Bakom stängda dörrar…

Alltför många människor tror fortfarande att pandemins uppkomst och åtgärderna därefter i form av ”vaccinationer” och nedstängningar är en isolerad, slumpmässig företeelse som drabbat världen som en total överraskning. Ingenting kan vara mer felaktigt. I själva verket är allt som hänt i nutid planerat och regisserat sedan flera decennier bakåt i tiden. Newsvoice publicerade i våras en artikel författad av Margareta Skantze, som på ett utmärkt sätt visar historiken i denna för oss så omstörtande verksamhet. Dess aktualitet är mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen mer aktuell än någonsin. Det är hög tid att vi alla förstår vad detta egentligen handlar om, därför återpublicerar jag Margareta Skantzes artikel här och hänvisar också till den ursprungliga publiceringen i Newsvoice.

Därmed över till Margareta Skantzes berättelse:

Dagens globala vaccinmarknad har byggts upp under drygt 30 år

De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet. Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:

November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram.

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”.

Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014:  The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn. Planen omfattar fem olika delmål. Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme. De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår.

2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer. Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder. Organisationen finansieras av EU. En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.

April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare. Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa. Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare. Värdar för motet är Bill and Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan.  Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market. Bilderna kom i själva verket från Indien. Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill and Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen. Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN. Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först.  Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen.

De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid

I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten. De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället. De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen. I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.

Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia. Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.

Text: Margareta Skantze

Det är lätt att se att samarbetet mellan Bill Gates, Klaus Schwab och WHO är grunden för detta projekt, vars huvudsyfte är att med hjälp av privat kapital få en global organisation som WHO, styrd av FN, att genom sina avtal med medlemsländerna tvinga igenom en världsomfattande vaccinationsagenda. Denna tvingande funktion hade inte gått att åstadkomma av privata ekonomiska intressen utan hjälp av de avtal som världens länder i god tro undertecknat med FN och dess dotterfunktioner. För första gången i historien ser vi hur marknadsekonomiska intressen köper in sig i ideella organisationer som FN, WHO – och vi kan inkludera EU, även om det ideella intresset i EU är tveksamt – och använder dessa som en dörröppnare för sina planerat vinstgivande projekt.

Kan vi då inte lita längre på FN och dess fredsbevarande roll, etablerat efter det krigiska 1900-talets våldsamma inledning? Svaret är tyvärr nej. I kraft av de bittra erfarenheterna från nationalstaternas sammandrabbningar föddes tanken på en global styrning där nationalstaternas inflytande och därmed krigsbenägenhet kunde begränsas, vilket kan ses som en god tanke och gav oss först Nationernas Förbund, sedan FN. Men baktanken var att via frivilliga, potentiellt fredsskapande avtal binda upp nationalstaterna juridiskt för framtida bruk. Det som framställdes av media som goda intentioner var i verkligheten tvingande avtal. När enorma mängder kapital numera samlats i diverse foundations, varav Melinda och Bill Gates Foundation är den numera mest aktiva, var det dags att ta över styrningen av de ideella organisationerna genom oemotståndliga donationer, vilket vi ser i exemplet ovan med gates 250 miljoner dollar årligen till WHO. Genom att utnyttja lagstiftning kan man tvinga nationalstater att köpa produkter som aldrig tidigare efterfrågats, förutsatt att man kan fabricera ett skenbart motiv som ger den ideella organisationen ett moraliskt alibi.

Att skapa en pandemi är därför ett exempel på detta tillvägagångssätt – WHO kan utlösa krisläge, därefter införs nationellt vaccintvång , läkemedelsbolagen tillhandahåller produkten och sätter priset själva, nationalstaterna har bara att verkställa och betala ur nationernas kassor eller låna av Världsbanken. På så sätt förflyttas kontrollen över nationalstaternas ekonomi till de privata storbolagen, som alla ägs av investmentbolag som Vanguard och Black Rock. Pandemin är bara en början, därefter kommer livsmedelssektorn, energisektorn med olja, gas och el, fastighetssektorn och utbildning/forskning, tills all samhällsstyrning ligger i storbolagens hand. Vi har då vad de själva kallar Corporational Communism, ett totalitärt system där demokratin är avskaffad och individens enda roll är att lyda och styras, eller om problem uppstår, avskaffas.

Margareta Skantzes artikel är viktig eftersom den visar på den långsiktiga planeringen bakom det vi upplever i nutid. Men jag kan garantera att den planeringen pågått i minst 150 år, vi har inte förstått det eftersom den pågått BAKOM STÄNGDA DÖRRAR.

Peter Krabbe

267 Responses to Bakom stängda dörrar…

 1. matte5958 says:

  Intressant intervju om kopplingen världsekonomi – covid

  https://swebbtv.se/w/2YJQLcgecUiVXnwUfCQn7S

 2. Savalle says:

  Ännu en nyårsgåva, fylld av hopp, till er, kära vänner:

  (Studying the Bible)

  Det är den mest fantastiska introduktion till bibeln jag någonsin mött.

  Gott Nytt År! 😉

  • eva-marie says:

   Stort TACK, Savalle!
   Jag håller helt och fullt med dig att det här är den mest fantastiska introduktionen till Bibeln!
   Vilken otroligt fin presentation av denna ovärdeliga skrift. Och så intressant den här mannen är att lyssna till. Både kunnig och rolig.

   Han har helt rätt i att väldigt många bara letar verser här och där, och lätt drar förhastade slutsatser pga det. Det han tar upp i slutet är både sant och gripande. Att Bibeln visar oss vem och vad Gud är. Och vem och vad vi själva är. När Ordet når in i hjärtat, så ”räddar det oss från oss själva”, som han så fint uttrycker det. Men HELA föreläsningen är guld värd!
   Åter igen, Tack för den här fina nyårsgåvan Savalle 🙂

   Jag hoppas på ett Gott Nytt År till dig, och till alla andra här !

   • Savalle says:

    Ja, låt oss hoppas på att det nya året blir fint för oss alla, Eva-Marie, och all fortsättning efter det också!

    Och jag hoppas att många andra här också tar emot den här fina gåvan till oss!

    • Mo says:

     Savalle, du som har stora kunskaper om jesuiterna. Skall man se tempelriddarna och jesuiterna som en sammanhållen entitet ? Hur starkt var inslaget av judar inom tempelriddarna genom deras uppgående i adeln ? Jag tycker att det skulle kunna vara förklaringen till tempelriddarnas kontroll av bankväsendet och kanske även deras strävan att återta det heliga landet genom korstågen.

     • Savalle says:

      Ja, det finns mycket starka samband mellan tempelriddarna och jesuiterna. Båda är katolska ENORMT mäktiga militära ordnar som gjort sig så hatade av folket att de varit tvungna att gå under jorden under många år för att sedan ”återuppstå” med en helt annan aura (präglad av välgörenhet).

      Tempelriddarna gick under jorden på 1300-talet och jesuiterna på 1700-talet. Båda driver också handel, banker och multinationella företag.

      Tempelriddarna ”uppstod på nytt” och även i form av en mängd nya riddarordnar, exempelvis Malteserorden, Johanniterorden, Tyska orden.

      Jesuitorden ”återuppstod” på 1800-talet, men bildade även de en mängd andra hemliga sällskap, exempelvis Illuminati (som bildades 1776) och den mycket mäktiga frimurarorden Order of African Architects (som bildades redan 1767 – och också kallades Illuminati!).

      Alla dessa hemliga ordnar och sällskap är samordnade och verkar ihop med Katolska kyrkan, kungahusen och högadeln.

      Här är två intressanta länkar:

      https://www.tempelherreorden.org/sv/om-orden/historia.html

      https://www.universalfreemasonry.org/en/encyclopedia/african-architects-order-of

      När det gäller din fråga om judarna så anser jag det viktigt göra en klar åtskillnad mellan människor i allmänhet som benämns judar å ena sidan och vissa grupperingar som styrs av skrifter med babyloniskt ursprung som Kabbala och Talmud å andra sidan.

      Låt oss kalla dessa grupperingar ”De Skriftlärda”.

      I boken ”Solving the Mystery of BABYLON THE GREAT”
      av Edward Hendrie visas det att de religiösa ceremonier som omhuldigas av ”De Skriftlärda” återfinns i mycket likartad form i många av de ceremonier som är allra mest centrala inom Katolska kyrkan. What a Coincidence!

      P.S. De onda makterna håller nu på med att försöka förslava världen. Society of the Sacred Heart, var ett av alla de katolska sällskap som poppade upp på 1700-talet i samband med att Jesuitorden förbjöds i land efter land över hela världen, eftersom den förstörde länderna inifrån genom infiltration:

      Här kan vi läsa om att såväl detta sällskap som Jesuitorden idkade handel med slavar som de rövat från bland annat Filippinerna och sålde i Sydstaterna i USA:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_the_Sacred_Heart#Reparations_for_slavery_in_the_United_States

      • jesslar53 says:

       En gammal men intressant berättelse om Frimurarna

       • Loa says:

        Om du skriver ut den exakta titeln (och inte bara ger länken), så kan man leta upp den någon annanstans.

        • Savalle says:

         Loa, klicka på ”Visa på YouTube” i den svarta rutan, så kommer du till filmen, men annars kan du hitta den under titeln: Jüri Lina. Den omättliga ouroboros – frimurarnas lömska taktik,
         part 1″.

         En jättebra dokumentärfilm!

        • jesslar53 says:

         Jüri Lina. Den omättliga ouroboros – frimurarnas lömska taktik. part1

      • Mo says:

       Tack Savallle för ditt uttömmande svar och alla hänvisningar, jag har beställt boken. Det är riktigt att som du skriver kalla dem de skriftlärda annars blir många oskyldiga utpekade. Det är mycket nedslående om den katolska kyrkans ursprung är den babyloniska judendomen eftersom som så mycket inom den protestantiska kristendomen i sin tur bygger på det katolska ursprunget.

       • Ja, Luther var kanske inte att lita på heller. Han kanske kan jämföras med dagens BLM eller motsvarande. Gott frihetssyfte, men egentligen byter man bara folkförtryckare. Fria blir vi egentligen aldrig – jo, kanske efter det pågående paradigmskiftet, det största i världshistorien.

        • Savalle says:

         Luther var en av många modiga människor som var beredda att riskera sitt liv genom att reagera mot förtrycket och lögnerna. Enligt min mening var han en ärlig och mycket modig människa med stark tro på bibelns budskap.

         Det är en helt annan sak att många så kallade protestantiska kyrkor nu för tiden djupt har svikit
         vad Luther och andra frihetskämpar uppnådde då.

         Vi står nu inför en liknande situation som Luther gjorde på sin tid. Katolska kyrkan har kommit tillbaka med full kraft och vill ta ifrån oss vår frihet.

         • Du har kanske rätt, Savalle. Jag noterar bara att alla motrörelser verkar ha dubbla agendor. En som de marknadsför och en underliggande.

          • Savalle says:

           Visst är det ofta så, men det finns äkta motstånd också, vilket vi själva är bevis för.

         • hllviken says:

          Jag har samma syn på Martin Luther som du, Savalle.

          När jag levde i Tyskland hade jag en ”övernaturlig” upplevelse på Martin Lutherdagen som kändes bekräftande att ML var uppriktig.

 3. Loa says:

  30 dec. 2021
  https://samnytt.se/domstol-stoppar-regerings-coronarestriktioner/
  Högsta förvaltningsdomstol i Belgien stoppar de coronarestriktioner som landets regering beslutat om. Det handlar bland annat om omfattande nedstängningar av kulturella mötesplatser och förbud mot att anordna sådana evenemang.

 4. Mjölner says:

  Nu när det svenska folket bakom stängda dörrar förs bakom ljuset är det tid att tala klarspråk.
  Vi har haft åtskilliga interna skandaler och fadäser iscensatta av korkade politiker.
  Några exempel, Mona toblerona, Attefall, Friggebo, Ygemans sökande i ett år efter ett säkert rum att meddela Transportstyrelsenskandalen, Romson med bottenfärgen. Kaplans resor härs och tvärs med skattepengar i syfte att introducera de Grå Vargarna i Sverige.

  Allt detta har naturligtvis skadat det svenska ryktet som feminin stormakt.
  Den nu senast uppdagade fadäsen gäller vår försvarsminister Hultqvist.
  Han har utan mandat lagt sig i Ukrainas inre angelägenheter.
  Det svårt naziinfluerade Ukraina som hatar Ryssland och vill avsätta Putin, nu tycker Hultqvist tiden är inne att hjälpa NATO med en invasion.

  Hur i herrans namn kan en minister och därtill försvarsminister vara så urbota korkad att lägga sig i denna brännheta konflikt. En sådan herre bör avgå snarast och inte få fortsätta äventyra landets säkerhet.

  USA och NATO:s planer är kristallklara.
  Försök få in en fot i Ukraina öka spänningen i närområdet.
  Med ökad spänning får man sälja mer vapen.
  Man söker hela tiden avsätta Putin då han är ett gemensamt hatobjekt för USA och Ukraina.
  Man vill komma tillbaka till Jeltsins vodkastrategi. Det lyckades nästan då men bara nästan.
  USA är med andra ord ute efter att plundra Rysslands naturtillgångar. Mönstret är tydligt man går tillväga som i alla andra fall, konflikt, krig, plundring.

  En brasklapp är här befogad, ger man sig på Ryssland kommer det ta hus i h-vete.
  Ryssland och Kina har vänskapspakt och är två nationer som kompletterar varandra.
  Ryssland har teknologi och robotövertag, Kina har även teknologi men framförallt manskap.

  • Loa says:

   Peter Hultqvist är en fara för rikets säkerhet. (Går stick i stäv mot hans deklaration https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/peter-hultqvist/ )
   Ett arv sen Palmes dagar att våra ministrar tror de ska sköta andras länder.

   Här är ännu en svensk idioti /skandal /lekstuga /inkompetens /maktbegär /brott mot folket (OBSERVERA att investeringar är gjorda under lång tid av svenska folkets skatter).

   Jag blir arg så det stockar sig i bröstet. Dessa barnungar som tror att landet är deras att rumstera om i. Och maktkåta föräldrarna /regeringsparti som låter dem:

   MP-toppen erkänner: Vi ”bytte ut” Vattenfalls styrelse för att kunna avveckla kärnkraften
   4 januari 2022
   https://samnytt.se/mp-toppen-erkanner-vi-bytte-ut-vattenfalls-styrelse-for-att-kunna-avveckla-karnkraften/

   Den rödgröna regeringen ”bytte ut” ledamöter i Vattenfalls styrelse för att möjliggöra en avveckling av kärnkraften. Det säger Lise Nordin, tidigare energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, i en tidigare ouppmärksammad poddinspelning.
   Lise Nordin var mellan 2010 och 2018 riksdagsledamot samt energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. Hon pekas ut som en av de mest inflytelserika inom svensk energipolitik under 2010-talet och en drivande kraft bakom att regeringen Löfven stängde fyra kärnreaktorer mellan 2015 och 2020.

   Efter att ha läst samhällsvetenskapligt miljövetarprogram i Göteborg kandiderade hon till riksdagen i valet 2010. Hon fick efter valet ansvar för energifrågor i MP:s riksdagsgrupp.
   – Det var inte så att jag var expert på kilowattimmar och tekniska detaljer då, säger Nordin.
   Men MP-kvinnan var mycket intresserad av miljöfrågor, och drog tillsammans med två andra miljöpartister upp strategin för Sveriges energipolitiska framtid.

   – Jag minns fortfarande mötet vi hade på mitt kontor 2011 då jag och två medarbetare kläckte idén om hundra procent förnybar energi som idé och mål för Sverige, och vi lade fram det som motion i riksdagen, säger hon i podden Solcellskollen våren 2018.

   Med den idén som ledstjärna drev Miljöpartiet igenom stängningen av fyra kärnreaktorer när de hamnade i regeringsställning. Två i Oskarshamn 2015 och 2017, samt två i Ringhals 2019 och 2020.

   Innan valet 2014 planerade statliga Vattenfall för byggandet av en eller två nya kärnreaktorer i Ringhals för att ersätta de åldrande reaktorerna. Efter maktskiftet stoppades emellertid de planerna.
   – Den nya regeringen, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, bestämde att Vattenfall inte ska lägga en massa pengar på kärnkraft, utan de ska fokusera på att nå vårt mål om hundra procent förnybar energi.

   Hon förklarar att Vattenfall tvingades lägga om kursen genom något hon kallar för ”informell styrning”.
   – Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad man vill av dem. Sedan har regeringen också bytt ut två personer i Vattenfalls styrelse, där Tomas Kåberger är en av de nya representanterna i styrelsen, säger Lise Nordin.
   Tomas Kåberger är en uttalad kärnkraftsmotståndare och att regeringen satte honom i Vattenfalls styrelse väckte uppmärksamhet 2015.
   Företrädare för såväl regeringen som Vattenfall har emellertid trots det hela tiden hävdat att stängningen av de fyra reaktorerna gjordes av ”affärsmässiga skäl”, inte på grund av politiska beslut.

   Att kärnreaktorerna stängdes är en av huvudförklaringarna till vinterns höga elpriser.

   • Hon var säkert stolt över detta, men kanske inte längre? Hon blir snart föremål för för folkets vrede!

   • peterkrabbe says:

    Du träffar mitt i prick med Peter Hultqvist, en svensk försvarsminister som egenhändigt överger den svenska neutralitetspolitiken. Vem har bestämt detta? Precis som Löfvén trodde att han var en världspolitiker av format när han gick in genom dörrarna till EU-palatset, tycks Hultqvist nu tro detsamma när EU:s försvarsministrar svansar omkring honom i tron att de kan få denne lättlurade person att låta Sverige fylla den tomma rutan i NATOs globala maktpussel. Varför ställs inte Hultqvist inför konstitutionsutskottet omedelbart och skickas ut genom bakdörren lika omedelbart?
    Om detta skriver jag idag på Sitting Duck, denna anka sitter nämligen på låset till Rysslands viktigaste örlogsbas Kaliningrad.

   • Loa says:

    Regeringens elrabatt till nätjättarna: 300 miljoner kronor
    4 januari 2022
    https://www.friatider.se/regeringens-elrabatt-till-natjattarna-300-miljoner-kronor

    De skattelättnader för elförbrukning som regeringen beviljar åt storföretag som Facebook, Microsoft och Amazon ökar till nya rekordnivåer, rapporterar Dagens Industri.
    Trots de rekordhöga elpriserna i Sverige avfärdar regeringen tanken på att ge elskattelättnader åt svenska hushåll.

 5. Eclipse says:

  https://postimg.cc/nCnwKQdX

  Nu så är det ’84, snart så går vi överstyr
  När man ser dom som ska styra är det nästan så man spyr
  Snart så sjunker hela skutan om vi inte säger till
  Alla måste ju ta sprutan, även de som inte vill

  Sverige, vart é vi på väg
  Sverige, svensken har blivit feg
  Sverige, varför stod du och teg
  Sverige, vart é vi på väg

  Magda tronar i kansliet, högervinden är förbi
  Sedan stryps vi av vår frihet, sådan är demokrati
  Myndigheterna och datan kikar i ditt nyckelhål
  Slå tillbaks nu innan Satan bränner friheten på bål

 6. Astrid says:

  Min önskan är att under 2022 Transhumanismen kommer i fokus. Hur den är planerad att genomföras och vad den innebär för mänskligheten.

  Jag förmodar att om folket verkligen får veta kommer många många bli omskakade, då denna agenda innebär en förintelse av människan som människa med individuell själ och en ande som förbinder med det högre.

  Allt levande ska digitaliseras; bindas i teknik. Inte bara mänskligheten, utan hela jorden som levande planet, står inför en sorts korsfästelse, skulle man kunna säga.

  • Loa says:

   jimstone.is
   1.1.22
   http://82.221.129.208/1/.ts1.html
   En liten bit ner till ”A great read for New Years”..

   The Magneto protein (which) the vax causes cells to grow, is what pigeons navigate with

   The people doing genetic engineering are only hackers, splicing bits and pieces of what God has made, to ”create” new organisms that are only hacked together pieces of various originals. And because of this, I knew they never came up with the assembly code for ferritin, (the magneto protein). That means that protein had to come from nature. What would have it, naturally, in them somewhere?
   Monarch butterflies; Pigeons; All migratory birds; Whales; Deer and elk; and even fruit flies, as it turns out. People don’t have it naturally.

   As it turns out, all of the above and no doubt more, like sea turtles and salmon, have it. And as it turns out, when it is made in THEIR bodies the result is a free spinning sensor in a specialized navigational cell (or cells). I doubt that is a product of ”evolution”. So I was pondering this on New Years and looked it up, and sure enough, there are reports about this preceeding the vax. The vax has in it code hacked from at least one type of animal, to tell cells to start building this ”sensor” in them, even when the cells are useless for navigation. As a result, these ”sensors” get built indiscrimanately throughout the body, including the brain and these sensors respond to magnetic fields. The sensors don’t care WHAT magnetic field, they are only sensors. And when placed in brain cells they absolutely can pick up a signal and tell the cell to behave in a way it normally would not. That is what the mice/ferretin studies were all about.

   The entire plot – to take a literal biological sensor which is the same as any sensor we’d make for our electronics, and use the DNA from that to force cells that were never intended to have them make them throughout the body, to force the body to build the ”infrastructure” needed to interface with electronics. Probably 5G. That is what the shot is about. That is why magnets stick. And more – the sensors have their own magnetic fields that self-align, which is why anything ferrous sticks to the vax site also. They are actually very powerful magnets for their size.

   The above was easy to conclude after seeing many magnet stick videos, including metal objects that were not magnets, after seeing many people get sick and some die, after seeing how the vax suppresses the immune system (it has to, to do it’s dirty work on the cells), after seeing the stats say the vax provides no protection at all, published by various state agencies in various countries while the medial then lies and says you need it for protection –

   The vax is a dark evil plot to get everyone integrated into an electronic system and they know there will be many many deaths due to immune suppression needed and the way the vax has to rape the blood for all that iron, but they also know there will be survivors and that is all they care about – all they want in their great ”post reset” world.

   Here is some great reading that explains the magnet stick videos – what is really going on with that vax.
   This report https://www.abc.net.au/news/science/2015-11-17/protein-compass-could-explain-pigeons-sixth-sense/6936398 mentions several species that have the magneto protein and exposes the ”disagreements” in the scientific community about whether or not this exists (they ALL know it exists), but those behind the vax several years before the corona scam want to bury it (the report does not say that, but it is obvious)

   Here is another report from China https://www.nature.com/articles/527283a

   This report from 2019 https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2019.0295 is a bit behind but shows they were onto this –

   Here is a great report https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour that proves they had the DNA already stripped out of whatever species they decided would work the best, and already implanted it improperly in brains to remote control them in 2016. This is what that vax is about, and the advanced state of this report only proves that ”they” have known about this for decades and have kept it a secret as well as possible.
   (…)
   A reader sent the following
   I have said this repeatedly, but it is always nice to get pointed to a new ”before it happened” source:
   Magnetic stick videos explained
   … here’s a new source that said it all 3 months before “corona”…
   Science Daily
   Sept. 25, 2019
   Engineered protein crystals make cells magnetic

   I would not be surprised if they took the line of code that helps a pigeon navigate out of a pigeon’s genetic code and put it in the vax, to cause as many cells as the vax can possibly invade to create the part that helps a pigeon navigate, without the supporting hardware, because the purpose for that sensor is something entirely different from the original intent.

 7. Mo says:

  Positiva data från UK och Sydafrika. Den smittsamma men mycket snällare Omicron varianten, dvs den ger milda sjukdomssymtom, har tagit över och dominerar helt. Den har dessutom förmåga att bilda korsreagerande antikroppar som neutraliserar även den svårare Delta varianten. Det innebär i praktiken att Delta dör ut. Allt talar därmed för att Omicron sätter stopp för pandemin och vi går in i en endemisk fas. Men vem gynnar då restriktioner och fortsatt vaccinering ?

  • Loa says:

   Danmarks Tegnell: Omikron gör slut på pandemin
   3 januari 2022
   https://www.friatider.se/danmarks-tegnell-omikron-gor-slut-pa-pandemin
   Omikronvarianten, med sina milda förkylningssymtom, kan innebära slutet för coronapandemin. Om bara två månader kan våra liv komma att återgå till det normala, enligt Danmarks chefsepidemiolog Tyra Grove Krause.
   .
   .
   Infektionsprofessor: Omöjligt skilja corona från en kraftig förkylning
   30 december, 2021
   https://www.nyatider.nu/infektionsprofessor-omojligt-skilja-corona-fran-en-kraftig-forkylning/
   Obs. källa SVT. Måste ha tagit emot..

   • Loa says:

    Till detta lägger vi detta GRUNDläggande:

    Jon Rappoport: Covid scam falls apart – it’s over
    3 januari 2022
    https://newsvoice.se/2022/01/jon-rappoport-covid-scam-falls-apart/

    On December 29, the head of the CDC, Rochelle Walensky, announced, in a White House press briefing, that the PCR test can register positive (meaning the person is “infected”) long AFTER infection is over.
    Here’s Walensky’s money quote:
    “…people can remain PCR positive for up to 12 weeks after infection and long after they are transmissible and infectious.”
    That means MILLIONS of FALSE positive test results have been logged as REAL, in the past two years.

    Läsa hela (kort). ”Rolig”!

   • Mo says:

    Intressant inlägg från Littorin i din bifogade länk från Nya tider, han anser att svensk sjukvårds haveri inte skall härledas till coronan. Så är det förvisso men restriktioner och vaccinpåbudet har fått starkt genomslag i hela Europa så bakgrunden är mer komplex än en svensk havererad sjukvård. Det kan möjligen bidra till att vi på sikt knyts hårdare till totalitära åtgärder. Glädjande besked från Danmark, innebär det att de även fasar ut vaccinpassen ?

    • Loa says:

     Jag tycker han ger ”överbeläggning på IVA!” en fullständig förklaring:

     På 90-talet fanns i Sverige mellan 800 och 2 000 IVA-platser. År 2020, när pandemin startade, hade vi bara 526 platser, trots att vi blivit 1,8 miljoner personer fler. Vi har näst lägst antal IVA-platser per invånare i Europa.
     Antalet vårdplatser per 1 000 invånare har under samma period minskat från knappt 7 till 2. Det är lägst i hela EU. Samtidigt ökar andelen äldre och kroniskt sjuka med stora vårdbehov.

     Samtidigt som antalet vårdplatser och sjuksköterskor minskar har antalet höga chefer och administratörer ökat med nästan 36 procent, visar en granskning gjord av Vårdfokus.
     Trenden är tydlig. Politikerna anställer tusentals kommunikatörer, strateger, mellanchefer och HR-konsulter. Sedan 2014 arbetar det fler byråkrater än läkare i sjukvården.
     Pengarna försvinner in i Regionernas byråkratiska slukhål och till Doktor.se.

     Littorins recept:
     Bygg ut IVA-kapaciteten till ett europeiskt normalläge – och sluta skyll på Covid.
     Investera i fler vårdplatser, så att vi hamnar på ett europeiskt genomsnitt.
     Skär ner kraftigt i byråkratin och säg upp avtalen med privata nätläkare. (och stafettläkare!)
     Sänk lönen för regionpolitiker och direktörer. De vet ändå inte vad de sysslar med.
     Öka lönen för anställda i vård och omsorg.
     Sist men inte minst: Lyssna på vårdpersonalen

 8. Eclipse says:

  En släkting som ser fram emot tredje sprutan i januari rekommenderade med emfas att jag vaccinerar mig. De insjuknade nämligen hela familjen i Covid under julhelgen, men eftersom de är vaccinerade allihop så blev symptomen inte så allvarliga.

  Jag tackade för omtanken, önskade god bättring och nämnde ingenting om varken William Ockham eller Dr. Peter McCullough.

 9. jesslar53 says:

  Föräldrar varnas av Dr Robert Malone
  https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

 10. Loa says:

  Samma som jag skrev om 20 december, 2021 kl. 03:16!
  ( Vaccine batches systematically vary in toxicity and are distributed to unsuspecting Americans by three companies
  Dec 6 (Updated 12/15/21)
  https://hillmd.substack.com/p/vaccine-batches-vary-in-toxicity
  Gastkramande: Byråkratiskt ordnat, farmakartellen delar testserierna mellan sig… Kodning efter giftgrad. Koll på allt. Se de klart aggregerade staplarna i grafen!!
  UK researcher Craig Paardekooper https://t.me/CovidScienceLibrary )

  NU alltså SAMMA hos Stew Peters, av dr Jane Ruby:

  BREAKING: Deadly Vax Lot Numbers IDENTIFIED, Still in Circulation!
  Stew Peters Show
  January 3, 2022
  https://rumble.com/vrvjfu-breaking-deadly-vax-lot-numbers-identified-still-in-circulation.html

  Doctor Jane Ruby joins us for her first segment of the year. She says she has the receipts to show that vaccine toxicity varies by batch, and it’s possible to find out if the vaccine you’re being pressured to take is from one of the tainted batches.

  Hon har alla beteckningarna och det nämns en sajt man kan gå till.
  Det gäller Pfizer OCH Moderna OCH J&J – en kartell. Som Fulford kallar dem: the pharmacidal industry.

  • Tack Loa – man blir golvad! Dödsvaccin till USA och biverkningsvaccin till Europa. Jag undrar varför? Kina vill åt USA:s jordbruksmark, det kan vara en orsak. Kanske de ser européerna som reservarbetskraft som kan skeppas till USA vid behov. Eller kanske oligarkerna bara experimenterar för framtida behov – kollar av dosering osv?

   • Mo says:

    USA har garanterad arbetskraftsinvandring från Sydamerika när Trumps mur har raserats och visst kanske Kina köper upp jordbruksmark i hela regionen, såväl Syd som Nordamerika om (när?) dollarn kollapsar.
    Europeerna klarar inte längre arbete i sina egna länder så de anses troligen inte uppfylla exportkraven. Men vi kanske duger som material för diverse studier, det blir rationellt och ingen som protesterar för vår räkning när vi inte ens gör det själva.

     • Mo says:

      Det kanske är som du skriver, man kollar av doser och interaktioner för framtida behov. Dagens föreställning kan vara en dimridå för att inge förtroende som garanterar vår medverkan i ett senare skede som då ger den önskade effekten.
      Ondskan bidar sin tid. Utan vår känsliga själ som vägleder är vi lätta offer.

    • Loa says:

     Den har Gates redan köpt upp

     https://stillnessinthestorm.com/2021/01/bill-gates-is-now-americas-biggest-owner-of-farmland/

     Forbes https://www.forbes.com/sites/arielshapiro/2021/01/14/americas-biggest-owner-of-farmland-is-now-bill-gates-bezos-turner/?sh=298b093f6096 got the full scoop:

     Bill Gates, the fourth richest person in the world and a self-described nerd who is known for his early programming skills rather than his love of the outdoors, has been quietly snatching up 242,000 acres of farmland across the U.S. — enough to make him the top private farmland owner in America.
     After years of reports that he was purchasing agricultural land in places like Florida and Washington, The Land Report revealed that Gates, who has a net worth of nearly $121 billion according to Forbes, has built up a massive farmland portfolio spanning 18 states. His largest holdings are in Louisiana (69,071 acres), Arkansas (47,927 acres) and Nebraska (20,588 acres). Additionally, he has a stake in 25,750 acres of transitional land on the west side of Phoenix, Arizona, which is being developed as a new suburb.

     Där är också mycket stora arealer federal land.

     • Mo says:

      Det ingår i deras planer att få kontroll över the global food supply, sedan blir det GMO på tallriken.
      Som du själv skrev den 29 dec kl 22.14 : ” the current food system is broken and must be taken over by a global central government in order to make it fair ”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: