Full Spectrum Dominance, del 1. Bakgrunden.

 

helicopter-380983_640

I min förra artikel beskrev jag hur Eurasien börjar organisera sig i olika samarbetsorganisationer, i första hand för fredligt samarbete inom handel och teknik, men också för ett militärt delat försvar. Att man nu i elfte timmen insett att detta är nödvändigt och att indelningen av världen i två block, västvärlden med USA och dess vasallstater i EU och brittiska samväldet å ena sidan och Ryssland, Kina och merparten av Asien å den andra, kommer att bestå under överskådlig framtid, innebär att man resignerat inför hoten från USA och dess Deep State genom att anpassa sig till Det Kalla Kriget Fas 2.

Dessa hot kan sammanfattas med Pentagons egen beteckning, FULL SPECTRUM DOMINANCE, vilket i klartext betyder total världsdominans genom att USA skall ha full kontroll över resten av världen, militärt, ekonomiskt och demografiskt. Punkt. Många trodde att efter Sovjetunionens sammanbrott under 1990-talet skulle det kalla kriget vara slut och en ny värld, baserad på fredlig samvaro, istället formas. Men nu har USA gjort klart att det är dags för det kalla kriget, fas 2, med syfte att störta regimerna i Asien för att slutföra Pentagons program. Under mer än hundra år har man i USA levt i drömmen att upprätta ”the American Century”, något som man hade rimliga möjligheter att genomföra under slutet av 1900-talet – men knappast idag. Den ekonomiska utvecklingen i Asien har nämligen sprungit iväg i en takt som fått amerikanarna att tappa hakan. I Ryssland har Putin stigit fram som en räddande ängel och effektivt stoppat alla försök att underställa landet amerikansk överhöghet.

När en liten klick beslutsfattare i Washington som styr över en befolkning om 350 miljoner invånare tror att man kan ta kontroll över en världsdel med 3,5 miljarder människor – mot deras vilja – får man nog undra om det grasserar någon form av epidemisk sinnessjukdom i huvudstaden. Tyvärr tycks så ändå vara fallet och i väntan på lämpligt vaccin skall vi se närmare på detta märkliga fenomen.

Historien börjar egentligen för ett par hundra år sedan, men vi skall nöja oss med att gå tillbaks till 1904, då engelsmannen Sir Halford Mackinder skrev att kontrollen över Ryssland skulle vara avgörande även för kontrollen över det enorma Eurasien med sina tillgångar och i förlängningen också kontrollen över resten av världen. Det centrala Eurasien såg Mackinder som hjärtlandet för världens politik. Ryssland blev därmed det största hotet mot den brittiska världshegemonin.

Samma tanke i amerikanskt format togs upp av Brooks Adams, tillhörande den amerikanska elit som i kraft av sina nära relationer med både president Wilson och hans efterföljare Roosevelt, kunde se till att den fick stort genomslag i den amerikanska politiken.

Föreställningen att Ryssland måste krossas var sedan länge etablerad i den judiska oligarkin och fick sin första praktiska tillämpning genom de ryska revolutionerna 1905 och 1917, livligt påhejade av Rockefeller som hade ett gott öga till de ryska oljefälten i Baku. När Stalin tog över efter de judiska bolsjevikerna med Lenin i spetsen förändrades spelplanen radikalt. Det judiska inflytandet över Sovjet utplånades och möjligheterna till ett smidigt inordnande av Ryssland/ Sovjet under amerikansk kontroll försvann. De båda världskrigen gjorde inte problembilden enklare och efter krigsslutet hade man istället för ett svagt tsarstyrt Ryssland ett mäktigt Sovjetunionen som motpart i världspolitiken.

Mackinder beskrev situationen 1943 på följande sätt:

…om Sovjetunionen går ur detta krig som erövrare av Tyskland, måste landet rankas som det mäktigaste riket på jordklotet. Dessutom kommer landet att bli det som har det starkaste strategiska läget. Hjärtlandet (i Asien) är jordens starkaste naturliga fästning och den är bemannad av en garnison som är tillräcklig i både antal och stridsduglighet.

Mackinders åsikter låg som grund för det kommande kalla kriget, där på den amerikanska sidan CFR, Council of Foreign Relations, och Rockefeller Foundation blev huvudaktörer. Ur Rockefellers krets hämtades både Kissinger och Brzezinski som skulle prägla politiken i denna anda. Vägledande var synen att länderna i Eurasien skulle hindras från att bygga upp försvarsallianser och strukturer som låg utanför det av USA kontrollerade NATO.

Efter Sovjetunionens sammanbrott fanns alternativet fredlig samverkan mellan de två blocken och ett avslut på det kalla kriget. Bush utlovade ett omedelbart stopp för NATO:s expansion österut i utbyte mot rivningen av Berlinmuren och en normalisering av relationerna. Istället satsade ändå USA allt på att värva de forna öststaterna till NATO ända fram till det nya Rysslands gränser, sätta Ryssland i ekonomisk konkurs genom valutamanipulationer och släppa lös de judiska ryska oligarkerna för att krossa den ryska staten. Genom Putins insatser efter det att Jeltsin lämnat dörren öppen, räddades Rysslands oberoende. NATO har fortsatt sina försök att värva både Ukraina och Georgien, men utan framgång efter förnyade ingripanden av Putin.

Till världens stora förvåning inleder USA med NATO:s hjälp det kalla krigets fas 2 istället för att inleda fredliga och vänskapliga förbindelser i den värld av avspänning som alla väntat på. Hur resonerar då dessa galningar på andra sidan Atlanten? Förvisso är de inte ensamma. Ett par exempel kan illustrera:

Våren 1945 försökte Churchill övertala general Eisenhower och president Roosevelt att direkt efter krigsslutet gå till fullskaligt anfall mot Sovjetunionen genom att använda 12 divisioner tillfångatagna tyskar som kanonmat! Detta skulle vara tacken för ryssarnas enorma offer för att rädda Europa undan nazismen…

Samma år beordrade den nye presidenten Truman general Eisenhower att upprätta en plan för ett överraskningsanfall mot Sovjetunionen baserat på att fälla atombomber över 20 städer i Sovjetunionen. Detta trots att man var medveten om att det sargade Sovjet på inget sätt var ett hot mot USA. Planen kom lyckligtvis aldrig till utförande. Däremot medförde den att Sovjet 1949 kunde göra sitt första kärnvapentest, vilket fick USA att inse att ett anfall nu skulle besvaras med hittills oväntade konsekvenser. Det kalla kriget var påbörjat.

Trumans resonemang byggde på att slå ut en potentiell fiende i förebyggande syfte, även om denne inte utgjorde något hot i nuläget. Detta synsätt har präglat amerikansk utrikespolitik sedan dess. När USA startar krig mot det ena landet efter det andra hänvisas alltid till ”det nationella amerikanska säkerhetsintresset”. Att detta omfattar hela jordklotet förstår bara den som inser syftet med NWO, den nya världsordningen med epicentrum i Washington. Det stora problemet för Pentagon är dock numera att Mackinders vision om ett förenat Tyskland och Sovjet ersatts av ett ännu större hinder genom vår tids allians mellan Ryssland och Kina.

Trots detta fortsätter USA skjuta fram NATO mot de forna sovjetiska delstaterna, nu med sikte på Ukraina och Georgien. Att den judiska agendan bakom den ryska revolutionen fortfarande lever är uppenbart med tanke på den stora judiska befolkningskoncentrationen här under tiden från det gamla Khazarien och fram till Stalin. För många sionister har detta område större symbolvärde än det gamla Palestina. Mackinders hjärtland är dessutom den ultimata utgångspunkten för kontrollen över resten av Asien. Eller vad säger du, Henry Kissinger? Jo, du har börjat tveka på ålderns höst om Ukrainas medlemskap i NATO, men kanske ser du en bättre framtid för sionismen här utan USA:s medverkan?

I nästa avsnitt skall vi se vidare på hur USA tänkt sig att Ryssland skall bli en del av United States of America. Även om det knappast kommer att bli så…

Peter Krabbe

Med bidrag från William Engdahl och hans bok Full Spectrum Dominance.

 

 

122 Responses to Full Spectrum Dominance, del 1. Bakgrunden.

 1. SasjaL says:

  Ju mer man läser om vad som hände i Ryssland 1917, ju mer inser man att det inte handlade om någon form av ‘revolution’, utan det var en blodig statskupp, scensatt utav bolsjevikiska bankrånare.

  • petergrafstrm says:

   Just det, det var en Special Operation inte en folklig revolution.
   Och dessa huliganer föregicks av ett stort antal Brittiska agenter vilka bla mutade Tsarens militärer enligt exilryske militären Arsene Goulevich. Amerikaner och Brittiska diplomater använde NGOn Röda Korset som front för sin inblandning. Förrädiska Frimurare hade då sen över ett århundrade infiltrerat Ryssland.
   I det senare ‘inbördeskriget’ var åtskilliga västländer inblandade, men viljan att hjälpa nationalisterna var bara spelad av Britterna som skickade idel oanvändbar utrustning och 1919 i Petersburg vägrade delta tills en general från nationalistsidan tvingade dem under vapenhot.
   En amerikansk general där uttryckte sig mkt skeptiskt till uppdraget. Av 4000 Kanadensare deltog bara 7 i strid. Det lär ändå ha stupat 500 för Us/Uk under en period efter 1918. Men jämför med antalet stupade på västfronten tidigare!
   Både Usas och Englands eliter ville förhindra Ryssland att utvecklas och konkurrera.
   Judarna hade eventuellt även motiv pga Rysslands upprättande av en nationell bank, som förmodligen interfererade med judars tidigare lukrativa finansverksamhet men bakom allt intrigerade Britterna intensivt och sen långt tidigare mot alla sina rivaler. Inte bara Tyskland och Ryssland var rivaler utan även i högsta grad de judiska finansnätverken om de bleve närmare allierade med Tyskar Fransmän och Ryssar. Britternas splittringspolitik var ytterst framgångsrik eftersom historiker helt förbisett den fullständiga bakgrunden.

   • Loa says:

    Amerikanska Röda Korset 1917 i Ryssland innehöll fler delegater från Wall Street än läkare, och den bekostades av William Boyce Thompson från Federal Reserve.
    http://modernhistoryproject.org/mhp?Article=BolshevikRev&C=5.0
    ”The picture we form of the 1917 American Red Cross Mission to Russia is remote from one of neutral humanitarianism. The mission was in fact a mission of Wall Street financiers to influence and pave the way for control, through either Kerensky or the Bolshevik revolutionaries, of the Russian market and resources. No other explanation will explain the actions of the mission.”

    • Sture says:

     @ Loa
     jag tror att William Boyce Thompson bara var en liten spelare. Han var Federal Reserves förste CEO, icke-jude, vilket säkert bara var ett sätt för dem att blanda bort korten. Minns att de sade om Federal Reserve att den till att börja med skulle grundas på kända och ”sunda” bankprinciper men att man efterhand i tysthet kunde förändra och idag gjort mer än 195 förändringar i ursprungsdokumenten.

     • Loa says:

      Deltagarna var säkert fullt kapabla att finansiera sig själva, men Thompson var ”ledare” för utflykten / marknadssonderingen / förlåt, det humanitära uppdraget.
      Läs länken. Det är kapitlet om RK i Antony C. Suttons ”Wall Street and the Bolshevik Revolution. How western capitalists funded Lenin, the Bolsheviks, and the Soviet Union”.
      Utförlig deltagarlista.
      ”The Wall Street project in Russia in 1917 used the Red Cross Mission as its operational vehicle. Both Guaranty Trust and National City Bank had representatives in Russia at the time of the revolution.”

      • Sture says:

       @ Loa,
       jag har läst den boken och det är därifrån jag hämtar mitt resonemang. Thompson finansierade med egna medel (=1 miljon dollar) kommunistisk flygbladsutdelning i Tyskland för att han ville sprida kommunismen i Europa och i hela världen. Så du har rätt i att han var fullt kapabel att finansiera sig själv. Men jag menar bara att Thompson inte var en del av bankmaffian utan utnyttjades av dem (sig själv ovetandes) som en nyttig idiot, som så många andra som fångats upp av den kommunistiska ideologin.

       • petergrafstrm says:

        Thompson var inte fångad av den kommunistiska ideologin utan det handlade om att ta ekonomisk och politisk kontroll över Ryssland oavsett vad för ideologi som skulle bli resultatet av revolutionen.
        Han var en enormt förmögen entreprenör inom gruvnäringen. Men Marx skriver om effektiv produktion och styckevis är det applicerbart på industrialisters verksamhet. Henry Ford var också intresserad av vissa aspekter på kommunismen.
        Ryssland framställdes ju som en farlig militaristisk rival inom de kretsar där Britterna övade inflytande. Och kommunismen skapades inom det monopolkapitalistiska nätverk som Britterna dominerade just för att försvaga såna rivaler. Deras Fabianer var dubbelnaturer i imperiets tjänst.
        Dom kunde senare utåt vara socialister men likväl planera för Hitler-projektet inom djupa staten.

        • peterkrabbe says:

         Henry Ford var mån om sina arbetares välfärd eftersom det gynnade produktionen. Det skall inte förväxlas med sympatier för kommunismen. Däremot var han oerhört kritisk mot de judiska oligarkernas framfart och en stor supporter av Hitler under 1920-talet. Hans tidning Dearborn Independent var ett eko av Sions Vises Protokoll och fick läggas ner efter regeringshot om en köpbojkott av hans bilproduktion. Ford är den enda västerlänning som nämns i berömmande ordalag i Mein Kampf.

         • petergrafstrm says:

          Jag har inget att invända mot det du säger, men han hade även stora fabriker i Sovjet.
          Anthony Sutton beskrev Sovjet som en amerikansk teknologisk koloni.
          Protocols of the elders of Sion var avsett att spela ut alla Britternas konkurrenter mot judarna och det lyckades över förväntan i hans fall. Jag har länge uppfattat honom som en hederlig entreprenör som var i god tro när han publicerade Protocols.

          • peterkrabbe says:

           Ford publicerade inte protokollen, men han tog stort intryck av innehållet och drog paralleller till vad han såg hända i det amerikanska näringslivet. Du hör till det fåtal som ser judarna som offer för innehållet i protokollen medan flertalet ser det som motsatsen. Vi bordlägger den diskussionen till ett lämpligare tillfälle.

        • Sture says:

         @ petergrafstrm,
         du skriver: ”Men Marx skriver om effektiv produktion och styckevis är det applicerbart på industrialisters verksamhet.”
         Karl Marx skriver inte alls om ‘effektiv produktion’ (utifrån kommunistisk synpunkt, som du antyder) vilket skulle kunna vara applicerbart på [kapitalistiska] industrialiseras verksamhet – och som således skulle kunna attrahera Henry Ford.
         Marx ekonomiska skrifter (Kapitalet del I-III, samt teorier om Mervärdet) är en analys av det kapitalistiska systemet – ingenting annat. Han säger praktiskt taget ingenting om socialismen annat än att bokföringen kommer att underlättas.

         • petergrafstrm says:

          Effektiv produktion var ett viktigt mål eftersom Marx var lejd av monopolkapitalisterna med Friedrich Engels som en av sina handledare. När Marx misslyckades med Paris-kommunen styrdes han upp mer. Därför är det som du säger inte så mkt socialism i Das Kapital.
          Jag vet inte vad du menar med ‘från kommunistisk synpunkt’, ty Marx är ju definitionen på det och han arbetade för monopolkapitalet för att utmanövrera den Brittiska aristokratins rivaler, även om han inte genomskådade Britterna eftersom dom beskyddade honom, utan han blev manipulerad av Palmerstons medhjälpare. Syftet var även att ta initiativet från folkligt förankrade rörelser och krångla till det intellektuellt så att det blev som en religion med en tillbedd kultfigur och uttolkare av ”den store vetenskapsmannen’s” djupa tankar.

          • Sture says:

           @ petergrafstrm,
           du skriver: ”Effektiv produktion var ett viktigt mål eftersom Marx var lejd av monopolkapitalisterna”. Effektiv produktion är väl inte ett mål för monopolkapitalism? De förlitar ju sig på sitt monopol – precis som i ett socialistiskt samhälle är det monopolet som gäller, inte effektiviteten.
           Effektiviteten är däremot ett mål för äkta kapitalism som bygger på konkurrens och fria människor.
           Karl Marx var ekonomiskt stöttad av det amerikanska bankkapitalet vars verksamhet bygger på att trycka upp papperspengar från tunn luft och möjliggörs genom att försåtligt dra in länderna i olika krigsäventyr och skapa mänskligt lidande. Att trycka upp papperspengar från tunn luft har ingenting med effektiv produktion att göra utan är den absoluta motsatsen till en sådan.

   • Fiskargubben says:

    Det är mycket vi inte vet om vad som hände efter kriget. Ryska krigsfångar, ryssar som slogs för tyskarna och andra nationaliteter sändes till Sovjetunionen och Jugoslavien av britterna. Det visar deras människosyn och inte har den ändrats.

    Churchill Sent 2 Mil Russian Refugees to Certain Death at End of WWII

    http://russia-insider.com/en/churchill-sent-2-mil-russian-refugees-certain-death-end-wwii/ri22084

    • Savalle says:

     Fiskargubben

     2 minuter och 30 sekunder in i det här föredraget berättar Stanley Monteith om detta:

     • Fiskargubben says:

      Tack, Savalle. Han talar om sex miljoner ryssar och det är först nu vi talar om saken. Jag kan bidra med att de allierades våldtäkter i Tyskland tystades ned och allt skylldes på ryssarna. Inte var de oskyldiga, men försvarsledningen stoppade våldtäkterna efter bara några dagar och satte upp soppkök. Äldre östtyskar talar fortfarande om det. Man ska veta att de sovjetiska soldaterna ofta bara fick bröd och te och en offensiv stoppades när de kände lukten av fin finsk korv. Finlands hemliga vapen.

      • @Fiskargubben. Att skylla på ryssar är ett beprövad sätt i dagens Polen. Brott som utländska ligor begår i Polen tillskrivs inte sällan ryssar eller rent av president Putin. Det räcker att man uttrycker sympati för Ryssland för att bli utfryst eller värre.

       NATO-motståndaren Mateusz Piskorski är sedan två år inspärrad: han greps som misstänkt för spioneri för Ryssland och Kina men har ännu inte åtalats. https://knightstemplarinternational.com/…/double-standards-liberal-fake-news-media-s…”The liberal-fascists of the European Union were outraged when a Moscow court last week sentenced opposition leader Alexei Navalny to 30 days in prison for staging an unsanctioned rally in the city. Strangely, however, they are absolutely silent about the case of Mateusz Piskorski, a Polish anti-EU opposition leader, who …

       Piskorski blev under tiden misshandlad; https://wp.cluster.aml.ink/2017/05/italian-senator-stands-up-for-polis/: ”Italian Senator stands up for Polish political prisoner Mateusz Piskorski. by Jafe Arnoldski 7 months ago. He was beaten with a baton several times so hard that confirmation of this fact came from the attending doctor when his lawyers found out what had happened. A year later, he does not know what he is …

 2. ivanbjorn says:

  Här kommer praktiska handlingar i nutid!
  Man kan fråga sig verkligen: ”Vart är vi på väg?”

  Sverige samarbetar med USA:s strategiska bombflyg

  Länk: https://newsvoice.se/2018/01/13/sverige-samarbetar-med-usas-strategiska-bombflyg/

 3. Stig Rydmark says:

  Tack Peter för en mycket intressant sammanställning. Den borde ju vara en del av grundskolans samhällskunskap. Alltför många är helt ointresserade och okunniga, även om nutidens händelser
  rimligen skulle väcka människor till funderingar. Det står ju klart att vi som inte vill underordna sig borde söka vänner och bundsförvanter. Då är Ryssland den närmsta och naturligaste att vända sig till. Vi som inte ser Ryssland som en aggressiv fiende noterar också att försvarsmakten har stora svårigheter att värva soldater.
  I USA är det för många det enda alternativet, att ta värvning som soldat. Den svenska försvarsviljan är tydligen mycket låg, och kanske de flesta innerst inne har svårt att tänka sig ett ryskt anfall på riktigt.Allt pekar på risken att vi kan dras in i ett krig ju närmare anknytning vi har till USA.

  • Sture says:

   @ Stig Rydmark,
   här måste ändå uppstå en hel del svårigheter. New World Order vill avväpna varje nation och i stället ha en armé som inte är nationell och inriktad på försvar av den egna nationen utan internationell och underställd FN, som en slags ”fredsbärande” styrka, dvs. underställd dem själva.
   Och en sådan ställföreträdande armé (proxy-armé) har USA varit. Men nu har Trump sagt att man är trött på att betala för hela kalaset och kräver att övriga NATO-medlemmar skall stå för sina egna kostnader. PANIK !
   Om man nu skall bygga upp en sådan här o-nationell armé, så måste alla nationer vara med och betala för detta – och det kanske går. Men kommer soldaterna ur olika nationer att ställa upp på att försvara de globala oligarkernas intressen med sina egna liv ? Endast om man lyckas lura i dessa att detta är nödvändigt för världens överlevnad. Och detta är tveksamt i dagens värld där det långsamt går upp för alltfler att FN bara är en byråkratisk organisation vars syfte inte alls är att vara fredsbevarande utan att vara en penningslösande byråkratisk organisation vars syfte är att ta ifrån människorna kontrollen över deras egna liv.
   Slöseriet är huvudsyftet för FN vilket tvingar de enskilda nationerna i händerna på bankirerna. Detta kommer de att få allt svårare att dölja.

   • Stig Rydmark says:

    Eftersom ett stort antal länder i världen är USA:s vasallstater, så är det bara i säkerhetsrådet man är oense. Själv har jag svårt att se FN bakom en världsarmé och rent praktiskt är det därmed USA som står bakom allt militärt. Flera öststatsländer har väl fått god ersättning för att ansluta till NATO. Vi kan bara hoppas Trump fullföljer NATO-kraven på medlemsavgift. Jag tror att viljan till krig mot Ryssland är minimal i Europa. Minnena finns där fortfarande som avskräcker

 4. Pingback: Peter Krabbe om det politiska världsläget | corneliadahlberg

 5. Astrid says:

  Peter Krabbe, du har nämnt något om att ställa viktiga klargörande frågor till partierna inför valet. Ett utomordentligt bra initiativ. Jag har lite försökt skriva korta kommentarer angående den globalistiska agendan på andra alternativbloggar, men stött på patrull. Mina små bidrag refuseras.T o m vissa bloggare inom alterntivmedia skyggar inför NWO. Antingen låtsas man okunnig, eller kallar det konspirationer…
  Absolut finns ärliga och goda krafter inom både SD och MED, men jag ser en risk i att motkrafter infiltrerar försåtligt och gör om partierna till s k kontrollerad opposition. För mina ögon ser det farligt ut, trots att jag så gärna vill se hopp. Följande lilla text kom aldrig in i en annars tolerant och vidsynt blogg:

  Varför skulle vi inte kunna få ett äkta oppositionsparti utan kopplingar till Israel? Och som talar klarspråk om var man står i den avgörande ödesfrågan: NWO, vars ena viktiga mål är ett Storisrael. SD nämner inte, vad jag vet, NWO. Varför? Talar MED om NWO? SD har väl vissa band till Israel och Ilan Sadé, ledaren för MED, är född i Israel, har judisk far och svensk mor.
  Kan det vara som så att båda dessa partier inte motsätter sig NWO och planerna för Israels framtida roll i världen, bara vill göra genomförandet mindre brutalt för vanligt folk?
  En röst på SD eller MED riskerar kanske att bli en röst på ”NWO light”; som på sikt ändå steg för steg kan styras in i ett allt mer grymt totalitärt system?
  Vi måste kräva klara svar före valet. Min frustrerande erfarenhet av lokalpolitiker är att aldrig få tydliga besked, utan bara en ström av ord som låter bra. Men någon sa ändå: ”Demokrati är bara tyckerier, nutidens problem är alldeles för komplexa för folket, världens måste ledas av en upplyst elit som vet vad det handlar om”…

  • peterkrabbe says:

   Du har rätt i att globalismen och NWO är ett ”omöjligt”ämne i svensk politik, något som är förvånande eftersom det diskuteras flitigt i både USA och Israel, från presidentnivå och ner till gemene man. Dessutom finns stora mängder litteratur och inslag på sociala medier om fenomenet. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att flertalet politiker är så dåligt pålästa att de faktiskt inte vet vad NWO är för något, alternativt att förmågan att läsa och förstå engelska är obefintlig. Att toppskiktet, som nu ordnat sina pensioner via oligarkernas banker, vet vad det handlar om är ju tydligt.
   Om man skall få svar på frågor från politiker förutsätter det att dessa politiker förstår frågorna. Jag skall återkomma till detta under våren, men vill dessförinnan ha ut fler artiklar om globalismen att ha som underlag för frågeställningarna. Resultatet är annars givet, det man inte förstår avfärdar man som konspirationer, det är enklast så. Jag lämnade vid ett tillfälle ett faktaunderlag till en lokalpolitiker omfattande sex sidor och fick ett stönande till svar – öh, måste jag läsa allt det här…
   Det finns också som du säger en risk att både SD och MED inte vågar sticka ut genom att profilera sig i frågor som de är för okunniga i för att kunna försvara, vi som har sakunderlaget finns ju inte stand by i riksdagen. Att Sade är jude ser jag inte som ett problem i nuläget, alla judar är inte sionister – man kan inte misstro alla bara för att de har en judisk bakgrund. Det finns större problem i MED, bl.a. militär som insisterar att MED skall arbeta för inträde i NATO, trots att oppositionen mot NATO växer för varje år. I IPSOS senaste undersökning är 44% av svenskarna mot NATO och bara 31% för. Före valet är jag övertygad om att majoriteten av svenska folket insett att NATO inte är vårt alternativ.

  • peterkrabbe says:

   Vad gäller Ilan Sade kan tilläggas att Ilan äger och driver nättidningen nyheteridag.se som av pk-samhället betraktas som högerpopulistisk. Det ger ju bättre möjligheter att sprida en sundare syn på politiken än vad Bonnier erbjuder. Båda är judar.

  • pelle3blogg says:

   Håller med om det du skriver astrid ,,, aldrig rösta på ett parti som har kopplingar till israel

   Var inne på nyheter idag samt med hemsida ,,, sökte på nwo ,,,, sedan sökte jag på Bilderberggruppen ,, i båda sökningarna blev det noll hos båda ,,, hur seriöst är det ?

   Natos inblandning i sverige ,,, det säger allt om med

   Det finns en bloggare som kallar sej foliehatten ,,, han skriver bra ,, men sen kommer det ,,, sd , sd ,sd , om man är så insatt i det politiska som han är så vet man vad sd står för ,,, kontrollerad opposition ,,, samma med carina fina ,,, tjatar om sd hela tiden ,,,

   Ett nytt parti som lyfter fram frågor o ställer sej anti till nato o eu är folkhemmetsverige.se

   https://m.facebook.com/folkhemmetsverige/

   Vad tror ni om det ?

   • Savalle says:

    Det nya partiet Folkhemmet har ett mycket bra partiprogram. Det viktigaste:

    Stopp för det nuvarande Riksbanks-systemet, vilket utgör ett enormt läckage av våra skattepengar till Globliisternas banker. (Vi ska inte betala Globalisterna för att de vill förslava oss!!!!!!! Inget parti som inte vill sluta med ”Fractional Reserve Banking” är seriöst!!!)

    Bort från Globalisternas EU och smyg-NATO.

    Trygghet för alla svenskar.

    Stoppa massinvandringen. Bevara vår Kultur.

    Stärka svenska företagare och bönder.

    Starkt svenskt försvar.

    Det finns andra partier som också har dessa grundläggande punkter. Jag hoppas på valsamarbete.

    Jag tycker att partiet Populisterna har ett väldigt bra partiprogram och leds av hjältar som Henning Witte och Håkan Bergmark som kämpade för rättvisa i Estonia-sabotaget och fick lida för det.)

    Här sjunger Håkan partilåten:

    • Savalle says:

     Ett tillägg: Dessa partier vill också införa naturliga metoder till hälsa och sund jordbrukspolitik.

    • Sture says:

     @ Savalle,
     det som bekymrar mig med detta är att valfältet blir alldeles för uppsplittrat – och det blir ideologiska konflikter på alla fronter. Samtidigt som jag gläder mig åt att KD, Liberalerna, Miljöpartiet kanske åker ur riksdagen – så tillkommer det kanske nya partier. Och vi vet inte ens om dessa kommer att nå upp till riksdagsspärren.
     Namnet ”populisterna” är utmärkt. Men var kommer Folkhemmet eller Medborgerlig Samling att stå? Alla sådana uppstickarpartier behöver ett affischnamn om de skall lyckas knipa åt sig 8-10%. Ny Demokrati och 10 Juni-rörelsen hade det men inget av dessa partier har det. Det skulle i så fall vara t. ex. Sara Skyttedal som kanske kunde dra med sig KDs väljare. Man får inte glömma att dessa för två val sedan var uppe och nosade på 10-12 %. Så här finns nog en viss väljarpotential.

     • Savalle says:

      Sture

      Det viktiga är att nya partier samarbetar i de frågor som rör befrielse från Globalister / Illuminati.

      Allt annat är rätt oviktigt relativt sett. Riksdagen måste renas och återfå makten, som nu ligger hos partiernas ledning.

      Hela det politiska systemet måste ses över för att undvika att korruption kan uppstå i framtiden.

      Väljarotentialen för nya friska satsningar kommer att växa enormt!

 6. Mjölner says:

  Det kalla kriget 2 Historia i repris. Peter skriver – när en liten klick beslutsfattare i Washington etc. ….. får man undra om det grasserar någon form av epidemisk sinnessjukdom i huvudstaden. Hur resonerar dessa galningar på andra sidan Atlanten? Jag påstår -Alla Amerikanska presidenter efter ww2, med något undantag, är producerade av NWO. Att förpacka en president. På våren 1972 samlades en grupp mycket framträdande män för att äta middag med W Averell Harriman, det demokratiska partiets nestor, som var Bildebergare och medlem i CFR. Närvarande var också; Milton Katz, CFR medlem, senare vice generaldirektör för CIA; George Franklin samordnare för Trilaterala kommissionen; Gerald Smith USA:s resande ambassadör för icke-spridningsfrågor samt David Rockefeller. I focus låg det inte alltför avlägsna presidentvalet 1976 Så inleds kapitlet – Att förpacka en president, i boken Den sanna historien om Bildeberggruppen av Daniel Estulin. Kapitlet slutar, som de flesta intresserade känner till, sydstatsguvernören och jordnötsodlaren James Earl Carter blir USA:s president 1976 Etablissemanget startade alltså processen 1972 för att leverera en president 1976 Ovanstående exempel pekar på vilka krafter som egentligen styr USA. Förmodligen letar man nu febrilt i de demokratiska leden efter lämpliga kandidater att efterträda Trump när denne avgår. Hitintills har den övervägande delen regeringsmedlemmar och verkschefer tillhört Rockefellers gossar och flickor. Slutsats: När man redan på högsta nivå förmår styra händelseförloppet förstås att även samma personer via sympatisörer och köpta medlöpare kontrollerar hela händelsekedjan. Målet, -världsherravälde.

 7. Mo says:

  Den svenska demokratin byggdes under en period när vi hade ett flertal mycket starka folkrörelser och mycket av den demokratiska kraften utgick därifrån. Luften har pyst ur dessa verksamheter och parallellt med detta har demokratin professionaliserats. Kan livet väckas i de gamla föreningarna eller behövs skapandet av nya starka rörelser och folkligt engagemang för att rädda demokratin ? Och nej nej nej till NATO innan det är försent.

  • Anna says:

   @Mo!
   Jag säger som Du: NEJ TILL NATO!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Jag har grävt lite i historiska händelser med fokus på false flag! Officielt finns inga ”false flag” men i verkligheten alla de terrorattacker som inträffade utanför krigszoner har en stank av ”främmande makter” och borde synas i minsta möjliga detalj.
   Det första handlar om hur NATO ”kidnappat” Norge med en false flag som hände på Utöya och utförd ”självklart” av en ensam galning! Breivik……Låter det osannolikt? Inte alls när man ser den ”hängivenheten” som Norge har blivit tvingad till………Det handlar inte om folkets vilja eller möjligheter att bedöma de kommande risker med krig……..
   http://tarpley.net/2011/07/24/norway-terror-attacks-a-false-flag/

   Nästa false flag som är väldigt tyst om är München massakern på 11 israeler! Läs och bilda en egen uppfattning! Yom Kippur kriget påbörjades mindre än ett år senare utan att någon ställde obekväma frågor! Ockupationen av Golan och 67-krigets härjningar var glömd av FN och omvärlden! FOKUSET VAR På de onda terrorister!
   Att palestinska terrorister skulle utföra en så välkoordinerad attack är lika osannolikt som BinLaden och hans arabiska ”medarbetare” som bokstavligen övermannat hela den amerikanska försvarssystemet och lämnat sina pass för att underlätta med identifieringen……
   http://northerntruthseeker.blogspot.co.at/2012/07/the-munich-1972-massacre-was-psyops.html
   http://www.whitetv.se/historiefoerfalskning/33-historiefoerfalskning/346-mossad-kunde-ha-foerhindrat-olympia-massakern-muenchen-1972.html

   Bakom varje false flag hittas den ”djupa staten” med syftet att omforma världspolitiken och ingripa stater inifrån. Utan överdrift vill jag säga att den anglosionistiska maffian fört krig mot oss även här i Europa i hela efterkrigstiden! Det var lågintensivt men effektivt! Vi kallas för vasaller men aldrig har vi haft möjlighet att genomskåda detta eller göra kraftfulla protester Personligen tror jag att ”false flag” attacker kommer att intensifieras i Europa och jag får en obehag känsla när jag läser MSM och ser ett tydligt mönster. Tjernobil, Fukusima är. två ”olyckor” där pressen har tidigt varnat om stora brister och risker som förvandlades till verklighet I somras läste jag att det finns ett kärnkraftverk i alldeles närheten av Byssel som är ”i väldigt dåligt skick”! Jag undrar om de har åtgärdat bristerna eller har gjort som i fallet med de andra kärnkraftverk? De har ju varnat iallafall……

   • ragnhild says:

    Du kan så si.
    https://resett.no/2018/01/14/mossad-forhindret-11-september-angrep-i-europa/

    Unnskyld provokasjonen ;), men informasjonen sier oss litt (på norsk); Resett er klart kontrollert opposisjon.

    Dette kan være et tegn på Mossads offisielle inntreden på europeisk jord. Jeg legger til originalartikkelen på engelsk herunder i ”svar”.

   • Sture says:

    @ Anna,
    det finns en österrikisk forskare som skrev en doktorsavhandling om ”False Flag operations”. Hans slutsats var att ALLA de incidenter som använts som förevändning för olika krigshandlingar var ”False Flag operations”. Han ägnade 4 år av sitt liv åt att vända på alla stenar angående False flag operations.
    En tysk kollega visade dessa YouTUbe-filer för mig för några månader sedan, men jag kan nu inte komma ihåg hans namn. Du som bor i Österrike kanske känner till honom.
    Jag får istället nöja mig med att visa denna länk där man erkänt 42 fall av ”false flag operations”:
    http://www.washingtonsblog.com/2015/02/41-admitted-false-flag-attacks.html

    • Anna says:

     Jag har letat efter den österrikiska forskaren men tyvärr ingen träff. Jag vet inte om du hade kanske tänkt på Dr. Daniele Ganser som är schweizare och utmärker sig som en av de basta i Europa som granskar NATO, NWO och imperialism. Han skrev ett antal böcker (en översatt nyligen till svenska) och är en fantastisk frontfigur för kampen mot de dolda makter och dess smutsiga avsikter.Här länkar jag en av hans föreställning i Budapest 2016. Jag hade nöjet att vara på plats den kvällen…..

     Vi har däremot vår egen sanningssökare här som är en aning kontroversiell men modig och extremt påläst.
     Heter Monika Donner (född 1971 som pojke) Hon har påbörjat sin karrier som yrkesmilitär men Senare efter juridikstudier har arbetat i Försvarsministerium som Analytiker, personalfrågor och rådgivare. Hon har skrivit böcker och har en tydlig ställningstagande mot NATO, krig, imperialism!
     En av hennes böcker är en hyllning till Putin: God bless You Putin!
     Det finns även en del intervju på Youtube där hon öppet diskuterar försvarsfrågor och starkt kritisk till Europas nuvarande kaos. Så vitt jag vet är hon fortfarande anställd på Försvarsministeriet som tydligen inte hindrar sina anställda att ha en egen åsikt!

     • Sture says:

      @ Anna,
      jag tror att det var den schweiziske historikern som du just lagt upp, fast jag misstog mig på Österrike och Schweiz.
      När det gäller 9/11 så finns det numera hur mycket material som helst som visar att detta var ett ”inside-job” utfört huvudsakligen av Mossad + hemliga mindre delar av CIA/FBI.
      Och för flera år sedan såg jag ett YouTube-clip där Donald Trump uttryckte att han visste att det var ett ”inside-job”, liksom han vet att Barack Obamas födelseintyg är en förfalskning.
      Vi får invänta rätt tillfälle att ta upp båda dessa händelser till offentlig och seriös diskussion. Kanske om något år eller så eller under Trumps andra presidentperiod. Men detta kommer at komma upp, det är jag helt övertygad om.

 8. Mo says:

  Pelle3, fördelen med starka folkrörelser är att de inte behöver isolera sig till ett enskilt parti men kan påverka dem alla.

 9. Fiskargubben says:

  Ryssland ville vara med på Folk och Försvar, men det gick inte. Ambassadör Tatarintsev gjorde vad han kunde, men dörren var stängd. Har det rapporterats i Sverige?

  Ryssland och Kina är inte formellt allierade, men länderna övar tillsammans och de ekonomiska och politiska banden stärks.

  Nu får vi veta att en ny myndighet ska skydda oss från påverkansattacker. Ett Sanningsministerium?

  Sovjetmedborgarna skojade och sade att tidningen Nyheter inte tryckte nyheter och att tidningen Sanning inte talade sanning. Där är vi nu. Många av oss misstror MSM och det oroar makten. Nu ska vi tillbaka till fållan, men jag tror inte det fungerar.

  Trump har mästerligt kringgått MSM genom att använda Twitter. Han kan tala direkt till sina stödtrupper.

  • peterkrabbe says:

   Men Stoltenberg och NATO var välkomna. Till min förvåning stiger Löfvén fram och propagerar för vår alliansfrihet, inget NATO här inte – samtidigt som alliansen kvider och jämrar sig. När skall svenska folket förstå att NATO eller inte NATO inte är en höger – vänsterfråga, det handlar om att hålla Sverige utanför krig och elände, den är gemensam för oss alla!

  • Loa says:

   Såg ni idiotprogrammet Idévärlden i kväll (sö)? I varje fall inledningen – snacka om Sanningsministerium – jag stängde av. Del 1 av 8…

   • Alve says:

    Den som inledde; Åsa Vikfors, professor i teoretisk filosofi(?) var för ”flummig” i mitt tycke men Statsvetare Katarina Barrling rätade upp det hela tycker jag. Åsa verkade tycka att ”all forskning” kan man lita på men så är det ju inte. Katarina påpekade just det att framtiden kan visa att forskning kan ha fel och visst är det så. Jag gillar trots allt den här typen av program – att det finns två opponenter som gör att en viss fråga blir belyst från flera håll (förhoppningsvis).

    • Loa says:

     Jag menade inledningen – det nervöst tecknade introt. Satte oblygt tonen. Så jag stängde, tacksam över varudeklarationen, av efter att ha uppfattat Wikforss’ handsprattel.
     Bambi Barrling fick jag nog av i ”analyserna” av partiledarna hos psykologen våren 2014.
     Men SKANDAL att Idévärlden (pretentiös titel) sänds av tvångsfinansierad media, i söndagssoffan. Uppmjukning inför Agenda. Arma folk.

 10. Tack Savalle. Mkt bra låt. Fractional Reserve Banking – är roten till allt ont. Men alla som försöker röra i denna elitisternas guldkalv – avrättas för öppen ridå. Så viktigt är detta system för oligarkerna. JFK och Abraham Lincoln mördades inför publik – det ska vara avskräckande att ens våga utmana Federal Reserv.
  +
  Sevärd video om olika event. Av typen Wake-up-people-video. MUST SEE!

  Everything’s a lie, and that’s the truth!

  • Savalle says:

   Globalisterna / Illuminati förtvinar och dör när Fractional Reserve Banking upphör. Ränta på pengar som inte finns!!! Utan detta enorma läckage av folkens pengar skrumpnar denna djävulens avföda bort.

 11. Mjölner says:

  Som jag skrev i tråden -Nu får det vara nog-hög tid att stoppa krigshetsarna. Sverige har genom att rösta på icke kärnvapen i FN satt sig i en dilemma. Om man ratificerar denna konvention kommer Sverige att få en obekväm sits i Nato sammanhang. Den Amerikanske försvarsministern James Mattis har brevledes (”hemligstämplat”) meddelat vad som kommer att hända då. Det råder förmodligen delade meningar om Nato, inte bara gentemot alliansen utan även inom regeringen. Regeringen har nu begravt Natofrågan i en utredning som hör och häpna blir klar strax efter valet. Där ligger förklaringen till svamlet om alliansfrihet. Det viktigaste för Löfven är att få tyst på de obehagliga sanningssägarna på nätet, därför inrättas ett sanningsdepartement. Detta departements egentliga uppgift blir troligen att jaga nätbloggare s.k. hatsiter. De skäl Löfven framförde för inrättande av det nya departementet ger Ryssland och Putin en fjäder i hatten. Otroligt skickligt tycker jag att kunna tillsätta USA presidenter, styra Brexit omröstningar och Franska presidentnomineringar från Moskva.

 12. Anna says:

  Seminarium: Rysk propapandaförmåga! Organiserad av Psyopsförbundet som beskriver sin verksamhet här;
  ”Psyopsförbundet

  Syftet med Psyopsförbundet är att vara ett nätverk och en kompetensresurs inom psykologiska operationer samt relaterade intresseområden. Vi är ett rikstäckande förbund inom Försvarsutbildarna med medlemmar som arbetar inom bland annat Försvarsmakten, relaterade myndigheter och frivilligorganisationer samt andra med ett personligt intresse för psyops.

  Psykologiska operationer

  Psykologiska operationer (psyops) har som mål att påverka beteenden och attityder hos godkända målgrupper. ”

  och vidare……..
  ”Psykologiska operationer är ett kraftfullt verktyg för ett påverka informationmiljön. Innan ett krigsutbrott kan psyops påverka fiendens vilja till strid och efter ett krigsutbrott kan psyops förstärka effekten av de konventionella stridskrafterna. Framgångsrik psyops säkerställer att vi möter en fiende som är osäker på såväl sitt syfte som sin egen förmåga men välinformerad om vår styrka och kapacitet.”

  Värt att blädra fram till talarna och lyssna! Det värsta är att det formar den allmänna opinionen….för NATO och emot Ryssland!

 13. Astrid says:

  Jag håller inte med om att politiker i allmänhet är så naiva vad gäller globalismen. För mig ser det mer ut som en pose. Man vet väl vad Agenda 2030 är, MP har t o m tagit upp denna agenda i sitt partiprogram. Dessutom nyfikenheten på NWO gör att de allra flesta söker information, fast somliga förnekar det. Stämpeln ”konspirationsteori” har varit effektiv.
  Om inte annat borde det vara folkvaldas skyldighet att ordentligt känna till ett så ökänt och världsomspännande fenomen som NWO.
  Jag menar inte heller att en person med judiska rötter är diskvalificerad för en politisk roll eller någonting annat p g a sitt ursprung, men att en ledare för ett oppositionsparti som reser fram och åter Sverige-Israel borde tydliggöra var han står, för att undanröja varje misstanke om dubbla lojaliteter. Det är ofta otydligheter som ställer till det.
  Jag är minst av allt rasist. Naturligtvis ska alla människor bedömas utifrån vem man är, helt oberoende av ras och religion. Det borde ju vara så självklart att man inte ständigt måste tala om att vara emot zionismen inte samma sak som att vara antisemit. Om och om igen tvingas man upprepa detta. Folk vet väl att det inte är sant, men det har blivit ett sätt att fula ner någon, vad skulle det annars vara?

 14. Mo says:

  Förutom krig i NATOs tjänst skulle ett medlemskap med stor sannolikhet innebär att vi binder upp oss till den angloamerikanska krigsindustrin. Att lägga10-20 miljarder på ett luftvärnssystem från 80-talet, hur tänker man då ? Dessutom levereras Patriot från ett företag som är svartlistat av 7AP fonden pga kärnvapentillverkning, den svenska dubbelmoralen. Sveriges försvar kan i framtiden behöva släppa den enkelriktade fixeringen på yttre fiender, dagligen rapporteras om dödskjutningar i våra växande utanförskapsområden. Det digitaliserade samhället ökar sårbarheten för de flesta basala funktionerna inom sjukvård, transporter, leveranser, information, uppvärmning mm så nog skulle försvaret behöva fundera över sin framtida roll och miljarderna spenderas på bättre sätt.

  https://www.nyteknik.se/samhalle/sverige-koper-max-fyra-patriot-enheter-fran-usa-6882803

 15. Mjölner says:

  Det stora förräderiet. 1943 hände något märkligt i relationerna mellan USA och Sovjetunionen, Wall-Street profitörerna och Chase National Bank tyckte inte att affärerna med Ryssland gav tillräcklig profit. Man började i hemlighet mot rejäl ersättning överföra sofistikerad dyr amerikansk teknologi till Ryssland 1943 Därefter begärde den Sovjetiska inköpskommissionen från USA:s regering 90 kg uranoxid, 100 kg urannitrat och 11 kg uranmetall. Dessa handelsvaror var praktiskt taget okända på den tiden. Den 29 april 1943 beviljade Board of Economic Warfare en speciallicens för Chemator Corp. i New York att expidera denna order. På så sätt försågs Sovjet med resurser att utveckla och bygga en atombomb. Winston Churchill krävde samtidigt att Stalin inte skulle få ta del av upplysningar som skulle leda till utveckling av kärnvapen i Sovjetunionen. Att Churchills övertalningsförsök 1945 med Eisenhower och Roosevelt misslyckades kan vi vara tacksamma för då den första atomsmällen kunde ägt rum i Europa. Nu blev det Japan som drabbades.

 16. Savalle says:

  MYCKET intressanta alldeles färska uppgifter från en pålitlig källa, Kevin Shipp:

  Deep State darrar uppenbarligen – förklarar kanske Lövéns kovändning…

  Håll tummarna alla för att detta inte är en ny dimridå – men sannolikheten för att detta verkligen är äkta verkar vara hög!

  • Sture says:

   @ Savalle,
   Trump kommer att vinna detta krig med the Deep State och detta kommer att få återverkningar också på alla andra länders skuggregeringar. På en annan video, som tidigare visats här på denna sajt, beskrev Kevin Shipp hur CIA/FBI/NSA/Homeland Security etc., etc. med hjälp av agenternas ”tystnadsplikter” kan fortsätta med illegala kriminella handlingar mot människor i andra länder och i USA. Det är så arrangerat att om agenterna bryter ”tystnadsplikten” så kan de få 10-20-åriga fängelsestraff (även om handlingarna i och för sig varit okonstitutionella) och förstöra framtiden för inte bara sig själva utan hela familjen. Detta är det inte många som vågar riskera varför detta fungerar som ett väl uttänkt skydd för the Deep State.

   Nu ser vi fler och fler f. d. agenter (oftast pensionerade) som framträder – Robert David Steel, Kevin Shipp, Bill Binney, Edgar Snowden (sökt asyl). Och det finns flera som vet vad som pågår men inte ännu vågar framträda. Trump kan med en executive order befria dem från denna tystnadsplikt om det t. ex. skulle gälla kriminella handlingar eller handlingar som går emot den amerikanska konstitutionen. Så Trump har flera kort i skjortärmen.
   Om han spelar ut några sådana kort (och han kommer att göra det) då blir det övre skiktet i CIA/FBI etc., de som lyder under the Deep State, helt exponerat.
   Allt detta kommer bara att expandera och 2018 kommer att bli ett fantastiskt år. Men spänn fast säkerhetsbältet, säger Mark Taylor, ty det kommer att bli en berg- och dalbana.

   • Savalle says:

    Ja, Sture, det ser verkligen ut att vara så att Trump är på väg att framgångsrikt bekämpa Deep State i USA, där de haft politiken i ett järngrepp så länge. Om detta lyckas kommer kampen mot dessa så onda krafter säkerligen fortsätta globalt.

    Vi kanske äntligen är på väg mot befrielse!

  • Mats says:

   Tror inte Stefan L är så insatt i detta.
   Någon ” bedjare” sa sent förra våren att problemen för Trump skulle fortgå i 10 månader sedan skulle det gå bättre, typ feb-mars. Jag tvivlar ofta men än så länge har de Kristna som uttalat sig profetiskt om Trump haft rätt
   Jag ger det till midsommar.

  • Sture says:

   @ Savalle och Mats
   Igår den 15/1 frisläpptes 1,2 miljoner FBI dokument av Inspector General Michael Horowitz till kongressens Judiciary Committée, dokument som de krävt att få tillgång till sedan augusti månad – och lyckats endast genom hot mot FBI.
   Här finns ALLTING om Deep States illegala manipulationer via FBI. Svårigheten blir naturligtvis att ta sig igenom denna mängd dokument men man får förmoda att det är väl organiserat material, så att man kan gå rakt på pudelns kärna.
   Nu börjar Stormen:

   • Savalle says:

    Wow!!!

   • mats says:

    Intressanta videos Sture
    Jag har lyssnat en hel del på Hagmanns genom åren dock mindre sista året, blev lite less på Steve Quayle som gästade lite för ofta. Doug nämner även the conservativetreehouse som jag länkat till, intressant läsning även om en del av materialet är upprepningar.

    Det här rullas upp nu och Trump har vind i seglen, frågan jag ställer mig är när ska svensk media börja rapportera något om detta. Misstänker att det blir efter CNN men lite oroliga borde vår media vara. Journalister på våra tidningar som skriver om strunt, Russian Collusion , flera gånger i veckan kan ju inte vara okunniga om vad som försiggår. Jag menar det är ju inte bara på ”populistiska högersajter” som det skrivs om detta. Det har ju hållits spännande förhör i kongressen som de vägrar referera till o nu dessa 1.2 miljoner FBI dokument. Som journalist borde man ju vara lite orolig over att man har fel och till slut ska få stå med skammen över att ha gjort ett dåligt journalistiskt arbete

    • Sture says:

     @ Mats,
     jag tror inte våra media är oroliga för att de skulle ha fel (de flesta är inte särskilt smarta) men väl för att Trump kommer att vinna trots att han ”har fel”. De är oroliga för att Trump kan ”lura” det amerikanska folket, som egentligen skulle behöva hjälp av alla kloka svenska journalister. Men det går ju inte. Tyvärr. Detta ger nog upphov till lite oro.

 17. Fiskargubben says:

  Journalisten har identifierat fienden. Vi äldre på Internet ska studeras och antagligen tystas. Jag måste betala för att läsa artikeln, men kanske inte alla. En kopia kom i mina händer. Det sägs att det är fel på oss för att vi tror på allting, men det är ju tvärtom. Vi är kritiska. Jag hoppas pensionärspartierna tar upp det här.

  ”Undersökningen ”Svenskarna och internet” är något av ett standardverk när det gäller hur vi använder nätet. Avdelningen om källkritik är ingen smickrande läsning, åtminstone inte för äldre.

  Ålder verkar nämligen vara en helt avgörande faktor.

  Vi har en problemgrupp i medelålders människor och uppåt.

  Om nu problemen ökar med åldern, som statistiken visar, då måste riskgruppen sättas i fokus. Vi måste tala om medelålders människor på internet.”

  https://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/linus-larsson-medelaldern-pa-internet-kan-bli-en-samhallsfara/

  En annan journalist om det nya Sanningsministeriet. Något lite klokare skrivet.

  Jack Werner: Fem råd till Löfvens nya myndighet mot påverkanskampanjer

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/jack-werner-fem-rad-till-lofvens-nya-myndighet-mot-paverkanskampanjer/

  • Savalle says:

   Korrupta makthavare har skapat den ena myndigheten efter den andra som verkar MOT folket och där de stoppar in släktingar och kompisar med höga löner. Pengarna tar de från statskassan!

   Snart ska vi sopa bort de här maktmissbrukarna och ställa dem till svars.

 18. De rör sig tydligen om inte mer än omkring 7.000 personer som styr och ställer över andra. Vi är 7 biljoner människor – så hur kan de fortsätta? De mesta de gör är det ingen annan som vill ha. Tråkigt är det att många inte ens är medvetna om att det finns en dold hand.

  Ser att någon nämner Norge-attacken. Här är ett 5 min långt utdrag från en föreläsning. Teater är bara förnamnet.

 19. Astrid says:

  Den absolut viktigaste frågan inför valet är enligt mig vilka partier som ansluter till NWO/globalismen/Illuminati och vilka inte. Vi får inte låta oss nöja med att politikerna också denna gång kommer undan med att de är för okunniga, eller inte vågar sticka ut och därför inte kan svara, eller arrogant rycker på axlarna och avfärdar som konspirationsteori, en av många man inte behöver bry sig om. Samtidigt som Sverige är det land där politikerna målmedvetet, utstuderat drivit globalismen allra längst och bäst följer NWO. Många invandrare har rätt i att svenskarna måste vara världens mest lättlurade och korkade folkslag.
  Människor är rädda. Rädda för varandra och rädda för den dolda makten.
  Tidigare trodde jag Sverige i huvudsak var delat i två läger: regimtrogna mot oppositionella, PK mot oliktänkande, globalister mot antiglobalister. Men efter att ha spanat i bloggosfären en tid är bilden mer splittrad. Giftigt och hätskt nästan över allt. Samma glåpord och anklagelser om rasism i all oändlighet, t o m småbarn kallas rasister!
  Sanslöst och sjukt.
  Samhället förfaller mer och mer och människorna med det. Intrycket är att medborgarna i detta arma land inte bara är rädda utan djupt olyckliga och slår för att avreagera sig, så hårt ibland att man tappar andan. Allt medan överheten ökar sin förmögenhet och njuter livets goda i avskildhet.

  • Savalle says:

   Ja, metoden de använder hela tiden för att manipulera folkmassorna är: härska genom att söndra.

   Därför är motgiftet: krossa ondskan med sammanhållning, koordination och inbördes kärlek.

 20. Löfven, Lööf, Reinfelft, Bildt = alla är Bilderbergare. Alla är NWO-förespråkare, Agenda 2030 och Globalister. Tyvärr. Det är samma skit i locket som i grytan.

  +
  Leif GW Person satt i Veckans Brott och fabulerade om att terroristen körde på låg växel med full gas, därför förde han sånt oväsen. Låg växel – på en automatlåda???

 21. Mjölner says:

  I en radiointervju med Sputnik News säger den tidigare CIA-agenten Ray McGovern vad som förekom under valkampanjen och vad som förekommer när en president installeras. Gå in på Sputnik News opinion,” FBI should feel embarrassed”.

 22. Mo says:

  Astrid, förändringen i Sverige går så snabbt och okontrollerat, jag tror att vi alla är lite rädda. Vi skulle behöva en ledare som vi litar på som Putin, eller kanske en Krabbe ?

 23. Mjölner says:

  Den 16 juli 1945 utförde USA den första provsprängningen med atombomben. Det s. k. Manhattan projektet startade i augusti 1942 under ledning av Dr. J. Robert Oppenheimer. Sprängningen ägde rum i öknen nära Los Alamos i New Mexico. Bara någon månad senare atombombade USA Japan. USA förhoppning att med bombens avskräckande effekt skrämma välden till underkastelse kom på skam redan 1949 då även Sovjet utvecklat bomben. Då startade vad historikerna kallar The nuclear arms race, eller det kalla kriget nr 1

 24. Sture says:

  Nu har även Twitters CEO Jack Dorsey tvingats avgå tillsammans med en annan kvinnlig högt uppsatt chef.
  James O’Keefe från Project Veritas har genom hemliga videoinspelningar fått högt anställda inom Twitter att erkänna hur de censurerar alla med icke-politiskt korrekta åsikter och t.o.m. tänker sig att stänga ned USAs presidents flöde på twitter. Tänk er detta: en liten datanörd, som inte är vald av någon, anser sig ha rätten att och har fått makten att kunna stänga ned vad den amerikanska presidenten vill förmedla till sitt folk. Tala om maktmissbruk !
  Det framgick även att Twitter samlar in allt som laddas upp på sin egen dator för försäljning till olika bolag. När det gäller bilder av kroppsdelar på minderåriga blir detta till ”child pornography” och faller bl. a. under Trumps senaste executive order från den 21 december.
  Eric Schmidt från Google och YouTube fick gå den 21/12. Så nu väntar vi bara på att Zuckerberg från Facebook säger upp sig.

 25. Mjölner says:

  Ärade kommentatorer, Ladies and Gentlemen. Jag inbillar mig att Peters krönikor söker beskriva ett skeende eller händelseförlopp från början till nutid. Man måste då inse nödvändigheten av historiken bakom historien. Historia är ibland en nödvändig komponent i framställningen av en krönika över det valda ämnet. Det känns som några av er inte tycker historia är särskilt roande. Det är nutid man vill sätta i focus. Man känner panik för framtiden och fruktar, med all rätt, samhällets sönderfall. Vad jag vill säga är att vi i fortsättningen försöker hålla oss till ämnet (har själv syndat). Vi får hoppas vi inte hamnar i samma läge som England under 1500- talet och Henrik den VIII av Tudor, som lät halshugga två av sina gemåler.

  • peterkrabbe says:

   Jag tackar för omsorgen – om det var min hals du tänkte på. Även om jag försöker förmedla bakgrunden till dagens händelser tycker jag nog att det är viktigt att också bevaka det som händer just nu, särskilt som vi står inför -även historiskt – viktiga omvälvningar i världen, både politiskt och ekonomiskt. Ett unikt nyhetsflöde är bra för att locka en bredare läsarkrets till denna information, så det är ok att fortsätta med grävandet, ni är alla kloka nog att veta var gränsen ligger!

   • Mjölner says:

    OK, DU vara chef.

   • ragnhild says:

    Takk for tillit. Og gå dager hvor man må tie med (og merk; ofte oppfattet relaterte saker) saker blir feil for meg. Jeg innkluderer gjerne meg selv som en som kunne utad ha nytte av den disiplinen.

    Men; jeg fikk en lekse/erfaring som fortalte meg at jeg skal passe meg for videoer av det sensasjonelle slaget, eks. hva som ble sagt om US-visestatsministeren. Det som kom fram skulle akkurat nå ført til arrest av vedkommende, men forleden var han på vei til de olympiske leker. M.a.o. fake news, enn så lenge (?) = pass opp og avvent resultatet av slike alvorlige antydninger, det vil jeg gjøre framover. Fremsettelsen var særs grov om den ikke holder vann.

    Generelt opplever jeg mye overdrivelser og fake news på nettet etterhvert, man får øve seg på å skjære bort forsøk på manipulasjon. DET kan brukes til å stenge nettet, et verktøy selv CIA – eks. kan ha tatt i bruk med hensikt.

 26. Jag köper ju inte den här storyn fullt ut. Har du pratat med folk som jobbade med Manhattan Project. Kolla gärna upp Lookout Mountain Air Force Station – där producerades alla atombombsfilmer. Var det verkligen atombomber som släpptes över Hiroshima och Nagasaki.

  • Mjölner says:

   Vet inte, förmedlade bara vad historiken kallar fakta. Kan inte garantera sanningshalten utan återger vad som skrivs och anses som fakta. Vad som anses som fakta kan i vissa fall visa sig vara fake. Svensk historiebeskrivning är förmodligen bitvis fake, förvrängd fakta producerad av historiker i och med dunkelt syfte.

 27. Mo says:

  Att läka såren efter atombomberna kommer att ta 100 år, det får alla inblandade acceptera. Det enda sättet att förhindra att det händer igen är att avveckla alla kärnvapen.

 28. @Mjölner. Jag menar inte anklagande utan har bara tagit del av berättelser/filmer som visar något annat. När det gick upp ett ljus för mig att inte ens historien om Titanic var sann – så blev jag öppen för att vi nog blivit lurade på mycket mer.

  • Mjölner says:

   För all del, jag har inte tagit illa upp. Allt som sker är inte vad det ser ut att vara. Inte ens en journalist med internationell registrerad legitimation och utgivningsbevis samt förmåga att gräva kan vara säker, även om han dubbelkollar fakta. En sak vet jag med säkerhet, ju mer du vet och lär dig, ju mer inser du hur lite du egentligen vet. Men kunskap påstås vara lätt att bära. Det är stor synd och skam att dina videor och länkar inte beskådas av vårt odugliga etablissemang. De undviker omsorgsfullt verkligheten.

  • petergrafstrm says:

   Imperialisterna gillar nog om folk blir desinformerade och mindre kritiska beträffande kärnvapen.
   Dom både har använt dom MER än det är officiellt bekräftat och ämnar utnyttja sina innovationer på området i ökande grad efter min tro, vilket bekräftas av Trumps uttalanden och av Obamas och GWBush’s regimers agerande. Dick Cheney i slutet av GHWBush’s regim hann sätta på pränt en mer aggressiv agenda för oprovocerat bruk av kärnvapen.
   Under Obama och Trump har det frambringats alltfler varianter med lägre tröskel för att tas i bruk.
   Dom skryter ju inte om sina strålskadade soldater från tidiga tester men sanningen har kommit fram.
   För Irak-krigen cirkulerar ju mycken info om DU, men patologin pekar även på förekomst av höganrikat material. Sista dagen i kriget 1991 sprängdes en neutronbomb utanför Basra som hämnd för att en amerikansk trupp anfallits med en scud-missil.
   I Basra har enormt osannolika multipla cancertyper i samma patient observerats.
   Det pekar på starkare radioaktiva substanser än DU.

 29. Pingback: Pentagon: FULL SPECTRUM DOMINANCE | Filosofens blogg

 30. Astrid says:

  Trumps kamp i USA inger verkligen hopp. Det är i själva verket en kraftmätning också på ett högre plan; avgörande för framtiden, hur det ska gå vidare. Vilket man inte kan tala om i Sverige, utan att genast bli knäppförklarad. Intoleransen spelar makten i händerna.
  Vad gäller situationen hos oss bör man vara medveten om att en del i maktposition är psykopater, med en manipulationsförmåga som inte är av denna världen. Personer med juridisk utbildning brukar också vara skickliga på att trixa och återfinns ofta inom politikersfären.
  Det är svårt för vanligt folk att genomskåda och hävda sig gentemot maktmänniskor som förför med vackra ord; spelar okunniga, naiva och godhjärtade – för att luras.
  Folket är fattigt på företrädare. Även kulturlivet har svikit människorna längst ner och valt elitens gunst. Ingen författare skildrar dagens turbulens utan maktens PK-glasögon, vad jag vet. Kyrkorna har vänt oss ryggen.
  Hoppet står till mirakel! Faktiskt, den med gott uppsåt kan mirakulöst vinna över en övermäktig fiende med ont i sinnet. Vad som gäller är att motiven, till skillnad från motståndarnas, är genuint goda och livskraftiga.

 31. Elisabeth says:

  Ett litet klipp att avnjuta till morgonkaffet.
  https://www.zerohedge.com/news/2018-01-16/out-trump-expels-cnns-jim-acosta-oval-office-over-shiteholegate-questions
  President Trump höll en presskonferens i Oval Office häromdagen. Närvarande var också en av CNNs olidliga drama queens, Jim Acosta. Denne avbröt Trump gång på gång med frågor om ”shit hole” uttalandet. När Acosta till slut antydde rasism genom att fråga om Trump bara ville ha in vita människor, inte ”people of color”, fick Trump nog, pekade på Acosta och sa ”Out !”. och fick tyst på Acosta.
  Efteråt sa Acosta i CNN att USA nu påminde om en icke-demokratisk stat som förhindrade journalisters arbete. En fråga att ställa sig, när blev Acosta, eller överhuvudtaget någon på CNN, journalister i ordets verkliga mening?
  Jag njuter när jag ser att Trump får MSM att koka. Tänk om vi hade politiker av hans kaliber i Sverige, våra politiker hukar sig ständigt inför media.

 32. Mo says:

  Idag hade våra måndags och fredagslediga riksdagsledamöter infunnit sig till kammaren med hög närvaro för debatt. Många kraftfulla tal i höga toner, men de vanliga tröttsamma urvattnade ramsorna. Stefan L, eftertänksam med violett sidenslips vill att vi TILLSAMMANS skall lösa världens problem. Annie L var läckert uppklädd och bar guldskor med klack, högmod går före fall. Kristersson med en djupblå sammetsliknande kavaj, kaxig men bestämd nu när han vill bli vår nya statsminister. Riktig feststämning för våra välbetalda lakejer. Kanske dags att titta på notan för dessa partyn när inkomsterna sinar.

 33. Savalle says:

  Vad bra, Mo, att du tar upp det här med färgerna!

  Globalisterna / Illuminati kommunicerar med varandra via det som är publikt med hjälp av färger.

  De färgerna nu nämner här har en alldeles speciell betydelse.

  Scrolla fram till 1 timme och 27 minuter och lyssna en stund!

 34. Tack Savalle. Jag har lyssnat på denna föreläsning en gång, men jag ska ta mig tid att titta på den också. Bra att du påminde om den. Dammegård är med en liten snutt i denna film nedan också – samma ämne. 29:44 in. Han förklarar på ett bra sätt, inte bara rabblar fakta utan demonstrera på plats. De blir då extra tydligt hur fånigt det är.

  Everything’s a lie, and that’s the truth!

  • Savalle says:

   Second Opinion

   Ole Dammegård talar en hel del om symboler som Globalister / Illuminati använder. Det är viktigt för oss att kunna dechiffrera deras symbolik. Då kan vi lättare bekämpa dem. De använder tvångsmässigt en mängd symboler. Det ingår i deras världsåskådning.

   För att få större insikt i detta är följande föreläsning oerhört väsentlig:

  • Savalle says:

   Här är mer Symbolik. Scrolla fram 32 minuter. (666 är djävulens tal.) Här kommer ni att känna igen några mycket prominenta personer som meddelar att de är på denna sida.

  • Savalle says:

   Christine Lagarde och numerologi…

 35. Of topic men bra. Aerosol spraying.
  Hur man försöker få folk att tro att chemtrails inte existerar.
  Och vad chemtrailens innehåller.

  Mass Geoengineering Occurring Now Worldwide

 36. Loa says:

  Vi (Skåne) har haft två ”blå” dagar hittills i år. Efter middagstid började snorsträngarna.
  Vad som sker alla mulna dagar är säkert samma sak – varför inte, bara för att vi inte ser det? Luften är alltid ”tjock” och skitig. Inte typiskt för dis.

  • Savalle says:

   Vi ska avslöja vad som pågår och ändra på det.

   Här i Östergötland var det nästan inga chemtrails under hela sommaren. Men sedan dess har det varit massivare än någonsin tidigare.

   Och vi, folket, ska utreda och klarlägga ALLT! Och alla som har ljugit ska få ta konsekvenserna av det! Detta är allvarligt och konsekvenserna kommer att bli MYCKET kännbara för lögnarna.

   • Loa says:

    O lyckliga du. Här har vi inte haft sommar (el några andra årstider) på TRE år, särskilt inte den senaste. Tack för din optimism. Det är inte bara att stänga av skiten – hela strålningsindustrin är ju beroende av dem, krig, kommunikation, vår infrastruktur. Hur gå den i detta fall enorma tidsperioden av 20 år bakåt i tiden?

    • Savalle says:

     Loa

     Hos er i Skåne tycks det vara väldigt intensivt med sprutningar. Det har blivit värre och värre i takt med att förrädarna bygger ut HAARP / LOIS som är ett mycket otäckt vapen, nära knutet till amerikansk militär industri.

     När det blir känt för folkmassorna att de och deras barn utsatts för detta som inte bara förgiftar människor, djur, luften, vattnet, marken utan också hindrar livet att få ta del av livgivande sol kommer det att bli en katastrof för de som är och har varit ansvariga för allt ljugande och egenmäktigt förfarande.

     Därför är de livrädda för att det ska bli känt. Jag har tagit upp chemtrailsfrågan till diskussion på Sveriges viktigaste opinionsbildande blogg (Antropocene). Då ryckte ”brandkårsfolket” ut – Viggen-pilot med flera och angrep mig på det grövsta. De argumenterade inte, de gav sig på mig personligen, vilket de alltid gör när de inte kan argumentera utan att förlora.

     De är skiträdda!

     Pandoras ask är öppnad! Och snart blir det räfst!

     Så här säger Bibeln:

     och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himmelen. (Lukas 21:11)

     • peterkrabbe says:

      Jag skall återkomma till chemtrailsen inom kort, det enda som hjälper där är fakta och åter fakta. Man har många troll i rörelse, ofta påstådda piloter, som försöker störa all debatt. Som du säger har de sällan något konkret att tillföra.
      Som problem betraktat är det gigantiskt, kanske det värsta i vår tid med förgiftning av både människor och miljö. Att man ändå driver detta beror på att det ingår i Pentagons agenda för framtidens krigsföring och därför har högsta prioritet. I det perspektivet är det bara en fördel att man får depopulation på köpet…

      • Savalle says:

       Peter

       Ett skäl till att människor i allmänhet inte kan ta till sig det här, trots alla nu uppenbara fakta, är att de inte kan fatta att det finns människor som aktivt medverkar till att förgifta sina egna barn. Men de kommer att utblottas i sin uselhet.

       Vad bra att du med all din trovärdighet, klokhet och överlägsna intelligens tar den här striden mot lögnarna! Det kommer att verka som en stark Katalysator för att påskynda insiktens tillväxt hos folket.

 37. Mo says:

  Waiting for the miracle to come

 38. Här ovan har vi den som skulle haft Litteraturpriset som gick till Dylan.

  The Nobel Prize in Literature 2016 was awarded to Bob Dylan ”for having created new poetic expressions within the great American song tradition”.

  Maybe the price should have gone to Leonard Cohen instead, because he write Dylan’s songs.

  Leonard Cohen returned to the subject of Dylan when talking about the way he writes songs. “I think that Bob Dylan knows this more than all of us: you don’t write the songs anyhow”, he said. The Guardian:
  https://www.theguardian.com/music/2016/oct/14/leonard-cohen-giving-nobel-to-bob-dylan-like-pinning-medal-on-everest

  Joni Mitchell’s comments in 2010, when she said of Dylan:
  He’s a plagiarist, and his name and voice are fake. Everything about Bob is a deception. We are like night and day, he and I.
  Wow, she couldn’t be much clearer than that, could she? And she should know, since she dated Cohen for a year back in the day. Recently she was given a chance to backpedal from her statements, but refused.
  Why didn’t Dylan or any record label sue Mitchell for defamation? Because those who run things don’t wish you to know. No one wants to take Mitchell to court, or ask her direct questions, because she can very likely prove Dylan is a plagiarist and a fake.

  Even more recently, Dylan has been doing Chrysler commercials… It is sort of like watching Gandhi as the spokesman for Monsanto, or Martin Luther King schlepping pharmaceuticals for Pfizer.

  Just weeks after Bob Dylan was awarded the Nobel Prize for Literature, that other great literary songwriter, Leonard Cohen, has died at the age of 82.

  • Savalle says:

   Mycket bra att du skriver detta, Second Opinion! Jag instämmer. Leonard Cohem var en originell och sann skapare i musikens värld, och hans kreationer stals ibland av de samvetslösa.

   Mycket tyder på att Dylan var Gloibalistrnas man, Dessa behöver inte vara särskilt kreativa, de får hjälp på traven… – och till slut får de betala för det till slut…

 39. Anna says:

  Citat: ”Dessa hot kan sammanfattas med Pentagons egen beteckning, FULL SPECTRUM DOMINANCE, vilket i klartext betyder total världsdominans genom att USA skall ha full kontroll över resten av världen, militärt, ekonomiskt och demografiskt. Punkt.” skriver Peter Krabbe

  Idag är det bekräftat precis som står här ovan! Trump kommer att gå i historien som presidenten som har bidragit till den värsta förödelsen genom historien. Jag är mer intriktad att följa USA-s utrikespolitik och skulle vilja varna att det ser riktigt illa ut………..Syriens eventuella fall är inte bara ytterligare ett land som faller offer för imperialism, det kommer även att bli Symbol för det värsta USA/Zionist ondskan som har mer blod på sina händer än något annat folkslag tidigare.
  Jag tror att vi är mycket bra informerade över dessa onda planer men det så mycket annat som drar uppmärksamheten från detta…….USA har aldrig tänkt lämna MÖ och Israel har aldrig gett upp hoppet för Eretz Israel……..som är en omöjlighet att förverkliga utan att fördriva, mörda miljoner araber……Trump kommer att få en särskild plats i historieböcker!

  https://www.globalresearch.ca/breaking-tillerson-unveils-new-us-syria-plan-assad-must-tgo/5626439
  ”Second: Assad must go.

  Tillerson’s admission that this is a sine qua non for any US military departure from Syria confirms that the Trump foreign policy is no different from that of Hillary Clinton or her former boss, President Obama. Recall that as part of his “thank you” tour, President-elect Trump reiterated promises made by candidate Trump to break with the past:”
  ”We will pursue a new foreign policy that finally learns from the mistakes of the past. We will stop looking to topple regimes and overthrow governments. …In our dealings with other countries we will seek shared interests wherever possible…”

  Recension till en bok av Alison Weir ”Against Our Better Judgment”
  Det förklarar i princip allt vad man behöver veta om zionismen och följderna i vår nytid.

  http://www.unz.com/article/review-against-our-better-judgment/

  • peterkrabbe says:

   Tack Anna för intressanta länkar! USA tänker inte lämna Syrien innan man har riggat ett val där Assad byts mot en amerikansk marionett. Förmodligen inte därefter heller eftersom man vill ha en amerikansk militärbas här för att kontrollera oljeflödet från Persiska Viken och Turkiet/ Baku. Jag skall återkomma till detta.
   Weiss bok verkar också vara intressant och bekräftar mycket av vad jag redan vet, men inte ansett moget att publicera än. Den får sättas på läslistan!

 40. Mo says:

  Anna jag befarar att du har rätt, detta är globalisternas strategi, de finns med en fot i de flesta läger. Deras arbetssätt blir särskilt tydligt på hemmaplan där vi har kunnat följa hur deras starkaste agenda förespråkare, MP, smidigt anpassar sig efter rådande förutsättningar. Under alliansregeringen var de Reinfeldts högra hand i invandringsfrågor. Sedan när de blivit slagsida i vänster regeringen är det dags att byta sida och man vill nu återgå till ett blocköverskridande samarbete med moderaterna. Alla bör fundera över vems agenda som får genomslag i en alliansregering bestående av M+C+L+MP.

  https://www.expressen.se/nyheter/mp-oppnar-for-att-sitta-i-regering-med-moderaterna/

 41. Astrid says:

  Vad gällt UTMANINGEN att som liten vinna över stor och stark – rik som ett troll, stark som en jätte – kan de klassiska folksagorna vara till hjälp. De åskådliggör andliga lagbundenheter. Sagorna berättades från början för vuxna och förmedlar egentligen tidlös visdom med sina bilder.

  • petergrafstrm says:

   Men Astrid, vanligen gifter sig sagornas hjälte in i oligarkin eller hur?
   Samma hyckleri som i Jane Austen’s författarskap.

   • peterkrabbe says:

    Men kanske med ambitionen att därmed göra de elaka lite snällare?

    • Astrid says:

     Peter&Peter. Ni förstår inte detta. Det kommer att ta ytterligare en inkarnation, minst, innan ni mognat tillräckligt för att läsa sagornas underbara bildspråk. Savalle förstår, alldeles säkert Sture, nog Fiskargubben också. Tre är fler än två!

     • Fiskargubben says:

      Du har alldeles rätt, Astrid. Jag fostrades av äldre och fick höra sagor som kanske var från 1800talet. Alla mina barn fick höra sagor på kvällarna. Jag släckte lampan och hittade på sagor som ofta handlade om vad som hade hänt under dagen. Om någon hade gråtit var det en sagoperson som hanterade det och löste problemet. Resultatet var enastående. Barnen skapade sina egna bilder av sagan och slapp dumburken och bilderböckerna. En av farmors sagor kom tillbaka till mig många år senare på ett mystiskt sätt.

      Jag besökte antroposoferna när jag var ung. En äldre tysk kvinna berättade sagor för förståndshandikappade barn efter långa arbetsdagar och sömnlösa nätter (hon vakade över en pojke med vattenskalle). Jag tog fram gitarren och sjöng för två autistiska barn. Den ena pojken började sjunga och det ansågs vara en framgång. Det är mycket viktigt med sagor och musik.

      Hur fick jag mina sagor? De bara kom från ovan nästan en mening i taget. Jag började berätta utan att känna till slutet, men det ordnade sig alltid.

      • Savalle says:

       Tack Fiskargubben för att du delar med dig av dina så enormt intressanta livserfarenheter!
       Jag minns själv nar jag var barn hur jag älskade att lyssna till alla berättelser om livet förr. Speciellt mormor och mamma var fantastiska på att berätta. För några år sedan lärde jag känna en äldre man som är en riktig skattkammare när det gäller att berätta vad han upplevt i sitt händelserika liv.

 42. Savalle says:

  Astrid

  De klassiska folksagorna är fantastiska – för barn och vuxna – där får vi kraft, mod och hopp.

  Här är en mycket hoppingivande berättelse ur Bibeln; lille David besegrar den store Goliat genom sitt mod, sin precision och sin vilja:

  https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Samuelsboken+17&version=SFB

 43. Mjölner says:

  MASSIV DRÖNARATTACK MOT RYSKA BASER I SYRIEN. Lördag natt den 6 januari angreps de ryska flyg och flottbaserna i Syrien av sammanlagt 13 beväpnade drönare. Alla drönarna oskadliggjordes av den ryska luftförsvaret. Sju sköts ned av ryska Pantsir-S1. De övriga sex lyckades ryska specialister på elektronisk krigföring ta kontroll över och tre av dessa kunde landas intakta.Strax innan attacken dök ett amerikansk spaningsplan upp och uppehöll sig fyra timmar i området. USA var snabbt ute och uttryckte oro över att terrorister så lätt kan komma över vapen. Källa Nya Tider.

  • Fiskargubben says:

   Det där stämmer, men jag tror att det var två attacker. Drönarna oskadliggjordes, men några äldre missiler nådde sina mål. Ryssland säger att drönarna var avancerade, men maskerade som skräp. Isis kunde inte ha byggt dem och Usa misstänks vara skyldigt.

   Den första rapporten om attacken var förvirrad och talade om dödsoffer. De första rapporterna är alltid intressanta. Ryssland dementerade dödsfall, men anklagade Usa offentligt för attacken.

   Det amerikanska spaningsplanet hade inte där att göra. Det är klart som korvspad vad som hände. Usa fortsätter att närgånget syna Krim och Krasnodar och svenskarna får inte veta det. Det händer mycket i Svarta Havet. Ryssarna har retat amerikanska krigsskepp några gånger.

 44. Mjölner says:

  Ryska försvarsministeriet har lagt ut en bild som visar en drönare med åtta små bomber monterade på vingarnas ovansida. Attacken kan ses som två då både flott och flygbas drabbades. Drönarna, små flygplan uppges vara gjorda av plywood och har mindre radarsignatur än moderna stridsflygplan. Ryssarnas förmåga att upptäcka drönarna uppges ha chockat västmakterna.

 45. hllviken says:

  Stycke 6: ”När Stalin tog över efter de judiska bolsjevikerna… förändrades spelplanen radikalt. Det judiska inflytandet över Sovjet utplånades…”

  Menade du det verkligen?

  • peterkrabbe says:

   Den ryska revolutionen leddes och finansierades av starka judiska krafter. Karl Marx, Lenin och Trotsky var alla sekulära judar och amerikanska banker som J P Morgan stod för finansieringen tillsammans med tyska och svenska judiskt ägda banker. De första revolutionsråden som upprättades lokalt i Ryssland hade en majoritet av judiska ryssar. Stalins senare utrensningar drabbade i första hand dessa och de judiska maktstrukturerna var i stort sett krossade vid tiden för det andra världskriget. Detta är en lång historia som jag inte kan återge i en kommentar, men det finns kanske anledning att ta upp denna historia i en ny artikel…

   • petergrafstrm says:

    Stalin hade judiska medarbetare även forsättningsvis. Han rensade ut såna som skulle kunna provocera fram utrikespolitiska äventyrligheter. ~Trotskister. Men först utnyttjade han listigt dessa för utrensningar inom militären. Det ledde till att han fick unga och lojala militära kadrer. Han fruktade nog att det äldre gardet skulle ifrågasätta hans makt om det blev svårigheter.
    Minst en av dem som var Stalins mellanhand var jude och bedrev utrensningarna delvis godtyckligt. Men han anses ha varit psykiskt sjuk.
    Stalin fasade ut utrikesministern Maxim Litvinov som var jude, men orsaken var att han var gift med en Brittisk skönhet som behöll sitt Brittiska medborgarskap vilket äventyrade Hitlers tilltro i samband med M/R pakten. I själva verket var Trotsky och hans gäng det av Britterna önskade styret för Soviet. Så till den grad att det var först när det inte gick vägen som angloamerikanerna realiserade plan B genom att intensifiera stödet till Hitler. Man ville hellre att Sovjet skulle vara aggressorn i det blodbad angloamerikanerna suktade efter.
    Och bankirerna som finansierade bolshevikerna med minst 50 miljoner dollar var från Usa England Frankrike och Tyskland , enligt beslagtagna frimurararkiv. Oleg Platonov uppskattar totalt 100 miljoner. Hur mkt Aschberg verkligen lade beslag på för egen del vet jag inte utan jag tror han mest agerade mellanhand?. Svenska företag fick ju en order på tusen lokomotiv till dubbelt överpris, men byggdes alla dom verkligen ? eller var det delvis en täckmantel för att vidarebefordra betalningar till de stora.
    Och Nobel borde väl ha fått ngt om det gick till Sverige.

 46. Pingback: När molnen tornar upp sig… | Peter Krabbe

 47. Pingback: När molnen tornar upp sig… – Bakom kulisserna

 48. Pingback: Ukraina, sett från öster. Del 1. | Peter Krabbe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: