En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2.

Vi har i föregående artikel sett hur rasismens ultimata yttring – en selektiv minskning av jordens befolkning – fått fotfäste i det amerikanska etablissemanget redan för 100 år sedan och havererat under nazismens extrema handläggning för att därefter omformas under efterkrigstiden till globalismens viktigaste spjutspets vid sidan om olje- och krigsmonopolen: kontrollen över livsmedelsproduktionen och möjligheten att reglera vem som skall leva eller dö.

Eugeniken skulle nu döpas om till genetik och molekylärbiologi, en vetenskap i syfte att utrota svälten i världen. Men blev det så? Låt oss se på ideologierna kontra det verkliga syftet!

Familjen Rockefeller var under 1960-talet det amerikanska etablissemangets maktcentrum. Främst stod bröderna David och Nelson tillsammans med den till Rockefeller Foundation värvade Henry Kissinger. Genom att bilda organisationerna CFR (Council on Foreign Relations) och TC (Trilaterala kommissionen) kunde man samla personer som Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter, George H W Bush, Dick Cheney, Paul Volcker (senare Federal Reserve) och Alan Greenspan, som tillsammans med David Rockefeller själv och Kissinger skulle bilda en stabil kombination av privat kapital och regeringsmakt för resten av 1900-talet. Kissinger gick från Rockefeller Foundation till utrikesministerposten under Nixon och har ännu inte släppt sitt inflytande, 94 år gammal. Från dessa organisationer utgick såväl planerna för globaliseringen som NWO, den nya världsordningen.

Rockefeller styrde redan sedan lång tid tillbaks oljekartellen med global makt över oljeproduktionen, nu var det dags för livsmedelsbranschen, eller som man kallade det – agroindustrin.  Vid FN:s världslivsmedelskonferens i Rom 1974 konstaterades att 95% av världens spannmålslager kontrollerades av sex amerikanska företag – Cargill Grain Co, Continental Grain Co, Cook Industries, Dreyfus, Bunge Co och ADM. Under konferensen konstaterade fackets ordförande Jean Pierre Laviec ”De bestämmer vilken mängd av livsviktiga insatsvaror som skall produceras, vilka kvantiteter av jordbruksprodukter som skall köpas, var anläggningarna kommer att byggas och investeringar göras. Agroindustrins tillväxttakt har ökat under de senaste tio åren och stått i direkt proportion till ökningen av hunger och nöd”. Ändå visste inte Laviec vad som komma skulle.

Det livsmedelsvapen som Kissinger skulle komma att arbeta fram byggde på de två stegen att först ta kontroll över världsproduktionen, sedan genförändra grödorna så att man kunde styra effekterna på de människor som var tvungna att livnära sig på dem. För att kunna behålla detta nya system skulle man införa patenträtter på de genförändrade grödorna (mer om detta längre fram) och krossa all diversifierad och privat odling efter modellen att varje land bara får odla ett fåtal grödor för att bli beroende av import från andra länder av de resterande. På då sätt skulle alla länder förlora sin möjlighet till självförsörjning. De som till äventyrs har insett hur långt detta system redan är infört har säkert svårt att sova på nätterna…

För att kunna tillämpa systemet fullt ut behövdes frihandelsavtalen TTIP och TPP. Att sätta dessa i relation till den amerikanska livsmedelspolitiken är en ofta bortglömd aspekt i diskussionen. De modiga personer som vågat sätta en käpp i hjulen för avtalen kan vi nog komma att kalla mänsklighetens räddare. Till dem hör inte Sveriges politiker

Hur även hjälporganisationer som USAID infogats i systemet förklarar ekonomen J W Smith: ”Högt mekaniserade gårdar på stora arealer kan producera enheter av livsmedel billigare än till och med de lägst betalda jordbrukarna i tredje världen. När dessa billiga livsmedel säljs eller ges bort till tredje världen, förstörs de lokala jordbrukarnas ekonomi”. Beroendet av fortsatt import förändrar dessa länders möjligheter helt att klara sin försörjning utan att behöva låna till framtida ockerräntor.

1974 uppdrog John Rockefeller åt president Nixon att upprätta en hemligstämplad promemoria genom Kissinger, som skulle kallas ”Konsekvenser av en världsomfattande befolkningstillväxt för USA:s säkerhet och utländska intressen”, eller NSSM 200. I studien skulle bl.a. bedömas ”sannolikheten för att befolkningstillväxten kommer att leda till utrikespolitiska störningar och internationell instabilitet” och om ”tekniska innovationer eller teknisk utveckling kan minska(befolknings) tillväxten eller dess effekter”. Vi närmar oss åter 1930-talets eugenik i skrivningar som ”utvecklingen av mer effektiva, enklare preventivmedel genom biomedicinsk forskning kommer att gynna alla länder som står inför problemet med snabb befolkningstillväxt”. Befolkningskontroll blev nu ett nytt kodord för selektiv eliminering.

Tretton utvecklingsländer angavs särskilt som de mest resursrika på jorden, men samtidigt också mest politiskt instabila. Policyn hävdade då att endast en drastisk minskning av deras befolkning skulle möjliggöra amerikansk exploatering av deras råvaror. Till dessa länder räknades Indien, Nigeria, Brasilien och Turkiet. USA:s tillträde till strategiska råvaror i andra länder sågs som ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse. I en hotfullt tillagd kommentar konstaterar Kissinger att ”USA skulle ransonera sitt livsmedelsbistånd för hjälp till människor som inte kan eller kommer att kontrollera sin befolkningstillväxt”.

Som resultat av NSSM 200 kunde man 1991 konstatera att i Brasilien hade 44% av den kvinnliga befolkningen i fertil ålder steriliserats, av dessa utgjordes 90% av kvinnor med afrikanskt ursprung, en vanlig folkgrupp i Brasilien. Redan 1965 hade 35% av Puerto Ricos fertila kvinnor steriliserats genom Rockefellers försorg.

Hur skulle man då gå tillväga för att kunna lägga hela världens jordbruk under de amerikanska monopolföretagens fötter? Strategin skulle gå ut på att ta fram hybridutsäden som kunde ersätta de traditionella, kombinera dessa med behovet av jordbrukskemikalier från monopolets tillverkare och marknadsföra jordbruksutrustning som traktorer, skördemaskiner och utrustning för konstbevattning och besprutning som bara passade för storskaliga jordbruk. Denna satsning på rika storgods skulle ekonomiskt komma att slå ut fattiga småjordbrukare. Genom att ta patent på de nya hybriderna samtidigt som de traditionella blev oanvändbara eller slogs ut av bekämpningsmedel skulle man också kunna kontrollera och straffbelägga återanvändning av utsäde.

Genom egna markinköp eller politiska påtryckningar på storgodsägare kombinerat med förmånliga lån, skulle man förändra ägarstrukturen så att de små jordbruken försvann genom bristande lönsamhet eller köptes upp till låga priser av storproducenterna.

Efter andra världskriget hade de amerikanska kemiföretagen en överkapacitet inom kväveproduktion, resultatet av minskad användning av bomber och granater. Kvävet var en huvudingrediens i trotyl och andra högexplosiva sprängämnen. Men det passade också bra för tillverkning av kvävehaltiga gödselmedel. Detta har vi fått många exempel på i samband med nutida terrordåd. Kvävegödselindustrin infogades lägligt i agroindustrin genom Rockefellerstyrda företag som Du Pont, Dow Chemical och Monsanto, nu återstod att göra utsädet beroende av gödningen, något som skulle ske genom gentekniken. Löften om ökade skördar var ett odiskutabelt lockbete. Men man drog sig inte heller för att villkora livsmedelsbistånd mot det något udda kravet på acceptans av programmet för befolkningskontroll!

I nästa artikel skall vi se på hur man utvecklat gentekniken i syfte att byta ut traditionella livsmedel över hela jordklotet mot genmanipulerat utsäde med patentskydd och hälsoeffekterna för mänskligheten av dessa nya produkter. Vi skall också se på terminator- och traitorteknik i syfte att ekonomiskt kontrollera allt utsäde, samt hur man till sist försöker smyga in födelsekontroll i våra livsmedel. Kanske är det hög tid att kontrollera vad vi har på tallriken när vi sätter oss till bords?

Peter Krabbe

Huvudsaklig källa: Hotet mot livet, den genetiska manipulationens dolda agenda/ William Engdahl, 2013.

73 Responses to En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2.

 1. pogust says:

  Det bör påpekas att det är 1/3 av Världens matproduktion som hanteras av Big Ag. I de tätbefolkade länderna närmare Ekvatorn är det lokala marknader med korta avstånd från producent till konsument som överväger. Det är i huvudsak Västvärlden som påverkas av det du skriver om. Så påverkan totalt är inte så stor som artikeln kan ge sken av.

  Det Engdahl skriver om kan knappast nå större delen av befolkningen. Då Västs inflytande minskar och Världens ekonomiska centrum drar österut så ser jag inte hur denna politik skall ha nån framtid. Ryssland har satt ner foten och stoppat dem, fler lär följa. Storskaligt jordbruk fungerar heller bra inte i Tropikerna, så möjligheterna är begränsade där.

  • peterkrabbe says:

   Hur stor del av livsmedelsproduktionen som kan kontrolleras idag har jag ingen aktuell källa på, Engdahls bok är skriven för fyra år sedan. Har du någon annan källa så länka gärna. Helt klart är det vissa zoner som är mer lämpliga för storjordbruk än andra, Argentina och Brasilien är bra exempel. Riset i Asien är fortfarande manuellt men sker i stor utsträckning med GMO-utsäde kombinerat med glyfosat. Som du skriver så står hoppet till Ryssland, Putin har utlovat GMO-befriade grödor så vi får väl se om dessa kommer ifråga även för export till EU.
   Artikeln beskriver den agenda som man arbetar efter i USA, det blir upp till medvetna invånare i väst att stoppa den. Tyvärr tycks vi inte ha politiker som förmår stå emot lobbyverksamheten i Bryssel. Man kan inte bli annat än förvånad när inte ens Miljöpartiet lyckas med det. EU:s politik lär bli Sveriges med rullande tioårstillstånd för GMO.

   • pogust says:

    En stor del av Världens befolkning finns i Tropikerna där det är lätt att leva. Den mesta maten kommer från mindre familj-jordbruk. Det är stor skillnad mot att producera mat här jämfört med ett kallt klimat. I ett kallt klimat med en vinter fungerar det utmärkt att hålla öppna jordar och ett storskaligt jordbruk. Den mesta näringen finns bunden i jorden (fanns skall man väl säga, i dag tillsätts det i form av konstgödsel). I Tropikerna är humuslagret tunt och nästan alla näringsämnen är bundna i växter ovan jord. När man försöker kopiera storskalig odling där så skapar man en onaturlig situation med erosion då tropiska regn spolar bort näringen.

    Brasilien är ett typexempel på hur man inte skall göra för att få ett hållbart jordbruk. En radikal omställning till vad som lämpar sig i Tropikerna är nödvändigt, dock blir det i mindre skala som inte gynnar Big AG.

    Vi har en tendens att se allt ur ett Svenskt/Europeiskt perspektiv. Det färgar mycket av diskussionen. Verkligheten ser ofta inte ut som våra media gör gällande… Bor själv större delen av året i Tropikerna, handlar oftast på nån av de lokala marknaderna direkt från producent. Hur mycket av maten som går direkt från producent till konsument här är nog omöjligt att exakt bedöma. Tidigt på morgonen går en strid ström av pickuper fullastade utifrån landsbygden mot marknader i städerna. Att det är en övervägande del som går direkt är helt klart.

    • ivanbjorn says:

     På nyheter såg jag för mycket länge sedan reportage om Indiska bönder. Många av dem tog livet av sig p.g.a. att de inte klarade just den VÄSTERLÄNDSKA POLITIKEN som Peter Krabbe skriver just om här. De blev lovade rika skördar som aldrig blev verklighet. Köpt utsäde och dyr gödsel och bekämpningsmedel blev dödsstöten för många. Vem köpte upp deras jordar när de inte kunde betala skulderna?

     Denna Västerländska politiken har drabbat även Brasilien och Argentina genom användning av starka och mycket giftiga bekämpningsmedel som gjorde många bönder och jordbruksarbetare handikappade.

     I dagsläge skövlas det mycket regnskog som gör människor i berörda områden fattiga och hungriga eftersom överflöd som naturen gav inte finns längre.

     Jag såg ett reportage om Indonesien. Den jord som människor skulle leva på har blivit plantage åt palmolja.

     http://www.kostdemokrati.se/debatt/2012/03/28/vag-av-sjalvmord-bland-indiska-bonder/

     https://www.dn.se/nyheter/varlden/sjalvmord-okar-bland-indiens-bonder/

     https://www.svt.se/nyheter/utrikes/regnsskog-skovlas-trots-miljomarkning-av-palmolja

     http://www.latinamerika.nu/fordjupning/brasilianska-sojafalt-driver-bort-smabonder

     Ovanstående länkar är exempel på det jag skriver om här. NWOs politik drabbar verkligen alla och om det finns några lycklig lottade människor till synes oberörda så väntar vapen som vädermanipulation genom chemtrails och HAARP runt hörnet. Område efter område ska underordnas den Nya Världsordningen!

     Att den svenska jordbrukspolitiken är rena skämtet har jag förstått för länge sedan. Här i Västra Götaland fanns det en bonde med gamla sorter av utsäde och därmed en producent av gamla icke manipulerade mjölsorter som han levererade till bagerier i Sverige och Europa. När han efter 10 års arbete investerade i en ny anläggning brann hans anläggning ner. (Vad lägligt)

     Här en länk som inte har med ovanstående rader om brand att göra:
     http://www.atl.nu/lantbruk/stort-intresse-for-aldre-spannmalssorter/

     Och slutligen har vi stater som t.ex. forna Tjeckoslovakien. Med befrielsen från rysk ockupation kom frihet från Väst. Tjeckoslovakien blev översvämmad av billiga jordbruksprodukter från Väst som slog ut deras egen livsmedelsförsörjning. Mycket av jord ägs av utländska intressen.

     Peter Krabbes artikel berör hela jorden och är inte en Västlig syn på problemet!

     • peterkrabbe says:

      En av världens viktigaste fröbanker med anor från Mesopotamien förvarades i Abu Ghurayb i Irak, men bombades sönder av USA:s flyg vid invasionen av Irak 2003. Den amerikanske administratören Paul Bremer, värvad från Kissinger Associates, införde raskt 100 nya speciallagar som öppnade för amerikanska företags möjligheter att ta över näringslivet i Irak. Hans Order 81 införde det amerikanska patentsystemet för utsäde som Monsanto och andra använt sig av i andra delar av världen. Följden blev att de irakiska jordbrukarna tvingades att använda genetiskt modifierade utsäden som de måste köpa på nytt varje skördesäsong. Invasionen möjliggjorde för amerikanska intressen att direkt ta över och kontrollera det irakiska jordbruket.

      • Fiskargubben says:

       Peter, det är likadant i Ukraina. Rockefellers och Rothchilds
       har delat upp landet och GMO kommer dit. Ivan har rätt. Detta är världsomspännande.

       Den åländska jorden togs över av aristokraterna och matproduktionen minskade. De små bönderna fick tillbaka jorden och då fanns det mat. En liten bonde måste satsa på flera inkomstkällor för att överleva. En dålig åker får nytt liv och bonden har får, grisar, getter och höns. Mat, men kanske lite dyrare. Där jag bodde gick korna på skogen.

       Bonden jagade och fiskade. Fångade sälar i sälnät. På den tiden fiskade man bort de stora gäddorna och fisket var bra. Jag tjänade många hundra finska mark som tonåring. En annan värld.

       • peterkrabbe says:

        Absolut, Ukraina är tänkt som inkörsport i det ryska jordbruket för amerikanska GM-grödor. Det är ingen tillfällighet att jordbruksfrågor handläggs av det amerikanska försvarsdepartementet i samband med invasioner och ”revolutioner”. Putins uttalande att Ryssland skall bli ledande inom gmo-fri odling är ett medvetet drag som också har en fingervisning mot Kissingers ”livsmedel som vapen”. De amerikanska monopolen är alla nödvändiga fingrar på den hand som skall dirigera världen. Genom att kontrollera även det ryska jordbruket skulle man kunna bromsa den ekonomiska utvecklingen i Ryssland på samma sätt som i Argentina (nästa artikel).

        • Loa says:

         Ukraina – Europas kornbod lärde jag mig i skolan. Långt innan Tjernobyl.
         ”De amerikanska monopolen är alla nödvändiga fingrar på den hand som skall dirigera världen” – så ”vackert” uttryckt.

      • Loa says:

       Herregud! Det irrigerade jordbrukets vagga.
       ”Stuff happens.”

 2. Second Opinion says:

  Of topic – men aktuellt.

  MER DYNAMIT.
  The world is staged. This events is nothing but a movie production.
  This is all the proof we need! Two must see videos.

  1) Sedan när går någon runt och undersöker skottskadade med en hand och filmar samtidigt med den andra?
  Live Leaks Las Vegas Aftermath video Real or Fake

  2) Intressant att det visar sig vara en Hollywood Casting Director som filmade Las Vegas ”media event” som jag kallar det.
  Hollywood Casting Director Filmed Vega$ Event

 3. Second Opinion says:

  Det finns ytterligare två exposing videos om ni skrollar längst ner på Krabbes föregående artikel.
  Den ena är filmad inne på Las Vegas sjukhus.

 4. Second Opinion says:

  Tack så mycket Peter Krabbe. Och du har helt rätt i att det är ”The usual suspects” bakom
  både matkrig och stadged events – och allt annat trubbel för den delen.
  Jättefint av dig att tillåta folk att få en ”Second Opinion”. Du gör ett fantastiskt grävjobb med dina artiklar.

  • peterkrabbe says:

   Jag bugar mig inför all uppskattning. Bloggen hade dock inte varit vad den är utan medverkan av alla er duktiga kommentatorer och ”grävlingar”. Vi befinner oss på upploppet nu, till nästa års riksdagsval måste medvetenheten om tillståndet i världen ha ökat väsentligt, annars har inte demokratin någon chans!

   • Sigge J-son says:

    ”… till nästa års riksdagsval måste medvetenheten om tillståndet i världen ha ökat väsentlig…”

    Du har MER än rätt där, PK…..
    Och det som gäller DÅ är att INTE lägga sin röst på något av de etablerade (((8-klöver)))-partierna — de är nämligen samtliga lierade med, och kontrollerade av, (((NWO)))! Med andra ord en bortkastad röst och ytterligare en ”spik i kistan” för Sverige…

    Nej, man måste rösta på ngt av alla de SMÅ partierna — spelar mindre roll vilket — eftersom dessa inte (ännu) är korrumperade och/eller utsatta för utpressning av (((eliten))).
    Nuvarande partier och regeringsmedlemmar måste helt enkelt BORT — vi måste börja om med nya oförstörda verklighetsförankrade individer…..

    Fast HUR man får den dessvärre mestadels bortom räddning hjärntvättade befolkningen att inse detta faktum är en annan sida av Sveriges stora PROBLEM idag…..
    FINNS det ngn räddning överhuvudtaget, eller befinner sig Sverige i fritt fall mot nationens upplösning och Förintelse?!

 5. annicaaktiv says:

  Det som är skrämmande är att saker har pågått under så lång tid. Men det är bra att allt fler vaknar upp.

 6. Pingback: En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2. | Peter Krabbe – Life, Death and all between

 7. Jag instämmer ,du gör ett gott jobb ,, men nu är du lite kryptisk , valet 18 , ok men vem ska man välja ?

  • Second Opinion says:

   Tyvärr är den bittra sanningen denna: “If voting made any difference they wouldn’t let us do it.”
   ― Mark Twain.
   Jag kommer dock ändå att rösta på det jag ser som det minst dåliga partiet. Dock ser jag inget större hopp för det partiet så länge Mattias Karlsson tillhör toppskiktet.
   Att SD anser att alla ska vara tvungna att betala för statlig indoktrinering är katastrof. Jag såg mitt sista TV-program 2007 – varför ska jag betala för någonting jag anser är direkt skadligt.

   • Alve says:

    Second Opinion: Håller helt med dig om skattefinansierad public service. Stort misstag av politiker att gå med på det.

  • peterkrabbe says:

   Globalismen och dess världspolitiska agenda styr även den nationella politiken. Det innebär konkret att den traditionella vänster – högerpolitiken som gällt under 1900-talet i spåren av industrialismen blir allt mindre relevant när globalismens tankar tar över. Dessa handlar – tyvärr – om en återgång till totalitära värderingar, men i en annan form än de ursprungliga feodala som var vanliga under tidigare århundraden. Gemensamt är att minska individens frihet och inflytande till förmån för ett den självutnämnda elitens styre, där den ekonomiska makten är avgörande. Den eftersläpning som finns i det politiska medvetandet innebär att GLOBALISM inte är ett öppet samtalsämne i det politiska landskapet, trots att de glidningar vi ser i exempelvis svensk politik genom skiftande allianser är en spegling av just globalismen.
   Jag tänker under hösten/vintern ställa våra riksdagspartier inför vissa konkreta frågeställningar, som om de besvaras, kommer att visa hur de vill att vårt framtida samhälle skall förhålla sig till den framväxande globalismen och därmed demokratin. Svaret på din fråga kommer jag därför att kunna ge under våren, i god tid innan valet.

   • Alve says:

    YES; TACK PETER!!!

   • Martin T says:

    Peter; fantastiskt initiativ att ställa partierna mot väggen – ju förr desto bättre! NWO-sionisterna är under stor press och stress nu, folk börjar se igenom det nät av lögner och fake news som deras MSM kvävt fredliga människor och nationer med under ett sekel.

    Några intressanta frågor som jag ser det är ;

    1. Vad har de för kommentarer till Barcelonaavtalet? (de vet sannolikt inte vad det är), hur ser de på tvånget att prioritera MENA-hitkommande och Imamskolor före våra egna medborgare?
    Det är ju vad som Lens Hjelm Wallén skrev under på för Sveriges räkning 1995: https://rosatraktor.wordpress.com/2017/08/01/har-du-nagonsin-undrat-varfor-eu-har-oppnat-sina-yttre-granser-vidoppna-sa-att-horder-av-muslimska-flyktingar-kan-floda-fritt-over-vara-granser/

    2. Varför har det medvetet från regering och myndigheter varit ett konstant flöde av Fake-news från första stund och ännu om allt som rör ”flyktingar” ? Allt från ekonomisk vinning till fake-flyktingstatus, brottslighet, kostnader med mera? Lögnerna uppenbaras ju hela tiden vartefter.

    3. Hur förklarar de att ökad globalism (och till slut givetvis total globalism) skulle kunna förenas med ett demokratiskt styrelsesätt? Förstår de att det är en omöjlig kombination?
    Kan de förklara varför Sverige skall prioritera att vara socialbyrå för alla som orkar resa hit istället för att ta hand om våra egna medborgare, vad anser de är felet med Svenskar? Idag är 30% av alla pensionärer i Norrland klassade som fattigpensionärer, ”gärna medalj med först rejäl pension”, eller hur var det?

    4. Tänker de stå upp för Svensk demokrati med hörnpelaren yttrandefrihet? Förstår de innebörden av yttrandefrihet?

    5. Följdfråga: tänker de agera för att stävja det systemet som de etablerat med en ”värdegrund” (=deras egna åsikter – eller NWO.megafonernas) som ställer sig över lagen, får människor avskedade och uthängda som brottslingar på grund av sin politiska uppfattning?

    6. Förstår de vilket samhälle de skapat på bara drygt ett decennium?

    7. Till slut; hur ser deras vision om Sverige ut?

    Du har säkert klokare frågeställningar, detta är vad jag kan fundera över på dagarna. Men jag tror det är bråttom för oss att öka pressen på politikerna.

    Det värsta vi kan hota med är att de inte blir omvalda och därmed förpassas från köttgrytorna – därför ska vi göra just det. Tror det är bra om vi alla mailar obekväma frågor av denna modell till alla partier, så det framgår vår egen inställning i frågorna.

    Det blir ett verkligt hot.

    • Martin T says:

     Glömde en given frågeställning;

     Förstår de att med nuvarande ordning kommer vi svenskar att vara i monoritet i vårt eget land inom några decennier, spelar det någon roll för dem?
     Skulle det bli så kommer Sverige sannolikt (majoriteten bestämmer) att övergå till styre enligt Sharia, hur ser de på att Sverige blir muslimskt med allt vad det innebär för bland annat kvinnors rättigheter?

    • peterkrabbe says:

     Tack Martin, det är viktiga frågor att ta med sig. Jag kommenterade igår en tråd där en riksdagsman för SD stolt presenterade sin motion att släppa fritt glyfosatanvändningen i svenskt jordbruk, de ökade skördarna behövs för att mätta världens munnar(!). Utelämnar hans namn av ren barmhärtighet och hoppas att han insett sin fadäs redan idag. Detta visar vad vi har att kämpa mot i det kommande valet – en skrämmande okunnighet ända upp i riksdagen.

   • Loa says:

    AMBITIÖST. Det ska sannerligen bli intressant.

  • Alve says:

   Peter Andersson: Jag gissar att Peter inte kommer svara på den frågan och kanske inte vill att det diskuteras här (tror han skrivit det tidigare). För egen del kommer jag rösta enligt uteslutningsmetoden. Dvs – de som är för globalisering och massinvandring – går bort… Rasist, främlingsfientlig, nazist, fascist, islamofobi-tramset – går bort… De som tycker våra myndigheter och rättsväsendet ska ignorera svensk lag – går bort. Om vi har tur kanske fler partier ställer sig på den sidan vid valet 2022, såvida det inte är för sent…
   I kväll är det partiledardebatt i SVT 2 20.00. Lyssna noga!
   Även jag ställer in mig i det tacksamma ledet för de senaste krönikorna och kommentarerna. TACK Peter och alla ni andra. Ja, fler och fler vaknar, ibland de man minst trodde…

 8. ivanbjorn says:

  Reblogga detta på Ivans Blogg.

 9. Mo says:

  Ökad svensk självförsörjning avseende jordbruk/livsmedel av varor med hög kvalitet och etiskt producerade både för människor och djur är vad som efterfrågas allt mer. Man skulle kunna tänka sig produktion i nya konsumentkooperativa former för att stävja monopolkapitalismen. Men hur svarar de politiska partierna upp mot denna önskan ? Det är ganska tyst i debatten inte minst från centerpartiet.

 10. Hans Dahl says:

  Här är en viktig debattartikel från Förbundet Sveriges Småbrukare i tidskriften Land som visar hur allvarligt läget är, även här i Sverige. Politiska beslut jämnar vägen för storföretag att tränga bort småbrukare och införa multinationellt industri-jordbruk.med alla sina giftiga och destruktiva produkter.

  http://www.land.se/asikt/sveriges-smabrukare-salj-inte-ut-var-svenska-akermark-bucht/

  Vi måste bekämpa detta och ställa makthavarna till svars.

 11. ivanbjorn says:

  För människor som tror att vi måste ha en storskalig jordbruk för att få tillräckligt föda rekommenderar jag att se följande film: TRAILER Farming With Nature – Permaculture with Sepp Holzer: video: https://youtu.be/Bw7mQZHfFVE

  • Hans Dahl says:

   Tack Ivan för denna fina film om permakultur! Det här sättet att bruka jorden kräver inga stora investeringar eller kemikalier. Det ger hälsosamma och välsmakande produkter. Odlingsarbetet blir omväxlande, lärorikt och roligt. Odlingslandskapet blir vackert och tillgängligt för människor och djur. Detta är det naturliga och optimala sättet att odla.

  • Sture says:

   @ Ivanbjorn,
   intressant film om permakultur som jag inte alls kände till. Jag tror att det är extremt viktigt att vi tillbakavisar alla hänvisningar till att jorden är ”överbefolkad”. Jorden är inte alls överbefolkad. Det som avgör vår förmåga att föda och göda en befolkning är den energi som överförs från jorden till solen. Och någon har räknat ut att det energibehov per år som människan har idag utgörs av ungefär en promille av den energi som varje dag överförs från solen till jorden. Ungefär så. Jag behöver nog inte vara mera precis.

   Man skall veta att teorin om att jorden är ”överbefolkad” har långa anor. Jag vet att man redan på 100-talet e. Kr. i Antiokia (i nuvarande Turkiet) ansåg att jorden var ”överbefolkad”. Och där bodde man innanför murarna mycket, mycket tätt inpå varandra. Så man kan förstå att de fick denna uppfattning.
   Människan har möjlighet att föda och göda enormt mycket flera människor med teknikens hjälp och GMO-grödor löser inte problemet – tvärtom.
   För ungefär 5 år sedan blev jag uppmärksam på något som kallas aqua-ponics, dvs. man odlar fisk samtidigt som man odlar grönsaker och dessa båda system förbinds med varandra genom cirkulation av vatten i ett slutet system. Då behöver man bara göra av med 1/10-del eller 1/20-del av normal vattenmängd som behövs för odling. Bra för människor som bor i områden med omväxlande översvämningar och torkperioder.
   Samtidigt får man enligt entusiasterna en 4 gånger så stor grönsaksskörd på samma odlingsyta. Man använder inte jord utan sten, grus eller sand. Man har en pump som med liten el-mängd pumpar upp nedsmutsat vatten från fiskdammen och som efter filtration i växtgruset kommer tillbaka till fiskarna som rent vatten.
   Proportionerna måste dock vara anpassade till varandra. En kubikmeter vatten kan föda 100 fiskar i olika utvecklingsfaser och ge en ätbar fisk i veckan och måste balanseras mot 3 kvadratmeter växtodling att 30 cm gruslager. Och detta visas på filmen nedan, som är 6 år gammal. På Internet har detta utvecklats enormt sedan jag såg det först.
   Jag tror att detta skulle vara utmärkt för enskilda familjer på landet, det kan göras öppet som i denna film från Australien med mycket sol eller i ett växthus i områden som inte har så varmt klimat.
   Tänk att ha några solceller som ger både värme i växthuset och elektricitet till vattenpumpen. Jag kan tänka mig detta som en lösning på matproblemet i Asien och Afrika. I ett växthus kan man också komma tillrätta med skadeinsekter och behöver inte använda besprutning.

   Således: Det finns inget matförsörjningsproblem. Det existerar svält därför att detta har skapats av olika krig och utslagning av lokala producenter, som båda har samma orsak.

   • peterkrabbe says:

    Naturligtvis har du rätt i detta – att jordens förmåga att försörja sin nuvarande befolkning inte skulle vara tillräcklig är en politisk floskel. Det handlar främst om att ”det utvalda folket” som med 3 % av befolkningen nu styr USA inte kan göra detsamma med 2 promille av den globala motsvarande. Därför måste den senare minskas radikalt. Att vi alla skulle må bättre av ett ekologiskt odlingssystem ser därför inte alla som positivt…

    • Sture says:

     @ Peter,
     ändå var det denna floskel från Malthus befolkningsteori som drev Hitler att starta krig med sina kringliggande länder för att ge sitt eget folk ”Lebensraum”. Den andra floskeln kom från Darwin som ansåg att ”. . . ur kriget i naturen, ur svält och död, följer direkt det mest förädlade mål som vi kan föreställa oss, nämligen frambringandet av högre stående djur.” [1] Även om de två världskrigen huvudsakligen hade ekonomiska orsaker och konspirerades fram av den globalistiska eliten kring centralbankerna så får vi inte förringa darwinismens betydelse för att mentalt ställa om de olika folken på krig. Så här skrev amerikanen William Roscoe Thayer 1918: ”Jag tror inte att det ohyggliga krig i vilket tyskarna i augusti 1914 störtade Europa, och vilket därefter har dragit in alla länder och alla folk, någonsin skulle ha utkämpats, eller åtminstone inte fått sådana gigantiska proportioner, om inte tyskarna hade hade fått fnatt på grund av teorin om den starkares överlevnad.”[2]
     Precis som idag gällde att få andra folk att bedriva krig mot varandra (proxy-wars) så att denna speciella klan, som äger alla centralbanker, kan dra ekonomiska och befolkningsmässiga fördelar av detta
     Referenser:
     1. Charles Darwin, Origin of Species (London: Penguin, 1968), sid. 459.
     2. citerat i Antonello La Vergata, ”Evolution och krig, 1871.1918,” Nuncius 9 (1994): sid. 148.

     • petergrafstrm says:

      Sture, du förvånar mig.. Tyskarna störtade ingalunda världen i krig 1914. Det var till 100% Britterna som iscensatte det och tvingade Tyskland in i en omöjlig situation. Läs Docherty & McGregor’s bok Hidden History: The Secret Origins of the First World War (2013) Endast Britterna hade motiv. Tyskarna höll på med att bygga ut handeln öster och söderut och var gynnade av fredlig handel. I det Brittiska parlamentat talade man om vikten av att förstöra Tysklands handelsskepp innan dom blev fler. Britterna talade också om hur viktigt det var att kunna utöva blockader mot Tyskland, vilket nödvändiggjorde skydd för handelsfartygen av en i jmf med Britternas mindre Tysk flotta. Dessa blockader iscensattes verkligen EFTER kriget för att orsaka svält i Tyskland och Österrike. Men under det för Britterna lönsamma kriget hjälpte man ist med att förse Tyskland med för krigföringen nödvändiga råvaror. Och tom tillverkade Brittiska dotterbolag i Italien torpeder till Tyskland. Den Brittiska överklassen erhöll ibland 100% eller mer i avkastning på sina placeringar i vapenindustrin.

      • Sture says:

       @petergrafstrm,
       du måste läsa innantill.
       Jag påstår inte att tyskarna störtade världen i krig 1914. Detta är ett citat (med citationstecken omkring) från en amerikansk författare och historiker William Roscoe Thayer, som just 1918-19 var president för American Historical Association, och han – men inte jag – ansåg detta. Men tonvikten i detta citat ligger inte på vem som startade kriget utan på krigsmentaliteten hos de europeiska folken och speciellt tyskarna. Jag tror faktiskt, som du, att de brittiska samväldespolitikerna var den största boven och jag känner till hur fruktansvärt de behandlade de holländska inbyggarna under Boerkriget. Men citatet handlar som sagt inte om detta.
       Angående britter versus tyskar så uttalade sig Darwin själv såhär 1868: ”Det stöd som jag får från Tyskland är min huvudsakliga grund för att hoppas att våra ståndpunkter till slut kommer att segra.” The Life and Letters of Charles Darwin, red. Francis Darwin (New York, 1919), sid. 2:270. De var således mycket entusiastiska inför idéerna om de starkares överlevnad och jag kan bjuda dig massor av talande citat om detta.

   • Hans Dahl says:

    Du har så rätt. Globalisterna vill reducera jordens befolkning drastiskt, men deras skäl till detta är rent egoistiska. Först och främst är det förmodligen uträknat att passa optimalt för deras manipulativa agenda. Jag förmodar att de har matat in alla data och önskade resultat i deras mäktigaste dator och att de på så vis har funnit en siffra som de sedan har låtit mejsla i sten.

    Dessa onda krafter vill styra allt. Det goda som de hoppas på är bara för de utvalda – allt annat liv är likgiltigt för dem. De polariserar lycka och lidande. Deras lycka bygger på andras lidande. Med hjälp av vetande tror de att de att de kan nå fullkomlighet. De är helt onda.

    Jorden har gott om plats. Här i Sverige skulle det vara fint om det kunde bli en blomstrande landsbygd med permakultur, kultugemenskap, logdanser som förr i tiden och så mycket annat.

   • ivanbjorn says:

    Sture tack för din utförliga kommentar.

    Livet är konstruerat villkorslös och av allt ska det alltid vara mer. Det ser man när man sätter ett frö i marken och man får tiofaldigad tillbaka. Med andra ord ger mindre insatt energi ett tiofaldigat resultat. Att i det läge prata om överbefolkning och matbrist är en tragedi som leder oss till en totalkontroll av varje aspekt i livet vilket är NWOs starkaste kort.

    Viktor Schauberger – Comprehend and Copy Nature (Documentary of 2008) https://youtu.be/yXPrLGUGZsw

    Tittar vi på verkligheten så ser den mycket annorlunda ut än vad vi är lärda i skolan och genom MSM.

    Tar vi som exempel jordklotet så expanderar den med 22 mm per år vilket blir 2,2 meter på en mans livslängd eller 100 år! Denna expansion varierar över tiden så att den kan bli så mycket som 4 cm per år! Denna expansion i sig leder till att vi får många kvadratkilometer mera jordyta per tidsenhet! Detta innebär också tillväxt av råvaror och vatten. För länge sen hörde jag på P1 en vetenskapsman som sa att det finns stora floder av vatten under Saharaöknen och att det är bara att använda detta för bevattning. (så kallad primärt vatten https://ivansblogg.com/2017/07/05/primary-water-institute/ ) Sedan har jag aldrig hört om detta något mer. Alternativmedia påstår att när amerikaner kom till Libyen så sprängde de sönder deras underjordiska vattenkällor som första åtgärd!

    Pratar jag om öknar eller andra ovanliga formationer här på jorden så är dessa rester av enorma stordriftsgruvor från forntiden och i.o.m. att man släppte ut mycket av ett visst material så växer där dåligt eller inte alls. I somras färdades jag genom ett sådant landskap i Pyrenéerna som är konstgjort p.g.a. gruvdrift för länge sedan. På följande länk kan man fördjupa sig i ämnet i 7 delar: http://myslenkyocemkoli.blogspot.se/2017/02/hory-doly-terikony-po-stopach-davne.html#more

    Det är ett faktum att jordens temperatur är stabil (konstant) från 100 meter djup och ökar med djupet. Ändå påstår man att jordvärme är lagrad solenergi! Man pratar om fossilbränsle och brist på olja eller energi i allmänhet medan den påläste vet att olja är abiotic och tillverkas i jorden hela tiden precis som allt annat.
    Det jag vill säga är att BRIST inte existerar! Hade man dessutom tillverkat kvalitativa hållbara produkter som inte är programmerade för att gå sönder så skulle det inte behövas så mycket resurser heller för att alla människor skulle leva i överflöd och materiell välstånd och då har jag inte tagit med fri energi som finns inte minst genom Teslas uppfinningar. Förväxla inte Tesla med elbilar med samma namn för att det är rena skämtet!

    NWO kan fungera bara om de skyller på människor att de är boven i ”klimatförändringar” med all kontroll och restriktioner som följer i dessa spår. ”Brist” är en av huvudpelarna i NWOs kontrollapparat.

    Vi är inte överbefolkade och jorden erbjuder till alla överflöd och välstånd!

    • petergrafstrm says:

     Ivan
     Att det blir varmare nedåt beror ju på att de inre energikällorna och jordens yttre yta tillsammans skapar en temperatur gradient i enlighet med de termodynamiska omständigheterna. Det säger inget om den tillgängliga kapaciteten därinne. Räknar man på hur mkt av jordens resulterande yttemperatur som beror på de inre källorna så är det en väldigt liten del jmf med solens bidrag. Det följer av temperaturgradienten närmast ytan. Det innebär logiskt att det är främst solen som bestämmer temperaturen i jordens inre. För temperaturen vid ytan bestämmer vilken temperaturgradient innanför som ger jämvikt med de inre källorna. Försvann solen för gott skulle jordens inre temperatur så småningom sjunka drastiskt. Det följande är grova uppskattningar. Nu är det kanske 6000 grader K längst in men det skulle sjunka till 200 till 300K när den upplagrade energin hade strålat ut och på ytan bleve det 130 – 140K om man antar att den inre energikällan är oförändrad. Om Solen slogs på igen skulle allt återvända till sina ursprungliga värden. I mycket snabbare takt än när det kyldes ner i detta hypotetiska resonemang.

     • petergrafstrm says:

      Jag hade för bråttom. Det är sant att den inre energikällan ger obetydligt bidrag till yttemperaturen. Men även om solen slocknar fortsätter den inre energikällan att skapa stor temperaturskillnad mellan centrum och ytan, så det var fel av mig att påstå att solen bestämmer temperaturen därinne så mkt. Däremot kvarstår slutsatsen att det inte är ngn viktig energikälla jmf med solen. 0,03% av solenergin. Att det förblir hett därinne beror på isoleringen inte på att det finns mkt energi att hämta.

      • Sture says:

       @petergrafstrm,
       det pågår kärnprocesser i jorden inre med omvandling av vissa ämnen till andra ämnen livsviktiga för vårt liv på jorden och vid dessa kärnprocesser frigörs mängder av energi som förklarar den höga temperaturen. Men annars var det rätt, värmen på jordens yta kommer från solens strålar.

 12. Tack för svar , de 8 som sitter i regeringen anser jag inte är lönt att tänka på , samtliga är väl globalister eller styrs av globalister , jag har röstat o varit medlem i sd förut , men jag tycker dom svikit i dom viktiga frågorna , det är ledningen i det partiet som förstör , man jobbar inte för sverige längre ,det är något större som styr dessa herrar , anna hagvalls uteslutning är en av orsakerna till att jag dumpat sd , man måste få ha rätt att frågasätta mediernas ägande

  • Hans Dahl says:

   Tyvärr är globalisterna mästare på att ta över alla organisationer som är hierarkiskt uppbyggda när dessa organisationer börjar få större inflytande över människors engagemang. De gör det genom att formellt och förmodligen också informellt pumpa in massvis med pengar i organisationerna i utbyte mot vissa eftergifter. Samtidigt placerar de sina utvalda infiltratörer högt upp i ledningen och främjar successivt deras makt så att de med tiden tränger bort de andra.

   Edward Griffin berättar om detta fenomen i det här föredraget:

   Därför bör alla organisationer organiseras underifrån och vara mycket starkt lokalt förankrade och följa ett ideologiskt program som är mycket enkelt utformat och kan förstås av alla. Vi behöver också ett sunt politiskt parti med sådan uppbyggnad.

   • Sture says:

    @ Hans Dahl,
    G. Edward Griffins bok betydde väldigt mycket för min förståelse av banksystemets nuvarande uppbyggnad (=100% bedrägeri) och han tar upp många olika saker. Har du något emot att jag här klistrar in dramatiken och bedrägerierna kring Federal Reserves bildande (det mesta taget ur hans bok. Jag har på sätt och vis utlovat detta och det passar kanske bra här. I så fall följer det här:

    Bildandet av Federal Reserve

    När Federal Reserve Act röstades igenom i kongressen den 22 december 1913 kunde finanseliten på Wall Street i New York dra en lättnadens suck. Tidpunkten var väl vald – strax före kongressens långa uppehåll för julfirande. Många av senatorerna hade redan rest hem och andra ville komma hem snarast möjligt, vilket garanterade minimala diskussioner i kongressen. Från maktelitens synpunkt fanns det flera viktiga skäl att skyndsamt bilda en amerikansk centralbank och man ville inte riskera någon opposition: Ett av dessa skäl var att vid den tidpunkten 1913 utgjordes 74 % av bankerna av lokala banker, som förfogade över 57% av spararnas pengar helt utanför Wall Streets kontroll. Under åren 1900-1910 var likaså 70% av industrikapitalet helt oberoende av lånat bankkapital och industriföretagare ny-investerade med eget kapital. Wall Street ville helt enkelt skaffa sig fullständig kontroll över USAs finanser och önskade utforma systemet så som det med framgång skett för bl. a. de brittiska och tyska centralbankerna.

    Superhemligt möte

    Under en vecka i November 1910 hölls så ett extremt hemligt möte på ön ”Jekyll Island”, som ägdes av den störste industri- och bankmagnaten i USA vid denna tid, J. P. Morgan. Den ordinarie tjänstepersonalen hade fått ledigt för veckan och man hade anlitat tillfälligt anställda servitörer, som inte kände till någon av de inbjudna gästerna. Deltagarna hade officiellt kommit för att jaga fågel och var inte tillåtna att använda efternamn utan endast förnamn, vilka dessutom var fingerade. Genom de olika deltagarnas senare skrivna memoarer har man dock kunnat kartlägga händelseförloppet och få en god bild av vad som hände. Det var sammanlagt sex deltagare i sammankomsten. Fyra av dessa representerade tre olika ekonomiska maktcentra i världen och två representerade amerikanska intressen, åtminstone officiellt.
    De sex deltagarna var:
    1. Frank A. Vanderlip, president i den mäktigaste banken vid denna tid, National City Bank of New York. Han representerade William Rockefeller och den internationella investeringsbanken Kuhn, Loeb & Company (där Jakob Schiff var delägare).
    2. Henry P. Davidson, senior partner i J.P. Morgan Company
    3. Benjamin Strong, Verkställande Direktör i J.P. Morgan’s Bankers Trust Company.
    4. Paul M. Warburg, en bankir från Tyskland, partner i Kuhn, Loeb & Company och representant för bankdynastin Rothschild i England och Frankrike och bror till Max Warburg som var Verkställande Direktör i Warburgs bankkonsortium i Tyskland och Holland.
    5. Nelson W. Aldrich, republikansk senatsledare, ordförande i den nationella valutakommissionen, knuten till J.P. Morgan och styvfar till John D. Rockefeller Jr.
    6. Abraham Piatt Andrew, biträdande finansminister i USA.
    J.P. Morgans roll är lite oklar. Morgan var född i USA men växte upp i London och tillbringade större delen av sitt liv där i nära vänskap med den konkurrerande bankiren Rothschild, som dominerade Bank of England. Många frågar sig idag om den store J.P. Morgan helt enkelt var en hemlig agent för huset Rothschild. När J.P. Morgan, Sr, dog 1913 så ägde han nämligen bara en struntsumma – 68 miljoner dollar – och hans son J.P Morgan, Jr. endast 16 miljoner dollar vid sin död 1943. Samtidigt hade stora summor överförts från J.P. Morgans olika konton till Rothschilds. Kanske var J.P. Morgan som ”natural born american citizen” en idealisk hemlig agent för Rothschild.

    Sprängstoff

    Det som förhandlades under sammankomsten på Jekyll Island var verkligen sprängstoff som inte tålde några utomståendes öron. Jekyll Island-planen gick i stort sett ut på följande:

    1. Förhindra att små konkurrerande banker får ökat inflytande och försäkra sig om att kontrollen över nationens finansiella resurser blir kvar hos dem som nu har makten;
    2. Att göra penning-tillgången mera ”tänjbar” för att motverka tendensen till privat kapitalbildning och att återerövra den industriella lånemarknaden;
    3. Samla alla små reserver från alla nationens banker i en stor reserv så att åtminstone några av dessa kan skydda sig mot valutadränering och bankpanik;
    4. Omfördela de oundvikliga förlusterna från bankägarna till skattebetalarna;
    5. Övertyga kongressen om att åtgärderna tvärtom är till för att skydda allmänheten.

    Paul Warburg tog kommandot

    Enligt den tyske bankiren Paul Warburg, som tog kommandot i förhandlingarna, rörde sig bildandet av en centralbank mest om tekniska frågor som var lätta att lösa. De två första målen för överenskommelsen om en bankkartell kunde man lätt åstadkomma genom att utarbeta ett adekvat men svårförståeligt tekniskt bankspråk omarbetad till juridisk lagtext. Ingen skulle begripa någonting.

    De tredje och fjärde målen kunde åstadkommas genom att i lagstiftningen inbegripa en slutgiltig långivare, en äkta centralbank med rätten att trycka upp en obegränsad mängd sedlar från ingenting (s. k. fiatpengar). Det femte målet var däremot betydligt svårare att genomföra. För att övertyga kongressen och allmänheten om att bankkartellen på något sätt var till för att skydda allmänheten så lade strategerna på Jekyll Island fram följande handlingsplan:
    1. Kalla det absolut inte en kartell (vilket det var i allra högsta grad) och inte ens en centralbank (vilket det naturligtvis också var). Den amerikanska allmänheten skulle aldrig ha accepterat Federal Reserve om de vetat att det var en kartell eller centralbank, som de hade flera tidigare dåliga erfarenheter av.
    2. Det gällde istället att få den planerade centralbanken att se ut som ett regeringsorgan (vilket det ju absolut inte syftade till att vara).
    3. Etablera 12 regionala filialer för att skapa intryck av decentralisering och inte dominans av Wall Street banker (vilket det tvärtom kom att bli).
    4. Börja med en konservativ bankstruktur innefattande många sunda bankprinciper med vetskap om att bestämmelserna i tysthet sedermera kan förändras eller helt kan tas bort under de efterföljande åren. (Det kan nämnas att man sedan kongressens godkännande 1913 tills för några år sedan genomfört 195 olika förändringar i bestämmelserna).
    5. Utnyttja den ilska som skapats av alldeles färska panikrusningar till banken och bankfiaskon för att skapa ett allmänt krav på valutareformer.
    6. Presentera sedan Jekyll Island-planen som ett svar på detta allmänna krav.
    7. Anställa och utnyttja universitetsprofessorer för att ge planen ett sken av akademisk trovärdighet.
    8. Bankirerna på Wall Street måste häftigt tala ut emot planen i skrift och tal för att övertyga folk om att de absolut inte vill ha denna plan och med näbbar och klor slåss emot den.

    [Det kan nämnas att texten blev på 5.000 sidor och endast Charles Lindbergh Jr.s far påstås ha hunnit läsa igenom hela texten. Och beslutet, som inte innefattade någon framtida tidsgräns för privatkartellens privilegier, pressades igenom före den 22 december genom två dygns dag- och nattmanglingar. Kongressmedlemmarna blev fullkomligt utschasade, vilket naturligtvis var meningen att de skulle bli.]

    • Hans Dahl says:

     Toppen med din sammanfattning, Sture!

     Här är ytterligare en film med Edward Griffin som illustrerar dessa händelser: Den är verkligen mycket bra, tycker jag:

    • petergrafstrm says:

     Vad var Charles Lindberg senior och juniors verkliga roll frågar man sig efter att ha tagit del av Miles Mathis, för mig, sensationella uppgifter. (Mathis tekniska resonemang om flyg etc bör ignoreras)

     Klicka för att komma åt lindy.pdf

     Mathis nagelfar judiska kretsar i många artiklar. Han har förklarat att han är sur på judarnas diskriminerande behandling av såna konstnärer som han själv och sagt ungefär att om ni vill att jag skall sluta avslöja era hemligheter får ni öppna upp lite i det sättet som konstbranchen fungerar och som enligt Mathis helt kontrolleras av judarna. Jag antar att han menar gallerier och konstkritikerkår och sånt.

    • Hans Dahl says:

     Här är en mycket bra krönika om de bedrägliga bankerna:

     https://newsvoice.se/2017/10/12/pengar-styr-varlden-men-vem-styr-och-producerar-pengarna/

 13. ivanbjorn says:

  Vad beträffar vår miljö/mat så kom det ut artikel på min blogg idag från föredrag med Dr. Dietrich Klinghardt:

  ”Smart Meters” & EMR: The Health Crisis Of Our Time – Dr. Dietrich Klinghardt

  https://ivansblogg.com/2017/10/09/smart-meters-emr-the-health-crisis-of-our-time-dr-dietrich-klinghardt/#more-463

  • ragnhild says:

   Takk for den lenken. Her melder el-industrien seg snart. Jeg samler ”kraft” til å stå imot (legeattest kreves)! Har Sverige innført smartmålere! Iflg. denne legen er det tragisk, og det skjønner jeg uten å være spesialist på emnet. Steigan hadde en tråd om emnet i september. En innsatt; Flydahl har skrevet mye om dette på sin blogg, med uttallige lenker som man vanskelig kan unndra seg, om sannhet søkes. Og forskere reiser nå ”føre/var” prinsippet, de som ikke er kjøpt må vite.

   Ad dr. Klinghardt: youtube byr på mer intressant fra ham, på samme side som den uvurderlige din lenke, han antydet der bakteriologisk eksperimentering fra US millitær-indistruelle komplex. Forundrer meg ikke i det hele tatt, stakkars folk derover. Dette var umistelig stoff, stor takk.

 14. Eclipse says:

  Corbett report 6 oktober, ”Why big oil conquered the World” (1 h 53 min)

  Samma ämne; eugenik och namnbytet till molekylärbiologi efter WW2, hur bluffkoncepten ”climate change” och ”hållbar utveckling” skapades av oljemagnater med befolkningsminskning som dold agenda.

 15. Hans Dahl says:

  Jim Marrs talar i detta föredrag om svälten i världen – och vad den beror på. Svälten har inget med antalet människor att göra, säger han. Lyssna gärna på det här, enligt min mening, enormt viktiga föredraget!

  • ragnhild says:

   Kanskje fordi man vet så mye allerede, dette foredraget av Jim Marrs var verd å bruke tid på. Overbevisende i sin slentrende gange. Takk til formidler. JM var nytt navn, mer av ham skal inntas.

 16. Sture says:

  Jag har varit lite upptagen och kunnat kommentera så mycket, men skäms lite grann för att jag inte tackat Second Opinion för all ansträngning han gjorde för att ta fram hur man laddar ner material från YouTube och andra sajter. Jag skall köpa detta program och följa hans uppmaning att ladda ner material, spara det och bränna det och dela ut till vänner och bekanta när det passar sig. Och det skulle nog vara bra om flera följde hans exempel. Jag är ju inte så rädd för att SVT får sina pengar från skattebetalarna (eftersom ungdomar idag inte tittar på TV) som att man släcker ner eller försöker styra nätet. Om nätet kan vara intakt eller kringgås genom nya entreprenörer som utkonkurrerar YouTube och Google så är vi räddade.
  Sedan tack till Hans Dahl för alla hans filer om G. Edward Griffin, Jim Marr m. fl. (som jag kände till från tidigare) och hans fina kommentar om de oerhörda, men okända svårigheter som det tyska folket fått genomlida under och efter kriget. Här finns jättemånga fina kommentatorer ytterligare, ingen nämnd men heller ingen glömd.
  Och ett stort tack till Peter Krabbe som låter debatten vara fri och inte försöker snuttifiera den, som man gör på vissa andra sajter.

 17. Astrid Maria says:

  Tack Peter Krabbe för din klarsynthet och modet att lyfta fram sanningen i ljuset. Vi står inför avgöranden i världsutvecklingen. Helt otroligt hur mycket som nu avslöjas av ondskans makt och manipulerande. Det är väsentligt också för den enskilde individen att ställa sig på rätt sida i denna ödesmässiga kraftmätning och inte sälja sin själ för bekvämlighet, karriär och pengar. Vår tids mäktiga och sanslöst rika fariséer verkar inbilla sig vara utvalda att förgöra Kristus och hindra mänsklighetens andliga utveckling, nu på tröskeln till högre medvetande, ökat gehör för det spirituella. Vår tid handlar om att veta ut ur sig själv, liknande att höra när en ton klingar rent eller falskt. Det fria konstnärliga övandet kan öppna för andligt kunskapande. Man bara vet när något stämmer.

  • Sture says:

   @ Astrid Maria,
   de kommer inte att lyckas. De kommer att dras fram i ljuset och få stå till svars för alla sina bedrägerier – och det är denna process som vi just nu håller på med. Gud kommer inte att tillåta dessa bedragare och krigshetsare att fortsätta med sina bedrägerier – ”enough is enough”. Det är detta som ligger i uttrycket The End of Time.

 18. Mo says:

  Ja Peter din blogg bärs av frihetens vingar och är mycket uppskattad. Men du får se upp, läste på sydsvenskan.se att prominenta kvinnor plockar krabbor i Malmö.

 19. Sture says:

  De kristna i världen attackeras nu från många håll. Detta clip är från Tucker Carlsons debatt med satanisten Lucien Greaves och grundade ”The Satanic Temple” i USA. Han heter egentligen Douglas Mesner, och har enligt Wikipedia läst neurovetenskap På Harvard. Han är klart intelligent men gör ett lite otäckt intryck enligt min åsikt. Det finns fler intervjuer med på YouTube, en med Megan Kelly för två år, två med Tucker Carlson för två månader respektive en vecka sedan. Denna jag vill visa upp här är för två månader sedan och föranleddes av att satanisterna ansåg att kristendomen i multipluralismens namn fått för stor plats i USA. De tog därför bort det kristna monumentet i en park och ersatte den med sitt eget satanistiska monument.
  Vid tidpunkt 2.57 – 3.11 respektive 4.09 – 4.47 visas deras satanistiska ikon upp. Fundera gärna över denna ikon och vad den betyder.

  • Hans Dahl says:

   Ikonen påminner om en dopfunt, eller hur? Dopet spelar tydligen en viktig roll även inom denna ”rörelse”. Jag associerar också till ett offeraltare. Djur- och människooffer är uppenbarligen en annan viktig ritual för dem.

   Här är ett föredrag som handlar om terrorattentatens numerologi och som också tar upp satanismen. Det är intressant i många avseenden, aven om jag är starkt kritisk till en del påståenden och slutsatser:

   Ytterligare en reflektion när det gäller intervjun med Lucien Greaves: Min magkänsla säger mig att det här samtalet inte är äkta. Tucker Carlsons indignation – eller vad det nu är han försöker ge uttryck åt – verkar konstlat. En show?

   I intervjun framställs satanismen implicit som något suspekt och ytterst marginellt, vilket jag inte tror stämmer alls.

   Satanismen är med all sannolikhet enormt utbredd . i synnerhet bland de som härskar nu.

   • Sture says:

    @ Hans Dahl,
    jag tror att den är enormt utbredd speciellt i Hollywood och bland den globalistiska eliten. Däremot tror jag inte att Tucker Carlson ”spelar”. Han tror på fullt allvar att detta är något ytterst marginellt – som inte kommer att ha någon som helst betydelse i framtiden. Just så förlöpte hans förra intervju liksom Megan Kellys för två år sedan.
    Problemet med satanismen är att dessa människor får vissa ”magiska” krafter som de förundras över och som får dem att ta steget över. Detta är mörka andliga krafter.
    Lyssna på detta föredrag av Brad Pitt. Han är gravallvarlig när han berättar men publiken skrattar och tror att han skojar. Det gör han inte alls. Hela Hollywood är fullt av den här typen av människor, droger, sex, pedofili etc., etc.
    Detta sade Brad Pitt:
    ”Jag växte upp i en väldigt kristen omgivning”, avslöjade han. ”En väldigt hälsosam omgivning och en kärleksfull familj. Men det fanns saker som jag inte förstod. Jag ifrågasatte dessa men det dröjde ända tills jag var vuxen innan jag verkligen kunde pröva andra saker – och detta var Satanismen. Den fungerar väldigt bra. Jag gjorde en pakt och filmen kom ut. Nej, man fick verkligen vara med om vissa saker när man växte upp och man tvingades själv testa på vad som verkligen fungerade och vad som inte gjorde det. Jag går bara tillbaka till den tiden, det var en mycket personlig tid, det är ett trygghets system och man måste klippa bandet och bli helt ensam utan något att hålla sig i.”

    • Hans Dahl says:

     Brad Pitt ser verkligen ledsen ut. Det gäller att aldrig hamna i ondskans garn. De hemliga ordnarna är ett sätt att fånga människor.

 20. Mo says:

  Det är lätt att bli äcklad av det politiska hyckleriet, den bisarra maktfullkomligheten. Pensionsbolaget Allra med vision att genom olagliga affärer göra miljonvinster på svenska sparare i ett samhälls påbjudit system visar upp den politiska elitens klena moral. Huvudägaren begärs häktad medan en ledamot i den ytterst ansvarige för verksamheten dvs styrelsen får en hedersutnämning. Lennart Bodström, hur många i Stockholm önskar i detta läge se honom sitt hövding ? Finansmarknadsministern Per Bolund har dock fullt förtroende för partiets utnämning. Borde inte dessa politiker lära sig att lyssna på folket !

 21. Mo says:

  PeterG,Sture…om jag förstår ert resonemang rätt så är det isoleringen som medför att den höga temperaturen från jordens inre inte når ytan. Men var är det som utgör isolering ? Hoppas inte det är oljan som vi pumpar ut för isåfall får det betydelse för jordens uppvärmning .

  • Sture says:

   @ Mo,
   det är förstås jordskorpan, den leder värme dåligt. När den bryts igenom, som vid vulkanutbrott, får vi klart för oss de verkliga temperaturerna i jordens inre.

  • petergrafstrm says:

   Mo
   Framförallt handlar det om att jorden har en stor volym i förhållande till ytan så den kyls inte av effektivt. Jfr skillnad mellan stora och små varmblodiga djur. De små måste äta mkt i förhållande till vikten för att hålla värmen. Om man fyllde jordens inre med mer radioaktivitet för att öka effekten så att jordytan skulle få sin vanliga temperatur även om solen slocknade visade det sig att centrumtemperaturen skulle bli ungefär som i solens centrum och allt utom ett tunnt skikt ytterst skulle vara en smälta. Mao helt omöjligt att ersätta solenenergin på det sättet. Men kanske varianter av såna atommilor kommer att byggas av framtida släkten som konstgjorda stjärnor.

 22. Second Opinion says:

  Hej Sture. Det är bra om videofilmer finns på datorer eftersom Youtube tar bort många filmer med vad de kallar oämpligt innehåll – vilket vanligtvis är att ma visar att olika regeringar ljuger. Jag har i dagarna blivit avstängd från Youtube i tre månader.
  Jag tackar för komplimangen, då vet jag att jag gör någonting rätt.

  En sak till Sture ang videon: ”The Satanic Temple”. Världen styrs av satanister.

  Side Thorn – A True Hero
  En av de modigaste jag vet är Side Thorn. Tillsammans med sin sambo så exponerar de
  Department of Homeland Security FEMA Capstone Exercise which is sold to the public as a real event – genom att besöka dessa och prata med crisis actors och filma på plats.

  Han har också filmat det helt fabricerade eventet Lockhart Hot Air Balloon Crash.
  Folk skulle bli förvånade om de visste hur mycket som serveras genom TV-rutan som faktiskt är rent fabricerat. (I vart fall i USA och i synnerhet i Texas. Texas är genomkorrupt. Det är nog ingen slump att det var i just Dallas som de tog ut JFK).

  Side Thorn har också ute en belöning, vilket han tar upp i videon. Och som en annan exposer så fyndigt uttryckte det gällande belöningen: His money will remain in the bank As it always has

  Side Thorn, Episode 1: ”Side Thorn History and Operation Clean House”, 13 minuter

 23. Loa says:

  Det städse överskuggande hotet (pun intended): Chemtrails avtog lite efter Aurora 17 över s.v. Skåne. Det har varit flera blå dagar på sistone. Idag började det jättefint. Igår aviserade Sydnytt ”soligt i morgon i början av dagen, med lite tunna, höga moln”. Jo tack. Det karakteristiska knottret av höga, kylande giftskyar, breda raka stråk skvallrade om ursprunget. Men solen kämpade och värmen tog sig, så det behöll sig ”blått”, men trails kors och tvärs, hela eftermiddagen. Många fler än vanligt.

 24. Pingback: En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen | Filosofens blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: