratorium i Seattle, USA. En gång under städning i hemmet råkade hon få en tung tavla i huvudet. Hon vaknade i en stor blodpöl av levrat blod och måste enligt egen uppskattning varit medvetslös under en till två timmar. Under denna period upplevde hon något som brukar beskrivas som en ”Nära Döden Upplevelse”, med själslig förflyttning till en annan värld, en oändligt vacker och behaglig upplevelse, och en värld som hon inte ville lämna. Hon möttes där av och kommunicerade med sin sedan tidigare döda mor och mormor och en för henne okänd ”ljusgestalt”. Plötsligt var hon ändå tillbaka i sig själv igen. Upplevelsen gjorde ett mycket djupt intryck på henne, det var ingen dröm eller hallucination, utan upplevelsen var verklig. Livet på labbet och vetenskapen hade varit hela hennes liv och hon älskade det. Men denna upplevelse förändrade allt.
      Hon hade aldrig hört talas om ”Nära Döden Upplevelser” och skulle aldrig ha trott på dem även om hon hade. Att det skulle röra sig om ”syrgasbrist” i hjärnan, som är en väldigt vanlig bortförklaring hos medelmåttiga vetenskapsmän, som inte själva varit med om fenomenet, hade hon svårt att köpa. Till detta var upplevelserna alldeles för klara och tydliga. Hon började söka en mera övertygande förklaring, läste och läste och reste till många olika länder.
      Ytterligare en omständighet var märklig. Hon kunde nu åstadkomma ”healing” av andra människors olika krämpor bara genom att vidröra dem. På en av sina resor till Bali råkade hon på en kvinnlig schaman, som under trans på ett helt oförklarligt sätt kunde beskriva fenomen i människokroppens olika celler som hon omöjligen kunde ha känt till. De kom att samarbeta under många år. Efter alla dessa nya impulser var Joyce nu inte längre nöjd med sitt vetenskapliga arbete på labbet, ville utvecklas i en annan riktning och lämnade 7 år senare detta lab.
      I hennes nya vetenskapliga laboratorium registrerar man hjärnvågornas förändring under healing processen med hjälp av 125 EEG-elektroder på huvudet. Med både den som får och den som ger healing uppkopplade till datorskärmar visas i realtid på skärmarna hur deras samtidiga hjärnvågor förändras av healing. Det spelar ingen roll för resultatet om givare och mottagare befinner sig i samma rum eller på olika sidor av jordklotet.
      Det finns 5 olika typer av hjärnvågor, gamma-, beta-, alfa- theta- och deltavågor (uppifrån och ner på skärmen). De intressanta vågorna i detta fall är de nedersta på skärmen, deltavågorna, som man återfinner vid djup sömn, hos avancerade meditatörer och då man ger healing. Ibland kan dessa vågor i samband med healing bli 10 gånger så stora som andra hjärnvågor. Dator-röntgenbilder tagna under ”healing” visar likaså enormt kraftiga aktivitetsökningar av vissa hjärnområden i motsats till då man bara ”tänker”. Så någonting exceptionellt händer verkligen.
      När man ger ”distans-healing” (*) med mottagaren 150 mil bort (Seattle – Santa Cruz) eller 1200 mil bort (Seattle – Indien) får man hos mottagaren inte en aktivitetsökning av deltavågorna (som hos givaren) utan en 275% aktivitetsökning av alfa-vågorna. Alfavågor är ofta ett uttryck för lugn och välbefinnande. Mottagaren i Indien beskrev att hon under dessa 10 minuters distans-healing kände ett enormt välbefinnande vilket hon inte känt under hela sitt senaste mycket stressfyllda år.

      Mikroskopet och teleskopet har lärt oss mycket. Men vi behöver nu ta ett ytterligare steg och göra vetenskap även av det andliga. Hur påverkar vi andra människor med våra tankar, medkänsla och medlidande och övriga omsorger ? Detta går nu att mäta.
      Vad vi däremot inte vet är hur detta och till vilka detta förmedlas, till alla eller bara den man tänker på? Är det en elektromagnetisk vågrörelse eller en andlig energi som förmedlas? Blir effekten större om flera skickar samma tankar – som ett slags resonansfenomen? Hur förhåller sig detta fenomen till ”bön” för att någon skall tillfriskna. Ja, frågorna är många och spännande.
      Som slutord kan nämnas att professor Joyce Hawkes inte på något sätt är ensam om denna typ av forskning utan denna görs på många olika ställen. Hon nämner särskilt Richard Davidsons laboratorium i Wisconsin.

      [(*) ”Distanshealing”: Givaren sitter med händerna på knäna med handflatorna uppåt och föreställer sig i fantasin hur han/hon ger ”healing” med handpåläggning på mottagarens kropp på samma sätt som han/hon skulle gjort om mottagaren befunnit sig i rummet under hans/hennes händer]

      • mariana says:

       @ Sture.
       Tack för ditt svar som helt klargjorde vad som skedde vid min ”behandling.”

       • Sture says:

        @ Mariana,
        tyvärr blev det lite långt. Men min erfarenhet säger mig att YouTube ibland censurerar bort hela filen – och då kommer kommentaren att bestå av – ingenting.

        För övrigt så tycker jag att du skall uppta din handpåläggnings-verksamhet. Jag vet av egen erfarenhet att detta fungerar mycket starkt på kroniska smärtor, där andra konventionella metoder går bet. Och tro på vad du gör.

 6. Jag har nyss sett https://www.youtube.com/watch?v=zNeOTOytEeA som tyvärr har en irriterande bakgrundsmusik. Funderar på om det är värt arbetet att lägga på en svensk undertext så att betraktaren kan stänga av ljudet.

  Problemet för mig är att jag har så många projekt igång att det just nu inte finns plats för fler. Jag har dock en arbetsordning som fungerar om någon kan åta sig detta arbete.

  Med vänlig hälsning
  Mikael

 7. Savalle says:

  Ja, man kan bygga ett kungarike i sig själv med kärleken som kung!

  Något bättre kan man inte bygga.

  Ändå försummar många människor sitt inre liv och strävar istället efter att samla materiell rikedom, men det är fåfänglighet och ett jagande efter vind, säger Bibeln.

  Många oroar sig i onödan om världsliga ting.

  Jag kommer att tänka på en bok som har lämnat ett mycket starkt intryck hos mig. Den är skriven av en kvinna som utstrålar kärlek, styrka och harmoni. Hon berättar om hur hon blir förälskad och lever mycket lyckligt tillsammans med sin man tills de en dag drabbas av beskedet att han har en svårartad form av MS. Det blir en kamp på många plan och ibland är hon nära att ge upp, men hon hämtar alltid kraft från sin tro på Gud.

  Särskilt dessa ord ger henne tröst och mod när det är som svårast:

  ” Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna? Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de? Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de; och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, skulle han då icke mycket mer kläda eder, I klentrogne? Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: ‘Vad skola vi äta?’ eller: ‘Vad skola vi dricka?’ eller: ‘Vad skola vi kläda oss med?’ Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.” (Matteus 6:25-33)

  Den här boken är också intressant för alla som lider av MS och andra svåra kroniska sjukdomar eftersom den tar upp en behandlingsmetod som är effektiv men föga känd, Low Dose Naltrexone (LDN).

  https://www.bokus.com/bok/9781432711504/up-the-creek-with-a-paddle/

 8. Fiskargubben says:

  Kris och jag är släkt på långt håll.

  Why Me Lord Story – Told and Sung By kris kristofferson

  https://www.youtube.com/results?search_query=kris+kristofferson

  Jag mår inte bra och behöver förbön.

  ”Help Me Make It Through the Night” Kris Kristofferson

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   tack för att du lade ut denna fina YouTube-fil. Oj, vad vi behöver detta. Musiken som går rakt in i hjärtat och lyfter oss uppåt.

 9. Savalle says:

  Kära Fiskargubbe

 10. AnnaF says:

  En musiklänk som går rakt in i hjärtat men kanske på ett annat sätt! En protestsång från 1966! Jag själv var bara barn i 60-talet men förstod väldigt snabbt hur mycket jag avskyr krig, våld, makt och ondska! Och det har gått 52 år utan att världen har lärt sig någonting……..Sorgligt!

  Tack Peter att du tillåter oss att gå utanför ”ramarna” och möjligheten att tillföra andra vinklar som faktiskt hör ihop med dagens elände!

 11. AnnaF says:

  Minns ni ZIKA-Virus ”epidemin”? Har ni undrat varför försvann så snabbt från ”dagordningen”?
  Big Pharmas nästa ”kassako” med vaccination för viruset har blivit snabbt undanröjt från den allvetande MSM propagandan. Den blottade också att gravida kvinnor har vaccinerats med T-dap som orsakar sterilitet och vaccinet är troligen orsak till missbildning av fostret!
  Jag har hittat svaret! Det är väldigt glädjande att sanningen kommer fram så snabbt och det är ett levande bevis på att alternativa ”grävande” medier arbetar extremt effektivt! Så blir det också med chemtrails! Jag väntar på att några öppnar munnen och berättar……..Var säker att det kommer!

  https://realfarmacy.com/breaking-zika-hoax/

  • Alve says:

   Hoppas att du får rätt Anna F!

   • Sture says:

    @ Alve,
    AnnaF kommer att få rätt.

    Q-Anon (och Trump) känner till att Big Pharma arbetar för att göra människor sjuka och att 9/11 var ett verk av globalisterna (=Mossad + delar av CIA/FBI). Trump är byggherre och han VET att flygplan gjorda av en nos av hårdplast inte kan rasera 40.000 ton stål och få detta att smulas sönder till stoft. Han gick aldrig på den myten och har tidigare hört honom på en YouTube-fil säga att han vet vilka som gjorde detta. Han är inte dum.

    Det är bara en fråga om när Trump blivit så stark att han kan ta upp sådana rättegångar. Men de kommer. Och när Trump uttalar att det är fritt fram för CIA/FBI-agenter att berätta om vad de vet om allt detta med vaccinationer, chemtrails etc., etc. utan att riskera fängelsestraff för bruten tystnadsplikt (Trump kan befria dem från tystnadsplikten eller benåda dem) då kommer allt detta upp. Och då blir det slut på alla chemtrails.

   • AnnaF says:

    @Alve!
    Jag har redan ikväll fått de första signalerna att det rör på sig riktigt ordentligt! Länken är tyvärr på tyska men den är tryckt i en tidning som är läst av många och artikeln finns också på MSM hemsida som underlättar spridning! Oavsett”hur” de presenterar eller ”vem” de anklagar med ”vädermanipulation” kommer detta att bli en ”sprängstoff”! Tystnaden har äntligen lossnat……..
    Citat:
    ”Det är vad som har hänt före de olympiska spelen 2008, då det kinesiska ”Weather Change Bureau” sprutade kemikalier utanför Peking att säkra soliga dagar utan regn Men ett år senare var konsekvenserna av vädermanipulation tydlig.

    Efter en långvarig torka i november 2009 försökte Weather Change Office artificiellt producera regn men denna åtgärd orsakade en snöstorm som förlamade huvudstaden. Weather Change Office har redan 32 000 till 40 000 anställda. År 2020 planerar de att inrätta sex regionala center för vädermanipulation. ”
    ”Vädermanipulation kan användas i Militär syfte” skriver artikeln…..

    Även Bolivia och SaudiArabien anklagas för vädermanipulation!

    http://www.businessinsider.de/zehntausende-chinesen-arbeiten-an-einem-projekt-das-einen-internationalen-konflikt-ausloesen-koennte-2018-2

    Hela Artikeln är en FAKE NEWS för att avleda uppmärksamheten från gangsterna i USA men äntligen finns en tydlig öppning för fortsatt debatt……..Vi har sett hur FAKE NEWS, falska anklagalser har resulterat en stark och korrekt försvar från de anklagade! Och det kommer att bli så även nu! Som jag skrev tidigare finns många som vet och har mycket att berätta……..

  • ivanbjorn says:

   Vad beträffar Zikaviruset i Brasilien så då det ”härjade” som värst har mina släktingar varit där under en längre tid. Det ingen talar om är att under tiden gick militären runt i byarna och slängde in någon sorts preparat i människors brunnar!

   Med andra ord under täckmanteln av Zika så har man vaccinerat människor och förgiftat folks brunnar! Det är det enda skälet till varför hela detta larm om Zika. Att kontrollera människor genom en förgiftad kropp av vacciner och genom förgiftat vatten.

   Sen har man givetvis trakasserat även den Europeiska befolkningen. På flygplatsen i Prag fick resenärer fylla i ett formulär att de inte kommer från Brasilien och därmed Zika området. En svensk man fyllde i formuläret och sedan rev han den i två halvor och gav till byråkrater. Allt detta gör man inte för att skydda folk, men för att människor ska komma ihåg sin läxa vilket innebär att vara rädda och som en fårskock gå dit vart herren pekar med sin käpp.

   Människor behöver inte skyddas från något för att alla är suveräna individer som skapar sitt tillvaro men det är en annan historia.

   • AnnaF says:

    @ivanbjörn!
    Det var intressant att läsa…..Österrikisk media har också hakat på och jag läste några ”skrämselartiklar” hur ZIKA vid varmare månader kan dyka upp i norra Italien och även i södra delar av Österrike! Men hysterin blev inte långvarigt och den har sin förklaring att att ”bluffen” har punkterats innan den globala ”vaccinationsprogrammet” sattes in…..

 12. Sture says:

  Det finns en rolig posting idag på sajten EveryKindaPeople, som måste läsas. Detta är en sajt som är mycket läsvärd och har jättemånga guldkorn praktiskt taget varje dag. För er som ännu inte känner till den är denna posting en god introduktion.
  Det gällde en enskild skattedeklaration i Kanada och brevväxling mellan myndigheten och privatpersonen. Mycket komiskt
  (http://everykindapeople.blogspot.se)

 13. Obama gjorde det lagligt med psykologiska operationer för att påverka opinionen genom The Smith-Mundt Modernization Act of 2012. Och som ni minns, 14 december 2012, inträffade Sandy Hook skolskjutning. Kändaste offret är Noah Pozner som dog både i den skolskjutningen och 2 år senare i en annan skolskjutning i Peshawar in Pakistan.

  Är det lagligt även i Sverige. Ja. Se filmen innan YT tar ner den.
  Are PSYOPS legal?

  Jag länkar ogärna till InfoWar men denna gång är Steve Pieczenik, former United States Department of State official, med.
  (The Real Jack Ryan: Dr. Steve Pieczenik).
  Dr. Steve Pieczenik Updates Infowars About Florida Shooting And Other Issues

  • mats says:

   Youtube har intensifierat kriget mot den nationella rörelsen. Flera youtube kanaler jag regelbundet tittar på har i och med videos om Florida skjutningen stängts ner. Jag hörde på CBTS 24 timmars chat att även Corsi har problem.

   • Sture says:

    @ mats,
    men då måste väl motdraget bli att lägga över sina inlägg från YouTube till en annan kanal, t. ex. vimeo eller 153News.net eller något annat. Ni som kan detta med data – vad finns det för möjligheter att skapa fria kanaler som inte kan kontrolleras av ”the Deep State” och kabalan?

    • mats says:

     Sture, ja det är en långsiktig lösning
     Dock tror jag att en flytt till mindre kända plattformar bara leder till att de är de redan insatta som ser materialet. Det här är ju till viss del ett informationskrig , man vill att fler ska läsa o se och där är nog youtube ännu oslagbart. Vissa säger att då plattformen tillhandahålls av privata företag så gör de som de vill. Dock som andra säger diskriminering är inte tillåten.

     Rent allmänt då det gäller politik så är kampen i USA det enda jag bryr mig om för tillfället. Vi har val i Sverige i år men ingen tror väl att det kommer att leda till några reella förändringar, vi är körda utan att USA förändras först. Ett halvår till valet o endast en bråkdel av befolkningen vet vad Medborgerlig samling är. De är rökta om de inte lyckas värva några kända ansikten som kan dra folk ungefär som Ny Demokrati en gång i tiden. Mest troligt så kommer inte heller Jimmy att få något inflytande utan han får fortsätta att känna sig vuxenmobbad, i frysbox

     • Sture says:

      @ mats,
      precis min inställning. Det som händer i Sverige kommer att avgöras i USA – och där vinner Trump varje kamp, som de lastar på honom.
      När republikanerna i senatsvalet i november 2018 sopar mattan med Demokraterna så kommer det att bli annat ljud i skällan. Demokraterna kommer att bli helt desperata och göra räfst och rättarting i sina led.
      Alla europeiska politiker kommer då att behöva förhålla sig till Trumps USA. Han kommer att i stor skala utöka sin handel med UK via specialavtal och spola EU eftersom detta är en helt misslyckad federation. Öst-staterna Polen, Tjeckien, Ungern osv. kommer att söka sig mot Putins Ryssland medan EU upplever allt större svårigheter och slutligen spricker.
      Jag vet faktiskt inte vad vi skall göra med byfånarna Stefan Löfvén, Annie Lööf etc. Men SD kommer i alla fall inte att utgöra något hot med Mattias Karlsson vid rodret. Vänstern behöver ju bara hosta för att han skall ställa sig i givakt.
      Innan Mattias Karlsson tog över rodret hade SD 27 % och var på god väg mot 40%. Nu tror jag inte de kommer att komma högre än maximalt 17-18%. Tyvärr, tyvärr.
      Men efter detta kommer ändå en utveckling i rätt riktning.

      • mats says:

       Sture, då det gäller USA så har även jag blivit allt mera optimistisk även om jag inte når upp till din kaliber. Mellanårsvalen skulle jag också kunna tro kommer leda till mera förluster för demokraterna dock med den reservationen att allt valfusk måste stoppas. Tror att Q o Corsi antydde för någon vecka sedan att det finns utredningar som kommer att presenteras som visar på omfattande valfusk, vi får se. Svenskar har svårt att fatta detta då de tror att kontrollen är lika stringent som i Sverige
       SD, ja de svänger allt mera från en nationell agenda för att bli accepterade vilket de inte kommer att bli ändå. Dock är jag osäker på att det är det som gör att de fallit i opinion sista året. Jag misstänker att den kraftiga uppgången efter valet berodde på decemberöverenskommelsen och ett utbrett missnöje med AKB bland moderata väljare. Nu har moderaterna i ord svängt till en mera restriktiv invandringpolitik vilket varit tillräckligt för att många ska gå tillbaka.

       • Alve says:

        mats, Ulf Kristersson propagerar för en invandring av 35000 per år. Med anhöriginvandring, säg 5 pers per invandrare att plussa på. Kallar du det restriktiv invandring? Det gör inte jag. Kristersson är Reinfeldts lakej så jag tror han slår blå dunster i oss, tyvärr. Han vill väl ha samma belöning som ”husse” får…

        • Mats says:

         Nej jag vet vart Moderaterna egentligen står, vilket ibland framkommer. Dock har budskapet varit att det ska stramas åt o som S säger det ska vara ordning o reda. Stefan säger då han vill banka hem budskapet ”jag vill vara väldigt tydlig med….”
         De som tänker inser att inget kommer förändras utan vi kommer fortsätta att ta emot flest.
         Jag tror inte att SDS tapp på 10 procentenheter kan förklaras med att de försöker tvätta bort en nationell prägel

 14. ragnhild says:

  Gatelys, billykter; Hvordan har DU det med med dette. Jeg blendes, holder blikket i mørket krampaktig rettet mot det som måtte være av hvite kantstreker eller andre holdepunkter ikke minst ved tunnelkjøring, men også ellers. Gatelykter ute og hjemme er vonde å rette øynene mot, da lyset skjærer i øynene.

  Så var jeg ikke den eneste som har reagert på utrullingen av de rent trafikkfarlige gatelysene som omgir oss, kommentarfeltet på linken forteller meg det. Vi har reagert på dette som så mye annet som noe uungåelig, som et fremskritt vi skal være glade for. Det vil jo ”SPARE” miljøet. Men jeg undrer meg på når statestikken for trafikkulykker vil fortelle oss om denne negative siden ved LED-pærene som blender oss.

  D.T. er i alarmhjørnet, og jeg takker henne for det. Hun unnslår seg ikke for å bruke uttrykket GENOCIDE gang på gang.

 15. Fiskargubben says:

  Till alla: Jag har haft en tuff tid men mår bättre.

  Jag hittade en kul video om det kommande ryska presidentvalet och den är översatt. Det finns andra också. Det här är ett riktigt Internetval i Ryssland.

  • Savalle says:

   Fiskargubben, vad glad jag är att du mår bättre!

  • Sture says:

   @ Fiskargubben, jag har verkligen saknat dig – visste inte att du var sjuk.

   • Fiskargubben says:

    Jag tackar Sture och Savalle för medkänslan.

    Jag kanske har en sak att bidra med till ämnet. I Usa har döda kreatur hittats och det har skyllts på aliens. I Sverige hittades en död älg med fyra brutna ben. Den bör ha fallit från hög höjd. Makthavarna undersöker konsekvenserna av vad som görs.

    • petergrafstrm says:

     Det har sen 90-talet rapporterats att Usas regering för att undersöka galna kosjukans utbredning sågade itu kreatur med laserkniv för att kunna skylla på utomjordingar.

    • Savalle says:

     Fiskargubben

     Jag vet att du och Mjölner är mycket gamla. Då är kroppen – själens tempel – inte så alert mer som då vi var unga.

     Jag vet också att du läser det som Lars Bern skriver på sin blogg Antropocene. Där kan man lära sig mycket om hur man skydda och ta hand om sitt tempel, sin kropp, mot sjukdom – och i viss mån även mot åldrande.

     Nu vill jag bara ge några råd, varav vår så kloke Lars Bern tidigare delgett oss somliga, alltså i stort sett som en påminnelse, men på denna blog, som har en annan tonvikt, en annan prioritet:

     Först en parentetisk kommmentar:

     Jag har en hund som är rätt gammal ( 15 år = 105 hundår). Hon heter Lulu och jag älskar henne, precis som jag älskat alla de hundar jag haft. Hon har varit rätt krasslig och har haft svårt att gå. Kroppen blir ju svag i hög ålder. Och jag har ibland funderat på att förkorta livet för min kära Lulu, med ett skott.

     Men hon har varit glad och visat livslust så jag har försökt att hitta metoder för att lindra hennes kroppsliga besvär.

     Det har hjälpt rätt bra hittills, men jag tar en dag i sänder.

     Här är en lista med åtgärder som jag tycker är effektiva för att bevara sitt ”tempel”, sin kropp, så vital som möjligt för både människa och hund (och förmodligen också för en del närbesläktade andra arter):

     LDN mot cancer (se kommentar ovan i kommentarsfältet) 3-4 milligram / dag för människa och 1 milligram / dag för hund (LDN stärker immunförsvaret och är starkt smärtlindrande och kostar nästan inget.)

     Daglig dos av gurkmeja, MSM (har ej med ljugande tidningar att göra – och är betydligt billigare om man köper till häst: https://www.naturliganorrland.se/store/p/msm-191457/msm-alavis-500g-610854), djävulsklo, nyponmjöl (ekologiskt) samt kolloidalt silver.
     Grönt ekologiskt te samt gärna den te-blandning som Rudolf Breuss rekommenderar samt en tesked ekologisk honung är också bra.

     Om det nu hjälper mot alla dessa intensiva depopulations-åtgärder som vi utsätts för…

 16. Vill man ha info om skolskjutningen i Florida är inte Youtube rätt ställe – då de tar ner allt av värde så fort de kan med sina 10.000 extraanställda för att rensa Youtube från olämpligt material.

  https://153news.net/ är siten man ska gå till. Spara adressen. Jag länkar i mitt namn till en av Fetzers filmer.
  Här nedan några förslag på filmer att se. Sorterade efter längd.

  KORTA
  1) David Hogg Can’t Remember His Script. He Also Lives In California?
  https://153news.net/watch_video.php?v=YBKONWHO4K2N

  2) Scott Israel 2012 The Real Scott Israel for Broward Sheriff Take 3
  https://153news.net/watch_video.php?v=MRSSHOY7D3WM

  3) Anaconda Malt liquor detects possible dummy in the Parkland phony fake show.
  https://153news.net/watch_video.php?v=98HAWR3AU6A9

  4) An 18 Year Old Kid Should Never Have a Rifle???
  https://153news.net/watch_video.php?v=M7K4194W4SAU

  5) 🎼The Hymn of the Stoneman Douglas Shooting🎼
  https://153news.net/watch_video.php?v=25AGD37U34MN

  6) Stoneman Douglas Phony Fake School Shooting.
  https://153news.net/watch_video.php?v=2M3AO86NSMMB

  7) GUN SOUND BREAKDOWN – FLORIDA HIGH SCHOOL SHOOTING HOAX
  https://153news.net/watch_video.php?v=4DKAK8DMMUB4

  8) 100% Proof Florida High School Shooting was a HOAX – FAKE BLOOD, ACTORS, AND DRILL
  https://153news.net/watch_video.php?v=MR6K594OU5M2

  9) YOUTUBE REMOVE THIS VIDEO – HIGH SCHOOL BREAKDOWN FLORIDA 2
  https://153news.net/watch_video.php?v=MDX225MNOGOY

  10) EXPOSING FL HS SHOOTING HOAKS CRISIS ACTOR #1 YT JUST STRIKE THIS VIDEO
  https://153news.net/watch_video.php?v=WN6UW5X5286W

  11) FLAG THIS!!! DAVID HOGG CRISIS ACTOR EXPOSE FLORIDA SCHOOL SHOOTING HOAX PART 2
  https://153news.net/watch_video.php?v=6SOAXK4DK1OA

  12) Ask Jimmy Kimmel about the Florida School Shooting
  https://153news.net/watch_video.php?v=M2HMKDY91UGY

  13) Ft Lauderdale Airport / School shooting connections!
  https://153news.net/watch_video.php?v=UG79639W2D8G

  14) Maddy’s remarkable recovery and the duping delight award goes to…
  https://153news.net/watch_video.php?v=43XAUX43O2H6

  15) The Shady Players of the Florida School Shooting by MrStosh
  https://153news.net/watch_video.php?v=HHK37RHXGW39

  16) ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT FLORIDA
  https://153news.net/watch_video.php?v=275G9MMB52Y3

  17) YOU WON’T BELIEVE WHAT’S IN THE HEADLINES TODAY
  https://153news.net/watch_video.php?v=RU5S8X4ARDB7

  18) BUSTED – DATESTAMPS DON’T LIE – PARKLAND, Florida, February 14 – A DRILL
  https://153news.net/watch_video.php?v=D76HYAU6UX85

  19) Diary of a GoFundMe Account
  https://153news.net/watch_video.php?v=9OMOY25BK5XD

  20) Within hours of the Florida school shooting
  https://153news.net/watch_video.php?v=H76DS3KRY93B

  HALVLÅNGA
  21) Teacher says it was a DRILL
  https://153news.net/watch_video.php?v=X753RRD882SX

  Över 100.000 har sett denna film.
  22) Parkland high school Multiple shooters confirmed
  https://153news.net/watch_video.php?v=6SKK35MO7H3Y

  23) How False Flags are done
  https://153news.net/watch_video.php?v=O6GR6359D4X1

  24) Crisis Actor David Hogg’s other roles
  https://153news.net/watch_video.php?v=6GADS2OU2D59

  LÅNGA
  25) The Florida school shooting was one more elaborate hoax
  https://153news.net/watch_video.php?v=5U12YAADY8G7

  26) The Raw Deal (27 February 2018):
  The Politics and Staging of the Parkland School Shooting (ignore few minutes of dead air)
  https://153news.net/watch_video.php?v=UXYB2U2H9492

 17. Tack Sture!
  Jag glömde dessa två:

  Crisis actors in more detail – common theme
  https://153news.net/watch_video.php?v=SK67N7G2857X

  The FAKE Death of Meadow Pollack – Stoneman School -Massacre- Con- See for yourself-
  https://153news.net/watch_video.php?v=Y5BH92NAUS1N

  Att inte folk genomskådar detta. Annika Dean och Merri Novell (uppträder med sina riktiga namn). För drygt 1 år sedan överlevde de ”terroristattacken” på Fort Lauderdales flygplats (phony fake show) – nu är båda kvinnorna i TV-rutan igen – nu har deras söner överlevt skolskjutningen i Parkland Florida. Odds på detta??

  Och eleverna David Hogg (kortklippt) och Emma Gonzales (snaggad) överlevde skolskjutningen i Florida, de överlevde också skolskjutningen i Kentucky 23 januari i år, både David Hogg har riktigt långt hår då och Emma Gonzalez har en kortklippt frisyr – men inte rakat huvud som i Florida skjutningen. (Dock inte tokexponerade i TV då som de är nu).

  David Hogg har också varit med i en fabricerad händelse på en strand som visats på TV.
  All that you watching is a puppet show!!! Detta är en Gun Grab – ingenting annat.
  De har fabricerat skolskjutningar i USA i 19 år nu för att kunna avväpna befolkningen.
  William Cooper varnade för detta i åratal (innan de tog ut honom).

 18. En ny dag – En ny skolskjutning!
  Georgia teacher arrested for firing gun in school.
  En ny ”incident” på en skola – igen.

  Ni har sett debatten om att beväpna lärare. Här ser vi hur de motiverar att detta inte är lämpligt. Även på Jimmy Kimmel Live-show togs detta upp. Naturligtvis med vinkeln att lärare ska ägna sig åt teaching inte på att vara beväpnade. Så lägligt att efter Jimmy Kimmel Live-show var det en lärare som spårade ut.
  Folk köper säkert detta.

  Två tunga namn har anslutit sig till 153News – Gary King och Jim Fetzer.
  Jim Fetzer – Moon Rock books:
  http://moonrockbooks.com/product/nobody_died_at_sandy_hook_2nd_edition/
  http://moonrockbooks.com/and-nobody-died-in-boston-either-book/

  Och Youtube tog i dagarna ner Gary Kings kanal. Och igår rök många ”exposing channels”.

  Florida Shooting and other Psy-Ops – Battle of New Orleans: Nathan Laurenson and Jim Fetzer
  https://153news.net/watch_video.php?v=O1R1518B57XR (eller klicka på mitt namn)

  Jim Fetzer (Free World Film Works) – Sandy Hook & 9/11
  https://153news.net/watch_video.php?v=NMG283HN4SNY

  The Raw Deal (27 February 2018): The Politics and Staging of the Parkland School Shooting
  https://153news.net/watch_video.php?v=UXYB2U2H9492

  there’s no such thing as normal anymore
  https://153news.net/watch_video.php?v=7SM479HMBX2H

  • peterkrabbe says:

   Citat ”De kallar dessa strimmor för chemtrails. Exakt vad avsikten med detta skulle vara framkommer inte.” De kanske skulle börja läsa min blogg?

   • Savalle says:

    Peter, jag har skickat länken till din blogg till SMHI:s kundtjänst och i meddelandet ber jag dem också att tänka på deras egna barn.

    Hur kan de medverka i detta? Jag hoppas att många börjar inse att det finns viktigare prioriteringar än den egna karriären.

    Tack än en gång för ditt mod att skriva om detta hemska som så många blundar för!

    • peterkrabbe says:

     Bra, hoppas de väntar till lördag, när slutklämmen kommer….

     • Inga vetenskapliga belägg för chemtrails, skriver SMHI. I samma text står det: SMHI bedriver ingen utredning eller forskning kring detta. ??? Men hur vet de då att de inte existerar. På Hawaii har de gjort mätningar på hår, i jorden och säd och upptäckt bland annat aluminium, onormalt höga halter. De dör också träd på Hawaii som de tror är kopplat till detta, även skörd av tomater minskar.

      Så ingen forskning behövs enligt SMHI, ändå skriver det att: Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det inte belägg för existensen av chemtrails. Ett vetenskapligt perspektiv utan någon undersökning? Inga prover tagna. Märkligt. Tro bara på vad vi säger, vi behöver inte ens göra några mätningar/prover/jämförelser – vad vi än säger, utgå alltid från att vi har rätt.

      • peterkrabbe says:

       SMHI följer slaviskt och blint IPCC, FNs klimatpanel. Detta är ett bra exempel på hur svenska myndigheter allt mer lämnar över beslutsfuntionerna till internationella organ. Det är en skrämmande utveckling som urholkar vårt oberoende.

      • AnnaF says:

       Det är säkerligen förklaringen varför vi har fått -första gången- helt missbildade tomater och våra 4 meter höga tujahäck och andra barrväxter har tappat barren. Vi bor 700 m över havet. Inga industrier, belastande biltrafik eller andra miljöskadliga orsaker. Eländet har kommit som en ”blixt” från himmelen har vi förstått…..

    • Loa says:

     JA, instämmer!

  • AnnaF says:

   SMHI har aldrig hört talas om det yttrandet av forskare vid Linköpings Universitet:
   ”Riskfyllt att manipulera klimatet för att undkomma global uppvärmning”

   https://liu.se/artikel/riskfyllt-manipulera-klimatet

   • Mjölner says:

    @AnnaF Hade inlägg om detta 13feb. i avd.2 SMHI, FlygSpectrum, men då var det ingen som nappade.

    • AnnaF says:

     Beklagar Mjölner men jag har missat! Jag hade iallafall tur med min länk och har fått ”feedback”! (Smile)…….

    • Savalle says:

     Mjölner

     Vi måste ta upp viktiga ämnen gång på gång tills de blir uppmärksammade. Tack till dig, Mjölner, för alla dina så värdefulla bidrag!

     Peter Krabbe, du har – genom din generositet, din vishet, ditt mod – samlat en mängd ENORMT viktiga kommentatorer, Mjölner, du är en av dessa som bidrar regelbundet.

     Alla ni andra – mängder av läsare här på bloggen som bor här i Sverige och i sextio andra länder – träd fram och gör er röst hörd!

     • Mjölner says:

      @Savalle, tackar ödmjukast. Vi är alla här små myror som släpar vårt strå till stacken. Som Alve sagt, ingen nämnd ingen glömd. Nu övergår vi till att diskutera slutklämmen.

  • Loa says:

   Datum?

 19. Steve Pieczenik tycker att det räcker nu.
  Steve Pieczenik – Sandy Hook and Stoneman High School False Flag Shootings
  https://153news.net/watch_video.php?v=2HYN4B7AMOGG (eller klicka på mitt namn)

  Ett bra sätt att hantera skolskutningar på.

  Eerf Nosam Elementary School Shooting – This Ones Real!
  https://153news.net/watch_video.php?v=11X72NS8X241

  Ahkned’s Early Life – The Eerf Nosam School Shooting
  https://153news.net/watch_video.php?v=X5948RAK883S

  New School Shooting Witness Comes Forward
  https://153news.net/watch_video.php?v=OB4G1A3MG193

  Eerf Nosam School = Free Mason baklänges.

 20. Mjölner says:

  Förra inlägget är en test. Har haft problem med inloggning på WordPress

 21. Mjölner says:

  Är USA:s globala militära dominans på väg att erodera.

  Ryssland och Kina är nu tillsammans militärt starkare än USA. Den14 feb. släppte tankesmedjan
  International Institute for Strategic Studies (IISS) 2018 års upplaga av The Military Balance.
  Kina har nu inte bara mycket stora kvantiteter av robotar, utan de är också av hög kvalitet.
  De nya jakt- och sjömålsrobotarna omintetgör USA:s flyg och sjöherravälde flera hundra
  kilometer ut från kinesiskt territorium. De amerikanska hangarfartygsbaserade stridsflyget
  har en operationsvidd på i bästa fall ca 90 mil.

  Det handlar om sjömålsrobotar med räckvidd 120 till 180 mil. Det handlar också om till största
  delen horisontellt flygande sjömålsrobotar med hastigheter upp till Mach10. En av dessa,
  Dong Feng DF-21D kallas både hangarfartygsdödare och världens enda ballistiska
  sjömålsrobot. Robotarna uppges ha mycket god träffsäkerhet.

  Kina och Ryssland presenterar nu femte generationens smygflygplan.
  Kina ett tvåmotorigt och ensitsigt multirollflygplan med smygteknik Chengdu J-20. Ryssland ett tvåmotorigt ensitsigt multirollflygplan med smygteknik Sukhoi SU-57
  Den 21 feb. anlände oväntat två SU-57 till den ryska basen Khmeimim i Syrien tillsammans med fyra SU-35 jakt- fyra SU-25 attack- ett Beriev A-50U radarspaningsplan och ett Tu-154
  passagerarflygplan med militär personal. Den 23 feb. kom ytterligare två SU-57 och ett A-50U.

  Källa:Nya Tider

  • AnnaF says:

   Det finns mer! Det är fortfarande inte officielt bekräftad men enligt Thierry Meyssan (Voltairenet.org) finns även ryska marktrupper i Damaskus.Han rapporterade först 2015 när Ryssland påbörjat sina räddnings aktioner och det ryktades då att det var i sista minuten Putin ingrep att rädda Assad/Syrien! USA/NATO har redan spikat datumet för en storoffensiv mot Syrien som idag hade varit en grushög om angreppet hade lyckats.
   Att Putin har verkligen börjat beskydda Damaskus med sina marktrupper tyder på ett farligt eskalerande läge…….Han var mycket ovillig tidigare….så nu är det allvar!

   http://www.voltairenet.org/article199874.html

   Jag bidrar med en Video om Irans militära ”färdigheter” Ingen dålig styrka, mental och strategisk förberedelse…

 22. Sture says:

  Denna video handlar om Lindsey Williams. På 1970-talet blev han präst för 7 arbetardistrikt i Alaska som arbetade med oljeledningen till USA. Han var så omtyckt även av företagsledningen varför han fick exekutiva befogenheter och under flera år satt med i alla styrelsemöten med Rothschild, Rockefeller etc. och lärde känna eliten inifrån.
  Det de talade om var chockerande för hans öron. De talade om att störta olika regeringar, manipulera priser och räntor och manipulera hela börsen. Efter några år lämnade han denna position men behöll en del goda vänner inom ”eliten”, som hela tiden hållit honom underrättad om vilka planer de hade. Det verkar ingå i Satanisternas ideologi att ge en ”vink” om hur de tänker handla – ungefär som ”April, april din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill.”

  När Trump ställde upp som presidentkandidat försäkrade en av hans vänner inom eliten att de redan visste vem som skulle bli president och att Trump under inga som helst omständigheter skulle kunna bli det eftersom George Soros ägde och kontrollerade alla ’voting-mashines’ och att dessa var manipulerade för att garantera Hillary vinsten.
  När sedan Trump mot alla odds vann (= de var så säkra på segern genom alla polls att fusket inte räckte till), så kom det från hans vän inom ’eliten’ inom endast några timmar ett e-mail med 2 ord:
  ”Gud ingrep”.

  Man måste förstå en sak sade Lindsey Williams: Eliten nonchalerar inte Gud – de vill bara inte möta honom. Å andra sidan avfärdar de inte det faktum att han existerar och erkände nu det faktum att NWO hade fått ett bakslag på 20-25 år.
  Under flera veckor därefter kunde inte Lindsey Williams komma i kontakt med sin vän från ”eliten”. Vid kontakten senare fick han reda på vad som hade hänt under dessa veckor – ”eliten” hade tvingats ändra på sin agenda. Det skulle nu inte längre utlösas en finansiell kris, som vid valet av Hillary Clinton hade tänkts utlösas 5 månader in i presidentskapet 2018 därför att de då ville få in NWO i stor skala och förstöra dollarn.

  Med Donald Trump som president vågade de inte utlösa denna ekonomiska kollaps, det fanns för mycket att förlora för deras egen del eftersom Donald Trump vid en sådan ekonomisk kollaps inte skulle hålla bankerna skadelösa (som Bill Clinton, Bush, Obama och Hillary och vilken annan president som helst) och lägga hela bördan på det amerikanska folket. Donald Trump skulle istället låta bankerna ta stöten – och detta skulle bli för riskabelt.
  ”Eliten” har helt enkelt bestämt sig för att vänta.

  Eliten tror att republikanerna vinner stort 2018 och att Trump vinner valet 2020. Istället går deras nya plan ut på att till varje pris blåsa upp börsen från nu 26.000 points till 40.000 – Precis som innan den stora börskraschen 1929. Denna massiva ekonomiska kris skall istället utlösas efter Donald Trumps två presidentperioder och då kommer dollarn att falla som en sten så att man kan introducera den nya NWO-valutan via Världsbanken. Men så kommer det antagligen inte att gå. Då har Donald Trump förhoppningsfullt rensat upp i träsket och Jesus gjort sitt nya inträde, ’Second Coming’.

  Lindsey Williams berättelse börjar vid tidpunkt 4.00 minuter.

 23. Alve says:

  Jag är otroligt imponerad över allt ert grävande. Ingen nämnd och ingen glömd! Mycket intressant läsning varje dag. TACK!

 24. Pingback: Peter Krabbe . Världen i fokus vem styr vår framtid och varför? – click to homepage…SOMETHING 2 KNOW

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: