När spåren i sanden slätas ut…. del 3.

I föregående avsnitt har vi belyst invandringens bakgrund, sett mot 70-talets oljekris och Europas vilja att häva de ekonomiska konsekvenserna av denna genom förhandlingarna om bildandet av ett Eurabia. Vi fortsätter med Bat Ye’ors hjälp att analysera islams målsättningar.

Under de gångna 40 åren har alla avtal mellan EEC/ EU och Arabförbundet innehållit försäkringar från båda parterna om att Europa skall öppna sina dörrar för den muslimska kulturen, att islam skall kunna spridas över Europa med européernas bifall och understöd. Detta är Europas betalning för det givande ekonomiska samarbetet. Sida upp och sida ner talar om införandet av islam i Europa och mycket har redan gjorts i det tysta. Att denna kulturevolution kräver utökad censur, inskränkt yttrandefrihet och historierevisionism har hittills inte bekymrat våra företrädare. Nu när resultatet börjar bli påtagligt skruvar man på sig och skyller på sina föregångare.

Problemet är att begreppet religion inte alls nämns i protokollen, istället talar man om islamisk kultur. Vem kan invända mot att någon sprider kultur, och mångkultur kan väl inte vara så farligt? Och de där byggnaderna med kupoler och minareter är ju inga moskéer, det kallas numera Islamic Centers istället. Kulturspridare.

Låt oss då tala i klartext. Önskemålet är att islam skall bli den ledande och överordnade religionen i Europa, precis som i de muslimska länderna. Problemet är att våra egna kristna religioner nöjer sig numera med att vara trossamfund i ett sekulärt samhälle, medan islam är ett statssystem som inte bara inbegriper tron på en Gud, utan också omfattar samhällssystemet i sin helhet med lagar och rättsskipning, regler för äktenskap och sexuellt uppträdande, könsapartheid och olikheter i arbetslivet m.m. Sharialagen strider på ett stort antal punkter mot europeiska lagar och rättsuppfattningar. Dess straffsatser med dödsstraff och fysisk lemlästning är oförenligt med vårt västerländska rättssystem. Om det hade varit så enkelt att någon bygger en moské och förlägger sina bönestunder dit, hade nog alla varit glada. Istället handlar det om en konfrontation mellan två vitt skilda civilisationer. Vem skall då ge vika och har våra ledare verkligen utlovat att det är vårt sekulära statsskick som skall ge vika för islam, under täckmantel av acceptans för mångkultur? Dessa skilda uppfattningar om vad som är rätt samhällssystem är väl kända och vi fokuserar därför istället på det politiska förspelet:

Styrkta av sina framgångar formulerades 1981 vid det Tredje Islamiska Toppmötet i dess Mecca-Taif Resolution en ”Declaration of Holy Jihad”, som kan sammanfattas på följande sätt: Det Tredje Islamiska Toppmötet … beslutade att proklamera Heligt Jihad, som en plikt för varje Muslim, man eller kvinna, bestämt genom Sharia och Islams ärorika traditioner, att uppmana alla Muslimer, boende inom eller utom islamiska länder, att uppfylla denna plikt genom att bidra var och en i enlighet med sin förmåga till stöd för Den Allsmäktige Allah, Islamiskt brödraskap och Rättfärdighet.

Man uppmanade också till europeiskt samarbete inom ramen för denna Jihad, respekt för muslimska fatwor, en isolering av Israel i alla sammanhang för att försvaga landet och en skyldighet för islamiska stater att arbeta för en attitydförändring i övriga världen till förmån för islam. I en långtgående antisemitisk programförklaring krävde man också aparta ställningstaganden som förnekelse av förintelsen och utplåning av Israel. Även om Europa i anmärkningsvärt hög grad accepterade stödet för Palestina, PLO och Arafat genom Socialistinternationalen med Olof Palme, Willy Brandt och Bruno Kreisky i spetsen, var man inte beredd att gå så långt i fallet Israel, vilket irriterade arabstaterna. Det är fortfarande obegripligt att EU ändå spelar med i denna makabra antisemitism, som nu genom islam sprider sig allt mer även i Sverige.

                                              france-muslims

Genom att be på gator och torg demonstrerar man sin tro på att islam står över västerländska lagar om krav på ordning och rätt.

Det är lika obegripligt att EU inte reagerat mot skrivningen i deklarationen om Jihad ovan, mot bakgrund av att den legitimerar kraven på Sharialagar i Europa, eller om man så vill det framtida Eurabia. De vanliga människor som idag åser demonstrationer i Europas huvudstäder som kräver införandet av Sharia, förstår i allmänhet inte hur långt processen redan gått och att detta är godkänt av vårt eget EU-styre. Enbart detta är ett fullgott skäl för att omedelbart upplösa EU och bilda nya allianser på för befolkningen godtagbara grunder.

De muslimska extremrörelserna är inte sena att bygga vidare på deklarationen. Så här skriver Sheikh Nasser Al-Najdi i tidningen The Voice of Jihad:

Islam är en allsmäktig religion. Det är en religion för folket och för stater… När tiden är kommen för folket att välja mellan att tro på Islam eller att betala Jizya ( en skatt att betalas av otrogna till muslimer ) är Islam det enda alternativet för världens länder. Därför är det brott som tyrannerna i icke-muslimska länder, som inte styr enligt Allahs lag, en enorm synd…. Och vi är tvungna att bekämpa dem tills de konverterar till islam, eller tills muslimer styr landet …. Detta är de regler som skall gälla för otrogna länder och i ännu högre grad för muslimska länder som styrs av människans upprättade lagar.

Al-Qaedas dignitär Abu Hajjer skrev 2003 om sina målsättningar följande: Må Allah ge oss tid att låta oss omstörta Allahs fiender, döda dem, och hugga dem med svärdet till dess att de antingen ansluter sig till Allahs religion eller tills vi dödat den siste av dem.

Att muslimska ungdomar i Europa frestas av dessa budskap att utföra terrorhandlingar kan knappast förvåna någon som känner till bakgrunden. Avgörande är att våra regeringar i Europa inte sätter ner foten och klart deklarerar att islam skall inte, aldrig någonsin, bli statsreligion i våra länder. Inte heller skall Sharia användas inom vårt rättsväsende. Istället levererar man undanflykter och ger halvkvädna utfästelser om ökat inflytande i vårt samhälle genom kvotering och vår gradvisa underkastelse. Så länge som hoppet för muslimerna finns att konvertera Europa genom en massiv invandring i syfte att ändra befolkningsstrukturen, kommer invandringen också att eskalera. Det vi ser idag är bara början och vårt samhälle är dåligt rustat för att hantera problemen, både de praktiska och de ideologiska.

Den muslimska antisemitismen har i första hand sina rötter i motståndet mot staten Israels bildande genom FN:s försorg. Detta motstånd har, som vi sett, dels religiösa motiv, dels orsak i en oro över att judiska ekonomiska intressen skall ta över utvecklingen i Mellanöstern. Det är en etablerad uppfattning i arabförbundet att USA som helhet styrs av samma judiska, ekonomiska intressen och därför bör motarbetas och hållas på avstånd. Den numera störtade Kaddafi hävdade i intervjuer att judiska grupper kontrollerade Washingtons utrikespolitik, samma åsikt delades av flera franska ministrar. Den islamistiska terrorcellen som iscensatte 9/11 hade som huvudmotiv att judarna kontrollerade Amerika. Om det förhåller sig så eller inte kanske oligarken Soros kan svara på?

Under alla förhållanden ingår antisionismen tillsammans med en antiamerikanism och motståndet mot kristendomen i EAD:s av EU vedertagna program för att få värdländerna i EU att harmonisera sig med immigranterna. Jo, ni läste rätt, det handlade inte om att få immigranterna att integrera sig i värdlandets befolkning utan det omvända. Man ansåg nämligen att den islamiska kulturen var överordnad Europa och den europeiska underordnad islam. Möjligen förklarar detta en del om de attityder som vi möter från många av immigranterna. Hur man ser på detta skall vi undersöka i nästa avsnitt, där vi också skall detaljgranska de resolutioner och avtal som, helt ovetande för de flesta av oss, försatt våra länder i den rådande situationen.

Peter Krabbe

 

16 Responses to När spåren i sanden slätas ut…. del 3.

 1. PerH says:

  Ingen vanlig integration, en artikel av THOMAS GÜR där han tar ur oss villfarelsen att det är de som kommer som skall integreras, tvärt om, det är vi som bott här i generationer som skall anpassa oss.
  Det finns styrdokument, direktiv från riksdagen på detta.
  Regeringens proposition 1997/98: 16, Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik, sid 23.

  Jag har förflutet inom Public service sedan tidigt 70-tal och börjar först nu förstå varför SVT/SR började centralisera och lägga ned de programproducerande landsortsdistrikten.
  Landsortens producerde många publikdragare under smeknamnet Bonnakanalen, man skåpade helt enkelt ut stockholmskanalen TV 1 tittarmässigt. Detta gick på tvärs och saboterade riksdagens styrdokument, bonnakanalen bjöd för mycket svensk kultur och dränkte Stockholmskanalens lydiga integrationspropaganda.
  Nedläggningen av studios i landsorten skedde under motivet kostnadsbesparingar.

  Så, då fick jag detta äntligen detta sagt, har aldrig hört någon kollega framföra denna hypotes.

 2. Många funderingar under senare år faller på plats genom textens innehåll. Exemplen är många på islamseringen, j fm självstyrande befintliga muslimska enklaver. Det är bråttom med att kloka politiker tar plats i stället för nuvarande regering om vi vill behålla en svensk livsstil i harmoni med svenska värderingar och normer enligt kulturhistorisk tradition och lagstiftning.

 3. Thomas says:

  Regeringens proposition nr 26 år 1975 Prop. 1975: 26
  ***Invandrarna och minorite­terna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identi­teten.***

  ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.”
  Mona Sahlin, 2001

  • Ja, och det är ett led i ledande politikers imbecilla kunskapsbrist om vilka värdetingar och normer som gäller andra kulturer. För Isalm gäller diametralt motsatta värderingar, normer ch lagar jämfört med Sveriges och svenska folkets i många delar. Alternativt är det så att befintlig 7 klöver de facto vill främja islamisering av vårt land.

 4. Arne Plahn says:

  Det förefaller som om du har kommit över och läst dessa överenskommelser som du nämner och som finns mellan EU och Arabförbundet! I så fall måste man ju undra varför du inte publicerar texten? Jag tror att alla skulle ha mycket stort intresse av att få läsa dessa. Om inte annat så för att fastslå dess existens! Det förefaller ju som ytters viktigt att sprida uppgiften att EU gör hemliga överenskommelser som har som uppgift att islamisera Europa! Om man Googlar på EAD tex så kommer allt annat än något i sak relevant upp!

  • peterkrabbe says:

   Alla refererade texter finns i sin helhet i Bat Ye’ors bok Eurabia – The Euro-Arab Axis (Fairleigh Dickinson University Press 2006), som också anges som källa i mina artiklar. Den omfattar 380 sidor och mina artiklar sammanfattas till 10. Den som inte tror på sammanfattningen kan söka informationen i boken eller hos de organisationer som skrivit konventionerna. Varken EU eller Arabförbundet sysslar med hemlig verksamhet. Problemet är snarare att svensk media inte har intresse av att sprida information om de aktuella överenskommelserna, lika lite som involverade svenska tjänstemän. Fråga dem själva varför.

   • Arne Plahn says:

    Tack för ditt svar! Det handlar dock icke om tvivel eller tro. Det handlar om originalkälla! Därför var jag inte ute efter texter som hänvisar till originaltexter! Jag var ute efter originalen och det torde väl inte vara svårt att länka dit om nu både EU och Arabförbundet inte ägnar sig åt hemlig verksamhet! ( Vilket jag starkt betvivlar då det gälller EU . Ex. TTIP) Som du säger så är det svårt för en icke insatt att överhuvud taget söka inom EUs register efter dessa dokument! Men du har ju redan gjort det eftersom du har texterna redan! Altså, återigen, vänligen, länk till originalet! Tack!

    • peterkrabbe says:

     Som jag sagt i föregående kommentar finns konventionstexterna återgivna i boken. De omfattar drygt 50 sidor. Boken finns inte som e-bok utan får köpas på nätet, exempelvis Amazon, av den som inte vill ta sig igenom EU:s maktapparat. Texterna i boken är kompletta och utgör min källa. Som du säkert förstår har jag ingen anledning att lägga tid på att kopiera boken för att lägga ut på nätet, det är inte ens tillåtet.

 5. Mikael Svensson says:

  Mycket intressant läsning. Undrar dock hur det är möjligt att detta kan ske utan att någon endaste uppe i hierarkierna reagerar, tar avstånd och larmar. Skulle det föreligga total konsensus bland makthavarna att islamiseringen och folkutbytet av Europa är rätt och riktigt? En idiot kan ju räkna ut att framtiden blir synnerligen mörk. Varför skulle alla ändå önska sina barn och barnbarn en sådan framtid?
  Att vissa människor är psykopater är välkänt, men här talar vi i så fall om många tusentals som har en gemensam agenda.
  Mvh Mikael Svensson

  • peterkrabbe says:

   Din undran är berättigad. Din fråga har två svar. Dels är det en politisk fråga i den bemärkelsen att stödet för islamisering drivs i första hand av socialisterna – tillsammans med stödet för Palestina = hatet mot Israel och judendomen. Socialisterna har inte alltid suttit vid makten i Sverige och EU/EEC men tillräckligt länge och ofta för att få en lojal tjänstemannakader som långsamt realiserar dessa tankar. Man byter inte tjänstemän bara för att man byter regering, när det är val vart 4:e år. De är därför inte heller de som larmar om det innebär att man blir arbetslös. De som borde ha larmat eller i alla fall fört en debatt är media, men idag tror jag att alla vet att media styrs av journalister som med närmare 70 % har vänstersocialistiska åsikter. Därför hör vi ingenting därifrån heller. I USA förs en fri och öppen debatt som vi i Sverige inte ens kan föreställa oss. Den debattlitteratur som ges ut där finns sällan tillgänglig här. Det andra svaret är att författnings- och konventionstexter är skrivna på ett språk som ligger ganska långt från Kalle Anka, det är inte lätt för någon som inte arbetar dagligen med problematiken att knyta ihop trådarna och förstå det konkreta innehållet. Idealet hade varit om media hade statsvetare som kunde referera texterna till vardagsprosa på samma sätt som man har idrotts- eller kulturjournalister, men detta ligger av anledningar som jag antytt ovan inte i deras intresse.
   Tidningsreferaten från exempelvis FN: s 2030 Agenda är så okunniga att man blir mörkrädd. Detta ser jag som ett direkt hot mot vår demokrati, beslut måste kunna ifrågasättas, även om de är socialistiska (=ofelbara?).

  • JAN BENGTSSON says:

   OLJAN kan vara svaret, vi var/är kraftigt beroende, typ knarkare…

 6. danosterlund says:

  Kan detta verkligen vara sant????
  Det förklarar ju en del men låter helt orimligt att världen skall gå baklänges in i framtiden???? Vilka västerländska invånare vill ha det så???
  Detta går då inte att stoppa?
  Hur har man då lyckats att hålla denna vetskap dold för mänskligheten?
  Förtvivlad….
  😳

  • peterkrabbe says:

   Det är ganska enkelt att dölja när media inte står på befolkningens sida.

   • danosterlund says:

    Det här måste ju komma till allmän kännedom då genom andra kanaler än via media. Det finns många på FB med bra och sakliga inlägg parallellt med andra som tar till verbala bollträn i sina försök att påverka. Allt som skrivs på FB måste givetvis vara sant och återges på ett seriöst sätt. FB förblir ändå en anonym kanal eftersom den inte brukas av politiker och media annat än för att eventuellt peka ut sk rasister mm…. Det borde ske en samordning och skapas en grupp av insatta författare med viktig information, likt den som du visar, på FB. Inlägg som uttrycker hat etc tjänar inte saken och på FB går allt runt utan att påverka på ett effektivt sätt samtidigt som de verbala bollträna tar sig allt värre uttryck.

    Den stora ödesfrågan blir vad som kan göras åt dagens situation i Europa och i Sverige? Hur skall någon kunna få politiker att inse vidden av folkvandringen med införande av islam i Europa? Bryr sig politikerna överhuvudtaget? Har detta samband med FNs Agenda 2030?

    Läste om Jan Carlzon, fd vd i SAS, som i ett föredrag om ledarskap, uttryckte sin stora oro för framtiden, men annars hörs det inte så mycket om detta från medborgare med liknande position och tyngd som Jan Carlzon har. Däremot kan man läsa och höra inlägg i debatten från komiker och andra, väl kända personer som i humanismens tecken, ställer sig bakom det som sker. Det här är verkligt oroväckande och även då att denna information inte delas tillräckligt mycket på FB och återges av media. Varför tiger media? Har de, som reportrarna på SVT, fått direktiv om vad som får yttras och vad som skall lock på? Hur länge kan detta fortsätta, undrar jag?

    Skickat från DanArvid I-phone

    • peterkrabbe says:

     Det vore naturligtvis önskvärt om det fick förekomma en seriös debatt i samhället, även om ämnen som inte enligt maktapparaten är politiskt korrekta. Så är tyvärr inte fallet, opinionen på nätet är splittrad och utspridd och svår att samordna. Att många då tar till brösttoner i ren frustration kan jag förstå, det är mentalt påfrestande att predika om ingen lyssnar.
     FN: s agenda 2030 med sina klausuler om fri migration ser jag som den direkta orsaken till dagens situation. Även om agendan antogs nyligen har arbetet pågått i decennier. EU följer nära direktiven från FN och är inkorporerat i samma agenda. Om denna finns mycket att säga som inte ryms här, men tanken är i grunden politisk och syftande till ”en omfördelning av jordens resurser” (Figueras). Migrationen är ett redskap i detta, vi blir lite fattigare genom ökade kostnader och den invandrande populationen får det ekonomiskt bättre än tidigare. Tyvärr beaktar man inte risken för ökande konflikter genom mötet mellan kulturer och religioner. Accepterar vi att få sharia på global nivå? Jag tror inte det.

 7. Om det stämmer att oljan är maktfaktorn till att en hel civilisation (den europeiska, den kristna ) går undan. Vem fasen är de skyldiga? I första hand politikerna kan man tänka sig. I gengäld får de makt och framförallt massa pengar. Det vore då inte så svårt att kolla hur mycket pengar har de på sina bankkontor t.ex. Reinfeldt, Löfven, Mona Salin etc.

  Om allt stämmer att det är maskopi som har pågått i flera år. Hur kommer det sig att den flesta i Europa inte vet det? Och varför hittar man inte ersättningskällor till olja? Så blir man mindre beroende av arabländerna. Ja, det är en affärs ide kan man tycka.

  Från en större perspektiv tycker jag att svenskarna kommer att ha ett helvete. Mer lydiga och fredliga folk än svenskarna finns inte. Det gränsar till idioti. I Sverige den flesta protesterar bakom en datorn och förväntar sig att andra ska göra jobbet. Den flesta tror att politikerna ska rädda landet men om artikel här stämmer det är ju politikernas samt media de stora landsförrädare, och folk förväntar sig att de ska hjälpa till mot den arabiska invasionen? he, he Vilken ironi!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: