Landsförräderiet.

Migration

Fullt upptagna med att slåss om regeringsmakten, visar våra sjuklöverpolitiker inte minsta intresse för valets latenta huvudfråga – migrationsproblematiken. Ändå läcker uppgifter som är omöjliga att hemlighålla ut från kanslierna, både här och utomlands. Vi står på tröskeln till ett systemskifte som sannolikt inte under överskådlig tid kommer att kunna stoppas – om man inte gör det NU.

Är det då rimligt att kalla de svenska valda ombudens agerande i migrationsfrågan för landsförräderi? Jag anser det. När man väljer att undanhålla ett genomgripande systemskifte – vilket migrationsplanerna innebär – från både folkets insyn, förståelse och medbestämmande, då handlar det om landsförräderi. När nu FN:s migrationsagenda ligger klar för staternas undertecknande den 10 december i år, är det kronan på verket för en total omdaning av världens politiska inriktning. Varje människa skall ha rätten att fritt bestämma var han eller hon skall bo och dessutom vara garanterad ett omfattande omhändertagande, som ofrånkomligt placerar de attraktiva ländernas befintliga befolkning i strykklass. Migrantens önskemål skall prioriteras av såväl de utvalda ländernas samhällssystem som ursprungsbefolkningens ekonomiska uppoffringar. Det är nämligen ytterst de senare som genom skattsedeln får betala för detta systemskifte. Utan att vara tillfrågade.

Jag vet att många fortfarande tror att stabila demokratier är slutmålet för den globala politiken. Så är det inte. Demokrati är ett system på vägen till den fullbordade totalitära världsstaten. Där finns ingen plats för demokrati, alla beslut skall istället fattas av en självutnämnd elit – som givetvis vet bättre än vanliga dödliga. Eftersom begreppen kommunism och diktatur är utslitna kallar man denna ”moderna” form av kommunism för globalism, det låter vackert och associerar till en förenad värld som löser alla problem tillsammans. Nu är det tyvärr så att våra sjuklöverpolitiker tillhör globalismen med 80 % övervikt. Kanske borde fler ha tänkt på detta INNAN valet.

Andra aktörer på denna vandring mot den nya globala fördelningspolitikens kommunism är FN och EU, organisationer som på alla sätt försöker utplåna våra urgamla rättigheter att bevara våra nationer och våra länders specifika kulturer till förmån för en global soppa där ingen skiljer sig från den andre, där alla har lika lite betalt och där den självutnämnda eliten kan bada i ekonomiska förmåner som betalning för att inte släppa in någon utomstående i maktapparaten. En värld där elitens monopol inom finans, handel och företagsamhet inte kan ifrågasättas, där ländernas livsmedelsförsörjning specialiseras nationsvis, så inget land kan vara självförsörjande utan tvingas handla varor av andra länder och där världens råvaror är fritt tillgängliga för monopolföretagen ”för världens bästa”. En värld där blockad av utvald livsmedelsimport då kan ställa den tredskande inför valet att svältas ihjäl eller lyda.

I konceptet ingår också att skapa en universal människa, som är en blandning av de befintliga raserna, så rasbegreppet kan avskaffas en gång för alla. Därför är fri migration viktigt för dessa samhällsomstörtare, som i vetskapen att vissa religioner inte tillåter ingifte av konkurrerande religioner, tycker att må då den starkaste vinna. Kristendomen lär inte räknas till de starka, vi är tvärtom både mest sekulariserade och mest offervilliga. Ske det som sker…

Från en av mina bloggkommentatorer bifogar jag denna sammanställning av vandringen mot landsförräderiet och lägger bara till de senaste händelserna och spiken i kistan som förväntas slås in i december:

 1. Beslut i riksdagen av Proposition 1975:26 den 27 februari 1975, föreslagen av Olof Palme & Anna Greta Leijon. Dess tre delmål och riktlinjer; jämlikhetsmålet (A), valfrihetsmålet (B) och samverkansmålet (C), betyder;
  A. Invandrare ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt, enkelt uttytt som att invandrare har rätt till samma sociala förmåner som den infödda befolkningen utan kvalificering.
  B. Medlemmar av språkliga minoriteter, bosatta i Sverige, bör genom samhällsinsatser ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet, enkelt uttytt invandrargrupper bestämmer själv om de vill integreras eller inte och staten ska underlätta utanförskap genom särskilda insatser – och legaliserar därigenom framväxten av religions- och klanbaserade enklavisering av förortsområden som något eftersträvansvärt.
  C. Invandrar- och minoritetsgrupper ska upplevas som likvärdiga parter i samhället, engageras för samhällsfrågor…..och måste bli delaktiga i utformningen av de beslut som berör deras situation, utan någon kvalificering, enkelt uttytt borde staten tillåta shariabaserade beslut i sociala frågor för grupper med viss religionstillhörighet.

 

 1. Barcelonadeklarationen och efterföljande associationsavtal inom Euromed (senare Medelhavsunionen 2008 mellan 48 stater) från 1995 och framåt. Eftersom EU är fördragspart är dessa att betrakta som integrerade och tvingande förordningar för medlemsländerna. S:s Lena Hjelm Wallén var närvarande svensk representant vid undertecknandet av B-deklarationen. Fördragstexterna stipulerar, i förenklad form:
  A. Det europeiska territoriet ska öppnas för icke-begränsad migration från Mellanöstern och Nordafrika
  B. Medlemsstaterna ska underlätta för religiösa grupper (läs islam) att få inflytande över samhällsutvecklingen
  C. Medier ska framhålla det positiva i migration och avstå från att informera om negativa konsekvenser av migrationen
  Vi känner här igen en del av Agenda 2030 och kommande migrationsdekret från FN.
  Implementeringen i Sverige har skett genom dels S:s Bommersvik-överenskommelse med muslimska organisationer om inflytande 1999, dels M:s migrationsavtal med MP, dels MSM:s cementerande trånga åsiktskorridor och förföljelse av oliktänkande.

 

 1. Den svenska ratificeringen av Lissabonfördraget den 10 dec 2008, beslutat med enkel majoritet, EUs tredje konstitution och den hittills mest överstatliga. I princip avhänder sig den svenska riksdagen sitt beslutsfattande i helt avgörande samhällsfrågor till EU byråkratin. Konstitutionsutskottets godkännande och icke-erinran är som ett hånleende mot svenska folket. Lissabonfördraget bestämmer:
  A. Exklusiv befogenhet för EU: konkurrensregler, monetär politik (för EURO- länder), fiskeri- och handelspolitik
  B. Delad befogenhet, dvs när EU fattat politik inom följande områden gäller denna, svenska regler upphör genast och egna regler kan inte beslutas: socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transportregler, energipolitik, förordnanden kring frihet, säkerhet, rättvisa samt folkhälsa.
  Den svenska portalparagrafen om folksuveränitet blev därmed avskaffad.

 

 1. Grundlagsändringen av Regeringsformen 2010, framdriven av Reinfeldt-ministären, slutligen beslutad 24 nov 2010. I den förklaras att ‘Sverige är medlem i EU’, ett rent beställningsverk av EU byråkratin för att försvåra EU-utträde. I den grundlagen befästes i 10 kap. 3$ ang. Internationella överenskommelser och mellanfolkliga avtal att ‘regeringen kan avstå från att inhämta riksdagens godkännande till ett sådant avtal om rikets intressen kräver det’; istället ska överläggningar då ske med Utrikesnämnden innan överenskommelse ingås. Dessbättre kan uppsägning av dylika avtal ske på samma sätt.

 

 1. FN:s Agenda 2030 undertecknat av Sverige och flertalet övriga medlemsländer hösten 2015, följt av The New York Declaration for Refugees and Migrants, 2016. https://refugeesmigrants.un.org/declaration .

 

 1. Marrakesh deklarationen avs. immigration från Afrika har samtliga länder i EU utom Ungern undertecknat i maj 2018; https://gatestoneinstitute.org/12363/europe-africa-immigration.

 

 1. FN:s migrationsöverenskommelse som följd av Agenda 2030, Global Compact for Migration, skall undertecknas av medlemsstaterna den 10 december 2018. Sverige uppges ha för avsikt att underteckna detta slutdokument, oavsett vilken regering som efterträder den nu avsatta. Implementering skall ske genom nationell lagstiftning som successivt skall ersättas av internationell lag. Sverige förlorar därmed sin jurisdiktion över migrationsfrågorna. https://morklaggning.wordpress.com/2018/10/10/det-postdemokratiska-forenta-nationerna/

Vad kan göras: proposition 1975:26 kan upphöra gälla genom ny lagstiftning. Lissabonfördraget kan återkallas genom enkelt majoritetsbeslut i riksdagen. Agenda 2030 och ev migrationsdekret kan återkallas av en ny regering. EU utträde förutsätter ny grundlag eller beslutande folkomröstning, varvid förpliktelser enligt B-deklarationen också upphör. Vid uppsägning av Lissabonfördraget ställs EU-fördraget inför speciella problem.

 

Processen att i slutänden överlämna styrningen av Sverige till det internationella samfundet har som synes pågått i det fördolda sedan 1975. Under det kalla kriget hade man främst tankefokus på flyktingar från andra sidan järnridån –  Östeuropa och Baltiska staterna, vilket inte många motsatte sig. Inte heller flyktingar från det krigsdrabbade Balkan väckte några starkare känslor. Men när USA proklamerade sitt ”krig mot terrorismen” 2001, vilket i själva verket var ett storskaligt erövringskrig av Mellanöstern och muslimska flyktingar började välla in från krigszonen, visade omfattningen och integrationsproblemen i våra samhällen att de bakomliggande tankarna inte varit de som till nöds diskuterades i media. Genom FN:s insatser har fokus numera vridits till att inkludera även Afrika, som genom européernas koloniala äventyr anses vara moraliskt länkade till Europa. Särskilt Frankrike låter sitt kvarstående koloniala och dåliga samvete delas av EU:s övriga medlemmar.

Den globalism som jag refererar till ovan har varit väl känd i länder utanför Sverige de senaste femtio åren. Den är långsiktigt implementerad och är ingenting som uppstått som en följd av flyktingströmmarna. Istället är det migrationen som är en följd av globalismens intåg och verkställande. Är det rimligt att tro att svenska regeringar under denna tid varit ovetande om de planer som formulerats i FN, EU och andra internationella sammanhang? Naturligtvis inte. Varför har då de flesta svenskar ingen aning om dessa för landets framtid avgörande processer? Alla vet nog att väldresserade media bidragit med total mörkläggning. Först genom internets intåg har rullgardinen dragits upp. I val efter val har svenskarna fråntagits möjligheten att påverka utvecklingen genom utebliven eller bristfällig information. Så är det än idag. Vi väljer ovetande en regering som har avsikten att upplösa vårt land till en diffus, gränslös amöba i ett lika diffust världsallt. Detta kallar jag med fog landsförräderi.

Peter Krabbe

 

134 Responses to Landsförräderiet.

 1. Mjölner says:

  Lite om våra lokala landsförrädare journalisterna.
  https://www.nyatider.nu/den-journalistiska-propagandan/

  • Mo says:

   Nåja, det är journalisterna som har grävt upp bankbedrägerierna, det klarade inte med skattemedel välbetalda tjänstemän på våra tillsynsmyndigheter.

   • Mjölner says:

    Skulle det ursäkta den heliga symbiosen mellan makten och journalisterna, om några av dessa
    råkar göra rätt någon gång? Bankbedrägerier och ekonomiska fadäser är ofarliga ämnen att
    avslöja. Allrahelst när det spritt sig internationellt. Statens och välfärdsindustrins bedrägerier
    och daltandet med asylanter talas det tyst om. Man kommer inte att med ett ord nämna dessa välbetalda tjänstemän som hållit tyst. Så inga ursäkter till journalisterna tack.

    • Mo says:

     Det har du förstås rätt i , journalisterna är inte lika villiga att gräva i missförhållande som gäller den hand som göder dem med media bidrag dvs den statliga politiska makten. Men frågan är om det är så de vill ha det ? De skulle göras mer beroende av sina läsare men dessa vill bara betala om det blir bra. Det osunda beroendet finns snart på alla nivåer i samhället inte minst mellan tjänstemän på myndigheter och politiker, frågan är om inte denna symbios även finns mellan tjänstemän och politiker inom kommun och landsting idag. Ingen behöver eller vill ta ansvar. Sveriges television kommer att fungera som i kommunistiska länder när deras budget skall finansieras helt via skatten, ingen slipper undan deras kakafoni. Vad skall vi göra ?

     • Mjölner says:

      Du har också rätt i vad du skriver. Symbiosen som sprider sig bland samhällsfunktioner närings och ptivatliv. En mystisk och förlamande konsensus som enbart gynnar globalismens destruktiva syften. Den så kallade värdegrunden, som ingen vill eller kan förklara vad
      den går ut på, används som tillhygge för att tysta all kritik. Man tror blint på det globala
      styresskicket. Man vill ha det så här. Vi kan just nu inte göra annat än protestera.
      Valresultatet talar ju för att folk, trots varningar, inte vill ha någon förändring. Man tror på och
      ger det korrumperade politiska överheten mandat fortsätta FN:s och EU:s program att
      förinta den vita rasen. Vi är nog på väg mot samma öde som indianerna, att bita i gräset.

 2. The land grab play by the rich. Hurricane Maria.
  Lorraine Bracco = Mayor Cruz = Mocking bird media.

  Beskrivning:
  Puerto Rico is home to one of the many HAARP installations which now belong to DARPA. A full tenth of the population was displaced to the mainland….over 300,000 people because of the 2017 hurricane Maria. Lorraine hopes they all find someplace to live.

  Hurricane Maria
  https://153news.net/watch_video.php?v=67OMN1SW433M

 3. AnnaF says:

  @Eltervåg!
  Du har förstått rätt! Browder tillhör de mäktigaste finanskriminella i världen. Hans brottsliga bana var ändå relativt okänd för allmänheten framtill 2017 då Andrei Nekrasov offentliggjorde sin Dokumentation över Magnitsky Act och upphovsmannen Browder. Filmen är mycket svårt att hitta i sin helhet. Browdens enorma uppbackning av ännu större kriminella makter visar sig verkligen i utbudet vad som kan hittas på Youtube. Paniken formodligen nådde en ny topp p WS och i City!
  Det är verkligen en förfärlig utveckling men inget att förvåna sig över! Dessa killar -inkl Browder- är helt galna och istället för att hålla sig undan kommer de att attackera oss värre än någonsin. För 10 år sedan var en absurditet att tala om onda, dolda makter men idag ger de varandra dörrhantaget och kliver in i scenen frivilligt! Vi tackar och noterar allt!

  Bill Browder och en studie om den osynliga makten!

  http://www.unz.com/ishamir/the-good-fortune-of-mr-browder/

  HELA dokumentären om The Magnitsky Act- Behind the Scenes kan ses här! Vid intresse att se vänta inte för länge…..Big Brother sover aldrig!

  http://brd-schwindel.ru/the-magnitsky-act-behind-the-scenes/

 4. Fiskargubben says:

  Förr hörde vi 900 klagomål om valet, nu 500 hundra. Jag är inte imponerad.

  ”Globaoko” åker till Marocco. Oko betyder gubbe på finska. Jag har glömt vad gumma heter och då är jag väl feminist? Mar i Marocco associerar jag med den kvinnliga maran och med mardröm på franska och ryska.

  Valet var ett ödesval, det hävdar jag fortfarande. Valresultatet förvånar, men vi har en annan intressant situation. Nu ser vi tydliga globalistaktiviteter och det är ganska nytt. Problem kan åtgärdas när de blir synliga. Allt utspelas inför öppen ridå. Statsministern kan tänka sig att inskränka arbetsrätten, som Macron gjorde. Ska Vänstern äntligen vakna och se att den är lurad som i Frankrike? Ska folket surna till och rösta annorlunda i ett nyval? Ebba har blivit mycket populärare.

  Jag hoppas att Ilan Sade får valfuskarna häktade inför sittande rätt. Han kan i värsta fall gå till enskilt åtal, om rättsväsendet inte lyssnar, eftersom han har kunskaperna. Jag har sett det göras med framgång, men det rapporterades inte i media, förstås. Det gällde en man som Palme skickade skattepoliserna på. Värdefulla föremål försvann mystiskt. Jag är inte säker på att rättsväsendet är oberoende, så han måste förstås bestämma själv. Har ni hört talas om enskilt åtal? Varför inte?
  Det var regel i de gamla byråden och fungerade billigt och bra.

  https://www.dn.se/nyheter/politik/stor-okning-i-antal-overklaganden-efter-valet/

  • Mo says:

   Fiskargubben, jag har dessvärre andledning att befara att delar av vårt rättsväsende själva sprattlar i det nät de är ålagda att dissekera. Vårt land är utan återvändo i grunden förändrat. Det man kan hoppas på är att det mest ruttna kan saneras bort. Vi kanske får acceptera den existerande uppdelningen av landet och låta delarna ta större eget ansvar. Bidrags och utjämningssystemen har bidraget stort till den moraliska utarmningen. Det är svårt att se vilket ben som kan bära. Det blir värre innan det blir bättre tror jag. Hoppet är vårt bränsle och vår styrka. Hoppas vi har många kämpargubbar som du kvar i landet.

 5. SD-topparna har länge letat efter en anledning att peta/kicka ut Thoralf, nu har de chansen.
  Samma visa som med Kent Ekeroth. Jag hoppas Thoralf går över till Medborgelig Samling eller AFS.

  SD stänger av och öppnar uteslutningsärende mot Thoralf Alfsson efter Facebook-kommentar
  https://samnytt.se/sd-stanger-av-och-oppnar-uteslutningsarende-mot-thoralf-alfsson-efter-facebook-kommentar/

 6. Mjölner says:

  Känner ni stanken från Enskilda Banken

 7. Mjölner says:

  Den Saudiske kronprinsen är inte död eller mördad. Han har uttalat sig om styckmordet på den
  saudiske journalisten Jamal Khashoggi och bedyrat sin och de påstådda mördarnas oskuld.
  Den Turkiska säkerhetstjänsten saftar på med detaljer om vad man upptäckt.
  Har man verkligen fraktat bort liket styckat i mördarnas portföljer eller vad har hänt.
  Visserligen var Khashoggi journalist på Washington Post, som lär vara Deep State:s flaggskepp,
  men det är något som haltar här. Deep State och Saudiarabien lär ju vara bundis.
  US Deep State och Washington Post är mer än bundis. Man slår åt det håll där bästisarna finns.
  Vad har US Djupstat i sitt ondskefulla sinne. Jag står frågande och förvånad.

  • Washington Post är mockingbird media så allt är möjligt.

  • AnnaF says:

   US Deep State har alltid haft goda relationer med Hollywood! Stanley Kubricks lysande filmer om verklighet och fiction är en av det bästa exemplet för detta. Kubricks kunskap om månladning har alltid varit bränsle för konspirationsteorier……och inte utan anledning. Hans sista film Eyes wide shut är en mästerverk om frimurarna. Filmen är ingen ”erotisk Thriller” som angavs det är det bästa filmen som någonsin gjorts om det hemliga frimurarvärlden. Vi lever i en värld utan gränser mellan verklighet och fiction! En bannlyst Video med Stanley Kubrick -ytterligare en förbjuden ”frukt” bland alla andra-!

   Bin Laden ”mördades” av US specialstyrkor 2011! USA-s ledande topp har följt ”live” hela räden”. Clinton, Obama m.m. följer…..vad? En filminspelning? Enligt mycket säkra källor Bin Laden dog av komplikationer av en njursjukdom redan 2001 december!

   30 personer från US Navy som har deltagit i Aktionen mot Bin Laden har avlidit i en helikopterkrasch! Oj då!
   Belöning efter en väl utfört uppdrag? Eller kanske inte? Vad visste de?

   Och här har vi Skripal, och alla de väldokumenterade Gladio Terrorist attacker på senaste 4 åren i Europa! Mycket trovärdigt filmad, dokumenterad från alla tänkbara vinklar! MSM är fylld till bräden med detaljer, oftast oväsentliga! Och nu har vi även Khashoggi-fallet! Full Action i sann Hollywood anda! En korrupt och suspekt WaPo Journalist som har sett fler vapen än penna utlöser den största Konflikten mellan Saudi-Arabien och övriga världen! Och MbinSalman uttalar sig utan att vara synlig på ett RIKTIGT trovärdigt sätt! Vad är detta?
   @Mjölner! Det är underhållning för oss….tro mig! Sanningen finns inbäddat i dessa oändlig mängd fiction och det har aldrig varit meningen heller att vi skall finna verkligen i detta på riktigt! Mo har ställt frågan i en Kommentar vad vi kan göra? Vi måste våga att INTE tro på lögner! Jag vet att det är ett svårt steg när man har haft tillit förövrigt och inte vet vad som väntar ”utanför”! Jag tröstar er alla att där ”utanför” finns en värld som byggs på mod, värdighet och en mänsklig styrka som växer bara utanför den förljugna världen!

   • Mjölner says:

    AnnaF, jag har framfört mina tvivel om månlandningen, Skripalaffären, Kennedy- Palme- morden, etc. etc. Även det nu inträffade eller förmodade styckmordet på den saknade journalisten. Om jag inte sväljer lögnerna för egen del, måste jag/vi ställa frågan-
    -Vad är detta? Många läser innehållet i denna blogg men har kanske inte övertygelse eller förmåga att genomskåda taskspeleriet. Vi måste ställa frågan så folk börjar fundera om det i alla fall inte ligger något i det vi påstår. Vi måste våga att inte tro på lögner! Säg det till de 82% som röstat på Sveriges förintelse. Du får inte tro att jag är naiv och inget vet. Mitt sätt att skriva och formulera mina inlägg är ibland menade att väcka följdfrågor. Det är ofta som jag skrivit,
    det är någonting som haltar här.

    • AnnaF says:

     @Mjölner! Ursäkta om jag hade formulerat mig otydligt! Visst är det jättebra att du ställer frågor och hoppas du fortsätter med detta! Tanken med mitt inlägg var absolut Ingen personlig Kritik gentemot dig! När jag skriver ”vad är detta” menar jag de oändliga mängd lögner som vi har blivit matade med och kommer att bli i framtiden också! Vi som läser och skriver här har tränat upp förmågan att se igenom men jag tänker i första Hand på de som nyligen hittar hit och fortfarande tveksam vad han/hon skall tro på!
     Jag läser dig och vet också din ställningstagande om det mesta! Jag uppskattar uppriktigt dina klarsynta , sakliga analyser och har ingen grund att rikta kritik mot de! De 82 % som röstade emot sitt eget land har jag inget förtroende kvar förövrigt! Som invandrare hade jag plikttroget kämpat under alla de åren och varnat för konsekvenserna för en cynisk samhällsklimat som var väl synlig redan för 20 år sedan för dem som ville se……..Vill inte besvära er med reaktioner jag har fått men snabbt sammanfattat hade låtit sådär: Är du inte nöjd får du fara tillbaka dit du kom ifrån! Så sant! Jag hade möjligheten att fara vidare och gjorde det också men skulle vilja ställa frågan idag till de 82 % var de skulle fara om missnöjet börjar fräta sönder tillvaron och samhället när de hade ett förbaskat plikt att skydda, bevara sitt land redan då jag framförde min växande oro om nedgång i flesta samhällsfunktioner.

     Jag har ägnat mig en oändlig mängd tid att läsa litteratur om Sverige (mest politisk och ekonomisk) och försökt förstå hur samhället var utformad. Samtidigt har ett yrke där jag hade tillgång till den mest privata i människors vardag genom mitt arbete som utfördes för det mesta i hemmet med full insyn i något som är dold för de flesta svenskar! Det var en gåva för mig att ha möjligheten till fördjupande så grundligt i ett system där -tro mig- kritiska frågor har tidigare aldrig varit välkomnande. Du och många andra gör ett fantastisk jobb genom att blotta den systematiska förstörelsen som har dröjt alldeles för länge pga en tystnadskultur som måste rivas så fort det är bara möjligt! Jag har förståelse också varför har det blivit så försenad. Orsaken till detta är den lömska personangrepp taktiken som makten har alltid tillämpat med stor framgång! Jag tror personligen att svenskar har fortfarande svårt att skilja mellan personangreppen och en välvillig försök till kritik i sakfrågor! Det första kampen som måste utkämpas i Sverige är emot den perversa konsensus Kulturen som har bokstavligen delat samhället, familjer och omöjliggör en Dialog utifrån förståelse för annat än den egna ståndpunkten. Här är det tryggt på bloggen! Ett nöje att läsa även i kommentarsfältet! Tack för Er alla!

     • Mjölner says:

      AnnaF, Det kanske är jag som uttrycker mig kantigt. Du skall inte be om ursäkt för ditt sätt att skriva och absolut inte att du har synpunkter på mitt sätt. Här kör vi med raka puckar.
      Du är hjärtans välkommen med dina initierade, väl underbyggda och ibland känslomässiga
      kommentarer i denna lite gubbdominerade blogg. Det är inte precis något överväldigande
      antal kvinnor som skriver här, du behövs. Ett stort tack för dina rosor.

   • Mo says:

    AnnaF, tack för dina kloka ord.

    • AnnaF says:

     Tusen Tack Mo! Mina erfarenheter är högst subjektiva men kanske är en liten länk till att hitta utvägar till objektiva, samhällsnyttiga lösningar som förhindrar den fysiska och själsliga sammanbrottet………

   • Eclipse says:

    Det syns ju direkt att det där inte är Stanley Kubrick.

 8. Första 15 minuterna om Washington Post journalisten som försvann på Saudi-konsulatet i Istanbul. (Därefter om Kavanaugh).

  JIM FETZER ”The Raw Deal” (10-16-18): The Khashoggi disappearance unravels
  https://153news.net/watch_video.php?v=2UG5R1UYSY5M

  Vindstyrkan rapporteras inte korrekt. Det här är Agenda 21, de vill göra delar av Kalifornien obeboligt och flytta folk in till städerna istället.

  Nor CA Under Attack Again ~ The Diablo Winds, RED FLAG WARNINGS and Power Shutoffs
  https://153news.net/watch_video.php?v=A52USGKO55DR

  • Loa says:

   Nya Dagbladet om Jamal Khashoggi
   https://nyadagbladet.se/utrikes/saudiarabien-erkanner-journalist-dog-inne-pa-konsulat/
   Obs. bilden – MbS i tisdags!

   • Loa says:

    Ändring /utveckling enl. Benjamin Fulford idag:

    … ongoing operation to take down the governments of Israel and Saudi Arabia and end their control of the petrodollar system, multiple sources agree. The so-called murder of Nazi Muslim Brotherhood agent and Washington Post columnist Jamal Khashoggi at the Saudi Arabian consulate in Turkey was staged to provide cover for this ongoing operation, the sources add.
    “This is all about the financial survival of certain countries (Israel, Saudi Arabia, and the bankrupt U.S. Corporation),” a CIA source explained.
    The overall story as told by CIA, Mossad, Japanese intelligence, and Pentagon sources is as follows: Saudi Crown Prince and de facto head of state Mohammad bin Salman (MBS) was shot and killed in April and replaced with a body double. The people controlling the body double then had their funds frozen in retaliation, with the Khashoggi incident as cover.

 9. Avslappnad stämning när Mad Mike intervjuas. Trevlig stämning och mycket humor.
  Bland det roligaste jag sett på länge – karln är riktigt modig.
  I paid 500 dollar for a hand job in Vegas. My brother needed the money.

  MAD MIKE ON TOSH.O
  https://153news.net/watch_video.php?v=XYB4916RRGM6

 10. Mjölner says:

  Sveriges just nu fundamentala dilemma är inte att vi saknar regering utan att våra uppenbara
  samhällsproblem kommer att fortsätta vilken regering vi än har en chans att få inom rimlig tid.

  Så skriver P Engellau på bloggen Det goda samhället.
  En nog så riktig analys i fickformat. Underligheterna i expeditionsregeringens agerande väcker
  nya frågor. Hur kan en avsatt statsminister i en expeditionsministär tillåtas åka till Bryssel och
  där torgföra den avsatta regeringens planer på hur man tänker agera i migrationsfrågan, samt dela ut befallningar till andra länder. Ni måste godta den Svenska modellen när det gäller invandring. Ingen skall kunna köpa sig fri genom insatser på plats som Österrike föreslår,
  orerar Löfven. Hur kan detta vara möjligt? Att bryta praxis och agera exekutivt i en expeditions-
  ministär, när han borde vara hemma och sondera läget för ny regim, är mer än smaklöst.
  Till yttermera visso kommer han undan med det. Ingen reagerar, inget förvånar mig längre.

 11. Fiskargubben says:

  Patriark Kirill uttalar sig om kyrkokrisen i Ukraina. Det finns en delvis katolskinspirerad, en ukrainsk ortodox och en ryskortodox kyrka plus några frikyrkor. Just nu pågår en andlig strid och den ryskortodoxa kyrkan ska lämnas över till Ukraina. Många undrar om det sker efter västerländska påtryckningar. Patriarken i Konstantinopel förordar splittringen och det betyder att han nästan gör sig till påve. Det är den värsta krisen på tusen år. Kirill talar om splittringsförsöken och nämner inte att det också handlar om stora ekonomiska värden. Automatisk engelska och videon är kort.

 12. Pingback: Sjuklövern är skyldiga till landsförräderi – Slaget om Sverige

 13. AnnaF says:

  MYCKET VIKTIG OM GEOENGINEERING! En tydlig sammanställning om att det har funnits och praktiserats länge. Harvard klimatforskare har aktivt forskat – påstås det- i”laboratoriemiljöer och med datorsimulering” en längre tid och föreslår ”småskalig” atmosfäriska experiment för bekämpandet av global uppvärmning! Artikel från 2017:
  ”In an earlier interview, Jane Long, a former associate director at Lawrence Livermore National Laboratory, stressed that researchers moving forward with geoengineering experiments need to go to great lengths to ensure proper public notification, opportunities for input, and appropriate oversight, particularly if they’re relying on private funds. But she said it’s time to begin seriously studying the technology’s potential given the growing dangers of climate change.

  “We should have started a decade ago,” she said. “It’s critical to know as much as we can as soon as we can.”

  Hela Artikeln:
  https://www.technologyreview.com/s/603974/harvard-scientists-moving-ahead-on-plans-for-atmospheric-geoengineering-experiments/

  Och sanningens ögonblick är nära! Vi är för många som undrar och kräver svar! Mcket läsvärd!!!!!

  https://www.collective-evolution.com/2018/04/04/harvard-professor-geoengineering-could-kill-many-tens-of-thousands-of-people-a-year/

  Chemtrails är det vidrigaste brottet mot människor, Naturen! Tack Peter att du har börjat tvivla och skrivit om detta! Jag ser en tydlig förändring som vrids långsamt från förnekande till försök till ”förtydligande” eller förklaringar om nödvändighet för en hållbar utveckling” för vår eget bästa!
  Det är inte långt kanske till en öppet debatt där ansvar kan utkrävas……….

 14. Mjölner says:

  Royal bone saw. En ny puzzelbit som absolut inte passar in i det hittills lagda puzzlet har
  presenterats i fallet med den försvunne journalisten Jamal Khashoggi.
  Kronprinsen själv, skall hålla i utredningen, vilket garanterar en absolut korrekt utredning?
  Trump säger i dag att han tror på uppgifterna och att förklaringarna kommit tidigt.
  Att förklaringarna kommit tidigt stämmer inte. Att Trump väljer att officiellt tro på sagorna
  indikerar att han är mån om att vapenaffärerna med Saudiarabien inte störs.
  Det sällsynt klumpiga agerandet av den Saudiska säkerhetstjänsten försöker man nu
  bortförklara genom att hissa nya ballonger som i snabb takt spricker en efter en.

 15. Pingback: FNs förräderi | Reflektioner

 16. mj says:

  FÖRENTA NATIONERNAS MIGRATIONSRAMVERK – NEJ TACK!

  Vi behöver stänga gränserna, inte öppna dem ytterligare.

  https://jmm.nu/fo-migrationsramverk_forenta-nationerna_katerina-janousch_sverige/

 17. Bengt Eklund says:

  Mkt intressant och bra sammansatt information om globalismens övertagande över våra länder.
  Som alltid är det viktigt att se från den källa det kommer från.
  Är detta riktigt ( och det kan det ju vara i allra högsta grad) så är det mycket skrämmande.
  Vad kan göras för att förändra? backa bandet till före Olof Palmes början 1975 med ett systemskifte?

 18. Pingback: Katolska kyrkan granskas - Del 2 - Kyrkans och FN:s gemensamma agenda - NewsVoice

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: