Varför råder oenighet om klimatförändringar?

Frågan kan tyckas irrelevant. Klimatet är väl vad det är? Obestridligt? Vad gäller i så fall debatten? Vi har i alla tider pratat väder, något som för de flesta påverkar den dagliga gärningen. Något som för sysselsatta inom jordbruksnäringen kan vara skillnaden mellan vinst och förlust, överlevnad eller undergång. Åtminstone vi skåningar har upplevt alla sorter utan att bekymra oss nämnvärt, vissa vintrar saknar vi helt snö och frost, andra kör vi i konvojer efter snökanoner genom meterhöga drivor för att kunna ta oss till Malmö. Vissa somrar regnar all utevistelse bort, andra steker vi oss i gassande sol.

De senaste decennierna har dock rena kriget brutit ut mellan IPCC och grupper av vetenskapsmän om vilka regelverk som skall styra vår framtida tillvaro, nu går jorden mot sin undergång om vi inte hejdar utsläppen av koldioxid och därav följande uppvärmning enligt IPCC medan andra hävdar att vi närmar oss en ny istid. Hur kan man se samma sak på så olika sätt? Låt oss göra en liten analys för att reda ut begreppen. Faktum är att om vi inte gör det, kanske jorden går mot sin undergång, men av helt andra orsaker, nämligen politiska motsättningar.

bild havstroll

Hoten om obehagliga klimatförändringar plågar oss natt och dag!

1900-talet har präglats av en stegvis temperaturökning, mätt i medeltemperatur för jorden som helhet. Den har dock begränsat sig till 0,7 grader under mer än ett sekel, med perioder av stigande temperatur under 1910- 1940 och 1975- 1998. Perioderna efter andra världskriget och under 2000-talet har inte inneburit någon sådan ökning. När debatten startade under de sista decennierna av 1900-talet trodde man att industrialiseringen av världen var orsaken, främst genom utsläpp av koldioxid. Någon annan förklaring fanns inte tillgänglig genom att forskningen var dåligt koordinerad och otillräckligt utbyggd. Koldioxidteorin hade sina rötter i det tidiga 1800-talets primitiva forskningsvärld och kunde enkelt dammas av som faktabaserad. En avgörande fråga i debatten är därför huruvida uppvärmningen är orsakad av människan eller är en följd av naturliga processer. Koldioxid har alltid funnits i atmosfären i varierande mängder och är en förutsättning för liv på jorden, eftersom växternas fotosyntes är beroende av koldioxid. Är industriella utsläpp av koldioxid marginella i sammanhanget eller avgörande för växthuseffekten och därmed en snabbare uppvärmning?

Eftersom den kamp mot industrialismen som nu skulle börja var global, även om den nationella utbredningen var minst sagt olikartad, behövdes ett världsomfattande forum för att handlägga problemen och IPCC (International Panel on Climate Change) bildades i FN:s regi 1988. Ett omfattande arbete, inte med att utreda orsakerna till uppvärmningen, utan med att ta fram rapporter som styrkte den redan lanserade teorin om koldioxiden startades. Detta bak- och framvända arbete är den egentliga orsaken till den av hårda motsättningar präglade debatt som förs idag. Trots en flod av forskningsrapporter som sökte förklaringar i andra fenomen hade nu en stark och envis politisk styrning av det önskade resultatet inletts, till forskarvärldens stora förvåning.

”Tidigare har politikerna bestämt sig för en sak de vill besluta om och därefter beställt de vetenskapliga bevis som stöder deras beslut. Detta måste upphöra” säger EU:s vetenskaplige rådgivare Anne Glover, ”det är inte så vetenskap fungerar. Vetenskap är förutsättningslöst insamlande av fakta, formulerande av en hypotes som kontrolleras mot tillgänglig fakta och i bästa fall kan man ur detta komma fram till en slutsats. Först därefter kan det vara lämpligt att fatta politiska beslut.”

Detta uttalande efter EU-valet kan ju inge hopp om en förändring, alternativt får Anne Glover sparken inom kort. Drivande inom den hysteriska koldioxidteorin är förutom FN det demokratiska partiet i USA, igångsatt av förre presidentkandidaten Al Gore och utvecklat av Obamas administration, främst genom utrikesministern John Kerry som i sin argumentation pläderar för dödsstraff för klimatskeptiker, d.v.s. de som tror på vetenskapliga förklaringar istället. EU följer lydigt med i polemiken, trots katastrofala konsekvenser för tillväxt och energiförsörjning. Detta förvånar så mycket mer som EU både har haft och kommer att ha en konservativ majoritet. Uppenbarligen är det militära gummibandet till NATO av prima kvalitet. Republikanerna i USA håller tyst. Än så länge.

Vad är det då för politiskt budskap som är inbakat i denna till synes goda gärning, att rädda jorden från förintelse i skärselden? Vi kan bara gissa oss till diskussionerna i de stängda rummen, men de tecken som sipprar ut kan tolkas på följande sätt:

I en rapport från ett antal amerikanska universitet, sponsrad av NASA som i sin tur styrs av amerikanska regeringen, gör matematikern Motesharrei ett antal klarläggande uttalanden. ”Den ekonomiska uppdelningen av samhället i rika och fattiga begränsar flödet av resurser till de fattiga och skapar ett överskott för de rika som sätter stor press på de naturliga tillgångarna. Denna situation kommer oundvikligen att leda till samhällets undergång.” ” De två lösningarna är att minska den ekonomiska ojämnlikheten för att garantera en rättvisare fördelning av resurserna och att dramatiskt reducera förbrukningen av resurser genom förnybara energikällor och minskad befolkningstillväxt.” ” Ekonomisk tillväxt är det största hotet mot ekologin.” Till och med prins Charles faller in i kören och proklamerar att ”en genomgripande omvandling av den internationella kapitalismen är nödvändig för att förhindra klimatförändringarna”.

Hmmm. Var det inte meningen att västvärldens industri skulle strypas för att minska uppvärmningen genom koldioxidutsläppen? Känns det inte mer som om Marx har återuppstått? Att detta tilltalar vänsterextremister och Miljöpartister förvånar kanske inte. Men hur kan ett konservativt EU helt okritiskt svälja dessa floskler? Anne Glover lär inte vara den siste som nu börjar fundera över vad som egentligen sker. Det strömhopp av meriterade forskare från IPCC som tidigare svalt den utmålade idealismen, men nu börjat reagera mot det totala negligerandet av vetenskapliga fakta till förmån för ren politik, har till och med föranlett en amerikansk undersökningskommission i Washington att hålla en utfrågning av fyra kända toppforskare inom IPCC som nu hotar med att lämna organisationen i protest. Den mest kände, Richard Tol, betonar att IPCC:s arbete inte längre bygger på vetenskap. Även den internationellt kände svenske klimatforskaren Lennart Bengtsson har på samma grunder lämnat sitt samarbete med IPCC, något som väckt uppmärksamhet i hela världen men inte kommenterats med ett enda ord i svenska media.

häxbål

Tror du på uppvärmningen nu då?

Det paradoxala med den förda politiken är att man skjuter sig själv i foten genom att de fattiga inte längre har råd med en rimlig uppvärmning av sina hus på grund av skenande energikostnader och att arbetslösheten ökar lavinartat genom industrinedläggelser. I det industrialiserade Frankrike har arbetslösheten på fem år ökat med 50 %. I Tyskland börjar man åter mata sina koleldade kraftverk för att motverka energifattigdomen.  I Sverige kan vi tillåta oss vara stora i korken genom vår etablerade vattenkraft, vindkraften kan vi ha som dekoration.

Ett argument för IPCC:s agenda som ofta hörs är den stora uppslutningen av vetenskapsmän, av Obama angiven till 97 % av den samlade kompetensen. I en analys av detta påstående i Wall Street Journal konstateras att det saknar grund och närmast kan liknas vid bedrägeri. Siffran har sitt ursprung i en studentuppsats vid ett amerikanskt universitet och har sedan fått växa obehindrat ända upp till presidentens talarstol. Upprördheten är istället stor hos många forskare som anser sig felciterade eller censurerade för att passa IPCC:s slutrapporter. I själva verket finns ingen vederhäftig dokumentation om forskarvärldens åsiktstillhörighet. Det finns heller ingen redovisning av vem som anses tillhöra denna forskarvärld, men det kan konstateras att de egentliga klimatforskarna inom det naturvetenskapliga området är få jämfört med ekonomer, socionomer och liknande grupper som helt saknar insikt i sakfrågan och istället är inriktade på att presentera teorier om vad som kommer att hända med jorden om koldioxidteorin skulle vara riktig, något som IPCC ensamt anser är klarlagt. I gengäld har ett upprop i USA i protest mot IPCC på kort tid samlat fler än 30.000 namn med akademisk examen, varav 9.000 med filosofie doktors-examen.

Många tar illa vid sig när Miljöpartiet kritiseras i dessa sammanhang. Man tänker då egentligen på frågor som renare luft, minskade kemikaliemängder i miljön och minskade utsläpp av andra sorters föroreningar. Jag tror inte att någon motsätter sig detta vällovliga arbete, men låt oss kalla detta miljöförändringar, som har väldigt lite att göra med klimatförändringar. Dessa senare styrs enligt IPCC av ökade koldioxidmängder i atmosfären medan den större delen av den opolitiska vetenskapen menar att helt andra faktorer styr klimatförändringarna.  Koldioxidhalten i atmosfären uppgår till blygsamma 0,04 %, medan dess effekt i växthusgaserna uppskattas till 10 %. Resten av dessa utgörs huvudsakligen av vattenånga. Det är viktigt att komma ihåg att varken koldioxiden eller växthusgaserna i övrigt är giftiga gaser, utan nödvändiga förutsättningar för vår livsmiljö till skillnad från orenade utsläpp av tungmetaller m.m. från industri och fordonstrafik. Dessa miljöförändringar påverkar naturligtvis vår hälsa och miljö negativt och måste motarbetas genom krav på rening och produktutveckling. Större ekonomiska resurser skulle kunna läggas på detta om man istället minskade det meningslösa slöseriet för att hitta alternativa energiformer. Vi behöver billig energi för att kunna lösa våra framtida problem och har också alla möjligheter att producera detta. Kärnkraft är ett exempel och tekniska utvecklingar av den är på väg. Framtidens problem kommer snarare att bestå av behovet av uppvärmning än det motsatta.

I kommande artiklar skall jag gå igenom det vetenskapliga läget i klimatfrågan i olika avseenden och därmed försöka skapa perspektiv på den pågående debatten.

Peter Krabbe

 

 

6 Responses to Varför råder oenighet om klimatförändringar?

 1. Svenerik says:

  !Koldioxidhalten i atmosfären uppgår till blygsamma 0,4 %, medan dess effekt i växthusgaserna uppskattas till 50 %.”
  Är det verkligen så mycket som 0,4%?

 2. Pehr Sjöstrand says:

  ”Det finns heller ingen redovisning av vem som anses tillhöra denna forskarvärld, men det kan konstateras att de egentliga klimatforskarna inom det naturvetenskapliga området är få jämfört med ekonomer, socionomer och liknande grupper som helt saknar insikt i sakfrågan och istället är inriktade på att presentera teorier om vad som kommer att hända”

  Detta citat från ditt inlägg är väl det normala och gäller för övrigt de flesta områden där beslut fattas.

  Miljö omfattar ju också inte försumbara frågor om nedsmutsning av naturen även om tyngdpunkten inom miljödiskussion i hög grad har glömt detta dessa dagar.

  • peterkrabbe says:

   Alla vet att det har blivit varmare under det senaste seklet. Kärnfrågan i klimatdebatten är om detta beror på mänskliga aktiviteter eller är en följd av naturliga orsaker. I det förra fallet kan vi möjligen också styra en förändring, i det senare bara försöka anpassa oss. Svaret kan bara sökas i naturvetenskapliga analyser och dessa har ännu inte gett oss någon enkel förklaring. Problemet med IPCC är att man hoppar över detta steg och går direkt på en konsekvenslösning genom andra forskare, som lägger till frågor som livsmedelsproduktion, svält, överbefolkning m.m. som bara är relevanta om hypotesen att människan är orsaken är sann. På så sätt leder man in åtgärdsarbetet på ett spår som kanske leder åt fel håll, med stora konsekvenser för samhället. Om exempelvis klimatet skulle bli kallare istället så sjunker havsnivåerna och vi står med en planering som är inriktad på det motsatta. Konsekvenserna av detta kan vi nu se vad gäller Falsterbonäset. Låt oss därför invänta de naturvetenskapliga forskarnas arbete innan vi börjar möblera om samhället!

 3. Hans Claesson says:

  Peter,
  Jag gillar dina skrivelser och skeptismen du framför om klimatförändringen.
  Miljöaktivisterna kan endast spy ut en massa svada som inte grundar sig tillräckligt djupt i vetenskapen om alla faktorer som kan påverka klimatet. De flesta jag talat med kan inte grunda det hela på något sätt, utan de alla har helt enkelt blivit skrämda av miljöaktivisterna och olika andra politiska partier.
  Folk i allmänhet har inte en aning om vad de talar om vad klimatförändringsfrågan beträffar. Inte ens har de som oftast kunskap att sätta sig in i de många faktorer som kan förändra klimatet.

  Svaret till problemet finner du i följande artikel, jag läste i en svensk tidskrift, för ett tag sedan, som för mig verkligen går till botten med problemet med långvarig forskning. Jag har inte tillgång till denna svenska artikel just nu då jag bor i USA, men har en google överättning (måste justeras ytterligare) för att spridas i USA och andra länder.

  Jag förmodar att du är inttresserad av artikeln och har därför försökt inkludera artikeln, här under ”kommentarer”, men lyckas inte då foton och en PDF-fil inte accepteras.
  Jag skall därför försöka skicka dig artikeln via email (om jag hitter din address) eller om du kan skicka din emailadress till mig så får du artikeln omgående.

  Hälsningar
  hans Claesson

  • peterkrabbe says:

   Tack för din uppskattning! Alla svenska partier utom Sverigedemokraterna grundar sin klimatpolitik på IPCC, förvånansvärt omedvetna om den politiska agenda som drivs av detta organ. Att den borgerliga Alliansen sällar sig till denna tolkning är obegripligt, man lyssnar inte alls på vetenskapen utan tävlar med vänsterpartierna i präktighet utan att förstå vad man själv säger. Sverigedemokraterna har en mer nyanserad hållning eftersom man lyssnar på en skara välmeriterade forskare som startat informationsbloggen Klimatupplysningen – Stockholmsinitiativet, ett flertal professorer, varav många världskända, medverkar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: